Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Аналіз логістичної системи підприємства

Аналіз логістичної системи підприємства

Методичні рекомендації

до виконання домашньої контрольної роботи

студентами заочної форми навчання

з дисципліни «Логістика»

 

Тема: «Аналіз логістичної системи підприємства»

 

Домашня контрольна робота виконується студентом самостійно на прикладі довільного підприємства, до діяльності якого можна застосувати логістичні принципи управління.

 

Зміст домашньої контрольної роботи:

 1. Коротка характеристика підприємства
 2. Матеріальні потоки підприємства
 3. Закупівельна логістика підприємства
 4. Збутова логістика підприємства
 5. Висновки

 

Методичні рекомендації до виконання:

1. Необхідно вибрати будь-яке підприємство, дати коротку характеристику його діяльності та описати його структуру (існуючі відділи та їх взаємозв’язок).

Підприємство вибирається самостійно. Для студентів, які працюють, бажано описувати підприємство-місце роботи. Студенти, які не працюють можуть обрати довільне віртуальне підприємство, що виконує логістичні операції.

Коротка характеристика діяльності підприємства включає:

 • основну сферу діяльності;
 • дату заснування підприємства (скільки років на ринку України);
 • сферу продажу (оптові або роздрібні ринки, масштаби продажу тощо);
 • ринок обслуговування (одне місто, регіон, вся Україна тощо)
 • та інше.

Опис структури підприємства включає в себе:

 • організаційну структуру підприємства (за відсутності інформації можна просто перелічити наявні відділи);
 • взаємозв’язок між відділами (хто кому підпорядковується);
 • кількість співробітників (можна вказати проміжок, наприклад, 50-100 чол., 1000-1500 чол. тощо);
 • та інше.

 

2. Необхідно описати матеріальні потоки, які існують на цьому підприємстві (вхідні, вихідні та внутрішньовиробничі).

Опис матеріальних потоків включає опис сировини (продукції), яка закуповується, процесу перетворення цієї сировини у напівфабрикати або готову продукцію та опис готової продукції, яка виходить з підприємства.

 

3. Необхідно описати діяльність відділу закупівлі даного підприємства, вирішити задачу вибору постачальника та розрахувати оптимальний обсяг та періодичність закупівлі одного з товарів.

Опис діяльності відділу закупівлі даного підприємства повинен включати:

 • функції відділу закупівлі;
 • задачі, які виконує відділ закупівлі;
 • типи закупок, які використовуються на даному підприємстві;
 • як часто і якими партіями проводяться закупки;
 • хто приймає рішення про закупівлю;
 • тощо.

На основі аналізу вхідного матеріального потоку (див. п.2 Домашнього завдання) необхідно визначити один вид сировини (продукції), яку підприємство закуповує, та розрахувати для нього оптимальний обсяг та періодичність закупівлі за формулою Уілсона (див. лекційний матеріал). Якщо немає можливості дістати вихідні параметри для розрахунків, їх значення можна взяти приблизно, виходячи зі здорового глузду.

 

4. Необхідно описати діяльність відділу збуту та обґрунтувати вибір дистрибутивної мережі для даного підприємства.

Опис діяльності відділу збуту даного підприємства повинен включати:

 • функції відділу збуту;
 • задачі, які виконує відділ збуту;
 • хто приймає рішення про збут продукції;
 • тощо.

Обґрунтування вибору дистрибутивної мережі для даного підприємства виконується з урахуванням типу продукції, а також переваг та недоліків різних каналів товароруху (див. лекційний матеріал).

 

5. Необхідно зробити висновки щодо оптимальності функціонування підприємства та рекомендації щодо його вдосконалення

На основі проведеного аналізу діяльності підприємства та отриманих результатів розрахунків робиться висновок про ефективність функціонування вибраного підприємства, його недоліки та шляхи їх подолання.

 

 

Вимоги до оформлення домашньої контрольної роботи:

1. Домашня контрольна робота повинно бути оформлено у такій послідовності:

 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • основна частина;
 • список використаних джерел;
 • додатки (у разі потреби).

2. Мова роботи – українська. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

3. Загальний обсяг домашньої контрольної роботи – 15-20 сторінок. Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210×297 мм), з дотриманням наступних вимог до тексту: комп’ютерний набір – 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт – Times New Roman (звичайний), вирівнювання – по ширині аркуша, абзац – 10 мм. Щільність друку роботи повинна бути однаковою протягом усієї роботи. Не допускаються «висячі строки».

Текст домашньої контрольної роботи розміщується на аркуші без рамок з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – 20 мм, з правого –10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

4. Заголовки розділів домашньої контрольної роботи ЗМІСТ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкуються великими літерами по центру.

Заголовки підрозділів основної частини домашнього завдання треба починати з абзацу (10 мм) і друкувати рядковими літерами (крім першої великої) напівжирним шрифтом Times New Roman 14 кгл. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовками і наступним чи попереднім текстом повинна бути 2 інтервали. Не допускається розміщення заголовків у нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ