Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли подходящий заказ?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ Методичні вказівки

Методичні вказівки

Облік в зарубіжних країнах 22.04.2021 12:21

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні завдання  

для проведення практичних завдань

з дисципліни “Облік в зарубіжних країнах”

для студентів спеціальності 6503

денної та заочної форми навчання

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

міжнародного обліку і аудиту

Протокол № 2 від  22 вересня 2010

Всі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

_________________Підпис автора

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2010

Навчальні завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 6503 денної та вечірньої форми навчання. / Укл.: Єфіменко В.І.,  Лук’яненко Л.І.,  Небильцова О.В., Максименко А.В., Козак В.Г.  – К.: КНЕУ, 2010. –  ___с.

 

 

 

 

Укладачі: к е.н., професор Єфіменко В.І.

                           к.е.н, доцент Лук’яненко Л.І.

                          к.е.н., доцент Небильцова О.В.

       к.е.н, доцент Максименко А.В.

       к.е.н., доцент Козак В.Г.  

 

 

Рецензент: д.е.н., професор О.М. Галенко

 

 

 

Відповідальний за випуск, редакційну обробку і виготовлення макету завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту О.М. Галенко, д-р екон. наук

 

 

 

 

 

 

Мета вивчення дисципліни

Мета дисципліни – набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Для досягнення мети навчальний процес спрямовано на вивчення широкого кола загальних питань, фінансового та управлінського обліку зарубіжних країн з розвинутою ринковою економікою.

 

Методичні рекомендації з виконання навчальних завдань

Виконання навчальних завдань студентами є складовою частиною навчального процесу і передбачає закріплення здобутого теоретичного матеріалу за допомогою практичних завдань в процесі вивчення дисципліни, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною та нормативно-іструктивною літературою.

В процесі виконання навчальних завдань студенти повинні закріпити  облікову термінологію та базові концепції обліку, засвоїти особливості оцінки об’єктів обліку та порядок їх застосування, вивчити методику обліку окремих об’єктів: синтетичний та аналітичний облік, узагальнення облікової інформації і відображення її в системі рахунків бухгалтерського обліку.

 

Тема 1. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

1. Мета виконання завдання:

 • вивчити основні принципи ведення обліку в зарубіжних країнах (на прикладі США);
 • опанувати методику і техніку записів в облікових реєстрах та складання фінансової звітності.
 1. Вихідні дані:

Таблиця 1

Перелік господарських операцій фірми «Амадей» за березень 2005 року

 №

Дата

Зміст операції

Сума, дол.

1

1.03

Адвокат Гордон Лі заснував приватну юридичну фірму «Амадей». До капіталу ним внесені власні кошти

6000

2

2.03

Внесено плату за оренду офісу за три місяці  (березень-квітень-травень)

900

3

3.03

Придбано устаткування для офісу (за готівку)

3600

4

4.03

Придбано у компанії «Хакслі» ( у кредит):

 • канцелярські товари;
 • устаткування для офісу.

 

50

400

5

6.03

Надано юридичні послуги клієнтам, за які одержано гонорар

500

6

14.03

Виплачено заробітну плату секретарю за першу половину березня

600

7

16.03

Укладено контракт на юридичне обслуговування з компанією «Лагуна» з оплатою 300 дол. на місяць. Одержано плату за березень і першу половину квітня. Юридичні послуги ще не надані.

450

8

16.03

Надано юридичні послуги у кредит і пред’явлено рахунок клієнту

1500

9

18.03

Вилучено кошти Гордоном Лі із капіталу фірми

180

10

20.03

Сплачено компанії «Хакслі» за придбані у кредит матеріальні цінності (див. операцію 4)

200

11

26.03

Одержано від клієнта гонорар згідно з пред’явленим йому рахунком (див. операцією 8).

1500

12

27.03

Сплачено рахунок за телефон

40

13

27.03

Сплачено рахунок за освітлення і опалення офісу

50

Таблиця 2

План рахунків фірми «Амадей»

Назва рахунку

Номер рахунку

І. Рахунки активів

 

Грошові кошти

11

Рахунки до одержання

12

Запаси

13

Устаткування офісу

14

Накопичена амортизація устаткування

15

Орендна плата авансом

16

ІІ. Рахунки зобов’язань

 

Рахунки до сплати

21

Заробітна плата до сплати

22

Невідпрацьований гонорар

23

Резерв для сплати податку з прибутку

24

ІІІ. Рахунки власного капіталу

 

Капітал Гордона Лі

31

Вилучення коштів Гордоном Лі

32

ІV. Рахунки доходів

 

Відпрацьований гонорар

41

Зведений рахунок фінансових результатів

42

V. Рахунки витрат

 

Витрати на виплату заробітної плати

51

Витрати на опалення та освітлення

52

Телефонні витрати

53

Витрати на оренду офісу

54

Витрати на запаси

55

Витрати на амортизацію устаткування офісу

56

Витрати на сплату податків

57

 1. Матеріальне забезпечення:

- журнал реєстрації господарських операцій;

- Головна книга;

- робоча таблиця;

- Баланс;

- Звіт про прибутки і збитки.

 1. Що необхідно виконати:

1) Записати господарські операції фірми «Амадей» за березень 200_ р.  (табл. 1) в журнал реєстрації господарських операцій і визначити по них кореспондуючі рахунки (скласти бухгалтерські проводки), використовуючи план рахунків фірми (таблиця 2).

2) Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій у Головну книгу та відобразити зареєстровані операції на відповідних рахунках. При цьому, після кожного запису на рахунках, необхідно визначити залишок.

3) Після відображення господарських операцій на рахунках необхідно перенести залишки (сальдо) рахунків Головної книги у робочу таблицю та скласти пробний баланс на 31 березня 200_р.

4) Зробити в робочій таблиці записи, що регулюють витрати і доходи фірми «Амадей»:

а) віднести на витрати суму орендної плати за березень (суму визначити самостійно);

б) віднести на витрати суму амортизаційних відрахувань по устаткуванню офісу – 40 дол.;

в) списати на витрати суму заробітної плати секретаря, що підлягає виплаті за другу половину місяця – 600 дол.;

г) списати використані канцелярські товари, що знаходяться на складі, у сумі – 25 дол.;

д) включити до витрат відрахування у резерв для сплати податку з прибутку після закінчення пільгового періоду у сумі – 100 дол.;

е) зарахувати до складу доходів фірми суму виконаних робіт для компанії «Лагуна», у тому числі 200 дол. раніше одержаної плати і 110 дол. за додаткові послуги, які підлягають сплаті за окремим рахунком.

5. Скласти у  робочій таблиці відрегульований пробний баланс на 31 березня 200_ р.

6. Перенести з пробного балансу залишки рахунків витрат і доходів до розділу «Звіт про прибутки» робочої таблиці, а залишки балансових рахунків перенести відповідно до розділу «Балансовий звіт».

7. Скласти основні форми фінансової звітності фірми «Амадей» (Баланс і Звіт про прибутки, Звіт про рух грошових коштів).

8. Зробити закриття номінальних рахунків:

- списати (перенести) залишки рахунків доходів на кредит рахунку «Зведений рахунок фінансових результатів»;

- списати (перенести) залишки рахунків витрат на дебет рахунку «Зведений рахунок фінансових результатів»;

- за даними «Зведений рахунок фінансовий результатів» визначити суму чистого прибутку фірми «Амадей» і списати його на рахунок «Капітал Гордона Лі»;

- використані Гордоном Лі на особисті потреби кошти списати на зменшення його капіталу.

Зроблені у робочій таблиці регулюючі та перераховані вище заключні операції слід також зареєструвати у журналі реєстрації господарських операцій і відобразити на рахунках Головної книги.

9. За даними Балансу та Звіту про прибутки, звіту про рух грошових коштів дати загальну оцінку фінансового стану фірми «Амадей».

5. Контрольні питання:

1. Які ви знаєте принципи бухгалтерського обліку (GAAP)?

2. Сутність та призначення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

3. Які відмінності фінансового та управлінського обліку у розрізі споживачів інформації?

4. Який склад фінансової звітності зарубіжних фірм?

5. Технологічний процес фінансового обліку. Рахунки та облікових регістри.

 

 

Тема 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ФІРМИ НА ПІДСТАВІ ЗВІТНОСТІ

 1. Мета виконання завдання:
 • вивчити зміст, структуру та оцінку статей бухгалтерського балансу;
 • з’ясувати призначення і зміст Звіту про прибутки;
 • опанувати методику аналізу фінансової звітності.
 1. Вихідні дані:

Активи, пасиви  і власний капітал фірми «Артур» (США) на 1.01.200_ р.

Назва рахунку

Сума, тис.дол.

1

Гроші (готівка)

4000

2

Цінні папери

2000

3

Рахунки до одержання (вся заборгованість клієнтів)

6900

4

Сумнівна заборгованість клієнтів

300

5

Рахунки до сплати (борг постачальнику)

3700

6

Запаси

8400

7

Довгострокові кредити банків та займи

15500

8

Обладнання

22000

9

Будівлі і споруди

8000

10

Акумульована амортизація основних засобів

5000

11

Нематеріальні активи

7500

12

Амортизація (знос) нематеріальних активів

3500

13

Короткострокові кредити банків

2300

14

Інша кредиторська заборгованість (короткострокова)

1000

15

Власний капітал

27500

 

Витяг зі Звіту про прибутки фірми «Артур» за звітний рік

Назва статті

Сума, тис.дол.

1

Обсяг продаж

40000

2

Виробнича собівартість проданої продукції

33600

3

Маржинальний (валовий) дохід

6400

4

Операційний прибуток

2800

5

Прибуток до оподаткування

2460

6

Прибуток після оподаткування (чистий прибуток)

1600

Бухгалтерська довідка.

Деякі показники фірми «Артур» за минулий рік:

Платоспроможність: поточна 2,2; швидка 1,5; абсолютна 65%.

Загальна заборгованість: 53%

Рентабельність: по валовому доходу 18%; по операційному прибутку 7%;

по чистому прибутку 4%; інвестицій 3,5%; власного капіталу 6%.

Оборотність дебіторської заборгованості 6,4 обор. (56 днів).

3. Матеріальне забезпечення:

- Баланс;

- показники фінансового стану фірми «Артур».

4.Що необхідно виконати:

1. Скласти баланс фірми «Амадей» станом на 1.01.200_р.

2. Проаналізувати фінансове положення фірми шляхом розрахунку відносних показників RATIOS.

3. Зробити висновки відносно загального фінансового положення фірми та надати рекомендації щодо покращення її діяльності .

5. Контрольні питання:

1) Бухгалтерський баланс та його структура. Оцінка статей балансу.

2) Дати характеристику Звіту про прибуток.

3) Дати характеристику Звіту про рух грошових коштів.

4) Які ви знаєте види аналізу?

5) Пояснити методику аналізу платоспроможності (ліквідності), заборгованості, рентабельності, оборотності засобів підприємства на основі фінансової звітності.

 

 

Тема 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

 1. Мета виконання завдання:
 • з’ясувати склад грошових коштів та порядок із відображення в Балансі;
 • дослідити створення та використання фонду «Дрібних сум»;
 • опанувати документальне оформлення операцій у касовій книзі та по рахунках в банку та їх перевірку (звірку).
 1. Вихідні дані:

Вправа 1. Перелік дрібних касових операцій «Джокфілд ЛТД» в травні 2005 року.

1 травня одержано 300 доларів від касира для створення фонду дрібних сум.

2 травня здійснені поштові витрати

18 дол.

З травня здійснені витрати на відрядження

12 дол.

4 травня здійснені витрати на прибирання приміщень

15 дол.

7 травня здійснені витрати на бензин для машини по доставці товару

22 дол.

8 травня здійснені витрати на відрядження

25 дол.

9 травня здійснені витрати на канцелярське приладдя

17 дол.

11 травня здійснені витрати на прибирання приміщень

18 дол.

14 травня здійснені поштові витрати

5 дол.

15 травня здійснені витрати на відрядження

8 дол.

18 травня здійснені витрати на канцелярське приладдя

9 дол.

19 травня здійснені витрати на прибирання приміщень

23 дол.

20 травня здійснені поштові витрати

13 дол.

24 травня здійснені витрати на техобслуговування машини по доставці товару

43 дол.

26 травня здійсненні витрати на бензин для машини по доставці товару

18 дол.

27 травня здійснені витрати на прибирання приміщень

21 дол.

29 травня здійснені поштові витрати

5 дол.

30 травня здійснені витрати на бензин для машини по доставці товару

14 дол.

3.Матеріальне забезпечення:

- книга дрібної каси.

4. Що необхідно виконати:

1. Відкрити книгу дрібних сум, яка буде мати окремі аналітичні колонки витрат (прибирання, утримання транспортних засобів, канцелярське приладдя, відрядження, поштові витрати).

2. Занести до книги дрібних сум операції за місяць.

3. Скласти проводки по створенню і використанню фонду дрібних сум за американською та європейською системами обліку

2.Вихідні дані:

Вправа 2. Витяг з касової книги по розрахунковому рахунку в банку за листопад:

Сальдо на початок періоду           1654$

Грошові надходження                   332478$             

Здійснені платежі                            316735$

Сальдо на кінець періоду              17635$

Виписка з розрахункового рахунку станом на 30 листопада 2005 року показує сальдо 15465$

В результаті перевірки рахунків фірми за цей період знайдені наступні відхилення:

а) чеки, видані постачальникам на суму 1435$, ще не подані до банку, а чеки на суму 1620$, які надійшли від покупців, подані до банку 30 листопада 2005 р., але не зараховані на рахунок компанії;

б) зроблені платежі: за оренду машини за 12 місяців по 96$ в місяць, річний страховий збір 150$. Платежі занесені до виписки банку, але не відображені в реєстрі фірми (касовій книзі);

в) плата за банківські послуги у розмірі 452$ показана у виписці з розрахункового рахунку, але не внесена до реєстру фірми (касовий книги);

г) чек, виписаний фірми на 172$, був занесений до касової книги. Як чек на 127$, а сторінка касової книги по прибутковій частині була занижена на 200$;

д) чек на 238$, що надійшов від покупців, був помилково віднесений банком у видатки компанії.

Вправа 3. Банківський звіт (виписка з банківського рахунку компанії «К») за листопад 2005 р. містить таку інформацію:

Залишок грошей на 1.11.2005 р.            12650 дол.

Залишок грошей на 30.11.2005 р.          14280 дол.

Залишок на банківському рахунку на 30.11.2005 р. за даними реєстру компанії становить 13319 дол. вивірка даних показала наступне:

а) чек, одержаний від клієнта і відображений в обліку компанії, не був оплачений банком через відсутність коштів на банківському рахунку клієнта сума 175 дол.

б) банком прийнято і дисконтовано вексель компанії, номіналом 500 дол., термін 3 місяці, 12% річних, банківський гонорар становить 10 дол.;

в) чек на 2410 дол., виписаний компанією постачальнику, не був оплачений банком (циркулюючий чек);

г) депозит в дорозі – компанія внесла гроші в банк 30.11.2005 р., але гроші банком не зараховані – 1752 дол.;

д) компанія виписала чек постачальнику на суму 352 дол. Чек сплачений банком, але в реєстрі компанії помилково була відображена сума 325 дол.

3.Матеріальне забезпечення:

- узгоджувальні таблиці касової книги та виписки з банківського рахунку.

4. Що необхідно виконати:

Необхідно зробити контрольну вибірку розрахункового рахунку в банку та касової книги станом на 30 листопада 2005 р. Скласти погоджувальну таблицю на 30 листопада 2005 р. Відобразити одержані результати в обліку (скласти бухгалтерські проводки).

2. Вихідні дані:

Вправа 4. 1.07.2005 р. корпорація «А» придбала  1000 простих короткострокових акцій корпорації «Б» за ціною 30 доларів кожна. Брокерські послуги становлять 4000 доларів. В кінці року корпорація «А» одержала дивіденди у розмірі 10 доларів з кожної акції. 1.02.2006 корпорація «А» продала всі раніше куплені акції за 50000 доларів.

Вправа 5. 1.01.2005 р. корпорація «А» придбала 100 короткострокових облігацій по 400 доларів кожна у корпорації «Б» за умови 13% річних та одержання відсотків кожні півроку. Брокерські витрати становить 1500 доларів. 1.07.2005 р. корпорація «А» одержала відсотки по облігаціях. 1.09.2005 р. корпорація «А» продала всі раніше куплені облігації за ціною 44000 доларів.

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахункові відомості.

4. Що необхідно виконати:

Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорації «А», зробивши попередньо необхідні розрахунки

5. Контрольні питання:

1) Що входять до складу грошових коштів корпорації?

2) Дати характеристику рахунків, призначених для обліку грошових коштів та їх еквівалентів?

3) Розкрити особливості проведення звірки звіту корпорації та виписки банку щодо залишку коштів на банківському рахунку.

4) Призначення та особливості створення фонду дрібних сум.

5) Особливості відображення в обліку нестач та надлишків грошей в касі.

 

 

Тема 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ

 1. Мета виконання завдання:
 • вивчити облік рахунків до отримання;
 • засвоїти облік товарних закупок та їх продаж, облік надання знижок, повернення проданих товарів;
 • опанувати методику розрахунку і обліку резерву по сумнівній заборгованості.
 1. Вихідні дані:

Вправа 1. Корпорація «К» надійшла рахунок на адресу покупця за відпущені товари.

Товари до договірними цінами

12500 дол.

Комерційна знижка

500 дол.

Нетто комерційне

12000 дол.

Розрахункова знижка 2%

 

До оплати

 

ПДВ 10%

 

Разом по рахунку

 

 

Надійшли гроші від покупця за продані товари згідно рахунку. Відобразити в обліку відвантаження товарів та отримання грошей, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

Вправа 2. Корпорацією «Д»  12.03 одержано і акцептовано вексель від компанії «А» на 20000 дол. з сплатою через 6 місяців під 12% річних в покриття дебіторської заборгованості. Через 6 місяців погашено вексель дебітором.

Вправа 3. Корпорацією «Д» продано дебіторську заборгованість у сумі 8000 дол. фінансовій компанії за умови 2% комісійних від суми дебіторської заборгованості.

Вправа 4. Клієнт «А» корпорації «Д» має заборгованість у сумі 6300 дол. 31.12.2005 р. Корпорація оцінила цього дебітора як неплатоспроможного на 100% та здійснила пряме списання дебіторської заборгованості. Проте 28.02.2006 р. дебітор знайшов можливість відшкодувати 3300 дол. Гроші надійшли на рахунок корпорації.

Вправа 5. Дебіторська заборгованість корпорації «Ж» на кінець року становить 45000 дол. несплати за попередні три роки: 6%, 4%, 8%. 31.12.2005 р. нараховано резерв сумнівних боргів з вирахуванням залишку резерву 400 дол.

Вправа 6. Обсяг продаж корпорації «З» за звітний період становить 800000 дол. Розмір несплат за попередні три роки становить відповідно 5%, 9%, 7%. 31.12.2005 р. нараховано резерв сумнівних боргів (визначити). 15.03.2006 р. один з клієнтів, що збанкрутував, надіслав в остаточний розрахунок 5000 дол. з загальної суми боргу у 9000 дол.

Вправа 7. Заборгованість покупця корпорації «І» становить 50000 дол. В кінці звітного періоду корпорація «І» оцінила свого клієнта як неплатоспроможного на 40% і створила резерв на знецінення рахунків клієнта. Через три місяці клієнт перерахувала корпорації «Р» 30000 дол. Решту заборгованості клієнта корпорація «Р» списала за рахунок створеного резерву.

 1. Матеріальне забезпечення:

- розрахунки по корпорації «А»;

- розрахунки по корпорації «Б»;

- розрахунки по корпорації «Г»;

- розрахунки по корпорації «Д»;

- розрахунки по корпорації «Ж»;

- розрахунки по корпорації «З»;

- розрахунки по корпорації «І».

 1. Що необхідно виконати:

Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорації, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

5. Контрольні запитання:

1) Види, оцінка та порядок відображення в балансі дебіторської заборгованості.

2) Особливості відображення рахунків до одержання (англо-американська та західно-європейська системи обліку).

3) Методика розрахунку та обліку резерву по сумнівній заборгованості.

4) Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості.

5) Розкрити особливості обліку векселів до одержання.

 

 

Тема 5. ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

1. Мета виконання завдання:

- ознайомитись з системами обліку запасів;

- засвоїти методику розрахунку собівартості реалізованих товарів;

- опанувати методи визначення вартості товарно-матеріальних цінностей.

2. Вихідні дані:

Вправа 1.

Отримано рахунок постачальника: куплено матеріали в кредит. Договірна ціна 7000 дол., ПДВ – 18,6%. Відобразити надходження матеріалів в обліку за системою постійного і періодичного обліку запасів.

Вправа 2.

Залишок матеріалів на початок місяця – 7000 дол., на кінець місяця – 10000 дол. Куплено матеріалів за місяць – 29000 дол. Відобразити в обліку купівлю матеріалів, відрегулювати в обліку їх залишки на кінець місяця та визначити вартість витрачених матеріалів (система періодичного обліку).

Вправа 3.

На дату складання балансу є такі дані: фактична собівартість залишку запасів – 8000 дол., ринкова (чиста реалізаційна) вартість – 7000 дол. Відобразити в обліку знецінення запасів методом прямого списання та методом нарахування резерву на знецінення.

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахункові відомості.

4. Що необхідно виконати:

Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорації, зробивши попередньо необхідні розрахунки

Вправа 4.

Перелік операцій фірми «Густав» за травень 200_ р.

(система постійного обліку)

Залишок та рух товарів

Дата

Кількість

Ціна за одиницю, дол.

Загальна вартість, дол.

Залишок товарів на складі

1.05

100

2,0

200

Надходження товарів

3.05

400

2,1

840

Видано товарів

4.05

200

 

 

Надходження товарів

9.05

300

2,12

636

Видано товарів

11.05

400

 

 

Надходження товарів

18.05

100

2,4

240

Видано товарів

20.05

100

 

 

Залишок товарів на складі

31.05

200

 

 

Всього

 

Х

Х

1916

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахунки та висновок для компанії «Густав».

4. Що необхідно виконати:

1. Провести оцінку виданих (реалізованих) товарів та залишку товарів на кінець місця за допомогою методів FIFO, LIFO та середньозваженої оцінки за системою постійного обліку.

2. Проаналізувати результати, які будуть одержані при оцінці товарно-матеріальних запасів з використанням методів FIFO, LIFO та середньозваженої оцінки за системою постійного обліку.

Вправа 5.

Перелік операцій фірми «Удача» за червень 200_р.

(система періодичного обліку)

Рух товарів

Кількість, шт.

Ціна за одиницю, дол.

Загальна вартість, дол.

Залишок товарів на 1.06

130

1,28

166,4

Закупки за червень:

3.06

 

150

 

1,10

 

165,0

8.06

240

1,35

324,0

11.06

300

1,20

360,0

15.06

280

1,28

358,4

18.06

500

1,35

675,0

25.06

250

1,10

275,0

28.06

325

1,20

390,0

30.06

400

1,28

512,0

Разом товарів (надходження і залишок)

2575

 

3225,8

Собівартість реалізованої продукції за червень

1825

 

 

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахунки та висновки для компанії «Удача».

4. Що необхідно виконати:

1. Провести оцінку виданих (реалізованих) товарів та залишку товарів на кінець місця за допомогою методів FIFO, LIFO та середньозваженої оцінки за системою періодичного обліку.

2. Проаналізувати результати, які будуть одержані при оцінці товарно-матеріальних запасів з використанням методів FIFO, LIFO та середньозваженої оцінки за системою періодичного обліку.

Вправа 6. Корпорація «Аріс Контіс» має таку інформацію про придбання та використання матеріалів за півроку:

(система постійного та періодичного обліку)

Дата

Залишок та рух товарів

Ціна та кількість

1 січня

Залишок

2000 одиниць по 10$

20 січня

Надходження

520 одиниць по 10,5$

26 січня

Видаток

1400 одиниць

6 лютого

Надходження

800 одиниць по 11,5$

23 лютого

Надходження

600 одиниць по 12,5$

14 березня

Видаток

1240 одиниць

17 квітня

Видаток

480 одиниць

8 травня

Надходження

1000 одиниць по 11$

16 червня

Видаток

760 одиниць

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахунки та висновки для компанії «Аріс Контіс».

4. Що необхідно виконати:

Визначити собівартість витрачених матеріалів і залишок на 30 червня, використовуючи методи FIFO, LIFO та середньозваженої оцінки за системами постійного та періодичного обліку запасів.

5. Контрольні запитання:

1. Які особливості систем обліку запасів?

2. Дати характеристику методів оцінки запасів (LIFO та FIFO)

3. Дати характеристику методів оцінки запасів (середньозважена та ідентифікованої собівартості).

4. Які особливості відображення складських запасів в балансі?

 

 

Тема 6. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

1. Мета виконання завдання:

- засвоїти класифікацію, оцінку та облік надходження та вибуття основних засобів;

- вивчити види та методи розрахунку і обліку амортизації.

2. Вихідні дані:

Вправа 1. Початкова вартість устаткування 42000$. Термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість - 2000$. Зробити розрахунок прискореної амортизації методом подвійної норми амортизації і відобразити суму амортизації в обліку.

Вправа 2. Первісна вартість устаткування 62000$, термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000$. Визначити суму амортизації устаткування методом суми цифр років експлуатації (кумулятивний метод) та відобразити в обліку.

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахунок амортизації устаткування;

4. Що необхідно виконати:

1. Зробити розрахунок прискореної амортизації устаткування за 5 років (методом подвійної норми амортизації – США).

2. Відобразити нараховані суми амортизації (зносу) за звітний період (перший рік) на рахунках бухгалтерського обліку:

3.Визначити суму амортизації устаткування за перший рік експлуатації методом суми цифр років експлуатації та відобразити їх в обліку (вправа 2).

Вправа 3. Компанія «Кемаро» та «Фаєдог» - ідентичні. Кожна з них почала свою діяльність 1 січня 200_ р. з обладнанням первісною вартістю 126000$, яке розраховане на 8 років експлуатації і матиме ліквідаційну вартість 14000$.

Закупки товарів за рік:

1 січня 280 од. * 300$ за од. = 84000 $

15 квітня 350 од. * 360$ за од. = 126000 $

25 червня 525 од. * 375$ за од. = 196875 $

5 листопада 295 од. * 400$ за од. = 118000$

Разом 524875 $

На 31 грудня звітного року кожна з компаній має залишок товарів 340 од. Компанія «Кемаро» планує використати прямолінійний метод нарахування амортизації та метод FIFO для оцінки запасів. Компанія «Фаєдог» відповідно – метод подвійної норми амортизації та метод LIFO для оцінки запасів.

На 31 грудня перевірочні баланси компаній матимуть такий вигляд:

Назва рахунків

«Кемаро»

«Фаєдог»

Каса

12250

 

12250

 

Рахунки до отримання

28000

 

28000

 

Обладнання

126000

 

126000

 

Рахунки до сплати

 

64000

 

64000

Дж. Кемаро, капітал

 

154000

 

 

Т.Фаєдог, капітал

 

 

 

154000

Реалізація

 

595000

 

595000

Закупки

524875

 

524875

 

Витрати на оплату праці

52500

 

52500

 

Орендна плата

42700

 

42700

 

Інші операційні витрати

26675

 

26675

 

Разом

813000

813000

813000

813000

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахунки, Звіти про прибутки по компанія «Кемаро» та «Фаєдог», висновки.

4. Що необхідно виконати:

Підготувати Звіт про прибутки для кожної компанії, попередньо виконавши необхідні розрахунки. Пояснити, яка з них буде прибутковіше і чому?

Вправа 4. Компанія придбала земельну ділянку за 50 000 дол. Комісійні агенту з нерухомості 3000 дол. При цьому було сплачено 6000 дол. за знос старого будинку, що знаходився на ділянці, для того, щоб будівництво нового будинку стало можливим. Відобразити в обліку придбання земельної ділянки.

 Вправа 5. Корпорація придбала в кредит родовище калійної солі, запаси якого становлять 7 млн. тон., за 4 000 000 $. В перший звітний період видобуто і реалізовано 500 тис.тон. Визначити суму виснаження родовища за звітний період та відобразити в обліку операції з придбання та амортизації родовища.

Вправа 6. Компанія продала в кредит устаткування, первісна вартість якого становить 30000 дол. За час експлуатації нараховано амортизації устаткування 20000 дол. Договірна ціна реалізації 15000 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою країн Західної Європи і США.

Вправа 7. Первісна вартість устаткування 25000 дол., сума зносу на дату першої переоцінки 10000 дол. Експертна оцінка встановила, що справедлива вартість устаткування на дату переоцінки 12000 дол. Відобразити в обліку переоцінку основних засобів, зробивши необхідні розрахунки.

Вправа 8. Компанія отримала устаткування балансовою вартістю 50000 дол., накопичена амортизація 10000 дол. в обмін на власну споруду, балансова вартість якої 65000 дол., накопичена амортизація 25000 дол. Відобразити в обліку операцію обміну, зробивши необхідні розрахунки.

Вправа 9. Організаційні витрати, що пов’язані зі створенням корпорації становить 12000 дол., 5000 дол. було сплачено грошима. Для оплати решти 7000 дол. виділено 100 шт. простих акцій номінальною вартістю 45 дол. кожна. Відобразити в обліку операції по створенню корпорації.

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахунки по задачам;

4. Що необхідно виконати:

Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорації, зробивши необхідні розрахунки

5. Контрольні питання:

1. Дати класифікацію довгостроковим активам?

2. Який порядок нарахування амортизації прямолінійним та виробничим методом?

3. Пояснити, який порядок нарахування амортизації за подвійною нормою та суми чисел років експлуатації?

4. Які особливості відображення руху основних засобів в англо-американській та західноєвропейський системах обліку?

5. Які особливості обліку природних ресурсів?

 

 

Тема 7. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ  ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ І КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ

1. Мета виконання завдання:

- ознайомитись з видами довгострокових фінансових інвестицій та порядком їх оцінки;

- опанувати облік довгострокових фінансових інвестицій в акції та облігації інших підприємств;

- засвоїти методику складання консолідованої фінансової звітності

2. Вихідні дані:

Вправа 1.

Корпорація «Sun» придбала 02.01.07 облігації компанії «Rain» номінальною вартістю 1 000 000 дол. з річною фіксованою ставкою 10% строком на 6 років. Виплата відсотків двічі на рік. Квота до номінальної вартості 97. Відобразити в обліку операції по придбанню облігацій, отримання відсотків та погашення облігацій.

Вправа 2.

Корпорація «People» придбала 3.01.07 облігації корпорації «Universe» номінальною вартістю 500000 дол. за річною ринковою ставкою 12% строком на 5 років. Виплата відсотків двічі на рік. Квота до ціни 102. Відобразити в обліку операції по придбанню облігацій, отримання відсотків та погашення облігацій.

Вправа 3.

Компанія «Enterprise» придбало 2.01.07 20% акцій корпорації «Car» за 154000 дол. 30.12.07 оголошено дивіденди у розмірі 6200 дол., а 5.01.07 компанія отримала дивіденди. Відобразити в обліку операції по придбанню акцій та нарахованих і отриманих дивідендів.

Вправа 4.

2.01.07 корпорація «Wall» придбала прості акції корпорації «Floor», що складає 35% власного капіталу за 150 000 дол. Чистий прибуток корпорації наприкінці року склав 20000 дол., з якого вона вирішила виплатити дивіденди грошима у розмірі 20% від суми чистого прибутку. Відобразити в обліку операції по придбанню акцій та нарахованих і отриманих дивідендів.

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахунки по задачам;

4. Що необхідно виконати:

Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорації, зробивши необхідні розрахунки.

Вправа 5.  

30.12.06 материнське підприємство «Mother» придбало весь пакет акцій (10000 штук номінальною вартістю 8 дол. кожна) акцій дочірнього підприємства «Daughter» за 97500 дол. На дату придбання материнське підприємство придбало для дочірньої компанії обладнання на суму 1500 дол. Нижче наведено баланси обох підприємств, що відображають їх фінансовий стан (таблиця 1 і 2).За наведеними даними скласти консолідований баланс.

Таблиця 1

Баланс материнського підприємства «Mother», дол.

Актив

Сума

Пасив

Сума

Інвестиції в дочірні підприємства

975 000

Статутний капітал (прості акції)

2000 000

Дебітори

620 000

Нерозподілений прибуток

1350 000

Грошові кошти

505 000

Кредитори

150 000

Інші активи

1400 000

Баланс

3500 000

Баланс

3500 000

Таблиця 2

Баланс дочірнього підприємства «Daughter», дол.

Актив

Сума

Пасив

Сума

Грошові кошти

250 000

Статутний капітал (прості акції)

800 000

Інші активи

750 000

Нерозподілений прибуток

175 000

Кредитори

25 000

Баланс

1000 000

Баланс

1000 000

Вправа 6.  

02.01.06 фірма «One» придбало 80% звичайних акцій, випущених компанією корпорацією «Two» по 9,2 дол. за акцію. Корпорація «Two» випустила 100000 штук номінальною вартістю 8 дол. кожна. (балансова вартість 9 дол. за акцію). На дату придбання материнська фірма придбала для дочірнього підприємства виробничі запаси на 20000 дол.

Нижче наведено баланси обох підприємств, що відображають їх фінансовий стан (таблиця 3 і 4). За наведеними даними скласти консолідований баланс.

Таблиця 3

Баланс корпорації «One», тис. дол.

Актив

Сума

Пасив

Сума

Інвестиції в дочірні підприємства

736 000

Статутний капітал (прості акції)

2200 000

Дебітори

494 000

Нерозподілений прибуток

150 000

Грошові кошти

400 000

Кредитори

90 000

Інші активи

810 000

 

 

Баланс

2440 000

Баланс

2440 000

 

 

Таблиця 4

Баланс корпорації «Two», тис. дол.

Актив

Сума

Пасив

Сума

Грошові кошти

350 000

Статутний капітал (прості акції)

800 000

Інші активи

570 000

Нерозподілений прибуток

100 000

 

 

Кредитори

20 000

Баланс

920 000

Баланс

920 000

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахунки, консолідований баланс компаній

4. Що необхідно виконати:

- Підготувати консолідований баланс компанії, попередньо виконавши необхідні розрахунки.

5. Контрольні питання:

1). Що таке фінансові вкладення (інвестиції)? Як вони класифікуються в бухгалтерському обліку?

2). Яка інформація про фінансові вкладення має бути розкрита у фінансовій звітності?

3). Як ведеться облік інвестицій в боргові зобов’язання?

4). Як обліковуються короткострокові та довгострокові інвестиції в акції?

5). Що таке консолідована звітність? Для чого її складають і які методи застосовують для складання консолідованої звітності?

 

 

Тема 8. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

1. Мета виконання завдання:        

- ознайомитись з видами короткострокових зобов’язань та порядком їх оцінки;

- опанувати облік короткострокових векселів до сплати та розрахунку зобов’язань по заробітній платі.

2. Вихідні дані:

Вправа 1. 30 травня 200_ р. надійшов рахунок від постачальника за придбані корпорацією матеріали:

Договірна ціна   80000$

ПДВ 10%

Разом до сплати

1 червня 200_р. корпорація видала постачальнику вексель на суму заборгованості під 12% річних терміном на 4 місяці. 30 вересня 200_ р. корпорація сплатила постачальнику суму за векселем та відсотки.

Відобразити в обліку операції, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

Вправа 2. 15 червня 200_р. надійшов рахунок від постачальника за придбані товари.

Договірна ціна                      10000$

Комерційна знижка 5%                 

Нетто комерційне       

Розрахунок знижка 2%

До сплати

17 червня 200_р. перераховані постачальнику гроші за придбані товари згідно рахунку.

Відобразити в обліку операції, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

Вправа 3. Нараховано заробітну плату персоналу фірму у розмірі 50000$. При цьому утримано:

Прибутковий податок - 7400$;

Відрахування на обов’язкове соціальне страхування - 4600$.

Виплачено заробітну плату працівникам фірми та перераховано заборгованість по утриманням із заробітної плати.

Відобразити в обліку операції, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

Вправа 4.

Корпорація придбала в кредит товари на суму 8700 дол., ПДВ – 18,6%. Проте частина товарів на суму 800 дол., виявилась зіпсованою, тому корпорація повернула їх постачальнику. Відобразити в обліку операції надходження товарів і повернення їх постачальнику за методикою США.

Вправа 5. (тест)

1. Поточні зобов’язання – це борги, які мають бути сплачені:

а) протягом одного року або операційного циклу шляхом зменшення необоротних активів або збільшення довгострокових зобов’язань.

б) після одного року або операційного циклу шляхом зменшення необоротних активів, або збільшення довгострокових зобов’язань.

в) протягом одного року або операційного циклу шляхом зменшення поточних активів, або збільшення інших поточних зобов’язань.

г) після одного року або операційного циклу шляхом зменшення поточних активів або збільшення інших поточних зобов’язань.

2. Компанія «К» має загальні надходження від реалізації 4025 дол. Яка сума повинна бути відображена на рахунку «Дохід від реалізації», якщо податок з продаж – 5%, акцизний збір – 10%.

а) 4025;               б) 3833,3;                     в) 3660;               г) 3500.

3. Умовні (потенційні) зобов’язання повинні відображатись в обліку, якщо:

а) доведена їх можливість, а їх сума може бути оцінена (обґрунтована);

б) доведена їх можливість, а їх сума не може бути оцінена (обґрунтована);

в) доведена їх ймовірність, а їх сума може бути оцінена (обґрунтована);

г) доведена їх ймовірність, а їх сума не може бути оцінена (обґрунтована).

4. Заробітна плата може бути сплачена:

а) Казначейським департаментом;

б) Департаментом персоналу;

в) Департаментом обліку робочого часу;

г) Департаментом обліку заробітної плати.

5. Податок, який утримується як із заробітної плати працівників, так і вноситься підприємством за рахунок своїх витрат, це:

а) Прибутковий податок штату;

б) Федеральний прибутковий податок;

в) Федеральні внески на соціальне страхування;

г) Федеральний податок по безробіттю.

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахунки по задачам;

4. Що необхідно виконати:

Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорації, зробивши необхідні розрахунки. Відповісти на питання тесту.

5. Контрольні питання:

1). Який склад короткострокових зобов’язань?

2). Оцінка та порядок відображення в балансі короткострокових зобов’язань.

3). Які особливості обліку рахунків до сплати за англо-америнською та західноєвропейською системами обліку.

4). Розкрийте особливості обігу виданих векселів.

5). Назвіть систему рахунків для обліку заробітної плати та розрахунків по заробітної плати.

 

 

Тема 9. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

1. Мета виконання завдання:

- ознайомитись з видами та обліком випущених облігацій;

- з’ясувати методи амортизації дисконту чи премії по випущених облігаціях;

- опанувати облік викупу облігацій та перетворення їх в акції.

2. Вихідні дані:

Вправа 1. 1 січня 200_р. компанія випустила і реалізувала 1000 облігацій номінальною вартістю 1000 $ під 12% річних на 5 років. Квота до ціни 104 (з премією). Виплата відсотків двічі на рік – 1 січня та 1 липня.

1 липня компанія виплатила відсотки по облігаціях з погашенням відповідної суми премії.

Після шостого платіжного періоду компанія конвертує всі облігації в прості акції номіналом 100$ кожна за умови обміну однієї облігації на 5 простих акцій. Відобразити в обліку операції, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

Вправа 2. 1 січня 200_р. компанія випустила і реалізувала облігації номінальною вартістю 100 000$ під 10% річних на 5 років. Квота до ціни 96 (з дисконтом). Виплата відсотків двічі на рік – 1 січня та 1 липня.

1 липня компанія виплатила відсотки по облігаціях з погашенням (амортизацією) відповідної суми дисконту.

Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі свої облігації за 102000$. Відобразити в обліку операції, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

Вправа 3.

Компанія планує реалізувати 2.01.07 облігації номінальною вартістю 500000 дол., з річною фіксованою ставкою 10%, передбачаючи сплату відсотків двічі на рік на протязі 6 років. Сторони узгодили, що ефективною є ставка відсотків на рівні 12%. Визначити ціну реалізації облігацій, а також скласти графік амортизації премії (дисконту).

Вправа 4.  

Компанія уклала лізинговий договір на оренду верстата, первісна вартість якого 15000 на 5 років за 12% річних. Сума річних рентних платежів становить 5000 дол.  Відобразити в обліку надходження устаткування на підприємство та щорічну суму платежів.

Вправа 5.

Підприємство „L” передало 1 січня 2006 р. на підставі договору фінансової оренди верстат підприємству “Z”. Договором передбачено перехід права власності на верстат через шість років, термін корисного використання верстату становить вісім років. Сторони погодили сплачувати щороку орендні платежі на початку року в сумі 30961 грн., а справедливу вартість обладнання визначили в 125000 грн. Орендодавець використовує орендну ставку відсотка у розмірі 12% річних. Амортизація верстата буде здійснюватися орендатором за прямолінійним методом.

Необхідно:

 1. Визначити критерії, які дозволяють класифікувати зазначену операцію як операцію фінансової оренди.
 2. Відобразити в обліку отримання орендатором верстату на умовах фінансової оренди.
 3. Скласти розрахунок розподілу фінансових витрат у складі орендних платежів.
 4. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку орендатора розрахунки з орендодавцем, які він здійснює протягом 1 та 2 року оренди.
 5. Розрахувати суму амортизації верстату за 1 рік експлуатації, а також відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.

Вправа 6.

Компанія «Stop» випустила довгостроковий заставний вексель номінальною вартістю 300 000 дол., на 15 років, за 10% річних для фінансування капітальних вкладень. Дата випуску – 1 січня 2006 р. Сума виплат кожні півроку становить 15200 дол. Відобразити в обліку отримання кредиту за векселем та сплату заборгованості за векселем за перший рік.

3. Матеріальне забезпечення:

- розрахунки по задачах;

4. Що необхідно виконати

Скласти бухгалтерські проводки за операціями компанії, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

5. Контрольні питання

1). Які ви знаєте види довгострокових зобов’язань?

2). Дайте характеристику рахунків для обліку довгострокових зобов’язань.

3). Як здійснюють облік довгострокових облігацій, випущених з премією?

4). Як здійснюють облік довгострокових облігацій, випущених з дисконтом?

 

 

Тема 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ В КОРПОРАЦІЯХ

1. Мета виконання завдання:

- з’ясувати загальні положення про корпорації, формування їх капіталу та особливості обліку;

- ознайомитись з обліком змін капіталу корпорації та порядком розподілу прибутків (збитків).

2. Вихідні дані:

Вправа 1. Корпорація випустила 60 000 шт. простих акцій без номінальної вартості. Для перших 40 000 шт. акцій дирекція оголосила вартість 10$ за кожну, але фактично вони були реалізовані по 12$ за акцію. Решту 20000 шт. акцій було реалізовано без оголошеної вартості за ціною 13$ кожна.

Вправа 2. Корпорація випустила 20000 шт. привілейованих акцій номінальною вартістю 20$ кожна. Реалізація акцій відбулася за такими цінами:

- 12000 шт. акцій за номінальною вартістю;

- 8000 шт. акцій реалізовано по 25$ кожна.

Вправа 3. Корпорація випустила 50 000 шт. простих акцій номінальною вартістю 20$ та реалізувала їх по 25$. Через рік здійснено додатковий випуск простих акцій – 20 000 шт. номіналом 20$. При цьому 6000 акцій було сплачено грошима. В оплату решти акцій одержано: устаткування вартістю 110000$, будівлю вартістю 120000$ та патент на винахід вартістю 50000$.

Вправа 4. Корпорація викупила 1 вересня 200_р. на фондовій біржі 18000 шт. простих акцій власної емісії за ціною 15$ кожна. 25 жовтня 200_р. корпорація реалізувала 10000 шт. акцій своїм службовцям за ціною 12$ кожна. Негативна різниця погашена за рахунок нерозділеного прибутку.

Вправа 5. Корпорація випустила та реалізувала 2000 привілейованих конвертованих акцій за номінальною вартістю 100$ кожна. Через рік здійснено конвертацію всіх привілейованих акцій в прості. Умова конвертації: одна привілейована акція обмінюється на 6 простих номіналом 10$  кожна.

Вправа 6. Рада директорів корпорації оголосила 15 березня 200_р. дивіденди. Виплата відбулась простими акціями у розмірі 20% від кількості акцій в обігу. В обігу знаходиться 180 000 простих акцій номінальною вартістю 10$ кожна. Ринкова ціна - 15$ за акцію. Реєстрація акціонерів відбулась 27 березня 200_р. Виплату дивідендів акціями здійснено 15 квітня 200_р.

Вправа 7.

В кінці року чистий прибуток компанії становить 345000 дол. та реінвестовано його, тобто приєднано до нерозподіленого прибутку.

В наступному році використано частину нерозподіленого прибутку, а саме: нараховано і сплачено дивіденди – 15000 дол., направлено на збільшення резервного капіталу – 11300 дол., направлено на збільшення статутного капіталу – 20000 дол. Відобразити в обліку операції.

Вправа 8.

Перераховано до бюджету податок на прибуток за звітний період (авансові платежі) – 7000 дол.; визначена наприкінці року сума податку до сплати до бюджету за рік – 12000 дол. Відобразити в обліку авансові платежі податку на прибуток, нарахування податку на прибуток та остаточні розрахунки з бюджетом.

4. Що необхідно виконати:

Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорації, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

5. Контрольні питання:

1. Які складові власного капіталу корпорації?

2. Які існують види акцій? Дайте їх характеристику.

3. Які особливості обліку випуску та продажу простих акцій?

4. Які особливості випуску та продажу привілейованих акцій?

5. Які особливості обліку дивідендів по акціях корпорації?

 

  Рекомендована література

Основна література

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996 – ХІV.

2. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. – 544с.

3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник . – К.: Лібра, 2001. – 840с.

4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000: Пер. з англ. – К.: ФПБАУ, 2000. – 1268с.

         5. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г., Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В. Облік міжнародних операцій: Підручник. – К.: КНЕУ,2006. – 336 с.

6. Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 172 с.

 

Додаткова література

1. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544с.

2. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 1998. – 226с.

3. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704с.

4. Глен А. Велш та ін. Основи фінансового обліку: Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 943с.

5. Друри К. Управленческий и производственный учет.: Пер. с англ. – М.: Аудит, 2002. – 873с.

6. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GААР. – М.: Дело, 1998, - 432с.

7. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 496с.

8. Рязанова Н.С. Фінансове рахівництво: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002 – 246с.

9. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. Учебное пособие. – М.: «Аналитика-Прес», 1998. – 288с.

10. Стуков С.А., Стуков Л.С. Международная стандартизация и гармонизация учета и отчетности. -   М.: Бухгалтерский учет, 1998. – 136с.

11. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 160с.

12. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Д. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1995, - 416с.

13. Чумаченко М.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. – М.: Финансы, 1971. – 240с.

14. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 560с.