Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Види індивідуальних самостійних(вибіркових) завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Пошук, підбір та огляд нормативних джерел за заданою тематикою

10

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

5.Участь у наукових студентських конференціях, семінарах

10

6. Індивідуальне розрахункове завдання

10

 

 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань

20

 

5.2.Теми для СРС з вибіркових завдань

5.2.1. Реферати

 

Основним видом самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни є підготовка рефератів. Реферат може бути написаний з будь-якого  програмного питання  дисципліни за попереднім погодженням з викладачем.

Підготовка реферату здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів та інформації, одержаної на лекціях і практичних заняттях, а також опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Зміст реферату повинен передбачати наявність вступу, декількох пунктів (питань) основної частини, висновків, переліку використаних джерел інформації (списку літератури). Бажаною є підготовка реферату з використанням елементів науково-дослідницького характеру. На основі такого реферату студентом може бути підготовлено доповідь на наукову студентську конференцію.

У вступі необхідно навести стисле обґрунтування актуальності теми, визначити мету роботи і завдання (питання), які вирішено (розглянуто), та інформаційну базу. 

Основна змістовна частина реферату має бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле та обовязково повинна містити ілюстрації з практичної роботи, виконаної студентом на заняттях в своїй базі. У кінці кожного пункту (питання) слід роботи короткі висновки.

Висновки до реферату повинні охоплювати зміст усієї роботи та містити конкретні пропозиції автора з розглянутих питань.

За текстом реферату повинні бути зробленими посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці роботи.

Загальний обсяг реферату – до 15-20 стандартних сторінок (формат А4, текст, друкований через 1,5 інтервалу, шрифт № 12-14).

При оформленні реферату слід враховувати обов'язкову наявність титульної сторінки. Реферат, оформлений згідно встановленого порядку,  повинен також містити дату і власноручну підпис студента.

Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку або визначає самостійно за згодою керівника курсу.

 

Теми рефератів (есе) за наступною тематикою :

 

 1.  Організація та загальні принципи ведення обліку  з повернення товарів постачальнику в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 2. Організація та загальні принципи ведення обліку  валютних операцій прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 3. Організація та загальні принципи ведення обліку товарів в оптовій торгівлі в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 4. Організація та загальні принципи ведення обліку  з реалізації товарів комісіонеру в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 5. Організація та загальні принципи ведення обліку  переоцінки товарів в роздрібній торгівлі в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 6. Організація та загальні принципи ведення обліку  розрахунків з контрагентами з використанням платіжних карток в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 7. Організація та загальні принципи ведення обліку інвентаризації ТМЦ на складах в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 8. Організація та загальні принципи ведення обліку придбання ТМЦ за попередньою оплатою в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія».
 9. Організація та загальні принципи ведення обліку податку на додану вартість (ПДВ)  в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 10. Організація та загальні принципи ведення податкового обліку  за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок) в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 11. Організація та загальні принципи ведення обліку випуску готової продукції та наданих послуг в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 12. Організація та загальні принципи ведення обліку основних засобів в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 13. Організація та загальні принципи ведення обліку  інвентаризації основних засобів в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 14. Організація та загальні принципи ведення обліку модернізації основних засобів в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 15. Організація та загальні принципи ведення обліку малоцінних необоротних активів (МНА) в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 16. Організація та загальні принципи ведення обліку амортизації основних засобів в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 17. Організація та загальні принципи ведення обліку та розподілу ТЗВ в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 18. Організація та загальні принципи ведення обліку  інвентаризації грошових коштів в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 19. Організація та загальні принципи ведення обліку по переоцінці ТМЦ в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 20. Організація та загальні принципи ведення обліку  розрахунків з підзвітними особами в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 21. Експрес-перевірка ведення обліку  в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 22. Сервісні можливості   прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8».
 23.  Організація та загальні принципи ведення обліку  інвентаризації розрахунків з контрагентами в прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8».
 24. Організація та загальні принципи ведення обліку  операцій з грошовими коштами в касі  за допомогою прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8».
 25. Організація та загальні принципи ведення обліку  операцій з грошовими коштами в банку  за допомогою прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8».
 26. Організація та загальні принципи ведення обліку  операцій з оплати праці та її оплати  за допомогою прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8».
 27. Організація та загальні принципи ведення обліку  операцій з соціального страхування персоналу  за допомогою прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8».
 28. Організація та загальні принципи ведення обліку  операцій з оплати праці та її оплати  за допомогою прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8».
 29. Організація та загальні принципи ведення обліку  витрат діяльності підприємства  за допомогою прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8».
 30. Організація та загальні принципи ведення обліку  доходів діяльності підприємства  за допомогою прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8».

 

 

 

Рекомендована структура реферату

        Вступ

 1. Характеристика об’єкту комп’ютеризації
 2. Інформаційна система ділянки обліку
 3. Технологія ведення обліку в умовах автоматизації

Висновки

      Література

 

5.2.2. Аналітичний огляд наукових публікацій за темами:

 1. Сучасний стан автоматизації обліку на підприємствах.
 2. Комп’ютерні технології обліку.
 3. Особливості комп’ютеризації обліку на підприємствах різних форм власності.
 4. Шляхи розвитку комп’ютерних технологій.
 5. Управлінські інформаційні системи.
 6. Проблеми комп’ютеризації обліку.
 7. Організаційні форми автоматизованих систем обліку в галузях.

 

 

5.2.3. Нормативно-правові документи (Держстандарти) з основних категорій і понять  інформаційних систем і технологій в обліку.

 

 1. Інформація в системі автоматизованого обліку: структурні одиниці – визначення і призначення.
 2. Інформаційні системи: категорії, поняття та визначення
 3. СУБД: види, визначення і призначення
 4. Алгоритм: визначення, види та характеристика
 5. Проектування автоматизованих систем обліку: види, етапи, визначення та характеристика

 

 

 

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ