Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

АГД УАБС СУМДУ

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

 Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 

 

 

 

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Для студентів 4 курсу напряму підготовки

 6.030509 «Облік і аудит»

 заочної форми навчання

 

 

 

 

Суми

ДВНЗ «УАБС НБУ»

2013

УДК 658.012

Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України», протокол №

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту протокол № 7 від 27.02. 2013.

Укладачі

Г.І. Андрєєва, кандидат економічних наук, доцент,

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

А.С. Ярошенко, кандидат економічних наук,

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор

Сумського Національного аграрного університету

А.В. Чупіс

кандидат економічних наук, доцент

кафедри теоретичної і прикладної економіки

О.М. Дутченко

Відповідальний за випуск

Кандидат економічних наук, доцент

О.Г. Жмайлова

 

         Аналіз господарської діяльності [Текст] : методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ;  [уклад.  Г.І. Андрєєва, А.С. Ярошенко]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ,» 2013. - 48 с.

Видання містить методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи, теоретичні питання для контрольної роботи, практичні завдання та список рекомендованої літератури.

Призначене для студентів спеціальності «Облік і аудит» заочної форми  навчання.

 

 

УДК 658.012 

                                                 © ДВНЗ «Українська академія банківської справи

                                               Національного банку України», 2013

 

ЗМІСТ

1.  Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи

2.  Розподіл завдань контрольних робіт за варіантами

3.  Теоретичні питання для виконання контрольної роботи

4.  Практичні завдання для виконання контрольної роботи

5.  Приклади розв’язання практичних завдань

6.   Рекомендована література
1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Порядок виконання контрольної роботи

Після вивчення навчального матеріалу з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» студенти заочної форми навчання, відповідно до навчального плану, виконують контрольну роботу яка містить два теоретичних питання та два практичних завдання.

Номер варіанту контрольної роботи визначається за першою літерою прізвища студента  та останньою цифрою шифру залікової книжці згідно таблиці “Розподіл завдань контрольних робіт за варіантами”. Перші два числа - теоретичні питання, останні два – номери практичних завдань.

Вимоги до виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується на підставі матеріалів курсу лекцій, навчальної, наукової, інформаційно-довідкової літератури й інших додаткових матеріалів, що підбираються студентами самостійно. Список основної літератури, що рекомендується, приведений у кінці даних методичних рекомендацій.

Студенти можуть використовувати матеріали Internet і інших електронних інформаційних джерел, однак ці матеріали повинні бути викладені у відповідності до обраного варіанту контрольної роботи.

  На титульному листі контрольної роботи студент вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, шифр, номер групи, назву предмету, номери питань та практичних завдань, посаду та прізвище, ім’я та по-батькові викладача.

Контрольна робота повинна мати список літератури і зміст. Список літератури, що використовувалась при написанні складається відповідно до правил оформлення бібліографічного опису (ГОСТ 7.12–93).

Сторінки контрольної роботи мають бути нумеровані. Нумерація сторінок проставляється у верхньому лівому кутку арабськими цифрами без крапки. Номера не ставляться на титульному листі та листах, на яких розташовані зміст, додатки і список літератури.

Загальний обсяг контрольної роботи складає не менш 15 сторінок друкованого тексту при виконанні на принтері або аналогічний обсяг рукописного тексту.

На сторінках зберігаються поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см,  ліве – 3 см, праве – 2 см.

Машинописний текст контрольної роботи необхідно виконувати шрифтом Times New Roman з інтервалом 1,5 рядка, кегль – 14.

Рукописна контрольна робота виконується чорнилом синього або чорного кольору, розбірливо, без скорочень, з відстанню між рядками достатньою для розміщення зауважень викладача.

Викладення кожної відповіді на поставлені питання та розв’язання практичних завдань починається з нової сторінки і дослівного наведення їх формулювання з даних методичних рекомендацій.

         Відповіді на питання повинні бути конкретними та повними. Необхідно творчо підходити до викладення вивченого матеріалу. Відповіді повинні мати елементи аналізу, супроводжуватися конкретними прикладами із практичної роботи. Якість контрольної роботи, перш за все, оцінюється за тим, наскільки вірно та самостійно дані відповіді на поставлені питання, як використана рекомендована література та досвід практичної роботи виконавця на підприємствах (в організаціях).

Таблиці в тексті позначаються послідовно словом “Таблиця” з відповідним чисельним номером. Кожна таблиця повинна мати назву, що відбиває її зміст.

У контрольної роботі рекомендується використовувати ілюстративні матеріали (рисунки, блок-схеми, таблиці і діаграми), які, за необхідності, можна розміщувати у додатках до роботи.

         В кінці контрольної роботи вказується перелік використаної літератури, ставиться дата виконання та особистий підпис.

Додатки розміщуються після переліку використаної літератури. Додатки слід позначати послідовно словом “Додаток” з відповідною великою літерою абетки. Додаток повинен мати заголовок, що записується окремим рядком.

Контрольна робота повинна бути зброшурована.

Контрольна робота подається на кафедру не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії.

Робота повинна бути перевірена викладачем протягом 10 днів з моменту її реєстрації на кафедрі. Зарахована контрольна робота залишається на кафедрі. Незарахована контрольна робота передається студенту, який повинен уважно ознайомитись із зауваженнями і рекомендаціями викладача, та доопрацювати окремі питання. Після доопрацювання робота здається студентом на кафедру для повторної перевірки.

Звіт про виконання індивідуального домашнього завдання (контрольної роботи) подається у вигляді скріпленого зошиту з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім заповненням із зазначенням всіх позицій змісту завдання.

Індивідуальне домашнє завдання (контрольна робота) подається викладачу, який читає лекційний курс з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» та приймає іспит, не пізніше ніж за 2 тижні до іспиту.

Оцінка індивідуального домашнього завдання (контрольної роботи) виставляється на заключному практичному занятті з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом індивідуального домашнього завдання та захисту шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хвилин).

Питома вага індивідуального поточного завдання (контрольної роботи) у загальній оцінці з дисципліни « Аналіз господарської діяльності» складає 50 % (50 балів).

Варіант індивідуального домашнього завдання (контрольної роботи) відповідає останній цифрі залікової книжки студента і обирається згідно методичних рекомендацій. Об’єм індивідуального домашнього завдання – до 15 аркушів.

При написанні контрольної роботи необхідно використовувати чинні законодавчі та нормативні акти, матеріали періодичних видань, робити посилання на використану літературу по тексту роботи.

 

Критерії оцінювання захисту контрольної роботи студентами заочної форми навчання

        50 балів виставляється за умови, що студент вірно виконав всі завдання контрольної роботи, показує глибокі знання використаної основної і додаткової літератури; викладає своє ставлення до різних точок зору з даної проблеми; викладає матеріал логічно, грамотно, послідовно, самостійно.

40 балів виставляється за умов викладених вище, але в тому випадку коли студент не в повному обсязі опанував теоретичні питання, допустив незначні помилки у розрахунках, нелогічно та непослідовно викладає матеріал.

30 балів виставляється за умов викладених вище, але разом із тим студент при викладенні матеріалу допускає неточності і робить помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу.

20 балів виставляється у випадку, коли студент вірно виконав всі завдання контрольної роботи, оволодів суттю питань, показує знання використаної літератури, намагається аналізувати факти і події, робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки і не може самостійно викласти матеріал.

10 балів виставляється за умови, коли контрольна робота виконана з порушенням вимог, але студент розуміє основну суть питань проте не може зробити висновки і узагальнення.

0 балів виставляється за умови, коли контрольна робота виконана з порушенням вимог, студент не розуміє основної суті питань, не може зробити висновки і узагальнення.

 

2. РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ЗА ВАРІАНТАМИ

Перша
літера
прізвища

Остання цифра номера залікової книжки

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А, Б, В

1, 50

1, 5

2, 49

2, 6

3, 48

3, 7

4, 47

3, 8

5, 46

5, 9

6, 45

6, 10

7, 44

7, 11

8, 43

8, 12

9, 42

9, 13

10,41

10, 14

Г, Д, Е, Є

11, 40

2, 15

12, 39

3, 14

13, 38

4, 13

14, 37

5, 12

15, 36

6, 11

16, 35

7, 10

17, 34

8, 9

18, 33

7, 8

19, 32

8, 10

20, 31

9, 11

Ж, З, І, Ї

21, 30

3, 12

22, 29

4, 13

23, 28

5, 14

24, 27

6, 15

25,50

1, 15

26, 49

2, 14

27, 48

3, 13

28, 47

4, 12

29, 46

5, 11

30, 45

6, 10

К, Л, М

31, 1

7, 9

32, 2

8, 1

33, 3

7, 2

34, 4

6, 3

35, 5

5, 15

36, 6

4, 14

37, 7

3, 13

38, 8

2, 12

39, 9

1, 11

40, 10

2, 10

Н, О, П

1, 25

2, 11

2, 26

3, 12

3, 27

4, 15

4, 28

5, 14

5, 29

6, 13

6, 30

7, 12

7, 31

8, 11

8,  32

9, 1

9, 33

10, 2

10, 34

11, 3

Р, С, Т

11, 35

12, 4

12, 36

13, 5

13, 37

14, 6

14, 38

15, 7

15, 39

14, 8

16, 40

13, 9

17, 41

12, 10

18, 42

11, 9

19, 43

10, 8

20, 44

9, 1

У, Ф, Х,

21, 45

8, 2

22, 46

7, 15

23, 47

9, 14

24, 48

5, 16

25, 49

4, 12

26, 50

3, 11

27, 1

2, 14

28, 2

1, 9

29, 3

3, 15

30, 4

4, 10

Ц, Ч, Ш,

31, 5

5, 8

32, 6

6, 9

33, 7

7, 1

34, 8

8, 2

35, 9

3, 9

36, 10

10, 1

37, 11

11, 3

38, 12

12, 5

39, 13

13, 7

40, 14

1,  3

Щ, Ю, Я

1, 41

2, 5

2, 42

3, 6

3,  43

4, 7

4, 44

5, 9

5, 45

6, 12

6, 46

7,  14

7, 47

8, 13

8, 48

9, 15

9,49

10, 1

10, 50

8, 6

                       

 

 

3. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством
 2. Поняття й загальні методологічні принципи організації економічного аналізу
 3. Форми та методи організації аналітичної роботи на підприємстві
 4. Етапи й послідовність проведення  аналітичної роботи на підприємстві
 5. Організація  аналітичного процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації
 6. Методика здійснення комплексного економічного аналізу
 7. Поняття «інформація». Вимоги до інформації, методи перевірки
 8. Характеристика й класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві
 9. Організація інформаційної бази економічного аналізу на підприємстві
 10. Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу доходів і витрат на підприємстві
 11. Аналіз формування доходів підприємства
 12. Аналіз витрат на виробництво продукції
 13. Аналіз собівартості продукції за узагальненими показниками
 14. Аналіз прямих, непрямих витрат і відносного рівня витрат на виробництво продукції
 15. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу рентабельності продукції
 16. Рентабельність окремих виробів
 17. Рентабельність реалізованої продукції
 18. Оцінка впливу факторів на рентабельність продукції
 19. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу рентабельності підприємства
 20. Визначення рентабельності підприємства
 21. Аналіз стану майна підприємства
 22. Загальна оцінка структури майна підприємства
 23. Аналіз ефективності використання майна
 24. Загальна оцінка структури власного капіталу підприємства
 25. Аналіз ефективності використання власного капіталу
 26. Значення, завдання та інформаційне забезпечення руху грошових коштів
 27. Аналіз руху коштів на підприємстві
 28. Розрахунок оборотності оборотних коштів
 29. Аналіз грошових коштів від операційної діяльності
 30. Аналіз грошових коштів від інвестиційної діяльності
 31. Аналіз грошових коштів від фінансової діяльності
 32. Модель та принципи організації аналізу грошових потоків
 33. Зміст і завдання організації економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності
 34. Форми організації зовнішньоекономічної діяльності
 35. Інформаційне забезпечення організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 36. Організація аналізу виконання торгівельних зобов’язань
 37. Аналіз структури та динаміки зовнішньоекономічних операцій та резервів їх зростання
 38. Організація аналізу руху інвалютних грошових коштів
 39. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення організації економічного аналізу інвестиційної діяльності
 40. Види інвестиційних проектів
 41. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів
 42. Фактор часу в оцінці теперішньої і майбутньої вартості грошових потоків, цінних паперів в інвестиційній діяльності
 43. Критерії прийняття інвестиційних рішень
 44. Організація аналізу фінансових інвестицій у системі прийняття управлінських рішень
 45. Значення, завдання та інформаційне забезпечення організації економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
 46. Організація аналізу фінансових результатів діяльності підприємства і його складових
 47. Оцінка впливу факторів на фінансовий результат діяльності підприємства
 48. Організація економічного аналізу фінансового стану підприємства
 49. Організація аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 50. Організація аналізу фінансової стійкості підприємства
 51. Організація аналізу платоспроможності і кредитоспроможності підприємства
 52. Узагальнення, оцінка та письмове оформлення результатів аналізу
 53. Формування пропозицій за результатами аналізу та контроль за їх реалізацією

 

 

 

4. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Завдання 1.

Здійснити факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

 

 Показники

Фактично за:

минулий рік

звітний рік

1. Виторг від реалізації продукції за вирахуванням ПДВ та акцизних зборів, тис. грн.

25630

28560

2. Витрати на виробництво реалізованої продукції, тис. грн.

18545

20105

 

 

Обсяг реалізації в незмінних цінах у звітному періоді становив 102,5% до минулого року.

Хід виконання завдання.

 1. Визначити виторг від реалізації для обсягу звітного року за цінами, структурою та собівартістю минулого року.
 2. Визначити витрати на виробництво реалізованої продукції для обсягу реалізації звітного року за цінами, структурою та собівартістю минулого року.
 3. Визначити прибуток від реалізації товарної продукції: а) минулого року; б) від реалізації звітного року за цінами, структурою та собівартістю минулого року; в) звітного року.
 4. Визначити витрати на 1 грн. реалізованої продукції: а) для минулого року; б) для реалізації звітного року за цінами, структурою та собівартістю минулого року; в) для звітного року.
 5. Визначити витрати на виробництво фактично реалізованого обсягу продукції звітного періоду за структурою і собівартістю минулого року.
 6. Визначити прибуток від реалізації продукції звітного періоду за структурою і собівартістю минулого року та витрати на 1 грн. реалізованої продукції для фактичної реалізації звітного періоду за структурою і собівартістю минулого року.
 7. Визначити відхилення прибутку від реалізації товарної продукції у звітному році порівняно з минулим.
 8. Визначити вплив зміни обсягу реалізації продукції на відхилення з прибутку.
 9. Визначити вплив зміни цін: а) загальний; б) цін на готову продукцію; в) цін та тарифів у складі витрат виробництва.
 10. Визначити вплив змін собівартості товарної продукції та асортиментно-структурних зрушень.
 11. Перевірити правильність розрахунків впливу факторів.
 12. Зробити  висновки за розрахунками.
 13. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці за такою формою:

 

 

 

Показники

Фактично за минулий рік

Реалізація звітного року за цінами, структурою та собівартістю минулого року

Фактична реалізація звітного періоду за структурою і собівартістю минулого року

Фактично за звітний рік

1

2

3

4

5

Виторг від реалізації продукції, тис. грн.

 

 

 

 

Затрати на виробництво, тис. грн.

 

 

 

 

Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн.

 

 

 

 

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, коп.

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

Проаналізувати зміни рентабельності виробництва офісної шафи.

 

Показники

План

Факт

Середньореалізаційна ціна виробу, грн.

210

245

Собівартість виробу, грн.

150

155

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити рівень рентабельності: а) за планом; б) за плановою собівартістю і фактичною ціною; в) за фактом.
 2. Результати розрахунку навести в табличному вигляді за такою формою:

Показники

Середня реалізаційна ціна виробу, грн.

Собівартість виробу, грн.

Рівень рентабельності, %

За планом

 

 

 

За плановою собівартістю і фактичною ціною

 

 

 

Фактично

 

 

 

 
 1. Визначити загальне відхилення фактичного рівня рентабельності від планового.
 2. Визначити відхилення обумовлене зміною середньої реалізаційної ціни.
 3. Визначити відхилення обумовлене зміною собівартості.
 4. Сформулювати висновок за отриманими розрахунками.

Завдання 3.

Оцінити вплив факторів на відхилення по матеріальних витратах виготовлення одиниці виробу та встановити наявні резерви економії за такими даними:

 

 

 

Вид матеріалу

 

За планом

Фактично

 

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

А

4,6

12,6

6,0

10,0

 

Б

3

15,0

1,9

17,0

 

В

7,3

6,7

8,5

5,5

 

Г

2,5

4,4

2,0

5,0

 

                     
 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити планову та фактичну вартість матеріалів, що витрачаються для виготовлення одиниці виробу.
 2. Розрахувати відхилення між фактичною та плановою вартістю матеріалів.
 3. Результати розрахунку занести у таблицю за такою формою:

Вид матеріалу

За планом

Фактично

Відхилення

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

Сума, грн.

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

А

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Визначити вплив зміни факторів «норм» і «цін» по кожному виду матеріалів на відхилення по матеріальних витратах.
 2. Розрахувати можливі резерви економії матеріальних витрат.
 3. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 4.

Оцінити вплив факторів на зміни рівня використання середньорічної виробничої потужності підприємства.

Показники

За планом

Фактично

1. Обсяг продукції, тис. грн.

25300

25850

2. Середньорічна потужність, тис. грн.

26000

26000

3. Використання виробничої потужності, %

 

 

4. Збільшення (+), зменшення (-) випуску продукції порівняно з минулим роком, тис. грн.

+1120

+1670

У т.ч. за рахунок:

- уведення в дію нових і розширення діючих потужностей;

 

+235

 

+360

- реконструкції

+110

+135

- технічного переоснащення і проведення організаційно-технічних заходів

+520

+805

- зміни номенклатури та асортименту продукції

+255

+370

 

 Хід виконання завдання.

 1. Визначити відхилення між фактичним та плановими показниками.
 2. Результати розрахунків оформити у формі такої таблиці:

Показники

За планом

Фактично

Відхилення

1

2

3

4

1. Обсяг продукції, тис. грн.

 

 

 

2. Середньорічна потужність, тис. грн.

 

 

 

3. Використання виробничої потужності, %

 

 

 

4. Збільшення (+), зменшення (-) випуску продукції порівняно з минулим роком, тис. грн.

 

 

 

У т.ч. за рахунок:

- уведення в дію нових і розширення діючих потужностей;

 

 

 

- реконструкції

 

 

 

- технічного переоснащення і проведення організаційно-технічних заходів

 

 

 

- зміни номенклатури та асортименту продукції

 

 

 

 
 1. Розрахувати вплив факторів на зміну випуску продукції за допомогою прийому участі частки.
 2. Зробити письмові висновки за розрахунками.

Завдання 5.

На підставі даних таблиці зробіть аналіз асортиментної структури виробленої продукції.

Види продукції

Оптова ціна

за 1 од.,

грн.

Обсяг виробництва продукції, од.

План

Факт

А

450

3800

4040

Б

640

4320

4144

С

550

5743

5568

Д

600

2820

3088

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити питому вагу асортиментних груп у загальній кількості вироблюваної продукції за плановими та фактичними даними.
 2. Визначити відносний показник виконання плану для кожної асортиментної групи.
 3. Визначити  обсяг продукції, що зараховується у виконання плану за асортиментом.
 4. Визначити товарну продукцію по плану та фактично, зробити перерахунок фактичного обсягу виробництва товарної продукції при плановій структурі асортименту.
 5. Оцінити виконання планового завдання випуску продукції з асортименту: а) за найменшим відсотком; б) за оцінкою позицій асортименту; в) за середнім відсотком.
 6. Оцінити вплив асортиментної структури виробленої продукції на вартість товарної продукції.
 7. Зробити висновки до розрахунків.
 8. Результати розрахунків навести в табличній формі за зразком:

Вили продукції

Оптова ціна за 1 од., грн.

Обсяг виробництва продукції

Товарна продукція, тис. грн.

План

Факт

Зарахований у виконання плану

% виконання плану з асортименту

По плану

Фактично при плановій структурі

Фактично

% виконання плану.

Кількість, од.

Питома вага, %

Кількість, од.

Питома вага, %

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6.

За даними таблиці оцінити трудомісткість трьох видів продукції:

Продукція

Кількість, шт.

Трудомісткість, нормо-годин

план

факт

За планом

За планом, перерахованим на фактичний випуск

Фактично

На одиницю

На весь випуск

На одиницю

На весь випуск

На одиницю

На весь випуск

А

900

1050

17

 

 

 

15

 

Б

950

1230

12

 

 

 

11

 

В

1000

1340

9

 

 

 

7

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід виконання завдання.

 1. Розрахувати відсутні в таблиці з вихідними даними показники та заповнити таблицю повністю.
 2. Визначити абсолютний показник відхилення фактичної  трудомісткості усієї продукції від плану та відносне відхилення у відсотках.
 3. Оцінити вплив зміни обсягів виробництва продукції та трудомісткості продукції на загальні витрати праці на її виробництво.
 4. Оцінити рівень виконання планового завдання із зниження трудомісткості за окремими виробами.
 5. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 7.

Підприємство реалізувало 20000 одиниць продукції за ціною 150 грн. Змінні витрати на одиницю продукції становлять 95 грн. Загальна сума постійних витрат (на весь обсяг продукції) – 900 тис. грн. Визначити: а) вклад на покриття; б) скільки одиниць виробів необхідно продати, щоб досягти рівня беззбитковості; в) силу дії виробничого важелю; г) величину прибутку, якщо обсяг продажу збільшиться на 5%; д) прибуток при можливому збільшенні постійних витрат на 5%; е) якою повинна бути ціна, щоб, продавши 10000 од. виробів, отримати прибуток 120 тис. грн.

Хід виконання завдання.

 1. Визначити вклад на покриття (ефект виробничого важеля) шляхом зіставлення загального обсягу продаж та змінних витрат в цілому по підприємству та у розрахунку на одиницю продукції.
 2. Визначити силу дії виробничого важелю.
 3. Визначити:
 • кількість одиниць виробів у точці беззбитковості;
 • величину прибутку, якщо обсяг продажу збільшиться на 5%;
 • величину прибутку, якщо постійні витрати збільшаться на 5%;
 • ціну, за якою необхідно реалізовувати 10000 од. виробів, щоб отримати 120 тис. грн. прибутку, використовуючи модель:

Обсяг продукції = Змінні витрати + Постійні витрати + Прибуток, або модель виробничого важелю.

 1. Зробити письмові висновки до розрахунків.

Завдання 8.

Оцінити ефективність використання основних виробничих фондів підприємства:

Показники

За планом

Фактично

1. Товарна продукція у порівняльних цінах, тис.грн.

10000

10520

2. Середньорічна вартість, тис. грн.:

 • основних виробничих фондів
 • активної частини основних виробничих фондів

 

3400

2500

 

3550

2840

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити питому вагу активної частини основних виробничих фондів в їх загальній середньорічній вартості планову та фактичну.
 2. Визначити фондовіддачу планову та фактичну: а) основних виробничих фондів; б) активної частини основних виробничих фондів.
 3.  Визначити фондомісткість планову та фактичну: а) основних виробничих фондів; б) активної частини основних виробничих фондів.
 4. Розрахувати за всіма показниками відхилення фактичних звітних даних від планових
 5. Оцінити вплив зміни фондовіддачі і вартості основних фондів на відхилення за обсягом товарної продукції за допомогою будь-якого прийому елімінування (ланцюгових підстановок, абсолютних різниць тощо).
 6. Оцінити вплив зміни питомої ваги активної частини основних виробничих фондів та фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів на фондовіддачу основних виробничих фондів.
 7. Зробити висновки за розрахунками
 8. Результати розрахунків оформити у вигляді такої таблиці:

 

 

 

Показники

За планом

Фактично

Відхилення (+;-)

1. Товарна продукція у порівняльних цінах, тис. грн.

 

 

 

2. Середньорічна вартість, тис. грн.:

 • основних виробничих фондів
 • активної частини основних виробничих фондів

 

 

 

3. Питома вага активної частини основних фондів, %

 

 

 

4. Фондовіддача, грн.:

 •  основних виробничих фондів
 • активної частини основних виробничих фондів

 

 

 

5. Фондомісткість, грн.:

 •  основних виробничих фондів
 • активної частини основних виробничих фондів

 

 

 

 

 

Завдання 9. За даними витягу з фінансової звітності підприємства визначити оборотність оборотних коштів, розміри їх вивільнення або додаткового залучення в порівнянні з минулим роком. Середньорічні залишки оборотних коштів за минулий рік склали 465,900 тис. грн. Зробити аналітичні висновки за результатами аналізу.

 

Стаття

За звітний період

За минулий період

Дохід від реалізації продукції, грн..

5007900

4857660

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції, грн.

4200770

4140140

 

 

 

Валовий прибуток ( збиток) грн.

807130

717520

Інші операційні доходи, грн.

25062

28057

Інші операційні витрат, грн.

9836

8550

 

 

 

Чистий прибуток, грн.

233761

225543

 

Завдання 10.

Проаналізуйте обсяг виробленої продукції по підприємству. Методами елімінування розрахуйте вплив чинників. Зробіть висновки.

Показники

План

Факт

1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

 

 

2. Кількість одиниць обладнання, од.

52

50

3. Середній час роботи  одиниці обладнання за рік, год.

 

2480

 

2410

4. Середня виробка одиниці обладнання в годину, грн./од. 

 

66

 

70

Хід виконання завдання.

 1. Розробити відповідну факторну модель.
 2. Визначити обсяг виробленої продукції за планом та фактично.
 3. Визначити відхилення фактичних показників від планових.
 4. Оцінити виконання плану за показниками.
 5. Результати розрахунків навести в табличній формі:

Показники

План

Факт

Відхилення

Виконання плану, %

1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

 

 

 

 

2. Кількість одиниць обладнання, од.

 

 

 

 

3. Середній час роботи  одиниці обладнання за рік, год.

 

 

 

 

4. Середня виробка одиниці обладнання в годину, грн./од.

 

 

 

 

 
 1. Оцінити вплив факторів на результативний показник: а) методом ланцюгових підстановок; б) методом абсолютних різниць; в) методом відносних різниць.
 2. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 11.

Представити середньорічну вартість технологічного обладнання у вигляді факторної моделі. Визначити вплив факторів на приріст фондовіддачі.

Показник

За планом

Фактично

Обсяг випуску товарної продукції

96000

100800

Середньорічна вартість, млн. грн.:

- ОВФ

 

12715

 

14000

- активної частини (ОФа)

7680

8400

- одиниці обладнання (Ц)

120

127,27

Питома вага активної частини фондів (ПВа)

 

 

Фондовіддача, тис. грн.

 

 

- активної частини (Фа)

 

 

Середньорічна кількість технологічного обладнання (С)

 

 

Відпрацьовано за рік всім обладнанням (Т), тис. год.

 

 

В т.ч. одиницею обладнання

- годин (Тод)

 

 

- змін (З)

 

 

- днів (Д)

 

 

1

 

 

Коефіцієнт змінності роботи обладнання (Кзм)

 

 

Середня тривалість зміни (Тз)

 

 

Виробіток продукції за 1 машино-годину (середньочасовий виробіток) (СВ), тис. грн.

 

 

Хід виконання завдання.

 1. Розрахувати відхилення факту від плану за кожним показником.
 2. Розробити відповідну факторну модель.
 3. Оцінити вплив таких факторів на приріст фондовіддачі основних виробничих фондів методом ланцюгових підстановок за рахунок: а) зміни структури (ціни одиниці)  устаткування; б) понадпланових цілодобових простоїв устаткування; в) зміни коефіцієнта змінності роботи устаткування; г) зміни тривалості зміни.
 4. Результати розрахунку занести в таблицю:

 

Показник

За планом

Фактично

Відхилення

1

2

3

4

Обсяг випуску товарної продукції

 

 

 

Середньорічна вартість, тис. грн.:

- ОВФ

 

 

 

- активної частини (ОФа)

 

 

 

- одиниці обладнання (Ц)

 

 

 

Питома вага активної частини фондів (ПВа)

 

 

 

Фондовіддача, тис. грн.

 

 

 

- активної частини (Фа)

 

 

 

Середньорічна кількість технологічного обладнання (С)

 

 

 

Відпрацьовано за рік всім обладнанням (Т), тис. год.

 

 

 

В т.ч. одиницею обладнання

- годин (Тод)

 

 

 

- змін (З)

 

 

 

- днів (Д)

 

 

 

Коефіцієнт змінності роботи обладнання (Кзм)

 

 

 

Середня тривалість зміни (Тз)

 

 

 

Виробіток продукції за 1 машино-годину (середньочасовий виробіток) (СВ), тис. грн.

 

 

 

 1. Оцінити вплив кожного з факторів на зміну фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів.
 2. Зробити висновок за розрахунками.

Завдання 12.

Провести аналіз ефективності використання основних виробничих фондів.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

 
 

план

факт

 

1. Випуск продукції, тис. грн.

15200

15849

15987

 

2. Середньорічна вартість промислово-виробничих фондів (ПВФ), тис. грн.

8772

9045

9044

 

3. З них робочих машин і виробничого устаткування

3947

4260

4178

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити: а) питому вагу активної частини основних виробничих фондів в їх загальній вартості; б) фондовіддачу основних виробничих фондів та їх активної частини.
 2. Визначити вплив на фондовіддачу промислово-виробничих фондів – зміни структури ОФ ( питома. вага машин і устаткування в загальної вартості промислово - виробничих фондів) і фондовіддачі активної частини. У порівнянні з планом та в динаміці.
 3. Вплив на обсяг випуску продукції зміни середньорічної вартості промислово - виробничих фондів у порівнянні з планом та в динаміці.
 4. Визначити % приросту продукції в порівнянні з планом та в динаміці (за рахунок вартості ОФ, за рахунок структури ОФ, фондовіддачі активної частини ОФ).  Відсоток приросту визначати, використовуючи метод ланцюгових підстановок і пайової участі.
 5. Заповнити таблицю з розрахунковими даними:

 

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

від плану

від факту

план

факт

% виконання

абсолютне

%

абсолютне

%

1. Випуск продукції, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Середньорічна вартість промислово-виробничих фондів (ПВФ), тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. З них робочих машин і виробничого устаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Питомий вага машин та устаткування у вартості ПВФ (активна частина), %

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Фондовіддача ОВФ, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Фондовіддача активної частини ОФ, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Зробити висновки за розрахунками.

 

Завдання 13

 

Зробити аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

 

Показники

План

Факт

1. Чиста продукція

17698

375450

2. Середньорічна чисельність робітників

у тому числі:

5520

5518

Промислово-виробничий персонал

5042

5056

з них:

 

 

   - робітники

3979

3970

3. Індекс цін

 

18,6

Хід виконання завдання.

 1. Привести показники в порівнянний вид.
 2. Розрахувати виробіток чистої продукції на 1 працюючого, на 1 робітника.
 3. Розрахувати відхилення за показниками.
 4. Результати розрахунків оформити в табличному вигляді за формою:

 

 

Показники

План

Факт

Відхилення

1. Чиста продукція

 

 

 

2. Середньорічна чисельність робітників

у тому числі:

 

 

 

ПВП

 

 

 

з них:

 

 

 

       -  робітники

 

 

 

3. Індекс цін

 

 

 

4. Виробіток 1 працюючого

 

 

 

5. Виробіток на 1 працівника

 

 

 

 

 1. Визначити вплив зміни величини виробіток на 1 працюючого в звітному періоді в порівнянні з плановим з обліком наступних факторів: а) зміни співвідношення чисельності робітників і ПВП; б) зміни співвідношення чисельності ПВП і всіх працюючих; в) зміни співвідношення вироблення на одного робітника.
 2. Зробити висновки.

Завдання 14

Проаналізуйте собівартість виробленої продукції.

Показники

План

Факт

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

24106

24480

Повна собівартість продукції, тис .грн.

19140

19760

В тому числі:

 

 

Змінні витрати

14220

14480

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити плановий та фактичний обсяг постійних витрат
 2. Розрахувати рівень виконання плану та відхилення планових показників від фактичних.
 3. Результати розрахунків навести у табличній формі:

Показники

План

Факт

% виконання плану

Відхилення

(+;-)

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

 

 

 

 

Повна собівартість продукції, тис. грн.

 

 

 

 

В тому числі:

 

 

 

 

Змінні витрати

 

 

 

 

Постійні витрати

 

 

 

 

 
 1. Побудувати факторну модель собівартості продукції.
 2. За допомогою методів елімінування визначте зміну собівартості за рахунок зміни: а) обсягу виробництва; б) суми змінних витрат; в) суми постійних витрат.
 3. Зробити висновки до розрахунків.

Завдання 15

Проаналізуйте обсяг виробленої продукції по підприємству.

Показники

План

Факт

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

34640

35720

Середньоблікова чисельність робітників, осіб

417

414

Вартість основних виробничих засобів, тис .грн..

28620

27400

Обсяг матеріальних витрат, тис. грн..

19600

15010

Продуктивність праці, тис. грн. / чол.

 

 

Фондовіддача

 

 

Матеріаловіддача

 

 

 Хід виконання завдання.

 1. Розрахувати показники продуктивності праці, фондовіддачі та матеріаловіддачі за планом та фактично.
 2. Визначити рівень виконання плану та відхилення для кожного показника.
 3. Результати розрахунків навести в табличній формі:

Показники

План

Факт

% виконання плану

Відхилення

(+;-)

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

 

 

 

 

Середньоблікова чисельність робітників, осіб

 

 

 

 

Вартість основних виробничих засобів, тис. грн.

 

 

 

 

Обсяг матеріальних витрат, тис .грн.

 

 

 

 

Продуктивність праці, тис. грн. / чол.

 

 

 

 

Фондовіддача

 

 

 

 

Матеріаловіддача

 

 

 

 

 

 1. Будь-яким з методів елімінування оцінити вплив факторів на зміну показників ефективності використання трудових ресурсів: а) продуктивності праці; б) фондовіддачі; в) матеріаловіддачі.
 2. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 16

Підприємство виробляє металевий прокат чотирьох видів. Квартальний обсяг виробництва становить 16440 т. Проаналізувати вплив структурного фактору на середню ціну 1 т та випуск продукції у вартісному виразі способом абсолютних різниць.

Виріб

Гуртова ціна 1 т.,

тис. грн.

Структура продукції, %

план

факт

А

50

35,95

30,66

Б

60

34,95

33,72

В

70

17,12

19,27

Г

75

11,98

16,35

Всього

х

100,00

100,00

 

 Хід виконання завдання.

 1. Побудувати факторну модель залежності випуску продукції у вартісному виразі від питомої ваги однорідних виробів та інших чинників.
 2. Розрахувати зміни в структурі продукції порівняно з планом.
 3. Визначити зміну середньої ціни продукції за рахунок структурного фактору.
 4. Результати розрахунків навести в табличній формі за зразком:
 

Виріб

Гуртова ціна 1 т.,

грн.

Структура продукції, %

Зміна середньої ціни за рахунок структури,

грн.

план

факт

відхилення

А

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 
 1. Визначити загальну зміну обсягу товарної продукції у вартісному виразі за рахунок зміни структури випуску продукції методом абсолютних різниць та шляхом розрахунку середньозважених цін.
 2. Зробити висновки за розрахунками.

 

Завдання 17

Проаналізувати вплив структури реалізованої продукції на суму валового доходу від реалізації.

 

Виріб

Планова гуртова ціна за кг, грн.

Обсяг реалізації, кг

 

План

Факт

А

40

5700

4850

Б

35

5600

5300

В

60

2700

3050

Г

55

1900

2560

Разом

х

15900

15760

         
 

 

 Хід виконання завдання.

 1. Визначити валовий дохід підприємства від реалізації в розрізі видів продукції та в цілому за підприємством за планом та фактичними даними.
 2. Визначити планову та фактичну структуру валового доходу від реалізації.
 3. Розрахувати зміни в структурі продукції порівняно з планом.
 4. Визначити рівень виконання плану з реалізації продукції.
 5. Розрахувати фактичний дохід від реалізації за планової структури випуску.
 6. Визначити рівень виконання плану отримання доходу від реалізації.
 7. Розрахувати вплив зміни структури випуску продукції на валовий дохід від реалізації.
 8. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці:

 

Виріб

Валовий дохід від реалізації в цінах плану

Виконання

плану, %

Зміна товарної продукції за рахунок структури,

тис. грн.

план

 

 

 

факт

Факт за планової структури, тис. грн.

тис. грн.

%

 тис. грн.

%

А

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 18

Проаналізувати якість продукції. Визначити вплив якості продукції на вартісні показники діяльності підприємства.

Сорт продукції

Гуртова ціна за кг, грн.

Обсяг виробництва, кг

План

Факт

Перший

80

1880

2528

Другий

70

728

808

Третій

45

152

204

Разом

Х

 

 

 

 

 Хід виконання завдання.

 1. Визначити планову та фактичну структуру випуску продукції та зміни в ній.
 2. Виразити випуск продукції у вартісному вимірі.
 3. Результати розрахунку навести в табличній формі:

Сортність

За планом

Фактично

кг

%

тис. грн.

кг

%

тис. грн.

Перший

 

 

 

 

 

 

Другий

 

 

 

 

 

 

Третій

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Вартість за ціною

1-го сорту

 

 

 

 

 

 

 1. Розрахувати плановий та фактичний коефіцієнти сортності.
 2.  Визначити коефіцієнт виконання плану за якістю продукції.
 3. Визначити вплив зміни сортності на обсяг випущеної продукції.
 4. Визначити бальну оцінку якості продукції за планом та фактом.
 5. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 19

 Проаналізуйте ритмічність виробництва.

Декади місяця

Випуск продукції, тис. грн.

План

Фактично

І

241,7

101,4

ІІ

321,9

363,4

ІІІ

281,4

380,2

Разом за місяць

845,0

845,0

Хід виконання завдання.

 1. Визначити відхилення фактичних показників випуску продукції від планових та рівень виконання плану.
 2. Визначити структуру випуску продукції за декадами місяця планову, фактичну та зміни в структурі.
 3. Визначити обсяг випуску продукції, зарахований у виконання планового графіку виробництва та його структуру.
 4. Наведіть результати розрахунків в табличній формі:

Декади місяця

Випуск продукції, тис. грн.

Виконання плану, %

Випуск продукції (% до підсумку за місяць)

Зараховано у виконання плану

План

Фактично

Відхилення

План

Фактично

Відхилення

тис. грн.

%

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Визначити коефіцієнт ритмічності виробництва.
 2. Визначити коефіцієнт варіації.
 3. Визначити показник аритмічності випуску продукції.
 4. Розрахувати упущені можливості (доходи) підприємства у зв’язку з неритмічною роботою.
 5. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 20

Квартальний обсяг виробництва становить продукції А 5040 од. Проаналізувати вплив сортового складу продукції на обсяг випуску виробу А у вартісному виразі.

Сорт продукції

Гуртова ціна 1 од.,

тис. грн.

Структура продукції, %

план

факт

Перший

6

45

60

Другий

5

35

30

Третій

3

20

10

Всього

х

100

100

 

Хід виконання завдання.

 1. Побудувати факторну модель залежності випуску продукції у вартісному виразі від сортового складу продукції та інших чинників.
 2. Розрахувати зміни в сортовому складі продукції порівняно з планом.
 3. Визначити зміну середньої ціни продукції за рахунок структурного фактору.
 4. Результати розрахунків навести в табличній формі за зразком:

Сорт продукції

Гуртова ціна одиниці,

грн.

Структура продукції, %

Зміна середньої ціни за рахунок структури,

грн.

план

факт

Відхилення

Перший

 

 

 

 

 

Другий

 

 

 

 

 

Третій

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 
 1. Визначити загальну зміну обсягу товарної продукції у вартісному виразі за рахунок зміни сортової структури випуску продукції методом абсолютних різниць.
 2. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 21

Проаналізувати виконання договірних зобов’язань з відвантаження продукції за місяць. Виробнича потужність підприємства за виробами: А – 280 тис. грн., Б – 335 тис. грн.

 

Виріб

Споживач

План постачання за угодою,

тис. грн.

Фактично відвантажено,

тис. грн.

А

1

80

85

 

2

80

75

 

3

125

82

Б

1

150

150

 

2

120

105

 

3

66

63

Разом

 

 

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити вартість недопоставленої продукції.
 2. Визначити обсяг продукції у вартісному виразі зарахований у виконання плану з відвантаження.
 3. Розрахувати коефіцієнт виконання договірних зобов’язань за видами продукції та в цілому за підприємством.
 4. Результати розрахунки навести в таблиці:
 5. Визначити показники напруженості плану та використання потужностей.
 6. Зробити висновки за розрахунками.
 7. Результати розрахунки навести в таблиці:

 

Виріб

Споживач

План постачання за угодою,

тис. грн.

Фактично відвантажено,

тис. грн.

Недопоставлено продукції,

тис. грн.

Зараховано у виконання плану,

тис .грн.

Виконання договірних зобов’язань, %

А

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Б

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 22

Розрахуйте рівень забезпеченості підприємства робочою си­лою та розрахувати коефіцієнт плинності кадрів.

 

Найменування показників

Минулий рік

Звітний рік

 

план

факт

 
 

Чисельність всього персоналу фірми, чол.

 

1878

 

 

1860

 

 

1821

 

 

 

В т.ч. персонал основної діяльності, чол.

1665

1660

1587

 

3 них: робітники, чол.

1418

1400

1352

 

Інші категорії, чол.

 

247

 

260

 

235

 

 

Прийнято працівників, чол.

 

300

 

-

-

226

 

 

Звільнено всього, чол.

 

340

 

-

 

287

 

 

В т.ч. за власним бажанням та за порушення дисципліни, чол.

 

290

 

-

 

211

 

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити відносні показники виконання плану за наведеними даними.
 2. Визначити відносні показники динаміки за наведеними даними.
 3. Визначити абсолютні та відносні відхилення 9абсолютний приріст та темп приросту) фактичних показників по відношенню до планових та фактичних за попередній період.
 4. Результати розрахунків навести в табличній формі за зразком:

 

Найменування показників

Минулий рік

Звітний рік

Факт/

план в %

Факт/

минулий рік в %

Відхилення

план

факт

Від минулого року

Від плану

Абсолютні

Відносні

Абсолютні

Відносні

Чисельність всього персоналу фірми, чол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т.ч. персонал основної діяльності, чол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 них: робітники, чол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші категорії, чол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято працівників, чол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звільнено всього, чол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т.ч. за власним бажанням та за порушення дисципліни, чол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Визначити коефіцієнт плинності кадрів за минулий та звітній роки.
 2. Визначити коефіцієнт обороту кадрів за минулий та звітній роки: а) по прийому; б) по звільненню.
 3. Зробити висновки за розрахунками.

 

Завдання 23

Проаналізувати використання фонду робочого часу. Методом ланцюгових підстановок (абсолютних різниць) зробити факторний аналіз зміни фонду робочого часу.

 

 

Показники

План

Факт

1.Середньоспискова чисельність робітників, чоловік.

316

314

2. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік

310

306

3. Середня довжина робочого дня, годин.

8,0

8,1

 

Хід виконання завдання.

 1. Побудувати факторну модель залежності фонду робочого часу від вказаних чинників.
 2. Визначити планову та фактичну величину фонду робочого часу.
 3. Визначити рівень виконання плану за всіма показниками.
 4. Визначити абсолютне відхилення фактичних показників від планових.
 5. Результати розрахунків навести в табличній формі:

Показники

План

Факт

Виконання плану, %

Відхилення (+;-)

1.Середньоспискова чисельність робітників, чол.

 

 

 

 

2. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік

 

 

 

 

3. Середня довжина робочого дня, годин.

 

 

 

 

4. Фонд робочого часу, людино – годин.

 

 

 

 

 
 1. Зробити факторний аналіз зміни фонду робочого часу будь-яким методом елімінування.
 2. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 24

Проаналізувати рентабельність персоналу.

Показники

План

Факт

Прибуток, тис. грн.

4890

5160

Середньооблікова чисельність персоналу, чол.

567

567

Валовий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

14400

15430

Обсяг виробленої товарної  продукції, тис. грн.

18140

18420

Середньорічна вартість капіталу, тис. грн.

14196

14280

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити планову та фактичну величину валового доходу від реалізації, що припадає на 1 грн. виробленої товарної продукції.
 2. Визначити планову та фактичну величину прибутку на одного працюючого.
 3. Визначити планову та фактичну рентабельність продукції і рентабельність продаж.
 4. Визначити плановий та фактичний коефіцієнт обернення капіталу.
 5. Визначити планову та фактичну величину капіталу на одного працюючого.
 6. Визначити плановий та фактичний середньорічний виробіток у діючих цінах.
 7. Визначити рівень виконання плану та абсолютне відхилення за кожним показником.
 8. Результати розрахунків навести в табличній формі за зразком:

 

Показники

План

Факт

% виконання плану

Відхилення

+;-

Прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

Середньоспискова чисельність персоналу, чол.

 

 

 

 

Валовий дохід від реалізації продукції,

тис. грн.

 

 

 

 

Обсяг виробленої товарної  продукції, тис. грн.

 

 

 

 

Виручка на 1 грн. виробленої товарної продукції, грн.

 

 

 

 

Середньорічна сума капіталу, тис. грн.

 

 

 

 

Прибуток на одного робітника, тис. грн.

 

 

 

 

Рентабельність продаж, %

 

 

 

 

Коефіцієнт оборотності капіталу, оборотів.

 

 

 

 

Сума капіталу на одного працівника, тис. грн.

 

 

 

 

Середньорічна продуктивність праці,  тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 1. Побудувати факторну модель залежності прибутку у розрахунку на одного працюючого від можливих факторів впливу.
 2. Зробити факторний аналіз зміни величини прибутку у розрахунку на одного працюючого в залежності від виділених факторів будь-яким методом елімінування.
 3. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 25

 

На підставі даних таблиці проаналізуйте рух робочої сили на підприємстві.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

1. Середньоспискова чисельність працівників, чоловік

286

284

2. Прийнято на роботу за рік, чоловік

32

34

3. Кількість звільнених робітників протягом року.

36

35

4. Кількість звільнених робітників на протязі року за власним бажанням.

28

26

5. Кількість робітників, які відпрацювали весь рік.

282

283

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити відносні показники динаміки та абсолютні відхилення за кожним показником.
 2. Результати розрахунків навести у вигляді таблиці:

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Темп росту, %

Відхилення (+;-)

1.Середньоспискова чисельність працівників, чоловік

 

 

 

 

2. Прийнято на роботу за рік, чоловік

 

 

 

 

3. Кількість звільнених робітників на протязі року.

 

 

 

 

4. Кількість звільнених робітників на протязі року за власним бажанням.

 

 

 

 

5. Кількість робітників, які відпрацювали весь рік.

 

 

 

 

 
 1. Визначити за роками коефіцієнти обороту за вибуттям та за прийомом.
 2. Визначити коефіцієнти плинності кадрів.
 3. Визначити коефіцієнти постійності персоналу.
 4. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 26

Проаналізувати погодинний фонд заробітної плати.

Показник

План

Факт

Середньоспискова чисельність робочих-погодинників.

286

278

Кількість днів відпрацьованих одним робітником у середньому за рік

302

300

Середня тривалість робочої зміни, годин

7,95

7,80

Середньогодинна тарифна ставка, грн.

1,90

1,85

Хід виконання завдання.

 1. Побудувати факторну модель фонду погодинної оплати праці.
 2. Визначити плановий та фактичний фонд погодинної оплати праці.
 3. Визначити величину оплати праці одного працівника середньорічну та середньоденну за плановими та фактичними даними.
 4. Визначити рівень виконання плану та абсолютне відхилення за показниками.
 5. Результати розрахунків навести в табличній формі:

Показник

План

Факт

Виконання плану, %

Відхилення

(+;-)

Середньоспискова чисельність робочих-погодинників.

 

 

 

 

Кількість днів відпрацьованих одним робітником у середньому за рік

 

 

 

 

Середня тривалість робочої зміни, годин

 

 

 

 

Середньогодинна тарифна ставка, грн.

 

 

 

 

Фонд погодинної оплати праці, грн.

 

 

 

 

Зарплата одного працівника, тис. грн.:

    середньорічна

    середньоденна

 

 

 

 

 
 1. Зробити факторний аналіз зміни фонду оплати праці будь-яким методом елімінування.
 2. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 27

Проаналізувати фонд оплати праці. Вироблено продукції за рік, у тис. грн: по плану – 96200; фактично-101800.

 

Вид оплати праці

Сума заробітної плати, тис. грн.

План

Факт

1. Перемінна частина оплати праці:

9620

9880

1.1 По відрядним розцінкам

8440

8620

1.2 Премії за виробничі результати

1180

1260

2. Постійна частина оплати праці

2618

2944

2.1 Погодинна оплата праці

2318

2622

2.2 Доплати

300

322

3. Всього оплата праці

 

 

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити питому вагу перемінної та змінної частини в загальному фондів оплати праці за плановими та фактичними даними.
 2. Визначити абсолютне відхилення та рівень виконання плану за показниками.
 3. Результати розрахунків навести у табличній формі:

Вид оплати праці

Сума заробітної плати, тис. грн.

План

Факт

Відхилення; (+,-)

% виконання плану

1. Перемінна частина оплати праці:

 

 

 

 

1.1 По відрядним розцінкам

 

 

 

 

1.2 Премії за виробничі результати

 

 

 

 

2. Постійна частина оплати праці

 

 

 

 

2.1 Погодинна оплата праці

 

 

 

 

2.2 Доплати

 

 

 

 

3. Всього оплата праці

 

 

 

 

4. Питома вага від загального фонду оплати праці, %

 • перемінної частини
 • постійної частини

 

 

 

 

 1. Визначити відносне відхилення за фондом оплати праці з врахуванням виконання плану з виробництва продукції.
 2. Побудувати факторну модель змінної частини фонду оплати праці.
 3. Зробити факторний аналіз зміни змінної частини фонду оплати праці будь-яким методом елімінування.
 4. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 28

Проаналізувати витрати на виробництво продукції. Випуск продукції: за планом –22050 тис. грн., фактично – 23925 тис. грн.

 

 

Елементи витрат

Сума, тис. грн.

План

Фактично

1. Прямі матеріальні витрати

6340

7120

2. Пряма заробітна плата з відрахуваннями

6320

6710

3. Амортизаційні відрахування

740

780

4. Інші витрати

4630

4725

 

Хід виконання завдання.

 1. Загальну суму витрат виробництва за плановими та фактичними даними.
 2. Розподілити витрати на постійні та змінні.
 3. Розрахувати показники структури витрат виробництва за плановими та фактичними даними та абсолютне відхилення в структурі витрат.
 4. Зробити перерахунок планових показників витрат при фактичному випуску продукції.
 5. Визначити зміну витрат виробництва за рахунок зміни структури витрат.
 6. Результати розрахунків навести в табличній формі:

Елементи витрат

Сума, тис. грн.

Структура витрат, %

План

План в перерахунку на фактичний випуск продукції

Факт

Відхилення

План

Факт

Відхилення

1. Прямі матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

2. Пряма заробітна плата з відрахуваннями

 

 

 

 

 

 

 

3. Амортизаційні відрахування

 

 

 

 

 

 

 

4. Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

Повна собівартість

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі

 - змінні витрати

 

 

 

 

 

 

 

- постійні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Розрахувати суми відносної економії (перевитрат) по кожному виду витрат і в цілому по підприємству.
 2. Зробити висновки за розрахунками.

Завдання 29

Проаналізувати ефективність і інтенсифікацію виробництва.

Показники

Минулій

рік

Звітний

рік

1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

43960

44520

2. Виробничий персонал, осіб.

118

121

3. Матеріальні витрати, тис. грн.

28960

29910

4. Основні виробничі фонді,тис. грн.

37740

37080

5. Оборотні фонди, тис. грн.

8340

8720

 

Хід виконання завдання.

 1. Оцінити продуктивність праці працівників підприємства за роками.
 2. Визначити показники матеріаловіддачі за роками.
 3. Визначити показники фондовіддачі та фондомісткості за роками.
 4. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних фондів за роками.
 5. Визначити абсолютне відхилення та темп зростання за показниками.
 6. Результати розрахунків навести в таблиці за зразком:

Показники

Минулій

рік

Звітний

рік

Відхилення;

(+/-)

Темп росту,

%

1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

 

 

 

 

2. Виробничий персонал, осіб

 

 

 

 

3. Матеріальні витрати, тис. грн.

 

 

 

 

4. Основні виробничі фонді,тис. грн.

 

 

 

 

5. Оборотні фонди, тис. грн.

 

 

 

 

6. Продуктивність праці, тис. грн./чол.

 

 

 

 

7. Матеріаловіддача, грн.

 

 

 

 

8. Фондовіддача, грн.

 

 

 

 

9. Фондомісткість, грн.

 

 

 

 

10. Оборотність оборотних коштів, кількість оборотів

 

 

 

 

 
 1. Визначити величину приросту ресурсів, залучених у виробництво  у розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва продукції.
 2. Визначення частки впливу інтенсифікації і екстенсивності на зміни обсягу виробництва за кожним видом залучених ресурсів.
 3. Визначити відносну економію ресурсів за кожним їх видом.
 4. Оцінити загальний рівень інтенсифікації та ефективності виробництва  - загальний рівень рентабельності капіталу за роками.
 5. Визначити комплексний вплив інтенсифікації на зміну обсягів виробництва (по всім ресурсам).
 6. Зробити висновки за розрахунками.

 

Завдання 30

Проаналізувати структуру доходів підприємства. Оцінити структурні зрушення (відхилення пунктів структури), що відбулися, їх причини та наслідки. Провести аналіз динаміки валового доходу підприємства: визначити середній абсолютний приріст, середній темп приросту. Зробити аналітичні висновки за результатами аналізу.

тис. грн.

Показники

2-й рік

3-й рік

Відхилення

+,-

%

Дохід, отриманий від реалізації продукції

250,3

380,4

 

 

Дохід, отриманий від виконання робіт

110,5

105,7

 

 

Дохід, отриманий від реалізації необоротних активів

50,4

 

 

Дохід, отриманий від реалізації запасів

29,8

33,2

 

 

Дохід, отриманий від надання основних засобів в оренду

5,4

6,2

 

 

Довідка: валовий дохід складає за 1-й рік – 555,9 тис. грн.; 4-й рік – 620,6 тис. грн.

 

 

 1. ПРИКЛАД РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Завдання 1. Проаналізуйте обсяг виробленої продукції по підприємству.

Показники

План

Факт

1.Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

 

 

2.Кількість одиниць обладнання, один.

62

60

3.Середній час роботи  одиниці обладнання за рік, год .

 

2480

 

2410

4.Середня виробка одиниці обладнання в годину, грн./один.

 

76

 

80

 

Хід виконання завдання.

 1. Розробити відповідну факторну модель.

ОП = К х Ч х В

 1. Визначити обсяг виробленої продукції за планом та фактично.
 2. Визначити відхилення фактичних показників від планових.
 3. Оцінити виконання плану за показниками.
 4. Результати розрахунків навести в табличній формі:

Показники

План

Факт

Відхи-лення

Виконання плану, %

1.Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

11685,76

11568,0

-117,76

98,992

2.Кількість одиниць обладнання, одн.

62

60

-2

96,774

3.Середній час роботи  одиниці обладнання за рік, год .

2480

2410

-70

97,177

4.Середня виробка одиниці обладнання в годину, грн./одн

76

80

+4

105,263

 
 1. Оцінити вплив факторів на результативний показник:

а) методом ланцюгових підстановок:

вплив кількості одиниць обладнання:

60 х 2480 х 76 – 11685,76 = 11308,8 – 11685,76 = -376,96 тис. грн.

вплив середнього часу роботи обладнання:

60 х 2410 х 76 – 11308,8 = 10989,6 – 11308,8 = -319,2 тис. грн.

вплив середнього часу роботи обладнання:

60 х 2410 х 80 – 10989,6 = 11568,0 – 10989,6 = +578,4 тис. грн.

Разом:   -376,96 – 319,2 + 578,4 = -117,76 тис. грн.

б) методом абсолютних різниць:

вплив кількості одиниць обладнання:

-2 х 2480 х 76 = -376,96 тис. грн.

вплив середнього часу роботи обладнання:

-70 х 60 х 76= -319,2 тис. грн.

вплив середнього часу роботи обладнання:

+4 х 60 х 2410 = +578,4 тис. грн.

Разом:   -376,96 – 319,2 + 578,4 = -117,76 тис. грн.

в) методом відносних різниць (результати можуть бути приблизними через округлення відсотка виконання плану):

вплив кількості одиниць обладнання:

11685,76 х (0,96774 –1) = -376,98 тис. грн.

вплив середнього часу роботи обладнання:

(11685,76 – 376,98) х (0,97177 – 1)= -319,2 тис. грн.

вплив середнього часу роботи обладнання:

(11685,76 – 376,98 – 319,2) х (1,053 – 1) = +578,4 тис. грн.

Разом:   -376,96 – 319,2 + 578,4 = -117,76 тис. грн.

 1. Зробити висновки за розрахунками.

План з виробництва продукції підприємством не було виконано. Загальне недовиконання плану становить 117,76 тис. грн. або 1,1%. Скорочення кількості одиниць обладнання на 2 одиниці призвело до недовиконання плану з випуску продукції на 376,98 тис. грн. Непродуктивне використання фонду робочого часу обладнання, понад планові простої обладнання в обсязі 70 год. призвели до недовиконання плану на 319,2 тис. грн. Підвищення ефективності використання обладнання і зростання продуктивності праці на 4 грн. з кожної одиниці обладнання викликало зростання випуску продукції на суму 578,4 тис. грн.

Завдання 2. Оцінити вплив факторів на відхилення по матеріальних витратах виготовлення одиниці виробу та встановити наявні резерви економії за такими даними:

Вид мате-ріалу

За планом

Фактично

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

Сума, грн.

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

Сума, грн.

А

5,6

12,6

 

6,0

10,0

 

Б

2

15,0

 

1,9

17,0

 

В

8,3

6,7

 

8,5

5,5

 

Г

1,5

4,4

 

2,0

5,0

 

Разом

х

х

 

х

х

 

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити планову та фактичну вартість матеріалів, що витрачаються для виготовлення одиниці виробу.
 2. Розрахувати відхилення між фактичною та плановою вартістю матеріалів.
 3. Результати розрахунку занести у таблицю за такою формою:

Вид мате-ріалу

За планом

Фактично

Відхилення

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

Сума, грн.

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

Сума, грн.

А

5,6

12,6

70,56

6,0

10,0

60,00

-10,56

Б

2

15,0

30,00

1,9

17,0

32,3

+2,3

В

8,3

6,7

55,61

8,5

5,5

46,75

-8,86

Г

1,5

4,4

6,6

2,0

5,0

10,00

+3,4

Разом

х

х

162,77

х

х

149,05

-13,72

 
 1. Визначити вплив зміни факторів «норм» і «цін» по кожному виду матеріалів на відхилення по матеріальних витратах.

А) Фактор «норм»: (6,0 – 5,6) х 12,6 = +5,04 грн.

     Фактор «цін»: (10,0 – 12,6) х 6,0 = -15,6 грн.

      Всього:                                            - 10,56 грн.

Б) Фактор «норм»: (1,9 – 2) х 15,0 =   -1,5 грн.

     Фактор «цін»: (17,0 – 15,0) х 1,9  = +3,8 грн.

      Всього:                                             +2,3 грн.

В) Фактор «норм»: (8,5 – 8,3) х 6,7 = +1,34 грн.

     Фактор «цін»: (5,5 – 6,7) х 8,5 =    -10,2 грн.

      Всього:                                             -8,86 грн.

Г) Фактор «норм»: (2,0 – 1,5) х 4,4 =   +2,2 грн.

     Фактор «цін»: (5,0 – 4,4) х 2,0 =     +1,2 грн.

      Всього:                                              +3,4 грн.

 1. Розрахувати можливі резерви економії матеріальних витрат.

+5,04+3,8+1,34+3,4 = +13,58 грн.

 1. Зробити висновки за розрахунками.

 

Економія за матеріалом А на суму 10,56 грн. та В на суму 8,86 грн. зумовила загальну економію матеріальних витрат на виробництво виробу на 13,72 грн. За матеріалами Б та Г допущено перевитрати в сумі, відповідно, 2,3 грн. та 3,4 грн., що  формує резерв зниження матеріальних витрат у розрахунку на один вирів на суму 5,7 грн.

З урахуванням розрахунку впливу факторів на обсяги матеріальних витрат резерв економії становить 13,58 грн.

Завдання 3. За даними таблиці оцінити трудомісткість трьох видів продукції:

Продукція

Кількість, шт.

Трудомісткість, нормо-годин

план

факт

За планом

За планом, перерахованим на фактичний випуск

Фактично

На одиницю

На весь випуск

На одиницю

На весь випуск

На одиницю

На весь випуск

А

1000

1050

15

 

 

 

13

 

Б

1500

1230

10

 

 

 

9

 

В

1200

1340

8

 

 

 

6

 

Разом

3700

3620

 

 

 

 

 

 

 

Хід виконання завдання.

 1. Розрахувати відсутні в таблиці з вихідними даними показники та заповнити таблицю повністю.

Середня трудомісткість за всіма виробами – за середньою зваженою, наприклад, за планом: 34400 : 3180 = 10,8.

Продукція

Кількість, шт.

Трудомісткість, нормо-годин

план

факт

За планом

За планом, перерахованим на фактичний випуск

Фактично

На одиницю

На весь випуск

На одиницю

На весь випуск

На одиницю

На весь випуск

А

1000

1050

15

15000

15

15750

13

13650

Б

980

1230

10

9800

10

12300

9

11070

В

1200

1340

8

9600

8

10720

6

8040

Разом

3180

3620

10,8

34400

10,7

38770

9,0

32760

 

 

 1. Визначити абсолютний показник відхилення фактичної  трудомісткості усієї продукції від плану та відносне відхилення у відсотках.

32760 – 34400 = - 1640 люд.-год.

(-1640 х 100%) : 34400 = - 4,77%

 1. Оцінити вплив зміни обсягів виробництва продукції та трудомісткості продукції на загальні витрати праці на її виробництво.

За рахунок зміни обсягу виробництва продукції:

38770 – 34400 = +4370 люд. – год.

За рахунок зниження трудомісткості продукції:

32760 – 38770 = -6010 люд.-год.

 1. Оцінити рівень виконання планового завдання із зниження трудомісткості за окремими виробами.

Виріб А:

13650 – 15000 = - 1350 люд.-год.

(-1350 х 100%) : 15000 = - 9,0%

Виріб Б:

11070 – 9800 = +1270 люд.-год.

(+1270 х 100%) : 9800 = +12,9%

Виріб В:

8040 – 9600 = - 1560 люд.-год.

(-1560 х 100%) : 9600 = - 16,25%

 1. Зробити висновки за розрахунками.

Тудомісткість усієї продукції порівняно з планом знизилася на 1640 люд.-год., або на 4,77%. За рахунок збільшення обсягу виробництва продукції затрати праці на її випуск збільшилися на 4370 люд.-год., а за рахунок зниження трудомісткості продукції – скоротилися на 6010 люд.-год.

Планове завдання із зниження трудомісткості за виробами А і В перевиконано, що дозволило зекономити 2910 люд.-год. У той же час за виробом Б заплановані організаційно-технічні заходи не були здійснені, і в результаті по ціому виду продукції трудомісткість перевищила планову на 1270 люд.-год. Якщо б цього не сталося, то підприємство додатково випустило б виробів Б у кількості 127 одиниць.

Завдання 4. Оцінити ефективність використання основних виробничих фондів підприємства:

Показники

За планом

Фактично

1. Товарна продукція у порівняльних цінах, тис. грн.

15000

15520

2. Середньорічна вартість, тис. грн.:

 • основних виробничих фондів
 • активної частини основних виробничих фондів

 

3510

2500

 

3650

2840

 

 

Хід виконання завдання.

 1. Визначити питому вагу активної частини основних виробничих фондів в їх загальній середньорічній вартості планову та фактичну.
 2. Визначити фондовіддачу планову та фактичну: а) основних виробничих фондів; б) активної частини основних виробничих фондів.
 3.  Визначити фондомісткість планову та фактичну: а) основних виробничих фондів; б) активної частини основних виробничих фондів.
 4. Розрахувати за всіма показниками відхилення фактичних звітних даних від планових.
 5. Результати розрахунків оформити у вигляді такої таблиці:

Показники

За планом

Фактично

Відхи-лення (+;-)

1. Товарна продукція у порівняльних цінах, тис. грн.

15000

15520

+520

2. Середньорічна вартість, тис. грн.:

 • основних виробничих фондів
 • активної частини основних виробничих фондів

 

3510

2500

 

3650

2840

 

+140

+340

3. Питома вага активної частини основних фондів, %

71,2

77,8

+6,6

4. Фондовіддача, грн.:

 •  основних виробничих фондів
 • активної частини основних виробничих фондів

 

4,2735

6,0000

 

4,2521

5,4648

 

-0,0214

-0,5352

5. Фондомісткість, грн.:

 •  основних виробничих фондів
 • активної частини основних виробничих фондів

 

0,234

0,167

 

0,235

0,183

 

+0,001

+0,016

 
 1. Оцінити вплив зміни фондовіддачі і вартості основних фондів на відхилення за обсягом товарної продукції за допомогою будь-якого прийому елімінування (ланцюгових підстановок, абсолютних різниць тощо).

Вплив зміни вартості основних виробничих фондів:

+140 х 4,2735 = +598,29 тис. грн.

Вплив зміни фондовіддачі основних виробничих фондів:

-0,0214 х 3650 = -78,11 тис. грн.

 1. Оцінити вплив зміни питомої ваги активної частини основних виробничих фондів та фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів на фондовіддачу основних виробничих фондів.

Вплив зміни питомої ваги активної частини основних виробничих фондів:

+0,066 х 6,0 = +0,396 грн.

Вплив зміни фондовіддачі активної частини основних виробничих фондів:

-0,5352 х 0,778 = -0,416 грн.

 1. Зробити висновки за розрахунками.

Основні виробничі фонди підприємством використовуються неефективно. Випуск товарної продукції збільшився на 598,29 тис. грн. порівняно з планом за рахунок збільшення вартості основних виробничих фондів і зменшився на 78,11 тис. грн. через низьку ефективність їх використання. Таким чином, загальне зростання випуску товарної продукції порівняно з планом становить 520 тис. грн., план перевиконано на 3,5%.

Фондовіддача основних виробничих фондів підприємства менш планової величини на 0,02 грн. Збільшення питомої ваги активної частини основних виробничих фондів обумовило зростання фондовіддачі основних виробничих фондів на 0,396 грн., але через низьку ефективність використання обладнання та устаткування, що викликало зниження виходу товарної продукції з 1 грн. активної частини основних фондів відбулося скорочення загальної фондовіддачі основних виробничих фондів на 0,416 грн. 

 

Завдання 5. Проаналізуйте обсяг виробленої продукції по підприємству.

Показники

План

Факт

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

44640

45720

Середньооблікова чисельність робітників, осіб

317

314

Вартість основних виробничих засобів, тис. грн.

38620

37400

Обсяг матеріальних витрат, тис. грн.

29600

25010

 Хід виконання завдання.

 1. Розрахувати показники продуктивності праці, фондовіддачі та матеріаловіддачі за планом та фактично.
 2. Визначити рівень виконання плану та відхилення для кожного показника.
 3. Результати розрахунків навести в табличній формі:

Показники

План

Факт

% виконання плану

Відхилення

(+;-)

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

44640

45720

102,4

+1080

Середньооблікова чисельність робітників, осіб

317

314

99,1

-3

Вартість основних виробничих засобів, тис. грн.

38620

37400

96,8

-1220

Обсяг матеріальних витрат, тис. грн..

29600

25010

84,5

-4590

Продуктивність праці, тис. грн. / чол.

140,8

145,6

103,4

+4,8

Фондовіддача

1,16

1,22

105,2

+0,06

Матеріаловіддача

1,51

1,83

121,1

+0,32

 

 1. Будь-яким з методів елімінування оцінити вплив факторів на зміну показників ефективності використання трудових ресурсів: а) продуктивності праці; б) фондовіддачі; в) матеріаловіддачі.

Для кратних моделей використовується лише спосіб ланцюгових підстановок.

А) продуктивність праці

тис .грн./чол.

тис .грн./чол.

тис .грн./чол.

тис .грн./чол.

тис .грн./чол.

Б) фодовіддача

грн.

грн..

грн..

грн..

грн.

В) матеріаловіддача

грн.

грн..

грн..

грн..

грн.

 1. Зробити висновки за розрахунками.

План з виробництва продукції підприємством перевиконано на 2,4%.

Підприємство поліпшило показники використання наявних ресурсів. Так, продуктивність праці порівняно з планом підвищено на 4,8 тис. грн. у розрахунку на 1 робітника, вихід готової продукції – на 6 копійок у розрахунку на 1 грн. основних виробничих фондів, віддачу матеріальних витрат – на 32 коп. з кожної гривні витрат.

Скорочення чисельності працюючих на 3 особи призвело до зростання продуктивності праці на 1,4 тис. грн./чол., а підвищення обсягів виробництва на 1080 тис. грн. – на 3,4 тис. грн./чол.

Зменшення суми основних виробничих фондів на 1220 тис. грн. обумовило зростання фондовіддачі на 3 коп. з кожної гривні основних фондів, що використовувалися у виробництві.

Зменшення матеріальних витрат виробництва обумовило зростання матеріаловіддачі на  27 коп. з кожної гривні витрачених коштів.

 

Завдання 6. Проаналізувати якість продукції. Визначити вплив якості продукції на вартісні показники діяльності підприємства.

Сорт продукції

Гуртова ціна за кг, грн.

Обсяг виробництва, кг

План

Факт

Перший

60

2880

3528

Другий

50

1728

1008

Третій

25

1152

504

Разом

50

5760

5040

 

 Хід виконання завдання.

 1. Визначити планову та фактичну структуру випуску продукції та зміни в ній.
 2. Виразити випуск продукції у вартісному вимірі.
 3. Результати розрахунку навести в табличній формі:

Сортність

За планом

Фактично

кг

%

тис. грн.

кг

%

тис. грн.

Перший

2880

50

172,8

3528

70

211,68

Другий

1728

30

86,4

1008

20

50,4

Третій

1152

20

28,8

504

10

12,6

Разом

5760

100

288

5040

100

274,68

Вартість за ціною

1-го сорту

5760

100

345,6

5040

100

302,4

 1. Розрахувати плановий та фактичний коефіцієнти сортності.

Коефіцієнт сортності – відношення вартості всієї випущеної продукції до її вартості за умови, що вся продукція випускається за ціною найвищого сорту.

Коефіцієнт сортності за планом:  або 83%

Коефіцієнт сортності за фактом:  або 91%

 1.  Визначити коефіцієнт виконання плану за якістю продукції.

Коефіцієнт виконання плану за якістю продукції становить .

 1. Визначити вплив зміни сортності на обсяг випущеної продукції.

Визначимо вплив зміни сортності на обсяг випущеної продукції методом  середньозваженої ціни.

Спочатку визначимо середньозважену ціну за фактичної структури, потім при плановій та різницю між ними помножимо на фактичний загальний обсяг виробництва.

грн.

грн.

грн.

грн.

 1. Визначити бальну оцінку якості продукції за планом та фактом.

Якщо умовно присвоїти першому сорту продукції п’ять балів, другому – чотири, третьому – нуль, то середній бал якості:

плановий:

фактичний:

 1. Зробити висновки за розрахунками.

Якість продукції порівняно з планом дещо поліпшилась: питома вага продукції вищого зросла на 20% ( з 50% до 70%). Випуск продукції другого та третього сорту скоротився відповідно на 10% за кожним сортом. Відсутність у випуску продукції вищого сорту свідчить про низьку конкурентоспроможність підприємства та не належну якість виробництва.

План за якістю продукції перевиконано на 9,6%. Якщо планом передбачалося отримання лише 83% від максимально можливої вартості випуску продукції, то фактично виробництвом забезпечено отримання 91%.

Підвищення якості випущеної продукції призвело до збільшення її вартісного обсягу випуску на 22,68 тис. грн. або на 7,9% при загальному недовиконанні плану з випуску продукції на 4,6%.

Загальна бальна оцінка якості продукції підприємства була збільшена з 3,7 до 4,3.

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

№ пор.

Бібліографічне описання

Кільк. примір.

УДК

Бібліотеки

Базова

1

Андрєєва Г.І. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб / Г.І.Андрєєва. - К.: Знання, 2008. – 263 с.–ISBN 978-966-346-365-0.

30

65.012.12

(075.8)

2

Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко. - Житомир: Ф.Ф. ПП «Рута», 2001.-544 с.– ISBN 966-7570-77-0.

86

300.001.5

3

Економічний аналіз [Текст] / за ред. М.Г.Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

2

300.001.5

4

Мних Є.В. Економічний аналіз [Текст] / Є.В.  Мних. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472с.

10

300.001.5

5

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] / Г.В. Савицька. - К.: Знання, 2007. – 668 с. – ISBN 966-346-291-4.

5

658.003

(075.8)

Допоміжна література

1

Шубіна, С.В. Економічний аналіз: практикум/ С. В. Шубіна, Ж. І. Торяник. - К.: Знання, 2007. - 230 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-346-260-4.

4

330.001.5

(076.5)

2

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу [Текст] : навчально-методичний посібник / В.М. Івахненко. К.: КНЕУ, 2006.- 301 c.– ISBN 966-574-698-7.

1

 

300.001.5

3

Баканов М.И. Теория экономического анализа [Текст] / М.И. Баканов, А.Д Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2000– 416 с.– ISBN 5-279-02042-7

50

 

300.001.5

4

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства [Текст] / Н.В.  Тарасенко. –  Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 485с.

200

 

300.001.5

5

Фінансово-економічний аналіз [Текст]  / П.Ю.Буряк, М.В.Римар, М.Т.Бець та ін.- К.: ВД «Професіонал»,2004. – 528 с. – ISBN 966-8556-57-7.

5

 

658.14

7

Болюх, М.А.. Збірник задач з курсу "Економічний аналіз": навчальний посібник [Текст]:  / М. А. Болюх, М. І. Горбаток; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2002. - 232 с. - ISBN 966-574-315-5

10

330.001.5

(076.1)
 

8

Мец, В.О.   Економічний аналіз (збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО) [Текст]:  навчальний посібник/ В. О. Мец; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2001. - 236 с. - ISBN 966-574-286-8

10

330.001.5

(075.8)

9

Кіндрацька, Г. І.. Економічний аналіз: підручник[Текст]:   / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - 3-тє вид., переробл. і допов.. - К.: Знання, 2008. - 487 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 978-966-346-592-0:

10

330:005.52(075.8)