Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ ВУЗЫ Украины

написание диплома, написание курсовой, написание реферата, написание контрольной, диплом на заказ, заказать диплом, заказать курсовую, помощь на экзамене, онлайн помощь, онлайн помощник, заказать дипломную работу, заказать эссе, заказать задачи

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Місія університету здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.

 

Загалом у КНЕУ навчається більше 15 тис. студентів. Тільки у базовому навчальному закладі їх навчають:

 • 8академіків та член-кореспондентів Національної академіїнаукУкраїни і галузевих академій
 • понад 140 професорів, докторів наук
 • 619 кандидатів наук, доцентів
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • впровадження на високому рівні освітньої діяльності для здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями та сприяння  працевлаштуванню випускників;
 • проведення наукових досліджень з використанням отриманих результатів в освітньому процесі, господарській та державно-регулятивній практиці;
 • добір, підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • підготовка вступників та профорієнтаційна робота з ними, інформування вступників і студентів про ситуацію та тенденції на ринку праці;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, просвітницька та фахова консультаційна діяльність;
 • фінансово-господарська, виробничо-комерційна, видавнича, культурно-мистецька, спортивно-оздоровча діяльність;
 • міжнародна діяльність щодо виконання спільних із зарубіжними партнерами освітніх, наукових та інших програм і проектів, насамперед у євроінтеграційному напрямі;
 • формування особистості засобами патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього та наукового процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах

 

ЗДОБУТКИ ЗА 2014 РІК
 • Здійснювалася підготовка бакалаврів за 8 галузями знань в межах яких 13 напрямів підготовки та 7 спеціалізацій.
 • Підготовка магістрів здійснювалася з 39 магістерських програм.
 • Підготовка спеціалістів здійснювалася за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».
 • Відкрито 5 нових напрямків підготовки, в т. ч. 3 нових галузі знань, та успішно діяли 26 сертифікаційних програм.
 • Зменшена кількість годин навчального навантаження викладачів на одну ставку з 900 год. до 600 год.
  • Впроваджено нову структуру та зміст лекційних і семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів 1-го курсу усіх напрямів підготовки.
  • Унормовано систему оцінювання знань студентів із наук (дисциплін), які вивчаються упродовж 2-х і більше семестрів, та іноземних мов, які вивчаються упродовж 4-х семестрів.
  • За використання потенціалу міждисциплінарного підходу сформовано та введено у навчальні плани нові укрупнені фундаментальні науки (дисципліни), за одночасного скорочення вузькоспрямованих дисциплін на 25–30%.
  • Підготовлено ряд монографічних видань, наукових збірників, практикумів, кейсів в друкованому та електронному вигляді.
  • Кафедрами університету проводиться інтерактивне консультування та поточна перевірка знань студентів через Інтернет, електронну пошту та сайт дистанційного навчання університету.
  • На посилення практичної підготовки студентів з урахуванням компетентнісного підходу, упровадження тренінгових технологій у навчальний процес та вдосконалення змісту фахових дисциплін була спрямована робота 7 навчально-тренувальних центрів.
  • Успішно використовувалася нова форма організації аудиторної роботи – контактні заняття, яка вимагає гнучкого поєднання сучасних форм і методів викладання, таких як: інтерактивні заняття з використанням мультимедійних засобів, предметні та міждисциплінарні тренінги, ділові ігри, кейс-методи тощо.
  • Для студентів успішно працював Студентський бізнес-інкубатор (СБІ)  та Центр зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива».
  • Було захищено 92 дисертації, із них 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та 86 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
  • Завершується формування єдиної інформаційної автоматизованої системи управління наукою, яка, по-перше, здійснюватиме моніторинг результатів науково-дослідної діяльності в університеті, а по-друге, інтегруватиме їх у національний та світовий  науково-освітній простір.
  • Потужного імпульсу розвитку отримали 23 науково-дослідні інститути університету, які проводять дослідження за найактуальнішою проблематикою в різних сферах економічної науки.
  • Принципово важливим для фундаменталізації наукової діяльності університету стало завершення організаційного оформлення 22-х його наукових шкіл.
  • Значна увага приділялась розвитку діяльності Наукового парку університету у сфері супроводження, розробки і реалізації інноваційних продуктів вчених, кафедр та науково-дослідних інститутів.
  •  Організовано та проведено 22 міжнародні та всеукраїнські конференції, (на яких значна увага приділялася обговоренню актуальних проблем освіти, економіки, менеджменту і права) та 11 всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій, круглих столів, науково-практичних семінарів.
  • Підписано 5 нових договорів про співпрацю із зарубіжними партнерами та виконуються 56 договорів із представниками 22-ох країн.
  •  На сьогодні університет є членом 10-ти міжнародних організацій, членство в яких передбачає участь викладачів, студентів, аспірантів у роботі конференцій, публікацію результатів досліджень у міжнародних виданнях.
  • Університет був співвиконавцем двох міжнародних проектів за програмою TEMPUS IV та продовжується виконання трьох грантових угод між Університетом та Виконавчою Агенцією Єврокомісії з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури.
  • Проведено щорічний бізнес-форум «Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство», на якому було представлено майже 50 інноваційних продуктів університету представникам понад 70 вітчизняних та міжнародних фірм, компаній та корпорацій.
  • Інститут вищої освіти Університету відкрив першу в Україні «Лабораторію КПМГ». Це – один з найамбіційніших освітніх проектів авторитетної міжнародної консалтингової компанії з колосальним досвідом у 155 країнах, яким її фахівці готові ділитися з студентами, викладачами та аспірантами.
  • Розроблена стратегія інноваційного розвитку, яка передбачає включення університету до відкритого світового освітнього простору. Викладачі університету використовують такі освітні портали: MIT Open Source Ware; Udscity; Coursera; EDx; MOOC; інші світові дистанційні ресурси відкритого типу.
  •  
1 43 44 45 46 47 48