Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Аналітика банківського ринку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет фінансів

 

                                         Кафедра банківської справи          

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________________ А.М. Колот

«___» _________________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Аналітика банківського ринку

(назва навчальної дисципліни)

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Банківська справа»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Нач.навч.метод.відділу
 

____________Д.М. Котенок

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою банківської справи

протокол № 4  від 13.11.2018

 

Завідувач кафедри ___________ Л.О. Примостка 

 

 

 

 

Київ – 2019

Розробники: Шевалдіна Валентина Генадіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менедженту банківської діяльності, доцент.

email:shevaldina@ukr.net

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

 5            6 -7

Кількість кредитів ECTS —

3

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Зміст навчальної дисципліни за темами

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

2.1. Карта навчальної роботи студента

2.1.1. Плани практичних занять

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

3.1. Карта навчальної роботи студента

3.1.1. Плани контактних занять

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

6. Рекомендовані інформаційні джерела

6.1.Основна література

6.2. Додаткова література

6.3. Інформаційні ресурси

3

8

10

10

10

21

23

23

24

29

 

30

 

30

 

35

 

38

44

44

45

45

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Аналітика банківського ринку» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Банківська справа»

 

Анотація навчальної дисципліни:

Аналітика банківського ринку – це дисципліна, що допомагає опанувати знання з питань сутності банківського ринку та його сегментів в сучасних умовах, дозволяє, через аналітичні дослідження, отримати детальну інформацію щодо організації та функціонування банківського ринку в цілому і за сегментами та визначити основні тенденції його розвитку.

 

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни базується на знаннях, здобутих студентами у процесі опанування таких дисциплін як «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінансовий ринок», «Статистика».

 

Мета вивчення дисципліни - формування теоретичних знань і опанування практичних навичок здійснення аналізу банківського ринку та окремих його сегментів, виявлення їх особливостей та тенденцій розвитку. Дисципліна має важливе значення через формування у студентів цілісного розуміння проведення самостійного дослідження закономірностей розвитку банківського ринку, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера у банківській сфері;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методології дослідження банківського ринку. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології аналізу банківського ринку, навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення аналізу банківського ринку та окремих його сегментів з метою прийняття подальших фінансових та інвестиційних рішень.

Предметом дисципліни є закономірності функціонування, процеси формування та основні тенденції банківського ринку, його основних елементів, відповідне нормативно-правове та інформаційне забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

сутності та структури банківського ринку; методи аналізу та доцільність їх використання; інструментарій аналітичних досліджень; закономірності поведінки споживачів на банківському ринку; особливості кожного із сегментів банківського ринку.

 1. Уміння:

використовувати різні методи та прийоми аналізу; здійснювати аналіз сучасного стану сегментів банківського ринку; формувати аналітичні висновки щодо стану та тенденцій розвитку сегментів банківського ринку; виявляти фактори впливу на динаміку розвитку кожного сегменту банківського ринку; передбачати регуляторні зміни.

 1. Комунікація:

здатність працювати та застосовувати аналітичні навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність суб’єктів банківського бізнесу.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Банківський бізнес» (табл. 1).

 

Таблиця 1

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються

під час вивчення навчальної дисципліни «Аналітика банківського ринку»

у відповідності до освітньо-професійної програми «Банківський бізнес»

Шифр

компетентності

 

Компетентності

Шифр

Програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК07

Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації

РН14

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним

ЗК09

Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально-відповідально і свідомо

РН14

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним

ЗК13

Здатність розуміти логіку та можливості оптимізації поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах

РН02

Демонструвати навички  виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень

ЗК15

Здатність до критичної оцінки ідей, концепцій, теорій, явищ і процесів та формулювати власні ідеї

РН14

 

 

 

 

РН15

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним

Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера

ЗК16

Здатність усвідомлювати взаємозв’язок між кількісними та якісними змінами об’єктів, процесів та явищ у ринкових умовах

РН04

 

 

 

Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень

Фахові компетентності (ФК)

 

 

ФК02

Здатність аналізувати результати діяльності банку, його підрозділів та клієнтів, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку банку

РН21

 

РН22

 

 

 

РН23

Аналізувати та оцінювати фінансову стійкість банку

Оцінювати вплив регуляторно-наглядових дій центрального банку та здійснювати регуляторно-наглядові заходи

Формувати та аргументувати прогнози розвитку банківської системи, моделювати процеси її розвитку

ФК09

Здатність аналізувати й структурувати проблеми банку та інших економічних суб’єктів, формувати обґрунтовані рішення

РН02

Демонструвати навички  виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень

ФК14

Здатність проводити маркетингові дослідження, визначати сегмент ринку, потенційних споживачів, їх поведінкові особливості, відстежувати збут банківських продуктів (послуг) та зміни попиту, прогнозувати попит на на них

РН04

 

 

 

 

 

Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень

 

ФК15

Здатність розробляти операційну стратегію банку та проектувати його операційну систему, визначати обсяги ресурсів банку та здійснювати вибір варіанту їх розміщення

РН05

Виявляти навички організаційного проектування

ФК18

Здатність аналізувати й структурувати проблеми управління конкурентоспроможністю банку, формувати його  конкурентні стратегії

РН18

Використовувати методи та моделі визначення місії, цілей, стратегій та планування діяльності банку

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Аналітика банківського ринку» представлена в табл. 2.

Таблиця 2

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання

за дисципліною «Аналітика банківського ринку»

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідальність

ЗК07

Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації

 

+

 

+

 

+

 

+

ЗК09

Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально-відповідально і свідомо

 

+

 

+

ЗК13

Здатність розуміти логіку та можливості оптимізації поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах

+

+

 

 

ЗК15

Здатність до критичної оцінки ідей, концепцій, теорій, явищ і процесів та формулювати власні ідеї

+

+

+

+

ЗК16

Здатність усвідомлювати взаємозв’язок між кількісними та якісними змінами об’єктів, процесів та явищ у ринкових умовах

+

 

 

+

ФК02

Здатність аналізувати результати діяльності банку, його підрозділів та клієнтів, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку банку

+

+

+

+

ФК09

Здатність аналізувати й структурувати проблеми банку та інших економічних суб’єктів, формувати обґрунтовані рішення

+

+

 

+

ФК14

Здатність проводити маркетингові дослідження, визначати сегмент ринку, потенційних споживачів, їх поведінкові особливості, відстежувати збут банківських продуктів (послуг) та зміни попиту, прогнозувати попит на них

+

+

+

+

ФК15

Здатність розробляти операційну стратегію банку та проектувати його операційну систему, визначати обсяги ресурсів банку та здійснювати вибір варіанту їх розміщення

+

+

 

+

ФК18

Здатність аналізувати й структурувати проблеми управління конкурентоспроможністю банку, формувати його конкурентні стратегії

+

+

 

+

 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері аналізу банківського ринку та його сегментів.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.
1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Методологія дослідження банківського ринку

 

Сутність банківського ринку. Учасники банківського ринку. Ознаки сегментування банківського ринку. Загальнонаукові та спеціальні прийоми і методи дослідження. Класифікація інституційних секторів економіки. Класифікація інституційних одиниць. Етапи аналізу ринку. Якісний та кількісний аналіз банківського ринку.

 

Тема 2. Інструментарій аналітичних досліджень конкуренції та

настроїв клієнтів банків

 

Специфіка банківського конкурентного середовища. Інструменти дослідження банківського ринку. Класифікація факторів та бар’єрів ринку. Показники насиченості банківськими послугами. Критерії оцінки клієнтів банків.

 

Тема 3. Аналітика заощаджень та депозитного ринку

Сутність та класифікація доходів домогосподарств. Сутність та класифікація витрат домогосподарств. Сутність та основні елементи заощаджень домогосподарств. Стратегії фінансової поведінки домогосподарств. Фінансова грамотність населення. Фактори  впливу на обсяги заощаджень населення.

Особливості функціонування депозитного ринку. Аналіз депозитів, залучених комерційними банками у розрізі секторів економіки, типів депозитів, видів валют, строків погашення. Рейтинги банків за різними критеріями. Види депозитних продуктів, що пропонуються банками клієнтам. Фактори, що впливають на розвиток депозитного ринку.

 

Тема 4 Аналітика кредитного ринку

 

Сутність та функції кредитного ринку. Структура кредитного ринку. Класифікація інструментів кредитного ринку. Склад суб’єктів кредитного ринку. Класифікація кредитів, що надаються банками. Основні показники функціонування кредитного ринку. Аналіз кредитів, наданих комерційними банками у розрізі секторів економіки, початкових строків погашення, валют. Аналіз кредитів, наданих комерційними банками в інституційні сектори економіки країни. Рейтинги банків за різними критеріями. Види кредитних продуктів, що пропонуються банками клієнтам. Фактори впливу на розвиток кредитного ринку.

 

Тема 5. Дослідження грошового ринку

Поняття і загальна характеристика грошового ринку. Суб’єкти і структура грошового ринку. Інструменти грошового ринку. Роль центрального банку на грошовому ринку. Заходи та інструменти регулювання. Інфляція та її вплив на грошовий обіг. Споживчі ціни як індикатор інфляційних змін. Правило Тейлора. Система показників грошової маси та грошового обігу. Купюрний склад готівки. Аналіз грошового обігу.

 

Тема 6. Дослідження ринку капіталів

Сутність ринку капіталів і його функції. Структура, об’єкти і суб’єкти ринку капіталів. Ринок капіталів як сегмент фінансового ринку.  Роль банків на ринку капіталів. Основні поняття ринку капіталів. Особливості функціонування ринку капіталів. Фактори впливу на розвиток ринку капіталів.

 

 

Тема 7. Аналітика валютного ринку

Поняття валютного ринку і його функції. Структуризація валютного ринку. Суб’єкти валютного ринку. Сутність валют та її класифікація. Конвертованість валюти. Валютний курс: сутність, порядок визначення. Види операцій на валютному ринку. Джерела інформації про стан валютного ринку. Основні показники функціонування валютного ринку. Фактори впливу на розвиток валютного ринку.

 

Тема 8. Аналітика міжбанківського ринку

Економічна сутність, функції та роль ринку міжбанківського кредитування. Структура ринку: учасники, інструменти, організації, що формують інфраструктуру ринку. Основні показники стану міжбанківського ринку. Фактори впливу на розвиток міжбанківського ринку.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Аналітика банківського ринку

для студентів спеціальності (спеціалізації) 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Банківський бізнес)

 

денна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

 

1

Тема 1

Семінар- дискусія

3

2

Тема 2

Семінар- дослідження

5

3

Тема 3

Семінар- дискусія

3

4

Тема 3

Семінар-дослідження

5

5

Тема 3

Семінар- дослідження

5

6

Тема 4

Семінар- дискусія

3

7

Тема 4

Семінар- дослідження

5

8

Тема 1-4

Контрольна (модульна) робота

-

9

Тема 5

Семінар- дискусія

3

10

Тема 5

Семінар- дослідження

5

11

Тема 6

Семінар- дискусія

3

12

Тема 6

Семінар- дослідження

5

13

Тема 7

Семінар- дослідження

5

14

Тема 7

Семінар- дослідження

5

15

Тема 8

Семінар- дослідження

5

16

Тема 5-8

Контрольна (модульна) робота

-

Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях:

60

За виконання контрольних модульних завдань

Написання контрольної (модульної) письмової роботи №1

10

Написання контрольної (модульної) письмової роботи №2

10

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

(студент обирає не більше 2-х завдань)

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

10

2. Аналітична робота

10

3. Підготовка проблемних лекцій з презентаційним матеріалом

10

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

5. Додаткові бали (науково-дослідна діяльність студента)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

2.1.1. Плани практичних занять денної форми навчання

 

План практичного заняття №1

 

1. Назва заняття «Методологія дослідження банківського ринку»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дискусія.

3. Мета: з'ясувати сутність банківського ринку та його учасників, ознайомитися із ознаками сегментування банківського ринку, сформулювати уявлення про прийоми та методи дослідження ринку, засвоїти етапи та особливості аналізу ринку.

4. Компетенція:

- здійснювати сегментування банківського ринку за притаманними йому ознаками;

- визначати етапи аналізу ринку;

- розбиратися в загальнонаукових та спеціальних прийомах і методах дослідження ринку;

- визначати приналежність інституційних одиниць до відповідних інституційних секторів.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із введеними в науковий оборот підходами до розгляду сутності банківського ринку та його учасників;

5.2 Дискусія-відповіді на поставлені запитання за темою заняття.

5.2.1. Розкрити ознаки сегментування банківського ринку;

5.2.2. Охарактеризувати інституційні одиниці та інституційні сектори економіки;

5.2.3. Виділити етапи аналізу ринку;

5.2.4. Особливості методики проведення якісного та кількісного аналізу ринку.

5.3. Підвести підсумки проведеного заняття.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Фінансово-банківська статистика: навч.посіб. / П.Г. Вашків [та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 512 с.

2. Маркетинг у банку: навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Нікітін А.В., Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. – К.: КНЕУ, 2010. – 474, [6] с.

3. Фінансовий ринок: підручник / [М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, Н.В. Дегтярьова та ін.]; за заг. ред. проф. М.А. Гапонюка. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с.

 

 

План практичного заняття № 2

1. Назва заняття «Інструментарій аналітичних досліджень конкуренції та настроїв клієнтів банків»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дослідження

3. Мета: засвоїти основні інструменти дослідження банківського ринку,  формулювати критерії оцінки настроїв клієнтів банку залежно від змін зовнішнього середовища.

4. Компетенція:

- визначати доцільність застосування інструментів дослідження залежно від мети аналізу ринку в цілому або його окремих сегментів;

- оцінювати наявність та значущість бар’єрів ринку;

- формулювати критерії оцінки настроїв клієнтів банку залежно від змін зовнішнього середовища.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Експрес-відповіді  на поставлені запитання за темою заняття.

5.3. Поділ студентів на малі групи (по 4-5 осіб у кожній групі) та видача завдань:

- надати оцінку банківського конкурентного середовища;

5.4. Підведення підсумків на підставі складених висновків.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Маркетинг у банку: навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Нікітін А.В., Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. – К.: КНЕУ, 2010. – 474, [6] с.

2. Лютий І. О. Банківський маркетинг: підручн. [для студ. вищ. навч. закл.]/ І. О. Лютий, О. О.Солодка – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 776 с.

 

 

План практичного заняття №3

 

1. Назва заняття «Особливості функціонування депозитного ринку»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дискусія.

3. Мета: з'ясувати сутність та особливості розвитку і функціонування депозитного ринку.

4. Компетенція:

- здійснювати сегментування депозитного ринку за притаманними йому ознаками;

- визначати основні елементи заощаджень населення;

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Дискусія-відповіді  на поставлені запитання за темою заняття.

5.2.1. Сутність депозитного ринку та його учасники.

5.2.2. Класифікація депозитів, що залучаються комерційними банками за різними ознаками.

5.2.3. Основні фактори, що впливають на функціонування депозитного ринку.

5.3. Провести експрес-тестування;

5.4. Підвести підсумки проведеного заняття.

6. Інформаційне забезпечення:

1. І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін. Статистика ринків : практикум / [І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2010. — 498, [6] с.

2. Дзюблюк, О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації банками ресурсної політики [Текст]: монографія / О. Дзюблюк, Ю. Галiцейська. – Тернопіль, Вектор, 2012. – 208 с.

 

 

План практичного заняття № 4

1. Назва заняття «Аналіз заощаджень населення»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дослідження

3. Мета: проаналізувати склад, стан та динаміку заощаджень населення.

4. Компетенція:

- вміння працювати у команді;

- здійснити аналіз та дати виважену оцінку стану та тенденціям формування населенням доходів, витрат та заощаджень;

-  виділяти фактори впливу на формування заощаджень населенням.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Поділ студентів на малі групи (по 4-5 осіб у кожній групі) та видача завдань:

- проаналізувати доходи населення України та дати оцінку виявленим тенденціям;

- проаналізувати витрати населення України та дати оцінку виявленим тенденціям;

- проаналізувати заощадження населення України та дати оцінку виявленим тенденціям.

5.3. Підведення підсумків на підставі складених висновків.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

3. Фінансово-банківська статистика: навч.посіб. / П.Г. Вашків [та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 512 с.

4. Фінансова грамотність : підручник / [О. І. Білик, О. Д. Вовчак, Т. Д. Гірченко та ін.] ; за заг. ред. : Т. С. Смовженко ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). – К. : УБС НБУ, 2012. – 322 с.

 

План практичного заняття № 5

1. Назва заняття «Аналіз стану депозитного ринку в Україні»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дослідження

3. Мета: проаналізувати склад, стан та динаміку депозитного ринку в Україні.

4. Компетенція:

- вміння працювати у команді;

- здійснити аналіз та дати виважену оцінку стану і тенденціям розвитку та функціонування депозитного ринку в Україні;

-  виділяти фактори впливу на розвиток депозитного ринку в Україні.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Поділ студентів на малі групи (по 4-5 осіб у кожній групі) та видача завдань:

- проаналізувати депозити, залучені в банківську систему України за різними критеріями та дати оцінку виявленим тенденціям;

- здійснити рейтингування банків за різними критеріями та дати оцінку виявленим тенденціям;

- дослідити депозитні продукти, що пропонуються банками клієнтам.

5.3. Підведення підсумків на підставі складених висновків.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 

План практичного заняття № 6

 

1. Назва заняття «Особливості функціонування кредитного ринку»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дискусія.

3. Мета: з'ясувати сутність та особливості розвитку і функціонування кредитного ринку.

4. Компетенція:

- здійснювати сегментування кредитного ринку за притаманними йому ознаками;

- класифікувати кредити, що надаються банками;

- визначати основні фактори, що впливають на розвиток кредитного ринку.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням аналітики кредитного ринку;

5.2. Дискусія-відповіді  на поставлені запитання за темою заняття.

5.2.1. Сутність кредитного ринку та склад його суб’єктів.

5.2.2. Класифікація кредитів, що надаються комерційними банками за різними ознаками.

5.2.3. Основні фактори, що впливають на функціонування кредитного ринку.

5.3. Провести експрес-тестування;

5.4. Підведення підсумків заняття.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

3. І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін. Статистика ринків : практикум / [І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2010. — 498, [6] с.

 

План практичного заняття № 7

1. Назва заняття «Аналіз стану кредитного ринку в Україні»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дослідження

3. Мета: проаналізувати склад, стан та динаміку кредитного ринку в Україні.

4. Компетенція:

- вміння працювати у команді;

- здійснити аналіз та дати виважену оцінку стану і тенденціям розвитку та функціонування кредитного ринку в Україні;

-  виділяти фактори впливу на розвиток кредитного ринку в Україні.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Поділ студентів на малі групи (по 4-5 осіб у кожній групі) та видача завдань:

- проаналізувати кредити, надані комерційними банками України за різними критеріями та дати оцінку виявленим тенденціям;

- здійснити рейтингування банків за різними критеріями та дати оцінку виявленим тенденціям;

- дослідити кредитні продукти, що пропонуються банками клієнтам.

5.3. Підведення підсумків на підставі складених висновків.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 

План практичного заняття № 8

1. Назва заняття  «Написання контрольної (модульної) роботи»

2. Інноваційні технології навчання: контрольна (модульна) робота

3. Мета:  контроль опанування знань.

4. Компетенція:

- на підставі звітності НБУ та Державної служби статистики аналізувати та оцінити стан та розвиток банківського ринку;

- визначити основні фактори, що вплинули на виявлені тенденції змін.

5. План проведення заняття:

5.1. Ознайомлення студентів із метою, завданнями, інформаційним забезпеченням практичного заняття.

5.2. Розв’язання проблемних завдань, відповіді на теоретичні та тестові завдання згідно індивідуального модульного завдання.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Маркетинг у банку: навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Нікітін А.В., Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. – К.: КНЕУ, 2010. – 474, [6] с.

2. Лютий І. О. Банківський маркетинг: підручн. [для студ. вищ. навч. закл.]/ І. О. Лютий, О. О.Солодка – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 776 с.

 

План практичного заняття № 9

 

1. Назва заняття «Особливості функціонування грошового ринку»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дискусія.

3. Мета: з'ясувати сутність та особливості розвитку і функціонування грошового ринку.

4. Компетенція:

- здійснювати сегментування грошового ринку за притаманними йому ознаками;

- визначати монетарні агрегати;

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Дискусія-відповіді  на поставлені запитання за темою заняття.

5.2.1. Сутність та структура грошового ринку.

5.2.2. Заходи та інструменти регулювання центрального банку на грошовому ринку.

5.2.3. Вплив інфляції на грошовий обіг.

5.3. Провести експрес-тестування;

5.4. Підвести підсумки проведеного заняття.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Фінансовий ринок: підручник / [М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, Н.В. Дегтярьова та ін.]; за заг. ред. проф. М.А. Гапонюка. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с.

2. Фінансово-банківська статистика: навч.посіб. / П.Г. Вашків [та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 512 с.

 

 

План практичного заняття № 10

1. Назва заняття «Аналіз стану грошового ринку в Україні»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дослідження

3. Мета: проаналізувати склад, стан та динаміку грошового ринку в Україні.

4. Компетенція:

- вміння працювати у команді;

- здійснити аналіз та дати виважену оцінку стану і тенденціям розвитку  грошового ринку в Україні;

-  виділяти фактори впливу на розвиток грошового ринку в Україні.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Поділ студентів на малі групи (по 4-5 осіб у кожній групі) та видача завдань:

- проаналізувати показники грошової маси та грошового обігу. Дати оцінку виявленим тенденціям;

- дослідити купюрний склад готівки;

- дослідити зміну споживчих цін як індикатора інфляції.

5.3. Підведення підсумків на підставі складених висновків.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 

План практичного заняття № 11

 

1. Назва заняття «Особливості функціонування ринку капіталу»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дискусія.

3. Мета: з'ясувати сутність та особливості розвитку і функціонування  ринку капіталу.

4. Компетенція:

- здійснювати сегментування ринку капіталу за притаманними йому ознаками;

- визначати основні фактори, що впливають на функціонування ринку капіталів;

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Дискусія-відповіді  на поставлені запитання за темою заняття.

5.2.1. Сутність ринку капіталів і його структура.

5.2.2. Об’єкти і суб’єкти ринку капіталів.

5.2.3. Основні фактори, що впливають на функціонування ринку капіталів.

5.3. Провести експрес-тестування;

5.4. Підвести підсумки проведеного заняття.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Фінансовий ринок: підручник / [М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, Н.В. Дегтярьова та ін.]; за заг. ред. проф. М.А. Гапонюка. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с.

2. Фінансово-банківська статистика: навч.посіб. / П.Г. Вашків [та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 512 с.

 

План практичного заняття № 12

1. Назва заняття «Аналіз стану ринку капіталу в Україні»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дослідження

3. Мета: проаналізувати стан ринку капіталу в Україні.

4. Компетенція:

- вміння працювати у команді;

- здійснити аналіз та дати виважену оцінку стану і тенденціям розвитку   ринку капіталу в Україні;

-  виділяти фактори впливу на розвиток ринку капіталу в Україні.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Поділ студентів на малі групи (по 4-5 осіб у кожній групі) та видача завдань:

- дослідити роль банків на ринку капіталів;

- виявити особливості розвитку ринку капіталів.

5.3. Підведення підсумків на підставі складених висновків.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 

План практичного заняття № 13

 

1. Назва заняття «Особливості функціонування валютного ринку »

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дослідження.

3. Мета: з'ясувати сутність та особливості розвитку і функціонування  валютного ринку.

4. Компетенція:

- здійснювати касифікацію валютного ринку;

- визначати операції, що здійснюються на валютному ринку.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Відповіді  на поставлені питання за темою заняття.

5.2.1. Сутність валюти та її класифікація.

5.2.2. Сутність валютного ринку, його функції, класифікація та суб’єкти.

5.2.3. Види операцій, що здійснюються на валютному ринку.

5.3. Провести експрес-тестування;

5.4. Підвести підсумки проведеного заняття.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 

План практичного заняття № 14

1. Назва заняття «Аналіз стану валютного ринку України»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дослідження.

3. Мета: проаналізувати стан валютного ринку та виявити його особливості.

4. Компетенція:

- вміння працювати у команді;

- здійснити аналіз та дати виважену оцінку стану і тенденціям розвитку   валютного ринку України;

-  виділяти чинники впливу на розвиток валютного ринку України.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Поділ студентів на малі групи (по 4-5 осіб у кожній групі) та видача завдань:

- дослідити чинники, що є ключовими в процесі валютного курсоутворення в Україні;

- проаналізувати стан валютного ринку через показники: офіційний курс гривні щодо інших валют, середньозважений курс гривні за операціями з готівковою іноземною валютою, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України, обсяг валютних інтервенцій, здійснюваних НБУ;

- виявити особливості стану та розвитку валютного ринку.

5.3. Підведення підсумків на підставі складених висновків.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 

 

План практичного заняття № 15

1. Назва заняття «Аналіз стану міжбанківського ринку»

2. Інноваційні технології навчання: семінар-дослідження

3. Мета: проаналізувати склад, стан та динаміку міжбанківського ринку в Україні.

4. Компетенція:

- вміння працювати у команді;

- здійснити аналіз та дати виважену оцінку стану і тенденціям розвитку   міжбанківського ринку в Україні;

-  виділяти фактори впливу на розвиток міжбанківського ринку в Україні.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням;

5.2. Поділ студентів на малі групи (по 4-5 осіб у кожній групі) та видача завдань:

- дослідити структуру міжбанківського ринку;

- визначити роль міжбанківських кредитів у формуванні банківського капіталу;

- проаналізувати динаміку і структуру запозичених на міжбанківському ринку коштів;

- охарактеризувати діяльність НБУ щодо рефінансування;

- виявити особливості розвитку міжбанківського ринку.

5.3. Підведення підсумків на підставі складених висновків.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 

План практичного заняття № 16

1. Назва заняття  «Написання контрольної (модульної) роботи»

2. Інноваційні технології навчання: контрольна (модульна) робота

3. Мета:  контроль опанування знань.

4. Компетенція:

- на підставі звітності НБУ та Державної служби статистики аналізувати та оцінити стан та розвиток банківського ринку;

- визначити основні фактори, що вплинули на виявлені тенденції змін.

5. План проведення заняття:

5.1. Ознайомлення студентів із метою, завданнями, інформаційним забезпеченням практичного заняття.

5.2. Розв’язання проблемних завдань, відповіді на теоретичні та тестові завдання згідно індивідуального модульного завдання.

6. Інформаційне забезпечення:

1. Фінансовий ринок: підручник / [М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, Н.В. Дегтярьова та ін.]; за заг. ред. проф. М.А. Гапонюка. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с.

2. Фінансово-банківська статистика: навч.посіб. / П.Г. Вашків [та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 512 с.

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Порядок поточного контролю знань з дисципліни “Аналітика бБанківського ринку” передбачає оцінювання знань за двома основними напрямами:

а) перевірка теоретичних та практичних знань;

б) перевірка виконання модульних завдань та індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Оскільки дисципліна вивчається на бакалаврському рівні, то поточний контроль знань студентів денної форми навчання здійснюється у процесі перевірки виконання обов’язкових завдань та індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Студент зобов’язаний здійснювати роботу на протязі семестру таким чином, щоб отримати максимальну кількість балів по обов’язковим формам самостійної роботи.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку  набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

Далі розглядається особливість кожного виду поточного контролю.

 

Організація та оцінювання форм поточного контролю

Відповіді на практичних заняттях є важливим елементом роботи студенту під час семестру. Оцінка аудиторних виступів студентів проводиться викладачем на основі власного досвіду і характеризується максимальною оцінкою (повна, вичерпна відповідь або значний вклад в обговоренні на занятті), посередньою оцінкою (неповна відповідь або незначний внесок в обговоренні проблеми на занятті) та нульовою оцінкою (незнання правильного змісту відповіді, відсутність участі в обговоренні проблем на практичному занятті).

Студент приймає участь у обговореннях щодо розв’язання ситуаційних завдань, дискусіях, роботі у малих групах. Наприкінці кожного практичного заняття викладач ставить студенту оцінку від 0 до 5 балів. Кожне практичне заняття оцінюється окремо.

Під час семінар-дискусії створюються малі групи (5-6) студентів. Викладач пропонує шляхи вирішення проблемних завдань (виконуються як домашні завдання окремими студентами).

Шкала оцінювання участі у дискусії застосовується така:

Бал

Рівень

3

 

Висока рівень знань та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час дискусії

1-2

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у роботі малої групи, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Під час семінар-дослідження студенти вивчають та аналізують за основними показниками фінансової та статистичної звітності розвиток різних сегментів банківського ринку, обговорюють сучасний стан, що склався та пропонують шляхи вирішення проблемних ситуацій.

Шкала оцінювання участі у занятті-дослідженні застосовується така:

Бал

Рівень

5

Високий рівень знань та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію.

4

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Бали за відповіді (виступи) на всіх заняттях заносяться регулярно до електронного журналу та підсумовуються викладачем на останньому занятті, але не більше, ніж 60 балів для всіх занять (16 занять). Більша сума балів для цього виду контролю не застосовується.

Контрольні (модульні) роботи. Протягом семестру студенти виконують дві контрольні (модульні) роботи. Блок контрольних завдань містить 2 завдання, що надаються  студентам за варіантами:

- аналітичне завдання (шкала 5-4-3-0 бали);

-тестовий блок (5 тестів за шкалою 1-0 бали кожен тест).

Аналітичне завдання, що містить контрольне завдання, оцінюється за шкалою 5—4—3—0 балів. Максимальна сума у 5 балів знижується до 4 балів за неповну відповідь, до 3 балів за неповну відповідь із грубими помилками та до 0 балів — у випадку невірної відповіді. Також до 3 балів знижується оцінка у випадку математичної помилки у розв’язанні або логічної помилки у викладенні тез. Аналітичне питання оцінюється у 0 балів, якщо характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповів на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

 • неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (4 бали замість 5 або 3 бали замість 4);
 • неточності у назвах окремих економічних категорій, понять, статистичних показників (4 бали замість 5 або 3 бали замість 4);
 • порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (4 бали замість 5 або 3 бали замість 4);
 • помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (4 бали замість 5 або 3 бали замість 4).

Критерії оцінки запитань тестового блоку (5 закритих тестів, рівні 1-0 балів):

1 бал: правильна відповідь тест;

0 балів: неправильна відповідь на тест.

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Аналітика банківського ринку

для студентів спеціальності (спеціалізації) 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Банківський бізнес)

заочна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

 

1

 

Тема 1-2

 

Семінар- дискусія

7

Міні-лекція (конспект)

2

2

Тема 3-4

 

Семінар- дослідження

8

Міні-лекція (конспект)

3

3

Тема 5-6

 

Семінар- дискусія

7

Міні-лекція (конспект)

2

4

Тема 7-8

 

Семінар- дослідження

8

Міні-лекція (конспект)

3

5

Тема 1-8

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на контактних заняттях:

50

За виконання самостійних позааудиторних індивідуальних завдань

Підготовка самостійного домашнього індивідуального завдання

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

(студент обирає не більше 1-го завдання)

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

10

2. Аналітична робота

10

3. Підготовка проблемних лекцій з презентаційним матеріалом

10

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

5. Додаткові бали (науково-дослідна діяльність студента)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

Довідкова інформація:

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Шевалдіна Валентина Геннадіївна, доцент, к.е.н., shevaldina@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

3-й корпус, аудиторія 045, тел. 456-32-93,

з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00

та удень заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дегтярівська, 49г., 3-й корпус університету, ауд. 038, тел. 371-62-24,

з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 18-00 (перерва з 13:00 до 13:30), та у день заочника

 

 

3.1.1. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Замість лекцій та практичних занять для студентів заочної форми навчання проводяться контактні заняття, що здійснюються у контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи»  та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Контактне заняття №1.

Тема, винесена на заняття:

1. Методологія дослідження банківського ринку

2. Інструментарій аналітичних досліджень конкуренції та настроїв клієнтів банків

Інноваційні технології навчання: міні-лекція, семінар — дискусія

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №1:

- здійснювати сегментування банківського ринку за притаманними йому ознаками;

- визначати етапи аналізу ринку;

- розбиратися в загальнонаукових та спеціальних прийомах і методах дослідження ринку;

- визначати доцільність застосування інструментів дослідження залежно від мети аналізу ринку в цілому або його окремих сегментів;

- формулювати критерії оцінки настроїв клієнтів банку залежно від змін зовнішнього середовища.

Структура контактного заняття №1

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розгорнута бесіда

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансово-банківська статистика: навч. посіб. / П.Г. Вашків [та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 512 с.

2. Маркетинг у банку: навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Нікітін А.В., Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. – К.: КНЕУ, 2010. – 474, [6] с.

3. Фінансовий ринок: підручник / [М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, Н.В. Дегтярьова та ін.]; за заг. ред. проф. М.А. Гапонюка. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с.

 

Контактне заняття №2.

Тема, винесена на заняття:

3. Аналітика заощаджень та депозитного ринку

4. Аналітика кредитного ринку

Інноваційні технології навчання: міні-лекція, семінар — дослідження

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №2:

- вміння працювати у команді;

- здійснити сегментування депозитного та кредитного ринків за притаманними їм ознаками;

- визначати основні елементи заощаджень населення;

- здійснити аналіз та дати виважену оцінку стану і тенденціям розвитку та функціонування депозитного та кредитного ринків в Україні;

-  виділяти фактори впливу на розвиток депозитного та кредитного ринків в Україні.

Структура контактного заняття №2

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-дослідження

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

3. І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін. Статистика ринків : практикум / [І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2010. — 498, [6] с.

 

Контактне заняття №3.

Тема, винесена на заняття:

5. Дослідження грошового ринку

6. Дослідження ринку капіталу

Інноваційні технології навчання: міні-лекція, семінар — дскусія

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №3:

- вміння працювати у команді;

- здійснити аналіз та дати виважену оцінку стану і тенденціям розвитку  грошового ринку та ринку капіталу в Україні;

-  виділяти фактори впливу на розвиток грошового ринку та ринку капіталу в Україні.

Структура контактного заняття №3

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розгорнута бесіда

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

3. І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін. Статистика ринків : практикум / [І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2010. — 498, [6] с.

 

Контактне заняття №4.

Тема, винесена на заняття:

7. Аналітика валютного ринку

8. Аналітика міжбанківського ринку

Інноваційні технології навчання: міні-лекція, семінар — дослідження

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №4:

- вміння працювати у команді;

- здійснити аналіз та дати виважену оцінку стану і тенденціям розвитку   валютного та міжбанківського ринків України;

-  виділяти чинники впливу на розвиток валютного та міжбанківського ринків України.

Структура контактного заняття №2

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-дослідження

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

Інформаційне забезпечення:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

3. І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін. Статистика ринків : практикум / [І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2010. — 498, [6] с.

 

Контактне заняття №5.

Теми, винесені на заняття: Поточний модульний контроль

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №5:

Під час контактного заняття №5 формуються компетенції, що реалізують здатність застосовувати знання та навики розв’язання проблем, що сформульовані в навчальних ситуаціях, які винесені на комплексну аудиторну самостійну роботу.

 

Структура контактного заняття №5

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансовий ринок: підручник / [М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, Н.В. Дегтярьова та ін.]; за заг. ред. проф. М.А. Гапонюка. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с.

2. Фінансово-банківська статистика: навч.посіб. / П.Г. Вашків [та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 512 с.

 

Поточний контроль здійснюється за результатами заліку протягом тижня з дня проведення заняття.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни «Аналітика банківського ринку» (заочна форма).

 

 

Поточний контроль знань проводиться з метою виявлення якості навчального процесу та його результатів у міжсесійний період під час аудиторних контактних занять, проведення презентацій і захисту індивідуальних робіт.

Система поточного контролю знань передбачає оцінювання знань за двома основними напрямами:

а) перевірка теоретичних знань;

б) перевірка виконання індивідуальних завдань.

Відповіді на контактних заняттях є важливим елементом роботи студенту під час семестру. Оцінка знань, умінь та навичок студентів, продемонстрованих на аудиторних заняттях проводиться викладачем на основі власного досвіду і характеризується максимальною оцінкою (повна, вичерпна відповідь або значний вклад в обговоренні на занятті), посередньою оцінкою (неповна відповідь або незначний внесок в обговоренні проблеми на занятті) та нульовою оцінкою (незнання правильного змісту відповіді, відсутність участі в обговоренні проблем на контактному занятті).

Студент приймає участь у обговореннях щодо розв’язання ситуаційних завдань, дискусіях, роботі у малих групах. Наприкінці кожного контактного заняття викладач ставить студенту сукупну оцінку від 0 до 9 або 11 балів залежно від форми проведення заняття та виконаних видів робіт. Кожне контактне заняття оцінюється окремо.

Під час семінара-дискусії створюються малі групи (5-6) студентів. Викладач пропонує умови аналітичних завдань для їх вирішення (виконуються як домашні завдання окремими студентами). Шкала оцінювання участі у дискусії застосовується така:

Бал

Рівень оцінки участі у дискусії (заочна форма навчання)

6-7

(залежно від теми)

Високий рівень аргументації студента під час обговорення аналітичних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час дискусії

3-4

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у роботі малої групи, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Семінар-дослідження – стандартна шкала (шкала 0–3–6–8 бали), оцінка визначається на кожному відповідному занятті.

Шкала оцінювання участі семінарі–дослідженні застосовується така:

Бал

Рівень оцінки (заочна форма навчання)

8

Високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час вирішення окремих проблемних завдань.

3-6

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивність на занятті, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Контроль на міні-лекції здійснюється викладачем шляхом перевірки якості конспекту лекції. Максимальна оцінка – 1 бал –виставляється за розбірливий і охайний конспект, що містить всі дефініції, які викладач визнав за потрібне до конспектування на міні-лекції. Відповідно, ця оцінка може бути зниженою на 0,5 бал за кожну змістовну помилку чи факт неохайності конспекту і становити 0,5 або 0 балів.

Контрольна (модульна) робота. Протягом семестру студенти виконують одну контрольну (модульну) роботу. Контрольна робота містить 2 теоретичні питання та 4 тести, що надаються студентам за варіантами і виконується в аудиторії на останньому контактному занятті.

 

Критерії оцінки знань за теоретичне питання (рівні 3-2-1-0 балів) такі:

3 бали. Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 3 бали, повинна відповідати таким вимогам:

 1. розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
 2. повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 3. вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;
 4. здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
 5. уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;
 6. демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 7. використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
 8. враховані усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методичних посібниках та наукових виданнях.

2 бали. Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 1. відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:
 2. при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі інновацій у банківському бізнесі

1 бал. Відповідь на питання оцінюється в 1 бал, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання), або якщо:
 • одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 1 бал,

0 балів. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

 • висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;
 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає модуль, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Критерії оцінки знань за тестові завдання:

1 бал: правильна відповідь на тест;

0 балів: неправильна відповідь на тест.

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

4.1.1. спільні види завдань для студентів денної та заочної

 форм навчання

Самостійні позааудиторні завдання, що виконуються студентами як денної форми навчання, так і заочної включають в себе: аналітичну роботу, аналітичний (критичний) огляд публікацій, підготовку проблемних лекцій.

Аналітичний або критичний огляд публікацій. Для більш поглибленого вивчення матеріалу студент може викласти у формі короткого огляду науково-публіцистичної та періодичної літератури з теми самостійного завдання. В огляді має бути подано узагальнення основного матеріалу публікації. Це може бути вивчення зарубіжного досвіду з теми дослідження.

Аналітичний огляд публікацій з питань банківської статистичної звітності, здійснюється письмово та оформлюється як реферат. Підготовлений огляд подається на кафедру згідно з визначеними термінами.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно викладені питання з проблем банківської статистичної звітності, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи обов’язково додається ксерокопія публікації. Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду.

Аналітична робота представляє собою статистичний огляд щодо стану та розвитку сегментів банківського ринку. В роботі мають логічне та послідовно, за допомогою статистичних показників та представлення даних у таблицях та на рисунках, відображатися сучасний стан та основні тенденції діяльності Національного банку України або комерційних банків на банківському ринку, перспективи розвитку банківського ринку (залежно від вибраної теми дослідження). Аналітична робота має містити дані за останні три роки, основна увага акцентується на подіях останнього року. Представлена в роботі інформація має бути актуальною та змістовною. Робота повинна бути належно оформлена (титульний аркуш із необхідними реквізитами, шрифт 14 тощо) та прошита у швидкозшивач.

Підготовка проблемних лекцій. З метою поглибленого вивчення окремих тем дисципліни, або опрацювання тем, винесених викладачем на самостійне вивчення для студентів пропонується дана форма самостійної роботи. Здійснюється студентом шляхом написання повного тексту лекції на тематику, що узгоджена з викладачем, або підготовкою оригінальних матеріалів, що ілюструють зміст лекції (презентації, слайди, розрахунки статистичних даних тощо). Повністю виконана проблемна лекція друкується на аркушах формату А4 та повинна містити: титульний аркуш, план із часовою розбивкою, безпосередньо текст лекції, перелік літератури, додатки у вигляді надрукованих сторінок слайдів-презентацій та дискету з електронним варіантом. Рекомендований обсяг – біля 30 сторінок.

Додаткові види роботи (науково-дослідна діяльність студента)

 

Студентам, які брали участь у позааудиторній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, участь у олімпіадах, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Підготовка наукових публікацій представляє собою публікацію студентом наукової статті з проблематики дисципліни. До розгляду приймаються публікації, здійснені у поточному навчальному році або статті, що прийняті до друку.

Для оцінки публікація подається скріпленою у швидкозшивачі у вигляді ксерокопії із титульним аркушем (зазначаються дані про студента, місце та час здійснення публікації, назва дисципліни, до проблематики якої відноситься публікація).

Участь у конференції може бути оцінена викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни. Для отримання відповідної кількості балів треба надати документи, які підтверджують участь студента в конференції чи олімпіаді. Наприклад, представити програму конференції, де вказано прізвище студента та назва доповіді, показати викладачеві опубліковані тези чи наукову статтю.

Участь у конкурсах наукових студентських робіт. Робота виконується за проблематикою дисципліни під керівництвом викладача відповідно до вимог відповідного конкурсу. У загальному вигляді робота повинна бути відповідно оформлена та мати зміст, що характеризує наукові роботи (мати ознаки актуальності, новизни, практичного значення, ґрунтовної обробки наукових джерел тощо).

Викладач здійснює оцінювання самостійних позааудиторних завдань виключно у форматі захисту і обговорення результатів виконання завдання студентом з викладачем особисто. Самостійні позааудиторні завдання кафедрою не реєструється та передаються студентом заочної форми навчання викладачу особисто за графіком «Дня заочника» в момент захисту.

4.1.2. заочна форма навчання — самостійне індивідуальне

письмове завдання

Самостійне домашнє індивідуальне завдання виконуються студентами заочної фор­ми навчання.

Самостійне домашнє індивідуальне письмове завдання виконується відповідно до варіанту та передається на кафедру у термін, що визначено у карті навчальної роботи студента. Самостійне домашнє індивідуальне завдання оцінюється максимально у 40 балів. У склад оцінки входить:

- оцінка за зміст виконаного завдання – максимально 20 балів (2 завдання за шкалою 0–6–8–10 бали);

- оцінка за захист виконаного завдання – максимально 20 балів (захищається завдання за шкалою 0–8–16–20 бали)

Викладач оцінює самостійне домашнє індивідуальне завдання протягом тижня з моменту кінцевого строку його реєстрації на кафедрі. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу.

Виконання самостійного домашнього індивідуального завдання передбачає використання фактичного статистичного та нормативно-правового матеріалу, відповідно до змісту завдань. Викладачем доводиться графік виконання самостійних індивідуальних завдань, за порушення якого студент позбавляється половини балів за кожне таке завдання.

Самостійне домашнє завдання складається з двох окремих завдань, що виконується студентом відповідно до варіанту. Зміст завдання та варіанти завдання (визначаються по першій літері прізвища студента) зазначені у таблиці:

 

Порядок вибору самостійного домашнього індивідуального завдання

Номер варіанту

Студенти, прізвища яких починаються з літер

Зміст завдання

1.

А, Б

1. Організація статистичного спостереження з питань грошово-кредитної (монетарної) статистики

2. Огляд основних показників грошово-кредитної (монетарної) статистики в Україні

2.

В, Ю

1. Організація аналітичної роботи з питань депозитних операцій (порядок обліку, параметри, відповідальність).

2 Аналіз депозитних операцій банків за даними статистичної звітності.

3.

Д, Е

1. Організація аналітичної роботи з питань кредитних операцій (порядок обліку, параметри, відповідальність).

2. Статистичний аналіз звітності щодо кредитних операцій

4.

Ж, Л,

1. Організація аналітичної роботи за контролем щодо дотримання економічних нормативів (порядок обліку, параметри, відповідальність).

2. Статистичний аналіз звітності щодо дотримання економічних нормативів

5.

К, Є,

1. Організація аналітичної роботи статистики грошового обігу (порядок обліку, параметри, відповідальність).

2. Аналіз статистики грошового обігу

6.

М, Ч,

1. Організація аналітичної роботи з контролю та обліку проведення валютних операцій (порядок обліку, параметри, відповідальність).

2. Статистичний аналіз звітності щодо валютних операцій

7.

О, П

1. Організація аналітичної роботи по обліку операцій з цінними паперами (порядок обліку, параметри, відповідальність).

2. Статистичний аналіз звітності щодо операцій з цінними паперами

8

Р, Ф

1. Організація аналітичної роботи щодо складання балансу комерційного банку

2. Статистичний аналіз балансу

9

Т, У

1. Організація аналітичної роботи за пластиковими картками (порядок обліку, параметри, відповідальність).

2. Статистичний аналіз операцій з пластиковими картками за даними статистичної звітності

10.

С , Х

1. Організація аналітичної роботи щодо складання платіжного балансу

2. Статистичний аналіз платіжного балансу за даними звітності

11.

Ш, Щ,

1. Організація аналітичної роботи по контролю валютної діяльності

2. Огляд регулювання валютного ринку за даними статистичної звітності.

12.

Ц, Г

1. Організація статистичного спостереження за банківською діяльністю

2. Огляд загальнобанківської статистики за даними статистичної звітності

 

З метою виконання самостійного домашнього індивідуального завдання студент повинен вивчити, спираючись на досвід роботи конкретної установи банку:

1. види (форми) статистичних звітів, які готують за напрямами дослідження;

2. методики складання та подання певних форм  статистичної звітності;

3. ключеві показники форм статистичної звітності ті їх взаємозв’язок;

4. надати їх стислий аналіз;

5. дослідити та узагальнити дані за напрямом дослідження, що надаються або у звітності, або в оглядах по банках;

6. усвідомити зміст, структуру і призначення  економічних показників, в які трансформується звітність про кредитні операції;

7. на підставі даних Оглядів зіставити загальні тенденції, що притаманні банківській системі в цілому, а також категорії банків, до якої належить установа банку (суб’єкт дослідження), зі станом справ у конкретному банку.

Самостійні домашні індивідуальні завдання виконуються в письмовій формі (друкуються на комп’ютері), містять, крім тексту, титульний аркуш та перелік використаної літератури в довільній формі. Обидва завдання індивідуального завдання виконуються в спільній роботі (в спільній папці та під спільним титульним аркушем).

Аналітична або оглядова частина (п. 2 завдання) має містити розрахунок певних статистичних показників (або системи статистичних показників) та визначення основних тенденцій та проблем розвитку того чи іншого напряму статистичного дослідження. Обов’язковою умовою виконання завдання є наочне представлення результатів дослідження у вигляді таблиць, графіків, діаграм, тощо. Рекомендований обсяг першої частини модулю – 10-15 сторінок.

 

Основні вимоги до оформлення та змісту самостійного домашнього

 індивідуального завдання

 

Виконання на аркушах формату A4, стандартні поля і інтервали, листи пронумеровані, на останньому листі — дата виконання і особистий підпис.

Титульний лист (найменування навчального закладу, факультету, курсу, номера групи).

П. І. Б. студента, календарний рік з текстом: Індивідуальне завдання за курсом «Аналітика банківського ринку» по темі «...». (назва теми за бажанням студента узгоджується з керівником курсу)

Структура роботи в 2-х частинах:

Чіткість і логічність викладення, використання конкретних матеріалів з урахуванням можливої комерційної таємниці в банку.

Робота набирається і друкується на комп’ютері.

Навести список використаних джерел інформації (в довільній формі).

Термін виконання — за навчальною картою студента.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Всі домашні письмові роботи, що передаються студентами, підлягають обов’язковому захисту в терміни, що визначені в карті навчальної роботи студентів. Захист полягає в доведенні студентом самостійності виконання роботи шляхом відповідей на змістовні питання, що характеризують зміст роботи. За невпевнене розуміння змісту власної роботи студент може бути позбавлений частини балів та отримати незадовільну оцінку (0) у випадку повного нерозуміння змісту роботи. Невиконання термінів представлення та захисту робіт з вини студента має наслідки у вигляді незадовільної оцінки (0) за відповідну роботу.

Аналітична робота (статистичні огляди по роботі банківської системи) оцінюється максимально у 10 балів у випадку належного оформлення (титульний аркуш із необхідними реквізитами, шрифт 14 тощо) та представлення актуальної інформації за останні три роки. В роботі мають логічно та послідовно, за допомогою статистичних показників та представлення даних у таблицях та на рисунках, відображатися сучасний стан та основні тенденції діяльності Національного банку України або комерційних банків, перспективи розвитку банківського ринку (залежно від вибраної теми дослідження).У випадках порушення кожної з вимог до змісту та оформлення бали за роботу знижуються на 2 бали і можуть становити мінімально 0 балів.

Аналітичний або критичний огляд публікацій. Для більш поглибленого вивчення матеріалу студент може викласти у формі короткого огляду науково-публіцистичної та періодичної літератури з теми самостійного завдання. В огляді має бути подано узагальнення основного матеріалу публікації. Це може бути вивчення зарубіжного досвіду з теми дослідження.

Аналітичний огляд публікацій з питань банківської статистичної звітності, здійснюється письмово та оформлюється як реферат. Підготовлений огляд подається на кафедру згідно з визначеними термінами карти навчальної роботи студента та оцінюється у 0-6-8-10 балів. Максимальна сума балів 10 балів нараховується у випадку бездоганного оформлення та наявності обґрунтованого коментарю на окремому аркуші. Ця сума балів знижується на 2 бали за кожний недолік оформлення та за кожну змістовну помилку і може становити мінімально 0 балів.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно викладені питання з проблем банківської статистичної звітності, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи обов’язково додається ксерокопія публікації. Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду.

Підготовка проблемних лекцій. З метою поглибленого вивчення окремих тем дисципліни, або опрацювання тем, винесених викладачем на самостійне вивчення для студентів пропонується дана форма самостійної роботи.  Здійснюється студентом шляхом написання повного тексту лекції на тематику, що узгодження з викладачем, або підготовкою оригінальних матеріалів, що ілюструють зміст лекції (презентації, слайди, розрахунки статистичних даних тощо). Повністю виконана проблемна лекція друкується на аркушах формату А4 та повинна містити: титульний аркуш, план із часовою розбивкою, безпосередньо текст лекції, перелік літератури, додатки у вигляді надрукованих сторінок слайдів-презентацій та дискету з електронним варіантом. Рекомендований обсяг – до 30 сторінок.

Матеріали для проблемних лекцій оцінюються у 10 балів, якщо самостійно підготовлений повний текст проблемної лекції. 6 балів студент отримує за підготовку статистичного матеріалу проблемної лекції або за виготовлення слайдів чи окремих файлів презентації до готової лекції.

Додаткові види роботи (науково-дослідна діяльність студента)

 

Студентам, які брали участь у позааудиторній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, участь у олімпіадах, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Підготовка наукових публікацій представляє собою публікацію студентом наукової публікації з проблематики дисципліни. До розгляду приймаються публікації, здійснені у поточному навчальному році або статті, що прийняті до друку.

Наукова публікація оцінюється у 10 балів у випадку публікації у виданні, що визнане фаховим, та 6 балів у нефаховому виданні. Викладач може також оцінити, на свій розсуд, проект такої публікації, що готовий до передання до відповідної редакції (за шкалою 0-6-8-10 балів відповідно до якості згідно вимог до фахових наукових публікацій). Студент має право отримати бали за декілька підготовлених публікацій. Для оцінки публікація подається скріпленою у швидкозшивачі у вигляді ксерокопії із титульним аркушем (зазначаються дані про студента, місце та час здійснення публікації, назва дисципліни, до проблематики якої відноситься публікація).

Участь у конференції оцінюється у 10 балів незалежно від отриманого призового місця або заохочення по результатах конференції.

Участь у конференціях може бути оцінена викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни. Для отримання відповідної кількості балів треба надати документи, які підтверджують участь студента в конференції чи олімпіаді. Наприклад, представити програму конференції, де вказано прізвище студента та назва доповіді, показати викладачеві опубліковані тези чи наукову статтю.

Участь у конкурсах наукових студентських робіт. Робота виконується за проблематикою дисципліни під керівництвом викладача відповідно до вимог відповідного конкурсу. У загальному вигляді робота повинна бути відповідно оформлена та мати зміст, що характеризує наукові роботи (мати ознаки актуальності, новизни, практичного значення, ґрунтовної обробки наукових джерел тощо). Участь у конкурсах наукових робіт оцінюється у 5 балів. За перемогу для отримання відповідної кількості балів (10 балів) треба надати документи, які підтверджують, що студент в олімпіаді чи конкурсі наукових робіт зайняв призове місце.

 

Самостійне домашнє індивідуальне завдання студентів заочної форми навчання оцінюється максимально у 40 балів. У склад оцінки входить:

- оцінка за зміст виконаного завдання – максимально 20 балів (2 завдання за шкалою 0–6–8–10 бали);

- оцінка за захист виконаного завдання – максимально 20 балів (захищається завдання за шкалою 0–8–16–20 бали)

Викладач оцінює самостійне домашнє індивідуальне завдання протягом тижня з моменту кінцевого строку його реєстрації на кафедрі. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу.

Якість виконаних індивідуальних завдань оцінюються за шкалою 0–6–8–10 бали за кожне завдання. Захист завдань здійснюється за графіком «Дня заочника», шляхом проведення співбесіди з викладачем за шкалою 0–8–16–20 бали. Це становитиме максимальну суму балів за 2 завдання у 20 балів та за захист у 20 балів (загальна максимальна сума балів за самостійне домашнє індивідуальне завдання –40 балів).

Оцінка самостійного індивідуального письмового завдання (заочна форма навчання) здійснюється за шкалою від 0 до 10 балів, відповідно таблиці:

Шкала оцінювання змісту окремого елементу застосовується така:

Бал

Рівень (заочна форма навчання)

10

Оформлення бездоганне. Відмінний рівень змісту роботи.

8

Незначні недоліки оформлення. Або незначні логічні або фактологічні помилки в роботі.

6

Значні недоліки оформлення. Низький рівень виконання (статистична або фактологічна бази значно неповні, суттєві помилки у частині розрахунків тощо). Помилки, що визначені як типові.

0

Недостатній рівень виконання роботи. Помилкові або значно застарілі (більше одного року) фактологічні дані. Невірне виконання завдання. Виконання завдання за чужим варіантом.

До вимог бездоганного оформлення відноситься виконання всіх завдань роботи на білих з одного боку аркушах А4 із зазначенням варіанту завдання і всіх необхідних реквізитів на титульному аркуші, що є спільним для всіх чотирьох завдань роботи. Сторінки роботи нумеруються, робота друкується шрифтом 14 із інтервалом 1,5. Громіздкі таблиці та малюнки, зразки інформаційних звернень тощо виносяться у додатки.

Захист самостійної індивідуальної письмової роботи (всіх завдань) студентами заочної форми оцінюється шкалою 0–6–8–10 балів відповідно до рівня знань, який демонструє студент під час захисту положень власної роботи. Максимальна оцінка у 10 бали знижається викладачем на два бали за кожну невірну відповідь, що стосується теоретичних положень, та практичних висновків, що покладені у зміст роботи, яка захищається.

На підсумкову суму балів за письмову роботу впливає своєчасність її подання на кафедру (згідно із вимогами карти навчальної роботи студента). Викладач має право, у випадку несвоєчасного подання письмової роботи, застосувати до остаточної суми балів за цю роботу коефіцієнт 0,5 (з округленням до цілих балів).

Всі бали, що отримані студентом під час поточного контролю підсумовуються. Загальна сума балів поточного контролю при цьому не може перевищувати 100 балів.

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни для студентів всіх форм навчання — залік.

Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється виключно за результатами поточного контролю. Всі бали, що отримані студентом під час поточного контролю підсумовуються. Загальна сума балів поточного контролю при цьому не може перевищувати 100 балів.

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням її у шкалу ECTS та традиційну для фіксації оцінки у відповідних документах у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання заліку

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

Структура індивідуальної контрольної роботи (для повторного складання заліку):

 1. Шість теоретичних питань (шкала 10-8-6-4-2-0 балів);
 2. Два аналітичні завдання (шкала 10-8-6-4-2-0 балів);
 3. Два тестових блоки (по п’ять тестів, кожний за шкалою 2-0 бали).

Зміст завдань індивідуальної контрольної роботи відповідає змістові завдань модульного контролю. Теоретичні питання відповідають змісту робочої програми дисципліни.

 

Критерії оцінювання завдань індивідуальної контрольної роботи:

 

Критерії оцінки знань за теоретичне питання (рівні 0-2-4-6-8-10 балів) такі:

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

 1. розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
 2. повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 3. вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;
 4. здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
 5. уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;
 6. демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 7. використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
 8. враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методичних посібниках та наукових виданнях.

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 1. відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:
 2. при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі маркетингу у банку.

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання), або якщо:
 • одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів,

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно

 

Аналітичні завдання, що містить робота, оцінюються за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів.

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

-завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку

-хід розв’язання пдкрепено правильним теоретичним обгрунтуванням

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

-виконано критерій на 10 балів, але студент не розкрив, за необхідністю, інші шляхи розв’язання ситуації

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

-завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку

-хід розв’язання не підкрепено правильним теоретичним обґрунтуванням (або підкреплено помилковим теоретичним обґрунтуванням)

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

- математичний розрахунок помилковий, хоча необхідна формула вказана вірна

- висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

- характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

- відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

 

Критерії оцінки запитань тестового блоку (5 тестів, рівні 2-0 балів):

1 бал: правильна відповідь на тест;

0 балів: неправильна відповідь на тест.

 

Приклади типових завдань, що виносяться на залік

Теоретичні питання

 1. Назвати і розкрити методи дослідження ринку.
 2. Розкрити сутність та види конкуренції на банківському ринку.
 3. Назвати і розкрити мотиви вибору клієнтом банку.
 4. Поняття банківського ринку, його суб’єкти та об’єкт.
 5. Сутність заощаджень та класифікація їх форм.
 6. Сутність організованих заощаджень та їх форми.
 7. Мотиви формування заощаджень населенням.
 8. Фактори, що впливають на формування заощаджень.
 9. Дохід населення та їх види.
 10. Витрати населення та їх види.
 11. Поняття депозитного ринку, його суб’єкти та об’єкт.
 12. Фактори, що впливають на формування депозитів банками.
 13. Розкрити класифікацію депозитів банку.
 14. Сутність та інструменти грошового ринку.
 15. Сутність грошового агрегату. Склад грошових агрегатів НБУ.
 16. Поняття широкої грошової маси та монетарні агрегати.
 17. Методика розрахунку та економічний зміст показників аналізу грошової маси.
 18. Сутність та значення кредитного ринку в економіці країни.
 19. Фактори, що впливають на розвиток кредитного ринку.
 20. Сутність та значення валютного ринку в економіці країни.
 21. Фактори, що впливають на розвиток валютного ринку.
 22. Сутність та значення міжбанківського ринку в економіці країни.
 23. Структура та роль ринку міжбанківського кредитування.
 24. Фактори, що впливають на розвиток міжбанківського ринку.

 

Тестові завдання

1. Депозитні та кредитні рахунки можуть поділятися на:

а)   резидентні та нерезидентні;

б)  інституційні та неінституційні;

в)   додатні та від'ємні;

г)   державні, колективні, приватні.

2. Інституційна одиниця представляє собою:

а)   господарську одиницю, що веде повний набір бухгалтерських рахунків,

б)   господарську одиницю, що може самостійно приймати рішення і розпоряджатися своїми матеріальними і фінансовими ресурсами;

в)    домашнє господарство;

г)    все вище перераховане.

 

3. Вимоги за кредитами наданими в економіку України, що відображаються у формах звітності включають:
а) тільки залишки заборгованості за наданим кредитом;
б) залишки заборгованості за наданим кредитом з урахуванням нарахованих доходів за кредитами;
в) нараховані доходи за наданими кредитами;
г) власний варіант відповіді.

4. Яке із визначень відповідає сутності агрегування:

а) додавання даних по запасам та потокам, що мають місце між інституціональними одиницями, що поєднуються в одну групу;

б) додавання даних по запасам та потокам по всім інституціональним одиницям в межах сектору;

в) кінцевий результат взаємної компенсації.

5. Центральним сховищем Національного банку України подається :

а) Звіт про рух готівки;

б) Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет;

в) Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти

г) Звіт про касові обороти.

 

6. До складу огляду фінансових корпорацій включаються:

а) огляд центрального банку

б) огляд депозитних корпорацій

в) огляд інших депозитних корпорацій

г) огляд інших фінансових корпорацій

7. В основу визначення резидентської належності покладено:

а) концепція економічної території; 

б) національна належність;

в) центр економічного інтересу;

г) правові критерії

 

8. До підсектору інші депозитні корпорації за методологією МВФ включаються:

а) комерційні банки
б) страхові компанії
в) фінансові компанії 
г) пенсійні фонди
д) всі вищеназвані установи

 

9. Які категорії осіб, перераховані нижче, можна вважати резидентами даної країни:

а)   усі громадяни даної країни;

б)   громадяни, що проживають на території даної країни;

в)   усі фізичні особи й інституційні одиниці, що займаються веденням економічної діяльності, незалежно від термінів перебування в країні;

г)усі фізичні й інституційні одиниці, що ведуть економічну діяльність на економічній території країни протягом року чи більше.

 

10. За яким принципом банки складають звітність:

а) обачності.

б) послідовності.

в) інституційна належність.

 

Аналітичні завдання

 

1. На підставі наданого викладачем роздаткового матеріалу визначити використані форми звітності та розкрити основні тенденції розвитку валютного ринку країни.

2. На підставі наданого викладачем роздаткового матеріалу визначити використані форми звітності та розкрити основні тенденції розвитку депозитного ринку країни.

3. На підставі наданого викладачем роздаткового матеріалу визначити використані форми звітності та розкрити основні тенденції розвитку кредитного ринку країни.

4. На підставі наданого викладачем роздаткового матеріалу визначити використані форми звітності та розкрити основні тенденції розвитку ринку грошей країни.

5. На підставі наданого викладачем роздаткового матеріалу визначити використані форми звітності та розкрити основні тенденції розвитку ринку платіжних карток країни.

6. На підставі наданого викладачем роздаткового матеріалу визначити використані форми звітності та розкрити основні тенденції розвитку ринку цінних паперів країни.

7. На підставі наданого викладачем роздаткового матеріалу визначити використані форми звітності та розкрити основні тенденції динаміки монетарних агрегатів.

8. На підставі наданого викладачем роздаткового матеріалу визначити використані форми звітності та розкрити основні тенденції зміни грошово-кредитної політики країни.

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

1. Фінансово-банківська статистика: навч.посіб. / П.Г. Вашків [та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 512 с.

2. Статистика: навч.посіб. / М.В. Щурик; М-во освіти і науки України. – [2-ге вид., оновл. і доповн.]. – Львів: Магнолія-2006, 2009. – 547 с.

3. Маркетинг у банку: навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Нікітін А.В., Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. – К.: КНЕУ, 2010. – 474, [6] с.

4. Інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України. Національний банк України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

5. Інформаційно-аналітичні матеріали Державної служби статистики. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

6.2. Додаткова література

 

1. Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку/ За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2012. – 765 с.

2. І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін. Статистика ринків : практикум / [І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2010. — 498, [6] с.

3. Галицька Е.В., Ковтун Н.В. Фінансова статистика: Навч. посібник. – К.: „Кондор”, 2008. – 440 стор.

 1. Фінансово-банківська статистика: Навч. посібник / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач. – К.: Либідь, 2007. – 512 с.
 2. Финансовая статистика: денежная и банковская: учебник / кол.авторов; под ред. С.Р. Моисеева. – М.: КНОРУС, 2009. – 160 с.
 3. Лутчин Н.П., Миронюк А.К. Статистика фінансів. Навч. Посібник. 2-ге вид., випр. і доп. - Львів: “Новий Світ — 2000”, 2006. - 324 с.
 4.  Економічна статистика: підручник [Електронний ресурс] : підручник : у 2 ч. / [І. Г. Манцуров, А. М. Єріна, О. К. Мазуренко та ін.]; за наук. ред. І. Г. Манцурова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ
  . - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. вид.
 5. Фінансовий ринок: підручник / [М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, Н.В. Дегтярьова та ін.]; за заг. ред. проф. М.А. Гапонюка. – К.: КНЕУ, 2014. – 419 с.
 6. Дзюблюк, О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації банками ресурсної політики [Текст]: монографія / О. Дзюблюк, Ю. Галiцейська. – Тернопіль, Вектор, 2012. – 208 с.
 7. Фінансова грамотність : підручник / [О. І. Білик, О. Д. Вовчак, Т. Д. Гірченко та ін.] ; за заг. ред. : Т. С. Смовженко ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). – К. : УБС НБУ, 2012. – 322 с.

 

6.3. Інформаційні ресурси

 

 1. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. зі змінами від 11.06.2016 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

2. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

4. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. – Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/

4. Національне рейтингове агентство «Рюрик». – Режим доступу: http://rurik.com.ua/

5.     Сич Є.М. Ринок фінансових послуг: навч. посібник/Є.М. Сич, В.П. Ільчук, Н.І.Гавриленко– К.:«Центр учбової літератури»,2012.– 428 с.– Режим доступу:              http://www.nung.edu.ua/files/attachments/rynok_finansovyh_poslug_sych.pdf

6. Дема Д. І. Фінансовий ринок : навч. посібник /Д. І. Дема, І. В. Абрамова, Л. В.Недільська; за заг. ред. Д.І. Деми. – Житомир :ЖНАЕУ,2017. – 448 с. – Режим доступу: ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8390/1/Finansovu%20runok_2017_448.pdf