Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Акціонерне право європейських країн

Акціонерне право європейських країн

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 1 від «11» жовтня 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

А К Ц І О Н Е Р Н Е  П Р А В О Є В Р О П Е Й С Ь К И Х   К Р А Ї Н

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Приватне право» / «Приватне право»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          С. І. Шимон

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 4 від «04» жовтня 2018 р.

 

Завідувач кафедри                            С. І. Шимон

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

 

Григоренко О. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail olena.hryhorenko@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

2 (денна), 3 (заочна)

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Григоренко О. В., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Історико-теоретичні засади акціонерного права. Історія розвитку акціонерних товариств та акціонерного права за кордоном

9

Тема 2. Джерела акціонерного права європейських країн

 

Тема 3. Загальні засади правового режиму статутного капіталу європейського акціонерного товариства

 

Тема 4. Акціонерне право Німеччини, Австрії, Чехії

 

Тема 5. Акціонерне право Франції, Польщі

10

Тема 6. Акціонерне право Великої Британії

 

Тема 7. Система захисту корпоративних прав у європейських країнах

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

11

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

17

4.2. Додаткова література

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

18

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Акціонерне право європейських країн» є однією із складових комплексної підготовки фахівців в галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

 

Анотація навчальної дисципліни. В межах даної навчальної дисципліни розглядаються основні питання акціонерного права ряду європейських країн. Акціонерне право являє собою частину приватного права, що визначає правовий статус та внутрішню організаційну структуру групи юридичних осіб, а також правовий режим об’єктів, що регулюють пов’язані з ними відносини. У європейських країнах акціонерне товариство та подібні до нього утворення, їх аналоги, є найбільш розповсюдженою формою юридичних осіб. З урахуванням світових глобалізаційних процесів та курсу України у бік євроінтеграції, особливої уваги заслуговують питання уніфікації правового регулювання вказаних відносин, співставлення категоріального апарату та принципів нормативного регулювання, що і є основними категоріями дослідження при вивченні даної навчальної дисципліни.

Під час вивчення даної дисципліни студенти набудуть поглиблених знань європейського законодавства щодо правового регулювання акціонерних компаній у Європі, ознайомляться та проаналізують першоджерела європейського права. Більше того, програмою передбачено і ознайомлення з загальними документами Європейського союзу, Ради Європи, Європейської комісії. Дані компетентності та здобуті уміння та навички сприятимуть вдосконаленню фахових спеціальностей студентів, а також підвищенню їх рейтингу для майбутніх працедавців, адже робота із іноземними джерелами законодавства є максимально затребуваною на сьогоднішній день. Крім цього, дослідження даної дисципліни також сприяє комунікативним навичкам та розкриттю ораторського мистецтва майбутніх юристів, оскільки в процесі навчання студенти матимуть змогу виступати перед колегами із аналізом положень чинного законодавства європейських країн та продемонструвати власні знання іноземних мов шляхом аналізу іншомовних законодавчих джерел.

 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Акціонерне право європейських країн» тісно переплетені з вивченням загальної теорії права, цивільного права, дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, зокрема, компаративної теорії права, актуальних проблем цивільного права, договірного права й одночасним вивченням актуальних проблем господарського права, теорії корпоративного права, акціонерного права України.

 

Мета дисципліни полягає в досягненні всебічного, повного, професійного розуміння акціонерного права європейських країн, дослідження спільних та відмінних рис у порівнянні з акціонерним правом України, з’ясування позитивного світового досвіду при регулюванні правовідносин у цій царині.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни спрямовані на опанування здобувачами історико-теоретичних засад акціонерного права; історії розвитку акціонерних товариств та суміжних категорій за кордоном. Крім того, у межах зазначеної навчальної дисципліни студенти мають засвоїти джерела акціонерного права європейських країн та правові форми акціонерної власності як у загальному вигляді, так і на прикладі окремих європейських країн.

 

Предмет дисципліни складають суспільні відносини в сфері реалізації права особи, частка якої визначається у статутному капіталі господарської (підприємницької) організації або господарського союзу; вони включають правомочності на участь особи в управлінні господарською (підприємницькою) організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законами європейських країн, насамперед держав-учасниць Європейського Союзу, статутними (засновницькими) документами та корпоративними договорами (правочинами).

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Акціонерне право європейських країн» студент повинен набути такі результати навчання:

1. Особливі глибокі концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні останніх досягнень науки «Акціонерне право європейських країн», які є основою для юридичного мислення та творчої наукової діяльності, зокрема у спектрі подальшої дослідницької роботи та критичне осмислення дискусійних питань у навчанні та/або професійній діяльності та на стику суміжних юридичних галузей, зокрема цивільного, господарського та корпоративного права.

2. Вирішення нестандартних завдань, тестів, задач тощо, що потребує квінтесенції набутих знань, інколи за наявності недостатньої інформації та суперечливих вимог акціонерного законодавства різних країн, співставлення вимог законодавства європейських країн між собою та у порівнянні із вітчизняним законодавством, розуміння основних колізій та суперечностей у законодавчих актах різних країн, сприйняття різних світових підходів у регулюванні відносин, що виникають у зв’язку із акціонерною формою власності.

3. Наявність обґрунтованих власних висновків, гіпотез та думок щодо врегулювання питань, що складають предмет акціонерного права європейських країн, донесення своєї наукової позиції до колег та науковців, висвітлення критичних думок та пропозицій щодо можливого покращення законодавства у наукових друкованих джерелах та на зібраннях науковців.

4. Відповідальність за власний розвиток та самовдосконалення, подальше вивчення іноземних джерел, критичне мислення у складних ситуаціях та самостійне прийняття рішення у різних можливих умовах розвитку акціонерного права в Україні та світі. Крім того, участь у командному розвитку, здатність до подальшого навчання, що сприятиме підвищенню власної вартості на професійному ринку юристів.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Приватне право».

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

ПРН 6

 

 

 

 

 

ПРН 14

 

 

 

 

 

ПРН 15

Формулювати та вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання різних питань суспільного життя;

Застосовувати, аналізувати й оптимізувати сучасні інформаційні технології з метою вирішення професійних завдань та наукових досліджень у сфері права;

Здійснювати грамотне та ефективне професійне ділове спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та іноземними мовами.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

ПРН 13

 

 

 

ПРН 18

Здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу;

Уміння планувати власну професійну діяльність; управляти власним світоглядним, особистісним і професійним розвитком.

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

ПРН 8

Застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав суб’єктів підприємництва та інших осіб.

ФК 9

Уміти застосувати комплексні юридичні знання у практичній діяльності при вирішенні правових ситуацій.

ПРН 4

 

 

 

ПРН 5

 

 

 

 

ПРН 7

Уміння критично оцінювати норми закону, явища та процеси у сфері права;

Здатність виявляти й системно аналізувати правознавчі проблеми та розробляти заходи щодо їх вирішення;

Здійснювати юридичну кваліфікацію практичних ситуацій у сфері підприємницької діяльності та приймати щодо них правильні правові рішення

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Акціонерне право європейських країн» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Акціонерне право європейських країн»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автоном-ність та

відповідаль-ність

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

+

 

 

+

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

+

 

 

+

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

+

+

 

 

ФК 9

Уміти застосувати комплексні юридичні знання у практичній діяльності при вирішенні правових ситуацій.

 

+

+

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л И Н И  З А  Т Е М А М И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Історико-теоретичні засади акціонерного права. Історія розвитку акціонерних товариств та акціонерного права за кордоном

2

2

-

4

5

4

4

10

-

-

Тема 2. Джерела акціонерного права європейських країн

2

2

-

3

5

4

4

10

-

-

Тема 3. Загальні засади правового режиму статутного капіталу європейського акціонерного товариства

2

2

-

4

10

4

4

10

-

-

Змістовий модуль 2

Тема 4. Акціонерне право Німеччини, Австрії, Чехії

2

2

-

3

10

2

2

10

-

-

Тема 5. Акціонерне право Франції, Польщі

2

2

-

3

10

2

2

10

-

-

Тема 6. Акціонерне право Великої Британії

2

2

-

3

10

2

2

10

-

-

Тема 7. Система захисту корпоративних прав у європейських країнах

4

4

-

4

10

4

6

10

-

-

Усього:

16

16

-

24

60

22

24

70

-

-

Підсумковий контроль: екзамен (год.)

4

4

 

Разом:

годин

120

120

 

кредитів

4

4

 

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Історико-теоретичні засади акціонерного права. Історія розвитку акціонерних товариств та акціонерного права за кордоном

 

Поняття акціонерного права. Ознаки акціонерного права. Предмет і метод акціонерного права. Акціонерні правовідносини, їх поняття та класифікація. Історичний та ретроспективний аналіз виникнення акціонерного права за кордоном. Розвиток перших юридичних осіб у стародавньому світі. Витоки корпорацій та корпоративного управління у середньовіччі. Правове положення римських societates, об’єднання для заняття промислами, виробництвом тощо в Німеччині та Франції XII ст., корпоративних організацій кредиторів Італії XIV ст., морських товариств. Англо-голландський період у ході становлення уявлень про акціонерні компанії (XVI та наступні ст.): створення Ост- та Вест-Індської, Суринамської компаній тощо. Правові теорії акціонерних товариств. Подходи до визначення правової природи акціонерного товариства у законодавстві та доктрині європейських країн (договірна теорія, що пояснює сутність акціонерної компанії (на прикладі права Англії та Франції); її плюси й мінуси; пояснення правової сутності акціонерної компанії з точки зору прихильників учення інституціоналізму (на прикладі доктрини Франції); пояснення правової природи акціонерного товариства через категорію підприємство або господарського союзу (на прикладі законодавства й доктрини Франції, Німеччини та Англії).

Становлення акціонерного права Європейського Союзу.

 

Тема 2. Джерела акціонерного права європейських країн

 

Поняття джерел акціонерного права зарубіжних країн. Ознаки джерел акціонерного права зарубіжних країн. Джерела акціонерного права зарубіжних країн, що належать до різносистемних правопорядків. Особливості джерел романо-германської системи права. Особливості джерел англосаксонської системи права. Договори про утворення ЄС як джерела, що закріплюють право на вільне створення суб’єктів підприємницької діяльності. Директиви ЄС, які направлені на гармонізацію національного акціонерного права країн-учасниць, зокрема щодо акціонерної форми власності. Уніфікація акціонерного регулювання в ЄС за допомогою регламентів: Статут Європейської компанії (Societas Europaea – SE), їхні цілі й задачі.

 

Тема 3. Загальні засади правового режиму статутного капіталу європейського акціонерного товариства

 

Друга директива Європейського економічного співтовариства від 13.12.1976 року № 77/91/ЄЕС. Регламент ЄС від 08.10.2001 року № 2157/2001 про статус європейського акціонерного товариства. Поняття акції. Сутність і структура акцій та акціонерного капіталу в контексті різних правових систем. Акціонерний капітал. Позитивні та негативні риси акціонерної форми власності. Функції акціонерного капіталу. Особливості управління в акціонерних компаніях. Специфіка акціонерної форми власності. Шляхи розвитку акціонерної власності у зарубіжних країнах. Ознаки акціонерного товариства.

 

Тема 4. Акціонерне право Німеччини, Австрії, Чехії

 

Джерела акціонерного права Німеччини, Австрії, Чехії. Особливості історичного розвитку акціонерного права Німеччини, Австрії, Чехії. Компанія ста асоційованих. Порядок створення акціонерних товариств  Німеччини, Австрії, Чехії. Вимоги, що пред’являються законодавством відповідних країн до осіб, які бажають створити акціонерне товариство. Статутний капітал акціонерних товариств Німеччини, Австрії, Чехії – поняття, види та функції. Формування статутного капіталу (Grundkapital). Учасники акціонерного товариства Німеччини, Австрії, Чехії. Реєстрація акціонерного товариства у відповідних країнах. Органи акціонерного товариства Німеччини, Австрії, Чехії – поняття, класифікація, функції. Припинення діяльності акціонерних товариств Німеччини, Австрії, Чехії. Загальна характеристика та класифікація цінних паперів, що випускаються акціонерними товариствами.

 

Тема 5. Акціонерне право Франції, Польщі

 

Джерела акціонерного права Франції, Польщі. Особливості історичного розвитку акціонерного права Франції, Польщі. Порядок створення акціонерних товариств  Франції, Польщі. Вимоги, що пред’являються законодавством відповідних країн до осіб, які бажають створити акціонерне товариство. Статутний капітал акціонерних товариств Франції, Польщі – поняття, види та функції. Формування статутного капіталу. Учасники акціонерного товариства Франції, Польщі. Реєстрація акціонерного товариства у відповідних країнах. Органи акціонерного товариства Франції, Польщі – поняття, класифікація, функції. Припинення діяльності акціонерних товариств Франції, Польщі. Загальна характеристика та класифікація цінних паперів, що випускаються акціонерними товариствами. Договірна теорія. Вчення про інституціоналізм. Категорія «Підприємство» у законодавстві Франції.

 

Тема 6. Акціонерне право Великої Британії

 

Джерела акціонерного права Великої Британії. Особливості історичного розвитку акціонерного права Великої Британії. Порядок створення акціонерних товариств  Великої Британії. Вимоги, що пред’являються законодавством Великої Британії до осіб, які бажають створити акціонерне товариство. Статутний капітал акціонерних товариств Великої Британії – поняття, види та функції. Формування статутного капіталу. Учасники акціонерного товариства Великої Британії. Реєстрація акціонерного товариства у Великій Британії. Органи акціонерного товариства Великої Британії – поняття, класифікація, функції. Припинення діяльності акціонерних товариств Великої Британії. Загальна характеристика та класифікація цінних паперів, що випускаються акціонерними товариствами.

 

Тема 7. Система захисту корпоративних прав європейських країн

 

Поняття та класифікація способів захисту корпоративних прав. Поняття та зміст права на захист. Форми захисту корпоративних прав. Юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту корпоративних прав. Поняття злиття та поглинання у праві Європейського Союзу. Види злиттів. Процедури злиття. Способи захисту прав акціонерів та кредиторів при злитті акціонерних товариств. Контроль над злиттями у Європейському Союзі – адміністративний та судовий. Антимонопольні органи країн Європи.

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Акціонерне право європейських країн» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з вибіркової навчальної дисципліни «Акціонерне право європейських країн» здійснюється відповідно до навчального плану на підставі результатів поточного контролю та екзамену.

Екзамен з навчальної дисципліни «Акціонерне право європейських країн» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 3 бали = 6 балів

2 х 1 бал = 2 бали

-

Перевірка виконання практичних завдань

6 х 4 бали = 24 балів

9 х 2 бали = 18 балів

-

Контрольна (змістова) робота

2 х 5 балів = 10 балів

1 х 5 балів = 5 балів

-

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 5 балів = 10 балів

5 х 5 балів = 25 балів

-

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

-

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Акціонерне право європейських країн»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6–8

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

3

3

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на практичних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

4

4

3

2

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1

0,5

0

 

 

Таблиця 9

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 10).

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни / освітньо-професійної програмою «Приватне право», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Приватне право».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

Основна література

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50–51. Ст. 384.
 5. Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 червня 2018 року № 385. Офіційний вісник України. 2018. № 59. Ст. 2083.
 6. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.
 7. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 

Додаткова література

 

 1. Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. В. С. Щербини. К. : Атіка, 2000. 544с.
 2. Долінська В. В. Акционерное право: основные положения и тенденции : монография / М. : Волтерс Клувер, 2006. 720 с.
 3. Ігнатьева І. А., Гарафонова О. І. Корпоративне управління : підруч. К. : ЦУЛ, 2013. 600 с.
 4. Інвестиційне право : Підручник / Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло, О. П. Сущ та ін.; за заг. ред. Ю. М. Жорнокуя. Харків : Право, 2015. 512 с.
 5. Корпоративне право Австрії і України : монографія / Васильєва В. А., Ковалишин О. Р., Вікторія Робертсон [та ін.]; за ред. проф. В. А.Васильєвої. Івано-Франківськ, 2015. 250 с.
 6. Корпоративне управління: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. Київ : Центр учб. літ., 2017. 360 с. : рис., табл.
 7. Мамутов В. К, Чувпило О. О. Господарче право європейських країн / Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. К. : Ділова Україна, 1996.
 8. Суторміна В. М. Фінанси європейських корпорацій: Підручник. К. : КНЕУ, 2004. 566 с.
 9. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 1. Торговые деятели. СПб, 1908. 516 с.
 10. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. 6-те вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Iнтер, 2013. 640 с.
 11.  Яценко І.С. Корпоративне право Республіки Польща : (основні положення) : наук.-практ. посіб. К. : Юрінком Інтер, 2008. 229 с. 
 12. Farrar’s company law / John H. Farrar, Brenda Hannigan . 4th ed. London ; Edinburgh ; Dublin : Butterworths, 1998. Ind.: p.781-802.
 13. Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) // Legislation of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536779718012&uri=CELEX:32001R2157 (дата звернення 10.09.2018)
 14. Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law // Legislation of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536779718012&uri=CELEX:32017L1132 (дата звернення 10.09.2018)
 15. Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent// Legislation of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536865406895&uri=CELEX:31977L0091 (дата звернення 10.09.2018)
 16. Code de Commerce (Partie Législative). Art. L. 224-1- L. 252-13. // Législation de la France. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379 (дата звернення 10.09.2018)
 17. Bürgerliches Gesetzbuch // Deutsche Gesetzgebung. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (дата звернення 10.09.2018)
 18. Competition Act 1998 // Legislation of the United Kingdom. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/41/contents (дата звернення 10.09.2018)
 19. Enterprise Act 2002 // Legislation of the United Kingdom. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/contents (дата звернення 10.09.2018)
 20. Enterprise Act 2016 // Legislation of the United Kingdom. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/12/contents (дата звернення 10.09.2018)
 21. Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 // Legislation of the United Kingdom. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/26/contents (дата звернення 10.09.2018)

 

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Рекомендований е-ресурс Повного списку пов’язаних нормативно-правових джерел (документів) із Законом України «Про акціонерні товариства». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/l274170 (дата звернення: 10.09.2018).

Розміщена на сайті КНЕУ. URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 10.09.2018).

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Приватне право», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією – «Приватне право».

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).