Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Аудит

1. Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває:
1) дедуктивний;
2) індуктивний;
3) зовнішній;
4) екологічний.

2. До переліку консультаційних послуг аудиторської фірми не відносять:
1) підтвердження вірогідності фінансової звітності;
2) відновлення бухгалтерського обліку;
3) підбір кандидатів на керівні посади;
4) автоматизація бухгалтерського обліку.

3. Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права:
1) отримувати необхідні документи, що мають відношення до предмету перевірки;
2) залучати до перевірки на договірних засадах фахівців іншого профілю;
3) накладати фінансові санкції;
4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей.

4. Згідно МСА аудиторські процедури це:
1) порядок занесення аудиторської фірми до реєстру Аудиторської палати України;
2) відповідний порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів;
3) здача кваліфікаційного екзамену на одержання сертифікату аудитора України;
4) класифікація послуг, що надаються аудиторами.

5. Згідно МСА зовнішній аудит – це:
1) процесуальна дія, яка встановлює причетність осіб до здійснення порушень;
2) незалежна експертиза стану бухгалтерського обліку та вірогідності фінансової звітності;
3) система контрольних дій, які здійснюються за дорученням керівника вищестоящого органу;
4) перевірка дотримання працівниками підприємства посадових обов’язків, а також нормативно-правових актів.

6. Аудитор зобов’язаний після проведення перевірки фінансової звітності підприємства видати керівнику:
1) висновок, де висловлена думка про фінансовий стан підприємства;
2) акт перевірки, де висловлена думка про вірогідність фінансової звітності;
3) звіт, де висловлена думка про фінансовий стан підприємства;
4) висновок, де висловлена думка про вірогідність фінансової звітності та фінансовий стан підприємства.
7. Форми та методи проведення аудиторської перевірки визначає:
1) аудиторська фірма;
2) Аудиторська палата України;
3) Міністерство фінансів України;
4) клієнт, який запросив аудиторську фірму для перевірки.

8. Згідно МСА термін аудиторська вибірка означає використання аудиторських процедур:
1) стосовно менше ніж 100% масиву інформації;
2) стосовно 100% інформації;
3) стосовно менше ніж 50% інформації;
4) стосовно менше ніж 80% інформації

9. Офіційний документ, засвідчений підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається в установленому порядку і включає думку щодо достовірності звітності, це:
1) аудиторський звіт;
2) робочі документи аудитора;
3) незалежний аудиторський висновок;
4) лист аудитора.

10. Кому подається аудиторський висновок:
1) Контрольно-ревізійній службі України;
2) підприємству-замовнику;
3) постачальникам клієнта;
4) Аудиторській палаті України.

11. Чим визначається організаційна структура управління аудиторською фірмою:
1) видами аудиторських послуг, їх складністю і масштабністю;
2) галузевими особливостями та діючим законодавством;
3) вимогами чинного законодавства;
4) усі відповіді вірні.

12. Строк проведення аудиторської перевірки не повинен перевищувати:
1) трьох тижнів;
2) двох місяців;
3) 10 днів;
4) 1,5 місяця.

13. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються:
1) експертним висновком;
2) протоколом;
3) аудиторським висновком;
4) службовою запискою.

14. База даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю, називається:
1) план реєстрації;
2) реєстр;
3) збірник;
4) немає правильної відповіді.

15. Юридична особа, яка безпосередньо займається аудиторською діяльністю і може створюватися на підставі будь-яких форм власності, називається:
1) аудитор;
2) аудиторська фірма;
3) суб'єкт аудиторської діяльності;
4) Спілка аудиторів України.
16. Сканування – це методичний прийом проведення аудиту, який передбачає:
1) особисте ознайомлення з предметом дослідження;
2) одержання письмової або усної інформації від клієнта;
3) загальна характеристика можливостей клієнта на підставі візуального огляду;
4) безперервний по елементний перегляд інформації.

17. До складу аналітичних процедур в аудиті не входить:
1) порівняння фактичних показників з бухгалтерської звітності з плановими;
2) порівняння фактичних показників з бухгалтерської звітності з прогнозованими;
3) аналіз показників бухгалтерської звітності;
4) аналіз змін податкового законодавства.

18. Аналітичні процедури в аудиті це:
1) оцінка фінансової інформації, зроблена на основі аналізу взаємозв’язків між фінансовими і не фінансовими даними;
2) оцінка взаємозв'язків між окремими елементами фінансової звітності;
3) оцінка фінансового стану підприємства;
4) усе перелічене вірне.

19. Процедури отримання аудиторських доказів включають:
1) інспектування і спостереження;
2) запит та підтвердження;
3) обчислювання та аналітичні процедури;
4) усе наведене вище правильне.

20. Перевірка документів за їх змістом передбачає:
1) встановлення законності і доцільності господарських операцій;
2) закріплення матеріально відповідальних осіб за матеріальними цінностями;
3) виявлення випадків невиправданих виправлень;
4) визначення порушень та винуватих осіб.

21. Для підтвердження юридичної сили документа застосовується такий методичний прийом аудиту:
1) формальна перевірка;
2) перевірка по суті;
3) арифметична перевірка;
4) спостереження.

22. Принцип «обачливості» в аудиті обумовлює:
1) підтвердження підписами посадових осіб усіх даних;
2) недовіру до інформації, що представлена персоналом клієнта;
3) очікування в обліку потенційних збитків. а ніж прибутків;
4) перерахунок аудитором даних всіх розрахунків, особливо з бюджетом.

23. Обсяг, види, склад і зміст робочих документів визначається:
1) самостійно аудитором (аудиторською фірмою);
2) мають чітко регламентовану форму;
3) мають чітку форму тільки в окремих сферах аудиту;
4) Спілкою Аудиторів України.

24. На думку аудитора про достатність аудиторських доказів впливають такі фактори:
1) джерело та надійність наявної інформації, ризик контролю;
2) результати попередньої перевірки податковими органами;
3) результати попереднього аудиту;
4) точка зору замовника аудиторської перевірки.

25. Аудитор здійснює вибірку документів на відвантаження готової продукції з метою визначення, чи були складені рахунки-фактури. Цей тест виконується з метою досягнення:
1) правильності складання документів;
2) оцінки об'єктів обліку;
3) повноти документування;
4) недостовірності операції.

26. Який прийом контролю застосовується для перевірки наявності товарів на складах:
1) документальний контроль оптових товарних операцій;
2) прийом зіставлення даних синтетичного обліку товарних операцій з даними складського обліку товарів;
3) прийоми контрольно-вибіркового зіставлення даних на підставі товарних документів;
4) фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.

27. За обсягом ревізованих документів розрізняють перевірки:
1) суцільні і вибіркові;
2) суцільні і поточні;
3) вибіркові і накопичені;
4) вибіркові і поточні.

28. Система контрольних дій, спрямована на вивчення однієї чи декількох сторін виробничої або господарсько-фінансової діяльності підприємства – це:
1) суцільна перевірка;
2) формальна перевірка;
3) вибіркова перевірка;
4) тематична перевірка.

29. Інформація, отримана аудитором для висловлення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку і звіту, називається:
1) аудиторський ризик;
2) аудиторський доказ;
3) аудиторські процедури;
4) аудиторська діяльність.

30. Особи, які не склали іспит на підтвердження наявності певних знань з питань аудиту:
1) мають право його повторно скласти, але іншій комісії;
2) мають право його повторно скласти не раніше як через рік після прийняття рішення АПУ;
3) мають право його повторно скласти не раніше як через рік;
4) не мають право його більше складати.

31. Яким методом проводиться перевірка касових операцій:
1) вибірковим;
2) комбінованим;
3) суцільним;
4) на вибір аудитора.

32. Якість аудиторських перевірок контролює:
1) Державна податкова адміністрація України;
2) Міністерство фінансів України;
3) Кабінет міністрів України;
4) Аудиторська палата України.

33. Припинення дії сертифікату аудитора здійснюється за умови:
1) відмови видачі аудиторського висновку;
2) видачі негативного аудиторського висновку;
3) закриття аудиторської фірми;
4) встановлення фактів низької якості аудиту.

34. Що є спільним між зовнішнім і внутрішнім аудитом:
1) мета;
2) результати;
3) прийоми, способи, методи дослідження;
4) суб’єкт аудиту.

35. Аудиторська палата України:
1) створюється і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування;
2) є державною організацією;
3) її діяльність координується Спілкою аудиторів України;
4) її діяльність координується Президентом України.

36. При плануванні аудиту оформляють:
1) план і програму аудиторської перевірки;
2) поточний і перспективний плани;
3) поточний і стратегічний плани;
4) аудиторське досьє.

37. Завершальна стадія аудиторської перевірки включає в себе:
1) формування аудиторського висновку;
2) класифікація виявлених порушень;
3) аналіз аудиторських доказів;
4) визначення аудиторського ризику.

38. Згідно МСА програма аудиту – це:
1) визначення напрямків перевірки;
2) детальний перелік змісту аудиторських процедур;
3) перелік головних інформаційних джерел;
4) перелік робочих документів аудитора.

39. До програми аудиту запасів не включається:
1) правильність розрахунку і списання торгової націнки;
2) правильність оцінки готової продукції;
3) правильність відображення в обліку пересортиці;
4) правильність оцінки основних засобів.

40. Програму проведення аудиторської перевірки аудитор складає:
1) перед укладанням договору на проведення аудиту;
2) перед складанням плану аудиту;
3) під час документального оформлення аудиту на етапі фактичної перевірки;
4) після того, як аудитор провів тестування системи внутрішнього контролю.

41. До програми аудиту обліку основних засобів не включають:
1) правильність оцінки та введення в експлуатацію;
2) правильність нарахування зносу;
3) правильність визначення витрат на капітальний ремонт;
4) правильність формування резерву безнадійних боргів.

42. На якому етапі складається аудиторський висновок:
1) етап планування;
2) етап фактичної перевірки;
3) ознайомлення з діяльністю підприємства-клієнта;
4) етап узагальнення результатів аудиторської перевірки.

43. Яких двох видів буває аудиторська документація:
1) робоча та реєстраційна;
2) підсумкова та поточна;
3) робоча та підсумкова;
4) робоча та планова.

44. Ефективність діяльності внутрішнього аудитора забезпечується лише у разі:
1) його залежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє;
2) його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє;
3) його залежності від зовнішніх аудиторів;
4) немає правильної відповіді.

45. Мета організації на підприємстві внутрішнього аудиту:
1) захист інтересів власників щодо збереження власності, економного та ефективного використання ресурсів;
2) отримання надійної та повної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень;
3) забезпечення дотримання всіма працівниками своїх посадових обов'язків відповідно до цілей підприємства;
4) усі відповіді вірні.

46. Внутрішні аудитори несуть відповідальність:
1) перед власниками, менеджерами за якість і своєчасність виконання покладених обов'язків і за дотримання повноважень;
2) згідно з умовами договору на проведення аудиторської перевірки - перед клієнтом;
3) за порушення порядку зайняття аудиторською діяльністю - позбавлення сертифікату, виключення із Реєстру;
4) перед Спілкою аудиторів України.

47. Результатом проведення внутрішньої аудиторської перевірки є:
1) безумовно-позитивний висновок;
2) аудиторський висновок;
3) звіт керівнику;
4) модифікований висновок.

48. Роль і функції підсистеми внутрішнього аудиту визначаються:
1) Аудиторською палатою України;
2) чинним законодавством;
3) зовнішнім аудитором-консультантом;
4) керівництвом підприємства.

49. Запровадження внутрішнього контролю на підприємстві допомагає:
1) вчасно реагувати на критичні ситуації, що можуть скластись на підприємстві;
2) ретельніше контролювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві;
3) допомагати керівнику при прийнятті управлінських рішень;
4) всі відповіді вірні.

50. До властивого ризику, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:
1) ризик аналітичного огляду;
2) ризик тестового контролю;
3) ризик викривлення залишку по рахунку;
4) ризик системи обліку.

51. До ризику контролю, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:
1) внутрішні фактори;
2) ризик системи обліку;
3) ризик тестового контролю;
4) політику управління підприємством.

52. До ризику не виявлення, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:
1) зовнішні фактори;
2) ризик системи обліку;
3) оцінка системи внутрішнього контролю;
4) ризик тестового контролю.

53. Навмисні дії однієї або декількома посадовими особами, що зумовлюють неправильне відображення фінансової та іншої господарської діяльності називаються:
1) маніпулювання;
2) шахрайство;
3) помилка;
4) перекручення.

54. Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, коли фінансові звіти суттєво викривлені - це ...
1) ризик суттєвих викривлень;
2) аудиторський ризик;
3) ризик контролю;
4) властивий ризик.

55. Яка вірогідність аудиторського ризику є нормальною
1) від 0% до 100%;
2) від 0% до 20%;
3) від 2% до 5%;
4) від 0% до 3%.

56. Помилки пов'язані з неправильним розподіленням операцій по облікових періодах, коли їх відображають у фінансовій звітності «не свого» звітного періоду, виникають внаслідок:
1) неповноти відображення операцій;
2) необґрунтованості облікових записів;
3) помилок в періодизації;
4) помилок у записах.

57. Інформація, що виявлена аудитором і підтверджує наявність помилок чи відхилень, передається до:
1) Арбітражного суду України;
2) Господарського суду України;
3) керівництва підприємства;
4) кредиторів підприємства.

58. Чи повинна бути інформація, яка міститься у фінансових звітах, зіставною:
1) так;
2) ні;
3) ні, якщо цього не вимагають МСА;
4) вірна відповідь відсутня.

59. До видів аудиторських доказів за джерелами отримання не відносять:
1) докази, отримані у формі усних пояснень;
2) докази, отримані із зовнішніх джерел;
3) докази, отримані із внутрішніх джерел;
4) докази, отримані аудитором безпосередньо.

60. До тверджень про залишки на рахунках на кінець періоду відносять:
1) права та зобов'язання;
2) наявності;
3) відсічення операцій та подій;
4) класифікації та зрозумілості.

61. Відповідність аудиторських доказів - це:
1) критерій оцінки якості аудиторських доказів;
2) критерій оцінки кількості аудиторських доказів;
3) критерій оцінки адекватності аудиторських доказів;
4) критерій оцінки роботи аудитора в частині одержання доказів.

62. Достатність аудиторських доказів - це:
1) критерій оцінки якості аудиторських доказів;
2) критерій оцінки кількості аудиторських доказів;
3) критерій оцінки адекватності аудиторських доказів;
4) критерій оцінки роботи аудитора в частині одержання доказів.


63. Обсяг, перелік та зміст робочої документації визначає:
1) аудитор самостійно;
2) Аудиторська палата України;
3) Спілкою аудиторів України;
4) мають типову форму в окремих напрямках аудиторської перевірки.

64. Метою складання аудиторської робочої документації є:
1) зафіксувати всі дії, які було зроблено фахівцями аудиторської фір­ми з моменту укладання договору до моменту надання аудиторського висновку;
2) забезпечення достатніх та відповідних записів, які слугують осно­вою для формування аудиторського висновку;
3) забезпечити докази того, що аудиторська перевірка виконана відпо­відно до МСА та застосовуваних нормативних та законодавчих актів;
4) вірна відповідь 2), 3).

65. Призначення договору на проведення аудиту:
1) можливість запропонувати інші послуги і збільшити очікуваний гонорар;
2) пояснення ролі аудиту клієнту;
3) необхідна формальність;
4) встановлення обсягу робіт, їх оплати й термінів виконання, обов'язків та відповідальності сторін.

66. Обов'язкова необхідність укладання договору між аудитором та замовником визначається
1 ) МСА 315;
2) Законом України «Про аудиторську діяльність»;
3) Кодексом етики для професійних бухгалтерів;
4) МСА 210.
67. За формою подання робочі документи поділяються на:
1) графічні, табличні, текстові, комбіновані;
2) ручні, на машинних носіях;
3) стандартизовані, довільної форми;
4) оглядові, інформативні, перевірочні, розрахункові.

68. Робочі документи аудитора за способом і джерелом отримання бувають:
1) від третіх осіб, від підприємства-клієнта, складені аудитором;
2) довгострокові, короткострокові;
3) стандартизовані, довільної форми;
4) документи підготовчого періоду, документи робочого періоду, документи завершального етапу аудиторської перевірки.

69. За технікою складання робочі документи поділяються на:
1) графічні, табличні, текстові, комбіновані;
2) оглядові, інформативні, перевірочні;
3) ручні, на машинних носіях;
4) 3) первинні, документи вторинної обробки.

70. Розділ аудиторського висновку «Масштаб перевірки» включає таку інформацію:
1) висновок аудитора про фінансову звітність та її правильність у всіх суттєвих аспектах;
2) склад звітності, яка перевіряється та розмежування відповідальності за результати аудиту між керівництвом підприємства та аудиторською фірмою;
3) зміст проведених робіт, які дають впевненість в тому, що аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимоги чинного законодавства;
4) реквізити суб’єкта господарювання.

71. При виконанні яких умов надається умовно-позитивний висновок:
1) під час перевірки мало місце обмеження в інформації, яке однак не здійснило істотного впливу на думку аудитора;
2) під час перевірки були встановлені факти невідповідності діючому законодавству;
3) відхилення, які були виявлені під час перевірки, не були ліквідовані до складання аудиторського звіту;
4) коли під час проведення аудиту були створені оптимальні умови для проведення аудиту.

72. Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства:
1) це не суперечить чинному законодавству;
2) це заборонено Законом України «Про аудиторську діяльність»;
3) висновок підлягає підтвердженню аудитором України;
4) це не регламентовано національним законодавством.

73. Який розділ аудиторського висновку дає упевненість, що аудиторська перевірка здійснена відповідно до вимог чинного законодавства:
1) масштаб перевірки;
2) вступна частина;
3) заголовок;
4) підпис аудиторського висновок.

74. Який розділ аудиторського висновку містить відомості про те, що аудит проведений незалежним аудитором, а також назву фірми (або прізвище аудитора):
1) вступна частина;
2) заголовок;
3) масштаб перевірки;
4) адреса аудитора.

75. Хто має право підписувати аудиторський висновок:
1) аудитор, який проводив аудит;
2) аудитор, який проводив аудит або директор аудиторської фірми;
3) директор аудиторської фірми, який має сертифікат;
4) правильної відповіді немає.

76. За яких обставин невпевненість або незгода вважаються фундаментальними:
1) коли, на думку аудитора, існує ймовірність неоднозначного тлумачення наданої інформації;
2) коли вплив факторів на фінансову інформацію настільки значний, що це може суттєво перекрутити дійсний стан справ у цілому;
3) коли аудитор не може виконати всіх необхідних аудиторських процедур;
4) вірна відповідь відсутня.

77. До факторів, що впливають на думку аудитора, відноситься незгода з керівництвом щодо достатності відомостей, розкритих у звітності. Який вид модифікованого висновку повинен надати аудитор, якщо існує фундаментальна незгода?
1) безумовно-позитивний з пояснювальним параграфом;
2) умовно-позитивний;
3) негативний;
4) відмовитися від надання висновку.

78. Якщо висновок аудитора обґрунтований, складений неупереджено стосовно до клієнта та інших заінтересованих сторін, це відповідає принципу:
1) незалежності;
2) об'єктивності;
3) конфіденційності;
4) професійної компетентності.

79. До аудиторського висновку не включається:
1) адресат;
2) опис перевірених документів;
3) рівень аудиторської гарантії;
4) опис виявлених невідповідностей.

80. Які дії аудитора, якщо він виявив суттєвий фактор невизначеності, що впливає на фінансову звітність:
1) аудитор не буде посилатися на цей фактор та складе висновок без обмежень;
2) аудитор вкаже на існування невизначеності у пояснювальному параграфі висновку;
3) аудитор надасть умовно-позитивний висновок;
4) аудитор відмовить у наданні висновку.

81. Для формулювання аудиторського висновку аудитору необхідно:
1) вивчити всю наявну інформацію за період, що перевіряється та зібрати достатню кількість аудиторських доказів;
2) перевірити 90 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється;
3) скористатися інформацією, що надана попереднім аудитором;
4) перевірити 50 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється.

82. За яких обставин аудитор має право видати негативний аудиторський висновок:
1) аудитор задоволений станом обліку та звітності на підприємстві;
2) існує незначна невпевненість достовірності обліку окремих господарських операцій;
3) існує незначна незгода щодо способу відображення в обліку окремих господарських операцій;
4) аудитор виявив незадовільний стан обліку та звітності на підприємстві.

83. Якщо аудитор не погоджується з клієнтом з питань обраної облікової політики, то:
1) аудитор відмовляється надати аудиторський висновок;
2) аудитор надає умовно-позитивний висновок;
3) аудитор надає позитивний висновок, що враховує побажання клієнта;
4) аудитор надає безумовно-позитивний висновок.

84. Аудитор надає керівництву підприємства результати своєї перевірки:
1) в усній формі з обговоренням шляхів удосконалення внутрішнього контролю;
2) в письмовій формі у вигляді висновків;
3) в письмовій формі у вигляді листа;
4) передає висновок через працівників підприємства-клієнта.


85. Наявність нефундаментальної невпевненості веде до:
1) видачі позитивного висновку;
2) видачі умовно-позитивного висновку;
3) видачі негативного висновку;
4) відмові від видачі висновку.

86. Наявність фундаментальної невпевненості веде до:
1) видачі позитивного висновку;
2) видачі умовно-позитивного висновку;
3) видачі негативного висновку;
4) відмові від видачі висновку.

87. Якщо при проведенні аудиту в комп’ютерному середовищі було залучено експерта з досліджуваного програмного продукту, то:
1) відповідальність за думку і висновок розподіляється між експертом і аудитором;
2) відповідальність за думку і висновок розподіляється між експертом і аудитором, про що слід обов’язково зазначити в аудиторському висновку;
3) відповідальність за проведені процедури несе експерт;
4) відповідальність за висновок несе суб’єкт господарювання.


88. До складу інформаційних джерел при перевірці касових операцій не відносять:
1) журнал-ордер та відомість до 30 рахунку;
2) звіти про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт;
3) розрахунково-платіжну відомість;
4) інвентарна картка обліку основних засобів.

89. До складу інформаційних джерел при аудиті розрахунків з підзвітними особами не відносять:
1) установчі документи підприємства;
2) прибутковий касовий ордер;
3) видатковий касовий ордер;
4) журнал-ордер та відомість до 372 рахунку.
90. До складу інформаційних джерел при аудиті зобов’язань за розрахунками з оплати праці не відносять:
1) розрахунково-платіжні відомості;
2) трудові контракти;
3) виписки банку;
4) векселі.

91. До складу інформаційних джерел при аудиті кредитів і позик не відносять:
1) протоколи зборів власників;
2) розрахунки відсотків;
3) накладні;
4) курси валют.

92. До складу інформаційних джерел при аудиті власного капіталу не відносять:
1) Головну книгу;
2) статут підприємства;
3) звіти про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт;
4) протоколи загальних зборів засновників підприємства.

93. До програми аудиту обліку основних засобів не включають:
1) правильність оцінки та введення в експлуатацію;
2) правильність нарахування зносу;
3) правильність визначення витрат на капітальний ремонт;
4) правильність формування резерву сумнівних та безнадійних боргів.

94. До складу інформаційних джерел при аудиті запасів не відносять:
1) прибутковий ордер;
2) приймальний акт;
3) картку складського обліку;
4) інвентарну картку.


95. При відпуску матеріальних цінностей на сторону аудитор перевіряє такий первинний документ:
1) вимога;
2) лімітно-забірна картка;
3) накладна;
4) дорожній лист.

96. Який прийом контролю застосовується для перевірки наявності товарів на складах:
1) документальний контроль оптових товарних операцій;
2) прийом зіставлення даних синтетичного обліку товарних операцій з даними складського обліку товарів;
3) прийоми контрольно-вибіркового зіставлення даних на підставі товарних документів;
4) фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.

97. За рішенням якого незалежного органу застосовується до аудитора стягнення у вигляді зупинення чинності сертифіката?
1) за рішенням Аудиторської палати;
2) за рішенням Рахункової палати;
3) за рішенням Міністерства юстиції;
4) за рішенням Міністерства фінансів.

98. Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється:
1) Державною податковою адміністрацією України;
2) Аудиторською палатою України;
3) Державною казначейською службою України;
4) Національним банком України.

99. Що у перекладі з латинської означає слово «audio»:
1) аудит;
2) говорити;
3) слухати;
4) перевіряти.

100. Якими документами оформляються результати інвентаризації каси:
1) інвентаризаційний опис;
2) порівняльна відомість;
3) акт інвентаризації наявності грошових коштів;
4) акт інвентаризації каси.

101. Яким документом оформляється вилучення первинних документів:
1) розпорядженням;
2) накладною;
3) протоколом (актом);
4) наказом.

102. Викривлення, що виявлені під час аудиту бухгалтерського обліку та фінансової звітності, можуть бути у вигляді:
1) відображення результатів реалізації;
2) складання балансу;
3) складання інших форм звітності;
4) шахрайства.

103. Види планування аудиторської діяльності:
1) коригування планових завдань;
2) розробка і складання бізнес-плану;
3) стратегічний, поточний, оперативний;
4) планування аудиту та інших послуг.

104. Аудиторські докази за відношенням до об’єктів аудиту поділяють на:
1) теоретичні, практичні;
2) документальні;
3) прямі, непрямі;
4) матеріальні.

105. Основною метою контролю якості роботи аудитора є:
1) підвищення кваліфікації аудиторів;
2) відповідність здійснення аудиту прийнятим стандартам;
3) зменшення аудиторського ризику;
4) підтвердження складання акту виконаних робіт.

106. Хто є суб’єктом аудиту:
1) аудитор, аудиторська фірма;
2) клієнт;
3) економічний суб’єкт;
4) немає правильної відповіді.

107. Аудит - це:
1) державний фінансовий контроль;
2) фінансовий контроль, який здійснюють органи місцевої влади;
3) незалежний фінансовий контроль вищої організації;
4) незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об’єкта з метою висловлення думки про неї.

108. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність за умови:
1) що в ній працює хоча б один сертифікований аудитор;
2) що директором цієї фірми є особа, яка має економічну освіту;
3) що штат працівників фірми - не менше 10 чоловік;
4) що це є товариство з повною відповідальністю.

109. В яких випадках здійснюють обов’язковий аудит:
1) у випадках, передбачених законодавством;
2) за рішенням господарюючого суб’єкта;
3) за рішенням аудиторської фірми;
4) за рішенням Спілки аудиторів України.

110. Аудитору забороняється:
1) займатися торгівельною і посередницькою діяльністю, виробничою діяльністю;
2) займатися науковою і викладацькою діяльністю;
3) отримувати дивіденди від акцій;
4) займатися методичною роботою.

111. Аудиторські фірми в Україні можуть бути:
1) будь-якої організаційно-правової форми господарювання;
2) будь-якої організаційно-правової форми, за винятком форми акціонерного товариства відкритого типу;
3) організаційно-правової форми акціонерного товариства;
4) у формі кооперативу.

112. Основним законодавчим актом, що визначає загальні правові положення аудиторської діяльності є:
1) Закон України «Про аудиторську діяльність»;
2) Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»;
3) Стандарти аудиту;
4) Господарський кодекс України.

113. Загальний розмір частки внесків засновників, які є сертифікованими аудиторами, повинен бути не менший ніж:
1) 70%;
2) 30%;
3) 50%;
4) необмежений.

114. Хто може бути директором аудиторської фірми:
1) особа, що має 30% акцій аудиторської
фірми;
2) сертифікований аудитор;
3) особа, що пропрацювала на посаді головного бухгалтера не менше 3 років;
4) всі варіанти правильні.

115. Витрати на здійснення обов’язкового аудиту несе:
1) держава;
2) підприємство, що перевіряється;
3) аудит проводиться безкоштовно;
4) один із кредиторів або в порядку солідарної відповідальності.

116. Аудит є обов’язковим для:
1) малих підприємств;
2) підприємств з іноземними інвестиціями, довірчих товариств, страхових і холдингових компаній;
3) державних банків;
4) фірм, що надають консультаційні послуги з оподаткування.
117. Для оцінки внутрішнього контролю використовують:
1) тести надійності системи внутрішнього контролю;
2) тести на відповідність;
3) тести слабких місць;
4) усе перелічене.

118. Яким документам необхідно надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишку на поточному рахунку підприємства:
1) усному повідомленню адміністрації підприємства;
2) письмовому повідомленню керівництва підприємства;
3) випискам банку;
4) документам бухгалтерського обліку.

119. Проведення інвентаризації дає можливість переконатись у:
1) правильності оцінки активів;
2) реальній наявності активів;
3) наявності права власності підприємства на активи;
4) арифметичній точності облікової інформації.

120. В яких випадках використовують лабораторний аналіз в аудиті:
1) у разі необхідності встановлення фактичної наявності майна на підприємстві;
2) у разі необхідності виявлення фактичних витрат сировини та матеріалів;
3) у разі необхідності контролю якості сировини, матеріалів та готової продукції;
4) усе перелічене.

121. Яка країна є батьківщиною аудиту:
1) США;
2) Великобританія;
3) Німеччина;
4) Франція.

122. Суб'єкти внутрішнього аудиту призначаються:
1) аудиторською фірмою;
2) фіскальними органами;
3) власником або управлінським персоналом суб'єкта госпо­дарювання;
4) головним бухгалтером.

123. Який термін чинності сертифіката аудитора серії «А» встановлено законодавством України:
1) 6 років;
2) не обмежений;
3) 5 років;
4) 10 років.

124. Аудиторські послуги надаються:
1) на підставі договору;
2) на підставі письмового звернення замовника до аудитора;
3) за рекомендацією попереднього замовника;
4) всі відповіді правильні.

125. Для здійснення аудиторської перевірки комерційного банку:
1) достатньо мати сертифікат серії «Б»;
2) достатньо мати сертифікат серії «А»;
3) необхідно обов’язково мати сертифікат серії «А» і «Б»;
4) немає правильної відповіді.

126. Що є основним об’єктом аудиту:
1) статистична звітність;
2) фінансова звітність господарюючого суб’єкта;
3) внутрішня звітність керівництва господарюючого суб’єкта;
4) податкова та спеціалізована звітність господарюючого суб’єкта.

127. Об’єктами аудиту можуть бути:
1) активи, пасиви, господарські процеси;
2) економічні результати, організаційні форми управління, функції управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
128. Реєстрацію суб’єктів аудиторської діяльності в Україні здійснюють:
1) органи місцевої влади;
2) Аудиторська палата України;
3) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;
4) Спілка аудиторів України.

129. В якому документі визначається відповідальність аудитора перед замовником:
1) у загальному плані аудиту;
2) у робочій програмі;
3) у договорі на проведення аудиту;
4) в аудиторському висновку.

130. Відповідальність за правильність складання фінансової звітності несе:
1) директор аудиторської фірми;
2) аудитор, що здійснював перевірку;
3) керівник підприємства;
4) Податкова адміністрація.

131. Вимоги до форми і змісту договору визначені:
1) у Законі «Про аудиторську діяльність»;
2) у Господарському та Цивільному кодексі України;
3) законодавчо не визначені;
4) визначаються аудиторською фірмою.

132. Згідно з МСА 210 документ, що містить погоджені умови на проведення аудиторської перевірки – це:
1) лист-пропозиція;
2) лист-зобов’язання;
3) лист-пояснення;
4) лист-домовленість.

133. Модель аудиторського ризику має вигляд:
1) ЗАР = ВР х РК х РН;
2) ЗАР = ВР + РК – РН;
3) ЗАР = ВР х РК + РН;
4) ЗАР = ВР х РК – РН.

134. Який з наведених значень ризику контролю (РК) неможливий:
1) РК=1;
2) РК = 0;
3) РК = 0,8;
4) РК = 0,5.

135. Назвіть форми організації аудиторської роботи за ознакою кількісного складу виконавців:
1) загальні, часткові;
2) колективні, індивідуальні;
3) державні, відомчі;
4) документальні, фактичні.

136. Назвіть види економічного контролю:
1) ревізія, перевірка;
2) моделювання, конкретизація;
3) державний, відомчий, незалежний;
4) зустрічний, взаємний.

137. Що таке аудиторські докази:
1) це маніпуляція обліковими записами;
2) це інформація, одержана аудитором, на підставі якої ґрунтується підготовка аудиторського висновку;
3) це помилка в дотриманні повноти обліку;
4) це оформлення наперед неправильних або фальсифікованих документів.

138. Назвіть коефіцієнт, який використовується при розрахунку матеріального збитку при нестачі паливо-мастильних матеріалів:
1) 5;
2) 2;
3) 4;
4) 3.
139. Обґрунтована гарантія – це:
1) відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення звітності;
2) процедура засвідчення фінансової звітності підписом і печаткою аудитора;
3) процес збирання доказів, необхідних для складання висновку про те, що немає суттєвих перекручень у звітності;
4) відповідальність аудитора перед замовником за свій аудиторський висновок.

140. Згідно МСА 700 висновок аудитора може бути:
1) позитивним, негативним;
2) безумовно-позитивним, модифікованим;
3) повним, неповним;
4) достовірним, суперечливим.

141. Дата аудиторського висновку проставляється:
1) на день завершення аудиту, коли аудитор зобов’язаний доповісти керівництву підприємства про результати перевірки;
2) після ознайомлення та погодження замовника з результатами аудиторського висновку;
3) після проведення розрахунку замовником за надані аудиторські послуги;
4) на дату укладання угоди про замовлення аудиторських послуг.

142. Які обов’язкові розділи повинен мати висновок відповідно до вимог МСА «Аудиторський висновок»:
1) назва документу, місце складання, дата складання, гриф погодження, гриф затвердження, номер, заголовок, основна частина, висновок, підпис, печатка;
2) назва документу, назва фірми, адресат, перелік перевіреної звітності, основна частина, висновок, дата, підпис, печатка;
3) заголовок, вступ, масштаб перевірки, висновок про фінансову звітність, дата висновку, адреса аудиторської фірми, підпис;
4) жодна відповідь невірна.

143. Процедури вивчення внутрішнього контролю слід здійснювати на етапі:
1) планування аудиторської діяльності;
2) оцінки ризику суттєвого викривлення;
3) складання аудиторського звіту;
4) формування аудиторського висновку.

144. Аудиторські докази - це інформація:
1) яку використовує аудитор для формування висновків;
2) на якій ґрунтується аудиторська думка;
3) яка міститься в облікових записах, що є основою фінансових звітів та іншої інформації;
4) усі відповіді вірні.

145. Вимоги щодо форми, змісту та порядку складання робочої документації зазначено у:
1) Законі України «Про аудиторську діяльність»;
2) Кодексі етики професійних бухгалтерів;
3) МСА 230 «Документація»;
4) Міжнародному стандарті контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, a також інші завдання з надання впевненості, та надають супутні послуги».

146. Після завершення аудиту робочі документи:
1) залишаються у клієнта;
2) залишаються у аудитора;
3) підлягають знищенню;
4) передаються до місцевого архіву.

147. За яких обставин аудитор видає негативний висновок:
1) існують обставини, які порушують незалежність аудитора;
2) існує не фундаментальна невпевненість щодо порядку відображення в обліку деяких господарських операцій;
3) існує фундаментальна незгода щодо способу відображення у обліку деяких господарських операцій;
4) вірна відповідь відсутня.

148. До модифікованих висновків відносять:
1) негативний висновок;
2) умовно-позитивний висновок;
3) безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом;
4) усі відповіді вірні.

149. Тести контролю призначені для:
1) отримання розуміння про підприємство та його середовище, включаючи його систему внутрішнього контролю;
2) перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень;
3) виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень;
4) усі варіанти вірні.

150. Робоча документація є власністю:
1) аудитора;
2) замовника аудиту;
3) суб’єкта господарювання, на якому проводилася перевірка;
4) вірна відповідь відсутня.

151. До підсумкової аудиторської документації відносять:
1) аудиторський звіт;
2) план, програму, аудиторський висновок;
3) аудиторський висновок;
4) аудиторський звіт та аудиторський висновок.

152. Аудиторський звіт:
1) носить конфіденційний характер;
2) є власністю замовника, а тому не може носити конфіденційний характер;
3) є публічним документом;
4) відноситься до публічної фінансової звітності.

153. Зміст та структура негативного висновку визначається:
1) МСА 200;
2) МСА 700;
3) МСА 701;
4) Законом України «Про аудиторську діяльність».

154. Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні:
1) звіт про виконану роботу аудитора;
2) аудиторський висновок;
3) загальні відомості про перевірку;
4) правильна відповідь відсутня.

155. Залежно від змісту висловленого судження аудиторські висновки поділяються на:
1) безумовно-позитивні, модифіковані, умовно-позитивні, негативні;
2) безумовно-позитивні і модифіковані;
3) безумовно-позитивні, модифіковані, умовно-позитивні;
4) безумовно-позитивні, умовно-позитивні, негативні.

156. Всі висновки про фінансову звітність, структура яких відрізняється від структури безумовно-позитивного висновку – це:
1) модифіковані висновки;
2) умовно-позитивні висновки;
3) безумовно-позитивні висновки;
4) негативні висновки.

157. Якщо встановлені факти обмежень або незгод не носять суттєвого характеру, тоді аудитор надає:
1) модифікований висновок;
2) умовно - позитивний висновок;
3) безумовно-позитивний висновок;
4) негативний висновок.

158. Якщо встановлено факт обмеження обсягу перевірки, що не дозволяє отримати достатньо обсягу доказів по суттєвих аспектах фінансової звітності, то аудитор надає:
1) модифікований висновок;
2) відмову від висловлення думки;
3) безумовно-позитивний висновок;
4) негативний висновок.

159. Стратегія проведення аудиту основних засобів розробляється виходячи із норм:
1) МСА 230 «Документація»;
2) МСА 300 «Планування»;
3) МСА 500 «Аудиторські докази»;
4) МСА 710 «Зіставлення».

160. З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю основних засобів аудитор проводить:
1) економічний аналіз;
2) розмову з фахівцем облікового відділу;
3) тестування;
4) інвентаризацію.

161. Термін дії сертифікату на здійснення аудиторської діяльності не може перевищувати:
1) 2 роки;
2) 3 роки;
3) 4 роки;
4) 5 років;

162. Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів може бути переглянуто:
1) при суттєвому розходженні між залишковою і справедливою вартістю;
2) у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання;
3) у разі зміни метода нарахування амортизації;
4) у разі збільшення первісної вартості за результатами переоцінки.

163. Перевірка правильності застосування тарифних ставок, розцінок та розрахунку сум нарахованої заробітної плати проводиться:
1) методом опитування;
2) вибірковим методом;
3) методом контрольного обміру виконаних робіт;
4) методом взаємної перевірки господарських операцій.

164. Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності не мають права:
1) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб’єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;
2) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю;
3) користуватися у власних цілях інформацією, яку він отримав від посадових осіб клієнта;
4) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником.

165. Необхідність укладання договору між аудитором та замовником визначається:
1) МСА315;
2) Законом України «Про аудиторську діяльність»;
3) Кодексом етики для професійних бухгалтерів;
4) МСА210.

166. У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг обов’язково зазначається
1) термін договору, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін;
2) термін договору, термін перевірки, розмір і умови оплати, відповідальність сторін;
3) термін договору, термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін;
4) термін договору, мета перевірки, термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін.

167. Процедури вивчення внутрішнього контролю слід здійснювати на етапі:
1) планування аудиторської діяльності;
2) оцінки ризику суттєвого викривлення;
3) складання аудиторського звіту;
4) формування аудиторського висновку.

168. Аудит в залежності від об’єкту поділяють на:
1) Внутрішній і зовнішній;
2) Обов’язковий і необов’язковий;
3) Фінансової звітності, операційний, аудит на узгодженість;
4) Періодичний і неперіодичний.

169. План аудиту складається на стадії:
1) дослідній;
2) організаційній;
3) завершальній;
4) правильна відповідь відсутня.

170. Суб’єктами аудиту є :
1) аудитори і аудиторські фірми;
2) органи державного контролю;
3) служба внутрішнього контролю підприємства;
4) аудитори і аудиторські фірми, служба внутрішнього контролю підприємства.

171. Організацію аудиторської діяльності в Україні очолює:
1) Спілка аудиторів України;
2) Кабінет міністрів України;
3) Аудиторська палата України;
4) Верховна Рада України.

172. Проведення аудиту підприємства здійснюється на підставі:
1) листа-замовлення;
2) договору;
3) листа – зобов’язання;
4) наказу.

173. Документ, що засвідчує кваліфікаційну придатність на проведення аудиту, має назву:
1) свідоцтво;
2) сертифікат;
3) ліцензія;
4) патент.

174. Внесені до Реєстру суб’єкти аудиторської діяльності не повинні:
1) дотримуватись вимог чинного законодавства;
2) звітувати перед АПУ;
3) вносити щорічні платежі;
4) повідомляти про зміни в документах, поданих в АПУ.

175. Прийомом документального контролю є:
1) інвентаризація;
2) зустрічна перевірка;
3) контрольний запуск сировини;
4) спостереження.

176. Прийомом фактичного контролю не є:
1) експертна оцінка;
2) контрольний замір;
3) обстеження;
4) взаємний контроль операцій.

177. До складу АПУ не входить:
1) Комісії;
2) Секретаріат;
3) Спостережна рада;
4) Рада директорів.

178. Закон України «Про аудиторську діяльність» було прийнято у:
1) 2005р.;
2) 1995р.;
3) 1993р.;
4) 1991р.

179. Аудит – це:
1) перевірка даних обліку і показників звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність та відповідність вимогам законів України;
2) перевірка даних обліку і показників звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її доцільність та відповідність вимогам законів України;
3) перевірка даних обліку і показників звітності з метою висловлення думки суб’єкта контролю про її достовірність та відповідність вимогам законів України;
4) перевірка даних обліку і показників звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її обґрунтованість в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України.

180. Метою аудиту відповідно до МСА є:
1) визначення і попередження помилок;
2) надання допомоги керівництву в підготовці фінансової звітності;
3) перевірка фінансової звітності і висловлення про неї думки;
4) вірна відповідь відсутня.

181. Які послуги не має право надавати аудитор:
1) консультування клієнта з приводу розміщення власних активів у цінні папери інших підприємств;
2) поновлення бухгалтерського обліку під час проведення аудиту;
3) оцінка об’єктів нерухомості;
4) представлення інтересів клієнта в судових органах.

182. Звітність яких з перелічених нижче суб’єктів підлягає обов’язковому щорічному аудиту:
1) сільськогосподарських підприємств;
2) публічних акціонерних товариств;
3) товариств з обмеженою відповідальністю;
4) господарюючих суб’єктів з річним господарським оборотом менш як двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів.

183. Керівники та інші посадові особи підприємства, що перевіряється, повинні:
1) надавати аудитору роз’яснення у письмовій та усній формі за запитом аудитора;
2) обмежувати коло питань, які належить з’ясувати;
3) обов’язково виконувати всі рекомендації аудитора щодо підвищення ефективності виробництва;
4) стежити за ходом проведення аудиту.

184. Фізична особа:
1) не може займатись аудиторською діяльністю;
2) може займатись аудиторською діяльністю після реєстрації як приватний підприємець;
3) може займатись аудиторською діяльністю після отримання сертифіката аудитора та подвійної реєстрації: як приватний підприємець та як суб’єкт аудиторської діяльності;
4) може займатися аудиторською діяльністю після проходження сертифікації.

185. Офіційний документ, який засвідчує право фізичної особи на здійснення аудиту підприємств і банків на території України, це:
1) сертифікат аудитора;
2) посвідчення аудитора;
3) свідоцтво аудитора;
4) диплом аудитора.

186. Чи може проводити перевірку аудитор, який є засновником підприємства, що перевіряється:
1) ні;
2) так;
3) може, якщо аудитора включено до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності;
4) може, на безоплатній основі.

187. Чи має право аудитор самостійно визначати форми і методи аудиту:
1) ні, це визначається нормативними актами України;
2) ні, форми і методи аудиту визначає керівництво суб’єкта перевірки;
3) так, це його право;
4) ні, це визначає АПУ.

188. Аудиторський ризик має такі складові:
1) властивий ризик, ризик контролю, ризик невиявлення;
2) властивий ризик, ризик контролю;
3) ризик контролю, ризик невиявлення;
4) ризик контролю, ризик не виявлення, ризик аналітичного огляду.

189. Аудиторський ризик – це:
1) імовірність невиявлення помилок системою внутрішнього контролю;
2) імовірність невиявлення суттєвих помилок у процесі проведення вибіркової перевірки;
3) імовірність складання неправильного висновку про перевірену фінансову звітність;
4) ризик, притаманний бізнесу клієнта, зумовлений характером і умовами діяльності організації.

190. Чим вище рівень суттєвості, тим аудиторський ризик:
1) вищий;
2) нижчий;
3) суттєвий;
4) немає залежності.

191. Суттєвість в аудиті – це:
1) ступінь неправильного відображення даних обліку і звітності, що перекручують сутність фінансових і господарських операцій;
2) гранично припустимий рівень можливого перекручення окремої статті чи показника фінансової звітності;
3) попередня оцінка ймовірності перекручень звітності;
4) правильна відповідь відсутня.

192. Лист-зобов’язання про згоду аудиторської фірми на проведення перевірки направляється клієнту:
1) до укладення договору на проведення аудиту;
2) після укладення договору на проведення аудиту;
3) одночасно з укладенням угоди на проведення аудиту;
4) немає правильної відповіді.

193. Аудиторські процедури, в яких основну увагу приділяють дослідженню системі внутрішнього контролю, – це:
1) анкета з внутрішнього контролю;
2) перевірка залишків за рахунками на суттєвість;
3) тестування системи контролю;
4) правильна відповідь відсутня.

194. Який документ підтверджує згоду аудитора на проведення аудиту та супутніх аудиту послуг:
1) лист-зобов’язання;
2) лист-погодження;
3) лист-пропозиція;
4) контракт.

195. Які розділи повинні бути у договорі на проведення аудиту:
1) вступ, основна частина, висновок;
2) мета, обсяг аудиту, гонорар, строки виконання, відповідальність сторін, юридичні адреси;
3) обов’язки сторін, обсяг робіт, відповідальність тощо;
4) предмет договору, період перевірки, строк перевірки, мета і масштаб аудиту, права і обов’язки сторін, відповідальність сторін, реквізити сторін.

196. Визначте дії аудитора на етапі оцінки інформації про бізнес клієнта відповідно до вимог МСА:
1) розроблення загального плану аудиту;
2) ознайомлення з інформацією про зовнішні чинники, що впливають на господарську діяльність економічного суб’єкта;
3) розроблення програми перевірки;
4) визначення витрат праці.

197. Чи мають право аудитори при проведенні аудиторських перевірок отримувати необхідну інформацію від третіх осіб:
1) мають право в будь-якій формі;
2) мають право лише за письмовим запитом;
3) не мають права;
4) мають право лише в усній формі.

198. Які з перелічених доказів мають найбільший рівень надійності:
1) внутрішні документи фірми;
2) письмове пояснення, отримане від керівництва фірми;
3) документи, отримані від третьої сторони;
4) інформація, отримана аудитором у результаті проведення аналітичних процедур.

199. До робочих документів аудитора згідно з МСА належать:
1) записи аудитора;
2) лист-зобов’язання;
3) пояснення клієнта;
4) договір на проведення аудиту.

200. Чи має право аудиторська фірма здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності суб’єкта господарювання, якому вона надає інформаційно-консультаційні послуги:
1) так;
2) ні;
3) так, у разі погодження з Аудиторською палатою України;
4) ні, якщо це не передбачено договором на аудиторські послуги.

201. Чи має право аудитор як суб’єкт аудиторської діяльності після проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності господарюючого суб’єкта надавати йому послуги з ведення податкового обліку:
1) так;
2) ні;
3) так, але він не має права проводити аудит у майбутньому;
4) так чи ні, залежно від умов договору.
202. Служба внутрішнього аудиту на підприємстві виконує такі функції:
1) контрольні;
2) контрольні та аналітичні;
3) аналітичні (здійснює аудит ефективності);
4) контрольні або аналітичні.

203. Аудит по відношенню до вимог законодавства поділяється на :
1) суцільний і вибірковий;
2) обов’язковий та ініціативний;
3) зовнішній і внутрішній;
4) періодичний і постійний.

204. Аудит по відношенню до способу проведення поділяється на :
1) суцільний , вибірковий і комбінований;
2) обов’язковий та ініціативний;
3) зовнішній і внутрішній;
4) поточний і перспективний.

205. Реєстр аудиторів і аудиторських фірм веде:
1) Міністерство фінансів;
2) Аудиторська палата;
3) Рахункова палата;
4) Податкова адміністрація.

206. До аудиторських процедур відносять:
1) спостереження, запит, підтвердження;
2) складання робочих документів;
3) формування аудиторського висновку;
4) всі варіанти вірні.

207. Який вид аудиторського висновку не існує:
1) умовно-позитивний;
2) умовно-негативний;
3) негативний;
4) позитивний.
208. Методи аудиторської перевірки – це:
1) організація перевірки документів і записів;
2) система прийомів і способів, що використовуються для одержання аудиторських доказів;
3) система прийомів і способів бухгалтерського обліку;
4) немає правильної відповіді.

209. Якщо аудитор хоче перевірити операції з придбання на повноту, то яка з даних вибіркових сукупностей дасть йому найбільшу впевненість:
1) вибірка за документами на оплату, яку звірено з актом приймання товарів;
2) вибірка за актами приймання товарів, яку звірено з рахунками-фактурами на купівлю;
3) вибірка за документами на отримання товарів, яку звірено з замовленнями;
4) всі варіанти рівнозначні.

210. З якої процедури після укладення договору необхідно починати перевірку фінансової звітності:
1) планування аудиту;
2) запитання клієнта про наявність претензійних сум;
3) отримання письмових пояснень від керівництва фірми-клієнта;
4) ознайомлення з організацією внутрішнього контролю.

211. До якого виду робочих документів слід віднести документи, які підтверджують залишки основних засобів клієнта на дату складання фінансової звітності:
1) постійний архів;
2) поточні аудиторські документи;
3) документи управління аудитом;
4) аудиторські докази.

212. Аудиторський висновок про фінансову звітність клієнта є:
1) підтвердженням аудиторською фірмою правильності і точності визначення всіх показників бухгалтерської і статистичної звітності;
2) актом перевірки фінансово-господарської діяльності;
3) думкою аудиторської фірми про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах;
4) рекомендаціями з усунення виявлених недоліків у веденні бухгалтерського обліку.

213. Аудиторський звіт повинен бути адресований:
1) акціонерам, керівнику підприємства;
2) головному бухгалтеру економічного суб’єкта;
3) фінансовому директору економічного суб’єкта;
4) голові місцевої податкової інспекції.

214. Аудиторський висновок подається в обов’язковому порядку аудиторською фірмою:
1) тільки клієнту;
2) клієнту і місцевій податковій службі;
3) клієнту і всім користувачам фінансової звітності клієнта за їх вимогою;
4) клієнту і до Аудиторської палати.

215. Аудитори, які пройшли атестацію та бажають працювати самостійно, а також аудиторські фірми починають свою діяльність:
1) після одержання сертифіката;
2) після одержання ліцензії;
3) після державної реєстрації як суб'єкта підприємницької ді­яльності, одержання сертифіката та включення в державний Ре­єстр аудиторів;
4) після складання кваліфікаційного іспиту.

216. Аудиторський висновок про фінансову звітність являє собою:
1) інформацію про своєчасність і повноту сплати податків;
2) відомості про фінансовий стан суб’єкта, що перевіря­ється;
3) думку про достовірність фінансової звітності;
4) думку аудитора про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах.

217. Після укладення договору на проведення обов’язкового аудиту з підтвердження річної фінансової звітності аудитор встановив факт незаконних операцій, що тягнуть за собою у найближчому майбутньому банкрутство підприємства-клієнта. Які дії повинен вжити керівник аудиторської фірми:
1) розірвати договір на проведення аудиту;
2) розірвати договір на проведення аудиту і повідомити відповідні органи;
3) провести аудиторську перевірку і видати відповідний аудиторський висновок;
4) звернутись до суду.

218. Якщо аудитору відмовлено в наданні додаткової інформації (пояснень) щодо об’єкту перевірки він повинен:
1) розірвати договір на проведення аудиту;
2) надати безумовно-позитивний висновок;
3) надати умовно-позитивний висновок;
4) надати висновок за видом, відповідним рівню невпевненості або незгоди аудитора.

219. Під датою аудиторського висновку розуміють:
1) дату, коли аудиторський висновок передається клієнту;
2) дату опублікування річного фінансового звіту клієнта;
3) дату закінчення аудиторської перевірки;
4) дату передачі аудиторського висновку за місцем вимоги.

220. Про який вид аудиторського висновку свідчить вислів у тексті «за винятком невідповідностей…»:
1) позитивний висновок (існує безумовна позитивна згода);
2) умовно-позитивний висновок (існує нефундаментальна невпевненість);
3) негативний висновок;
4) відмова від надання висновку.

221. Хто несе відповідальність за достовірність фінансової звітності, перевіреної аудитором:
1) аудитор;
2) керівник підприємства, де проводилася перевірка;
3) головний бухгалтер підприємства, де проводилася перевірка;
4) усі відповіді вірні.

222. Найбільш достовірним доказом для підтвердження повноти обліку грошових коштів є:
1) інвентаризація;
2) відомості, отримані від робітників підприємства;
3) аналіз руху грошових коштів, проведений аудитором;
4) контрольний замір.

223. Виявлені за результатом інвентаризації надлишки грошових коштів у касі підприємства:
1) перераховуються в бюджет;
2) повертаються матеріально-відповідальній особі;
3) оприбутковуються підприємством у складі доходів;
4) один із перерахованих варіантів за вибором.

224. Які аудиторські докази будуть використані при перевірці основних засобів за критерієм «існування»:
1) акт приймання-передачі;
2) товарно-транспортна накладна;
3) платіжне доручення;
4) інвентарна картка.

225. Аудитор визнає правильним віднесення витрат на придбання необоротних активів на рахунок:
1) адміністративних витрат;
2) капітальних інвестицій;
3) довгострокових фінансових інвестицій;
4) виробничих запасів.

226. Яким доказам аудитор повинен віддавати перевагу під час перевірки рахунків клієнта у банках:
1) усним повідомленням клієнта;
2) документам з обліку операцій на рахунках у банках;
3) випискам банку;
4) результатам зустрічної перевірки.

227. Які прийоми використовує аудитор при перевірці своєчасності оприбуткування готівки, отриманої з рахунку в банку, та її збереження у касі підприємства:
1) спостереження;
2) інвентаризація;
3) огляд приміщення каси;
4) звіряння записів у касовій книзі і виписок банку.

228. Які з наведених завдань не належать до комплексу завдань з оплати праці, що необхідно перевірити аудитору:
1) облік і контроль виробітку і нарахування заробітної плати працівників-відрядників;
2) розрахунки з визначення середньої заробітної плати;
3) розрахунки з підзвітними сумами;
4) розрахунки утримань із заробітної плати фізичних осіб.

229. Які відхилення при перевірці повноти і достовірності фінансової звітності класифікують як шахрайство чи помилку:
1) відхилення від чинного законодавства;
2) відхилення від нормативних актів, що визначають організацію і методологію обліку;
3) недотримання протягом звітного періоду прийнятої облікової політики відображення у бухгалтерському обліку окремих госпо­дарських операцій і оцінки майна;
4) усі названі відхилення.

230. Аудиторський висновок про результати аудиту фінансової звітності акціонерних товариств може мати форму:
1) стандартну;
2) стандартну або модифіковану;
3) модифіковану;
4) модифіковану, крім безумовно-позитивного.

231. Під час дослідження системи внутрішнього контролю аудитор встановив, що на підприємстві більше двох років не проводилася інвентаризація матеріальних цінностей, що є недоліком системи:
1) бухгалтерського обліку;
2) контрольних процедур;
3) бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;
4) внутрішнього контролю.

232. У сучасних умовах використовують такі способи обробки інформації в аудиті:
1) ручний;
2) механічний;
3) автоматизований;
4) усі перелічені.

233. При перевірці облікової політики основних засобів встановлюють дотримання вимог:
1) МСА 300;
2) П(С)БО 7;
3) МСА 700;
4) П(С)БО 16.

234. Обов’язковою умовою створення аудиторської фірми є:
1) наявність хоча б одного сертифікованого аудитора;
2) наявність трьох сертифікованих аудиторів;
3) штат працівників має становити не менше 10 осіб;
4) директором має бути особа з вищою юридичною освітою.

235. Хто такий аудитор:
1) інспектор ДПС;
2) випускник ВУЗу за спеціальністю «Облік і аудит»;
3) особа, яка має сертифікат аудитора, здійснює діяльність у складі аудиторської фірми або самостійно;
4) працівник міністерства.

236. Хто встановлює форми та методи проведення зовнішнього аудиту:
1) аудитор самостійно відповідно до мети аудиту;
2) замовник на рівні підприємства;
3) МСА;
4) визначено Законом «Про аудиторську діяльність».
237. Рівень ризику та суттєвості зазначається в:
1) плані та програмі аудиту;
2) договорі на проведення аудиту;
3) листі-зобов’язані;
4) листі-замовленні.

238. Розробка загальної стратегії й детального підходу до очікуваного характеру, часу та обсягу аудиту – це:
1) тактика аудиту;
2) методика аудиту;
3) планування аудиту;
4) аудиторські процедури.

239. Яким критеріям повинні відповідати аудиторські докази:
1) достатність і необхідність;
2) законність і надійність;
3)повнота і своєчасність;
4) обмеженість і надійність.

240. Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у вивченні процесів або процедур, виконуваних іншими особами, має назву:
1) інспектування;
2) підрахунок;
3) запит;
4) спостереження.

241. Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у перевірці записів, документів або матеріальних активів, має назву:
1) інспектування;
2) підрахунок;
3) запит;
4) спостереження.

242. Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у пошуку і одержанні інформації у обізнаних осіб, має назву:
1) інспектування;
2) підрахунок;
3) запит;
4) спостереження.

243. Питання визначення суттєвості в аудиті регламентує:
1) МСА 700;
2) Закон України «Про аудиторську діяльність»;
3) МСА 320;
4) МСА 500.

244. Визначення мети при аудиті регламентує:
1) МСА 700;
2) Закон України «Про аудиторську діяльність»;
3) МСА 200;
4) МСА 500.

245. Здійснення планування в аудиті регламентує:
1) МСА 700;
2) МСА 300;
3) МСА 320;
4) МСА 500.

246. Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів встановлені:
1) Кодексом професійної етики бухгалтерів;
2) МСА 300;
3) Законом України «Про аудиторську діяльність»;
4) Положенням з контролю якості аудиторських послуг.

247. Які з вищеназваних заходів не є аудиторськими процедурами:
1) аналітичні процедури;
2) процедури огляду;
3) процедури по суті;
4) процедури прогнозування.

248. Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення всіх операцій і подій, які мають бути відображені у фінансовій звітності, має назву:
1) повнота;
2) відсікання;
3) існування;
4) відображення.

249. Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення операцій і подій у відповідному звітному періоді, має назву:
1) повнота;
2) відсікання;
3) існування;
4) відображення.

250. Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення операцій і подій на відповідних рахунках, має назву:
1) повнота;
2) відсікання;
3) існування;
4) відображення.

251. З якого року Міжнародні стандарти аудиту прийняті АПУ в якості національних:
1) 2010;
2) 1999;
3) 1993;
4) 2004.

252. Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:
1) залучати на договірній основі до аудиторської перевірки аудиторів, працюючих самостійно;
2) вилучати первинні документи і облікові регістри по фактах виявлених порушень або зловживань;
3) вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, винних у виявлених зловживаннях;
4) повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти виявлених порушень або зловживань.

253. Суб’єкти внутрішнього аудиту звітують перед:
1) керівництвом підприємства;
2) головним бухгалтером;
3) економічною службою;
4) службою безпеки.

254. Ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних або логічних помилок у облікових записах і розрахунках відповідно до МСА 240 має назву:
1) шахрайство;
2) помилка;
3) недбалість;
4) злочин.

255. Що із перерахованого не є формою шахрайства:
1) маніпуляція обліковою політикою;
2) фальсифікація бухгалтерських документів і записів;
3) неправильне представлення в обліку фактів господарської діяльності внаслідок несвідомих дій;
4) невідповідне відображення записів у обліковій політиці.

256. Чи є різниця між негативним висновком і відмовою від видачі висновку?
1) немає ніякої різниці.
2) підставою для негативного висновку є фундаментальна незгода, а для відмови - фундаментальна невпевненість;
3) причини рішення одні й ті ж самі, але відмова для клієнта більш вигідніша;
4) підставою відмови є несуттєвість виявлених відхилень.

257. Документ, що містить послідовний перелік робіт для досягнення мети аудиту має назву:
1) договір на проведення аудиту;
2) лист-зобов’язання;
3) тест внутрішнього контролю;
4) план аудиту.

258. Внутрішні стандарти, розроблені аудитором, мають бути спрямовані на:
1) розкриття переліку робочої документації;
2) затвердження процедур обмеження доступу та надійності збереження;
3) стандартизацію вимог до складання документації;
4) усі відповіді вірні.

259. Впровадження внутрішнього контролю на підприємстві регулюється:
1) незалежним аудитором;
2) керівником підприємства;
3) податковою інспекцією;
4) контроль-ревізійним управлінням.

260. До етапу планування аудиторської перевірки не відносять:
1) дослідження економічного стану підприємства;
2) вивчення системи внутрішнього контролю;
3) перевірку інформаційних джерел по суті;
4) дослідження організації обліку