Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли подходящий заказ?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ Методические указания

Методические указания

Адміністративний процес 09.09.2018 16:11

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3161 Методичні вказівки

до проведення практичних (семінарських) занять

з дисципліни «Адміністративний процес»

для студентів спеціальностей 5.060101, 6.030402 «Правознавство»

усіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2011

 

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Адміністративний процес» / укладач К.Д. Янішевська. – Суми: Сумський державний університет, 2011. –  18  с.

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Вступ

 

Метою  вивчення курсу «Адміністративний процес» є надання майбутнім юристам системних знань, умінь та практичних навичок, що необхідні їм для виконання своїх обов’язків, систематизації законодавчого та нормативного матеріалу за юридичною силою, у порядку підлеглості, з’ясування взаємозв’язку між нормами чинного Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими законодавчими актами України, які деталізують правову регламентацію окремих інститутів адміністративного процесуального права, а також розвинення навичок та вмінь здійснювати аналітичний пошук взаємозв’язаних відомостей щодо цього.

Зазначена дисципліна вивчає закономірності правового регулювання в адміністративній сфері, сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов’язані із задоволенням потреб у захисті прав громадян та юридичних осіб на захист у сфері державного управління, практики застосування адміністративно-процесуальних норм і термінології.

Основна мета семінарських занять – залучити студентів до активного обговорення теоретичних питань, прищепити їм навички творчого мислення, навчити самостійно формулювати і чітко висловлювати свої думки, аналізувати правову базу із питань теми. Студентам під час підготовки до семінарських занять з курсу «Адміністративний процес» необхідно використовувати підручники, навчальні посібники, наукові статті, методичні вказівки, конспекти лекцій, нормативно-правові акти.

4

Теми семінарських (практичних) занять

 

№ заняття

Тема семінарського заняття

1

2

1

Тема 1. Поняття адміністративного процесуального права України

2

Тема 2. Сутність адміністративного процесу та його зміст

3

Тема 3. Докази в адміністративному процесі

4

Тема 4. Провадження у сфері управління

5

Тема 5. Провадження за зверненням громадян

6

Тема 6. Організація адміністративного судочинства в Україні

7

Тема 7. Провадження в суді першої інстанції

8

Тема 8. Виконання судових рішень у справах адміністративного судочинства

9

Тема 9. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

 

 

Заняття 1.  Поняття адміністративного процесуального права України

 

 1. Охарактеризуйте соціальне призначення адміністративного процесуального права.
 2. У чому полягає предмет адміністративного процесуального права?
 3. Якими методами оперує адміністративне процесуальне право?
 4. Охарактеризуйте та порівняйте принципи адміністративного процесуального права та адміністративного процесу.
 5. З чого складається система адміністративного процесуального права?

 

5

 1. Яким чином адміністративне процесуальне право взаємодіє з іншими галузями права?
 2. Чи є адміністративне процесуальне право самостійною галуззю у системі права України?

 

Ключові поняття (для юридичного диктанту)

Адміністративне процесуальне право, адміністративний процес, Кодекс адміністративного судочинства, публічний інтерес,  адміністративна справа.

 

Завдання

 

 1. Чітко перелічіть та охарактеризуйте групи відносин, що регулюються  нормами адміністративного процесуального права. Дайте визначення предмету адміністративного процесуального права.
 2. У чому полягає відмінність адміністративного процесуального права від адміністративного процесу ?
 3. Охарактеризуйте спільні ознаки адміністративного права та адміністративного процесу та ознаки, що їх відрізняють одне від одного. Складіть таблицю за зробленими висновками.
 4. Обґрунтуйте існування адміністративного-процесуального права як окремої галузі права, посилаючись на наукові здобутки вчених-адміністративістів.
 5. Завдання адміністративного процесуального права.
 6. Поясніть, що в теорії права розуміють під «методом», охарактеризуйте методи адміністративного процесуального права.
 7. Обґрунтуйте поняття та значення процесуальної форми в адміністративному процесі.
 8. У вересні 2005 р. податкова інспекція звернулася до су­ду із позовом до П. та малого приватного підприємства про ви­знання недійсними установчих документів та свідоцтва про реєст­рацію платника податку на додану вартість. У позовній заяві за­значалось, що 14 січня 2004 р. відповідачу П. були передані

6

права засновника малого приватного підприємства, однак під час перереєс­трації останнього його волевиявлення не було спрямовано на здій­снення підприємницької діяльності, тобто такий правочин вчине­но без наміру створити правові наслідки, і він є фіктивним. За правилами якого процесуального акта має розгляда­тися даний позов? Обґрунтуйте свою позицію, посилаючись на нормативні положення.

 1. За результатами перевірки відділенням Фонду соціально­го захисту інвалідів установлено факт незабезпечення на підприєм­стві нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів. Відділення Фонду має намір звернутися до суду із позо­вом про стягнення з підприємства штрафних санкцій та пені із суми недоїмки за кожний день прострочення сплати зазначених санкцій. У якій процесуальній формі має розглядатися таке звер­нення відділення Фонду? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

 

Заняття 2. Сутність адміністративного процесу та його зміст

 

 1. Дайте визначення поняття та особливостей  адміністративного процесу.
 2. Якою є структура адміністративного процесу?
 3. Розкрийте сутність адміністративних проваджень та опишіть їх види
 4. З яких стадій складаються адміністративні провадження? Охарактеризуйте кожну з них.
 5. Сформулюйте поняття адміністративних процедур, охарактеризуйте їх призначення.
 6. Що таке адміністративна юстиція (судочинство) та чим вона відрізняється від адміністративної юрисдикції?

 

Завдання

 1. Охарактеризуйте форми адміністративного процесу. В чому полягає відмінність управлінської форми від судової?
 2. Проаналізуйте ознаки адміністративного процесу.

7

 1. Дайте визначення терміна «Адміністративне провадження», назвіть та проаналізуйте його ознаки.
 2. Поясність, яким чином класифікують адміністративні провадження за формою, проаналізуйте кожну з форм у її істотних ознаках.
 3. Поясніть взаємозв’язок звернення громадян та адміністративних проваджень. Спробуйте визначати вид провадження, до якого належить звернення громадян користуючись ЗУ «Про звернення громадян»
 4. Визначте з яких стадій складається адміністративне провадження та охарактеризуйте роль, призначення та зміст кожної з них.
 5. Визначте до якого виду провадження відносяться наступні адміністративні процесуальні правовідносини:

А. Громадяни А. і Б. звернулися до органу РАЦС із заявою про реєстрацію шлюбу. Орган РАЦС заяву прийняв, зареєстрував та призначив дату укладення шлюбу.

Б. Громадянин В. звернувся до Сумського окружного адміністративного суду із адміністративним позовом.

В. Громадянку Р. притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Г. Громадянин Н. подав пакет документів до Українського агентства з авторських та суміжних прав з метою зареєструвати авторське право на літературний твір.

 

Заняття 3. Докази в адміністративному процесі

 

 1. Сформулюйте поняття адміністративно-процесуального доказування
 2. Дайте визначення джерелам доказів
 3. Яку процесуальну діяльність передбачають дослідження та оцінка доказів у адміністративному процесі, як відбувається цей процес?
 4. Наведіть основні класифікації доказів.
 5.  
 6. Охарактеризуйте мету, призначення та сутність заходів забезпечення доказів та адміністративних проваджень.

 

Завдання

 1. Визначте, які обставини будуть предметом доказування в наступних випадках:

А. Громадянин Н. подав до Вищого адміністративного суду України позов про визнання недійсними результатів голосування з виборів Президента України

Б. Громадяни С. і М. звернулися до органу РАЦС із заявою про реєстрацію шлюбу

В. Громадянка В. оскаржила до адміністративного суду звільнення з посади державного службовця.

 

2 Наведіть приклади ситуації, що складаються в адміністративному процесі, де необхідне застосування заходів забезпечення доказів. Укажіть яким чином в цьому разі вони забезпечуватимуться.

 

Заняття 4. Провадження у сфері управління

 

1  Охарактеризуйте поняття, зміст та структуру проваджень у сфері управління.

2 Перерахуйте процедури та дії, що передбачені для адміністративних проваджень за заявою суб'єкта звернення?

3 Порядок здійснення адміністративних проваджень за ініціативою органу владних повноважень.

4 Охарактеризуйте адміністративні провадження за скаргою суб'єкта звернення.

 

Завдання

1 Обухівською міською радою Київської об­ласті з метою наповнення місцевого бюджету рішенням ради встановлено ринковий збір - плату за право займати місця для торгівлі на ринках усіх форм власності в розмірі від 0,2 до 0,3

9

неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян для фізичних осіб за кожний день торгівлі.

   Проаналізуйте законність цього рішення.

2 Здійснюючи перевірку роботи Охтирської райдержадміністрації в Сумській області, робоча група Кабінету Міністрів України виявила ряд недоліків у діяль­ності роботи голови адміністрації Іванова П.А., а саме: не ведеться контроль за виконанням власних рішень і рішень вищих органів влади та інші недоліки, у зв'язку з чим бу­ло подано подання Кабінету Міністрів України Президен­ту України, який своїм розпорядженням звільнив Голову адміністрації Іванова П.А. з посади за неналежне виконан­ня службових обов'язків.

Проаналізуйте законність цього розпорядження.

3 Громадянин А. вирішив отримати дозвіл на носіння мисливської рушниці. Дайте консультацію про те, яким чином гр. А може реалізувати таке право.

 

Заняття 5. Провадження за зверненням громадян

 

 1. Охарактеризуйте правові основи провадження за зверненням громадян.
 2. Назвіть та проаналізуйте основні види звернень громадян, дайте характеристику та особливості проваджень.
 3. Які вимоги встановлено до звернення громадян?
 4. Дайте юридичну характеристику учасникам адміністративних проваджень за зверненням громадян.
 5. Охарактеризуйте стадії та структуру провадження за зверненням громадян.
 6. Чим урегульовані питання та діловодства за зверненням громадян? Охарактеризуйте даний вид діловодства.

 

Завдання

 1. На основі Закону України «Про звернення громадян» поясність, на яких правилах ґрунтуються адміністративні провадження за зверненням громадян.

10

 1. Громадянка Н. написала листа до міського голови м. Суми у його інтернет-приймальні, але протягом місяця не отримала відповіді. Чи поширюються норми Закону України «Про звернення громадян» на звернення громадян, що мають місце в мережі Інтернет?
 2. Поясність на конкретних приклада, яку процедуру передбачає провадження за зверненням (від реєстрації звернення до винесення остаточного рішення по справі).

 

Заняття 6. Організація адміністративного судочинства в Україні

 

 1. Охарактеризуйте поняття, завдання та мету адміністративного судочинства.
 2. Охарактеризуйте систему та повноваження адміністративних судів України.
 3. Охарактеризуйте склад суду. Визначте процесуальні підстави заявлення відводів у адміністративному процесі.
 4. Яким чином здійснюються судові виклики та повідомлення?
 5. Яким чином фіксується юрисдикційний адміністративний процес?
 6. Охарактеризуйте склад судових витрат та особливості їх відшкодування.
 7.  

16-річний Петро Щур перед тим як одержувати паспорт, звернувся до міського відділу реєстрації актів цивільного стану із заявою про зміну прізвища із «Щур» на «Шрамко», оскільки дуже комплексував з приводу свого прізвища. Відділ реєстрації актів цивільного стану відмовив йому, мотивуючи це тим, що  П. Щур не сплатив державного мита і не подав довідки з органів внутрішніх справ про те, що він не перебуває у розшуку і щодо нього не ведеться слідство.

П. Щур не погодився з такою відмовою і звернувся до адміністративного суду   з   позовом   про   зобов'язання  відділу

11

реєстрації актів цивільного стану змінити його прізвище. Адміністративний суд повернув позовну заяву у зв'язку з тим, що П. Щур не має адміністративної процесуальної дієздатності, оскільки не досяг повноліття.

Чи належить справу розглядати за правилами адміністративного судочинства? Чи правильно вчинив суд, повернувши позовну заяву П. Щура?

 

 

Заняття 7. Провадження в суді першої інстанції. Адміністративний позов

 

 1. Процес порушення адміністративної справи, його характеристика
 2. Охарактеризуйте форму та зміст адміністративного позову, а також порядок відкриття провадження в адміністративній справі.
 3. Охарактеризуйте поняття та ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду та її роль у адміністративному процесі.
 4. Розкрийте процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду.
 5. Поясніть, яким чином відбувається попереднє судове засідання.
 6. Дайте характеристику стадії судового розгляду адміністративної справи та її етапів.
 7. Чи передбачені процесуальні перешкоди для судового розгляду справи?
 8. Назвіть види судових рішень визначені законодавством і охарактеризуйте вимоги, яким вони мають відповідати, а також процесуальний порядок їх ухвалення.

 

Завдання

Зробіть юридичний наліз ситуацій та складіть адміністративний позов за такими ситуаціями:

12

1 Громадянка Б. направила скаргу до управління житлового господарства на бездіяльність начальника ЖЕД, який не вжив ніяких заходів у зв'язку з її заявою про необхідність ремонту сантехніки у квартирі. Скарга надійшла до управління 3 берез­ня, а 20 квітня гр. Б. отримала відповідь, в якій повідомлялося про те, що скаргу було направлено до керівництва ЖЕД для прийняття заходів щодо ремонту сантехніки та притягнення винних осіб до відповідальності. 1 червня громадянка Б. з огляду на відсутність будь-яких заходів по ремонту сантехніки вирішила подати адміністративний позов.

Дайте правову оцінку діям управління житлового госпо­дарства, обґрунтовуючи відповідь посиланням на норми чинного законодавства. Складіть адміністративний позов від імені     гр. Б.

 

2 Начальник райвідділу УМВС України 15 вересня 2011 р. відмовив гр. А. у видачі дозволу на придбання і зберігання мисливської рушниці, хоча гр. А. подав усі документи, необ­хідні для видачі дозволу на придбання і зберігання мисливської зброї, забезпечив умови її зберігання, а будь-які обставини, що перешкоджають безпечному користуванню та поводженню з рушницею, відсутні.

25 вересня 2011 року гр. А. звернувся зі скаргою на дії начальника райвідділу УМВС України до обласного управління УМВС, але відповіді у встановлений термін не отримав.

Гр. А. звернувся до суду з проханням усунути порушення його прав і зобов'язати уповноважені органи видати йому дозвіл.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Складіть адміністративний позов від імені гр. А.

     

3 Громадянин Кириленко, який проживає зі своєю сім’єю по вулиці Горького, протягом року ухилявся від сплати вартості комунальних послуг, за що рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради був примусово виселений із помешкання,

 

13

що знаходиться у власності гр. Кириленка. Іншого місця проживання Кириленко не має, також не має постійного місця роботи, зареєстрований у Сумському міському центрі зайнятості як безробітний, отримує соціальну допомогу. На утриманні у нього знаходяться батько, мати, дружина і дитина.  Гр. Кириленко вирішив оскаржити рішення Сумської міської ради до адміністративного суду.

Оформіть позовну заяву, враховуючи можливість заявлення клопотань.

 

 

Заняття 8. Виконання судових рішень у справах адміністративного судочинства

 

 1. Охарактеризуйте види судових рішень та особливості набрання ними законної сили.
 2. Розкрийте сутність та зміст виконання судових рішень
 3. В яких нормативно-правових актах закріплено порядок виконання судових рішень та які процесуальні дії він передбачає?
 4. Яка відповідальність передбачена за невиконання судових рішень

Завдання

1 За торгівлю з рук у невстановлених місцях промисловими товарами Зарічний район­ний суд м. Суми своєю постановою наклав на гр. Вітренко О.М. адміністративний штраф у розмірі 6 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

Визначте законність цієї постанови і повноваження державної виконавчої служби.

2 За порушення гр. Савченком В.О. правил зберігання вогнепальної гладкоствольної мисливської зброї Зарічний район­ний суд м. Суми виніс постанову про накладення штрафу у розмірі 4 нео­податковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї.

14

Визначте законність цієї постанови і повноваження державної виконавчої служби.

3 За подання свідомо недостовірної інфор­мації Антимонопольному комітетові України Зарічний район­ний суд м. Суми своєю поста­новою наклав штраф у розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на керівника Сумського молокозаводу.

Згаданий штраф керівник добровільно не сплатив у визна­чений законом термін, у зв'язку з чим суд направив цю постанову для примусового виконання до державної вико­навчої служби.

Визначте повноваження державної виконавчої служби та законність прийнятого рішення.

4 Начальником Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві за проживання за недійсними докумен­тами на гр. Республіки Болгарії Петрова А. Г. була винесена постанова про накладення на нього штрафу у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Гр. Петров А. Г. штраф добровільно не сплатив у виз­начений законом термін, у зв'язку з чим постанова була направлена для примусового виконання до відділу держав­ної виконавчої служби.

Визначте законність цього рішення і повноваження відділу державної виконавчої служби.

 

Заняття 9. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

 

1 Які завдання та принципи встановлено для провадження у справах про адміністративні правопорушення?

2 Охарактеризуйте процесуальний порядок стадії відкриття справи про адміністративне правопорушення.

3 Опишіть процес розгляду справи про адміністративне правопорушення посилаючись на відповідні норми адміністративно-процесуального законодавства.

15

4 Охарактеризуйте процесуальний етап винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення.

5 Яким чином відбувається перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення?

6 Який процесуальний порядок передбачено для виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення?

 

Завдання

1 Проаналізуйте статтю 247 КУпАП та визначте, які обставини, зазначені в цій статті, можна об'єднати (тобто, які є тотожними за юридичним змістом).

2 Визначте, в яких випадках і якими поса­довими особами може бути проведений огляд речей.

3 Дільничний інспектор ст. лейтенант міліції Петренко Ю.О. склав протокол по ст. 183 КАП на гр. Юденко С.В. за свідомо недостовірний виклик бригади пожежної охорони до свого сусіда і передав його для прийняття відповідного рішення заступнику начальника місцевого РВВС.

Проаналізуйте дії дільничного інспектора міліції. Хто має право складати протоколи і розглядати справи про адміністративні правопорушення за ст. 183 КУпАП.

4. Складіть таблицю з перерахуванням всіх органів (по­садових осіб), які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення.

 

Список рекомендованих джерел

 

1    Конституція України // ВВР. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2    Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР. - 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122 (з наст. змінами).

3    Кодекс адміністративного судочинства України // ВВР. - 2005. - № 35-37. - Ст. 446 (з наст. змінами).

4    Кримінальний кодекс України // ВВР. – 2001. - № 25, Ст. 131

5    Кримінально-процесуальний кодекс України // ВВР. - 1961. - 28. - Ст. 342 (з наст. змінами).

16

6    Митний кодекс України // ВВР. - 2002. - № 38-39. - Ст. 228 (з наст. змінами).

7    Про державну виконавчу службу: Закон України від            24 березня 1998 р. // ВВР. - 1998. - № 31-37. - Ст. 243 (з наст. змінами).

8    Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. // ВВР - 1995. - № 34. - Ст. 266 (з наст. змінами).

9    Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР. - 1991-  № 4. - Ст. 20 (з наст. змінами).

10        Про місцеві державні адміністрації: Закон України від     9 квітня 1999  р. // ВВР. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

11  Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від    21 березня 1997 р. // ВВР. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

12  Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // ВВР. - 1996. - № 47. - Ст. 256.

13  Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // ВВР. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

14  Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // ВВР. - 1991. - № 6. - Ст. 37.

15  Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 р. // ВВР. - 2004. - № 15. - Ст. 232.

16  Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон Ук­раїни від 6 вересня 2005 р. // ВВР. - 2005. - № 48. - Ст. 483.

17  Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // ВВР. - 1994. - № 5. - Ст. 21.

18  Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. // ВВР. — 1995. — № 1. - Ст. 1.

19  Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від     1 груд­ня 2005 р. // ВВР. - 2006. - № 7. - Ст. 84.

 

 

17

20  Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // ВВР. - 2003. - № 31-32. - Ст. 263.

21  Про ліцензування певних видів господарської діяльності: За­кон України від 1 червня 2000 р. // ВВР. - 2000. - № 36. - Ст. 299 (зі змінами станом на 27 квітня 2007 р.).

22  Адміністративне право України: підручник / Ю. П. Битяк,   В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; за ред. Ю. П. Битяка. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 544 с.

23  Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України / авт.-упоряд.         В. П. Тимощук. - К: Факт, 2003. - 496 с.

24  Адміністративна юстиція: Європейський досвід і пропозиції для України / авт.-упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. - К.: Факт, 2003. - 536 с.

24  Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: під­ручник для вищих навч. закладів. - рос. мовою. - К: Літера ЛТД, 2001. - 336 с.

25  Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф. Адміністративний про­цес: навч. посібник / За заг. ред. І. П. Голосніченка. - К.: ГАН, 2003. - 256 с.

26 Демський Е. Адміністративний процес як окрема галузь права // Віче. - 2006. - № 7-8. - С. 40-42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

 

Методичні вказівки

до проведення практичних (семінарських)

занять з дисципліни «Адміністративний процес»

для студентів спеціальностей 5.060101, 6.030402 «Правознавство»

усіх форм навчання

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск В.І. Горевий

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання  К.Д. Янішевської

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 29.09.2011, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1, 16 Обл.-вид. арк.  0,82. Тираж       пр. Зам. №

Собівартість видання           грн              к.

 

 

 

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК  № 3062 від 17.12.2007.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно -

методичного управління                                       В. Б. Юскаєв

 

 

3161 Методичні вказівки

до проведення практичних (семінарських) занять

з дисципліни «Адміністративний процес»

для студентів спеціальностей 5.060101, 6.030402 «Правознавство»

усіх форм навчання

 

 

 

Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам

 

Укладач                                                                   К. Д. Янішевська

 

Відповідальний за випуск                                     В. І. Горевий

 

Декан факультету                                                  А. М. Куліш

 

 

Суми

Сумський державний університет

2011