Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

АГД

 

 

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

 

Текст курсової роботи друкують шрифтом Times New Roman, через 1,5 інтервал, 14 кеглем. Абзацний виступ дорівнює  1,27 см. Поля сторінки: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Сторінки повинні бути пронумеровані в верхньому правому куті (титул та зміст не нумерується, а сторінка вступу має номер 3). Мова курсової роботи державна, стиль науковий, без орфографічних, граматичних, пунктуаційних і синтаксичних помилок, послідовність логічна.

Робота повинна містити:

-       зміст ;

-       вступ ;

-       теоретико-дослідний розділ;

-       розрахунковий розділ;

-       висновки;

-       список використаних джерел;

-       додатки (за необхідності).

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ …….», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Кожний розділ курсової роботи треба починати з нової сторінки. Відстань між заголовком та наступним текстом має дорівнювати одному рядку.

Приклад оформлення назв розділів та пунктів:

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-ДОСЛІДНИЙ РОЗДІЛ

(один пустий рядок)

1.1. Теоретико-методологічні основи аналізу обсягів виробництва і реалізації продукції на підприємстві

 

(два пустих рядки)

Текст                                текст                             текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зміст (1 сторінка). В змісті слід вказати назви всіх розділів і підрозділів, списку використаних джерел із зазначенням початкових сторінок.

Вступ (2 сторінки). У вступі слід: обґрунтувати актуальність і значення економічного аналізу певного об’єкту (відповідно до теми) для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства; сформулювати мету роботи та завдання (що відповідатимуть змісту розрахунків), визначити предмет дослідження.

Основна частина структурно має складатися з 2-х розділів:

– теоретико-дослідний розділ (15 сторінок);

– розрахунковий розділ (65 сторінок).

Вона містить опис вхідних даних, пояснення щодо розрахунку, формули розрахунку. Крім того, за кожним етапом розрахунків ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно зробити висновок з зазначенням отриманих у ході розрахунку параметрів. Приклад оформлення формул, таблиць та рисунків у додатку Ж. Кожен розділ починається з нової сторінки.

Висновки (3 сторінки) містять стислий конкретний виклад результатів проведених розрахунків, підтвердження економічної ефективності господарської діяльності. Висновки мають охоплювати зміст усієї курсової роботи. Висновки повинні містити стислий огляд шляхів та заходів щодо поліпшення господарської діяльності досліджуваного підприємства, вирішення проблем, які було виявлено під час аналізу.

Список використаних джерел (25 – 30 джерел) містить відомості про всі використані джерела інформації в алфавітному порядку, які повинні бути оформлені відповідно до поставлених вимог (Додаток З). Повне копіювання не тільки цілих блоків, а й окремих фраз із наявних публікацій без посилання на джерело не дозволяється. На всі літературні джерела повинні бути обов’язкові посилання у тексті. Наприклад: [1; с. 34 –35] – джерело 1, сторінки з 34 по 35.

У посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання у курсовій роботі. При дослівному посиланні на джерело слід наводити цитати.

Додатки розміщують після списку використаної літератури (за потреби) у порядку згадування в тексті пояснювальної записки курсової роботи.

 


РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИКО-ДОСЛІДНИЙ РОЗДІЛ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

 

 1. Аналіз ефективності відтворення та використання виробничих фондів підприємства

Теоретико-методологічні основи аналізу основних виробничих фондів підприємства

Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

 

 

Тема Курсової: Аналіз ефективності відтворення та використання виробничих фондів підприємства

 

1 Питання. Теоретико-методологічні основи аналізу основних виробничих фондів підприємства

 

2 Питання. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

 

РОЗДІЛ 2.  РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

 

Етап 1. Організаційно-економічна характеристика господарської діяльності певного суб’єкта господарювання, який обрано для аналізу:

-                   наводяться основні відомості: назва підприємства, дата утворення, організаційно-правова форма, місцезнаходження, вид діяльності та інформація про спеціалізацію підприємства (галузь), місія та стратегія підприємства; коротка історична довідка; інформація щодо технологічного процесу та технології виробництва;

-                   характеристики продукції підприємства: асортимент та номенклатура;

-                   організаційна структура та характеристика підрозділів та органів управління (структуру обов’язково відобразити графічно).

Етап 2. Конкурентна позиція підприємства на ринку: його конкуренти, постачальники і клієнти; аналіз конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності підприємства.

Етап 3. Аналіз загального стану господарської діяльності підприємства із використанням основних техніко-економічних показників у динаміці за останні три роки. Необхідно провести їх порівняння та зробити висновки щодо загального стану підприємства. Склад основних показників може бути змінений, враховуючи галузеву специфіку діяльності підприємства. У тексті розділу необхідно навести таблицю з основними техніко-економічними та фінансовими показниками господарської діяльності підприємства (табл. 1).

 

Таблиця 1

Основні техніко-економічні та фінансові показники господарської діяльності підприємства ТОВ «???????????????»

№ з/п

Показник

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Відхилення

2016 р. від 2015 р.

2015 р. від 2014 р.

Абсолютне

Відносне,%

Абсолютне

Відносне,%

 1.  

Обсяг виробництва, тонн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Товарна продукція, грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Реалізована продукція (або виручка від реалізації), грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Рівень зносу, %

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Фондовіддача, грн / грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Фондоємність, грн / грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Загальний дохід, грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Собівартість товарної продукції (або валові витрати), грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Собівартість 1 тонни продукції, грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн / грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Середньорічний обсяг оборотних коштів, грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Тривалість одного обороту оборотних коштів, дні

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Прибуток валовий, грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Прибуток чистий, грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Рентабельність продукції, %

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Рентабельність виробництва, %

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Рентабельність основних виробничих фондів, %

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Чисельність основних виробничих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Продуктивність праці основних виробничих працівників, грн / особу.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Продуктивність праці персоналу, грн/ люд.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Трудомісткість продукції, особ.-год. / тонну

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Середня заробітна плата, грн/місяць

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Фонд оплати праці, грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Фондоозброєність праці, грн / люд.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Матеріалоємність, грн / грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Енергоємність грн. / грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Зарплатоємність, грн / грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Дебіторська заборгованість, грн

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Кредиторська заборгованість, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 4. Аналіз об’єкту дослідження.

 

Необхідно виконати аналіз відповідно до тематики курсової роботи, використовуючи рекомендовану літературу, а також методи економічного аналізу (абсолютних та відносних відхилень, групування, середніх величин, індексний, балансовий, АВС-XYZ, еластичності, структурний аналіз та аналіз структурних зрушень, кореляційний, періодизації,  дослідження коливань тощо).

Особливу увагу слід приділити графічному відображенню результатів аналізу.

 

Економічний аналіз стану і ефективності використання основних виробничих фондів підприємства.

-   аналіз наявності, складу та структури основних фондів;

-   аналіз руху основних фондів (коефіцієнт надходження (введення) основних засобів; коефіцієнт вибуття основних засобів; коефіцієнт приросту основних засобів;  коефіцієнт ліквідації основних засобів; коефіцієнт заміни устаткування; коефіцієнт оновлення основних засобів;  швидкість оновлення основних засобів, реальної вартості основних засобів, часта орендованих або зданих в оренду);

-   аналіз ремонтів;

-   аналіз технічного стану (зносу) основних фондів (коефіцієнти фізичного й морального зносу, придатності, термін експлуатації об’єктів основних засобів);

-   аналіз вікового складу устаткування;

-   аналіз ефективності використання основних фондів (фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність основних фондів);

-   аналіз використання основних фондів (коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання, коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання, інтегральний коефіцієнт завантаження обладнання, середній виробіток на 1 верстато-годину);

-   аналіз використання виробничих потужностей та технологічного обладнання;

-   аналіз організаційно-технічного рівня (коефіцієнти механізації та автоматизації, технічної озброєнності);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 5. Факторний аналіз

 

 1. Економічний аналіз стану і ефективності використання основних виробничих фондів підприємства.
 1.  

Фондовіддача, грн./грн.

Обсяг виробництва продукції, од.

Ціна одиниці продукції, грн.

Середня вартість основних фондів, тис. грн.

-    активна частина

-    пасивна частина

 1.  

Рентабельність основних виробничих фондів, %

Прибуток до оподаткування, тис. грн.

Податок на прибуток, %

   Середня вартість основних фондів, тис. грн.

-    активна частина;

-    пасивна частина  

 1.  

Фондоміскість, грн./грн.

Обсяг виробництва продукції, од.

Ціна одиниці продукції, грн.

Середня вартість основних фондів, тис. грн.

-    активна частина

пасивна частина

 

Вимоги до оформлення формул, таблиць рисунків

 

Вимоги до оформлення формул

Формули подаються за допомогою редактора MSEquation і розміщуються симетрично до тексту. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку (наприклад (2.2) - друга формула другого розділу) та наводить в круглих дужках. Номер пишуть на рівні нижньої строки формули, до якої він належить. Після формули пишуть слово "де" і розшифровують значення символів:

 

     ,                                                       (2.2)

 

де А – ...    ;

     В – ….  ;

     С – ….. .

 

Вимоги до оформлення таблиць

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Розміщують їх після першого згадування в тексті, або на наступній сторінці. Номер таблиці складається з номеру розділу й порядкового номера таблиці в межах розділу, розділених крапкою. Слово “Таблиця _” указують один раз зправа над першою частиною таблиці з зазначенням її порядкового номера. Далі через тире розміщують стислу назву, яка повинна відбивати зміст таблиці. Назву друкують малими літерами (крім першої великої). При перенесенні таблиці на другу сторінку назви графи нумерують і переносять їхню нумерацію на наступну сторінку після слів “Продовження табл. ___”. Заголовки і підзаголовки граф таблиці починають з великої літери.  У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапку не ставлять. Числові величини в одній графі повинні мати, як правило, однакову кількість десяткових знаків. Коли цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Якщо всі показники таблиці мають однакові виміри, їх виносять у заголовок. Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Цифри в графах слід проставляти так, щоб відповідні розряди чисел по всій колонці були розміщені один під одним. Потрібно дотримуватися однакової кількості десяткових знаків для всіх значень цифрових величин в одній графі. Відстань між останнім рядком попереднього тексту й таблицею повинна дорівнювати одному рядку. Така ж сама відстань має бути між таблицею і наступним текстом.

 

Таблиця 2.3

 Показники ????????????????????

 

Показник

Од. виміру

????

????

????

????

????

1

2

3

4

5

...

...

????

 

 

 

 

 

 

????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 2.3

 

1

2

3

4

5

...

...

????

 

 

 

 

 

 

????