Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінансове право (262 - Правоохоронна діяльнысть)

Фінансове право (262 - Правоохоронна діяльнысть)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності    

Факультет № 6

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

навчальної дисципліни «Фінансове право»

 вибіркових компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

262 Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2018

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 20.09.2018 № 9

 

 

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 6

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 19.09.2018 № 8

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри кафедри правового забезпечення господарської діяльності протокол від 28.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. Професор кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 ХНУВС, д.ю.н., доцент Чорна А.М.

2. Доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 ХНУВС, к.ю.н. Коробцова Д.В.

 

Рецензенти:

1. Завідувач кафедри тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 ХНУВС, д.ю.н., старший науковий співробітник, майор поліції Прокопенко О.Ю.

2. Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області, к.ю.н., доцент Пабат О.В.

 

 

 

 

 

 

 

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

(денна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Загальна частина Фінансового права України

 Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права.

11

2

2

 

 

7

 

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

13

4

2

 

 

7

 

Тема № 3. Органи державного управління фінансами.

13

2

4

 

 

7

 

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю.

13

4

2

 

 

7

 

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні.

13

2

4

 

 

7

 

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства.

11

2

2

 

 

7

 

Особлива частина Фінансового права України

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання.

13

2

4

 

 

7

 

Тема № 8. Бюджетна система України.

11

2

2

 

 

7

 

Тема № 9. Бюджетний процес.

11

2

2

 

 

7

 

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів.

11

2

2

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзамен

Всього за рік:

120

24

26

 

 

70

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

(заочна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Загальна частина Фінансового права України

 Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права.

12

2

-

 

 

10

 

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

14

-

2

 

 

12

 

Тема № 3. Органи державного управління фінансами.

10

-

-

 

 

10

 

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю.

12

2

-

 

 

10

 

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні.

12

-

2

 

 

10

 

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства.

12

-

-

 

 

12

 

Особлива частина Фінансового права України

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання.

12

2

-

 

 

10

 

Тема № 8. Бюджетна система України.

12

-

2

 

 

10

 

Тема № 9. Бюджетний процес.

10

-

-

 

 

10

 

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів.

14

-

2

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзамен

Всього за рік:

120

6

8

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методичні вказівки до семінарських занять

 

Загальна частина фінансового права України

 

Тема № 1: Предмет, система та джерела фінансового права

 

Семінарське заняття: Предмет, система та джерела фінансового права

Навчальна мета заняття: розкрити поняття та елементи фінансової діяльності держави; розкрити предмет та  методи фінансового права; ознайомити студентів з основними джерелами фінансового права, суттю фінансово-правових норми та фінансово-правових правовідносин.

Кількість годин:

денна форма навчання – 2 години;

заочна форма навчання – 0 годин. 

 

Навчальні питання:

 1. Поняття, предмет, метод фінансового права.
 2. Система фінансового права.
 3. Джерела фінансового права.
 4. Наука фінансового права.

 

Додаткові питання:

 1. Поняття державних фінансів, їх функції.
 2. Чи можна ототожнювати поняття «фінанси» і «гроші»?
 3. Що таке фінансова діяльність держави, які принципи та методи її здійснення?
 4. Які підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють фінансові правовідносини, прирівняні за юридичною силою до законів?
 5. Які методи фінансово-правового регулювання використовуються поряд з основним методом (імперативним)?
 6. Які способи правового регулювання ви знаєте? Які з них притаманні фінансово-правовому методу?
 7. В чому полягає категоричність фінансових приписів?
 8. Поясність взаємозв'язок фінансового права з конституційним та адміністративним правом.
 9. Охарактеризуйте Конституцію України як основне джерело фінансового права.
 10. Охарактеризуйте функції науки фінансового права?

 

Методичні вказівки до кожного навчального питання теми

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття фінансового права. Становлення фінансового права як галузі права. Місце фінансового права в системі права України. Предмет фінансового права. Метод правового регулювання притаманний фінансовому праву. Співвідношення імперативного методу владних приписів з методами погодження, рекомендації. Суб’єкти фінансового права.

Система фінансового права. Загальна частина фінансового права: основи фінансової діяльності держави, фінансового права, засади фінансового контролю. Особлива частина: підгалузі, інститути, фінансово-правові норми. Підгалузі: бюджетне право; податкове право. Інститути: державних доходів, державних видатків; державного кредиту; грошового обігу; валютного регулювання; безготівкових розрахунків та ін.

Джерела фінансового права. Конституція України. Міжнародні нормативні акти, ратифіковані Верховною Радою України. Закони України в тому числі кодифіковані. Юридична сила Декретів Кабінету Міністрів (грудень 1992 – травень 1993 років). Укази Президента України. Нормативні акти Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України інших органів виконавчої влади, що містять фінансово-правові норми. Нормативні акти органів місцевого самоврядування.

Фінансове право як галузь права і наука фінансового права. Зародження науки фінансового права з фінансової науки. Історія розвитку вітчизняної науки фінансового права. Видатні представники науки фінансового права.

 

Теми для рефератів, які відповідають темі заняття:

1. Особливості методу фінансового права.

2. Система фінансового права.

3. Проблеми кодифікації фінансово-правових норм.

4. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері фінансової діяльності держави.

 

Література

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10.  Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11.  Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12.  Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13.  Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14.  Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

 

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 

Семінарське заняття: Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

Навчальна мета заняття: розкрити зміст фінансово-правових норм; з’ясувати види фінансово-правових норм; ознайомити студентів з основними засадами фінансово-правових відносин.

Кількість годин:

денна форма навчання – 2 години;

заочна форма навчання – 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та види фінансово-правових норм.
 2. Структура фінансово-правових норм.
 3. Фінансово-правові відносини.

 

Додаткові питання:

1. У чому полягають особливості фінансово-правових норм?

2. Наведіть приклади різних видів фінансово-правових норм?

3. Назвіть особливості санкцій фінансово-правових норм?

4. Які особливості фінансових правовідносин Ви можете назвати?

6. Що таке суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників фінансових відносин?

7. Які підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин?

8. Чому фінансові відносини можуть існувати лише у формі правовідносин?

9. У чому полягає різниця між поняттями «суб'єкт фінансового права» та «суб'єкт фінансових правовідносин»?

 

Методичні вказівки до кожного навчального питання

В ході вивчення теми студенти мають засвоїти наступні питання.

Поняття та особливості фінансово-правових норм. Види фінансово-правових норм в залежності від впливу на учасників фінансових відносин: зобов’язуючі, забороняючи, уповноважуючи фінансово-правові норми. Види фінансово-правових норм в залежності від змісту: матеріальні та процесуальні.

Структура фінансово-правової норми: гіпотеза, диспозиція, санкція. Особливості санкції фінансово-правової норми.

Фінансово-правові відносини. Поняття та функції фінансових правовідносин. Зміст та особливості фінансових правовідносин. Суб’єктний склад та об’єкт фінансових правовідносин. Співвідношення суб’єктів фінансового права і фінансових правовідносин.

Теми для рефератів, які відповідають темі заняття:

1. Особливості санкцій фінансово-правових норм.

2. Зміст та особливості фінансових правовідносин.

 

Література

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10.  Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11.  Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12.  Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13.  Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14.  Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

 

Семінарське заняття: Органи державного управління фінансами

Навчальна мета заняття: з’ясувати сутність та принципи управління державними фінансами; ознайомити студентів з основними засадами управління державними фінансами органами влади загальної та спеціальної  компетенції.

Кількість годин:

денна форма навчання – 4 години;

заочна форма навчання – 0 годин. 

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та принципи управління державними фінансами.
 2. Управління державними фінансами органами влади загальної компетенції.
 3. Управління державними фінансами органами влади спеціальної компетенції.

 

Додаткові питання:

1. В чому полягає суть управління фінансами з боку держави?

2. Які органи загальної компетенції у сфері фінансової діяльності держави Ви можете назвати?

3. Чи можна, на Ваш погляд, вважати Рахункову палату України вищим органом контролю у сфері фінансів?

4. Які функції характерні для Національного банку України як центрального банку держави?

5. Які нормативно-правові визначають повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності?

6. Які акти органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності Ви можете назвати?

 

Методичні вказівки до кожного навчального питання теми

         В ході вивчення теми студенти мають засвоїти наступні питання.

Поняття та принципи управління державними фінансами. Система органів управління державними фінансами.

Конституційне регулювання повноважень органів влади загальної компетенції в сфері управління державними фінансами. Повноваження Верховної Ради України щодо затвердження Державного бюджету України та бюджетної системи; системи оподаткування; статусу національної та іноземних валют; основ створення і функціонування фінансового, грошового, інвестиційного ринків; порядку утворення і погашення державного внутрішнього та зовнішнього боргу.

Повноваження Президента України щодо підписання законів, що регулюють фінансову діяльність держави; утворення, реорганізації чи ліквідації міністерств та органів виконавчої влади зі спеціальною компетенцією в сфері фінансової діяльності.

Конституційні повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління фінансами щодо забезпечення провадження фінансової, цінової, інвестиційної політики; розробки проекту Державного бюджету України, забезпечення виконання бюджету, підготовки звіту про його виконання.

Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері публічних фінансів. Право органів місцевого самоврядування на бюджет та його нормативно-правове забезпечення.

Правовий статус державних органів спеціально створених для управління фінансами. Правові засади, ціль утворення та сфера відання Національного банку України. Завдання, функції і повноваження Національного банку України.

Місце Міністерства фінансів України в системі органів виконавчої влади. Ціль утворення та сфера відання Міністерства фінансів. Завдання, функції і повноваження Міністерства фінансів. Повноваження Міністерства фінансів АРК та фінансових органів місцевих державних адміністрацій.

Правові засади діяльності та сфера відання спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).

Державна казначейська служба України. Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державної казначейської служби України. Завдання, функції і повноваження Державної казначейської служби України.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державної фіскальної служби України. Завдання, функції і повноваження Державної фіскальної служби України.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Рахункової палати. Завдання, функції і повноваження Рахункової палати.

Інші органи державного управління фінансами: Пенсійний фонд України; Фонд соціального страхування України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ін.

 

Теми для рефератів, які відповідають темі заняття:

1. Статус Пенсійного фонду.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності.

3. Правовий статус Рахункової палати України: перспективи розвитку.

4. Сучасний досвід побудови системи органів управління державними фінансами розвинених країн.

 

Література

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10.  Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11.  Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12.  Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13.  Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14.  Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Тема № 4. Правові засади фінансового контролю в Україні

 

Семінарське заняття: Правові засади фінансового контролю в Україні

Навчальна мета заняття: розкрити зміст фінансового контролю; ознайомити студентів з основними видами та методами фінансового контролю.

Кількість годин:

денна форма навчання – 2 години;

заочна форма навчання – 0 годин.  

 

Навчальні питання:

 1. Поняття фінансового контролю та правові засади його здійснення.
 2. Види фінансового контролю.
 3. Методи фінансового контролю.

 

Додаткові питання:

1. В чому полягає суть фінансового контролю як функції соціального управління та прояву контрольної функції фінансів?

2. Які принципи розроблено у сфері фінансового контролю, та як вони закріплені у вітчизняному законодавстві?

4. Чи існує єдиний нормативно-правовий акт в сфері фінансового контролю?

5. Якими нормативно-правовими актами визначається порядок проведення ревізій?

6. Якими нормативно-правовими актами визначається порядок проведення перевірок?

 

Методичні вказівки до кожного навчального питання теми

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття, суть, призначення фінансового контролю. Об’єкт  та предмет фінансового контролю, фінансова дисципліна. Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні. Міжнародні нормативно-правові акти з питань фінансового контролю. Закріплення принципів фінансового контролю в національному законодавстві.

Види фінансового контролю. В залежності від суб’єктів фінансового контролю: державний фінансовий контроль (контроль вищих органів влади, фінансовий контроль інших державних органів, контроль спеціальних органів фінансового контролю); внутрішній контроль (здійснюється керівниками міністерств та відомств та їх контрольно-ревізійним апаратом)  незалежний фінансовий контроль (аудит). За змістом: податковий контроль, валютний контроль, бюджетний контроль. В залежності від часу проведення: попередній, поточний, наступний фінансовий контроль. В залежності від місця проведення: безвиїзний, виїзний. За об’єктом: документальний, фактичний, оперативний. Обов’язковий та ініціативний фінансовий контроль.

Методи фінансового контролю. Ревізія. Правові засади здійснення ревізії. Підстави та порядок проведення ревізії. Періодичність та строки проведення ревізії. Планова та позапланова ревізія. Ревізія за дорученням правоохоронних органів. Поняття та зміст акту ревізії, правила складання акту ревізії, правове значення акту ревізії як носія доказової інформації.

Перевірка. Правові засади здійснення перевірок.  Підстави та порядок проведення перевірок. Періодичність здійснення планових та позапланових документальних виїзних перевірок. Комплексні перевірки. Зустрічні перевірки. Оперативні перевірки. Поняття, зміст та правові наслідки акту перевірки. Оформлення результатів перевірки довідкою.

Інші методи фінансового контролю: аналіз, обстеження, інспекції, облік.

 

Теми для рефератів, які відповідають темі заняття:

1. Міжнародне співробітництво в сфері фінансового контролю.

2. Принципи фінансового контролю.

3. Методи фінансового контролю в зарубіжних країнах

4. Методи фінансового контролю, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Література

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10.  Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11.  Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12.  Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13.  Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14.  Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Тема № 5. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

 

Семінарське заняття: Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю.

Навчальна мета заняття: з’ясувати систему органів фінансового контролю; ознайомити студентів з повноваженнями в сфері фінансового контролю державних органів виконавчої влади та спеціальних органів фінансового контролю в Україні.

Кількість годин:

денна форма навчання – 4 години;

заочна форма навчання – 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Система органів фінансового контролю.
 2. Повноваження в сфері фінансового контролю державних органів виконавчої влади.
 3. Спеціальні органи фінансового контролю в Україні.

 

Додаткові питання:

1. Що таке незалежний фінансовий контроль?

2. Які критерії покладені в основу класифікації органів фінансового контролю?

3. Якими повноваженнями у сфері фінансового контролю наділено органи загальної компетенції?

4. Якими контрольними повноваженнями у сфері фінансової діяльності наділено органи спеціальної компетенції?

5. Охарактеризуйте особливості статусу Рахункової палати України?

6. Що таке банківський нагляд і які контрольно-наглядові повноваження має Національний банк України?

 

Методичні вказівки до кожного навчального питання теми

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Система органів фінансового контролю. Повноваження в сфері фінансового контролю Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

Повноваження в сфері фінансового контролю Міністерства фінансів України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Державної казначейської служби України. Державна казначейська служба України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Національного банку України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Пенсійного фонду України;  Фонд соціального страхування України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ін. (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Спеціальні органи фінансового контролю. Повноваження в сфері фінансового контролю Рахункової палати України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державної фіскальної служби України (в тому числі податкової міліції) (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державна аудиторська служба України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

 

Теми для рефератів, які відповідають темі заняття:

1. Система органів фінансового контролю ЕС.

2. Правові засади взаємодії органів фінансового контролю та правоохоронних органів.

3. Зміни у системі органів фінансового контролю згідно Концепції адміністративної реформи

 

Література

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10.  Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11.  Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12.  Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13.  Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14.  Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

 

Семінарське заняття: Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

Навчальна мета заняття: ознайомити студентів з основними видами юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства; з’ясувати поняття і склад фінансового правопорушення; розкрити зміст фінансової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності; виробити навички у студентів щодо застосування норм фінансового права в конкретних ситуаціях.

Кількість годин:

денна форма навчання – 2 години;

заочна форма навчання – 0 годин.

 

Навчальні питання:

 1. Види юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства.
 2. Поняття фінансового правопорушення та фінансової відповідальності.
 3. Відповідальність за порушення норм валютного, податкового, бюджетного законодавства.

 

Додаткові питання:

 1. Визначте особливості фінансової відповідальності поряд з іншими видами юридичної відповідальності.
 2. Назвіть кваліфікаційні ознаки фінансового правопорушення.
 3. Які нормативно-правові акти визначають правові засади фінансової відповідальності за порушення норм валютного.
 4. Визначте особливості фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства.
 5. Охарактеризуйте санкції, передбачені Бюджетним кодексом України.

 

Методичні вказівки до кожного навчального питання теми

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Кримінальна, адміністративна, цивільно-правова відповідальність за порушення норм чинного фінансового законодавства.

Фінансова відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності. Фінансове правопорушення, поняття та склад. Особливості суб’єктивної сторони фінансового правопорушення.

Поняття, особливості, класифікація фінансових санкцій.

Відповідальність за порушення норм валютного законодавства. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм валютного законодавства.

Відповідальність за порушення правил здійснення банківських операцій, норм з регулювання обігу готівки (в тому числі правил використання реєстраторів рахункових операцій при розрахунках за готівку). Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності.

Відповідальність за порушення норм законодавства в сфері оподаткування, в тому числі правил обліку та звітності, реалізації підакцизних товарів. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Відповідальність за порушення норм бюджетного законодавства. Правові засади та державні органи, що уповноважені притягати до фінансової відповідальності.

Відповідальність за легалізацію доходів, набутих злочинним шляхом.

 

Теми для рефератів, які відповідають темі заняття:

1. Фінансова відповідальність за порушення норм податкового законодавства.

2. Правопорушення в бюджетній сфері.

3. Особливості фінансових санкцій.

 

Література

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10. Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11.  Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12.  Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13.  Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14.  Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

 

Семінарське заняття: Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

Навчальна мета заняття: з’ясувати сутність та види  публічних фондів грошових коштів; ознайомити студентів із системою доходів державних та місцевих (публічних) фондів; розкрити систему система видатків державних та місцевих фондів; з’ясувати сутність кошторисно-бюджетного фінансування, як методу розподілу публічних фондів коштів.

Кількість годин:

денна форма навчання – 4 години;

заочна форма навчання – 0 годин.

 

Навчальні питання:

 1. Публічні фонди грошових коштів: поняття, функції, види.
 2. Поняття та система доходів державних та місцевих (публічних) фондів.
 3. Поняття та система видатків державних та місцевих фондів.
 4. Кошторисно-бюджетне фінансування, як метод розподілу публічних фондів коштів.

 

Додаткові питання:

 1. В чому полягає економічна суть державних доходів?
 2. Чи різняться за змістом поняття «державні доходи» та «доходи державного бюджету»?
 3. Визначте поняття податку. У чому полягають функції податків?
 4. Що таке податкова система? Які принципи організації податкової системи Ви можете назвати?
 5. Що являє собою податкова політика держави?
 6. Які види неподаткових доходів Ви можете назвати?
 7. Дайте загальну характеристику мита, та митних платежів.
 8. Які рентні та ресурсних платежів справляються в Україні?
 9. Розкрийте поняття державного кредиту.
 10.  Дайте загальну характеристику нормативно-правового регулювання у сфері державних запозичень?

 

Методичні вказівки до кожного навчального питання теми

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття публічних фондів грошових коштів. Публічні (загальносуспільні) потреби як критерій виділення окремих фондів. Функції публічних фондів. Класифікація публічних фондів. Правовий режим централізованих фондів (Державного бюджету, цільових позабюджетних фондів) та децентралізованих фондів (місцевих бюджетів, фондів державних підприємств, установ та організацій).

Поняття і система державних та муніципальних доходів. Правове регулювання податкових доходів, податкова система, податкові правовідносини. Правовий режим неподаткових доходів. Правові основи державного кредиту, державні внутрішні та зовнішні позики, залучення коштів до місцевих бюджетів шляхом випуску цінних паперів.

Правове регулювання державних та місцевих видатків. Система державних та муніципальних видатків. Поняття та принципи фінансування.

Поняття кошторисно-бюджетного фінансування, принципи, об’єкти. Поняття, зміст, правове значення кошторису. Бюджетні установи та правовий режим позабюджетних коштів бюджетних установ. Порядок та особливості кошторисно-бюджетного фінансування охорони здоров’я, соціально-культурних заходів, оборони, видатків на утримання органів влади.

 

Теми для рефератів, які відповідають темі заняття:

 1. Правові засади організації податкової системи України.
 2. Правові засади непрямого оподаткування в Україні.
 3. Система податкового законодавства в Україні.
 4. Правові засади запозичень до місцевих бюджетів в Україні.

 

Література

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10.  Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11.  Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12.  Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13.  Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14.  Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Тема № 8. Бюджетна система України

 

Семінарське заняття: Бюджетна система України

Навчальна мета заняття: ознайомити студентів з основними джерелами бюджетного права, суттю бюджету та бюджетною системою; з’ясувати  джерела доходів і видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів; розкрити зміст бюджетної класифікації.

Кількість годин:

денна форма навчання – 2 години;

заочна форма навчання – 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття бюджету та бюджетного права, бюджетна система.
 2. Бюджетна класифікація.
 3. Доходи і видатки Державного бюджету України.
 4. Склад доходів і видатків місцевих бюджетів.

 

Додаткові питання:

 1. Розкрийте поняття бюджету, його соціально-економічне й політичне значення.
 2. Які складові частини бюджету Ви можете назвати?
 3. Назвіть особливості бюджетних правовідносин.
 4. Дайте характеристику складу бюджетного законодавства.
 5. Охарактеризуйте принципи побудови бюджетної системи України.
 6. В чому полягає мета регулювання міжбюджетних відносин?
 7. Як оформляються запозичення до місцевих бюджетів?
 8. Що таке міжбюджетні трансферти?

 

Методичні вказівки до кожного навчального питання теми

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття бюджету як економічної та правової категорії. Поняття та ланки бюджетної системи України. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Принципи бюджетної системи. Зведений бюджет. Правова форма бюджетів в Україні. Бюджетний період.

Поняття бюджетного права. Особливості бюджетних правовідносин. суб’єкти бюджетних правовідносин, джерела бюджетного права. Конституція України про бюджетні повноваження. Бюджетний кодекс України. Закон України про Державний бюджет на відповідний бюджетний період.

Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету, класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу. Складові частини бюджету: загальний та спеціальний фонди.

Дефіцит та профіцит бюджету, джерела фінансування дефіциту бюджету. Граничний обсяг боргу.

Доходи і видатки Державного бюджету України. Склад доходів Державного бюджету України. Склад видатків Державного бюджету України. Таємні видатки. Кредитування за вирахуванням погашення. Скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України. Захищені статті видатків бюджету.

Склад доходів місцевих бюджетів. Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування. Витрати місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Позички місцевим бюджетам. Міжбюджетні відносини. Розмежування видатків між бюджетами. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Коефіцієнт вирівнювання. Міжбюджетні трансферти. Дотації вирівнювання, субвенції, кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

 

Теми для рефератів, які відповідають темі заняття:

 1. Правове регулювання бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування.
 2. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

 

Література

 1. Кучерявенко М. П. Податкове право України : Академічний курс : Підручник. – К. : всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х.: Легас; Право. – Т. 3: Учение о налоге. – 2005. – 600 с.
 3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 1 : Генезис налогового регулирования : в 2 ч. Ч. 1. – 2002. –665 с.
 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 1 : Генезис налогового регулирования: в 2 ч. Ч. 2. – 2002. – 791 с.
 5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 2 : Введение в теорию налогового права. – 2004. – 600 с.
 6. Музика О. А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження) : Монографія. – К. : Атака, 2006. – 256 с.
 7. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
 8. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко, С. А. Пасанюк /За заг. ред., М. Я. Азарова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.
 9. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : Монографія, – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с.
 10.  Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

 

Тема № 9. Бюджетний процес

 

Семінарське заняття: Бюджетний процес

Навчальна мета заняття: розкрити поняття і зміст бюджетного процесу; з’ясувати основні стадії бюджетного процесу; ознайомити  студентів зі змістом кожної з стадій бюджетного процесу.

Кількість годин:

денна форма навчання – 2 години;

заочна форма навчання – 0 годин.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття і зміст бюджетного процесу.
 2. Державний бюджет України: складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність.
 3. Місцеві бюджети: складання розгляд, затвердження, виконання та звітність.

 

Додаткові питання:

1. Які стадії бюджетного процесу Ви можете назвати?

2. Які принципи бюджетного процесу Ви можете назвати?

3. У чому полягає зміст першої стадії бюджетного процесу – складання проекту Закону про Державний бюджет України?

4. Розкрийте значення Бюджетної резолюції.

5. Яким чином відбувається розгляд проекту Закону про Державний бюджет країни в Верховній Раді України?

6. В чому полягає виконання бюджетів? В чому полягає суть казначейської системи виконання бюджету?

7. Що таке касове виконання бюджету?

8. Яких учасників бюджетного процесу Ви можете назвати?

9. Хто такі розпорядники бюджетних коштів?

10. Що таке бюджетний розпис, хто його складає і до кого він адресується?

11. Поясність, як здійснюється контроль за виконанням бюджетів?

12. Які форми звітності про виконання бюджетів існують в Україні?

 

 

 

Методичні вказівки до кожного навчального питання теми

В ході проведення семінарського заняття студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття і зміст бюджетного процесу. Правові засади реалізації бюджетних повноважень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських та районних у містах рад.

Державний бюджет України. Стадії бюджетного процесу, їх тривалість. Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів. Розробка проекту закону про Державний бюджет. Постанова Кабінету Міністру щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет. Пояснювальна записка до проекту закону, її зміст.

Стадія розгляду та прийняття Державного бюджету України. Представлення проекту закону про Державний бюджет Верховній Раді України. Підготовка та розгляд  проекту закону про Державний бюджет  у першому, другому та третьому читанні. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України.

Стадія виконання Державного бюджету. Організація виконання Державного бюджету України. Казначейське обслуговування Державного бюджету України. Бюджетний розпис. Виконання Державного бюджету України за доходами та за видатками. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Стадія складання та затвердження звіту про виконання Державного бюджету України. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду. Квартальні та річний звіт про виконання закону України про Державний бюджет України. Розгляд звіту про виконання закону України про Державний бюджет України.

Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів. Порядок складання проектів місцевих бюджетів. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються. Затвердження місцевих бюджетів. Виконання місцевих бюджетів. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

 

Теми для рефератів, які відповідають темі заняття:

 1. Бюджетні повноваження Верховної Ради України.
 2. Бюджетний процес України та в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз.
 3. Правові засади обслуговування комерційними банками бюджетних коштів.
 4. Казначейська система в Україні.

 

Література

 1. Кучерявенко М. П. Податкове право України : Академічний курс : Підручник. – К. : всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х.: Легас; Право. – Т. 3: Учение о налоге. – 2005. – 600 с.
 3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 1 : Генезис налогового регулирования : в 2 ч. Ч. 1. – 2002. –665 с.
 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 1 : Генезис налогового регулирования: в 2 ч. Ч. 2. – 2002. – 791 с.
 5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 2 : Введение в теорию налогового права. – 2004. – 600 с.
 6. Музика О. А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження) : Монографія. – К. : Атака, 2006. – 256 с.
 7. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
 8. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко, С. А. Пасанюк /За заг. ред., М. Я. Азарова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.
 9. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : Монографія, – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с.
 10.  Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

 

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

 

Семінарське заняття: Правове регулювання формування цільових фондів

Навчальна мета заняття: з’ясувати основні види фондів соціального страхування та розкрити засади їх діяльності; розкрити організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Пенсійного фонду України; ознайомити студентів із діяльністю інших цільових фондів.

Кількість годин:

денна форма навчання – 2 години;

заочна форма навчання – 2 години.

 

Навчальні питання:

 1. Правові засади формування Пенсійного фонду України.
 2. Правові засади формування фондів соціального страхування.
 3. Правові засади формування інших цільових фондів.

 

Додаткові питання:

1. Яка мета створення цільових фондів коштів?

2. Як можна класифікувати цільові фонди коштів?

3. Які правові гарантії у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів надає держава?

 

Методичні вказівки до кожного навчального питання теми

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України як централізований цільовий фонд. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду соціального страхування України. Фонд соціального страхування як цільовий позабюджетний страховий фонд. Платники збору на обов’язкове державне соціальне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонду соціального захисту інвалідів та ін.

 

Література

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
 10.  Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11.  Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12.  Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13.  Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14.  Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

 

 

 

 

 1. Рекомендована література

 

Основна

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.
 7. Музика О. А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження) : Монографія. – К. : Атака, 2006. – 256 с.
 8. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
 9. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко, С. А. Пасанюк / За заг. ред., М. Я. Азарова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.
 10.  Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : Монографія, – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с.
 11.  Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 12.  Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 13.  Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 14.  Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 15.  Фінансове право : підручник / Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т. В. Колесник та ін., за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. Гетманець. - 2-ге вид. доп. та перероб. – Харків : Екограф, 2015. – 500 с.
 16.  Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 17.  Фінансове право України : Підручник / М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка.  – Х. : Право, 2016. – 440 с.
 18.  Фінансове право [Текст] : курс лекцій / Є. П. Гайворонський, В. Д. Гвоздецький, В. О. Тімашов ; [за заг. ред. В. Д. Гвоздецького] ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : Сталь, 2015. - 472 с.
 19.  Фінансове право (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Касьяненко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. М. Касьяненко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 317 с.
 20.  Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / [Безрутченко С. М. та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Чубенка, Д. М. Павлова ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : КНТ, 2014. - 597 с.
 21.  Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Боднарук Ю. В. та ін. ; за заг. ред. Т. А. Латковської, С. В. Пархоменко-Цироциянц] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2012. - 189 с.
 22.  Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Волощук, М. В. Менджул ; Ужгород. нац. ун-т, Територ. від-ня Асоц. платників податків у Закарпат. обл., Громад. рада при Закарпат. обл. держ. адмін. . - Ужгород : Вид-во Олесандри Гаркуші, 2013. - 236 с.
 23.  Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України : Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011 року. – 2011. – № 13, / № 13–14, № 15–16, № 17. – Стор. 556. – Ст. 112.
 3.  Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 13.08.2010 року. – 2010. – № 59. – Стор. 9. – Ст. 2047.
 4.  Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5.  Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
 6.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 7.  Положення про Фонд соціального захисту інвалідів Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 № 129 // Офіційний вісник України від 16.05.2011. – 2011. – № 34. – Стор. 109. – Ст. 1413.
 8.  Про утворення Державної аудиторської служби України : постанова Кабінету міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 868 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 87. – Ст. 2907.
 9.  Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : постанова Кабінету міністрів України від 03 лютог. 2016 р. № 43 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 12. – Ст. 506.
 10.  Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 11.  Про єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 454.
 12.  Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.
 13.  Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України // Офіційний вісник України від 13.08.1998 року. – 1998. – № 30. – Стор. 2.
 14.  Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2013р. № 572 // Офіційний вісник України від 26.11.2013. – 2013. – № 89. – Стор. 99. – Ст. 3277.
 15.  Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту майна платників податків : Наказ Міністерство доходів і зборів України від 16 черв. 2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017 – 2017. – № 61. – Стор. 278. – Ст. 1891.
 16.  Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами : Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2015 р. № 727 // Офіційний вісник України від 17.11.2015– 2015. – № 89. – Стор. 80. – Ст. 2985.
 17.  Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку фізичним особам : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 383 // Офіційний вісник України вiд 22.04.2011 – 2011. – № 28. – Стор. 70. – Ст. 1167.
 18.  Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011. – № 1. – Стор. 63. – Ст. 18.
 19.  Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. – № 1246. // Офіційний вісник України від 13.01.2011 – 2011 р. – № 5. – Стор. 105. – Ст. 31.
 20.  Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1239 // Офіційний вісник України вiд 14.01.2011 – 2011 р., № 1, стор. 85, Ст. 24.
 21.  Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1227 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011 р. – № 1. – Стор. 45. – Ст. 12.
 22.  Лімська декларація керівних принципів контролю. / Прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI) в 1977 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=604_001.
 23.  Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України // Відомості Верховної Ради України від 05.06.1998. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
 24.  Про аудиторську діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 243.
 25.  Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001. – 2001. – № 5. – Ст. 30.
 26.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 27.  Про джерела фінансування дорожнього господарства України : Закон України від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 648.
 28.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист) : Закон України від 12 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 187.
 29.  Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 30.  Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України вiд 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
 31.  Про Державний бюджет України на 2018 рік : Закон України від ? груд. 2017 року // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № ?. – Ст.
 32.  Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
 33.  Про джерела фінансування органів державної влади : Закон України від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 274.
 34.  Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 13 серпня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Стор. 126 – Ст. 1770.
 35.  Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 року // Офіційний вісник України від 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Стор. 47.
 36.  Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02 березня 2000 року // Офіційний вісник України вiд 14.04.2000 року. – 2000. – № 13. – Стор. 31 – Ст. 505.
 37.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28 груд. 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 11. – Ст. 75.
 38.  Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 року // Відомості Верховної Ради України. – 2016.– № 9. – Ст. 89.
 39.  Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 06.07.1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205.
 40.  Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 26.06.1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37. – Ст. 237.
 41.  Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2–3. – Ст. 11.
 42.  Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 43.  Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364
 44.  Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 року // Офіційний вісник України від 18.08.2015 року. – 2015. – № 63. – Ст. 2074.
 45.  Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 22.02.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80.
 46.  Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання : Закон України від 18.11.1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 2. – Ст. 6.
 47.  Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23 лютого 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50 – Ст. 564.
 48.  Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
 49.  Про Положення про Державну фінансову інспекцію України : Указ Президента України від 23.04.2011 року № 499/2011 // Офіційний вісник України вiд 04.05.2011 року. – 2011. – № 31. – Стор. 11 – Ст. 1325.
 50.  Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів : Указ Президента України від 11 лютого 2000 року №207/2000 // Офіційний вісник України вiд 03.03.2000 року. – 2000. – № 7. – Ст. 262.
 51.  Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України вiд 23.07.1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Стор. 2 – Ст. 1119.
 52.  Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки : Указ Президента України // Офіційний вісник України вiд 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Ст. 263.
 53.  Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни : Указ Президента України від 28.02.1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 10. – Стор. 12.
 54.  Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України від 08.04.2011 року // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 року. – 2011. – № 29. – Стор. 230. – Ст. 1254.
 55.  Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України від 05.09.2014 року. – 2014. – № 69. – Стор. – 70. – Ст. 1936.
 56.  Про Положення про Державну казначейську службу України : Указ Президента України від 13.04.2011 року (Редакція від 19.03.2013) // Офіційний вісник України вiд 21.04.2011 року. – 2011. – № 12. – Стор. 3. – Ст. 626.
 57.  Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 10.09.2014 року № 442 // Офіційний вісник України вiд 23.09.2014 року. – 2014. – № 74. – Стор. 57. – Ст. 2105.
 58.  Питання Державної фінансової інспекції : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 968 // Офіційний вісник України від 23.09.2011 року. – 2011. – № 71. – Стор. 105. – Ст. 2684.
 59.  Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України вiд 19.02.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.
 60.  Питання Державного казначейства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України від 11.01.2006 року. – 2005. – № 52. – Стор. – 330. – Ст. 3275.
 61.  Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1222 // Офіційний вісник України від 25.08.2000 року. – 2000.– № 32.– Стор. 194. – Ст. 1363.
 62.  Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 // Офіційний вісник України від 15.03.2002 року. – 2002. – № 9. – стор. 101. – Ст. 414.
 63.  Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій : Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740 // Офіційний вісник України від 19.11.1998 року. – 1998. – № 44. – Стор. 17. – Ст. 1632.
 64.  Про заходи щодо забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Державного бюджету України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2001 року № 845 // Офіційний вісник України від 03.08.2001 року. – 2001.– № 29.– Стор. 156 – Ст. 1321.
 65.  Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету : Наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року // Офіційний вісник України вiд 22.02.2002 року. – 2002. – № 6. – Стор. 203. – Ст. 257.
 66.  Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2016 року № 422 // Офіційний вісник України вiд 10.06.2016 року. – 2016. – № 43.– Стор. 66. – Ст. 1594.

 

Допоміжна

 1. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: навч. посіб. / В.І. Кравченко. – Київ: Знання, 1999. – 487 с.
 2.  Лучковська С.І. Фінансове право: навч. посіб. / С.І. Лучковська. – Київ: КНТ, 2010. – 296 с.
 3.  Орлюк О.П. Фінансове право: навч. посіб. / О.П. Орлюк. – Київ: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
 4.  Фінансове право України:  навч. посіб. / за заг. ред. В.К. Шкарупи. – Київ: Істина, 2007. – 148 с.
 5.  Фінансове право: навч. посіб. / [М.П. Кучерявенко, І.Є. Криницький, А.О. Лукашев та ін.]; за заг. ред. М.П. Кучерявенка. – Харків: Право, 2010. – 288 с.
 6.  Фомін Г.Ф. Фінансове право: навч. посіб. / Г.Ф. Фомін, О.П. Гетманець, Т.В. Сараскіна. – Харків: Ун-т внутр. справ, 200. – 210 с.
 7.  Финансовое право: учебник / под. ред. И.Н. Пахомова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Одиссей, 2004. – 432 с.
 8.  Финансовое право: учебник / под ред. Е.А. Ровинского. – М.: Юрид. лит., 1971. – 392 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті

 1. Професійна юридична система МЕГА-НаУ [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ – Назва з екрана.
 2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://iportal.rada.gov.ua/ – Назва з екрана.
 3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Урядовий портал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://www.kmu.gov.ua/control/ – Назва з екрана.
 4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index – Назва з екрана.
 5. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ – Назва з екрана.
 6. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/podatki-ta-zbori/ – Назва з екрана.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет № 6

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань:    08 ПРАВО

Спеціальність: 081 ПРАВО

Спеціалізація:   ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА

Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР

 

 

Галузь знань:    0304 ПРАВО

Напрям підготовки: 6.030402 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2017 рік

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«__»________2017 Протокол № __

СХВАЛЕНО

Вченою радою

факультету №6 Харківського

національного університету

внутрішніх справ

«__»________2017  Протокол № __

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

«__»_______2017 Протокол № __

 

_________________М.І. Марчук 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

Правового забезпечення господарської діяльності

факультету №6 ХНУВС

«__»________2017 Протокол № ___

 

_______________ О.П. Гетманець

 

 

 

Рецензенти:

 

Пабат О.В. – доцент кафедри адміністративного права та процесу факультету № 3, к.ю.н., доцент

Коптєв П.Б. – заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області, к.ю.н.

 

 

 

Розробники: к.ю.н., доцент Чорна А.М. – Харків :

Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Чорна А.М., 2017

© Харківський національний університет внутрішніх справ

1. Загальні методичні вказівки

 

Навчальну програму з курсу «Фінансове право» розроблено з урахуванням сучасних досягнень науки фінансового права, позицій науковців та ставить за мету вивчення сутності основних фінансових інститутів, які забезпечують акумуляцію коштів у розпорядження держави та органів місцевого самоврядування, регулюють використання цих коштів для забезпечення виконання завдань і функцій держави в цілому, а також сформувати систему теоретичних знань з курсу «Фінансове право» та уміння застосовувати фінансове законодавство. В програмі логічно послідовно розміщено теми навчальної дисципліни «Фінансове право», що дозволить студентам оволодіти як основами знань щодо фінансової діяльності держави, так і отримати навички застосування фінансово-правових норм в майбутній практичній роботі.

При викладенні кожної теми курсу, враховуються досягнення вітчизняної фінансово-правової науки та зарубіжний досвід правового регулювання фінансової діяльності держави. Основним пріоритетом у викладанні матеріалу курсу є критерій застосовності отриманих знань в практиці працівника органів внутрішніх справ.

Предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають в процесі фінансової діяльності держави. Ця діяльність є об’єктивною за своєю сутністю і забезпечує належне виконання державою своїх функцій. Конституційні норми визначають основи організації державних фінансів в Україні, повноваження законодавчих, виконавчих органів влади та органів влади на місцях і складають методологічну та наукову основу фінансового права.

Фінансове право є досить складною навчальною дисципліною, в першу чергу, через постійну зміну норм законодавства в сфері фінансової діяльності держави. Обмеженість фінансових ресурсів централізованих фондів спонукає органи державної влади до постійного пошуку оптимальних моделей адміністрування податків і зборів, виявлення шляхів підвищення ефективності використання коштів централізованих фондів, впровадження заходів, направлених на профілактику та припинення фінансових правопорушень. Така діяльність зумовлює постійні зміни як окремих фінансово-правових норм, так і до трансформації цілих фінансово-правових інститутів. Тому при вивченні курсу «Фінансового права» необхідно уважно слідкувати за змінами в чинному законодавстві, користуватися нормативними актами лише в актуальному стані.

Значна увага при вивченні курсу «Фінансове право» приділяється одній із важливіших управлінських функцій держави – фінансовому контролю. Правові засади здійснення фінансового контролю та статус органів фінансового контролю, плануються до розгляду в двох взаємопов’язаних темах. Правові засади юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства виділено окремою темою.

Фінансове право як навчальна дисципліна являє собою системне викладення теоретичного та прикладного матеріалу з метою підготовки кваліфікованих кадрів, які здатні аналізувати складні процеси у сфері фінансової діяльності держави. Ця дисципліна посідає вагоме місце у системі загальноправових курсів. Вона є важливим елементом підготовки фахівців для органів МВС, здатних ефективно протидіяти правопорушенням у фінансовій сфері. Така протидія можлива лише за умови належного засвоєння основних положень курсу фінансового права та формування у студентів відповідних знань та вмінь.

Систему курсу фінансового права як навчальної дисципліни побудовано відповідно до системи фінансового права як галузі права. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове право» для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр права містить десять тем.

Завданням навчальної дисципліни полягає у вивченні основних положень Загальної та Особливої частин фінансового права. Загальна частина фінансового права об’єднує положення щодо норм фінансового права і правових інститутів, що визначають: поняття, предмет, система та джерела фінансового права, особливості фінансово-правових норм та фінансово-правових відносин, систему та статус органів управління державними фінансами, правові засади фінансового контролю в Україні та відповідальності за порушення норм фінансового законодавства. Такі норми є спільними для всіх інших фінансово-правових інститутів і становлять базу для регулювання правовідносин у сфері фінансової діяльності держави.

Вивчення Особливої частини фінансового права спрямоване на засвоєння основних положень окремих, найбільш важливих інститутів, що регулюють окремі напрями фінансової діяльності держави та різні елементи фінансової системи. Також розглядаються положення щодо основного інституту Особливої частини фінансового права – бюджетного права. Вони викладаються в двох пов’язаних темах присвячених розгляду бюджетної системи України та бюджетний процесу. Крім того розглядаються особливості правового регулювання формування державних цільових фондів.

При вивченні фінансового права студентам належить засвоїти значну кількість понять, які використовуються у навчальній дисципліні. Зокрема, при вивченні фінансового права основними поняттями, що розглядаються є:

 • фінанси держави, фінансова діяльність держави;
 • фінансове право (як галузь, наука та навчальна дисципліна) та фінансове законодавство;
 • фінансові правовідносини, фінансово-правова норма;
 • державний фінансовий контроль, методи фінансового контролю, ревізія, перевірка, аудит, акт ревізії (перевірки);
 • фінансове правопорушення, фінансово-правова відповідальність.
 • податкове право як фінансово-правовий інститут, податкова політика, податкове законодавство, податок,  податкова система, обов’язкові платежі податкового характеру (збір, плата(мито)), податкового механізму;
 • бюджетне право України;
 • бюджет та основні поняття, закріплені в Бюджетному кодексі (бюджетна класифікація, бюджетна політика, бюджетна система України, бюджетне асигнування, бюджетне зобов'язання, бюджетне планування, бюджетне призначення, бюджетний запит, бюджетний період, бюджетний процес, бюджетний розпис, бюджетні повноваження, зведений бюджет, міжбюджетні трансферти та ін.);

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється через наступні форми навчання: лекційні заняття, семінарські заняття, самостійну роботу та підготовку рефератів. Значний обсяг часу, запланований для самостійної роботи, має спрямовуватись переважно на ознайомлення з положеннями нормативно-правових актів, які є джерелами фінансового права. Після вивчення тем проводиться тестовий контроль.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 1. понятійний апарат, пов’язаний із фінансовою діяльністю держави;
 2. сутність та елементи фінансової системи, бюджетної системи;
 3. поняття, методи, систему фінансового права як галузі права;
 4. історію науки фінансового права та її видатних представників;
 5. систему та повноваження органів державного управління фінансами, органів фінансового контролю;
 6. види, методи фінансового контролю;
 7. поняття фінансового правопорушення, фінансової відповідальності, підстави та порядок притягнення до фінансової відповідальності;
 8. поняття та види державних та муніципальних доходів і видатків;
 9. основи бюджетного права і процесу;
 10. поняття та види позабюджетних фондів;

вміти:

 1. аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють фінансову діяльність держави, визначати їх юридичну силу та пріоритетність в урегулюванні конкретних фінансових відносин;
 2. аналізувати акти ревізій, перевірок фінансового-господарської діяльності суб’єктів господарювання, визначати їх відповідність вимогам закону, оцінювати їх доказову силу при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності;
 3. виявляти ознаки фінансового правопорушення, визначати вид юридичної відповідальності за його вчинення;
 4. роз’ясняти зміст нормативних актів, що регулюють фінансову діяльність держави, з метою подолання правового нігілізму громадян.

 

 

 

 

 

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

 

(право денна форма 3 роки навчання (ПП.2.1.02)

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 3

Загальна частина Фінансового права України

 Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

6

2

2

 

 

2

 

 

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

6

2

2

 

 

2

 

 

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

6

2

2

 

 

2

 

 

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

6

2

2

 

 

2

 

 

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні

6

2

2

 

 

2

 

 

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

6

2

2

 

 

2

 

 

Особлива частина Фінансового права України

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

6

2

2

 

 

2

 

 

Тема № 8. Бюджетна система України

6

2

2

 

 

2

 

 

Тема № 9. Бюджетний процес

6

2

2

 

 

2

 

 

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

6

2

2

 

 

2

 

 

Всього за семестр:

60

20

20

 

 

20

 

Екзамен

 

 

 

 (правоохоронна діяльність денна форма 3 роки навчання (ППП.5)

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 5

Загальна частина Фінансового права України

 Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

7

2

2

 

 

3

 

 

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

5

1

1

 

 

3

 

 

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

5

1

1

 

 

3

 

 

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

5

1

1

 

 

3

 

 

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні

5

1

1

 

 

3

 

 

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

6

1

2

 

 

3

 

 

Особлива частина Фінансового права України

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

7

2

2

 

 

3

 

 

Тема № 8. Бюджетна система України

6

1

2

 

 

3

 

 

Тема № 9. Бюджетний процес

7

2

2

 

 

3

 

 

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

7

2

2

 

 

3

 

 

Всього за семестр:

60

14

16

 

 

30

 

Залік

 

 

 (право денна форма 1 рік 10 місяців навчання (ВКВНЗ.02)

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 5

Загальна частина Фінансового права України

 Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

15

4

4

 

 

7

 

 

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

15

4

4

 

 

7

 

 

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

15

4

4

 

 

7

 

 

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

15

4

4

 

 

7

 

 

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні

15

3

4

 

 

8

 

 

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

15

3

4

 

 

8

 

 

Особлива частина Фінансового права України

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

15

3

4

 

 

8

 

 

Тема № 8. Бюджетна система України

15

3

4

 

 

8

 

 

Тема № 9. Бюджетний процес

15

3

4

 

 

8

 

 

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

15

3

4

 

 

8

 

 

Всього за семестр:

150

34

40

 

 

76

 

Екзамен

 

 

 

(право заочна форма 4 роки навчання (ВКВНЗ.02)

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 5

Загальна частина Фінансового права України

 Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

6

1

 

 

 

5

 

 

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

6

 

1

 

 

5

 

 

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

6

1

 

 

 

5

 

 

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

6

 

1

 

 

5

 

 

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні

6

1

 

 

 

5

 

 

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

6

1

 

 

 

5

 

 

Особлива частина Фінансового права України

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

6

 

1

 

 

5

 

 

Тема № 8. Бюджетна система України

6

 

1

 

 

5

 

 

Тема № 9. Бюджетний процес

6

 

 

 

 

6

 

 

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

6

 

 

 

 

6

 

 

Всього за семестр:

60

4

4

 

 

52

 

Екзамен

 

 

 

 

 (право (молодший спеціаліст) заочна форма 1 рік 10 місяців навчання (ВКВНЗ.02)

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 2

Загальна частина Фінансового права України

 Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

15

1

 

 

 

14

 

 

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

15

 

1

 

 

14

 

 

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

14

1

1

 

 

12

 

 

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

14

1

1

 

 

12

 

 

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні

15

1

1

 

 

13

 

 

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

16

1

 

 

 

15

 

 

Особлива частина Фінансового права України

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

15

1

1

 

 

13

 

 

Тема № 8. Бюджетна система України

15

1

1

 

 

13

 

 

Тема № 9. Бюджетний процес

15

1

1

 

 

13

 

 

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

16

 

1

 

 

15

 

 

Всього за семестр:

150

8

8

 

 

134

 

Екзамен

 

 

 

 (право (друга вища) заочна форма 1 рік 10 місяців навчання (ВКВНЗ.02)

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр №2

Загальна частина Фінансового права України

 Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

15

1

 

 

 

14

 

 

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

15

 

1

 

 

14

 

 

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

14

1

1

 

 

12

 

 

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

14

1

1

 

 

12

 

 

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні

15

1

1

 

 

13

 

 

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

16

1

 

 

 

15

 

 

Особлива частина Фінансового права України

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

15

1

1

 

 

13

 

 

Тема № 8. Бюджетна система України

15

1

1

 

 

13

 

 

Тема № 9. Бюджетний процес

15

1

1

 

 

13

 

 

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

16

 

1

 

 

15

 

 

Всього за семестр:

150

8

8

 

 

134

 

Екзамен

 

 

 

 

 

 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи

 

Тема № 1: Предмет, система та джерела фінансового права

 

Навчальна мета заняття:

–            розкрити поняття та елементи фінансової діяльності держави;

–            розкрити предмет та  методи фінансового права;

–            ознайомити студентів з основними джерелами фінансового права, суттю фінансово-правових норми та фінансово-правових правовідносин.

Час проведення 1 година.

Час, що відводиться на самостійну роботу 3 годин.

 

Навчальні питання:

1.           Поняття, предмет, метод фінансового права.

2.           Система фінансового права.

3.           Джерела фінансового права.

4.           Наука фінансового права.

Додаткові питання:

 1. Поняття державних фінансів, їх функції.
 2. Чи можна ототожнювати поняття «фінанси» і «гроші»?
 3. Що таке фінансова діяльність держави, які принципи та методи її здійснення?
 4. Які підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють фінансові правовідносини, прирівняні за юридичною силою до законів?
 5. Які методи фінансово-правового регулювання використовуються поряд з основним методом (імперативним)?
 6. Які способи правового регулювання ви знаєте? Які з них притаманні фінансово-правовому методу?
 7. В чому полягає категоричність фінансових приписів?
 8. Поясність взаємозв'язок фінансового права з конституційним та адміністративним правом.
 9. Охарактеризуйте Конституцію України як основне джерело фінансового права.
 10. Охарактеризуйте функції науки фінансового права?

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття фінансового права. Становлення фінансового права як галузі права. Місце фінансового права в системі права України. Предмет фінансового права. Метод правового регулювання притаманний фінансовому праву. Співвідношення імперативного методу владних приписів з методами погодження, рекомендації. Суб’єкти фінансового права.

Система фінансового права. Загальна частина фінансового права: основи фінансової діяльності держави, фінансового права, засади фінансового контролю. Особлива частина: підгалузі, інститути, фінансово-правові норми. Підгалузі: бюджетне право; податкове право. Інститути: державних доходів, державних видатків; державного кредиту; грошового обігу; валютного регулювання; безготівкових розрахунків та ін.

Джерела фінансового права. Конституція України. Міжнародні нормативні акти, ратифіковані Верховною Радою України. Закони України в тому числі кодифіковані. Юридична сила Декретів Кабінету Міністрів (грудень 1992 – травень 1993 років). Укази Президента України. Нормативні акти Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України інших органів виконавчої влади, що містять фінансово-правові норми. Нормативні акти органів місцевого самоврядування.

Фінансове право як галузь права і наука фінансового права. Зародження науки фінансового права з фінансової науки. Історія розвитку вітчизняної науки фінансового права. Видатні представники науки фінансового права.

 

Теми рефератів:

1. Особливості методу фінансового права.

2. Система фінансового права.

3. Проблеми кодифікації фінансово-правових норм.

4. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері фінансової діяльності держави.

 

Література:

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10. Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11. Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13. Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14. Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

 

Тема № 2: Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 

Навчальна мета заняття:

– розкрити зміст фінансово-правових норм;

– з’ясувати види фінансово-правових норм;

– ознайомити студентів з основними засадами фінансово-правових відносин.

Час проведення 1 година.

Час, що відводиться на самостійну роботу 3 годин.

 

Навчальні питання:

1.           Поняття та види фінансово-правових норм.

2.           Структура фінансово-правових норм.

3.           Фінансово-правові відносини.

Додаткові питання:

1. У чому полягають особливості фінансово-правових норм?

2. Наведіть приклади різних видів фінансово-правових норм?

3. Назвіть особливості санкцій фінансово-правових норм?

4. Які особливості фінансових правовідносин Ви можете назвати?

6. Що таке суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників фінансових відносин?

7. Які підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин?

8. Чому фінансові відносини можуть існувати лише у формі правовідносин?

9. У чому полягає різниця між поняттями «суб'єкт фінансового права» та «суб'єкт фінансових правовідносин»?

 

Методичні вказівки:

В ході вивчення теми студенти мають засвоїти наступні питання.

Поняття та особливості фінансово-правових норм. Види фінансово-правових норм в залежності від впливу на учасників фінансових відносин: зобов’язуючі, забороняючи, уповноважуючи фінансово-правові норми. Види фінансово-правових норм в залежності від змісту: матеріальні та процесуальні.

Структура фінансово-правової норми: гіпотеза, диспозиція, санкція. Особливості санкції фінансово-правової норми.

Фінансово-правові відносини. Поняття та функції фінансових правовідносин. Зміст та особливості фінансових правовідносин. Суб’єктний склад та об’єкт фінансових правовідносин. Співвідношення суб’єктів фінансового права і фінансових правовідносин.

 

Теми рефератів:

1. Особливості санкцій фінансово-правових норм.

2. Зміст та особливості фінансових правовідносин.

 

Література:

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10. Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11. Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13. Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14. Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Тема № 3: Органи державного управління фінансами

 

Навчальна мета заняття:

– з’ясувати сутність та принципи управління державними фінансами;

– ознайомити студентів з основними засадами управління державними фінансами органами влади загальної та спеціальної  компетенції;

Час проведення 1 година.

Час, що відводиться на самостійну роботу 3 годин.

 

Навчальні питання:

1.           Поняття та принципи управління державними фінансами.

2.           Управління державними фінансами органами влади загальної компетенції.

3.           Управління державними фінансами органами влади спеціальної компетенції.

Додаткові питання:

1. В чому полягає суть управління фінансами з боку держави?

2. Які органи загальної компетенції у сфері фінансової діяльності держави Ви можете назвати?

3. Чи можна, на Ваш погляд, вважати Рахункову палату України вищим органом контролю у сфері фінансів?

4. Які функції характерні для Національного банку України як центрального банку держави?

5. Які нормативно-правові визначають повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності?

6. Які акти органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності Ви можете назвати?

 

Методичні вказівки:

В ході вивчення теми студенти мають засвоїти наступні питання.

Поняття та принципи управління державними фінансами. Система органів управління державними фінансами.

Конституційне регулювання повноважень органів влади загальної компетенції в сфері управління державними фінансами. Повноваження Верховної Ради України щодо затвердження Державного бюджету України та бюджетної системи; системи оподаткування; статусу національної та іноземних валют; основ створення і функціонування фінансового, грошового, інвестиційного ринків; порядку утворення і погашення державного внутрішнього та зовнішнього боргу.

Повноваження Президента України щодо підписання законів, що регулюють фінансову діяльність держави; утворення, реорганізації чи ліквідації міністерств та органів виконавчої влади зі спеціальною компетенцією в сфері фінансової діяльності.

Конституційні повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління фінансами щодо забезпечення провадження фінансової, цінової, інвестиційної політики; розробки проекту Державного бюджету України, забезпечення виконання бюджету, підготовки звіту про його виконання.

Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері публічних фінансів. Право органів місцевого самоврядування на бюджет та його нормативно-правове забезпечення.

Правовий статус державних органів спеціально створених для управління фінансами. Правові засади, ціль утворення та сфера відання Національного банку України. Завдання, функції і повноваження Національного банку України.

Місце Міністерства фінансів України в системі органів виконавчої влади. Ціль утворення та сфера відання Міністерства фінансів. Завдання, функції і повноваження Міністерства фінансів. Повноваження Міністерства фінансів АРК та фінансових органів місцевих державних адміністрацій.

Правові засади діяльності та сфера відання спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).

Державна казначейська служба України. Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державної казначейської служби України. Завдання, функції і повноваження Державної казначейської служби України.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державної фіскальної служби України. Завдання, функції і повноваження Державної фіскальної служби України.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Рахункової палати. Завдання, функції і повноваження Рахункової палати.

Інші органи державного управління фінансами: Пенсійний фонд України; Фонд соціального страхування України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ін.

 

Теми рефератів:

1. Статус Пенсійного фонду.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності.

3. Правовий статус Рахункової палати України: перспективи розвитку.

4. Сучасний досвід побудови системи органів управління державними фінансами розвинених країн.

 

Література:

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10. Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11. Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13. Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14. Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

 

Тема № 4: Правові засади фінансового контролю в Україні

 

Навчальна мета заняття:

– розкрити зміст фінансового контролю;

– ознайомити студентів з основними видами та методами фінансового контролю.

Час проведення 1 година.

Час, що відводиться на самостійну роботу 3 годин.

Навчальні питання:

1.           Поняття фінансового контролю та правові засади його здійснення.

2.           Види фінансового контролю.

3.           Методи фінансового контролю.

 

Додаткові питання:

1. В чому полягає суть фінансового контролю як функції соціального управління та прояву контрольної функції фінансів?

2. Які принципи розроблено у сфері фінансового контролю, та як вони закріплені у вітчизняному законодавстві?

4. Чи існує єдиний нормативно-правовий акт в сфері фінансового контролю?

5. Якими нормативно-правовими актами визначається порядок проведення ревізій?

6. Якими нормативно-правовими актами визначається порядок проведення перевірок?

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття, суть, призначення фінансового контролю. Об’єкт  та предмет фінансового контролю, фінансова дисципліна. Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні. Міжнародні нормативно-правові акти з питань фінансового контролю. Закріплення принципів фінансового контролю в національному законодавстві.

Види фінансового контролю. В залежності від суб’єктів фінансового контролю: державний фінансовий контроль (контроль вищих органів влади, фінансовий контроль інших державних органів, контроль спеціальних органів фінансового контролю); внутрішній контроль (здійснюється керівниками міністерств та відомств та їх контрольно-ревізійним апаратом)  незалежний фінансовий контроль (аудит). За змістом: податковий контроль, валютний контроль, бюджетний контроль. В залежності від часу проведення: попередній, поточний, наступний фінансовий контроль. В залежності від місця проведення: безвиїзний, виїзний. За об’єктом: документальний, фактичний, оперативний. Обов’язковий та ініціативний фінансовий контроль.

Методи фінансового контролю. Ревізія. Правові засади здійснення ревізії. Підстави та порядок проведення ревізії. Періодичність та строки проведення ревізії. Планова та позапланова ревізія. Ревізія за дорученням правоохоронних органів. Поняття та зміст акту ревізії, правила складання акту ревізії, правове значення акту ревізії як носія доказової інформації.

Перевірка. Правові засади здійснення перевірок.  Підстави та порядок проведення перевірок. Періодичність здійснення планових та позапланових документальних виїзних перевірок. Комплексні перевірки. Зустрічні перевірки. Оперативні перевірки. Поняття, зміст та правові наслідки акту перевірки. Оформлення результатів перевірки довідкою.

Інші методи фінансового контролю: аналіз, обстеження, інспекції, облік.

 

Теми рефератів:

1. Міжнародне співробітництво в сфері фінансового контролю.

2. Принципи фінансового контролю.

3. Методи фінансового контролю в зарубіжних країнах

4. Методи фінансового контролю, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Література:

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10. Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11. Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13. Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14. Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Тема № 5: Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

 

Навчальна мета заняття:

– з’ясувати систему органів фінансового контролю;

– ознайомити студентів з повноваженнями в сфері фінансового контролю державних органів виконавчої влади та спеціальних органів фінансового контролю в Україні.

Час проведення 2 година.

Час, що відводиться на самостійну роботу 3 годин.

Навчальні питання:

1.           Система органів фінансового контролю.

2.           Повноваження в сфері фінансового контролю державних органів виконавчої влади.

3.           Спеціальні органи фінансового контролю в Україні.

 

Додаткові питання:

1. Що таке незалежний фінансовий контроль?

2. Які критерії покладені в основу класифікації органів фінансового контролю?

3. Якими повноваженнями у сфері фінансового контролю наділено органи загальної компетенції?

4. Якими контрольними повноваженнями у сфері фінансової діяльності наділено органи спеціальної компетенції?

5. Охарактеризуйте особливості статусу Рахункової палати України?

6. Що таке банківський нагляд і які контрольно-наглядові повноваження має Національний банк України?

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Система органів фінансового контролю. Повноваження в сфері фінансового контролю Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

Повноваження в сфері фінансового контролю Міністерства фінансів України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Державної казначейської служби України. Державна казначейська служба України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Національного банку України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Пенсійного фонду України;  Фонд соціального страхування України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ін. (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Спеціальні органи фінансового контролю. Повноваження в сфері фінансового контролю Рахункової палати України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державної фіскальної служби України (в тому числі податкової міліції) (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державна аудиторська служба України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

 

Теми рефератів:

1. Система органів фінансового контролю ЕС.

2. Правові засади взаємодії органів фінансового контролю та правоохоронних органів.

3. Зміни у системі органів фінансового контролю згідно Концепції адміністративної реформи

 

Література:

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10. Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11. Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13. Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14. Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Тема № 6: Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

 

Навчальна мета заняття:

–            ознайомити студентів з основними видами юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства;

–            з’ясувати поняття і склад фінансового правопорушення;

–            розкрити зміст фінансової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності;

–            виробити навички у студентів щодо застосування норм фінансового права в конкретних ситуаціях.

Час проведення 2 година.

Час, що відводиться на самостійну роботу 3 годин.

 

 

Навчальні питання:

1.           Види юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства.

2.           Поняття фінансового правопорушення та фінансової відповідальності.

3.           Відповідальність за порушення норм валютного, податкового, бюджетного законодавства.

Додаткові питання:

 1. Визначте особливості фінансової відповідальності поряд з іншими видами юридичної відповідальності.
 2. Назвіть кваліфікаційні ознаки фінансового правопорушення.
 3. Які нормативно-правові акти визначають правові засади фінансової відповідальності за порушення норм валютного.
 4. Визначте особливості фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства.
 5. Охарактеризуйте санкції, передбачені Бюджетним кодексом України.

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Кримінальна, адміністративна, цивільно-правова відповідальність за порушення норм чинного фінансового законодавства.

Фінансова відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності. Фінансове правопорушення, поняття та склад. Особливості суб’єктивної сторони фінансового правопорушення.

Поняття, особливості, класифікація фінансових санкцій.

Відповідальність за порушення норм валютного законодавства. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм валютного законодавства.

Відповідальність за порушення правил здійснення банківських операцій, норм з регулювання обігу готівки (в тому числі правил використання реєстраторів рахункових операцій при розрахунках за готівку). Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності.

Відповідальність за порушення норм законодавства в сфері оподаткування, в тому числі правил обліку та звітності, реалізації підакцизних товарів. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Відповідальність за порушення норм бюджетного законодавства. Правові засади та державні органи, що уповноважені притягати до фінансової відповідальності.

Відповідальність за легалізацію доходів, набутих злочинним шляхом.

 

Теми рефератів:

1. Фінансова відповідальність за порушення норм податкового законодавства.

2. Правопорушення в бюджетній сфері.

3. Особливості фінансових санкцій.

 

Література:

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10. Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11. Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13. Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14. Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Тема № 7: Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

 

Навчальна мета заняття:

–            з’ясувати сутність та види  публічних фондів грошових коштів;

–            ознайомити студентів із системою доходів державних та місцевих (публічних) фондів;

–            розкрити систему система видатків державних та місцевих фондів;

–            з’ясувати сутність кошторисно-бюджетного фінансування, як методу розподілу публічних фондів коштів.

Час проведення 1 година.

Час, що відводиться на самостійну роботу 3 годин.

 

Навчальні питання:

1.           Публічні фонди грошових коштів: поняття, функції, види.

2.           Поняття та система доходів державних та місцевих (публічних) фондів.

3.           Поняття та система видатків державних та місцевих фондів.

4.           Кошторисно-бюджетне фінансування, як метод розподілу публічних фондів коштів.

Додаткові питання:

 1. В чому полягає економічна суть державних доходів?
 2. Чи різняться за змістом поняття «державні доходи» та «доходи державного бюджету»?
 3. Визначте поняття податку. У чому полягають функції податків?
 4. Що таке податкова система? Які принципи організації податкової системи Ви можете назвати?
 5. Що являє собою податкова політика держави?
 6. Які види неподаткових доходів Ви можете назвати?
 7. Дайте загальну характеристику мита, та митних платежів.
 8. Які рентні та ресурсних платежів справляються в Україні?
 9. Розкрийте поняття державного кредиту.
 10. Дайте загальну характеристику нормативно-правового регулювання у сфері державних запозичень?

 

Методичні вказівки:

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття публічних фондів грошових коштів. Публічні (загальносуспільні) потреби як критерій виділення окремих фондів. Функції публічних фондів. Класифікація публічних фондів. Правовий режим централізованих фондів (Державного бюджету, цільових позабюджетних фондів) та децентралізованих фондів (місцевих бюджетів, фондів державних підприємств, установ та організацій).

Поняття і система державних та муніципальних доходів. Правове регулювання податкових доходів, податкова система, податкові правовідносини. Правовий режим неподаткових доходів. Правові основи державного кредиту, державні внутрішні та зовнішні позики, залучення коштів до місцевих бюджетів шляхом випуску цінних паперів.

Правове регулювання державних та місцевих видатків. Система державних та муніципальних видатків. Поняття та принципи фінансування.

Поняття кошторисно-бюджетного фінансування, принципи, об’єкти. Поняття, зміст, правове значення кошторису. Бюджетні установи та правовий режим позабюджетних коштів бюджетних установ. Порядок та особливості кошторисно-бюджетного фінансування охорони здоров’я, соціально-культурних заходів, оборони, видатків на утримання органів влади.

 

Теми рефератів:

 1. Правові засади організації податкової системи України
 2. Правові засади непрямого оподаткування в Україні
 3. Система податкового законодавства в Україні
 4. Правові засади запозичень до місцевих бюджетів в Україні

 

Література:

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 10. Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11. Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13. Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14. Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Тема № 8: Бюджетна система України

 

Навчальна мета заняття:

–            ознайомити студентів з основними джерелами бюджетного права, суттю бюджету та бюджетною системою;

–            з’ясувати  джерела доходів і видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

–            розкрити зміст бюджетної класифікації;

Час проведення 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу 3 годин.

Навчальні питання:

1.           Поняття бюджету та бюджетного права, бюджетна система.

2.           Бюджетна класифікація.

3.           Доходи і видатки Державного бюджету України.

4.           Склад доходів і видатків місцевих бюджетів.

 

Додаткові питання:

 1. Розкрийте поняття бюджету, його соціально-економічне й політичне значення.
 2. Які складові частини бюджету Ви можете назвати?
 3. Назвіть особливості бюджетних правовідносин.
 4. Дайте характеристику складу бюджетного законодавства.
 5. Охарактеризуйте принципи побудови бюджетної системи України.
 6. В чому полягає мета регулювання міжбюджетних відносин?
 7. Як оформляються запозичення до місцевих бюджетів?
 8. Що таке міжбюджетні трансферти?

 

Методичні вказівки

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття бюджету як економічної та правової категорії. Поняття та ланки бюджетної системи України. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Принципи бюджетної системи. Зведений бюджет. Правова форма бюджетів в Україні. Бюджетний період.

Поняття бюджетного права. Особливості бюджетних правовідносин. суб’єкти бюджетних правовідносин, джерела бюджетного права. Конституція України про бюджетні повноваження. Бюджетний кодекс України. Закон України про Державний бюджет на відповідний бюджетний період.

Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету, класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу. Складові частини бюджету: загальний та спеціальний фонди.

Дефіцит та профіцит бюджету, джерела фінансування дефіциту бюджету. Граничний обсяг боргу.

Доходи і видатки Державного бюджету України. Склад доходів Державного бюджету України. Склад видатків Державного бюджету України. Таємні видатки. Кредитування за вирахуванням погашення. Скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України. Захищені статті видатків бюджету.

Склад доходів місцевих бюджетів. Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування. Витрати місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Позички місцевим бюджетам. Міжбюджетні відносини. Розмежування видатків між бюджетами. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Коефіцієнт вирівнювання. Міжбюджетні трансферти. Дотації вирівнювання, субвенції, кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

 

Теми рефератів:

 1. Правове регулювання бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування
 2. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

 

Література:

 1. Кучерявенко М. П. Податкове право України : Академічний курс : Підручник. – К. : всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х.: Легас; Право. – Т. 3: Учение о налоге. – 2005. – 600 с.
 3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 1 : Генезис налогового регулирования : в 2 ч. Ч. 1. – 2002. –665 с.
 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 1 : Генезис налогового регулирования: в 2 ч. Ч. 2. – 2002. – 791 с.
 5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 2 : Введение в теорию налогового права. – 2004. – 600 с.
 6. Музика О. А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження) : Монографія. – К. : Атака, 2006. – 256 с.
 7. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
 8. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко, С. А. Пасанюк /За заг. ред., М. Я. Азарова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.
 9. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : Монографія, – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с.
 10. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

 

Тема № 9: Бюджетний процес

 

Навчальна мета заняття:

–            розкрити поняття і зміст бюджетного процесу;

–            з’ясувати основні стадії бюджетного процесу;

–            ознайомити  студентів зі змістом кожної з стадій бюджетного процесу.

Час проведення 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу 3 годин.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття і зміст бюджетного процесу.
 2. Державний бюджет України: складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність.
 3. Місцеві бюджети: складання розгляд, затвердження, виконання та звітність.

Додаткові питання:

1. Які стадії бюджетного процесу Ви можете назвати?

2. Які принципи бюджетного процесу Ви можете назвати?

3. У чому полягає зміст першої стадії бюджетного процесу – складання проекту Закону про Державний бюджет України?

4. Розкрийте значення Бюджетної резолюції.

5. Яким чином відбувається розгляд проекту Закону про Державний бюджет країни в Верховній Раді України?

6. В чому полягає виконання бюджетів? В чому полягає суть казначейської системи виконання бюджету?

7. Що таке касове виконання бюджету?

8. Яких учасників бюджетного процесу Ви можете назвати?

9. Хто такі розпорядники бюджетних коштів?

10. Що таке бюджетний розпис, хто його складає і до кого він адресується?

11. Поясність, як здійснюється контроль за виконанням бюджетів?

12. Які форми звітності про виконання бюджетів існують в Україні?

 

Методичні вказівки

В ході проведення семінарського заняття студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Поняття і зміст бюджетного процесу. Правові засади реалізації бюджетних повноважень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських та районних у містах рад.

Державний бюджет України. Стадії бюджетного процесу, їх тривалість. Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів. Розробка проекту закону про Державний бюджет. Постанова Кабінету Міністру щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет. Пояснювальна записка до проекту закону, її зміст.

Стадія розгляду та прийняття Державного бюджету України. Представлення проекту закону про Державний бюджет Верховній Раді України. Підготовка та розгляд  проекту закону про Державний бюджет  у першому, другому та третьому читанні. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України.

Стадія виконання Державного бюджету. Організація виконання Державного бюджету України. Казначейське обслуговування Державного бюджету України. Бюджетний розпис. Виконання Державного бюджету України за доходами та за видатками. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Стадія складання та затвердження звіту про виконання Державного бюджету України. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду. Квартальні та річний звіт про виконання закону України про Державний бюджет України. Розгляд звіту про виконання закону України про Державний бюджет України.

Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів. Порядок складання проектів місцевих бюджетів. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються. Затвердження місцевих бюджетів. Виконання місцевих бюджетів. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

 

Теми для рефератів.

 1. Бюджетні повноваження Верховної Ради України.
 2. Бюджетний процес України та в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз.
 3. Правові засади обслуговування комерційними банками бюджетних коштів.
 4. Казначейська система в Україні.

 

 

Література:

 1. Кучерявенко М. П. Податкове право України : Академічний курс : Підручник. – К. : всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 701 с.
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х.: Легас; Право. – Т. 3: Учение о налоге. – 2005. – 600 с.
 3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 1 : Генезис налогового регулирования : в 2 ч. Ч. 1. – 2002. –665 с.
 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 1 : Генезис налогового регулирования: в 2 ч. Ч. 2. – 2002. – 791 с.
 5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. 2 : Введение в теорию налогового права. – 2004. – 600 с.
 6. Музика О. А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження) : Монографія. – К. : Атака, 2006. – 256 с.
 7. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
 8. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко, С. А. Пасанюк /За заг. ред., М. Я. Азарова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.
 9. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : Монографія, – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с.
 10. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

 

Тема № 10: Правове регулювання формування цільових фондів

 

Навчальна мета заняття:

–            з’ясувати основні види фондів соціального страхування та розкрити засади їх діяльності;

–            розкрити організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Пенсійного фонду України;

–            ознайомити студентів із діяльністю інших цільових фондів.

Час проведення 1 година.

Час, що відводиться на самостійну роботу 3 годин.

 

Навчальні питання:

 1. Правові засади формування Пенсійного фонду України.
 2. Правові засади формування фондів соціального страхування.
 3. Правові засади формування інших цільових фондів.

Додаткові питання:

1. Яка мета створення цільових фондів коштів?

2. Як можна класифікувати цільові фонди коштів?

3. Які правові гарантії у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів надає держава?

 

Методичні вказівки

В ході проведення семінарського заняття  студенти мають засвоїти наступні питання теми.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України як централізований цільовий фонд. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду соціального страхування України. Фонд соціального страхування як цільовий позабюджетний страховий фонд. Платники збору на обов’язкове державне соціальне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонду соціального захисту інвалідів та ін.

 

Література:

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури,  2009. – 240 с.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 8. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 9. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
 10. Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 11. Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін. – Х. : Екограф, 2015. – 496 с.
 12. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 13. Фінансове право України : Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14. Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Контрольні питання, що виносяться на залік

 1. Поняття фінансового права, місце фінансового права в системі права України.
 2. Поняття фінансового права, його предмет і метод.
 3. Система фінансового права як галузі права.
 4. Джерела фінансового права, їх класифікація.
 5. Поняття науки фінансового права, її співвідношення з фінансовим правом як галуззю права.
 6. Поняття фінансово-правових норм їх класифікація (приклади).
 7. Структура фінансово-правових норм.
 8. Поняття, види та особливості фінансово-правових санкцій.
 9. Фінансові правовідносини, їх структура та особливості.
 10. Система органів управління державними фінансами.
 11. Повноваження Верхової Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування як органів управління державними фінансами.
 12. Поняття та правові засади здійснення фінансового контролю в Україні.
 13. Види фінансового контролю.
 14. Методи фінансового контролю.
 15. Правове регулювання здійснення планових та позапланових документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності
 16. Правове регулювання здійснення ревізій та перевірок органів державної влади та бюджетних установ
 17. Система органів фінансового контролю.
 18. Міністерство фінансів України як орган управління державними фінансами та орган фінансового контролю.
 19. Рахункова палата як орган фінансового контролю.
 20. Державна казначейська служба України як орган управління державними фінансами та орган фінансового контролю.
 21. Державна фіскальна служба України як орган фінансового контролю.
 22. Правовий статус та контролюючі функції податкової міліції в Україні.
 23. Державна аудиторська служба України як орган фінансового контролю.
 24. Поняття фінансової відповідальності та її підстави.
 25. Фінансова відповідальність за порушення норм готівкового обігу суб’єктами підприємницької діяльності.
 26. Фінансова відповідальність за порушення валютного законодавства.
 27. Фінансова відповідальність за порушення законодавства в сфері формування позабюджетних фондів
 28. Фінансова відповідальність за порушення законодавства в сфері оподаткування.
 29. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
 30. Поняття та види публічних фондів грошових коштів.
 31. Поняття та види державних доходів.
 32. Поняття бюджету як економічної та правової категорії.
 33. Бюджетна система та її принципи.
 34. Бюджетне право, коло суб’єктів бюджетного права.
 35. Загальна характеристика джерел бюджетного права.
 36. Бюджетний кодекс України (структура, основний зміст).
 37. Поняття та зміст бюджетної класифікації.
 38. Класифікація доходів та видатків бюджету
 39. Джерела доходів Державного бюджету України.
 40. Джерела доходів місцевих бюджетів.
 41. Міжбюджетні трансферти.
 42. Структура бюджету.
 43. Видатки Державного бюджету України.
 44. Видатки місцевих бюджетів.
 45. Характеристика Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».
 46. Поняття та зміст бюджетного процесу.
 47. Складання проекту Державного бюджету України.
 48. Порядок розгляду та затвердження Державного бюджету України.
 49. Виконання та контроль за виконанням Державного бюджету України.
 50. Правове регулювання формування Пенсійного фонду.
 51. Правове регулювання формування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 52. Правове регулювання формування Фонду соціального страхування України.
 53. Неподаткові доходи публічних фондів.
 54. Поняття податку та податкової системи.
 55. Класифікація податків.
 56. Правове регулювання державного внутрішнього боргу.
 57. Державний кредит, його поняття та сутність.
 58. Поняття та система державних видатків.
 59. Поняття та порядок кошторисно-бюджетного фінансування.
 60. Правове регулювання видатків на утримання органів державної влади.

 

4. Інформаційне та методичне забезпечення

 

Література:

Базова

 1. Веприняк Д. М., Нашинець-Наумова А. Ю. Фінансове право : Навчально-методичний комплекс. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 2. Воронова Л. К. Фінансове право України : Підручник. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 3. Воронова Л. К. Фінансове право України : Навч. посібник / Л. К. Воронова. – К. : Правова єдність. 2008, – 387с.
 4. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 5. Карасева М. В. Фінансовое правоотношение. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2001. –288 с.
 6. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.
 7. Музика О. А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження) : Монографія. – К. : Атака, 2006. – 256 с.
 8. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
 9. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко, С. А. Пасанюк / За заг. ред., М. Я. Азарова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.
 10. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : Монографія, – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с.
 11. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 12. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 13. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 14. Рукавишникова И. В. Метод финансового права : Монография. – М. : Юрист, 2006. – 285 с.
 15. Фінансове право : підручник / Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т. В. Колесник та ін., за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. Гетманець. - 2-ге вид. доп. та перероб. – Харків : Екограф, 2015. – 500 с.
 16. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 17. Фінансове право України : Підручник / М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка.  – Х. : Право, 2016. – 440 с.
 18. Фінансове право [Текст] : курс лекцій / Є. П. Гайворонський, В. Д. Гвоздецький, В. О. Тімашов ; [за заг. ред. В. Д. Гвоздецького] ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : Сталь, 2015. - 472 с.
 19. Фінансове право (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Касьяненко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. М. Касьяненко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 317 с.
 20. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / [Безрутченко С. М. та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Чубенка, Д. М. Павлова ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : КНТ, 2014. - 597 с.
 21. Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Боднарук Ю. В. та ін. ; за заг. ред. Т. А. Латковської, С. В. Пархоменко-Цироциянц] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2012. - 189 с.
 22. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Волощук, М. В. Менджул ; Ужгород. нац. ун-т, Територ. від-ня Асоц. платників податків у Закарпат. обл., Громад. рада при Закарпат. обл. держ. адмін. . - Ужгород : Вид-во Олесандри Гаркуші, 2013. - 236 с.
 23. Финансовое право : Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 495 с.

 

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України : Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011 року. – 2011. – № 13, / № 13–14, № 15–16, № 17. – Стор. 556. – Ст. 112.
 3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 13.08.2010 року. – 2010. – № 59. – Стор. 9. – Ст. 2047.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 7. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 № 129 // Офіційний вісник України від 16.05.2011. – 2011. – № 34. – Стор. 109. – Ст. 1413.
 8. Про утворення Державної аудиторської служби України : постанова Кабінету міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 868 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 87. – Ст. 2907.
 9. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : постанова Кабінету міністрів України від 03 лютог. 2016 р. № 43 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 12. – Ст. 506.
 10. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 11. Про єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 454.
 12. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.
 13. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України // Офіційний вісник України від 13.08.1998 року. – 1998. – № 30. – Стор. 2.
 14. Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2013р. № 572 // Офіційний вісник України від 26.11.2013. – 2013. – № 89. – Стор. 99. – Ст. 3277.
 15. Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту майна платників податків : Наказ Міністерство доходів і зборів України від 16 черв. 2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017 – 2017. – № 61. – Стор. 278. – Ст. 1891.
 16. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами : Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2015 р. № 727 // Офіційний вісник України від 17.11.2015– 2015. – № 89. – Стор. 80. – Ст. 2985.
 17. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку фізичним особам : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 383 // Офіційний вісник України вiд 22.04.2011 – 2011. – № 28. – Стор. 70. – Ст. 1167.
 18. Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011. – № 1. – Стор. 63. – Ст. 18.
 19. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. – № 1246. // Офіційний вісник України від 13.01.2011 – 2011 р. – № 5. – Стор. 105. – Ст. 31.
 20. Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1239 // Офіційний вісник України вiд 14.01.2011 – 2011 р., № 1, стор. 85, Ст. 24.
 21. Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1227 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011 р. – № 1. – Стор. 45. – Ст. 12.
 22. Лімська декларація керівних принципів контролю. / Прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI) в 1977 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=604_001.
 23. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України // Відомості Верховної Ради України від 05.06.1998. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
 24. Про аудиторську діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 243
 25. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001. – 2001. – № 5. – Ст. 30.
 26. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 27. Про джерела фінансування дорожнього господарства України : Закон України від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 648.
 28. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист) : Закон України від 12 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 187.
 29. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 30. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України вiд 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
 31. Про Державний бюджет України на 2018 рік : Закон України від ? груд. 2017 року // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № ?. – Ст. ?.
 32. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
 33. Про джерела фінансування органів державної влади : Закон України від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 274
 34. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 13 серпня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Стор. 126 – Ст. 1770.
 35. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 року // Офіційний вісник України від 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Стор. 47.
 36. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02 березня 2000 року // Офіційний вісник України вiд 14.04.2000 року. – 2000. – № 13. – Стор. 31 – Ст. 505.
 37. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28 груд. 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 11. – Ст. 75.
 38. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 року // Відомості Верховної Ради України. – 2016.– № 9. – Ст. 89.
 39. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 06.07.1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205.
 40. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 26.06.1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37. – Ст. 237.
 41. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2–3. – Ст. 11.
 42. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 43. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364
 44. Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 року // Офіційний вісник України від 18.08.2015 року. – 2015. – № 63. – Ст. 2074.
 45. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 22.02.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80
 46. Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання : Закон України від 18.11.1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 2. – Ст. 6.
 47. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23 лютого 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50 – Ст. 564.
 48. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
 49. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України : Указ Президента України від 23.04.2011 року № 499/2011 // Офіційний вісник України вiд 04.05.2011 року. – 2011. – № 31. – Стор. 11 – Ст. 1325.
 50. Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів : Указ Президента України від 11 лютого 2000 року №207/2000 // Офіційний вісник України вiд 03.03.2000 року. – 2000. – № 7. – Ст. 262.
 51. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України вiд 23.07.1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Стор. 2 – Ст. 1119.
 52. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки : Указ Президента України // Офіційний вісник України вiд 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Ст. 263.
 53. Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни : Указ Президента України від 28.02.1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 10. – Стор. 12
 54. Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України від 08.04.2011 року // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 року. – 2011. – № 29. – Стор. 230. – Ст. 1254.
 55. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України від 05.09.2014 року. – 2014. – № 69. – Стор. – 70. – Ст. 1936.
 56. Про Положення про Державну казначейську службу України : Указ Президента України від 13.04.2011 року (Редакція від 19.03.2013) // Офіційний вісник України вiд 21.04.2011 року. – 2011. – № 12. – Стор. 3. – Ст. 626.
 57. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 10.09.2014 року № 442 // Офіційний вісник України вiд 23.09.2014 року. – 2014. – № 74. – Стор. 57. – Ст. 2105.
 58. Питання Державної фінансової інспекції : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 968 // Офіційний вісник України від 23.09.2011 року. – 2011. – № 71. – Стор. 105. – Ст. 2684.
 59. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України вiд 19.02.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184
 60. Питання Державного казначейства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України від 11.01.2006 року. – 2005. – № 52. – Стор. – 330. – Ст. 3275.
 61. Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1222 // Офіційний вісник України від 25.08.2000 року. – 2000.– № 32.– Стор. 194. – Ст. 1363.
 62. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 // Офіційний вісник України від 15.03.2002 року. – 2002. – № 9. – стор. 101. – Ст. 414.
 63. Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій : Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740 // Офіційний вісник України від 19.11.1998 року. – 1998. – № 44. – Стор. 17. – Ст. 1632.
 64. Про заходи щодо забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Державного бюджету України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2001 року № 845 // Офіційний вісник України від 03.08.2001 року. – 2001.– № 29.– Стор. 156 – Ст. 1321.
 65. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету : Наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року // Офіційний вісник України вiд 22.02.2002 року. – 2002. – № 6. – Стор. 203. – Ст. 257.
 66. Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2016 року № 422 // Офіційний вісник України вiд 10.06.2016 року. – 2016. – № 43.– Стор. 66. – Ст. 1594.

 

10.3. Інформаційні ресурси

 

1. Професійна юридична система МЕГА-НаУ [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ – Назва з екрана.

2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://iportal.rada.gov.ua/ – Назва з екрана.

3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Урядовий портал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://www.kmu.gov.ua/control/ – Назва з екрана.

4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index – Назва з екрана.

5. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ – Назва з екрана.

6. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/podatki-ta-zbori/ – Назва з екрана.