Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Європейський проектний менеджмент

Міністерство освіти і науки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра європейської інтеграції

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                   Проректором з науково-

                                                       педагогічної роботи____________ А.М.Колот

                                                                    «11» травня 2017 р.

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до вивчення дисципліни

«Європейський проектний менеджмент»

 

магістерська програма «8М01-Європейський бізнес»

 

освітній ступінь магістр

 

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «051-Економіка»

спеціалізація (освітня програма) «Міжнародна економіка»

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

В.о. завідувача кафедри _______________О.А.Федірко

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _________________Т.В. Гуть

 

 

 

 

Київ 2017

 

 

ЗМІСТ

з дисципліни «Європейський проектний менеджмент»

 

1. Вступ.

2. Тематичний план дисципліни.

3. Зміст дисципліни за темами.

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій.

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання  (не передбачено).

4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період (не передбачено).

5. Самостійна робота студентів.

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

6.2. Заочна форма навчання (не передбачено):

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен (не передбачено).

6.4. Зразок екзаменаційного білета (не передбачено).

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

 

1. ВСТУП

 

Дисципліна «Європейський проектний менеджмент» є однією з дисциплін за вибором для підготовки магістрів програми «Європейський бізнес». Актуальність дисципліни «Європейський проектний менеджмент» необхідно розглядати в розрізі розвитку стратегії України в рамках європейської інтеграції.

 

Метою вивчення дисципліни «Європейський проектний менеджмент» є ознайомлення студентів з сучасною методологією та інструментарієм проектного менеджменту європейських організацій, засвоєння практичних навичок розробки та реалізації проектів, розуміння перспектив застосування своїх знань та умінь у процесі європейської інтеграції.

 

Основними завданнями дисципліни «Європейський проектний менеджмент» є:

 • розкриття понятійного апарату курсу;
 • характеристика сучасного інструментарію проектного менеджменту;
 • класифікація проектів;
 • характеристика донорського ресурсу ЄС;
 • засвоєння інструментарію менеджменту реалізації програм технічної допомоги ЄС в Україні;
 • характеристика інструментів проектного менеджменту ЄБРР;
 • розкриття принципів менеджменту проектів Комітету сприяння розвитку ОЄСР;
 • визначення специфіки проектного менеджменту програми «ТАСІС» в Україні;
 • крос-культурний аналіз міжнародних проектів;
 • визначення проблем мотивації та розвитку персоналу проекту.

 

Предметом дисципліни є відносини суб’єктів господарської діяльності України з європейськими організаціями щодо розробки, реалізації та фінансування проектів.

 

Після опанування дисципліни «Європейський проектний менеджмент» студент повинен знати:

 • основні поняття та визначення навчальної дисципліни: «проект», «програма проектів», «портфель проектів», «життєвий цикл проекту»;
 • основні характеристики проекту, його особливості, класифікацію проектів;
 • моделі проектного менеджменту та їх відмінності;
 • кваліфікаційні стандарти проектного менеджменту, професійні європейські кваліфікаційні стандарти; основні елементи та компетенції в європейському проектному менеджменті;
 • основні елементи проектного планування, ієрархію елементів проектного планування, основні та допоміжні процеси проектного планування, особливості планування проектів за етапами, рівнями, правила ефективного планування і виконання проекту;
 • сутність системи управління проектом;
 • в чому полягає роль менеджера проекту в командному плануванні;
 • основні цілі вартісної оцінки проекту та основні інструменти процесу управління вартістю проектами, характеристику процесу правління вартістю протягом всього життєвого циклу проекту, види оцінок вартості проекту;
 • особливості бюджетування проекту, різні методи оцінки витрат проекту в різних галузях;
 • особливості проведення контролю вартості проекту, вимоги до системи контролю, принципи побудови ефективної системи контролю;
 • види ризиків проектів, алгоритм аналізу ризику проектів, методи управління ризиками, методи зниженні ризиків;
 • сучасні концепції менеджменту якості проекту, концепцію загального управління якістю (TQM), особливість Європейської моделі досконалості;
 • закон синергії ефективної команди, моделі розвитку ефективної команди, роль менеджеру в проекті;
 • основні інститути – донори ЄС, особливості і механізм проектного менеджменту ЄБРР, європейські інвестиційні проекти, які реалізуються в Україні;
 • основні засади ТВІННІНГу; цикл підготовки проектів, характеристику проектів TWINNING в Україні, законодавчу та методологічну бази інструменту TWINNING в Україні;
 • сутність та основні форми міжнародної технічної допомоги;
 • характеристику програм TACIS (Tacis), програми TACIS та результати в Україні, форми міжнародної технічної допомоги в рамках програми «TACIS» в Україні;
 • види проектів технічної допомоги між Україною та ЄС;
 • характеристику та особливості зеленого проектного менеджменту, основні Європейські проекти для підтримання демократичного розвитку в Україні, Європейські інноваційні проекти в Україні та інші, основні соціокультурні проекти ЄС в Україні.

 

У результаті опанування дисципліни студент має уміти:

 • визначати вплив внутрішнього і зовнішнього середовища на проект;
 • визначати предметні сфери проектного менеджменту.
 • аналізувати особливості розвитку менеджменту, проектного менеджменту;
 • вирізняти моделі проектного менеджменту;
 • формувати основні складові професійні компетенції менеджерів проектів;
 • користуватися професійними європейськими кваліфікаційними стандартами;
 • аналізувати, описувати ключові поняття, необхідних для розуміння ICB;
 • аналізувати та формувати елементи компетенції в європейському проектному менеджментів;
 • оцінювати знання і досвід менеджерів на рівні заяв;
 • підбирати за елементами компетентності необхідних менеджерів, залежно від виду, розміру і складності проекту та інших факторів, що здійснюють вплив на реалізацію проекту.
 • визначати вплив внутрішнього і зовнішнього середовища на проект;
 • формувати вхідні дані для оцінки вартості проекту;
 • формувати та аналізувати структуру вартісної оцінки проекту;
 • класифікувати контролю проекту за основними і допоміжними процесами;
 • користуватися і застосовувати різні види методів контролю;
 • аналізувати та оцінювати ризик проекту, управляти ризиками проекту та організовувати роботу з управління ризиковими проектами;
 • характеризувати особливості поведінки персоналу;
 • використовувати стратегії формування команди проекту;

 

 

Результатом опанування дисципліни «Європейський бізнес» є набуття студентами ряду професійних компетенцій:

 • планувати проект поетапно, будувати матрицю відповідальності в проекті, використовувати методи сіткового / мережевого планування, конструювати сітковий графік проекту;
 • планувати сценарії проекту;
 • готувати заявки, проектної пропозиції, стислого опису проекту;
 • формувати команди проекту;
 • організація та проведення міжнародних переговорів щодо розробки, управління та реалізації проектів, що фінансуються європейськими організаціями.
 • складати бюджет проекту, будувати бюджет у різних формах його подання;
 • розраховувати вартісні показники проекту та використовувати різні методи контролю за проектом.
 • складати матрицю рівнів розвитку на основі концепції TQM;
 • управляти загальною якістю проекту.
 • будувати ефективну команду для проекту;
 • управляти конфліктами в команді;
 • ініціювання та розробка програм співробітництва з міжнародними організаціями;
 • готувати відповідну інформацію для проекту, який фінансується ЄБРР.
 • розробляти документи та готувати проекти TWINNING
 • використовувати різні програми технічної допомоги між Україною та ЄС.
 • надавати допомогу у реалізації зелених проектів ЄС в Україні.
 • створювати і подавати проектну документацію.

 

 

Для опрацювання та вивчення питань дисципліни рекомендується користуватися підручниками, навчальними посібниками, монографічною літературою, періодичними виданнями, довідниками, джерелами Інтернет. За результатами вивчення курсу складається залік.

Загальний бюджет на вивчення дисципліни – 120 год. (4 кредити).

 

 

2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Назва теми

Кількість годин

Очна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практична

Індивідуальні

Частина 1. Основні засади європейського проектного менеджменту

Тема 1. Методологія і сучасний інструментарій проектного менеджменту

2

4

2

5

Тема 2. Етапи розробки проектів

 

2

2

4

Тема 3. Структура європейського проектного менеджменту: менеджерський підхід

 

2

2

6

Частина 2. Основні функції і підсистеми проектного менеджменту

Тема 4. Планування проектів

 

2

2

5

Тема 5. Управління вартістю проекті

 

2

2

5

Тема 6. Моніторинг, регулювання та аудит проектів

 

2

2

5

Тема 7. Менеджмент якості проектів

 

2

2

5

Тема 8. Менеджмент людських ресурсів. Мотивація та розвиток менеджерів проекту

 

4

2

5

Частина 3. Реалізація європейських проектів

Тема 9. Проектний менеджмент ЄБРР

 

2

2

6

Тема 10. Зовнішня допомога ЄС: проекти TWINNING

 

2

2

5

Тема 11. Менеджмент реалізації програм технічної допомоги

 

2

2

4

Тема 12. Європейські проекти в Україні

 

4

2

8

Підсумковий контроль, години

 

Усього:

2

30

24

64

Разом годин:

годин

120

кредитів

4

 

 

 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Методологія і сучасний інструментарій  проектного менеджменту

 

Ключовими поняттями курсу «Європейський проектний менеджмент» є портфель, програма, проект, задача. Важливість ефективного управління проектами. Основні поняття та визначення.

Життєвий цикл проекту. Концептуальна фаза життєвого циклу проекту. Фаза планування проекту. Фаза виконання проекту. Фаза завершення проекту. Експлуатаційна фаза.

Проектний менеджмент. Система проектного менеджменту (СПМ). Суб’єкти СПМ. Об’єкт СПМ. Процеси СПМ. Функції СПМ. Підсистеми проектного менеджменту. Еволюція систем управління проектами. Інституціональний і функціональний менеджмент проекту. Функції та підсистеми управління проектами. Методи управління проектами. Організаційні структури управління проектами. Екстремальне (радикальне) управління проектами.

 

 

Тема 2. Основи планування проектів

 

Суть планування проектів. Основна мета планування проектів. Етапи планування проектів. Ієрархія елементів проектного планування. Основні процеси планування, допоміжні процеси планування. Рівні планування та їх взаємозалежність. Види проектного планування: концептуальне, стратегічне, детальне (тактичне, оперативне). Можливі стратегії для проектів.

Структуризація проекту. Структура, декомпозиція робіт. Рівень деталізації СРР. Система управління проектом. Призначення відповідальних у проекті. Матриця відповідальності. Основні методи планування. Етапи планування проекту. Правила ефективного планування і виконання проекту. Ієрархічна проектна структура. Методи структуризації проектів: низхідний метод «зверху – вниз», висхідний метод «знизу – вгору». Декомпозиція проекту.

Детальне планування. Сіткове та календарне планування. Функціональні календарні плани. Методи мережевого / сіткового планування. Основні елементи сіткового плану. Конструювання сіткового графіку проекту. Типові конструкції мережевого графіку. Метод жовтих стікерів для конструювання сіткових графіків. Метод командного планування та старту проекту. Зв’язок попередніх розрахунків і календарного планування. Ресурсне планування. Документування плану проекту. Типові помилки планування та їх наслідки.

Роль менеджера проекту в командному плануванні.

 

 

Тема 3. Управління вартістю проектів

 

Сутність управління вартістю проекту. Основні принципи управління вартістю проекту. Бюджет проекту. Оцінка вартості проекту. Кошторис проекту. Структура рахунків витрат. Оцінка життєздатності проекту. Отримання фінансування. Управління рухом грошових коштів. Розподіл ресурсів. Оцінка тривалості. Управління вартістю. Розподіл вартості проекту протягом життєвого циклу. Види оцінок вартості проекту: за стадіями проекту. Види оцінок вартості проекту: за призначенням і точністю. Структура вартісної оцінки: трудовитрати, вартість матеріалів, витрати на послуги заводів і устаткування, субпідряд, витрати на управління, накладні і адміністративні витрати, обов’язкові виплати і оподаткування, інфляція, непередбачені витрати. Фінансування проектів. Бюджетні та фактичні витрати

Форми представлення бюджету проекту: календарні плани – графіки витрат, матриці розподілу витрат, стовпчикові діаграми витрат, стовпчикові діаграми кумулятивних витрат, лінійні діаграми кумулятивних витрат розподілених в часі, кругові діаграми структури витрат.

Методи оцінки витрат проекту. Методи в інженерно-будівельній галузі. Методи оцінки в будівництві. Методи оцінки у сфері інформаційних технологій.

Методи контролю вартості проекту. Основні вартісні показники проекту. Звітність за затратами.

 

 

Тема 4. Моніторинг, регулювання та аудит проектів

 

Цілі та зміст системи контролю проекту. Концепції контролю проекту. Вимоги до системи контролю наступні. Межі та перспективи контролю проектів. Процес контролювання проекту. Ефективність планів. Ефективність звітності. Ефективність перевірки. Ефективність заходів. Класифікація  процесів контролю проекту. Методи контролю. Критерії контролю проекту. Цикл контролю змін.

Управління ризиками в проектах. Загальна класифікація ризиків. Основні типи факторів ризиків. Види втрат і ризиків. Матриця оцінки ризику проекту. Алгоритм аналізу ризиків проекту. Методи управління ризиками. Основні підходи до визначення та оцінки ризиків проекту.

Менеджмент комунікацій. Інформаційні системи в менеджменті проектів. Моніторинг та оцінка проектів. Аудит проектів. Звітність та документація. Управління проектними відхиленнями. Управління ризиками.

 

 

 

 

 

Тема 5. Менеджмент якості проектів

 

Сучасні концепції менеджменту якості. Концепції загального управління якістю (TQM). Принципи TQM. Матриця рівнів розвитку на основі концепції TQM.

Розвиток партнерства. Відповідальність перед суспільством. Загальний вигляд Європейської моделі досконалості. Якісний проект в європейському варіанті.

Структура менеджменту якості проекту. Менеджмент якості в проекті. Якість продукту. Якість процесу управління. Забезпечення якості. Контроль якості. Менеджмент якості в рамках управління проектом. Елементи виробничого менеджменту якості. Стандартизовані системи менеджменту якості. Сертифікація продукції проекту.

 

 

Тема 6. Менеджмент людських ресурсів

 

Менеджер проекту. Обов’язки менеджера проекту. Запуск проекту на виконання. Відношення з замовником. Адміністрування контрактів. Планування, управління, звітність, оцінка і керівництво проектом. Маркетинг. Ключові посади, коло їх обов’язків і повноважень. Концепції побудови команд проекту. Компетенції команди та стандарти її роботи.

Модель розвитку ефективної команди. Ситуаційні фактори розвитку ефективної команди. Умови організації ефективної  команди проекту.

Характеристики високоефективних проектних команд. Міждисциплінарне співробітництво. Міжфункціональна групова робота. Керівництво проектом. Мотивація команди проекту. Навики ведення переговорів. Управління контрактами. Управління конфліктами. Менеджмент стресів. Корпоративна культура. Етика та управління проектом.

 

 

Тема 7. Типізація і класифікація проектів

 

Різноманітність та класифікація проектів. Класифікація проектів кожної категорії: мета та характер діяльності, характер цілей, сфера діяльності, призначення проекту, галузева приналежність проектів, масштаб і розмір проекту, ступінь складності, склад і структура проекту, за рівнем проекту, тривалість проекту, за вимогами до якості і способом його забезпечення, за характером цільової задачі проекту, за замовниками, за джерелами фінансування.

Категорії проектів. Види проектів. Приклади проектів по розширенню діяльності. Технічні та нетехнічні проекти. Великі та малі проекти. Традиційні та нетрадиційні проекти. Внутрішні та зовнішні проекти.

 

 

Тема 8. Донорський ресурс європейського союзу

 

Проекти економічного та соціального розвитку України, що фінансуються європейськими організаціями. Угоди між Україною та ЄС: хронологія двосторонніх відносин. Європейський центральний банк (ЄЦБ). Стратегія України в рамках європейської інтеграції. Європейська політика сусідства. Проекти економічного та соціального розвитку України, що фінансуються європейськими організаціями. Європейський банк реконструкції та розвитку (Євробанк, ЄБРР).

Менеджмент реалізації програм технічної допомоги. Міжнародна технічна допомога (МТД) - цільова передача країнами-донорами ресурсів і послуг у втіленій формі на безоплатній і неповоротній основі для підтримання соціально-економічного розвитку країни-бенефіціара (реципієнта). Основні критерії класифікації ресурсів технічної допомоги. Канали надходження ресурсів ТД до країни-реципієнта

 

 

Тема 9. Проектний менеджмент ЄБРР

 

Проекти ЄБРР, які реалізуються в Україні. Механізм затвердження та підписання проектів, що фінансуються по лінії ЄБРР. Керівництво ЄБРР по операціям фінансування. Вимоги ЄБРР до фінансування проектів. Види фінансування. Проектний цикл ЄБРР. Мікро-проекти, малі та середні проекти. Великі проекти: критерії та схеми фінансування. Проектна інформація. Форма заявки. Програми розвитку виробничо-господарської діяльності. Менеджмент програм сприяння розвитку торгівлі. Закупки за проектами ЄБРР. Особливості реалізації конкретних проектів.

 

 

Тема 10. Принципи менеджменту проектів комітету сприяння розвитку ОЕСР

 

ОЕСР – клуб держав-однодумців. Еволюція ОЕСР. Структура Організації . особливості фінансування ОЕСР. Результати роботи ОЕСР. Аналітична робота ОЕСР.

Партнерство у відносинах між донором та реципієнтом. Ідентифікація проекту. Вивчення проекту. Його технічна, фінансова, економічна та інституціональна оцінка. Екологічна експертиза проекту. Затвердження проекту. Нові принципи технічного співробітництва.

Рекомендаційні методики оцінки впливу на зовнішнє середовище в ході реалізації проектів розвитку. Спільна оцінка та умови фінансування великих проектів. Порядок надання офіційної допомоги.

 

 

 

Тема 11. Специфіка проектного менеджменту програми «ТАСІС»

 

«ТАСІС» – програма ЄС з надання технічної допомоги. Особливості проектного менеджменту програми «ТАСІС» в Україні.

Базові керівні принципи реалізації інструменту «ТВІНІНГ» за програмою «ТАСІС» в Україні. Визначальні риси даних проектів. Цілі програми «ТВІНІНГ». Головні принципи проекту «ТВІНІНГ». Види діяльності у рамках реалізації проектів «ТВІНІНГ». Законодавча та методологічна база інструменту «ТВІНІНГ» в Україні. Кількість проектів «ТВІНІНГ» у країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство». Характеристика основних завершених проектів «ТВІНІНГ» в Україні. Загальні висновки та рекомендації щодо підготовки та реалізації проектів.

Програма «Бістро» – підтримка у втілення малих проектів

 

 

Тема 12. Мотивація та розвиток менеджерів проекту

 

Міжнародні та національні стандарти проектного менеджменту. Оцінка мотивації міжнародних проектів. Особливості розвитку менеджерів проектів, досягнення загальних цілей проектів.

Глобальний менеджер та менеджер по країні. Країнові особливості, завдання, функції менеджерів.

Крос-культурний аналіз проекту. Можливості використання персоналу проекту. Відбір та навчання персоналу проекту. Форми рекрутингу орієнтованого на культуру. Міжнародні форми та методи відбору персоналу. Українська асоціація управління проектами. Система сертифікації професійних менеджерів і організацій України.

УАУП «УКРНЕТ», місія й цiлi асоціації, робочі завдання асоціації. Напрямок діяльності УАУП  УКРНЕТ. Послуги асоціації УКРНЕТ . Ефективність організаційного консультування фахівцями Української асоціації управління проектами УКРНЕТ.

 

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

 

4.1. Плани лекцій

 

Заняття 1. Методологія і сучасний інструментарій проектного менеджменту

 1. Основні поняття та визначення.
 2. Основні характеристики проекту.
 3. Модель проектного менеджменту.
 4. Еволюція систем управління проектами.
 5. Типізація і класифікація проектів.

Інноваційні технології: презентація, проблемні питання, обговорення

 

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

 

Тема №1. Методологія і сучасний інструментарій проектного менеджменту (4 години)

Вид інноваційних технологій - усне експрес-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні поняття та визначення навчальної дисципліни: «проект», «програма проектів», «портфель проектів», «життєвий цикл проекту»;
 • основні характеристики проекту, його особливості; класифікацію проектів;

уміти:

 • визначати вплив внутрішнього і зовнішнього середовища на проект;
 • визначати предметні сфери проектного менеджменту.

 

План:

 1. Проект: основні поняття, визначення та характеристики.
 2. Система проектного менеджменту.
 3. Еволюція систем проектного менеджменту.
 4. Типізація і класифікація проектів.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Проблемні питання
 • Тестові запитання

 

Тема №2. Етапи розробки проектів (2 години)

Вид інноваційних технологій – міні-лекція, усне експрес-опитування, презентація, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • моделі проектного менеджменту та їх відмінності;
 • кваліфікаційні стандарти проектного менеджменту;
 • основні елементи та компетенції в європейському проектному менеджменті;

уміти:

 • аналізувати особливості розвитку менеджменту, проектного менеджменту;
 • уміти формувати основні складові професійні компетенції менеджерів проектів;
 • користуватися професійними європейськими кваліфікаційними стандартами;
 • формувати життєвий цикл проекту.

 

План:

2.1. Моделі проектного менеджменту. Концепція «європейського проектного менеджменту».

2.2. Загальні стандарти управління проектами. Професійні європейські кваліфікаційні стандарти.

2.3. Життєвий цикл проекту. Етапи розробки проектів

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Проблемні питання
 • Тестові запитання

 

 

Тема №3. Структура європейського проектного менеджменту: менеджерський підхід (2 години)

Вид інноваційних технологій – обговорення, дискусія з елементами аналізу.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні поняття та характерні риси елементів, які відносяться до технічної компетентності;
 • сутність елементів, які відносяться до поведінкової компетентності;

уміти:

 • аналізувати та формувати елементи компетенції в європейському проектному менеджментів;
 • оцінювати знання і досвід менеджерів на рівні заяв;
 • підбирати за елементами компетентності необхідних менеджерів, залежно від виду, розміру і складності проекту та інших факторів, що здійснюють вплив на реалізацію проекту.

 

План:

3.1. Технічні елементи компетентності

3.2. Поведінкові елементи компетентності

3.3. Контекстуальні елементи компетентності

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Тестові запитання
 • Кросворд «Структура європейського проектного менеджменту, або як знати більше»

 

Тема №4. Планування проектів (2 години)

Вид інноваційних технологій – міні-лекція, обговорення, проблемні питання, дискусія з елементами аналізу, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні елементи проектного планування, ієрархію елементів проектного планування;
 • сутність системи управління проектом;
 • основні правила структуризації проекту;
 • типові помилки планування та їх наслідки;

уміти:

 • визначати вплив внутрішнього і зовнішнього середовища на проект;
 • планувати проект поетапно;
 • будувати матрицю відповідальності в проекті;
 • планувати сценарії проекту

 

План:

4.1. Основні елементи та процеси проектного планування

4.2. Структура, декомпозиція робіт. Структуризація проекту

4.3. Календарне, детальне та сіткове планування

4.4. Планування сценарію проекту. Документування плану проекту. Роль менеджера проекту в командному плануванні.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Тестові запитання
 • Тематичний кросворд

 

Тема №5. Управління вартістю проектів (2 години)

Вид інноваційних технологій – обговорення, дискусія з елементами аналізу

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • сутнісну характеристику поняття «вартість проекту»;
 • основні цілі вартісної оцінки проекту;
 • основні інструменти процесу управління вартістю проектами;

уміти:

 • формувати вхідні дані для оцінки вартості проекту;
 • формувати та аналізувати структуру вартісної оцінки проекту;
 • складати бюджет проекту, будувати бюджет у різних формах його подання;

 

План:

5.1. Цілі, інструменти та оцінка вартості проекту

5.2. Структура вартісної оцінки

5.3. Бюджет проекту

5.4. Методи оцінки витрат проекту

5.5. Контроль вартості проекту

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Тестові запитання

 

Тема №6. Моніторинг, регулювання та аудит проектів (2 години)

Вид інноваційних технологій – міні-лекція, обговорення, презентація, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • вимоги до системи контролю;
 • принципи побудови ефективної системи контролю;
 • види ризиків проектів;

уміти:

 • класифікувати контролю проекту за основними і допоміжними процесами;
 • користуватися і застосовувати різні види методів контролю;
 • аналізувати та оцінювати ризик проекту;

 

План:

6.1. Цілі та зміст системи контролю проекту.

6.2. Моніторинг, методи та критерії контролю проекту.

6.3. Управління ризиками проекту.

6.4. Сценарії управління відхиленнями проекту. Аудит проекту.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Тестові запитання
 • Тематичний кросворд

 

Тема №7. Менеджмент якості проектів. Менеджмент людських ресурсів (2 години)

Вид інноваційних технологій – обговорення, дискусія з елементами аналізу, кейс-методи, особисто орієнтовані технології

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • концепцію загального управління якістю (TQM);
 • особливість Європейської моделі досконалості;
 • структуру менеджменту якості проекту;

уміти:

 • складати матрицю рівнів розвитку на основі концепції TQM;
 • управляти загальною якістю проекту.

 

План:

7.1. Сучасні концепції менеджменту якості. Загальне управління якістю (TQM).

7.2. Забезпечення якістю проекту.

7.3. Стандартизовані системи менеджменту якості.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Тестові запитання

 

Тема №8. Менеджмент людських ресурсів. Мотивація та розвиток менеджерів проекту (4 години)

Вид інноваційних технологій – міні-лекція, обговорення, дискусія з елементами аналізу, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • етапи створення команди;
 • джерела залучення персоналу;
 • роль менеджеру в проекті;

уміти:

 • характеризувати особливості поведінки персоналу;
 • використовувати стратегії формування команди проекту;
 • будувати ефективну команду для проекту;

 

План:

8.1. Поняття та формування команди проекту.

8.2. Ефективність команди проекту.

8.3. Побудова команди проекту.

8.4. Ключові ролі в управлінні проектами.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Тестові запитання
 • Тематичний кросворд

 

Тема №9. Проектний менеджмент ЄБРР (2 години)

Вид інноваційних технологій – міні-лекція, обговорення, дискусія з елементами аналізу, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні інститути – донори ЄС;
 • особливості і механізм проектного менеджменту ЄБРР;

уміти:

 • готувати відповідну інформацію для проекту, який фінансується ЄБРР.

 

План:

9.1. Основні інститути-донори ЄС.

9.2. Проектний менеджмент ЄБРР.

9.3. Проектний цикл як базовий механізм співпраці з ЄБРР.

9.4. Реалізація Європейських інвестиційних проектів в Україні.

9.5. ЄБРР: фінансування муніципальної інфраструктури в Україні.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Тестові запитання
 • Тематичний кросворд «Проектний менеджмент ЄБРР або як знати більше»

 

Тема №10. Зовнішня допомога ЄС: проекти TWINNING (2 години)

Вид інноваційних технологій – міні-лекція, обговорення, дискусія з елементами аналізу, презентація.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати

 • основні засади ТВІННІНГу, цикл підготовки проектів TWINNING;
 • характеристику проектів TWINNING в Україні;
 • законодавчу та методологічну бази інструменту TWINNING в Україні;

уміти

 • розробляти документи та готувати проекти TWINNING.

 

План:

10.1. Основні засади TWINNING.

10.2. Цикл підготовки проектів TWINNING.

10.3. Проекти TWINNING в Україні

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Тестові запитання

 

Тема №11. Менеджмент реалізації програм технічної допомоги (2 години)

Вид інноваційних технологій – міні-лекція, обговорення, дискусія з елементами аналізу, презентація.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • сутність та основні форми міжнародної технічної допомоги;
 • характеристику програм TACIS (Tacis), програми TACIS та результати в Україні;
 • форми міжнародної технічної допомоги в рамках програми «TACIS» в Україні;

уміти:

 • використовувати різні програми технічної допомоги між Україною та ЄС;
 • створювати і подавати проектну документацію.

 

План:

12.1. Сутність та форми міжнародної технічної допомоги.

12.2. Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги.

12.3. Особливості надання Україні міжнародної технічної допомоги.

12.4. Специфіка проектного менеджменту програми «TACIS».

12.5 Програми ЄС-Україна: Erasmus Mundus, TAIEX (Technical Assistance Information Exchange), Tempus, Youth In Action.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Тестові запитання
 • Кросворд «Зовнішня допомога ЄС. Менеджмент реалізації програм технічної допомоги. Або як знати більще?»

 

Тема №12. Європейські проекти в Україні (4 години)

Вид інноваційних технологій – міні-лекція, обговорення, дискусія з елементами аналізу, презентація.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • характеристику та особливості зеленого проектного менеджменту;

уміти:

 • надавати допомогу у реалізації зелених проектів ЄС в Україні.

 

План:

12.1. Зелений проектний менеджмент. Зелені проекти ЄС в Україні.

12.2. Європейські проекти для підтримання демократичного розвитку в Україні

12.3. Європейські проекти спрямовані на економічне зростання та сталий розвиток

12.4. Соціально-культурні проекти ЄС в Україні

12.5. Європейські проекти для адаптації законодавства України

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення з «Європейський проектний менеджмент: практикум» / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 • Тестові запитання

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІН

 

Перелік питань в межах тем, які виносяться на самостійне опрацювання:

 

Тема 1. Методологія і сучасний інструментарій  проектного менеджменту

 1. Підходи до методів управління проектами.
 2. Організаційні структури управління проектами.
 3. Характеристика планування проектів.
 4. Особливості здійснення управлінням вартістю проекту.
 5. Механізм контролю та регулювання проекту.
 6. Менеджмент якості проекту на сучасному етапі.
 7. Екстремальне (радикальне) управління проектами.

 

Тема 2. Основи планування проектів

 1. Підходи до планування проектів в країнах ЄС.
 2. Структуризації європейських проектів.
 3. Побудова графіків в процесі планування проектів.
 4. Особливості командного планування.

 

Тема 3. Управління вартістю проектів

 1. Засади управління вартістю проектів в ЄС
 2. Особливості складання бюджету проектів, його структура.
 3. Здійснення моніторингу за вартістю проектів.
 4. Зміна вартості проекту у надзвичайних випадках.

 

Тема 4. Моніторинг, регулювання та аудит проектів

 1. Контроль проектів в фінансових криз.
 2. Механізм управління ризиками в проектах.
 3. Класифікація ризиків в проектах.
 4. Цикл контролю змін.
 5. Матриця оцінки ризику проекту.
 6. Менеджмент комунікацій.

 

Тема 5. Менеджмент якості проектів

 1. Сучасні концепції менеджменту якості.
 2. Матриця рівнів розвитку на основі концепції TQM.
 3. Якісний проект в європейському варіанті.
 4. Стандартизовані системи менеджменту якості.
 5. Сертифікація продукції проекту.

 

Тема 6. Менеджмент людських ресурсів

 1. Менеджер проекту.
 2. Концепції побудови команд проекту.
 3. Характеристики високоефективних проектних команд.
 4. Міждисциплінарне співробітництво.
 5. Мотивація команди проекту.
 6. Етика та управління проектом.
 7. Менеджмент стресів.
 8. Корпоративна культура.

 

Тема 7. Типізація і класифікація проектів

 1. Класифікація проектів кожної категорії.
 2. Приклади проектів по розширенню діяльності
 3. Технічні та нетехнічні проекти.
 4. Традиційні та нетрадиційні проекти.
 5. Внутрішні та зовнішні проекти.

 

Тема 8. Донорський ресурс Європейського Союзу

 1. Проекти економічного розвитку України, що фінансуються європейськими організаціями.
 2. Проекти соціального розвитку України, що фінансуються європейськими організаціями.
 3. Проекти, що фінансуються ЄІБ.
 4. Проекти, що фінансуються приватними європейськими структурами.
 5. Міжнародна технічна допомого ЄС

 

Тема 9. Проектний менеджмент ЄБРР

 1. ЄБРР: сутність, структура, характеристика
 2. Проектний цикл ЄБРР.
 3. Мікро-проекти, малі та середні проекти ЄБРР.
 4. Програми розвитку виробничо-господарської діяльності.
 5. Закупки за проектами ЄБРР.
 6. Особливості реалізації конкретних проектів.

 

Тема 10. Принципи менеджменту проектів комітету сприяння розвитку ОЕСР

 1. Еволюція ОЕСР.
 2. Результати роботи ОЕСР.
 3. Аналітична робота ОЕСР.
 4. Рекомендаційні методики оцінки впливу на зовнішнє середовище в ході реалізації проектів розвитку.
 5. Нові принципи технічного співробітництва.
 6. Рекомендаційні методики оцінки впливу на зовнішнє середовище в ході реалізації проектів розвитку.
 7. Спільна оцінка та умови фінансування великих проектів.
 8. Порядок надання офіційної допомоги.

 

Тема 11. Специфіка проектного менеджменту програми «ТАСІС»

 1.  «ТВІНІНГ» за програмою «ТАСІС» в Україні.
 2. Види діяльності у рамках реалізації проектів «ТВІНІНГ».
 3. Підтримка малих проектів.
 4. Особливості проектного менеджменту програми «ТАСІС» в Україні.
 5. Базові керівні принципи реалізації інструменту «ТВІНІНГ» за програмою «ТАСІС» в Україні
 6. Програма «Бістро» – підтримка у втілення малих проектів

 

Тема 12. Мотивація та розвиток менеджерів проекту

 1. . Оцінка мотивації міжнародних проектів.
 2. Форми рекрутингу орієнтованого на культуру.
 3. Крос-культурний аналіз проекту.
 4. Система сертифікації професійних менеджерів і організацій України.
 5. УАУП «УКРНЕТ»
 6. Ефективність організаційного консультування фахівцями Української асоціації управління проектами УКРНЕТ

 

5.2. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

Тематика презентацій

 1. Донорський ресурс Європейського Союзу
 2. Європейські проекти спрямовані на економічне зростання та сталий розвиток
 3. Зелені проекти ЄС в Україні
 4. Контроль виконання проекту в країнах ЄС
 5. Людський ресурс в європейських проектах
 6. Менеджмент якості проектів: європейський підхід
 7. Міжнародні та національні стандарти проектного менеджменту.
 8. Міжнародної технічної допомога ЄС
 9. Моніторинг та регулювання проектів: європейський підхід
 10. Науково-технічна програма EUREKA
 11. Особливості європейського маркетингу в проектах
 12. Особливості європейського менеджменту в проектах
 13. Особливості реалізації європейських інвестиційних проектів в Україні
 14. Планування проектів: європейський досвід
 15. Принципи менеджменту проектів комітету сприяння розвитку ОЕСР
 16. Програми ЄС-Україна: Erasmus Mundus
 17. Програми ЄС-Україна: TAIEX (Technical Assistance Information Exchange)
 18. Програми ЄС-Україна: Tempus
 19. Програми ЄС-Україна: Youth In Action
 20. Проекти Twinning в Україні
 21. Проектний менеджмент ЄБРР
 22. Система сертифікації професійних менеджерів і організацій України
 23. Соціально-культурні проекти ЄС в Україні
 24. Специфіка проектного менеджменту програми «ТАСІС»
 25. Сьома рамкова програма розвитку досліджень і технологій ЄС
 26. Українська асоціація управління проектами
 27. Управління бізнес-процесами і управління змінами в країнах ЄС
 28. Управління вартістю проектів: європейські засади
 29. Управління нетрадиційними видами проектів на прикладі країн ЄС
 30. Управління проектами в 21 столітті в Європі

 

Індивідуально-консультативна робота

 

Індивідуальна робота з даної дисципліни здійснюється у наступних формах: індивідуальні консультації, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захист завдань, що внесені на самостійне опрацювання і поточний контроль.

Графік використання цих форм для денної форми навчання, для якої передбачено вивчення курсу «Європейський проектний менеджмент», наведено у наступній таблиці.

 

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з дисципліни «Європейський проектний менеджмент»

на ІІІ триместр н.р.

Викладач Ткаленко С.І.

 

 

Вид навчальної роботи

Кількість годин

1.

Індивідуальні консультації

6

2.

Перевірка індивідуальних завдань

8

3.

Перевірка та захист завдань, що винесені на самостійне опрацювання і поточний контроль

10

Разом

24

 

 

Індивідуально-консультативна робота відбувається під час консультацій з викладачем згідно графіка консультацій.

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Ткаленко Світлана Іванівна

доцент кафедри європейської інтеграції, кандидат економічних наук, е-mail: sv.tkalenko@gmail.com

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 514, тел. 371-61-45,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

Адреса, телефон та режим роботи деканату

пр.-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд.245, тел. 371-61-81,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

 

 

6. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Європейський проектний менеджмент»

для студентів магістерської програми «8М01-Європейський бізнес»

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

Змістовний модуль 1

1

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда, кейс

4

2

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

4

3

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу, кейс

4

4

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу

4

5

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу, кейс

4

6

Попередня підготовка з визначених питань, написання модульної роботи

Обговорення, дискусія з елементами аналізу

4

7

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар дискусія

4

Змістовний модуль 2

8

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу, кейс

4

9

Попередня підготовка з визначених питань, моделювання певного виду діяльності підприємства при виході на європейський ринок

Дискусія з елементами аналізу

4

10

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу, кейс(Тандем плюс)

4

11

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу, кейс

4

12

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу

4

13

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу

4

14

Попередня підготовка з визначених питань, написання модульної роботи

Обговорення, дискусія з елементами аналізу

4

15

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу

4

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) занять

60

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Участь у наукових конференціях, олімпіаді з напрямку «європейська інтеграція», круглих столах, симпозіумах тощо; написання та подання до друку тез конференцій, статей, монографій, брошур та інших видів наукових робіт.

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

Додаткові бали: науково-дослідна діяльність студента

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (упродовж семестру)

1. Підготовка презентації за даною тематикою (обов’язкове). Пошук, підбір прикладів успішних проектів за обраною тематикою (обов’язкове)

5

2. Детальний аналіз проекту (за власним вибором студента), що фінансується ЄС.

5

3. Опис функцій і завдання у цьому проекті за алгоритмом європейського проектного менеджменту ICB IPMA (обов’язкове)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за  СРС

100

 

6.2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ДИСЦИПЛІНИ

 

1. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему  та систему оцінювання за шкалою ECTS.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку

 

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

2. Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів денної форми навчання є: систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання тестів, а також обов’язкових та вибіркових завдань для самостійного опрацювання.

 

2.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою 90 балів із 100.

Навчальним планом не передбачається проведення семінарських занять, а відтак оцінка успішності студента складається з тестових випробувань, що базуються на перевірці набутих теоретичних знань та практичних навичок за виконання завдань для самостійного опрацювання.

 

2.2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання тестових вправ, що охоплюють основні засади європейського проектного менеджменту.

В курсі «Європейський проектний менеджмент» передбачається виконання одного тесту (20 питань). Оцінка завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 10 балів із 100 балів, якими оцінюється вся робота, що була винесена на поточний контроль.

Тести включають питання всіх тем курсу і передбачають контроль рівня набутих знань з основних напрямів розвитку ЄС, а саме:

Тема 1. Методологія і сучасний інструментарій проектного менеджменту

Тема 2. Основи планування проектів

Тема 3. Управління вартістю проектів

Тема 4. Моніторинг, регулювання та аудит проектів

Тема 5. Менеджмент якості проектів

Тема 6. Менеджмент людських ресурсів

Тема 7. Типізація і класифікація проектів

Тема 8. Донорський ресурс Європейського Союзу

Тема 9. Проектний менеджмент ЄБРР

Тема 10. Принципи менеджменту проектів комітету сприяння розвитку ОЕСР

Тема 11. Специфіка проектного менеджменту програми “ТАСІС”

Тема 12. Мотивація та розвиток менеджерів проекту

 

2.3. Обов’язкові завдання для самостійного опрацювання передбачають презентацій за даною тематикою. Дана робота оцінюється за шкалою 0; 5; 10; 20 балів. Написання презентацій передбачає здійснення таких видів роботи:

1. Пошук, підбір та огляд літератури за заданою тематикою.

2. Використання інтернет-ресурсів щодо підбору статистичних даних (сайти Євростату, Європейської Комісії, Держкомстату тощо).

3. Формулювання висновків та рекомендацій.

Творчим розвитком підготовленої презентації є подана наочно інформація.

Активність та успішність на заняттях, виконання модульних завдань та обов’язкові види самостійної роботи студентів, зміст та порядок оцінки яких відображені в пп. 2.1 – 2.3 дозволяють в сумі набрати максимум 90 балів із 100 (це відповідає оцінці А за шкалою ECTS).

 

Кількість балів за підготовку презентацій, пошук, підбір прикладів успішних проектів за обраною тематикою визначається за наступними критеріями (20 балів):

 • 20 балів – вичерпна інформація у презентації, прикладів проекту до якого не має суттєвих зауважень, оскільки його структура, зміст і обсяг повністю відповідає обраній темі;
 • 15 балів – якісна презентація, достатня кількість проектів, структура і зміст якого в цілому відповідає обраній темі, однак у ньому наявні неістотні прогалини;
 • 10 балів – позитивна презентація, у якому викладено лише частина питань теми із неістотними помилками;
 • 5 балів – презентація, у якому правильно викладені лише окремі питання теми, а текст містить численні помилки суттєвого та технічного характеру.

 

Кількість балів за детальний аналіз проекту (за власним вибором студента), що фінансується ЄС

 • 20 балів – вичерпна інформація у проекті, наведені необхідні розрахунки, до якого не має суттєвих зауважень, оскільки його структура, зміст і обсяг повністю відповідає обраній темі;
 • 15 балів – якісна інформація у проекті, структура і зміст якого в цілому відповідає обраній темі, однак у ньому наявні неістотні прогалини;
 • 10 балів – позитивна інформація у проекті, у якому викладено лише частина питань теми із неістотними помилками;
 • 5 балів – інформація у проекті, у якому правильно викладені лише окремі питання теми, а текст містить численні помилки суттєвого та технічного характеру.

 

 

2.4. Вибіркові завдання для самостійного опрацювання дозволяють студенту набрати 10 балів поверх 100 – науково-дослідна діяльність студента.

Для цього пропонується альтернативний вибір між двома видами наукової роботи, кожен з яких оцінюється максимум на 10 балів:

2.4.1. Студенти, які беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства факультету МЕіМ, представляють свої наукові роботи на конференціях, круглих столах, симпозіумах та конкурсах, готують та подають до друку наукові статті, брошури, монографії та інші види наукових робіт отримують 10 балів із 100, винесених на поточних контроль.

2.4.2. Альтернативним видом самостійного вибіркового завдання є формування студентами аналітичних звітів (з побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) за заданою тематикою, яка пропонується студентом та погоджується з викладачем.

 

Згідно робочої навчальної програми практичних занять не передбачено. При цьому шкала оцінювання виглядає таким чином:

відмінному рівню відповідає правильне і вичерпне розкриття у звіті поставленої проблеми, демонстрування студентом всебічного системного знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмою дисципліни; використання останніх статистичних даних та фактологічного матеріалу; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ;

задовільному рівню відповідає у цілому вірне розкриття заданої тематики, демонстрування студентом достатнього рівня знань з основного програмного матеріалу, і водночас обмежене використання таблично-графологічного матеріалу, помилки у використанні понятійного апарату, недостатнє знання та узагальнення літературних джерел, непереконливі висновки з досліджуваної проблеми;

незадовільному рівню відповідає неправильне або неповне розкриття заданої тематики, при цьому студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури.

 

 

4. Для оцінювання відповідей студента на залікові питання використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами дисциплін; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ;
 •  задовільному рівню відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного  програмного  матеріалу,  але  не  спромігся  переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел;
 •  незадовільному рівню відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (ОСНОВНА І ДОДАТКОВА)

 

Основна

 1. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Рассел Д. Арчибальд ; Пер. с англ. Мамонтова Е.В. ; Под ред. Баженова А.Д., Арефьева А.О. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Компания АйТи ; ДМК Пресс, 2004. – 472 с., ил.
 2. Дж. Родни Тернер. Руководство по проектно-ориентированному управлению / пер. с англ. под общ. ред. Воропаева В.И. – М.:Издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.
 3. Дитхелм Г. Управление проектами . В 2 т. Т.1 : Основы, Т.2 : Особенности, пер. с нем. – СПб.: Издательский дом «Бизнес – пресса», 2004. – 400с., Т.2 : Особенности, пер. с нем. – СПб.: Издательский дом «Бизнес – пресса», 2004. –288с.
 4. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с.
 5. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с. – С. 193 -196.
 6. Кузнецов А.В. Настольная книга поставщика и закупщика: торги, конкурсы, тендеры. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 339 с.
 7. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. – 3-е изд. – М.: Омега – Л, 2004. – 664 с.
 8. Пинто Дж. К. Управление проектами / Перев. с англ. под ред. В.Н. Фунтова – СПб.: Питер, 2004. – 464 с. ( Серия « Теория и практика менеджмента»).
 9. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.
 10. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – 2-е изд., стер. – М.: ЗАО « Олимп – Бизнес », 2005. – 240 с.
 11. Ткаленко С.І., Петрашко Л.П. Європейський проектний менеджмент: навч. посіб. / С.І. Ткаленко, Л.П.Петрашко. – К.:КНЕУ, 2014 – 412 с.
 12. Ткаленко С.І. Європейський проектний менеджмент: практикум / С.І. Ткаленко – К.:КНЕУ, 2014 – 192 с.
 13. Тян Р.Б., Холод Б.И., Ткаченко В.А. Управління проектами: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
 14. Чумак Л. Ф., Карпищенко А. И., Захарова И. В., Чорток Ю. В. Управление проектами: в 2 ч.: учеб. пособие / Сумский гос. ун-т. — Суми, 2007.
 15. Bruse Andy. Project management [Text] / Bruce, Ken Langdon. - London [et al.] : Doring Kindersley, 2000. - 72 p.

 

Додаткова

 1. Постанова КМ України від 10.10.2001 р. № 1317 « Про порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 28.08.2002 р. № 1246).
 2. Бєлоглавек Олександр. Економічне право Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: Таксон, 2003. – 746 с. – ( «Modus vivendi» ). – Укр.., англ.
 3. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник. – К.: «К.І.С.», 2004. – 260 с.
 4. Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. – К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 320 с.; Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб.: Пер. з англ. – К.: Т–во «Знання», КОО, 2002. – 381 с. – ( Європейське право ).
 5. Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 280 с.
 6. Проектний менеджмент: просто про складне : навч. посіб. / [В. А. Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешкова, О. О. Кизенко та ін.] ; за заг. ред. В. А. Верби ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2009. - 299 с
 7. Роб Томсетт. Радикальное управление ИТ – проектами – М.: Лори, 2005. – 291 с.
 8. Japanese Project Management / edited by Shigenobu Ohara (Nippon Institute of Technology, Japan) & Takayuki Asada (Osaka University, Japan), 2001
 9. Shigenobu Ohara. Summary Translation of Project and Program Translation for Enterprise Innovation Revision 1 issued on August edited and revised by PMCC, Tokyo, 2002.
 10. Shigenobu Ohara Project Management and Japanese Qualification System Proceedings of IPMC 2001
 11. ICB – IPMA Competence Baseline Version 3.0. IPMA International Project Management Association / Gilles Caupin, Hans Knoepfel, Gerrit Koch, Klaus Pannenbacker, Francisco Perez-Polo, Chris Seabury with the input of our Member Associations - The Netherlands, 2006 – 212 р.