Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Податкова система. Оподаткування

Податкова система. Оподаткування

Заказ 28105 (200 грн.) 03.07.2018 15:12

21.Особливості податкового планування при коригуванні фінансового результату до оподаткування

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №1. “АНАЛІЗ Податків, Податкове планування і прогнозування на макрорівні

 

На основі інформації з офіційних джерел (дані Державного комітету статистики України (www.ukrstat.gov.ua), Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua), Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (budget.rada.gov.ua), Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua), Державної казначейської служби України (http://www.treasury.gov.ua) тощо) і періодичних видань здійснити на макрорівні:

  1. Податковий аналіз надходжень податків і зборів до Зведеного бюджету України і державних цільових фондів за 3 попередні роки.

Проаналізувати структуру і динаміку податкової системи України за різними класифікаційними ознаками видів податків і зборів.

Побудувати графіки, що відображають динаміку податкових надходжень і структуру податкової частини бюджету.

Використовуючи відносні показники   оцінити рівень податкового навантаження, а також закономірності розвитку системи оподаткування в Україні.

  1. Податкове планування і прогнозування податку на додану вартість, використовуючи метод проектування тренду.

Побудувати однофакторну модель залежності фактичних надходжень податку (y) від фактору часу (х). Використовувати місячні дані за 2 попередні роки. Проектування лінії тренду здійснити з використанням лінійної, степеневої, логарифмічної, експоненціальної і поліноміальної функцій.

Побудувати графіки, що відображають тенденцію відповідного податку, а також відобразити рівняння регресії і коефіцієнти детермінації.

Обрати найбільш адекватну функціональну модель залежності змінних, порівнявши коефіцієнти детермінації та визначити прогноз надходжень відповідного податку на наступний період (місяць).

Розрахунки здійснити засобами програми Excel. Для побудови графіків використовувати “Мастер диаграмм”. Для планування і прогнозування відповідного податку використовувати функцію діаграми “Линия тренда”.

Зробити висновки.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2 “Податковий контроль

 

В результаті планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю “Сантекс” (квартальний платник ПДВ) з питань достовірності обчислення, повноти і своєчасності сплати в бюджет податку на додану вартість і податку на прибуток підприємств за І квартал 20ХХ р., яка проведена 20.12.20ХХ р., встановлено такі господарські операції (у грн. без ПДВ):

№ з/п

Зміст господарської операції

Варіант

7

1

Отримано кредит банку

20000

2

Отримана сировина від постачальника “А” (платник ПДВ)

9560

3

Отримані матеріали від постачальника “Б” (платник ПДВ)

6100

4

Перераховані кошти постачальнику “Б” (друга подія)

 

5

Перераховані кошти постачальнику “В” – платнику ПДВ за товари, які ще не отримані

2630

6

Списані сировина і матеріали на виробництво

1400

7

Нарахована заробітна плата працівникам

7500

8

Здійснені нарахування на заробітну плату

 

9

Оприбуткована готова продукція на склад

8940

10

Відвантажена готова продукція покупцям – платникам ПДВ

26900

11

Отримана попередня оплата за товари від покупця – платника ПДВ

 

12

Відвантажена готова продукція платникам ПДВ (звільнена від ПДВ)

5000

13

Нараховані і сплачені відсотки за кредит

1200

14

Відвантажені товари покупцям за готівку

24610

15

Повернена покупцями-платникам ПДВ неякісна готова продукція

2000

16

Отримана попередня оплата за послуги від неплатника ПДВ

1320

17

Отримана оплата за товари, які відвантажені в попередньому періоді (друга подія)

 

18

Перераховані кошти за послуги зв’язку та Інтернету платнику ПДВ

 

19

Здійснена передплата спеціалізованих періодичних видань неплатнику ПДВ

1530

20

Перераховані кошти за охорону приміщення неплатнику ПДВ

840

21

Отримана орендна плата від платника ПДВ

 

22

Повернений неякісний товар постачальнику – платнику ПДВ

 

23

Оплата ліцензії на здіснення діяльності

800

24

Сплачено вартість торгового патенту

960

25

Витрачені кошти на добові при відрядженні

640

26

Отримані штрафи за договором

 

27

Витрачені кошти на організацію свята для працівників (платнику ПДВ)

3950

28

Сплачені штрафи за результатами перевірки ДПІ

1000

29

Визначено приріст (убуток) балансової вартості запасів

 

  • приріст

 

  • убуток

2650

30

Нарахована амортизація основних фондів

1200

 

 За даними податкової звітності підприємством нараховані і сплачені за звітний період такі податки (у грн.):

 

№ з/п

Вид податку

Варіант

7

 

1

Податок на додану вартість

2030

 

2

Податок на прибуток підприємств

1220

 

 

Необхідно:

 

  1. Провести перевірку достовірності обчислення ТОВ “Сантекс” податку на додану вартість і податку на прибуток за даними планової виїзної перевірки.
  2. Скласти фрагмент акту документальної перевірки.
  3. Застосувати відповідні штрафні санкції за результатами перевірки.