Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Міністерство освіти і науки України

ПВНЗ «Європейський університет»

Факультет безпеки підприємств

 

 

 

Кафедра менеджменту безпеки підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМницТВА

 

 

Завдання та методичні вказівки

щодо виконання самостійної роботи студентів

Для студентів денного та заочного відділення підготовки магістрів

з напряму 0305 «Економіка та підприємництво»

зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

Завдання та методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна безпека підприємництва» для студентів денного та заочного відділення підготовки магістрів з напряму 0305 «Економіка та підприємництво» та спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / І.І. Нагорна. – К., 2013.- 53 с.

 

Завдання та методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів розглянуто та затверджено на засіданні кафедри менеджменту безпеки підприємств (протокол № 2 від 9 вересня 2015 р.) та обговорено і затверджено методичною радою ПВНЗ «Європейський університет»  (протокол №    від    вересня 2015 р.).

 

Призначені для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

 

4

1

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи

 

5

2

Завдання для контрольної роботи

 

6

3

Методичні вказівки до розв'язання задач

 

40

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

48

 

ВСТУП

Мета дисципліни: формування у студентів системи професійних компетентностей, що являють собою вивчення методичних підходів до вирішення проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств, а саме:

- опанування знань щодо суті захисту складових організації, методики і техніки гарантування економічної безпеки на підприємствах;

- формування вмінь виявляти порушення фінансової, кадрової, технічної та інших складових дисципліни, аналізувати і встановлювати причини їх виникнення та шляхи подолання;

– формування вмінь правильно проводити заходи й використовувати засоби, контролювати виконання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, порушень і загроз економічній безпеці підприємства.

Предметом курсу є:

– наукові основи економічної безпеки підприємницької структури;

– людський фактор у гарантуванні економічної безпеки підприємства;

– ринкова економіка, конкуренція і економічна безпека підприємництва;

– загрози, ризики, кризи і конфлікти в діяльності підприємства;

– підходи до гарантування економічної безпеки;

– функції управління економічною безпекою підприємництва;

– підготовка спеціалістів з економічної безпеки підприємництва;

– управління в основних видах економічної безпеки;

– економічний аналіз і його суть при вивченні документів у процесі дослідження реального стану ділової активності підприємства;

– принципи організації контрольних заходів на підприємствах;

– засоби гарантування економічної безпеки на підприємствах.

Завдання вивчення дисципліни:

– на понятійному рівні – вивчення положень, інструкцій, затверджених Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, Національним банком України та іншими державними органами, що регулюють порядок гарантування безпеки на підприємстві як власними силами, так і з використанням спеціалістів;

– на фундаментальному рівні – опанування методик вивчення документів і реального стану підприємства; способів виявлення загроз економічній безпеці підприємства; способів ліквідації наслідків від збитків, заподіяних протиправними діями щодо порушення позитивного стану економічної безпеки на підприємстві; вимог до проведення заходів для гарантування економічної безпеки на підприємстві;

– на практично-творчому рівні – опанування методів й особливостей гарантування економічної безпеки на підприємствах; спеціального підхіду до аналізу потенційних і реальних загроз економічній безпеці підприємств тощо.

 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

                                                                                             

Текст контрольної роботи повинен включати:

 1. Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:
 • вступ (обґрунтування актуальності питання; зв'язок з сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки питання у літературі);
 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваного питання;
 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);
 • перелік літератури.
 1. Відповіді на тести:
 • в тестах треба із запропонованих відповідей вибрати одну вірну й написати її.
 1. Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:
 • умова задачі;
 • рішення задачі;
 • висновки до вирішеної задачі.
 1. Теоретичне питання прикладного характеру розглядається в контексті організації системи економічної безпеки на підприємстві. Питання розглядається за схемою:
 • вступ (обґрунтування актуальності питання; зв'язок з сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки теми роботи у літературі);
 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваної теми;
 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);
 • перелік літератури.

За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними вказівками у написанні контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Вимоги до оформлення контрольної роботи:

 • обов'язкова наявність змісту;
 • усі приведені в тексті малюнки, таблиці, схеми (діаграми) повинні бути пронумеровані та мати заголовок;
 • в разі цитування та використання цифрового матеріалу необхідно посилатися на джерело;
 • список літератури повинен бути оформлений в алфавітному порядку.

В цілому при оформленні контрольної роботи необхідно дотримуватись вимог стандарту вищого навчального закладу "Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація" [29].

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформленню контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи по навчальному журналу.

 

Варіант контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Номер прізвища по журналу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Таблиця 1.1

Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи з одного залікового модуля

 

Вид роботи

Кількість балів по контрольній роботі

- правильна письмова відповідь на питання

- правильна відповідь на один тест

- правильне рішення задачі

- правильна письмова відповідь на питання

10

1

10

10

Разом правильно виконана контрольна робота

40

Таким чином, бальна оцінка контрольної роботи може складати 40 балів.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант 1

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Поняття та основні елементи системи економічної безпеки підприємства.

 

2. Дати відповіді на тести:

1. Виконання об'єктами і силами безпеки конкретних видів діяльності, спрямованих на протидію, тобто на запобігання загрозам і припинення їх – це:

1) безпека як функція (діяльність) підприємства;

2) індикатори економічної безпеки підприємства;

3) види заходів безпеки;

4) загрози економічній безпеці.

 

2. Основні чинники економічної безпеки, які безпосередньо забезпечують діяльність виробництва – це:

1) стабільний попит на продукцію;

2) надійність постачальників;

3) безпосередні чинники виробництва;

4) все зазначене.

 

3. Ефективність використання всього наявного майна підприємства характеризує:

1) рентабельність активів;

2) рентабельність власного капіталу;

3) рентабельність акціонерного капіталу;

4) рентабельність продукції.

 

4. Коли підприємству достатньо власних джерел формування запасів та покриття витрат – це:

1) нестійкий фінансовий стан і нестабільний рівень фінансової безпеки;

2) нормальна фінансова стійкість і нормальний рівень безпеки;

3) абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека;

4) все зазначене.

5. Що може негативно впливати на інтелектуальну складову економічної безпеки:

1) звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до ослаблення інтелектуального потенціалу;

2) зниження частки інженерно-технічних працівників і науковців у загальній чисельності працівників;

3) зниження винахідницької та раціоналізаторської активності та освітнього рівня працівників.

4) все зазначене.

 

6. На другому етапі процесу забезпечення техніко-технологічної складової економічної безпеки:

1) проводять аналіз ринку технологій у виробництві продукції;

2) аналізують конкретні технологічні процеси;

3) розробляють технологічні стратегії розвитку підприємства;

4) оперативно реалізують плани технологічного розвитку підприємства.

 

7. Захист від надмірного податкового тиску, нестабільного законодавства, неефективної роботи юридичного відділу підприємства – це:

1) політико-правова безпека підприємства;

2) техніко-технологічна безпека підприємства

3) кадрова безпека підприємства;

4) фінансова безпека підприємства.

 

8. Основною причиною виникнення внутрішніх негативних впливів може бути:     

1) низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного суб'єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї служби;

2) недостатнє фінансування юридичного забезпечення підприємницької або іншої діяльності;

3) небажання чи нездатність підприємства активно впливати на зовнішнє політико-правове середовище його діяльності;

4) все зазначене.

 

9. Основними напрямами діяльності при гарантуванні безпеки майна і капіталів підприємства є:

1) охорона майна (будівель, споруд, устаткування, транспорту), охорона перевезень, страхування майна та ризиків, гарантування безпеки інвестування;

2) прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів;

3) створення умов функціонування з найменшою ймовірністю реалізації загроз безпеці інформаційних ресурсів і зумовлення різних видів збитку;

4) все зазначене.

 

10. Для забезпечення сприятливого зовнішнього середовища бізнесу треба:

1) проводити превентивні дії щодо запобігання загрозам;

2) проводити роботу з громадськістю та пресою;

3) проводити політику лобіювання;

4) все зазначене.

Задача

Річний баланс виробничого підприємства «Меридіан» виглядає таким чином

 

 

Актив

 

Значення

 показника

тис. грн.

 

Пасив

 

Значення

 показника

тис. грн.

 

Основні активи

Запаси сировини

Незавершене

виробництво

Запаси готової продукції

Дебіторська заборгованість

Грошові кошти

Короткострокові фінансові вкладення

Інші поточні активи

 

 

4200

800

 

150

 

470

 

2500

400

 

4240

            140

 

Власні кошти

Резерви

Довгострокова кредиторська заборгованість

Короткострокова банківська заборгованість

Короткострокова заборгованість

 

 

        4700

2000

 

 

1500

 

 

3200

 

1500

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

12900

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

12900

 

Потрібно

1. Розрахувати власні оборотні кошти.

2. Обчислити поточні фінансові потреби.

3. Визначити потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів.

4. Розрахувати реальний надлишок/дефіцит грошових коштів.

5. Якщо буде виявлений дефіцит, розрахувати суму необхідного короткострокового кредиту.

6. Зробити висновки щодо економічної безпеки підприємства та запропонувати практичні рекомендації по підвищенню економічної безпеки підприємства, що аналізується.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Сутність і значення комерційної таємниці.

 

Варіант 2

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Безпека підприємства у фінансовій сфері.

2. Дати відповіді на тести:

1. Захист власного товаровиробника незалежно від форм власності на засоби виробництва; регулювання державної податкової політики; сприяння виробництву, враховуючи економічні, територіальні та інші аспекти; сприяння виробництву продукції, яка ввозиться як критичний імпорт; державне замовленні на товари, які фінансуються за рахунок бюджету і скорочення імпорту на ці товари – це:

1) надійність постачальників;

2) безпосередні чинники виробництва;

3) державне економічне регулювання діяльності підприємства;

4) все зазначене.

 

2. Гарантування таємниці на науково-технічні досягнення, розроблення нових технологій, інтелектуальну власність, ноу-хау, в тому числі й комерційні таємниці – це:

1) надійний захист комерційної таємниці;

2) державне економічне регулювання діяльності підприємства;

3) компетентність керівництва підприємства;

4) зовнішня конкуренція.

 

3. Коли підприємству недостатньо власних обігових коштів, і воно залучає короткострокові кредити (крім середньо- та довгострокових позик) – це:

1) кризовий фінансовий стан і кризовий рівень фінансової безпеки;

2) критичний фінансовий стан і критичний рівень фінансової безпеки;

3) нестійкий фінансовий стан і нестабільний рівень фінансової безпеки;

4) все зазначене.

 

4. Найбільш небезпечний тип зловживань, що виникає там, де працівники можуть розпоряджатися значними сумами і самостійно ухвалювати важливі фінансові рішення – це:

1) систематичні розкрадання середнього розміру;

2) «внутрішнє підприємництво»;

3) дрібні разові розкрадання;

4) все зазначене.

 

5. Рівень відповідності застосовуваних на підприємстві технологій найкращим світовим аналогам за оптимізації витрат – це:

1) інтелектуальна безпека підприємства;

2) фінансова безпека підприємства;

3) техніко-технологічна безпека підприємства;

4) все зазначене.

 

6. Для оцінки рівня правової безпеки визначають:

1) співвідношення чисельності окремих категорій працівників;

2) співвідношення втрат підприємства внаслідок порушення трудових норм до загального розміру відвернених юридичною службою втрат;

3) відповідність кваліфікації працівників ступеню складності виконуваних ними робіт;

4) співвідношення власного та залученого капіталу.

 

7. До показників безпеки підприємства у політико-правовій сфері відноситься:

1) коефіцієнт платіжної дисципліни;

2) коефіцієнт якості юридичних послуг;

3) коефіцієнт юридичного менеджменту;

4) все зазначене.

 

8. За силову складову економічної безпеки на підприємстві відповідають:

1) служба з персоналу;

2) фінансова та економічна служба підприємства;

3) служба охорони підприємства;

4) все зазначене.

 

9. Основними напрямами діяльності при гарантуванні безпеки майна і капіталів підприємства є:

1) охорона майна (будівель, споруд, устаткування, транспорту), охорона перевезень, страхування майна та ризиків, гарантування безпеки інвестування;

2) прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів;

3) створення умов функціонування з найменшою ймовірністю реалізації загроз безпеці інформаційних ресурсів і зумовлення різних видів збитку;

4) все зазначене.

 

10. Адміністративний рівень організації системи безпеки підприємства – це:

1) заходи забезпечення безпеки господарюючого суб'єкта специфічними засобами і методами;

2) управлінські рішення, необхідні для забезпечення безперебійного функціонування об'єкта;

3) використання сучасних технологій у сфері забезпечення всіх видів безпеки;

4) система фізичної безпеки, зокрема охорона фінансових, інтелектуальних і матеріально-технічних цінностей підприємства.

 

Задача

ТОВ «Квазар» має наступний баланс

 

 

Актив

 

Значення  показника

тис. грн.

 

Пасив

 

Значення

 показника

тис. грн.

Необоротні активи

Оборотні активи,

зокрема

грошові кошти

короткострокові фінансові вкладення

 дебіторська заборгованість (тільки по покупцях)

дебіторська заборгованість інша

матеріально-виробничі запаси

 

704

 

3228

97

 

---

 

 

795

 

 

 

2328

Власний капітал

Довгострокова кредиторська заборгованість

Короткострокова заборгованість по постачальниках

Короткострокова заборгованість по заробітній платі

Короткострокова заборгованість перед бюджетом та позабюд-жетними фондами

2236

 

 

54

 

 

1203

 

 

118

 

 

 

321

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

3932

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

3932

Потрібно:

1. Розрахувати чистий оборотний капітал

2. Виконати експрес-аналіз ліквідності активів підприємства: розрахувати коефіцієнти  поточної, термінової і абсолютної ліквідності

3. Порівняти розраховані  значення показників ліквідності з нормативними значеннями  і зробити висновки.

4. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Технологічні заходи гарантування безпеки.

 

Варіант 3

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Служба безпеки як підсистема підприємства.

2. Дати відповіді на тести:

1. На ринку послуг з'явилося багато фірм, що надають клієнтам такі послуги, як несанкціоноване проникнення в чужі бази даних, прослуховування телефонних розмов, розкрадання документів, що містять комерційну таємницю, і т.ін. – це:

1) злочинці-одинаки;

2) конкуренти;

3) суперництво;

4) промислове шпигунство.

 

2. Показники рівня економічної безпеки підприємства, що дають змогу виявити больові точки в його діяльності, визначити основні напрями і найбільш дієві способи підвищення ефективності його роботи – це:

1) внутрішньовиробнича складова економічної безпеки підприємства;

2) невиробнича складова економічної безпеки підприємства;

3) категорії економічної безпеки підприємства;

4) індикатори економічної безпеки підприємства.

 

3. Досягнення найбільш ефективного використання ресурсів підприємства – це:

1) інтелектуальна складова;

2) фінансова складова;

3) інформаційна складова;

4) силова складова.

 

4. За допомогою яких показників можна оцінити фінансово-економічний стан (безпеку) підприємства:

1) ділової активності;

2) фінансової стійкості;

3) прибутковості та платоспроможності;

4) все зазначене.

 

5. До негативних впливів на техніко-технологічну складову економічної безпеки підприємства належать:

1) дії, спрямовані на підрив технологічного потенціалу підприємства;

2) порушення технологічної дисципліни;

3) моральне старіння використовуваних технологій;

4) все зазначене.

 

6. Процес забезпечення техніко-технологічної складової економічної безпеки звичайно складається з:

1) трьох етапів;

2) п'яти етапів;

3) шести етапів;

4) дев'яти етапів.

 

7. Продуктивність інформації – це:

1) відношення витрат на придбання інформаційних ресурсів до обсягу промислової продукції;

2) відношення кількості звільнених з усіх причин до середньооблікової чисельності;

3) відношення власного капіталу до підсумку балансу підприємства;

4) відношення прибутку до обсягу реалізованої продукції.

 

8. Як показник рівня інформаційної безпеки визначають коефіцієнти:

1) повноти інформації;

2) точності інформації;

3) суперечливості інформації;

4) все зазначене.

 

9. Коефіцієнт ефективності рекламної політики підприємства – це:

1) відношення чистого прибутку підприємства до активів підприємства;

2) відношення ціни виробу підприємства до ціни еталонного виробу;

3) відношення витрат на рекламу до валового прибутку;

4) відношення чистого прибутку до обсягу продажів галузі.

 

10. Надійність взаємодії з економічними контрагентами підприємства – це:

1) силова складова економічної безпеки підприємства;

2) інтерфейсна складова;

3) правова безпека;

4) інформаційна безпека.

 

 

Задача

За рік обсяг реалізації продукції підприємства «Альфа» склав 1 млн. шт. за ціною 240 грн. за одиницю з урахуванням ПДВ. Собівартість одиниці реалізованої продукції складає 160 грн. Підприємство за підсумками року має наступний баланс

Актив

Значення показника, тис. грн.

Пасив

Значення показника, тис. грн.

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

 

Необоротні активи

Оборотні активи

зокрема грошові кошти

короткострокові фінансові вкладення

запаси сировини

незавершене виробництво

запаси готової продукції

дебіторська заборгованість (тільки по постачальниках)

 

4000

8000

 

400

 

4000

900

 

250

 

450

 

 

2000

 

3800

9600

 

800

 

5600

700

 

300

 

900

 

 

1300

 

Власний капітал

Довгострокова кредиторська заборгованість

Короткострокова банківська заборгованість

Короткострокова заборгованість по постачальниках

 

4800

 

2500

 

1200

 

 

3500

 

4800

 

2500

 

2400

 

 

3700

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

 

12000

 

13400

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

 

12000

 

13400

Потрібно:

1. Виконати аналіз показників ділової активності підприємства

2. Зробити висновки по приведених розрахунках.

3. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо посилення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Особливості захисту інформації в різних сферах діяльності.

 

Варіант 4

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємства.

2. Дати відповіді на тести:

1. Дія дестабілізуючих природних факторів і/або суб'єктивних, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією та порушенням законів і норм, що може спричинити потенційні або реальні втрати для організації – це:

1) загрози економічній безпеці;

2) чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства;

3) основні функціональні цілі економічної безпеки;

4) все зазначене.

2. Крадіжки, вимагання, грабіж, розбій; виведення із ладу обладнання, знищення та пошкодження майна, стихійні лиха, аварії, катастрофи й теракти – це:

1) економічні загрози;

2) психологічно-інформаційні загрози;

3) фізичні загрози;

4) основні чинники ризику.

 

3. Фінансовий важіль (леверидж) виражається:

1) відношенням оборотних активів до короткострокових пасивів;

2) відношенням заборгованості до власного капіталу;

3) співвідношенням власного та залученого капіталу;

4) відношенням прибутку до обсягів реалізованої продукції.

 

4. Платоспроможність підприємства, тобто його здатність вчасно розраховуватися з боргами, визначають за допомогою:

1) коефіцієнтів ліквідності;

2) коефіцієнтів автономії;

3) рентабельності продукції;

4) все зазначене.

 

5. Найбільш небезпечний тип зловживань, що виникає там, де працівники можуть розпоряджатися значними сумами і самостійно ухвалювати важливі фінансові рішення – це:

1) систематичні розкрадання середнього розміру;

2) «внутрішнє підприємництво»;

3) дрібні разові розкрадання;

4) все зазначене.

 

6. До негативних впливів на техніко-технологічну складову економічної безпеки підприємства належать:

1) дії, спрямовані на підрив технологічного потенціалу підприємства;

2) порушення технологічної дисципліни;

3) моральне старіння використовуваних технологій;

4) все зазначене.

 

7. Відношення кількості незалежних свідчень на користь ухвалення рішення до загальної кількості незалежних свідчень у сумарному обсязі релевантної інформації – це:

1) повнота інформації;

2) точність інформації;

3) суперечливість інформації;

4) все зазначене.

 

8. Захист від руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності підприємства – це:

1) безпека підприємства в інформаційній сфері;

2) безпека підприємства в екологічній сфері;

3) безпека підприємства в кадровій сфері;

4) безпека підприємства в технологічній сфері.

9. Для забезпечення сприятливого зовнішнього середовища бізнесу треба:

1) проводити превентивні дії щодо запобігання загрозам;

2) проводити роботу з громадськістю та пресою;

3) проводити політику лобіювання;

4) все зазначене.

 

10. Ринкова складова економічної безпеки підприємства – це:

1) захист фізичної особи від загроз її життю, здоров'ю та матеріальному благополуччю, а також захист майна підприємства від кримінальних посягань;

2) захист від руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності підприємства;

3) здійснення ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства;

4) захист від неефективно обраної моделі поведінки на ринку, помилок у товарній збутовій політиці, політиці ціноутворення, виготовлення неконкурентоспроможної продукції.

 

Задача

Підприємство за підсумками року має наступний баланс

Актив

Значення показника, тис. грн.

Пасив

Значення показника, тис. грн.

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

 

Необоротні активи

Оборотні активи

зокрема грошові кошти

короткострокові фінансові вкладення

запаси сировини

незавершене виробництво

запаси готової продукції

дебіторська заборгованість (тільки по постачальниках)

 

4000

8000

 

400

 

4000

900

 

250

 

450

 

 

2000

 

3800

9600

 

800

 

5600

700

 

300

 

900

 

 

1300

 

Власний капітал

Довгострокова кредиторська заборгованість

Короткострокова банківська заборгованість

Короткострокова заборгованість по постачальниках

 

 

4800

 

2500

 

1200

 

 

3500

 

4800

 

2500

 

2400

 

 

3700

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

12000

13400

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

12000

13400

Потрібно:

1. Визначити фактичну структуру капіталу на початок і кінець періоду, порівняти з оптимальною, зробити висновок про тенденції, що намітилися.

2. Перевірити, чи дотримується в балансі «золоте правило» фінансування.

3. Перевірити, чи дотримується в балансі «вертикальне правило» фінансування.

4. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Економічне шпигунство.               

 

Варіант 5

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Безпека підприємства в техніко-технологічній сфері.

2. Дати відповіді на тести:

1. Гарантування таємниці на науково-технічні досягнення, розроблення нових технологій, інтелектуальну власність, ноу-хау, в тому числі й комерційні таємниці – це:

1) надійний захист комерційної таємниці;

2) державне економічне регулювання діяльності підприємства;

3) компетентність керівництва підприємства;

4) зовнішня конкуренція.

 

2. Високий професіоналізм керівництва і команди його менеджерів (висококваліфіковані кадри; система їх підготовки і форми навчання; створення для них відповідних виробничих і соціально-економічних умов) – це:

 1. безпосередні чинники виробництва;
 2. компетентність керівництва підприємства;

3) надійний захист комерційної таємниці;

4) безпосередні чинники виробництва.

 

3. Ліквідність буває:

 1. загальна;
 2. термінова;
 3. абсолютна;
 4. все зазначене.

 

4. Коли підприємству достатньо власних джерел формування запасів та покриття витрат – це:

1) нестійкий фінансовий стан і нестабільний рівень фінансової безпеки;

2) нормальна фінансова стійкість і нормальний рівень безпеки;

3) абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека;

4) все зазначене.

 

5. До показників техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства відноситься:

1) матеріаломісткість;

2) коефіцієнт корисного використання матеріалів;

3) коефіцієнт браку;

4) все зазначене.

6. Технологічний потенціал і технологічна безпека підприємства характеризуються показниками:

1) рівень прогресивності технологій;

2) рівень прогресивної продукції;

3) рівень технологічного потенціалу;

4) все зазначене.

 

7. Захист від руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності підприємства – це:

1) безпека підприємства в інформаційній сфері;

2) безпека підприємства в екологічній сфері;

3) безпека підприємства в кадровій сфері;

4) безпека підприємства в технологічній сфері.

 

8. До показників безпеки підприємства в екологічній сфері належить:

1) коефіцієнт безпечності продукції;

2) коефіцієнт раціонального використання відходів;

3) коефіцієнт забруднення середовища;

4) все зазначене.

 

9. За силову складову економічної безпеки на підприємстві відповідають:

1) служба с персоналу;

2) фінансова та економічна служба підприємства;

3) служба охорони підприємства;

4) все зазначене.

 

10. Основними напрямами діяльності при гарантуванні безпеки майна і капіталів підприємства є:

1) охорона майна (будівель, споруд, устаткування, транспорту), охорона перевезень, страхування майна та ризиків, гарантування безпеки інвестування;

2) прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів;

3) створення умов функціонування з найменшою ймовірністю реалізації загроз безпеці інформаційних ресурсів і зумовлення різних видів збитку;

4) все зазначене.

 

Задача

Складіть баланс підприємства, якщо відомо, що нестача власних оборотних коштів складає 50 тис. грн., частка витрат в активі балансу складає 15%, необоротні активи – 600 тис. грн., довгострокові пасиви – 200 тис. грн., коефіцієнт маневреності дорівнює 0,45. Наведені дані представлені у формі балансу:

Показник

Актив, тис. грн.

Показник

Пасив, тис. грн.

Необоротні активи А1

600

Капітал і резерви Пз

 

Оборотні активи А2

 

Довгострокові пасиви П4

200

 

 

Короткострокові пасиви П5

 

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

 

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

 

Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Особливості підбору персоналу для роботи в службі безпеки підприємства.

 

Варіант 6

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Безпека підприємства в інтелектуальній і кадровій сферах.

2. Дати відповіді на тести:

1. Показники рівня економічної безпеки підприємства, що дають змогу виявити больові точки в його діяльності, визначити основні напрями і найбільш дієві способи підвищення ефективності його роботи – це:

1) внутрішньовиробнича складова економічної безпеки підприємства;

2) невиробнича складова економічної безпеки підприємства;

3) категорії економічної безпеки підприємства;

4) індикатори економічної безпеки підприємства.

 

2. Коли підприємству достатньо власних джерел формування запасів та покриття витрат – це:

1) нестійкий фінансовий стан і нестабільний рівень фінансової безпеки;

2) нормальна фінансова стійкість і нормальний рівень безпеки;

3) абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека;

4) все зазначене.

 

3. На другому етапі процесу забезпечення техніко-технологічної складової економічної безпеки:

1) проводять аналіз ринку технологій у виробництві продукції;

2) аналізують конкретні технологічні процеси;

3) розробляють технологічні стратегії розвитку підприємства;

4) оперативно реалізують плани технологічного розвитку підприємства.

 

4. До показників техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства відноситься:

1) матеріаломісткість;

2) коефіцієнт корисного використання матеріалів;

3) коефіцієнт браку;

4) все зазначене.

 

5. Для оцінки рівня правової безпеки визначають:

1) співвідношення чисельності окремих категорій працівників;

2) співвідношення втрат підприємства внаслідок порушення трудових норм до загального розміру відвернених юридичною службою втрат;

3) відповідність кваліфікації працівників ступеню складності виконуваних ними робіт;

4) співвідношення власного та залученого капіталу.

 

6. До показників безпеки підприємства у політико-правовій сфері відноситься:

1) коефіцієнт платіжної дисципліни;

2) коефіцієнт якості юридичних послуг;

3) коефіцієнт юридичного менеджменту;

4) все зазначене.

 

7. За силову складову економічної безпеки на підприємстві відповідають:

1) служба з персоналу;

2) фінансова та економічна служба підприємства;

3) служба охорони підприємства;

4) все зазначене.

 

8. Надійність і ефективність системи безпеки підприємства визначають за таким критерієм:

1) зміцнення дисципліни праці і підвищення її продуктивності;

2) максимально повне інформаційне забезпечення діяльності підприємства і підвищення його ефективності;

3) відсутність чи наявність завданих підприємству матеріальних збитків і моральної шкоди;

4) все зазначене.

 

9. Орієнтири для дій і ухвалення рішень, які полегшують досягнення цілей – це:

1) механізм реалізації безпеки підприємства;

2) тактика забезпечення безпеки;

3) система економічної безпеки;

4) політика безпеки підприємства.

 

10. Система економічної безпеки може функціонувати в такому режимі:

1)  повсякденний;

2) підвищеної готовності;

3) надзвичайного (кризового) стану;

4) все зазначене.

 

Задача

Порівняти ефективність фінансування оновлення активу за наступних умов. Вартість активу – 60 тис. $; термін експлуатації активу – 5 років; авансовий лізинговий платіж передбачений в сумі 5% і складає 3 тис. $; регулярний лізинговий платіж передбачений в сумі 20 тис. $ у рік; ліквідаційна вартість активу після передбаченого терміну його використання прогнозується в сумі 10 тис. $; ставка податку на прибуток – 25%; середня ставка відсотка за довгостроковим кредитом – 15% в рік. Розглянути варіанти придбання активу за рахунок власних ресурсів, за рахунок довгострокового банківського кредиту, за рахунок оренди (лізингу). Виберіть найбільш ефективний спосіб оновлення активу.

Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Недобросовісна конкуренція і методи викрадення таємниць.

 

                Варіант 7

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Безпека підприємства в екологічній сфері.

2. Дати відповіді на тести:

1. Основною метою загальних засобів безпеки є:

 1. запобігання виникненню можливих загроз та їх здійснення;
 2. розроблення і дотримання нормативів безпеки;
 3. регламентація й мотивація поведінки працівників організації;
 4. все зазначене.

 

2. Дія дестабілізуючих природних факторів і/або суб'єктивних, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією та порушенням законів і норм, що може спричинити потенційні або реальні втрати для організації – це:

1) загрози економічній безпеці;

2) чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства;

3) основні функціональні цілі економічної безпеки;

4) все зазначене.

 

3. Ефективність використання всього наявного майна підприємства характеризує:

1) рентабельність активів;

2) рентабельність власного капіталу;

3) рентабельність акціонерного капіталу;

4) рентабельність продукції.

 

4. Кількість оборотів активів підприємства за певний період – це:

1) оборотність товарно-матеріальних запасів;

2) середній термін оплати дебіторської заборгованості покупцями продукції підприємства;

3) середній термін оплати кредиторської заборгованості постачальникам;

4) оборотність активів.

 

5. Що може негативно впливати на інтелектуальну складову економічної безпеки:

1) звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до ослаблення інтелектуального потенціалу;

2) зниження частки інженерно-технічних працівників і науковців у загальній чисельності працівників;

3) зниження винахідницької та раціоналізаторської активності та освітнього рівня працівників.

4) все зазначене.

 

6. Головними групами критеріїв безпосередньо в кадровій безпеці є показники:

1) чисельного складу персоналу та його динаміки;

2) кваліфікації й інтелектуального потенціалу;

3) ефективності використання персоналу й якості мотиваційної системи;

4) все зазначене.

 

7. Захист від надмірного податкового тиску, нестабільного законодавства, неефективної роботи юридичного відділу підприємства – це:

1) політико-правова безпека підприємства;

2) техніко-технологічна безпека підприємства

3) кадрова безпека підприємства;

4) фінансова безпека підприємства.

 

8. Основною причиною виникнення внутрішніх негативних впливів може бути:     

1) низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного суб'єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї служби;

2) недостатнє фінансування юридичного забезпечення підприємницької або іншої діяльності;

3) небажання чи нездатність підприємства активно впливати на зовнішнє політико-правове середовище його діяльності;

4) все зазначене.

 

9. Для забезпечення сприятливого зовнішнього середовища бізнесу треба:

1) проводити превентивні дії щодо запобігання загрозам;

2) проводити роботу з громадськістю та пресою;

3) проводити політику лобіювання;

4) все зазначене.

 

10. Ринкова складова економічної безпеки підприємства – це:

1) захист фізичної особи від загроз її життю, здоров'ю та матеріальному благополуччю, а також захист майна підприємства від кримінальних посягань;

2) захист від руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності підприємства;

3) здійснення ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства;

4) захист від неефективно обраної моделі поведінки на ринку, помилок у товарній збутовій політиці, політиці ціноутворення, виготовлення неконкурентоспроможної продукції.

 

Задача

Власний капітал підприємства – 50 тис. $. Підприємство істотно розширює господарську діяльність за рахунок залучення позикових коштів. Коефіцієнт валової рентабельності активів 20%. Існує 8 альтернативних варіантів розширення діяльності. Необхідно визначити, при якій структурі капіталу буде досягнута найвища рентабельність власного капіталу. Ставка податку на прибуток 25%. Додаткові дані приведені в таблиці

Показник

Варіанти господарської діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

Власний капітал

Позиковий капітал

Загальна сума капіталу (підсумок балансу)

Ставка відсотка за кредит з урахуванням ризику

50

 

---

 

 

50

 

 

 

 

---

50

 

15

 

 

65

 

 

 

 

18

50

 

  30

 

 

80

 

 

 

 

18

50

 

    45

 

 

95

 

 

 

 

18,5

50

 

   60

 

 

110

 

 

 

 

19

50

 

75

 

 

125

 

 

 

 

19,5

50

 

90

 

 

140

 

 

 

 

20

50

 

105

 

 

155

 

 

 

 

20,5

Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Налагодження охорони комерційної таємниці.

 

                Варіант 8

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Безпека підприємства в силовій сфері.

2. Дати відповіді на тести:

1. На ринку послуг з'явилося багато фірм, що надають клієнтам такі послуги, як несанкціоноване проникнення в чужі бази даних, прослуховування телефонних розмов, розкрадання документів, що містять комерційну таємницю, і т.ін. – це:

1) злочинці-одинаки;

2) конкуренти;

3) суперництво;

4) промислове шпигунство.

 

2. Показники рівня економічної безпеки підприємства, що дають змогу виявити больові точки в його діяльності, визначити основні напрями і найбільш дієві способи підвищення ефективності його роботи – це:

1) внутрішньовиробнича складова економічної безпеки підприємства;

2) позавиробнича складова економічної безпеки підприємства;

3) категорії економічної безпеки підприємства;

4) індикатори економічної безпеки підприємства.

 

3. Ступінь фінансової безпеки можна характеризувати такими показниками:

1) надлишок чи недостатність власних обігових коштів, необхідних для формування запасів і покриття витрат, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства;

2) надлишок чи недостатність власних обігових коштів, а також середньо- та довгострокових позик;

3) надлишок чи недостатність загального обсягу обігових коштів;

4) все зазначене.

 

4. Коли підприємству достатньо власних джерел формування запасів та покриття витрат – це:

1) нестійкий фінансовий стан і нестабільний рівень фінансової безпеки;

2) нормальна фінансова стійкість і нормальний рівень безпеки;

3) абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека;

4) все зазначене.

 

5. Частка технічних і технологічних рішень на рівні винаходів у загальній кількості нових рішень, використовуваних у виробничому процесі – це:

1) рівень технологічного потенціалу;

2) рівень прогресивності технологій;

3) рівень прогресивної продукції;

4) все зазначене.

 

6. Як показник рівня інформаційної безпеки визначають коефіцієнти:

1) повноти інформації;

2) точності інформації;

3) суперечливості інформації;

4) все зазначене.

 

7. Відношення кількості незалежних свідчень на користь ухвалення рішення до загальної кількості незалежних свідчень у сумарному обсязі релевантної інформації – це:

1) повнота інформації;

2) точність інформації;

3) суперечливість інформації;

4) все зазначене.

 

8. Захист від руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності підприємства – це:

1) безпека підприємства в інформаційній сфері;

2) безпека підприємства в екологічній сфері;

3) безпека підприємства в кадровій сфері;

4) безпека підприємства в технологічній сфері.

 

9. Надійність взаємодії з економічними контрагентами підприємства – це:

1) силова складова економічної безпеки підприємства;

2) інтерфейсна складова;

3) правова безпека;

4) інформаційна безпека.

 

10. До правових засобів гарантування безпеки можна віднести:

1) достатність грошових коштів;

2) закони та підзаконні акти, що видані вищими органами влади, й розроблені власні (локальні) правові акти з питань гарантування економічної безпеки підприємства;

3) забезпеченість кадрами;

4) друкована і відеопродукція з питань збереження конфіденційної інформації.

 

Задача

Річний обсяг реалізації підприємства «Славутич» за рік склав 400 тис. грн., прогнозований рівень наступного року – 480 тис. грн. Норма дивідендів складає 40%, прибуток в обсязі продажів дорівнює 4,3%. Бухгалтерський баланс за рік має наступний вигляд.

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Основні кошти

Виробничі запаси

Розрахунковий рахунок

 

40

         60

20

Статутний капітал

Резервний фонд

Нерозподілений прибуток

Довгострокова кредиторська заборгованість

Короткострокові кредиторська заборгованість

40

10

4

 

26

 

40

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

120

ПІДСУМОК БАЛАНСУ

120

1. Визначити додаткову потребу у фінансуванні.

2. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Роль ділової розвідки у бізнесі.

 

                Варіант 9

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Ринкова складова економічної безпеки підприємства.

2. Дати відповіді на тести:

1. Високий професіоналізм керівництва і команди його менеджерів (висококваліфіковані кадри; система їх підготовки і форми навчання; створення для них відповідних виробничих і соціально-економічних умов) – це:

1) безпосередні чинники виробництва;

2) компетентність керівництва підприємства;

3) надійний захист комерційної таємниці;

4) безпосередні чинники виробництва.

 

2. Види заходів безпеки бувають:

 1. загальні та спеціальні;
 2. об'єктивні та суб'єктивні;
 3. форс-мажорні та не форс-мажорні;
 4. все зазначене.

 

3. Фінансовий важіль (леверидж) виражається:

1) відношенням оборотних активів до короткострокових пасивів;

2) відношенням заборгованості до власного капіталу;

3) співвідношенням власного та залученого капіталу;

4) відношенням прибутку до обсягів реалізованої продукції.

 

4. Платоспроможність підприємства, тобто його здатність вчасно розраховуватися з боргами, визначають за допомогою:

1) коефіцієнтів ліквідності;

2) коефіцієнтів автономії;

3) рентабельності продукції;

4) все зазначене.

 

5. На другому етапі процесу забезпечення техніко-технологічної складової економічної безпеки:

1) проводять аналіз ринку технологій у виробництві продукції;

2) аналізують конкретні технологічні процеси;

3) розробляють технологічні стратегії розвитку підприємства;

4) оперативно реалізують плани технологічного розвитку підприємства.

 

6. До показників техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства відноситься:

1) матеріаломісткість;

2) коефіцієнт корисного використання матеріалів;

3) коефіцієнт браку;

4) все зазначене.

 

7. Для оцінки рівня правової безпеки визначають:

1) співвідношення чисельності окремих категорій працівників;

2) співвідношення втрат підприємства внаслідок порушення трудових норм до загального розміру відвернених юридичною службою втрат;

3) відповідність кваліфікації працівників ступеню складності виконуваних ними робіт;

4) співвідношення власного та залученого капіталу.

 

 

8. За ринкову складову на підприємстві має відповідати:

1) бухгалтерія;

2) служба маркетингу;

3) юридична служба;

4) технологічна служба.

 

9. Застосування конкретних процедур і виконання конкретних дій для гарантування економічної безпеки суб'єкт підприємництва – це:

1) тактика забезпечення безпеки;

2) механізм реалізації безпеки;

3) головне завдання управління системою економічної безпеки підприємства;

4) стратегія гарантування безпеки.

 

10. Організація системи безпеки підприємства повинна мати:

1) три рівні;

2) чотири рівні;

3) п'ять рівнів;

4) шість рівнів.

 

Задача

Розрахувати поріг беззбитковості, поріг рентабельності, запас фінансової міцності (у натуральному і вартісному виразі) і силу операційного важеля при наступних вихідних даних: ціна реалізації одиниці продукції – 100 грн., річний обсяг реалізації – 2000 шт., змінні витрати на одиницю продукції – 65 грн., прямі постійні витрати – 15 тис. грн., непрямі постійні витрати – 5 тис. грн.

Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Перевірка роботи служби безпеки.

 

                Варіант 10

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Інтерфейсна складова економічної безпеки підприємства.

2. Дати відповіді на тести:

1. Чинник, який відіграє важливу роль у рівномірному пропозиційному розвитку виробництва – це:

1) надійність постачальників;

2) стабільний попит на продукцію;

3) зовнішня конкуренція;

4) все зазначене.

 

2. Захист власного товаровиробника незалежно від форм власності на засоби виробництва; регулювання державної податкової політики; сприяння виробництву, враховуючи економічні, територіальні та інші аспекти; сприяння виробництву продукції, яка ввозиться як критичний імпорт; державне замовленні на товари, які фінансуються за рахунок бюджету і скорочення імпорту на ці товари – це:

1) надійність постачальників;

2) безпосередні чинники виробництва;

3) державне економічне регулювання діяльності підприємства;

4) все зазначене.

 

3. Досягнення найбільш ефективного використання ресурсів підприємства – це:

1) інтелектуальна складова;

2) фінансова складова;

3) інформаційна складова;

4) силова складова.

 

4. Про ослаблення фінансової складової економічної безпеки свідчать:

1) зниження ліквідності підприємства;

2) підвищення кредиторської та дебіторської заборгованості;

3) зниження фінансової стійкості;

4) все зазначене.

 

5. Що може негативно впливати на інтелектуальну складову економічної безпеки:

1) звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до ослаблення інтелектуального потенціалу;

2) зниження частки інженерно-технічних працівників і науковців у загальній чисельності працівників;

3) зниження винахідницької та раціоналізаторської активності та освітнього рівня працівників.

4) все зазначене.

 

6. Головними групами критеріїв безпосередньо в кадровій безпеці є показники:

1) чисельного складу персоналу та його динаміки;

2) кваліфікації й інтелектуального потенціалу;

3)ефективності використання персоналу й якості мотиваційної системи;

4) все зазначене.

 

7. До зловживань з боку персоналу відноситься:

1) дрібні разові розкрадання;

2) систематичні розкрадання середнього розміру;

3) «внутрішнє підприємництво»;

4) все зазначене.

 

8. Захист від надмірного податкового тиску, нестабільного законодавства, неефективної роботи юридичного відділу підприємства – це:

1) політико-правова безпека підприємства;

2) техніко-технологічна безпека підприємства

3) кадрова безпека підприємства;

4) фінансова безпека підприємства.

 

9. Основною причиною виникнення внутрішніх негативних впливів може бути:

1) низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного суб'єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї служби;

2) недостатнє фінансування юридичного забезпечення підприємницької або іншої діяльності;

3) небажання чи нездатність підприємства активно впливати на зовнішнє політико-правове середовище його діяльності;

4) все зазначене.

 

10. За ринкову складову на підприємстві має відповідати:

1) бухгалтерія;

2) служба маркетингу;

3) юридична служба;

4) технологічна служба.

 

Задача

Виручка від реалізації – 2500 тис. грн., змінні витрати – 1400 тис. грн., постійні витрати – 600 тис. грн., власні кошти – 900 тис. грн., довгострокові кредити – 250 тис. грн., короткострокові кредити – 300 тис. грн., середня розрахункова ставка відсотка за користування кредитом (середньозважена вартість позикових коштів) – 25%.

За наведеними вихідними даними визначити:

1. Скільки відсотків прибутку вдасться зберегти підприємству, якщо виручка від реалізації скоротиться на 10%?

2. Відсоток зниження виручки, при якому підприємство повністю позбавляється прибутку і знов встає на поріг рентабельності.

3. На скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб при скороченні виручки на 15% при колишньому значенні сили дії операційного важеля підприємство зберегло 80% очікуваного прибутку?

4. Рівень ефекту фінансового важеля. Ставка оподаткування прибутку 25%.

5. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Класифікація і характеристика різних видів інформації.

 

Варіант 11

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Основні поняття та категорії економічної безпеки підприємства.

2. Дати відповіді на тести:

1. Дія дестабілізуючих природних факторів і/або суб'єктивних, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією та порушенням законів і норм, що може спричинити потенційні або реальні втрати для організації – це:

1) загрози економічній безпеці;

2) чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства;

3) основні функціональні цілі економічної безпеки;

4) все зазначене.

 

2. Небезпеки і загрози економічній безпеці підприємства залежно від джерел виникнення поділяють на:

1) об'єктивні та суб'єктивні;

2) форс-мажорні і не форс-мажорні;

3) явні, видимі й латентні;

4) все зазначене.

 

3. Ступінь фінансової безпеки можна характеризувати такими показниками:

1) надлишок чи недостатність власних обігових коштів, необхідних для формування запасів і покриття витрат, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства;

2) надлишок чи недостатність власних обігових коштів, а також середньо- та довгострокових позик;

3) надлишок чи недостатність загального обсягу обігових коштів;

4) все зазначене.

 

4. Коли підприємству достатньо власних джерел формування запасів та покриття витрат – це:

1) нестійкий фінансовий стан і нестабільний рівень фінансової безпеки;

2) нормальна фінансова стійкість і нормальний рівень безпеки;

3) абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека;

4) все зазначене.

 

5. Частка технічних і технологічних рішень на рівні винаходів у загальній кількості нових рішень, використовуваних у виробничому процесі – це:

1) рівень технологічного потенціалу;

2) рівень прогресивності технологій;

3) рівень прогресивної продукції;

4) все зазначене.

 

6. Оцінка поточного рівня забезпечення політико-правової безпеки підприємства проводиться за напрямами:

1) рівень організації та якості робіт із забезпечення цієї складової загального рівня економічної безпеки;

2) бюджетно-ресурсне забезпечення робіт;

3) ефективність діяльності відповідних підрозділів суб'єктів господарювання;

4) все зазначене.

 

7. За силову складову економічної безпеки на підприємстві відповідають:

1) служба з персоналу;

2) фінансова та економічна служба підприємства;

3) служба охорони підприємства;

4) все зазначене.

 

8. Основними напрямами діяльності при гарантуванні безпеки майна і капіталів підприємства є:

1) охорона майна (будівель, споруд, устаткування, транспорту), охорона перевезень, страхування майна та ризиків, гарантування безпеки інвестування;

2) прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів;

3) створення умов функціонування з найменшою ймовірністю реалізації загроз безпеці інформаційних ресурсів і зумовлення різних видів збитку;

4) все зазначене.

 

9. Організація системи безпеки підприємства повинна мати:

1) три рівні;

2) чотири рівні;

3) п'ять рівнів;

4) шість рівнів.

 

10. Адміністративний рівень організації системи безпеки підприємства – це:

1) заходи забезпечення безпеки господарюючого суб'єкта специфічними засобами і методами;

2) управлінські рішення, необхідні для забезпечення безперебійного функціонування об'єкта;

3) використання сучасних технологій у сфері забезпечення всіх видів безпеки;

4) система фізичної безпеки, зокрема охорона фінансових, інтелектуальних і матеріально-технічних цінностей підприємства.

 

Задача

ТОВ «Галактика» має на балансі наступну нерухомість:

3-поверховий будинок на вул. Чернишевського, 2-поверхова будівля дитячого садка на вул. Герцена, 6-поверхову будівлю колишнього проектного інституту на вул. Добролюбова. Підприємство розглядає пропозиції від клієнтів про здачу даних об'єктів в оренду на 5 років. Зараз на ринку позикового капіталу встановилася норма рентабельності фінансових послуг 10% річних. Додаткові дані по об'єктах приведені в таблиці

Потрібно:

1. Визначити за яку ціну можна продати ці об'єкти сьогодні.

2. Який доход може отримати підприємство від продажу нерухомості в даний момент.

3. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

 

Найменування об'єкту

Місце розташування

Щорічна орендна плата (за оцінками експертів), тис. $

Прогнозне значення об'єкту нерухомості до кінця терміну оренди, тис. $

3-поверховий особняк

2-поверхова будівля дитячого садка

6-поверхова будівля колишнього проектного інституту

вул. Чернишевського

 

вул. Герцена

 

 

вул. Добролюбова

24

 

 

6

 

 

48

700

 

 

180

 

 

1500

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Суть і поняття інформації, інформаційної безпеки, захисту інформації..

 

Варіант 12

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Основні поняття та категорії економічної безпеки підприємства.

2. Дати відповіді на тести:

1. На ринку послуг з'явилося багато фірм, що надають клієнтам такі послуги, як несанкціоноване проникнення в чужі бази даних, прослуховування телефонних розмов, розкрадання документів, що містять комерційну таємницю, і т.ін. – це:

1) злочинці-одинаки;

2) конкуренти;

3) суперництво;

4) промислове шпигунство.

 

2. Показники рівня економічної безпеки підприємства, що дають змогу виявити больові точки в його діяльності, визначити основні напрями і найбільш дієві способи підвищення ефективності його роботи – це:

1) внутрішньовиробнича складова економічної безпеки підприємства;

2) позавиробнича складова економічної безпеки підприємства;

3) категорії економічної безпеки підприємства;

4) індикатори економічної безпеки підприємства.

 

3. Ступінь фінансової безпеки можна характеризувати такими показниками:

1) надлишок чи недостатність власних обігових коштів, необхідних для формування запасів і покриття витрат, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства;

2) надлишок чи недостатність власних обігових коштів, а також середньо- та довгострокових позик;

3) надлишок чи недостатність загального обсягу обігових коштів;

4) все зазначене.

 

4. Коли підприємству достатньо власних джерел формування запасів та покрит­тя витрат – це:

1) нестійкий фінансовий стан і нестабільний рівень фінансової безпеки;

2) нормальна фінансова стійкість і нормальний рівень безпеки;

3) абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека;

4) все зазначене.

 

5. До показників техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства відноситься:

1) матеріаломісткість;

2) коефіцієнт корисного використання матеріалів;

3) коефіцієнт браку;

4) все зазначене.

 

6. Для оцінки рівня правової безпеки визначають:

1) співвідношення чисельності окремих категорій працівників;

2) співвідношення втрат підприємства внаслідок порушення трудових норм до загального розміру відвернених юридичною службою втрат;

3) відповідність кваліфікації працівників ступеню складності виконуваних ними робіт;

4) співвідношення власного та залученого капіталу.

 

7. До показників безпеки підприємства в екологічній сфері належить:

1) коефіцієнт безпечності продукції;

2) коефіцієнт раціонального використання відходів;

3) коефіцієнт забруднення середовища;

4) все зазначене.

 

8. Причиною негативних явищ в силовій сфері може бути:

1) нездатність підприємств-конкурентів досягти переваг коректними методами ринкового характеру, тобто за рахунок підвищення якості власної продукції, зниження поточних витрат на виробництво (діяльність), удосконалення маркетингових досліджень ринку тощо;

2) кримінальні мотиви одержання злочинними юридичними (фізичними) особами доходів через шантаж, шахрайство або крадіжки;

3) некомерційні мотиви посягань на життя та здоров'я керівників і працівників підприємства, а також на майно фірми;

4) все зазначене.

 

9. За ринкову складову на підприємстві має відповідати:

1) бухгалтерія;

2) служба маркетингу;

3) юридична служба;

4) технологічна служба.

10. До правових засобів гарантування безпеки можна віднести:

1) достатність грошових коштів;

2) закони та підзаконні акти, що видані вищими органами влади, й розроблені власні (локальні) правові акти з питань гарантування економічної безпеки підприємства;

3) забезпеченість кадрами;

4) друкована і відеопродукція з питань збереження конфіденційної інформації.

 

Задача

Підприємство збирається пом'якшити свою кредитну політику і продовжити термін надання комерційного кредиту з 72 до 90 днів. Валова маржа складає 20% від виручки. Додаткові дані приведені в таблиці.

 

Показник

Поточне значення, тис. грн.

Передбачуване значення, тис. грн.

Виручка від реалізації

Обсяг продажів в кредит

Витрати

 

Термін між пред'явленням рахунку і його оплатою

500

450

3% від продажу в кредит

 

72 дня

640

550

4% від продажу в кредит

 

90 днів

Вважаючи, що в році 360 днів дайте відповідь на наступні питання:

1. На яку величину зміниться валова маржа по товарах, проданих в кредит після пом'якшення кредитної політики?

2. Чому дорівнює різниця у витратах?

3. Чому дорівнює середня дебіторська заборгованість до і після пом'якшення кредитної політики?

4. Знайдіть збільшення середньої дебіторської заборгованості.

5. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Організація і функції підрозділів технічного захисту інформації.

 

                Варіант 13

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Концепція безпеки підприємства.

2. Дати відповіді на тести:

1. Захист власного товаровиробника незалежно від форм власності на засоби виробництва; регулювання державної податкової політики; сприяння виробництву, враховуючи економічні, територіальні та інші аспекти; сприяння виробництву продукції, яка ввозиться як критичний імпорт; державне замовленні на товари, які фінансуються за рахунок бюджету і скорочення імпорту на ці товари – це:

1) надійність постачальників;

2) безпосередні чинники виробництва;

3) державне економічне регулювання діяльності підприємства;

4) все зазначене.

 

2. Гарантування таємниці на науково-технічні досягнення, розроблення нових технологій, інтелектуальну власність, ноу-хау, в тому числі й комерційні таємниці – це:

1) надійний захист комерційної таємниці;

2) державне економічне регулювання діяльності підприємства;

3) компетентність керівництва підприємства;

4) зовнішня конкуренція.

 

3. Високий професіоналізм керівництва і команди його менеджерів (висококваліфіковані кадри; система їх підготовки і форми навчання; створення для них відповідних виробничих і соціально-економічних умов) – це:

1) безпосередні чинники виробництва;

 1. компетентність керівництва підприємства;

3) надійний захист комерційної таємниці;

4) безпосередні чинники виробництва.

 

4. Кількість оборотів активів підприємства за певний період – це:

1) оборотність товарно-матеріальних запасів;

2) середній термін оплати дебіторської заборгованості покупцями продукції підприємства;

3) середній термін оплати кредиторської заборгованості постачальникам;

4) оборотність активів.

 

5. Діленням власного капіталу на підсумок балансу підприємства знаходиться:

1) коефіцієнт забезпечення боргів;

2) коефіцієнт ліквідності;

3) коефіцієнт автономії;

4) фінансовий важіль (леверидж).

 

6. Частка технічних і технологічних рішень на рівні винаходів у загальній кількості нових рішень, використовуваних у виробничому процесі – це:

1) рівень технологічного потенціалу;

2) рівень прогресивності технологій;

3) рівень прогресивної продукції;

4) все зазначене.

 

7. Оцінка поточного рівня забезпечення політико-правової безпеки підприємства проводиться за напрямами:

1) рівень організації та якості робіт із забезпечення цієї складової загального рівня економічної безпеки;

2) бюджетно-ресурсне забезпечення робіт;

3) ефективність діяльності відповідних підрозділів суб'єктів господарювання;

4) все зазначене.

 

8. Виокремлюють інформацію:

1) відкриту офіційну;

2) вірогідну нетаємну, одержану через неформальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації;

3) вірогідну таємну, отриману через неформальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації;

4) все зазначене.

 

9. Захист від руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності підприємства – це:

1) безпека підприємства в інформаційній сфері;

2) безпека підприємства в екологічній сфері;

3) безпека підприємства в кадровій сфері;

4) безпека підприємства в технологічній сфері.

 

10. До показників безпеки підприємства на ринку відноситься:

1) конкурентоспроможність на ринку;

2) частка підприємства на ринку;

3) ритмічність збуту;

4) все зазначене.

Задача

Акціонерне товариство аналізує можливі варіанти розвитку своєї діяльності. Зокрема, розглядується пропозиція щодо закупівлі устаткування для розфасовки продукції, що збільшить постійні витрати, і як альтернативний варіант – залучення додатково фасувальників для ручної розфасовки, що приведе до зростання частки змінних витрат у виручці. Проаналізуйте динаміку обсягу реалізації в точці беззбитковості залежно від зміни структури витрат при різному рівні постійних витрат. Розгляньте діапазон зміни постійних витрат від 50 до 230 грн. і змінних витрат від 0 до 90% виручки. Результати розрахунків занесіть в таблицю.

Таблиця. Динаміка обсягу реалізації в точці беззбитковості

Постійні витрати, грн.

Частка змінних витрат у виручці %

0

10

30

50

70

90

50

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

 

230

 

 

 

 

 

 

Зробіть висновки та запропонуйте практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Охорона таємниць підприємства.

 

Варіант 14

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Структура та індикатори економічної безпеки підприємства.

2. Дати відповіді на тести:

1. Основною метою загальних засобів безпеки є:

 1. запобігання виникненню можливих загроз та їх здійснення;
 2. розроблення і дотримання нормативів безпеки;
 3. регламентація й мотивація поведінки працівників організації;
 4. все зазначене.

 

2. Дія дестабілізуючих природних факторів і/або суб'єктивних, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією та порушенням законів і норм, що може спричинити потенційні або реальні втрати для організації – це:

1) загрози економічній безпеці;

2) чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства;

3) основні функціональні цілі економічної безпеки;

4) все зазначене.

 

3. Ліквідність буває:

 1. загальна;
 2. термінова;
 3. абсолютна;
 4. все зазначене.

 

4. Ступінь фінансової безпеки можна характеризувати такими показниками:

1) надлишок чи недостатність власних обігових коштів, необхідних для формування запасів і покриття витрат, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства;

2) надлишок чи недостатність власних обігових коштів, а також середньо- та довгострокових позик;

3) надлишок чи недостатність загального обсягу обігових коштів;

4) все зазначене.

 

5. До зловживань з боку персоналу відноситься:

1) дрібні разові розкрадання;

2) систематичні розкрадання середнього розміру;

3) «внутрішнє підприємництво»;

4) все зазначене.

6. Рівень відповідності застосовуваних на підприємстві технологій найкращим світовим аналогам за оптимізації витрат – це:

1) інтелектуальна безпека підприємства;

2) фінансова безпека підприємства;

3) техніко-технологічна безпека підприємства;

4) все зазначене.

 

7. До показників безпеки підприємства у політико-правовій сфері відноситься:

1) коефіцієнт платіжної дисципліни;

2) коефіцієнт якості юридичних послуг;

3) коефіцієнт юридичного менеджменту;

4) все зазначене.

 

8. Здійснення ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства – це:

1) інтелектуальна складова;

2) політико-правова складова;

3) інформаційна складова;

4) техніко-технологічна складова.

 

9. Коефіцієнт ефективності рекламної політики підприємства розраховується як:

1) відношення чистого прибутку підприємства до активів підприємства;

2) відношення ціни виробу підприємства до ціни еталонного виробу;

3) відношення витрат на рекламу до валового прибутку;

4) відношення чистого прибутку до обсягу продажів галузі.

 

10. Надійність взаємодії з економічними контрагентами підприємства – це:

1) силова складова економічної безпеки підприємства;

2) інтерфейсна складова економічної безпеки підприємства;

3) правова безпека підприємства;

4) інформаційна безпека підприємства.

 

Задача

Кондитерське підприємство ВАТ «Бісквіт» продало на умовах комерційного кредиту з відстроченням оплати на 80 днів під 15% річних свою продукцію. Дані про продажі приведені в таблиці:

Найменування продукції

Одиниця виміру

Обсяг відвантаження

Відпускна ціна з ПДВ, грн.

Печиво «Забава»

Вафлі «Ніжність»

Цукерки «Травнева ніч»

Шоколадний набір «Венеціанська ніч»

Новорічний дитячий подарунок

кг

кг

кг

шт.

 

шт.

200

100

150

250

 

180

4,50

5,80

10,40

8,50

 

12,30

Комерційний кредит оформлений за допомогою простого векселя. Через 55 днів з моменту оформлення векселя підприємство вирішило врахувати вексель в банку «Меркурій» по обліковій ставці 25% річних.

Потрібно:

1 .Визначити суму грошей, яку отримає кондитерське підприємство ВАТ «Бісквіт» за відвантажену продукцію

2. Визначити доход банку від обліку і погашення векселя.

3. Зробити висновки та запропонувати практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Роль ділової (корпоративної) розвідки в бізнесі.

 

Варіант 15

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Основи економічної безпеки підприємства.

2. Дати відповіді на тести:

1. Небезпеки і загрози економічній безпеці підприємства за можливістю запобігання поділяють на:

1) об'єктивні та суб'єктивні;

2) форс-мажорні і нефорс-мажорні;

3) явні, видимі й латентні;

4) все зазначене.

 

2. Крадіжки, вимагання, грабіж, розбій; виведення із ладу обладнання, знищення та пошкодження майна, стихійні лиха, аварії, катастрофи й теракти – це:

1) економічні загрози;

2) психологічно-інформаційні загрози;

3) фізичні загрози;

4) основні чинники ризику.

 

3. Співтовариства "злодіїв у законі", що не мають аналогів у світовій кримінальній практиці, банд, угруповань, організованих груп – це:

1) організована злочинність;

2) промислове шпигунство;

3) суперництво;

4) випадкові (тимчасові) злочинні групи.

 

4. Ефективність використання всього наявного майна підприємства характеризує:

1) рентабельність активів;

2) рентабельність власного капіталу;

3) рентабельність акціонерного капіталу;

4) рентабельність продукції.

5. Кількість оборотів активів підприємства за певний період – це:

1) оборотність товарно-матеріальних запасів;

2) середній термін оплати дебіторської заборгованості покупцями продукції підприємства;

3) середній термін оплати кредиторської заборгованості постачальникам;

4) оборотність активів.

 

6. Головними групами критеріїв безпосередньо в кадровій безпеці є показники:

1) чисельного складу персоналу та його динаміки;

2) кваліфікації й інтелектуального потенціалу;

3) ефективності використання персоналу й якості мотиваційної системи;

4) все зазначене.

 

7. До зловживань з боку персоналу відноситься:

1) дрібні разові розкрадання;

2) систематичні розкрадання середнього розміру;

3) «внутрішнє підприємництво»;

4) все зазначене.

 

8. До показників безпеки підприємства у політико-правовій сфері відноситься:

1) коефіцієнт платіжної дисципліни;

2) коефіцієнт якості юридичних послуг;

3) коефіцієнт юридичного менеджменту;

4) все зазначене.

 

9. Здійснення ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства – це:

1) інтелектуальна складова;

2) політико-правова складова;

3) інформаційна складова;

4) техніко-технологічна складова.

 

10. Ринкова складова економічної безпеки підприємства – це:

1) захист фізичної особи від загроз її життю, здоров'ю та матеріальному благополуччю, а також захист майна підприємства від кримінальних посягань;

2) захист від руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності підприємства;

3) здійснення ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства;

4) захист від неефективно обраної моделі поведінки на ринку, помилок у товарній збутовій політиці, політиці ціноутворення, виготовлення неконкурентоспроможної продукції.

 

Задача

Привате акціонерне товариство «ФАРМА» приступає до виробництва нового лікарського засобу. Технологічно допустиме використання як вітчизняної, так і імпортної сировини і устаткування, що істотно відбивається на структурі витрат: діапазон зміни змінних витрат складає від 10 до 80% виручки. За попередніми маркетинговими дослідженнями максимальний обсяг реалізації нової продукції може скласти 2 млн. грн.

Проведіть варіантні розрахунки величини максимально допустимих постійних витрат при різній структурі витрат для різних обсягів виробництва. Дані занесіть в таблицю.

Таблиця. Динаміка постійних витрат в точці беззбитковості

Обсяг виручки, тис. грн.

Частка змінних витрат %

10

20

30

40

50

60

70

80

600

 

 

 

 

 

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

1400

 

 

 

 

 

 

 

 

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Зробіть висновки та запропонуйте практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства.

 

4. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Специфіка трактування ділової (корпоративної) розвідки та її відмінність від промислового (комерційного) шпигунства.

 

Методичні вказівки до розв'язання задач

 

Методичні вказівки до вирішення задачі №1

1. Розрахуємо власні оборотні кошти (ВОК) як різницю поточних пасивів (ПП) і поточних активів (ПА):

 

ВОК = ПП – ПА = (ВК +Р +ДКЗ) – ОА

 

де ВК – власні кошти;

Р- резерви;

ДКЗ – довгострокова кредиторська заборгованість;

ОА – оборотні активи.

2. Знайдемо поточні фінансові потреби (ПФП):

 

ПФП = ПА (без грошей) – ПП = (ЗС +НВ +ЗГП+ ДЗ) – ККЗ

 

де ПА – поточні активи;

ПП – поточні пасиви;

ЗС – запаси сировини;

НВ – незавершене виробництво;

ЗГП – запаси готової продукції;

ДЗ – чиста дебіторська заборгованість (тільки по постачальниках);

ККЗ – короткострокова кредиторська заборгованість по постачальниках

3. Знайдемо потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів (ДК)

 

ДК = ВОК – ПФП

 

4. Знайдемо реальний надлишок (РН)

 

РН = ПН +КК – КФВ

 

де ПН- потенційний надлишок;

КК – короткострокові кредити банку;

КФВ – короткострокові фінансові вкладення.

 

Методичні вказівки до вирішення задачі №2

1. Знайдемо чистий оборотний капітал ЧОК як різницю поточних активів ПА і поточних пасивів (ПП)

 

ЧОК = ПА – ПП = (ГК+ЧДЗ +ТМЦ)- (ККЗ+ЗЗП+ЗП)

 

де ГК – грошові кошти;

ЧДЗ- чиста дебіторська заборгованість по покупцях;

ТМЦ- товарно-матеріальні цінності;

ККЗ- короткострокова кредиторська заборгованість по покупцях;

ЗЗП – заборгованість по заробітній платі;

ЗП- заборгованість по податках.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності

 

Кзаг.л = ЗА/КЗ

 

де ЗА – загальна сума активів;

КЗ- короткострокові зобов'язання.

3. Коефіцієнт термінової ліквідності

 

Ктер.л=(ГК+КФВ+ДЗ) /КЗ

 

де КФВ – короткострокові фінансові вкладення;

ДЗ- дебіторська заборгованість;

КЗ – короткострокові зобов'язання.

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

Кабс.л = ГК/КЗ

 

Методичні вказівки до рішення задачі №3

1. Знайдемо коефіцієнт оборотності активів Коб:

 

Коб = ЧВ/Аср.,

 

де ЧВ – чиста виручка

А ср.- середньорічна вартість активів.

2. Оборотність дебіторської заборгованості:

 

ОДЗ=365/ЧВ/ДЗср.,

 

де ДЗср- середньорічна вартість дебіторської заборгованості

3.Оборотність кредиторської заборгованості

 

ОКЗ=365/С/в/КЗср.,

 

де С/в – собівартість реалізованої продукції;

КЗср.- середньорічна кредиторська заборгованість по постачальниках

4.Оборотність товарно-матеріальних цінностей

 

ОТМЦ=365/С/С/ТМЦср.,

 

де ТМЦср. – середньорічна вартість ТМЦ

5.Тривалість операційного циклу

 

ТОЦ= ОДЗ+ОТМЦ

 

Методичні вказівки до рішення задачі №4

1. Фактична структура капіталу:

 

частка позикового капіталу =ПК/ПБ

 

де ПК- позиковий капітал;

ПБ- підсумок балансу.

 

частка власного капіталу = 1-Кзк.

 

2. «Золоте правило»

 

а) ВК/НА>1,

 

де ВКвласний капітал;

НА – необоротні активи.

 

б) (СК+ПДК)/(НА+ВЗ)>1

 

де ПДК- позиковий довгостроковий капітал;

ВЗ – виробничі запаси.

3. Дотримання «вертикального правила»:

на початок року:

 

ВК/ПБ>0,5

 

Методичні вказівки до рішення  задачі №5

1.Знайдемо  суму  капіталу і резервів Пз

 

Км34 –А1):П3

 

2. Розрахуємо  величину витрат

 

ВОК = П31-3

3. Розрахуємо з умови балансу А1+А2=П3+П4+П5=ПБ

 

 

Методичні рекомендації до рішення задачі №6

1. Придбання активу у власність за рахунок власних коштів

а) розрахуємо ліквідаційну вартість активу, наведену у теперішньому часі

 

Влнав.=

 

2. Придбання активу за рахунок довгострокового банківського кредиту.

Розрахуємо суму чистого грошового потоку по довгостроковому банківському кредиту ГПКс, приведеному до справжньої вартості

 

ГПКс =

 

де  ВК – сума сплачуваного відсотка за кредит відповідно до річної ставки;

СК – сума отриманого кредиту, що підлягає погашенню наприкінці кредитного періоду;

ПП – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;

i – річна ставка відсотка за довгостроковим кредитом, виражена десятковим дробом;

n – кількість інтервалів, по яких здійснюється розрахунок відсоткових платежів, в загалом обумовленому періоді часу.

3.Оренда (лізинг) активу

Визначимо суму чистого грошового потоку по лізинговому активу, приведену до справжньої вартості

 

ГПЛн =

 

де АПл  сума лізингового платежу, передбачена умовами лізингової угоди;

ЛП – річна сума регулярної лізингової угоди;

i – середньорічна ставка позикового відсотка на ринку капіталу (середня ставка відсотка за довгостроковим кредитом), виражена десятковим дробом);

n – кількість інтервалів, по яких здійснюється розрахунок відсоткових платежів, в загалом обумовленому періоді часу.

 

Методичні рекомендації до рішення задачі №7

Показник

Варіанти розширення діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

Валовий прибуток

Пв= Rа *А, тис. грн.                

Rа – рентабельність активів %

А –вартість активів, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість позикового капіталу

 ВПК = ПК*i, тис. грн.

ПК- позиковий капітал, тис. грн.

і – ставка позикового відсотка,%

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток до оподаткування

Пн=Пв – ВПК, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

Пп=Пн*0,25, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

Пч = Пн – ПП, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність капіталу

Rк =Пч *ВК, тис. грн.

ВК – власний капітал, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до рішення задачі №8

1. Знайдемо приріст капіталізації прибутку (ПКП)

 

ПКП =МП*ПП*(1-НД|),

 

де МП – маржа прибутку (питома вага чистого прибутку в обсязі продажів);

ПП- прогнозований рівень продажів;

НД- норма дивіденду (питома вага дивідендів в чистому прибутку)

2. Обчислимо капіталізований прибуток

3. Розрахуємо потребу в додатковому фінансуванні.

 

Методичні вказівки до рішення задачі №9

1. Знайдемо валову маржу

 

ВМ =В – Сзм

 

де В – виручка

Сзм – змінні витрати

Знайдемо силу операційного важеля

 

СОВ=ВМ/П

 

де П прибуток.

Знайдемо відсоток падіння прибутку

ПП%=ПВ%*СОВ

 

де ПВ% -процент падіння виручки.

2. Знайдемо відсоток зниження виручки, при якому підприємство стає на поріг рентабельності

3. Сума прибутку, яку потрібно зберегти

Щоб зберегти % прибутку виходитимемо з формули, що постійні витрати не повинні перевищити

 

Спост =(СОВ–1)хП

 

4. Знайдемо відсотки за кредит

 

% =ПК * і

 

де  ПК – позиковий капітал

і – ставка відсотка за кредит

5. Знайдемо економічну рентабельність активів

 

ЕР=НРЕІ/ПБ*100%

 

де НРЕІ – нетто-результат експлуатації інвестицій НРЕІ=П+%;

ПБ- підсумок балансу

Знайдемо ефект фінансового важеля

 

ЕФВ=(1-НП)*(ЕР-СРСП)*ПК/СК

 

Методичні  вказівки до рішення задачі №10

1. Знаходимо виручку

 

В= Q*Ц

 

де Q – де  обсяг реалізації;

    Ц – ціна за 1 одиницю.

2. Знайдемо валову маржу

 

ВМ = (Ц – Сзм)*Q

 

3. Знайдемо коефіцієнт валової маржі

 

Квм = ВМ/В

 

4. Знайдемо валову маржу на одиницю  товару

 

Вм1= В/ Q

 

5.Знайдемо поріг беззбитковості в натуральному виразі

 

ПБшт. = Спост/ВМ1

 

   Знайдемо поріг беззбитковості у вартісному виразі

 

ПБгрн. = Споствм

 

6.Знайдемо поріг рентабельності в натуральному виразі

 

ПРшт. = (Спрпосткспост):ВМ1

 

   Знайдемо поріг рентабельності у вартісному виразі

 

ПРгрн = Споствм

 

7.Знайдемо запас фінансової міцності у вартісному виразі

 

ЗФМгрн=В – ПРгрн

 

   Знайдемо запас фінансової міцності у відсотках

 

ЗФМ% =ЗФМгрн./В*100

 

8. Знайдемо прибуток

 

П=ВМ-Спрпост – Скспост

 

9.   Знайдемо силу операційного важеля

 

СОВ=ВМ/П

 

Методичні вказівки до рішення задачі №11

1. Знайдемо поточну вартість об'єкту

 

*  

 

де PV1– поточна вартість нерухомості;

     PV2 – поточна вартість орендної плати;

     FVAнарощена вартість об'єкту;

     PMT –  розмір окремого разового платежу для аннуітета;

      n термін потоку платежів;

      і – ставка нарощування;

  коефіцієнт сучасної вартості термінового аннуітету.

Методичні рекомендації до рішення задачі №12

1. Знайдемо зміни виручки після пом'якшення кредитної політики

2. Знайдемо зміну валової маржі по товарах, проданих в кредит після пом'якшення кредитної політики

3. Витрати з урахуванням пропозиції, поточні витрати, різницю у витратах

 

∆В= Впроп  – Впот

 

4. Середня дебіторська заборгованість після зміни кредитної політики

 

ДЗпоперкреддз

 

де Вкред – обсяг продажів в кредит;

    Одз – оборот дебіторської заборгованості, знаходиться як приватне 360 і терміну надання товарного кредиту.

5. Збільшення середньої дебіторської заборгованості

 

∆ДЗ=ДЗпопер– ДЗпот

 

Методичні рекомендації до рішення задачі №13

Для знаходження обсягу реалізації в точці беззбитковості скористаємося формулою

 

ТБ= Спост/В-Сзмін

 

де Спост постійні витрати;

       Сзм – змінні витрати;

       В – виручка.

 

Методичні вказівки до рішення задачі №14

1.Знайдемо виручку підприємства за відвантажену продукцію

2.Знайдемо нарощену суму по відсотковому векселю наприкінці терміну

 

S=P (1+,

 

де Р номінальна сума векселя;

– період на який виписаний вексель;

Ккількість днів в році (приймаємо 360);

iставка позикового відсотка.

 

3. Знайдемо суму, яку підприємство отримає на руки після утримання дисконту

 

S*= S(1

 

           облікова ставка банку по векселю

4. Знайдемо дисконт банку  по векселю

 

ДБ = S-S*

 

Методичні рекомендації до рішення задачі №15

Для знаходження постійних витрат в точці беззбитковості скористаємося формулою

 

Спост= В*(1-Сзм)

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Законодавство

 1. Конституція України 28 червня 1996 року №254К/ 96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30.
 2. Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2008 р.: (відповідає офіц. текстові). – К.: Вид. Паливода А.В., 2008. – 192 с.
 3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001 № 25-26. – Ст.131
 4. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. –  Ст. 268.
 5. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. –  Ст. 351.
 6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму : Закон  України  вiд 28 листопада 2002 р. № 249- ІV  // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. –  Ст. 2.
 7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-IІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. –  Ст. 1.
 8. Про банки та банківську діяльність : Закон України від 07 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. –  Ст. 30.
 9. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні :  Закон  України  вiд 26 січня 1993 р. № 2939-XII  // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. –  Ст. 110.
 10. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. –  Ст. 33.
 11. Про  зовнішньоекономічну  діяльність  :  Закон  України  вiд 16 квітня 1991 р. № 959-XII  // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. –  Ст. 377.
 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 № 569-р «Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері».
 13. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуна період до 2015 р.: Розпорядження КМУ N 190-р // Офіційний вісник України вiд 21 березня 2011 р. – 2011. – № 19 – Ст.803.
 14. Указ Президента України від 13.04.2011 № 466/2011 «Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України».
 15. Указ Президента України від 08.07.2009 № 514/2009 «Про Доктрину інформаційної безпеки України».
 16. Указ Президента України від 28.09.2004 № 1144/2004 «Про Державний комітет фінансового моніторингу України».
 17. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування терроризму: Наказ Держфінмоніторингу України від 3 серпня 2010 р. N 126 // Офіційний вісник України вiд 29 жовтня 2010 р. – 2010. – № 80. – Ст.2839.
 18. Наказ МВС України від 03.09.2012 № 769 «Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України».
 19. Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України».
 20. Наказ МВС України 08.09.2005 № 760 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх прав України у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів у сфері економіки».
 21. Наказ ГоловКРУ, МВС України, СБУ, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України».

 

Основна література:

 1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : [моногр.]. - К.: Фенікс, 2004. – 800 с.
 2. Богданович  В. Ю. Методи  державного  управління забезпеченням національної безпеки у її визначальних  сферах : навч. посіб. /  В. Ю. Богданович , А. І. Семенченко,  М. Ф. Єжеєв. – К. : НАДУ, 2008. – 136 с.
 3. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: моногр. / Б.В. Губський. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2010. – 122 с.
 4. Дмитренко Е.С. Юридична відповідальність суб’єктів фінансового права у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України : монографія / Е.С. Дмитренко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 592 с.
 5. Економічна безпека: навч. посіб. / [В.І. Франчук Л.В. Герасименко В.О. Гончарова О.Є. Користін та ін.]; за ред. В.І. Франчук – Львів ДУВС,  2010. – 244 с.
 6. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, С.М. Макуха та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.С. Шевченко. – Х.: Право, 2009. – 312 с.
 7. Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави: підручник / Я.М. Жаркова, М.Т. Дзюба, І.В. Замураєва та ін.. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 256 с.
 8. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 432 с.
 9. Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика. – К.: “Знання”, 2004. – 638 с.
 10. Кондрат Е.Н. Финансовая безопасность России в современном мире. Теоретико-методологические аспекты : монография / Е.Н. Кондрат. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ», 2010. – 176 с.
 11. Користін О.Є., Барановський О.І., Герасименко Л.В. Економічна безпека: навч. посіб.; за ред. О.М. Джужі. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. – 368 с.
 12. Користін О.Є., Бутузов В.М., Василевич В.В. та ін. Протидія кіберзлочинності в Україні: правові та організаційні засади : навч. пос. - К. : Видавничій дім «Скіф», 2012. – 736 с.
 13. Мазур І.І. Економічна безпека: навчальний посібник. - К.: Знання - 2012. – 647 с.
 14. Моделювання економічної безпеки : держава, регіон, підприємство / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С, Клебанова, О.І. Черняк. – Х., 2011. – 240 с.
 15. Молчанова Т.В., Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт: Монография / Молчанова Т.В., Некрасов В.А., Усатый Г.А. − К.: КНТ, 2007. − 271 с.
 16. Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : КВІЦ, 2006. – 468 с.
 17. Петрик В. М., Кузьменко А. М., Остроухов В. В. та ін. Соціально-правові основи інформаційної безпеки: Навчальний посібник / За ред. В. В. Остроухова. – К.: Росава, 2007. – 496 с.
 18. Пономаренко В. С. Концептуальні основи економічної безпеки [Текст] : монографія / В.С. Пономаренко, С.В. Кавун; Харківський національний економічний університет. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 255 с.
 19. Попович В. М. “Тіньова економіка", К.: Правові джерела, 2008. – 326 с.
 20. Попович В.М. Теорія детінізації економіки. Ірпінь.- 2001. – 278 с.
 21. Предборський В.А. Економічна безпека держави. К.: Кондор, 2005. – 391 с.
 22. Фінансовий моніторинг у сфері страхової діяльності як інститут економічної безпеки України: монографія / О.Є. Користін, Ю.Р. Гавдьо, Д.В. Кіріка. – К., ПП «Друкарня Діапринт», 2012. – 304 с.
 23. Сухоруков А.І. Проблеми фінансової безпеки України: Монографія / (передмова акад. НАН України С.І.Пирожкова). – К.: НИПМБ, 2005. – 140 с.
 24. Сухоруков А.І., Ладюк О.Д. Фінансова безпека держави: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 192 с.
 25. Юдін О.К., Корченко О.Г., Конахович Г.Ф. Захист інформації в мережах передачі даних. - К. : Вид-во ТОВ «НВП»ІНТЕРСЕРВІС», 2009. – 716 c.
 26. Юдін О.К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення : підруч. - К. : НАУ, 2011. – 640 с.

 

Додаткова література:

 1. Богомолов В.А. Экономическая безопасность. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 303 с.
 2. Вечканов В.С. Экономическая безопасность: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.
 3. Дмитренко Е.С. Юридична відповідальність суб’єктів фінансового права у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України : монографія / Е.С. Дмитренко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 592 с.
 4. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2010.
 5. Законодавче забезпечення протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю: збірник підзаконних нормативних актів / Департамент Держ. служби боротьби з економічною злочинністю; Київський національний ун-т внутрішніх справ. Навчально-науковий ін- т підготовки кадрів кримінальної міліції / Леонід Павлович Скалозуб (упоряд.), Віктор Іванович Василинчук (упоряд.). — Л. : ЗУКЦ, 2008. — 258с.
 6. Інформаційна безпека держави у контексті протидії інформаційним війнам: Навчальний посібник // За заг. ред. В. Б. Толубка. – К.: НАОУ, 2004. – 315 с.
 7. Іщенко В.В. Податкова складова фінансової безпеки держави // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. - № 37. – С. 35-40.
 8. Клименко А.О. Організаційні та правові засади діяльності банків щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: Монографія. – К.: Ун-т «Україна», 2006. – 168 с.
 9. Козаченко І.П., Томма Р.П. Виявлення та розкриття злочинів у  сфері інтелектуальної власності. Науковий вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск № 4, Луганськ-2009. – С. 23-28.
 10. Козлов С.Б., Іванов Е.В. Предпринимательство и безопасность. – М.: Агентство НТИ. – 1991.
 11. Концепція економічної безпеки України. – К.: ІЕП НАНУ, 1998. – 28 с.
 12. Користін О.Є Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні. Монографія. Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 448 с.
 13. Користін О.Є. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст]: навч.посіб. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 272 с.
 14. Користін О.Є., Чернявський С.С. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності: навч. посіб./ За ред. Джужі О.М. – К.: КНТ, 2009. 612 с.
 15. Кузнєцова Н.С., Назарук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні. Правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 16. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: учебное пособие для вузов. – М.: Норма, 2006. – 336 с.
 17. Мандибура В.О. Тіньова економіка в Україні. Напрями законодавчої стратегії її обмеження. – К., 1998. – 324 с.
 18. Медведкина Е.А., Белаш О. Теоретические и прикладные аспекты реализации концепции финансовой безопасности государства // Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право. – Вип. 1. – Т. 1. – 2011. – С. 233.
 19. Миколаєва М., Шевяков А. Теневая экономика, методы анализа и оценки. – М. – 2007.
 20. Морозов О. Інформаційна безпека в умовах сучасного стану і перспективи розвитку державності // Віче. – 2007. – № 12. – Спецвипуск. – С. 23 – 25.
 21. Пастернак-Таранущенко Г.А. Економічна безпека держави. — К.: Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. – 374 с.
 22. Попович В.М. Организационно-правовые основы взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности по обеспечению экономической безопасности в сфере кредитных отношений / Под ред. М. Поповича. – К.: Правові джерела, 1996.
 23. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / В.М. Попович. моногр. – К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.
 24. Стрельбицька Л.М. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності : монографія / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький; за ред.. М.П. Стрельбицького. – К.: Кондор, 2004. – 600 с.
 25. Тіньова економіка та організована економічна злочинність (під редакцією Предборського В.А.). – К. – 1999. – 463 с.
 26. Тимофеева И.Ю. Налоговая безопасность в системе экономических отношений: научно-теоретические подходы: Монография. – Смоленск: Универсум, 2008. – 160 с.
 27. Ткаченко С. І. Зовнішньоторговельна безпека як складова національної економічної безпеки України / С. І. Ткаченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2. – С. 35–38.
 28. Филимонова Е.А. Финансовая безопасность: теория, методология и практика / Е.А. Филимонова; отв. ред. В.И. Бувальцева. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. – 213 с.
 29. Финансовая безопасность: Учебное пособие / В.С. Чеботарев, С.С. Чеботарев, С.А. Кузьменко, О.М. Елфимов, А.И. Сапрыкин. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 120 с.
 30. Чернявський С.С., Користін О.Є. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст]: навч.посіб. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 272 с.
 31. Чесноков А.В. Методи оцінки зовнішньоекономічної безпеки України // Вісник Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. - № 1. – С. 136-143.
 32. Шестопалов Г. Г. Зовнішньоекономічна складова економічної безпеки України / Г. Г. Шестопалов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua/2002/fem/lutsenko/lib/shestopalow.htm.
 33. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. – К.: НІСД, 1997. – 286 с.
 34. Экономическая безопасность Российской Федерации. Учебник для ВУЗов/ Под общей ред. С.В. Степашина. - М.: СПб, 2001. – 758 с.
 35. Економічна безпека: Навч.посібник / керівник авторського колективу З.Б.Живко; Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010. - 348 с. Ковальчук Т. Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика,- К.: Т-во "Знання", КОО, 2004,- 638 с.
 36. Дацків Р М. Економічна безпека держави в умовах глобальної конкуренції. Л. : Центр Європи, 2006. – 160 с.
 37. Кавун С.В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади: монографія / С.В. Кавун .- Х.: В-во ХНЕУ, 2010.  – 634 с.
 38. Кузнєцов О.О.Захист інформації та економічна безпека підприємства: монографія / Кузнєцов О.О., Євсєєв С.П., Кавун С.В. – Х.:В-во ХНЕУ, 2011. – 348 с.
 39. Мазур І.І. Детінізація економіки  України: теорія та практика / Монографія. К.: ВПЦ “Київський університет”. - 2012. - 329 с.
 40. Мазур І.І. Економічна безпека: навчальний посібник. - К.: Знання - 2012. - 647 с.
 41. Моделювання економічної безпеки : держава, регіон, підприємство / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С, Клебанова, О.І. Черняк. – Х., 2011. – 240 с.
 42. Пономаренко В. С. Концептуальні основи економічної безпеки [Текст] : монографія / В.С. Пономаренко, С.В. Кавун; Харківський національний економічний університет. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 255 с.

 

Інтернет-ресурси

 1. www.dkrs.gov.ua/kru/uk - Державна фінансова інспекція України.
 2. www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України
 3. www.nbu.gov.ua – Національний банк України
 4. www.rada.gov.ua – Верховна Рада України
 5. www.sta.gov.ua –Державна податкова служба України
 6. www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України
 7. http://www.sdfm.gov.ua – Державна служба фінансового моніторингу України