Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Інвестиції та інновації

Інвестиції та інновації

Заказ 27540 (200 грн.) 27.08.2017 09:33

Інвестиційна привабливість підприємства – потенційного об’єкта інвестування

 1. Бекетов Н.В. Институциональный подход к теории современной корпорации // Проблемы современной экономики. — 2008. — № 22 (2).
 2. Боліновська Н. Я. Інвестиційна привабливість та ефективність відтворення потенціалу торговельного підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. Я. Боліновська; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2008. - 19 c.
 3. Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик // Економика Промисловості – 2009. - №44. – С. 92-96.
 4. Будяєв М. О. Інноваційна діяльність як спосіб підвищення інвестиційної привабливості підприємства / М. О. Будяєв // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 57-60.
 5. Бухун Ю. В. Інвестиційна привабливість наукоємних підприємств в Україні / Ю. В. Бухун // Бізнес Інформ. - 2013. - № 7. - С. 149-154.
 6. Вакулич М. М. Управління інвестиційним кліматом в економіці України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03 / М. М. Вакулич; ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля". - Дніпропетровськ, 2014. - 20 c
 7. Великоіваненко Г. І. Ієрархічна логіко-лінгвістична модель оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова // Моделювання та ін- формаційні системи в економіці: Зб. наукових праць/ відп. ред. В. К. Галіцин. — К.: КНЕУ, 2009. — Вип. 79. — С. 70—83.
 8. Великоіваненко Г. І. Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. А. В. Матвійчук. – 2012. – № 1. – С. 65–96.
 9. Великоіваненко Г. І. Оцінювання інвестиційної привабливості неоднорідних суб’єктів господарювання / Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14. – Ч. 1. – С. 248-253.
 10. Величко М. И. Особенности анализа отраслевой инвестиционной привлекательности экономики / М. И. Величко // Аудит и финансовый анализ. — 2008. — № 6. — C. 291—293
 11. Власова І. В. Оцінка інвестиційної привабливості об’єктів інвестування / І. В. Власова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 4. – С. 51–55.
 12. Власова І. В. Підходи до оцінки привабливості об’єктів інвестування / І. В. Власова // Проблеми науки. – 2014. – № 2. – С. 20–25.

13.Гвоздецька І. В. Впровадження методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства з використанням фінансово-економічних показників та маркетингу / І. В. Гвоздецька // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій : зб. наук. праць наук.-техн. конф. “Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2006”. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – С. 58–61.

 1. Гвоздецька І. В. Впровадження методики та розробка матричної моделі оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств за використання фінансових та маркетингових показників / І. В. Гвоздецька // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола : Актуальні проблеми ринкової економіки. – 2009. – № 6. – С. 52–59.
 2. Георгіаді Н. Г. Метод економічного оцінювання привабливості підприємства для інвесторів / Н. Г. Георгіаді, О. Є. Федорчак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2013. - № 769. - С. 238-243.
 3. Гончаров В. М. Інвестиційна привабливість підприємств: організація оцінки, напрями підвищення : монографія / В. М. Гончаров, М. М. Білоусова, В. Ю. Припотень; Луган. нац. аграр. ун-т, Донбас. держ. техн. ун-т. - Луганськ : Прес-експрес, 2014. - 159 c. 
 4. Гриньова В.М. Інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П., Великий Ю.М. - 2-ге вид., доопрац. і доп. - Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. - 663 с
 5. Гунько Н. О. Методичні засади визначення інвестиційної привабливості підприємств / Н. О. Гунько // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2009. - № 30. - С. 48-51.