Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Актуальні проблеми господарського права

Актуальні проблеми господарського права

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 3 від «13» грудня 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

А К Т У А Л Ь Н І   П Р О Б Л Е М И   Г О С П О Д А Р С Ь К О Г О   П Р А В А

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Приватне право» / «Приватне право»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          С. І. Шимон

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 4 від «04» жовтня 2018 р.

 

Завідувач кафедри                            С. І. Шимон

 

 

 

 

 

Київ – 2018

Розробник:

 

Кулага Е. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail еlina.kulaha@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

1 (денна), 2 (заочна)

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Кулага Е. В., 2018

© КНЕУ, 2018

 •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Господарське право в системі права України

9

Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарських правовідносин: проблемні питання

 

Тема 3. Проблемні питання правового становища господарських товариств

 

Тема 4. Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання

 

Тема 5. Теоретико-практичні проблеми правового забезпечення господарських зобов’язань та господарського договірного права

10

Тема 6 Теоретичні та практичні проблеми господарської відповідальності

 

Тема 7. Сучасні проблеми правового регулювання біржової діяльності

 

Тема 8. Актуальні проблеми правового регулювання концесійної діяльності

 

Тема 9. Сучасні проблеми правового регулювання транспортної діяльності

11

Тема 10. Актуальні проблеми правового регулювання господарської діяльності у сфері договірних відносин підряду

 

Тема 11. Сучасні проблеми правового регулювання лізингової діяльності

 

Тема 12. Актуальні проблеми правового регулювання господарсько-торговельної діяльності

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

12

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

17

4.2. Додаткова література

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

18

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми господарського права» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних обов’язкових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

Анотація навчальної дисципліни. У межах навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського права» розглядаються питання щодо місця господарського права в системі права України, проблемні питання правового статусу суб’єктів господарських правовідносин, проблемні питання правового становища господарських товариств, актуальні питання правового забезпечення майнової основи господарювання, теоретико-практичні проблеми правового забезпечення господарських зобов’язань та господарського договірного права, теоретичні та практичні проблеми господарської відповідальності, сучасні проблеми правового регулювання біржової діяльності, актуальні питання правового регулювання концесійної діяльності, сучасні проблеми правового регулювання транспортної діяльності, актуальні проблеми правового регулювання господарської діяльності у сфері договірних відносин підряду та сучасні проблеми правового регулювання лізингової діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішним вивченням дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, а саме компаративної теорії права, правові засади запобігання корупції, актуальних проблем цивільного права, договірного права та конкурентного права.

Мета дисципліни полягає у вивченні актуальних проблем господарської права, зокрема правового статусу суб’єктів господарських відносин, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку оформлення господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та правових засад захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин, а також оволодіння знаннями актуальних проблем господарського права, нормативно-правових актів, норм, категорій, закономірностей системи упорядкованої нормативно-правової бази, навичками їх застосування у практично-правовій діяльності та оперування основними інститутами господарського права.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни. Дана дисципліна спрямована на досягнення наступних компетентностей випускника: аналізувати правові норми, інститути, правові явища,  виявляти прогалини й колізії в господарському законодавстві;оцінювати зміст юридичних документів практичного спрямування на предмет їх відповідності вимогам чинного господарського законодавства; застосовувати матеріально-правові механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання; виявляти і правильно кваліфікувати факти  правопорушень у сфері господарської діяльності; здійснювати правове забезпечення господарської діяльності підприємства (установи, організації); брати участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами (установами, організаціями), давати правову оцінку їх проектів.

Предмет дисципліни складають суспільні відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності, зокрема  щодо правового забезпечення господарських зобов’язань, господарського договірного права та відповідальності у різних галузях господарювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського права» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень науки «Господарське право», які є основою для актуалізації оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи та критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних юридичних галузей, зокрема цивільного, господарського та корпоративного права;

2) Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог господарського законодавства України та провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності в разі застосування норм зазначеного законодавства за умов дерегуляції провадження господарської діяльності та гармонізації законодавства на засадах Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

3) Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців з питань господарського права, зокрема до осіб, які навчаються, а також використання іноземних мов у професійній діяльності юрисконсульта суб’єкта господарювання;

4) Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку (застосування) норм господарського законодавства; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Приватне право».

 

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

ПРН 6

 

 

 

 

 

ПРН 14

 

 

 

 

 

ПРН 15

Формулювати та вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання різних питань суспільного життя;

Застосовувати, аналізувати й оптимізувати сучасні інформаційні технології з метою вирішення професійних завдань та наукових досліджень у сфері права;

Здійснювати грамотне та ефективне професійне ділове спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та іноземними мовами.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

ПРН 13

 

 

 

ПРН 18

Здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу;

Уміння планувати власну професійну діяльність; управляти власним світоглядним, особистісним і професійним розвитком.

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

ПРН 8

Застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав суб’єктів підприємництва та інших осіб.

ФК 9

Уміти застосувати комплексні юридичні знання у практичній діяльності при вирішенні правових ситуацій.

ПРН 4

 

 

 

ПРН 5

 

 

 

 

ПРН 7

Уміння критично оцінювати норми закону, явища та процеси у сфері права;

Здатність виявляти й системно аналізувати правознавчі проблеми та розробляти заходи щодо їх вирішення;

Здійснювати юридичну кваліфікацію практичних ситуацій у сфері підприємницької діяльності та приймати щодо них правильні правові рішення.

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Актуальні проблеми господарського права» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Актуальні проблеми господарського права»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автоном-ність та

відповідаль-ність

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

+

 

 

+

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

+

 

 

+

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

+

+

 

 

ФК 9

Уміти застосувати комплексні юридичні знання у практичній діяльності при вирішенні правових ситуацій.

 

+

+

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Тема 1. Господарське право в системі права України

2

2

-

2

4

2

2

6

-

-

Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарських правовідносин: проблемні питання

2

2

-

2

4

2

2

6

-

-

Тема 3. Проблемні питання правового становища господарських товариств

2

4

-

2

4

2

2

6

-

-

Тема 4. Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання

0

2

-

2

4

2

2

6

-

-

Тема 5. Теоретико-практичні проблеми правового забезпечення господарських зобов’язань та господарського договірного права

2

4

-

2

4

2

2

6

-

-

Тема 6 Теоретичні та практичні проблеми господарськo-правової відповідальності

2

4

-

2

4

2

2

6

-

-

Тема 7. Сучасні проблеми правового регулювання біржової діяльності

2

2

-

2

4

2

2

6

-

-

Тема 8. Актуальні проблеми правового регулювання концесійної діяльності

2

2

-

2

4

2

2

6

-

-

Тема 9. Сучасні проблеми правового регулювання транспортної діяльності

2

2

-

2

4

2

2

6

-

-

Тема 10. Актуальні проблеми правового регулювання господарської діяльності у сфері договірних відносин підряду

0

2

-

2

4

2

2

6

-

-

Тема 11. Сучасні проблеми правового регулювання лізингової діяльності

0

2

-

2

3

0

2

6

-

-

Тема 12. Актуальні проблеми правового регулювання господарсько-торговельної діяльності

0

2

-

2

3

0

2

6

-

-

Усього:

16

30

-

24

46

20

24

72

-

-

Підсумковий контроль: екзамен (год.)

4

4

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Господарське право в системі права України

Становлення господарського права як галузі права. Точки зору щодо господарського права та його місця в правовій системі України. Структура господарського права України. Сутність та види джерел господарського права. Звичаї ділового обороту як джерело господарського права. Роль судової практики як джерела господарського права.

Господарські відносини: поняття, види, відмежування від суміжних видів. Організаційно-господарські відносини.

Роль держави у сфері економіки: форми, методи, засоби державного регулювання господарських відносин. Поняття та роль державної економічної політики. Державно-приватне партнерство як форма співпраці держави/територіальної громади з приватним бізнесом. Відображення в господарському праві приватних та публічних інтересів учасників господарського життя.

Методи господарського права, їх особливість та відмінність від методів цивільного та адміністративного права. Проблеми та шляхи модернізації господарського законодавства. Роль органів місцевого самоврядування у регулюванні господарських відносин.

 

Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарських правовідносин: проблемні питання

Поняття та обсяг правосуб’єктності суб’єктів господарювання. Правове становище суб’єктів внутрішньогосподарських відносин: поняття, ознаки, види, рівні правового регулювання (закон та локальні документи, їх співвідношення). Проблема співвідношення понять: господарська організація та підприємство. Співвідношення понять «унітарне підприємство» та «товариство однієї особи». Особливості правового становища підприємства за Господарським та Цивільним кодексами України. Правове становище приватного підприємства відповідно до Господарського кодексу та необхідність заповнення прогалин останнього. Проблеми ліквідації підприємств. Поняття, ознаки та види суб’єктів організаційно-господарських повноважень. Проблеми визначення особливостей їх правового статусу.

Господарське об’єднання як суб’єкт організаційно-господарських повноважень: поняття, ознаки, види, відмінність від господарських товариств. Проблеми захисту інтересів залежних підприємств у відносинах контролю-підпорядкування (в господарських об’єднаннях, холдингових групах, за наявності контролюючого акціонера тощо). Особливості правового становища господарських і функціональних міністерств/відомств як суб’єктів організаційно-господарських повноважень та їх відображення в господарському законодавстві.

 

Тема 3. Проблемні питання правового становища господарських товариств

Господарські товариства як суб’єкти господарювання та суб’єкти організаційно-господарських повноважень. Корпоративні відносини в господарських товариствах: поняття, суб’єктний склад, зміст, проблеми вдосконалення.

Особливості правового регулювання створення, функціонування та припинення акціонерних товариств. Типи акціонерних товариств відповідно до Закону «Про акціонерні товариства». Порядок створення акціонерного товариства відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»: проблемні питання. Правове регулювання майнових відносин в акціонерних товариствах: капітал акціонерного товариства, цінні папери акціонерного товариства, порядок використання прибутку акціонерного товариства. Порядок управління акціонерним товариством. Форми здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства. Проблеми правового регулювання припинення акціонерного товариства.

 

Тема 4. Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання

Поняття та види майна у сфері господарювання, порядок його використання. Поняття правового режиму майна суб’єктів господарських відносин: аналіз спірних точок зору. Правові титули майна суб’єктів господарських відносин: основні та додаткові правові титули, основні засади їх використання. Склад та розмір майна суб’єкта господарських відносин, правові механізми підтримання його активів не нижче встановленого законодавством рівня.

Особливості правового режиму (в т.ч. засобів захисту) державної власності. Комунальна власність: спільні та відмінні риси з державною власністю. Правовий режим приватно-колективної власності: спільні та відмінні риси з публічною (державною та комунальною) власністю. Корпоративні права: поняття, види, порядок набуття та використання. Проблеми вдосконалення правового режиму корпоративних прав. Правовий режим об’єктів права промислової власності. Правовий режим цінних паперів.

 

Тема 5. Теоретико-практичні проблеми правового забезпечення господарських зобов’язань та господарського договірного права

Розмежування понять «цивільне зобов’язання» та «господарське зобов’язання». Особливості організаційно-господарських зобов’язань, їх відмінність від майново-господарських зобов’язань. Особливості зобов’язань, що виникають при встановленні відносин державно-приватного партнерства.

Поняття, ознаки, види господарських договорів та форми/шляхи регулювання договірних відносин. Господарський, цивільний і адміністративний договори: проблеми розмежування. Проблеми тлумачення господарських договорів. Співвідношення понять «істотні умови договору» та «обов’язкові умови договору». Форма господарського договору та особливості електронної модифікації письмової форми договору. Співвідношення понять «спосіб укладання договору» та «процедури, що застосовуються при укладенні господарського договору». Проблеми забезпечення виконання господарських договорів, в т. ч. вибору найбільш ефективних способів такого забезпечення, та зменшення договірних ризиків.

 

Тема 6. Теоретичні та практичні проблеми господарсько-правової відповідальності

Особливості господарсько-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності. Господарське правопорушення як підстава для застосування господарсько-правової відповідальності. Співвідношення понять «господарське правопорушення» та «конфлікт інтересів». Відмежування господарсько-правової відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

Поняття вини в господарському праві та пов'язаний з цим принцип застосування господарсько-правової відповідальності, закріплений в Господарському кодексі України. Проблеми застосування господарсько-правової відповідальності. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції». Класифікація господарсько-правових санкцій на теоретичному та законодавчому (ГКУ) рівнях. Спільні та відмінні риси неустойки (ЦКУ) та штрафних санкцій (ГКУ). Особливості відповідальності за прострочення виконання грошових зобов’язань. Адміністративно-господарські санкції та їх відмінність від адміністративної відповідальності. Штраф як неустойка (штрафні санкції) та господарсько-адміністративний штраф: спільні та відмінні риси.

 

Тема 7. Сучасні проблеми правового регулювання біржової діяльності

Проблематика визначення узагальнюючого поняття біржової діяльності. Проблеми державного регулювання діяльності товарних бірж. Особливості правового регулювання діяльності товарної біржі. Особливості правового статусу фондової біржі. Місце і роль аграрних бірж в системі біржової діяльності. Джерела правового регулювання біржової діяльності. Напрями модернізації законодавства України про біржову діяльність.

 

Тема 8. Актуальні проблеми правового регулювання концесійної діяльності

Науково-теоретичні аспекти класифікації концесійних правовідносин. Специфіка визначення видів концесійної діяльності та їх характеристика. Особливості державного регулювання концесійної діяльності. Джерела правового регулювання концесійної діяльності. Поняття та особливості правового регулювання концесійної діяльності. Напрями модернізації законодавства України про концесійну діяльність. Суб’єкти та об’єкти концесійних правовідносин.

 

Тема 9. Сучасні проблеми правового регулювання транспортної діяльності

Джерела правового регулювання транспортної діяльності. Шляхи адаптації транспортного законодавства до законодавства Європейського Союзу. Загальна характеристика суб’єктів транспортної діяльності. Доктринальні підходи до поняття транспортної послуги. Особливості кодифікованості транспортного законодавства України. Поняття транспортної системи України та характеристика її основних ланок. Особливості державного нагляду за транспортною діяльністю в Україні: система органів та їх правовий статус.

 

Тема 10. Актуальні  проблеми правового регулювання господарської діяльності у сфері договірних відносин підряду

Актуальні  питання правового регулювання договірних відносин підряду. Проблеми, що виникають з договорів підряду, укладених у спрощений спосіб. Актуальні  питання правового регулювання, що виникають у зв’язку з відмовою замовника від договору підряду. Проблематика визначення та застосування окремих способів вирішення господарських спорів, що виникають з договірних відносин підряду.

 

Тема 11. Сучасні проблеми правового регулювання лізингової діяльності

Теоретичні підходи до визначення поняття лізингової діяльності. Особливість державного регулювання лізингової діяльності. Джерела правового регулювання лізингової діяльності. Поняття та особливості правового регулювання лізингової діяльності. Напрями модернізації законодавства України про лізингову діяльність. Суб’єкти та об’єкти лізингових правовідносин. Поняття та види договорів лізингу.

 

Тема 12. Актуальні проблеми правового регулювання господарсько-торговельної діяльності

Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Сучасні проблеми правового регулювання господарської діяльності у сфері матеріально-технічного постачання та збуту. Актуальні питання правового забезпечення контрактації сільськогосподарської продукції. Проблеми правового забезпечення у сфері енергопостачання. Актуальні питання правового регулювання міни (бартеру) у сфері господарських правовідносин. Теоретико-правові проблеми правового регулювання  зберігання у товарному складі як виду господарсько-торговельної діяльності.

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[1];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Актуальні проблеми господарського права» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Екзамен з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського права» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанцій-ний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

12 х 2 бали = 24 балів

5 х 2 бали = 10 балів

-

Перевірка виконання практичних завдань

3 х 2 бали = 6 балів

5 х 2 бали = 10 балів

-

Контрольна (змістова) робота

1 х 10 балів = 10 балів

1 х 5 балів = 5 балів

-

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 5 балів = 10 балів

5 х 5 балів = 25 балів

-

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

-

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського права»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6–7

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських (практичних) заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

2

2

1

0,5

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

2

2

1

0,5

0

 

 

Таблиця 8

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 9).

Таблиця 9

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни / освітньо-професійної програмою «Приватне право», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Приватне право».

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

Основна література

 

 1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 3.  Актуальні проблеми господарського права : навч. посібник. / за ред. В. С. Щербини. Київ : Юрінком, Iнтер, 2013. 528 с.
 4. Господарське право : підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. Київ : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.
 5.  Господарське право : підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. Київ : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.
 6. Матвеєв П. С. Господарське право : посібник. Київ :Алерта, 2015. 142 с. 
 7. Мілаш В. С. Господарське право : навч. посіб. для підготовки до іспитів. Харків : Право, 2015. 328 с

 

Додаткова література

 

 1. Кучер В. О. Парасюк В. М. Господарське право : курс лекцій. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 380 с.
 2. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебыкина Т. С. Хозяйственное право Украины : учеб. пособие. /под ред. С. В. Несиновой. Киев : Центр учебной литературы, 2012. 564 с.
 3. Заєць А. Проблемні питання визнання і виконання рішень міжнародних комерційних арбітражних судів на території України. Право України. 2014. № 12.  С. 73-74.
 4. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII Відомості Верховної Ради. 1991. № 49. Ст. 682.
 5. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646.
 6. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4002-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994.  № 25.  Ст. 198.
 7. Про міжнародне приватне право: Закон України  від 23 червня 2005 року. Урядовій кур'єр. 2005.  31 серпня.
 8. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 року № 1701-IV.Відомості Верховної Ради України.  2004.– № 35. Ст. 412.
 9. Про ратифікацію Конвенції про прядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами: Закон України від 16 березня 2000 р. № 1547-III. Відомості Верховної Ради України.  2000.  № 17.  Ст. 161.
 10. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV. Голос України.  2004.  № 142.  Серпень.
 11. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII. Відомості Верховної Ради УРСР.  1991.  № 29  Ст. 377.
 12. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 року № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України .  2006.  № 30. Ст.260.
 13. Про оренду державного та комунального майна : Закон України від 10.04.1992 р. № 2269 XII Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30. Ст. 416.
 14. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР Відомості Верховної Ради України. 1998. № 16. Ст. 68.
 15. Про концесії: Закон України від 16.07.1999 р. N 997-XI Відомості Верховної Ради України. 1999. № 41. Ст. 372.
 16. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 р. 1682-III Відомості Верховної Ради України. 2000. № 30. Ст. 238.
 17. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р. № 1956-ХІІ Відомості Верховної Ради України. 1992. № 10. Ст. 139.
 18. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-ІV Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31. Ст. 268.
 19. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. N 2654-XII Відомості Верховної Ради України. 1992. № 47. Ст. 642.
 20. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21 червня  2012 року № 5007-VI Відомості Верховної Ради України. 2013. № 19-20. Ст.190.
 21. Про стандартизацію: Закон України 05.06.2014 № 1315-VII Відомості Верховної Ради України. 2014. № 31. Ст.1058.
 22. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI  Відомості Верховної Ради України. 2013. № 29. Ст.337.
 23. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року № 1087-IV  Відомості Верховної Ради України. 2004 .N 5. Ст. 35.
 24. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-III Відомості Верховної Ради України. 2002. N 15. Ст.101.
<>25.26.Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 

Робоча програма та Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського права» розміщені на сайті КНЕУ. URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 29.08.2018).

 


*               Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Приватне право», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією – «Приватне право».

[1]               Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

*               Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

*                      * Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

*               Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.

*               Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).