Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінансовий менеджмент (Кредитний менеджмент)

Фінансовий менеджмент (Кредитний менеджмент)

 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум

з дисципліни

«Фінансовий менеджмент (Кредитний менеджмент)»

для спеціальності

 

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

 

 

 

 

 

  Затверджено на засіданні кафедри.

Протокол № 1 від 30.08.2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро

2018

 

 

Практикум з дисципліни "Фінансовий менеджмент (Кредитний менеджмент)” / З.С. Пестовська. – Д.: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 147 с.

 

 

Укладач: к.е.н., доцент З.С.Пестовська.

 

 

Відповідальна за випуск: Болгар Т.М., д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування.

 

Зміст

 

Тема 1. Концептуальні засади кредитного менеджменту в банку                                               3

Тема 2. Управління процесом банківського кредитування                                                           11

Тема 3. Оцінювання банком кредитоспроможності позичальників                                 28

Тема 4. Особливості організації кредитного процесу в окремих галузях економіки     49

Тема 5. Особливості кредитування фізичних осіб                                                              59

Тема 6. Моніторинг кредитного ризику                                                                              78

Тема 7. Моніторинг кредитного портфеля банку                                                               99

Тема 8. Формування та використання банками резерву за кредитами                            109

Тема 9. Управління проблемними кредитами                                                                    116

Тема 10. Стратегічне управління кредитним портфелем банку                                       126

 

 

Тема 1. Концептуальні засади кредитного менеджменту в банку

1.1. Умови виникнення кредитної угоди

1.2. Інструменти забезпечення повернення банківських кредитів.

1.3. Кредитний договір — основа кредитних взаємовідносин.

 

1.1. Основні терміни і поняття.

Строковість повернення

Цільовий характер

Забезпеченість кредиту

Платність кредиту

Возвратність кредиту

Забезпечення повернення кредиту

Кредитна угода

 

1.2. Заповніть пропущені місця.

 1. __________  __________ - принцип, який означає, що позичка має бути повернена позичальником банку в заздалегідь обумовлений строк, тобто він конкретизує повернення кредиту в певний час.
 2. __________  __________ - принцип, який означає, що вкладання позичкових коштів у конкретні господарські процеси, проекти, заходи; кредит надається на конкретну ціль, а не тому що у нього виникла нагальна потреба в коштах.
 3. __________  __________ - принцип, який означає, що захист інтересів банку й недопущення збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника; що проти заборгованості за позичками, яка відображається в пасиві клієнта боржника, має бути певне майно (товари або цінні папери), яке враховується в активі його балансу, або зобов’язання третьої особи погасити борг банку (гарантії, поручительства).
 4. __________  __________ - принцип, який означає, що видаючи кредити юридичним та фізичним особам, банки вимагають не тільки повернення кредиту, але й сплати процента за користування ним.
 5. __________  __________ - принцип, який означає, що видаючи кредити юридичним та фізичним особам, банки завжди вимагають повернення кредиту.
 6. __________  __________  _____________ — це складна цілеспрямована діяльність банку, яка включає систему організаційних, економічних і правових заходів, що складають особливий механізм, який визначає засоби видачі кредитів, джерела, терміни і засоби їхнього погашення, а також документацію, що забезпечує повернення кредитів.
 7. __________  __________ - розгорнутий документ, що підписується обома сторонами кредитної угоди і містить докладний виклад усіх умов позички.

 

1.3. Теоретичні завдання.

1.3.1. Поєднати принципи банківського кредитування та х сутність.

Принцип кредитування

Сутність

1. строковість повернення

А. принцип, який означає, що видаючи кредити юридичним та фізичним особам, банки завжди вимагають повернення кредиту

2. цільовий характер

Б. видаючи кредити юридичним та фізичним особам, банки вимагають не тільки повернення кредиту, але й сплати процента за користування ним

3. забезпеченість кредиту

В. захист інтересів банку й недопущення збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника; що проти заборгованості за позичками, яка відображається в пасиві клієнта боржника, має бути певне майно (товари або цінні папери), яке враховується в активі його балансу, або зобов’язання третьої особи погасити борг банку (гарантії, поручительства)

4. платність кредиту

Г. вкладання позичкових коштів у конкретні господарські процеси, проекти, заходи; кредит надається на конкретну ціль, а не тому що у нього виникла нагальна потреба в коштах

5. возвратність кредиту

Д. позичка має бути повернена позичальником банку в заздалегідь обумовлений строк, тобто він конкретизує повернення кредиту в певний час

 

1.3.2. Розділі документи, що подаються позичальником, та документі, що містяться у кредитній справі.

Призначення

Документи

А. документи, що подаються позичальником

 1. лист
 1. матеріали з надання кредиту
 1. клопотання

 

 1. фінансово-економічна інформація

Б. документі, що містяться у кредитній справі

 1. заявка
 1. матеріали про кредитоспроможність позичальника
 1. заява

 

1.3.3. Поєднати джерела повернення кредитів та їх характеристику

Джерела повернення кредитів

Характеристика

1. первинні

А. виторг від реалізації закладеного майна, перерахування коштів гарантом або страховою організацією

2. вторинні (додаткові)

Б. прибуток позичальника (для юридичних осіб — виторг у готівковій або безготівковій формі, для фізичних осіб — заробітна плата або інші надходження)

 

1.3.4. Поєднати порядок використання банком джерел повернення кредитів та їх характеристику

Порядок використання банком джерел повернення кредитів

Характеристика

1. первинні

А. примусове стягнення боргу; має правове забезпечення (крім кредитного договору) у вигляді договору про заставу, гарантійного листа, договору поручительства, страхового полісу.

Вимагає від банку особливих умов і тривалого часу, звернення до суду або арбітражу.

Страхова організація відшкодує збиток банку від неповернення кредиту тільки після ретельного вивчення чинників виникнення кредитного ризику і за дотримання умов страхової угоди

2. вторинні (додаткові)

Б. регулюється кредитним договором, договором застави, дорученням на перерахування відповідних коштів.

Погашення здійснюється у день настання терміну платежу або в інший визначений період за наявності коштів на рахунку клієнта.

При погашенні кредитів готівкою клієнт у відповідні терміни вносить гроші до каси банку. Можливе подовження терміну погашення кредиту, якщо клієнт очікує надходження. Отже, це добровільне виконання клієнтом своїх платіжних зобов’язань перед банком, зафіксованих у кредитному договорі

 

1.3.5. Поєднати розділи кредитної угоди та їх складові.

Розділи кредитної угоди

Складові

А. свідчення і гарантії

 1. вимога негайного погашення всієї суми боргу, що залишається, і процентів по ній;
 1. вимога додаткового забезпечення гарантій;
 1. право банку сплатити борг, що залишився, за рахунок коштів, що є на поточному рахунку позичальника.

 

 1. несплата чергового платежу за позичкою;

 

 1. порушення однієї з обмежуючих умов, що забороняють;

 

 1. оголошення банкрутства чи ліквідації справи;

 

 1. смерть позичальника.

Б. характеристика кредиту

 1. не продавати чи закладати активи (крім випадків, коли це потрібно для нормальної роботи компанії);
 1. не купувати акції чи облігації (за винятком зобов’язань федерального уряду);
 1. не виплачувати винагороди і дивіденди акціонерам вище обумовленого максимуму;

 

 1. не провадити опціонних угод з акціями компанії чи інших операцій з відстроченим відшкодуванням засобів;

 

 1. не видавати гарантій по боргах інших підприємств;

 

 1. не розширювати систему участі в інших підприємствах;

В. зобов’язуючі умови

 1. не брати участь у злиттях і поглинаннях;
 1. не робити таких змін у керівних органах компанії, що вплинули б на її політику.
 1. підтримувати визначений рівень оборотного капіталу;

 

 1. підтримувати стабільний рівень акціонерного капіталу;

 

 1. дотримувати установленої величини балансових коефіцієнтів (коефіцієнта ліквідності);

 

 1. регулярно представляти фінансові звіти, підготовлені з дотриманням усіх загальноприйнятих бухгалтерських правил;

Г. умови, що забороняють

 1. повідомляти банку про будь-яке погіршення фінансового положення і про будь-які несприятливі зрушення;
 1. забезпечити необхідне страхування від нещасних випадків, пожежі;
 1. регулярно сплачувати податки та інші зобов’язання, що у випадку несплати можуть привести до накладення арешту на майно;

 

 1. тримати в порядку і забезпечувати необхідний ремонт будинків і устаткування;

 

 1. забезпечити працівникам банку можливість обстежувати бухгалтерські книги компанії на предмет виявлення їхньої ідентичності даним, наведеним у звітах.

 

 1. вид позички,

Д. невиконання умов кредитної угоди

 1. сума,
 1. процентна ставка,
 1. шкала погашення,

 

 1. забезпечення,

 

 1. всі учасників угоди,

 

 1. посилання на боргове зобов’язання і документ про забезпечення кредиту.

Е. санкції у разі порушення умов

 1. підтверджує, що позичальник має сертифікат про інкорпорування;
 1. підтверджує, що позичальник має повноваження укладати кредитні договори і підписувати боргові зобов’язання;
 1. підтверджує, що позичальник не має заборгованості по податках;

 

 1. підтверджує, що позичальник має право розпоряджатися активами;

 

 1. підтверджує, що позичальник не має активів у заставі, крім відомих банку.

 

1.4. Питання для обговорення:

 1. Характеристика умов, дотримання яких сприяє отриманню клієнтом позички в комерційному банку.
 2. Кредитна заявка, її зміст і аналіз.
 3. Форми забезпечення повернення банківських позичок.
 4. Прийняття відповідних рішень: про кредитування або відмову у наданні позички.
 5. Зміст кредитної угоди.

 

1.5. Тестові завдання.

1. Аналіз змін у класифікації кредитів за групами ризику передбачає:

1.1. контроль кредитного портфеля банку;

1.2. перевірку стану забезпечення;

1.3. контроль за цільовим використанням кредитних коштів позичальником;

1.4. контроль за зміною фінансового стану позичальника.

 

2. До зобов'язань, чутливих до зміни відсоткової ставки на ринку, належать:

2.1. зобов'язання, доходи та витрати, за якими протягом аналізованого періоду не залежать від зміни відсоткових ставок на ринку;

2.2. зобов'язання, за якими строк проміжної або часткової виплати основної суми міститься в інтервалі, що розглядається;

2.3. зобов'язання, дата перегляду плаваючої відсоткової ставки за якими належить до майбутнього періоду часу;

2.4. зобов'язання, за якими не очікується зміна відсоткової ставки протягом періоду, що розглядається.

 

3. Кредитна операція, за якою активи, передані на умовах лізингу, відображаються на балансі лізингоотримувача, — це:

3.1. оперативний лізинг;

3.2. зворотний лізинг;

3.3. фінансовий лізинг;

3.4. пайовий лізинг.

 

4. Банки, які за результатами рейтингової оцінки CAMELS отримали рейтинг 1, вважаються такими, що:

4.1. мають суттєві недоліки, і якщо ці недоліки не будуть виправлені за обґрунтовано визначений для цього час, то вони призведуть до значних проблем, пов'язаних із платоспроможністю та ліквідністю;

4.2. є надійними за всіма показниками, здатними протистояти більшості економічних спадів (крім надзвичайних), вважаються стабільними і такими, що мають кваліфіковане керівництво;

4.3. мають серйозні проблеми, що вимагають ретельного нагляду і спеціальних оздоровчих заходів;

4.4. мають задовільний фінансовий стан за деякими економічними показниками, але більшість показників вища за нормативні і банк не потребує суттєвих змін організаційної структури.

 

5. Режим спеціального кредитування АПК передбачає:

5.1. пряме фінансування сільгоспвиробників за рахунок коштів державного бюджету;

5.2. кредитування банками за ставкою, яка не перевищує облікової ставки;

5.3. компенсацію відсоткової ставки банкам за рахунок коштів державного бюджету в розмірі, який не перевищує 50 % облікової ставки;

5.4. компенсацію відсоткової ставки банкам за рахунок коштів державного бюджету в розмірі, який становить 50 % облікової ставки.

 

6. Юридично оформлена угода між банком і позичальником про максимальну суму кредиту, яку останній зможе використовувати протягом обумовленого строку за дотримання певних умов, — це:

6.1. овердрафт;

6.2. кредитна лінія;

6.3. авальний кредит;

6.4. лізинговий кредит.

 

7. Кредити за методами надання поділяються на:   і

7.1. короткострокові;

7.2. гарантійні;

7.3. дисконтні;

7.4. кредитні лінії.

 

8. Метод ціноутворення за кредитом "аналіз дохідності клієнта" полягає у:

8.1. визначенні кредитної ставки як суми базової ставки і кредитного спреду;

8.2. врахуванні вартості залучених коштів і всіх витрат банку, пов'язаних з наданням кредиту;

8.3. визначенні кредитної ставки як суми відсоткових витрат залучення коштів на грошовому ринку та надбавки банку;

8.4. врахуванні всіх взаємозв'язків із конкретним клієнтом і кредитної історії позичальника.

 

9. Кредитна політика вважається помірною, якщо сума кредитів у робочих активах:

9.1. перевищує 20 %;

9.2. перебуває в межах 30-50 %;

9.3. не перевищує 30 %;

9.4. перебуває в межах 50-70 %;

 

10. Метод ціноутворення за кредитом "вартість плюс" полягає у:

10.1. визначенні кредитної ставки як суми базової ставки і кредитного спреду;

10.2. врахуванні вартості залучених коштів і всіх витрат банку, пов'язаних з наданням кредиту;

10.3. визначенні кредитної ставки як суми відсоткових витрат залучення коштів на грошовому ринку та надбавки банку;

10.4. врахуванні всіх взаємозв'язків із конкретним клієнтом і кредитної історії позичальника.

 

11. Зобов'язання банку, видане за наказом покупця на користь продавця, виплатити останньому визначену суму у випадку невиконання покупцем своїх зобов'язань по оплаті за поставлений товар, називається:

11.1. гарантія платежу

11.2. поручительство

11.3. акредитив

11.4. аваль

 

12. Сукупність взаємозалежних прийомів і способів, які забезпечують реалізацію на практиці кредитних відносин відповідно до принципів кредитування – це …

12.1. кредитні відносини;

12.2. кредитний механізм;    

12.3. принципи кредитування;

12.4. немає правильної відповіді.

 

13. До основних елементів кредитного механізму відносять:

13.1. форми кредитування;

13.2. механізм надання кредитів;

13.3. система формування кредитних ресурсів і їхнє резервування;

13.4. все вище перелічене правильно;

13.5. немає правильної відповіді.

 

1.6. Розрахункові завдання.

Задача 1.

15 квітня від інсайдера Укрсоцбанку надійшла заявка на кредит.

На підставі інформації кредитної заявки визначить доцільність надання кредиту та його розмір.

Дайте обґрунтування свого рішення.

1. Сума потрібної позички

120

2. Сума оборотного капіталу

50

3. Кошти, що надійдуть від використання позички (грошовий потік)

170

4. Рентабельність підприємства, %

30

5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов’язаннями

12

6. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0,27

7. Коефіцієнт загальної ліквідності

2,30

8. Коефіцієнт поточної ліквідності

0,90

9. Коефіцієнт маневреності

0,6

10. Коефіцієнт незалежності

0,8

11. Об’єкт кредитування

На придбання акцій банку

12. Застава

130

13. Затримка повернення позички в минулому

14. Прострочені кредити

15. Пролонгація отриманих раніше кредитів

16. Визначіть розмір ризику на 1 позичальника

 

17. Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться у інсайдера

130

18. Капітал банку

4500

19. Чи може бути надана позичка і в якому розмірі?

 

 

Задача 2.

На підставі інформації кредитної заявки, що надійшла до банку «Форум» від позичальника «Ера», вирішити питання про можливість надання кредиту та його розмір.

Дайте обґрунтування свого рішення.

До банку «Форум» надійшла заявка на видачу кредиту від позичальника «Ера»:

1. Сума потрібної позички

1700

2. Сума оборотного капіталу

400

3. Кошти, що надійдуть від використання позички (грошовий потік)

1900

4. Рентабельність підприємства, %

32

5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов’язаннями

140

6. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0,26

7. Коефіцієнт загальної ліквідності

2,30

8. Коефіцієнт поточної ліквідності

0,80

9. Коефіцієнт маневреності

0,7

10. Коефіцієнт незалежності

0,8

11. Об’єкт кредитування

На придбання сировини

12. Застава

1800

13. Затримка повернення в минулому

1 раз

14. Прострочені кредити

15. Пролонгація отриманих раніше кредитів

16. Визначить розмір ризику на 1 позичальника

 

17. Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться у інсайдера

18. Капітал банку

4500

19. Чи може бути надана позичка і в якому розмірі?

 

 

Задача 3.

Від інсайдера банку «Ажіо» надійшла кредитна заявка. На підставі інформації цієї заявки визначити доцільність надання кредиту та його розмір.

Дайте обґрунтування свого рішення.

До банку надійшла заявка на видачу кредиту від позичальників:

1. Сума потрібної позички

400

2. Сума оборотного капіталу

30

3. Кошти, що надійдуть від використання позички (грошовий потік)

630

4. Рентабельність підприємства, %

40

5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов’язаннями

20

6. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0,28

7. Коефіцієнт загальної ліквідності

2,33

8. Коефіцієнт поточної ліквідності

0,81

9. Коефіцієнт маневреності

0,5

10. Коефіцієнт незалежності

0,7

11. Об’єкт кредитування

Невідкладні потреби (бланковий кредит)

12. Застава

13. Затримка повернення в минулому

14. Прострочені кредити

15. Пролонгація отриманих раніше кредитів

16. Визначити розмір ризику на 1 позичальника

 

17. Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться
у інсайдера

160

18. Капітал банку

4500

19. Чи може бути надана позичка і в якому розмірі?

 

 

Задача 4.

На підставі інформації кредитної заявки, що надійшла до банку «Кредит» від позичальника «Промінь», вирішіть питання про можливість надання кредиту та його розмір.

Дайте обґрунтування свого рішення.

До банку «Кредит» надійшла заявка на видачу кредиту від позичальників:

1. Сума потрібної позички

450

2. Сума оборотного капіталу

105

3. Кошти, що надійдуть від використання позички (грошовий потік)

470

4. Рентабельність підприємства, %

35

5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов’язаннями

170

6. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0,25

7. Коефіцієнт загальної ліквідності

2,0

8. Коефіцієнт поточної ліквідності

0,85

9. Коефіцієнт маневреності

0,5

10. Коефіцієнт незалежності

0,9

11. Об’єкт кредитування

сировина

12. Застава

520

13. Затримка повернення в минулому

1 раз

14. Прострочені кредити

15. Пролонгація отриманих раніше кредитів

16. Визначити розмір ризику на 1 позичальника

 

17. Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться у інсайдера

 

18. Капітал банку

4500

19. Чи може бути надана позичка і в якому розмірі?

 

 

Задача 5.

На підставі наведених даних кредитної заявки вирішіть питання про доцільність надання кредиту та його розмір.

Обґрунтуйте своє рішення.

1. Сума потрібної позички

1100

2. Сума оборотного капіталу

200

3. Кошти, що надійдуть від використання позички (грошовий потік)

1400

4. Рентабельність підприємства, %

30

5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов’язаннями

140

6. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0,25

7. Коефіцієнт загальної ліквідності

2,30

8. Коефіцієнт поточної ліквідності

0,80

9. Коефіцієнт маневреності

0,70

10. Коефіцієнт незалежності

0,5

11. Об’єкт кредитування

сировина

12. Застава

1200

13. Затримка повернення в минулому

14. Прострочені кредити

15. Пролонгація отриманих раніше кредитів

16. Визначити розмір ризику на 1 позичальника

 

17. Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться у інсайдера

 

18. Капітал банку

4500

19. Чи може бути надана позичка і в якому розмірі?

 

 

Задача 6.

На підставі даних кредитної заявки необхідно вирішити питання про доцільність надання кредиту та його розмір, а також дати обґрунтування свого рішення.

До банку надійшла заявка на видачу кредиту від позичальників:

1. Сума потрібної позички

1300

2. Сума оборотного капіталу

300

3. Кошти, що надійдуть від використання позички (грошовий потік)

1500

4. Рентабельність підприємства, %

25

5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов’язаннями

150

6. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0,27

7. Коефіцієнт загальної ліквідності

2,31

8. Коефіцієнт поточної ліквідності

0,85

9. Коефіцієнт маневреності

0,65

10. Коефіцієнт незалежності

0,75

11. Об’єкт кредитування

сировина

12. Застава

1300

13. Затримка повернення в минулому

1 раз

14. Прострочені кредити

15. Пролонгація отриманих раніше кредитів

16. Визначити розмір ризику на 1 позичальника

 

17. Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться у інсайдера

18. Капітал банку

4500

19. Чи може бути надана позичка і в якому розмірі?

 

 

Задача 7.

Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного кредиту.

В першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені такі операції (тис. грн.): платежі - 150; надходження 100. В другому відповідно: 600 і 500; у третьому 200 і 350. Кредитове сальдо поточного рахунку на початок кварталу становило 30. Процентна ставка встановлена на рівні 35% річних. Дебетове сальдо на поточному рахунку було протягом 38 днів у середньому 180 тис. грн. на кінець дня.

Розрахуйте:

1) Заборгованість підприємства за позиками на кінець кожного місяця.

2) Суму процентів, що має сплатити підприємство за користування кредитом.

 

 

Тема 2. Управління процесом банківського кредитування

1. Класифікація кредитів комерційних банків.

2. Позичковий процент та його диференціація.

3. Етапи процесу кредитування.

 

2.1. Основні терміни та поняття.

Державний кредит

Міжгосподарський кредит

Банківський кредит

Комерційний кредит

Лізинговий кредит

Іпотечний кредит

Споживчий кредит

Консорціумний кредит

Кредитні операції

Позичкові операції

Депозитні операції

Короткострокові кредити

Середньострокові кредити

Довгострокові кредити

Процес банківського кредитування

 

2.2. Заповнити пропущені місця.

 1. _________  _________ - кредит, де позичальником або кредитором виступає держава.
 2. _________  _________ - кредит, що надається одним суб’єктом господарювання іншому (включає комерційний кредит, дебіторсько-кредиторську заборгованість).
 3. _________  _________ - кредит, котрий надають і одержують банки.
 4. _________  _________ — це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб’єктами господарської діяльності.
 5. _________  _________ — це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту.
 6. _________  _________ — це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.
 7. _________  _________ — кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачене умовами кредитного договору.
 8. _________  _________ - кредит, що може надаватися шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредитів суб’єктам господарської діяльності; шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою банків; шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі.
 9. _________  _________ — це відносини між кредитором і дебітором (позичальником) з приводу наданих (одержання) у тимчасове користування коштів, їх повернення й оплати.
 10. _________  _________ це дії робітників банку з надання і (або) одержання кредитів, їх повернення й оплати відповідних процентів.
 11. _________  _________ — дії робітників банку з розміщення і (або) залучення до себе внесків, їх повернення й оплати процентів.
 12. _________  _________ - такі кредити, що надаються банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв’язку із витратами виробництва та обігу, не забезпеченими надходженнями коштів у відповідному періоді.
 13. _________  _________ - таки кредити, що надаються на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень.
 14. _________  _________ - такі кредити, що надаються для формування основних фондів (об’єктами кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію).
 15. _________  _________  __________ — це сукупність певних дій банку, пов’язаних із наданням і поверненням кредиту.

 

2.3. Теоретичні завдання.

2.3.1. Поєднати вид кредиту та його характеристику.

Вид кредиту

Характеристика

 1. Державний

А. може надаватися позичальнику шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредитів суб’єктам господарської діяльності; шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою банків; шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в операції

 1. Міжгосподарський

Б. кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачене умовами кредитного договору

 1. Банківський

В. особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна

 1. Комерційний

Г. відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди

 1. Лізинговий

Д. товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб’єктами господарської діяльності

 1. Іпотечний

Е. кредит, котрий надають і одержують банки

 1. Споживчий

надається одним суб’єктом господарювання іншому і включає комерційний кредит, дебіторсько-кредиторську заборгованість

 1. Консорціумний

Ж. позичальником або кредитором виступає держава

 

2.3.2. Поєднати ознаки класифікації кредитів з їх видами.

Ознаки класифікації

Види кредитів

А. За основними категоріями позичальників

 1. галузям народного господарства
 1. виробничий (поповнення обігових коштів та основних засобів)
 1. надані одним банком

Б. За цільовим спрямуванням

 1. з фіксованою процентною ставкою
 1. короткострокові — до 1 року
 1. населенню

В. Залежно від кількості кредиторів

 1. споживчий (споживчі цілі населення).
 1. консорціальні
 1. з плаваючою процентною ставкою

Г. За характером і способом сплати процентів

 1. середньострокові — до 3 років
 1. державним органам влади
 1. зі сплатою процентів у міру використання наданих коштів

Д. За строками користування

 1. паралельні, що передбачають участь у їх наданні кількох банків на одних, завчасно погоджених, умовах
 1. зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит).
 1. довгострокові — понад 3 роки

 

2.3.3. Поєднати строк кредиту та його призначення.

Строк кредиту

Призначення

1. Короткострокові

А. можуть надаватись для формування основних фондів (об’єктами кредитування є капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію)

2. Середньострокові

Б. можуть надаватись банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв’язку із витратами виробництва та обігу, не забезпеченими надходженнями коштів у відповідному періоді

3. Довгострокові

В. можуть надаватись на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень

 

2.3.4. Поєднати ознаки класифікації кредитів з їх видами.

Ознаки класифікації

Види кредитів

А. Залежно від порядку погашення

 1. водночас
 1. забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами)
 1. у розстрочку

Б. За забезпеченням

 1. гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи)
 1. достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника)
 1. з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації)

 

 1. з регресією платежів

 

 1. незабезпечені (бланкові)

В. За методами надання

 1. після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу)
 1. у разовому порядку
 1. стандартні кредити

Г. За ступенем ризику

 1. відповідно до відкритої кредитної лінії
 1. кредити з підвищеним ризиком
 1. гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, зі стягненням комісії за зобов’язання)

 

2.3.5. Розділіть чинники прямого та оберненого впливу на рівень кредитної ставки.

Напрям дії

Чинники

А. Прямі

 1. Ціна сформованих банком ресурсів
 1. Розмір позички
 1. зміст заходів, що кредитуються

Б. Залежать від політики банку

 1. Термін ресурсів
 1. Норма прибутку від інших активних операцій
 1. Витрати на оформлення позички і контроль

В. Обернені

 1. Ставка банку-конкурента
 1. Якість застави
 1. Попит на позички

 

2.3.6. Поєднати етапи кредитування та їх зміст.

Етапи

Зміст

1 етап.

Повернення кредиту з процентами і закриття кредитної справи

2 етап.

Робота з клієнтом після отримання ним позики

3 етап.

Оформлення кредитної справи

4 етап.

Прийняття рішення про доцільність надання кредиту та форму його надання

5 етап.

Проведення переговорів із потенційним клієнтом

6 етап.

Формування портфеля кредитних заявок

 

2.3.7. Поєднати режими дії різних видів позичкових рахунків.

Рахунок

Режим дії

1. Спеціальний позичковий рахунок

А. видається кредит фізичним особам на споживчі цілі

сальдо може бути дебетове і кредитове

2. Простий позичковий рахунок

Б. видається кредит юридичним особам на виробничі потреби

сальдо може бути дебетове і кредитове

3. Контокорентний рахунок

В. застосовується для кредитування разових проектів

видача і погашення кредиту провадиться у разовому порядку;

кожна видача кредиту оформлюється документами;

виручка зараховується на поточний рахунок позичальник;

кредит погашається шляхом перерахування коштів із поточного рахунка на позичковий.

сальдо може бути лише дебетове

4. Поточний рахунок з овердрафтом

Г. відкривається, коли клієнт постійно користується кредитом;

при видачі кредиту відкривається кредитна лінія;

видача кредиту здійснюється в межах кредитної лінії по мірі необхідності;

кожна видача кредиту не оформлюються документами;

погашення кредиту здійснюється шляхом зарахування виручки в кредит (Кт) цього рахунка

сальдо може бути лише дебетове

 

2.4. Питання для обговорення.

1. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, споживчий, бланковий, консорціумний кредит.

2. Ознаки класифікації кредитів комерційних банків:

за основними категоріями позичальників,

за цільовим спрямуванням,

залежно від кількості кредиторів,

за характером і способом сплати процентів,

за строками користування,

за забезпеченням,

за ступенем ризику,

за методами надання,

залежно від порядку погашення.

3. Позичковий процент та його диференціація, фактори, що впливають на ставку.

4. Зміст 6 етапів процесу кредитування.

 

2.5. Тестові завдання.

1. Моніторинг, який передбачає перевірку відповідності проведення кредитної діяльності вимогам законодавства, наявності відповідних дозволів, лімітів,- це:

1.1. зовнішній моніторинг;

1.2. попередній моніторинг;

1.3. інспекційний моніторинг;

1.4. поточний моніторинг.

 

2. Система контролю за банківською діяльністю з метою оцінювання та вдосконалення системи внутрішнього контролю при мінімізації витрат на неї - це:

2.1. банківський кредитний моніторинг;

2.2. супроводження кредиту;

2.3. внутрішній аудит банку;

2.4. облік банківської діяльності.

 

3. Моніторинг, який передбачає контроль банком виконання умов кредитного договору позичальником після прийняття рішення щодо надання кредиту та видачі кредитних ресурсів,- це:

3.1. початковий моніторинг;

3.2. попередній моніторинг;

3.3. поточний моніторинг;

3.4. подальший моніторинг.

 

4. При застосуванні методу сек'юритизації кредитів здійснюється:

4.1. об'єднання у банку в один пакет дрібних, неліквідних кредитів, ідентичних за характером, строками і дохідністю;

4.2. повернення кредиту шляхом проведення процедури банкрутства та продажу активів позичальника;

4.3. розробка спільного з позичальником плану заходів щодо повернення кредиту;

4.4. аналіз кредитного портфеля банку та виявлення проблемних і сумнівних до повернення кредитів.

 

5. Кредитний відділ прийме до розгляду заявку:

5.1. будь-якої фізичної особи, заявка якого відповідає кредитним процедурам;

5.2. будь-якої фізичної особи, що обслуговується в системі банку і заявка якого відповідає кредитним процедурам;

5.3. будь-якої фізичної особи, що проживає в межах територіального впливу банку.

 

6. До зобов’язань банку відповідно кредитного договору можна віднести:

6.1. відкриття рахунку;

6.2. надання консультацій;

6.3. перевірка забезпеченості й цільового використання кредиту;

6.4. все вище перелічене правильно;

6.5. немає правильної відповіді.

 

7. З якою періодичністю кредитним працівником банку оцінюється фінансовий стан позичальника – фізичної особи

7.1. при видачі кредиту;       

7.2. при видачі кредиту і надалі щомісяця;

7.3. при видачі кредиту і надалі раз у квартал.

 

8. До прав банку відповідно кредитного договору можна віднести:

8.1. відстрочка погашення;

8.2. можливість розриву угоди;

8.3. перевірка забезпеченості й цільового використання кредиту;

8.4. все вище перелічене правильно;

8.5. немає правильної відповіді.

 

9. До прав позичальника відповідно кредитного договору можна віднести:

9.1. відстрочка погашення;

9.2. дострокове погашення кредиту;

9.3. цільове використання кредиту;

9.4. все вище перелічене правильно;

9.5. немає правильної відповіді.

 

10. Виберіть правильні твердження, що стосуються процесу ухвалення рішення про видачу кредиту банком:

10.1. вкладення клієнтом власних ресурсів у бізнес-проект збільшує привабливість кредитної заявки;

10.2. позичальник обов'язково повинний мати поточний рахунок у банку;

10.3. при наданні в забезпечення ліквідних цінних паперів банк може видати кредит на поповнення статутного фонду;

10.4. якість проекту важливіше якості забезпечення.

 

11. Комплекс дій, спрямованих на забезпечення контролю за кількісними, якісними та вартісними параметрами предмета застави, його правовою приналежністю та умовами зберігання,- це:

11.1. кредитний скоринг;

11.2. структуризація забезпечення;

11.3. процес сек'юритизації;

11.4. моніторинг забезпечення.

 

2.6. Розрахункові завдання.

Задача 1.

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма «Пластодерн» для одержання кредиту в сумі 200000 доларів під 15% річних на 3 роки подало до банку такі документи:

1. Обумовлене клопотання, в якому обумовлюються характер угоди, мета кредиту, сума та строк використання кредиту.

2. Статут, нотаріально засвідчений.

3. Установчий договір, нотаріально засвідчений.

4. Заповнену анкету клієнта.

5. Техніко-економічне обґрунтування заходу, що кредитується, з урахуванням економічного ефекту від його реалізації.

6. Копії договорів у підтвердження угод, на реалізацію яких береться кредит.

7. Оригінали накладних, рахунків-фактур при отриманні кредиту на закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

8. Довідку про обороти на поточному рахунку за останні 3 місяці та про наявність заборгованості за позичками.

9. Копії ліцензій.

10. Квартальні звіти з додатками за останній рік роботи підприємства.

11. Розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості за останній звітний період.

12. Розшифровку основних коштів на останню звітну дату.

13. Картку зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи, яка засвідчена нотаріально в установленому порядку, з підтверджуючим підписом та печаткою банку, в якому рахунок.

14. Копію свідоцтва про реєстрацію в державній адміністрації.

15. Копію свідоцтва про реєстрацію в управлінні статистики.

16. Копію свідоцтва про реєстрацію в податковій інспекції, копію свідоцтва платника податку.

17. Копію свідоцтва про реєстрацію в Пенсійному фонді.

18. Документи, необхідні для оформлення договору застави.

Стан та структура майна підприємства характеризується такими даними.

Майно

2013 рік

2014 рік

Зміна

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Основні засоби (залишкова вартість)

139 952

84,0

136 069

81,3

3883

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

0

0,0

5

0,0

(5)

0,0

Незвершені капітальні вкладення

4341

2,6

4298

2,6

43

0,0

Устаткування

79

0,0

73

0,0

6

0,0

Виробничі запаси

5991

3,6

9 175

5,5

(3 184)

1,9

МШП (залишкова вартість)

5233

3,1

5313

3,2

(80)

0,0

Незавершене виробництво

2706

1,6

5892

3,5

(3 186)

1,9

Готова продукція

2367

1,4

6582

3,9

(4215)

2,5

Товари (продажна вартість)

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Товари, строк сплати яких не настав

5860

3,5

40

0,0

5820

Всього

166 529

100

167 447

100

(918)

 

Як свідчать дані: вартість основних засобів знизилась на 2,8%, дебіторська заборгованість (товари, строк сплати яких не настав) також зменшилась на 3,5%. Виробничі запаси та незавершене виробництво зросли на 1,9% (вони за своїм характером є найменш ліквідною частиною майна підприємства). Однак на 2,5% зросли залишки готової продукції, що є позитивним фактором.

СКЛАД ТА СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Кошти

2013 рік

2014 рік

Зміна

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Власні кошти

156211

91,4

165905

85,1

9694

– 6,3

у тому числі статут­ний капітал

26272

15,4

26272

13,5

0

– 1,9

в оборотних коштах

(113680)

– 66,5

(109797)

– 56,3

3883

10,2

Запозичені (залучені) кошти

14617

8,6

29018

14,9

14401

6,3

у тому числі, довгострокові

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Короткострокові

14617

8,6

29018

14,9

14401

6,3

з них кредити банку

4894

2,9

681

0,3

(4213)

– 2,5

Позичкові кошти

3822

2,2

1 858

1,0

(1 964)

– 1,3

Кредиторська заборгованість

5901

3,5

26479

13,6

20578

10,1

Усього

170828

100

194923

100

24095

 

Як видно, власний капітал підприємства збільшився в абсолютному виразі на 9694 тис. грн., але зменшився у відносному виразі на 6,3% у загальній структурі джерел коштів. Запозичені кошти збільшились як у абсолютному, так і у відносному виразі відповідно на 14401 тис. грн. та 6,3%.

Це говорить про те, що стан незалежності підприємства від зовнішніх джерел погіршився. Запозичені кошти значно збільшились у частині кредиторської заборгованості (на 10,1% до джерел фінансування). Від’ємне значення в частині фінансування оборотного капіталу за рахунок статутного фонду говорить про те, що оборотний капітал фінансувався у 2013 та у 2014 на 66,5% та 56,3% відповідно за рахунок інших джерел, ніж статутний фонд.

Забезпеченість підприємства оборотними засобами

Для аналізу забезпеченості підприємства оборотним капіталом використовують такі показники:

Показник

Припустиме значення

Характеристика

2013 рік

2014 рік

1. Коефіцієнт покриття

Не менше 2,0—2,5

Показує, наскільки обсяг поточних зобов’язань можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів

1,77

1,74

2. Коефіцієнт забезпечення власним оборотним капіталом

Не менше 0,1

Коефіцієнт показує наявність власних оборотних коштів, не­обхідних для фінансової стабільності підприємства, його незалежності від позикових коштів

0,43

0,42

Як видно, що забезпеченість підприємства оборотним капіталом можна назвати задовільним. Перший показник дещо не відповідає нормативному значенню. Другий показник у 4 рази перевищує нормативне значення. Це говорить про велику питому вагу власного оборотного капіталу в загальному обсязі оборотного капіталу та в обсязі зобов’язань підприємства. Але обидва показники мають тенденцію на скорочення, що є застережним сигналом.

Ліквідність та платоспроможність балансу

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ

Показник

Припустиме значення

Характеристика

2013 рік

2014 рік

1. Коефіцієнт загальної ліквідності

Не менше 2,0—2,5

Показує, наскільки обсяг поточних зобов’язань можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів

1,77

1,74

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Не менше 0,2—0,25

Показує, наскільки короткострокові зобов’язання можуть бути негайно погашені за рахунок грошових коштів та короткострокових цінних паперів

0,001

0,094

3. Коефіцієнт покриття короткострокових зобов’язань власним оборотним капіталом

 

Показує відношення власного оборотного капіталу до короткострокових зобов’язань

0,77

0,74

Жоден із показників ліквідності підприємство не виконує. Коефіцієнт загальної ліквідності наближається до нормативного. Коефіцієнт покриття короткострокових зобов’язань власним оборотним капіталом показує, що кожна гривня короткострокової заборгованості фінансувалася 77 та 74 копійками у 2013-2014рр. відповідно, що можна вважати задовільним.

 

ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

1. Грошова платоспроможність позичальника, тис. грн.

Засоби платежу

2013

2014

Платіжні зобов’язання

2013

2014

Каса

5

0

Короткострокові кредити

4894

681

Розрахунковий рахунок

3

136

Кредити не погашені в строк

0

0

Валютний рахунок

0

2332

Кредитори

9723

28337

Ін. грошові кошти

2

267

 

 

 

Короткострокові фінансові вкладення

0

0

Усього

10

2735

Усього

14617

29018

Значення показника

 

 

 

0,001

0,094

Грошова платоспроможність позичальника характеризується надзвичайно низьким рівнем, хоча має значну тенденцію до покращання.

 

2. Розрахункова платоспроможність позичальника, тис. грн.

Засоби платежу

2013 рік

2014 рік

Платіжні зобов’язання

2013 рік

2014 рік

Грошові кошти

10

2735

Короткострокові кредити

4894

681

Готова продукція

2367

6582

Кредити, не погашені в строк

0

0

Дебітори

8983

20665

Кредитори

9723

28337

Усього

11360

29982

Усього

14617

29018

Значення показника

 

 

 

0,78

1,03

Розрахункова платоспроможність позичальника значно перевищує нормативні значення та, більш того, має тенденцію до зростання у майбутньому.

 

3. Ліквідна платоспроможність позичальника, тис. грн.

Засоби платежу

2013 рік

2014 рік

Платіжні зобов’язання

2013 рік

2014 рік

Грошові кошти, розрахунки та ін. активи

11360

29982

Короткострокові кредити

4894

681

Запаси та витрати

16829

26976

Кредити не погашені в строк

0

0

 

 

 

Кредитори

9723

28337

 

 

 

Власний оборотний капітал

11205

21357

Усього

28189

56954

Всього

25822

50375

Значення показника

 

 

 

1,09

1,13

Ліквідна платоспроможність позичальника також значно перевищує нормативні значення та, більш того, також має тенденцію до зростання у майбутньому.

 

4. Стан кредиторської та дебіторської заборгованості, тис. грн.

Показник

2013

2014

Зміна

абсолютна

у %

Кредиторська

9723

28337

18614

+ 66

Дебіторська

8983

20665

11682

+ 57

Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською, у %

8

27

 

 

Кредиторська та дебіторська заборгованості протягом 2013-2014 рр. зростала (на 66% та 57% відповідно). Однак кредиторсь­ка зростала більш швидкими темпами: у 2013 кредиторська заборгованість переважала дебіторську на 8%, а у 2014 вже на 27%. Оскільки кредиторська заборгованість зростає більш швидкими темпами, ніж дебіторська, це є негативною тенденцією для підприємства.

 

5. Використання капіталу

Використання капіталу розкривається через розрахунок таких коефіцієнтів:

Коефіцієнт

Характеристика

Формула
Значення

2013

2014

Рентабельність статутного фонду

Показує, скільки заробляє кожна гривня статутного фонду

Прибуток
Статутний капітал

0,15

0,50

Рентабельність залученого капіталу

Показує, скільки заробляє кожна гривня залученого капіталу

Прибуток
Залучений капітал

0,27

0,46

Рентабельність основних фондів

Показує, скільки заробляє кожна гривня основних фондів

Прибуток

Необоротні активи

0,03

0,09

Рентабельність оборотного капіталу

Показує, скільки за­робляє кожна гривня оборотного капіталу

Прибуток
Оборотний капітал

0,15

0,26

Усі показники використання капіталу значно зросли порівняно з попереднім роком (у середньому в 3 рази). Це говорить про вдалу роботу підприємства та зростання дохідності кожного виду його капіталу.

 

6. Аналіз рентабельності підприємства

Коефіцієнт

Характеристика

Формула
Значення

2013

2014

Рентабельність
підприємства

Показує, скільки припадає прибутку на 1 грн. затрат на виробництво

Прибуток
Затрати на виробництво

0,1075

0,18

Рентабельність
реалізації

Показує, скільки припадає прибутку на 1 грн. виручки від реалізації

Прибуток
Виручка від реалізації

0,10

0,17

Рентабельність
активів

Показує, скільки припадає прибутку на 1 грн. активів

Прибуток
Активи

0,02

0,07

Рентабельність
витрат

Показує, скільки припадає прибутку на 1 грн. загальних витрат підприємства

Прибуток
Затрати на виробництво + комерційні витрати

0,1065

0,1789

Показники рентабельності підприємства є показниками віднос­ними та конкретних нормативних значень не мають. Для виробни­чого підприємства, яке аналізується, такий рівень рентабельності є цілком задовільний. Також треба зазначити, що всі показники мають значну тенденцію до збільшення, що є дуже позитивним фактором. Таким чином можна зробити висновок, що підприємство має потужний ресурс (прибуток) не тільки для того, щоб повернути кредит, а й нарощувати в подальшому свій виробничий потенціал.

Вкажіть, у чому суть аналізу кредитної заявки. Чи достатньо даних для вирішення питання про можливість надання кредиту? Зробіть висновок щодо можливості надання кредиту.

 

Задача 2.

До Укрсоцбанку подано комплект документів МП «Баско» з проханням про видачу кредиту в сумі 40 000 (сорок тисяч) грн. терміном на 6 місяців. Підприємство є клієнтом банку з 1996 року. МП «Баско» створено згідно з чинним законодавством України на підставі Договору про створення та діяльність малого підприємства від 11.02.05 р.

Основним напрямком роботи МП «Баско» за статутом підприємства є виробництво будівельних матеріалів. Балансова вартість основних фондів становить 125,2 тис. грн. Виробничі запаси — 242,3 тис. грн., товарні запаси — 339,1 тис. грн., заборгованості за кредитами іншим банкам немає. У 2001 р. підприємство підійшло до освоєння нового виду діяльності — виробництва керамічної плитки.

До серпня 2011 р. планується вийти на промислову потужність лінії — 5000 м2 за місяць.

Для цього підприємству необхідно забезпечити відповідний запас сировини та матеріалів. Проте через відсутність необхідних коштів контракт з фірмою «Будхімпроммаш» № 1265.95-1 на постачання матеріалів був реалізований у 2010 р. всього на 23,4%. Наступним фактором, який перешкоджає працювати на повну силу, є те, що для фіксування ціни на м2 плитки на сезон 2011 р. на внутрішньому ринку України українські виробники сировини основною умовою ставлять попередню оплату.

У квітні 2010 р. підприємство випускало близько 3000 м2 плитки за місяць. Для виходу на проектну потужність МП «Баско» необхідно оплатити контракт з фірмою «Будхімпроммаш» на постачання матеріалів.

З огляду на вказане МП «Баско» просить правління Укрсоцбан­ку розглянути питання про надання кредиту в сумі 40 000 грн. — для фінансування розвитку виробництва, розширення та урізноманітнення асортименту продукції, що випускається.

Надання кредиту дасть змогу поновити дію контракту на постачання сировини та матеріалів, укласти договір на внутрішньому ринку України з фіксуванням ціни на готову продукцію на сезон 2001 р., що дозволить знизити собівартість виготовлюваної продукції і підвищити рентабельність виробництва в умовах, коли попит на продукцію МП «Баско» не задовольняється (попит перевищує пропозицію). Ці умови — гарантія своєчасності погашення наданого кредиту.

На забезпечення пропонуються основні фонди підприємства (здебільшого офісні меблі та обладнання) на суму 87 тис. грн., товар в обороті на суму 50 тис. грн., а також автомобіль, вартість якого на час укладання угоди становила 10 тис. грн. Загальна сума застави становить 147 тис. грн. Джерелом повернення отриманого кредиту слугуватимуть кошти, одержані від реалізації готової продукції. Техніко-економічне обґрунтування не викликає сумнівів. На підставі одержаних документів від МП «Баско» вирішить питання про надання йому кредиту в розмірі 40 000 грн. строком на 6 місяців для оплати контракту з фірмою «Будхімпроммаш» на постачання сировини.

При зверненні за отриманням кредиту клієнт подав до банку такі документи:

1. Заяву на одержання кредиту.

2. Техніко-економічне обґрунтування, яке включає розрахунок строків окупності та рентабельності об’єкта кредитування, а також визначення джерел погашення кредиту в разі виникнення непередбачених обставин по операції, що кредитується; фінансові звіти, які включають баланс позичальника, звіт про прибутки та збитки, звіт про фінансово — майновий стан.

3. Бізнес-плани.

4. Контракти, товарно-транспортні накладні, угоди та інші документи, які відносяться до об’єкта, що кредитується.

5. Копію статуту, установчого договору, картку зі зразками підписів і печатки підприємства, засвідчені нотаріально.

6. Зобов’язання щодо забезпечення своєчасного повернення кредиту (порука, застава, гарантія).

7. Анкету позичальника.

Система показників, що характеризують фінансовий стан позичальника

1. Період функціонування підприємства з 2005 року, тобто 5 років.

2. Прибуткова діяльність свідчить про рентабельність підприємства.

3. Відсутність непогашеної заборгованості по кредитах та процентах.

 

Показники та коефіцієнти

Значення показника

Нормативне значення

Оптимальність

1

Коефіцієнт покриття, Кп

1,265

> 1

нормальне

2

Коефіцієнт забезпечення власними коштами, Кзк

0,211

> 0,1

нормальне

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, Кал

0,053

> 0,2

недостатнє

4

Коефіцієнт автономії, Кавт

0,649

> 0,5

нормальне

5

Коефіцієнт фінансової стабільності, Кфс

1,265

> 1

оптимальне

6

Показник фінансового лівериджу, Фл

0

зменшення

нормальне

7

Робочий капітал, Рк

273,8

розрах. середньогалузеве

нормальне

8

Маневреність робочого ка­піталу, Мк

2,23 на початок року, 2,76 на кінець року

незначне збільшення

оптимальне

9

Коефіцієнт оборотності засобів, Ко

11,15

збільшення

нормальне

10

Час обороту оборотних засобів, Чо

32,2 дня

зменшення

нормальне

11

Коефіцієнт оборотності запасів, Коз

22,55

збільшення

нормальне

12

Час обороту запасів, Чоз

16,0

зменшення

нормальне

13

Фондовіддача, Фв

39,6

середньогалузеве

нормальне

 

На підставі вищевикладеного зробіть висновок, щодо можливості надання кредиту та повноти інформації для розгляду кредитної заявки.

 

Задача 3.

Спільне українсько-ірландсько-ізраїльське підприємство «Ароніс ЛТД» у лютому 2001 року звернулось до Головного оперативного управління Промінвестбанку України з проханням надати кредит у сумі 950 000 грн. строком на 10 місяців — з 20.02.2011 по 21.12.2011. для оплати дизпалива та бензину А-76 згідно з контрактом №1-04-2/07 від 04.02.2011 із ЗАО «Старфайтер». СП «Ароніс ЛТД» обслуговується в ГОУ Промінвестбанку України з 2004 року. Підприємство займається продажем сільськогосподарської продукції, промислових товарів та автотранспорту. За три роки обслуговування в Промінвестбанку СП «Ароніс ЛТД» кредитами в національній валюті не користувалося.

До складу пакета документів, які були надані спільним підприємством банку разом із заявкою на отримання кредиту, входять такі: установчі документи; фінансовий звіт, який включає баланс та звіт про фінансові результати за 1999-2001 рр.; звіт про рух касових надходжень; внутрішні фінансові звіти; звіти про зміни дебіторської та кредиторської заборгованості; техніко-економічне забезпечення — програму спільного підприємства на поточний рік.

Сума кредиту та процентної ставки, що запитувалися та були прийняті, відповідно — 950 000 грн. та 50% річних.

Термін користування позичкою — 10 місяців.

У забезпечення кредиту СП «Ароніс ЛТД» пропонувало заставу офісного майна, а також автомобілі, що обліковувалися на балансі підприємства. Забезпеченням кредиту є застава на транспортні засоби, яка оформлена договором застави, та договір застави майнових прав на насіння цукрових буряків, який оформлений договором застави.

Документи, які були надані економістам ГОУ Промінвестбанку, для визначення економічної доцільності надання кредиту:

1. Рух коштів по поточному рахунку:

Кредитові обороти (в грн.)

2009 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

164 293

419 668

332 483

440 112

834 335

172 058

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

346 216

576 713

369 912

350 931

300 413

206 987

                     

2010 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

148 044

797 413

740 390

550 401

193 043

875 995

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1 013 969

259 500

577 673

573 548

1 227 301

562 765

2011 рік

Січень

Лютий

Середнє значення

901 547

585 296

520 039

 

2. Валютні та рублеві рахунки СП «Ароніс ЛТД» знаходяться в ГОУ Промінвестбанку. Депозитні рахунки та К-2 відсутні.

3. Аналізуючи баланс підприємства на 01.01.2011 р., слід зазначити, що дебіторська заборгованість збільшилась проти балансу на початок року з 3812,8 тис. грн. до 16362,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість також зросла — з 5523,6 тис. грн. до 12 237 тис. грн.

Прибуток підприємства за результатами роботи за 2010 рік становив 1881,7 тис. грн.

Розраховані показники балансу додаються. Розрахунок здійснено згідно з «Методикою оцінки фінансового стану позичальника та визначення класу позичальника», затвердженою Постановою Правління НБУ № 323 від 29.09.97 та Протоколом рішення Правління Промінвестбанку України від 10-11 липня 2007 р. № 216.

Згідно цієї «Методики» позичальник СП «Ароніс ЛТД» набрав 365 балів і відповідно віднесений до класу «Б» — позичальник з низьким ризиком.

Згідно з завданням від 16 лютого 2011 р. службою безпеки ГОУ Промінвестбанку здійснена перевірка надійності спільного українсько-ірландсько-ізраїльського підприємства «Ароніс ЛТД».

З метою перевірки працівниками банку був здійснений виїзд до місця знаходження офісу «Ароніс ЛТД». Проведена бесіда з генеральним директором і головним бухгалтером, під час якої установлено, що СП «Ароніс ЛТД» засновано у 1993 році та перереєстровано у 2004 році. Основним видом діяльності фірми є поставка та реалізація транспортних засобів, паливних ресурсів, переробка та експорт продуктів сільського господарства, поставка сільгосптехніки. З 2009 р. СП «Ароніс» є офіційним дилером АТ «Ворскла», створеного на базі Тростянецького насіннєвого заводу та на науково-виробничій базі Інституту цукрового буряку Української академії аграрних наук. З цього періоду СП активно бере участь у збуті та розповсюдженні готової продукції (насіння цукрового буряку) як на ринку України, так і в країнах СНД. Реалізація насіння на сьогодні становить 12% ринку насіння України.

Згідно з ТЕО, наданим фірмою, кредит, необхідний для купівлі паливно-мастильних матеріалів, які будуть обмінені на цукор в обсязі 1 300 тонн. Цукор, у свою чергу, буде реалізований на кондитерських фабриках Львова («Світоч»), Івано-Франківська («Буковинка»), Хмельницького та Житомира.

Строки отримання цукру та реалізації його фабрикам по всіх товарообмінних операціях — жовтень—листопад 2001 року.

На підтвердження викладеного фірмою надана угода про взаємні поставки з «Володимир-Волинським цукровим заводом» від 26 січня 2011 р. За 2010 р. обороти СП «Ароніс» склали 7 559 719 грн., 1 959 555 дол. США та 1 629 775 815 руб. Росії.

Як уже зазначалося, в забезпечення кредиту СП «Ароніс» пропонує заставу — офісне майно, а також автомобілі, що обліковуються на балансі підприємства. Усе запропоноване в заставу майно фірми наявне та документи підтверджують право власності СП на нього. Вартість заставного майна забезпечує повернення кредиту та процентів за ним.

Згідно з перевіркою в МВС СП «Ароніс ЛТД» не належить до жодних кримінальних структур.

 

Визначення класу позичальника СП «Ароніс»

 

Кількість балів

 

Оцінка позичальника залежно від кредитної історії клієнта (за останні 3 роки)

1. Термін існування підприємства (від дати реєстрації)

10

2. Кредитна історія позичальника

0

3. Найбільша сума раніше повернутого кредиту складає не менше 80% суми кредиту, який запрошується

0

4. Найбільша сума одного із раніше повернутих кредитів рівна, або більше суми кредиту, який запрошується

0

Визначення класу позичальника СП «Ароніс»

 

Кількість балів

5. Наявність опрацьованої схеми погашення кредитів за якою попередній кредит:

— погашено своєчасно

— погашено з порушенням до 30 днів

— погашено з порушенням терміну від 30 до 90 днів

— погашено з порушенням терміну від 90 до 180 днів

0

6. Погашення відсотків своєчасне

0

7. Погашення відсотків з порушенням терміну:

— до 30 днів

— від 30 до 60 днів

— від 60 до 90 днів

— більше ніж 90 днів

— більше ніж 180 днів

0

8. Наявність кредитної заборгованості іншим банкам на даний час:

— строкова

— прострочена

0

9. Наявність рахунків у національній та іноземній валютах в інших банках

30

Всього:

40

 

Оцінка позичальника залежно від тер­мінів кредитування та середньомісяч­них надходжень на поточні рахунки

10. Термін користування кредитом

5

11. Середньомісячні надходження на поточні рахунки складають від розрахованої середньомісячної суми кре­диту > 50%

5

Всього:

10

 

Оцінка позичальника залежно
від рівня організаційної бази
під кредитний проект

12. Наявність бізнес-плану (ТЕО) з усіма необхідними розділами, в т.ч. маркетинговими дослідженнями з урахуванням внутрішнього і зовнішнього ринків

10

Визначення класу позичальника СП «Ароніс»

 

Кількість балів

13. Наявність контрактів на реалізацію запроектованих обсягів продукції залежно до обсягів кредиту

20

14. Обсяг реалізації продукції на експорт складає від загального > 50%

0

15. Обсяг реалізації продукції по бартеру складає більше 50% від загальної реалізації

0

Всього:

30

 

Оцінка позичальника залежно від умов діючої кредитної угоди по виконанню зобов’язань

16. Періодичність погашення кредиту, кредитної лінії

10

17. Періодичність сплати відсотків

30

Всього:

40

 

Оцінка позичальника залежно від умов оплати у контрактах на реалізацію продукції або послуг

18. У контрактах на реалізацію готової продукції або послуг передбачена попередня оплата 100% — відкрито безвідкличний акредитив на 100%

50

19. Надійність партнерів (інопартнерів)

20

20. Наявність виробничих приміщень

15

21. Залежність від сезонних поставок і пов’язана з цим неритмічність реалізації товарів

– 10

22. Позичальник має власне ліквідне майно (крім того, що надане у заставу), вартість якого 50% від суми кредиту

30

Всього:

105

 

Оцінка ділових якостей керівника фірми

23. Має досвід роботи на даному підприємстві протягом 5 років і більше

10

Визначення класу позичальника СП «Ароніс»

 

Кількість балів

24. Має позитивний досвід роботи з банком більше 5 років

10

25. Займає керівні посади в інших фірмах

0

Всього:

20

 

Суб’єктивні фактори

26. Дає чітку й аргументовану оцінку фінансової діяльності своєї фірми, має програму подальшого розвитку

10

27. Не може спрогнозувати результати майбутніх фінансових операцій фірми

0

Всього:

10

 

Оцінка позичальника залежно від структури статутного фонду

28. Розмір сплаченого статутного фонду > 50%

10

29. Наявність перспективної програми діяльності фірми

5

Всього:

15

 

Оцінка позичальника залежно від балансових показників

30. Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності

0

31. Коефіцієнт загальної ліквідності

5

32. Коефіцієнт фінансової незалежності

10

33. Питома вага власних оборотних коштів у валюті балансу

0

34. Питома вага позикових коштів у валюті балансу

10

35. Коефіцієнт маневреності власних коштів

10

36. Коефіцієнт платоспроможності

10

37. Рентабельність виробництва

0

Визначення класу позичальника СП «Ароніс»

 

Кількість балів

38. Наявність картотеки № 2 постійно впродовж 3 місяців і більше

0

39. Наявність прибутків або збитків

40

40. Наявність аудиторських висновків

40

Усього:

95

Усього по розділах:

365

 

Позичальник за кількістю балів відноситься до класу «Б».

Оцінка кредитоспроможності СП «Ароніс» станом на 01.02.2011

Коефіцієнт

Значення

Норматив

Бали

Факт

1. Абсолютної ліквідності

0,05

< 0,2

0,2—0,25

> 0,25

0
5
10

0

2. Загальної ліквідності

1,41

< 1
1,0—1,75
1,75—2,5
> 2,5

0
5
10
0

5

3. Фінансової незалежності

0,35

< 0,2
0,2
> 0,2

0
5
10

10

4. Частка власних оборотних коштів

19,19

< 0
< 30%
30%
> 30%

– 30
0
5
10

0

5. Частка запозичених коштів

67,65

> 70%
70%
< 70%

0
5
10

10

6. Маневреності

0,81

< 0,5
0,5
> 0,5

0
5
10

10

7. Платоспроможності

1,0

< = 0,5
> 0,5

0
10

10

8. Рентабельності

2,28

< 12%
12%
> 12%

0
10
20

0

Усього

 

 

 

45

На підставі наведеної інформації зробіть висновок про можливість надання кредиту в сумі 950 000 гривень, терміном на 10 місяців під 50% річних.

Вкажіть на дані, що є достатніми для прийняття позитивного рішення.

 

Задача 4.

Корпорація «Рапід» звернулася до Київської дирекції Укрсоцбанку з клопотанням про надання короткострокового кредиту в сумі 200 000 американських доларів строком на 4 місяці під 25% річних для придбання побутової техніки, копіювальної техніки, товарів побутової хімії та мийних засобів.

Корпорація «Рапід» утворена в 2003 р. Центром «Чорнобиль» та ТОВ «Нефес» і зареєстрована Печерською районною держадміністрацією 30.08.03 за № 5190, перереєстрована 13.03.06, свідоцтво № 21590968. До 21.11.06 р. поточний рахунок був відкритий у Брокбізнесбанку, нині поточний рахунок переведений в ОПЕРУ Укрсоцбанку по Київській області.

Корпорація «Рапід» є офіційним представником фірм SIMENS, BOSH, CANON, LAKPROM у Києві і протягом кількох років займається постачанням на київський ринок продукції цих фірм згідно з контрактами, які укладаються чи продовжуються кожного року. На час звернення про надання кредиту корпорація «Рапід» одержувала техніку та інші товари німецьких виробників на умовах:

• постачання товару за рахунок постачальника;

• покупець сплачує державне мито та несе інші витрати, пов’язані з імпортом товарів на території України;

• розрахунки за товар здіснюються шляхом перерахунку 100% передоплати на рахунок постачальників;

• товар має бути доставлений покупцю протягом 2-х місяців після одержання передоплати.

Фактичні значення показників кредитоспроможності корпорації «Рапід», які обов’язково повинні використовуватися комерційними банками згідно з Положенням «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями», знаходяться в припустимих межах, за винятком коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта співвідношення залучених і власних коштів, що унаочнено в таблиці.

Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів не витримується внаслідок нестачі обігових коштів, яка викликана відволіканням фінансових ресурсів у капітальні вкладення в сумі 386,7 тис. грн. (за даними балансу).

На підставі проведеної оцінки фінансового стану корпорацію «Рапід» було віднесено до класу «Б», тобто до позичальників, фінансова діяльність яких добра або дуже добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу.

ПОКАЗНИКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КОРПОРАЦІЇ «РАПІД»

Показники кредитоспроможності за балансом

Станом на 01.01.2011 року

Примітки

1. Коефіцієнт загальної ліквідності

1,4

не менше 2,0—2,5

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2

не менше 0,2—0,25

3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

2,3

не більше 1,0

4. Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,7

не менше 0,5

 

Кредитові надходження на поточний рахунок корпорації «Рапід» склали:

— за листопад 2010 р. — 89,2 тис. грн.;

— за грудень 2010 р. — 582,8 тис. грн.

За даними балансу корпорації «Рапід» на 1.01.2001 склалась строкова дебіторська заборгованість на суму 91,4 тис. грн., виникнення якої зумовлено об’єктивними затримками в розрахунках між контрагентами, що не суперечить домовленостям між ними. Кредиторська заборгованість, яка становить 326,7 тис. грн., так само, як і дебіторська, не є простроченою, тобто корпорація «Рапід» виконує свої зобов’язання перед діловими партнерами належним чином.

У складі пакета документів корпорації «Рапід» було надано техніко-економічне обґрунтування кредитованого заходу, що характеризує рівень його ефективності з розрахунками очікуваних надходжень, за рахунок яких передбачається погасити кредит, що показано у таблиці.

Корпорації «Рапід» вже надавались Київською дирекцією Укрсоцбанку кредити в сумі $ 100 000 та $ 200 000. Свої зобов’язання позичальник виконав достроково й у повному обсязі; проценти за користування кредитом сплачувались завжди вчасно.

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КРЕДИТУ НА ОПЛАТУ КОНТРАКТУ ЗА ОТРИМАНІ ТОВАРИ КОРПОРАЦІЇ «РАПІД»

Дата

Призначення, обґрунтування

Сума

прибуток

видаток

$

грн.

$

грн.

22.01.2011

Кредитування банком

200 000

370 000

 

 

22.01.2011

Оплата за товар за контрактом № 701/91 від 12.01.2001

 

 

200 000

370 000

5.02.2011

Надходження товару

200 000

370 000

 

 

5.02.2011

Сплата ПДВ до бюджету

 

 

 

74000

5.02—15.05

Реалізація товару

220 000

407 000

 

 

 

Сплата відсотків за банківський кредит

 

 

10 000

18 500

15.05—22.05

Погашення кредиту

 

 

200 000

370 000

 

Витрати на рекламу, склад тощо

 

 

2000

3700

 

Сплата податків до бюджету: ПДВ та податку на прибуток

 

 

2000

3700

 

Прибуток

6000

11 100

 

 

 

Схема кредитування корпорації «Рапід» не складна: кредитні кошти передбачається використати на оплату товарів побутової техніки та побутової хімії німецьких виробників (фірми SIMENS, BOSH та інших) за контрактом № 701/01 від 12.01.2011 р.

Реалізація товарів у Києві та інших містах України корпорацією «Рапід» здійснюється шляхом продажу зі складу оптом через магазини SIMENS, CANON за договорами та через мережу власних магазинів (корпорація має ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю).

Використання корпорацією «Рапід» кредитних коштів на придбання конкурентоспроможних побутових товарів є операцією з мінімальним ризиком. До того ж, корпорація «Рапід» займається не тільки закупівлею та реалізацією побутової техніки, а має додаткове джерело надходження грошових коштів від інших видів діяльності (сервіс копіювальної техніки та інше).

На забезпечення виконання зобов’язань перед банком «Україна» корпорацією «Рапід» запропонована застава товарів в обороті, яка є ліквідною і зберігається в Києві. Опис заставленого майна згідно з накладною № 001/98 від 18.01.2011 р. на суму 639130,70 грн. включає папір А-3, папір А-4, тонери, кухонні комбайни, пилососи, пральні машини, холодильники, праски, фени, фритюрниці, кавоварки, мікрохвильові печі, посудомийні машини, витяжки тощо.

Визначить достатність інформації, що міститься в пакеті документів, поданих до банку, для одержання кредиту. Зробіть висновок, щодо можливості надання кредиту в сумі 200000 доларів на 4 місяці під 25% річних.

 

Задача 5.

Згідно угоди між банком і підприємством про контокорентний кредит ліміт кредитування на квітень встановлено в сумі 1 000 грн., процентна ставка – 30 % річних. Сплата відсотків за кредит здійснюється раз на місяць, а саме – першого числа наступного місяця, розмір процентних виплат за березень – 2 грн. Станом на 1 квітня залишок коштів на рахунку клієнта становив 560 грн. Протягом квітня рух коштів по рахунку становив:

Дата                  Надходження            Видатки         Дата                Надходження            Видатки

1.04                   -                                 500                  15.04               40                               100

2.04                   40                               90                    24.04               60                               50

5.04                   -                                  120                  28.04               970                             20

10.04                 30                               300

Визначити розмір залишків на рахунку клієнта на кінець місяця, а також доходи банку від здійснення операції.

 

Задача 6.

Банк “Оберіг” надав пану Березі споживчий кредит на суму 24 000 грн. строком на 1 роки під 20 % річних з умовою щоквартального погашення основної суми боргу та відсотків за позикою.

Визначте розмір щоквартальних погашень і загальну суму, сплачену позичальником.

 

Задача 7.

Підприємство уклало з банком спеціальний договір, згідно з яким банк купує в клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить 500 тис. грн., процентна ставка за короткостроковими позиками - 60% річних. Строк документообігу - до 20 днів, плата за обслуговування - 0,5%. Розмір оплати дебіторських рахунків на даний момент дорівнює 60%.

1. Визначити поняття факторингу.

2. Яку суму грошей одержить підприємство в момент переуступки боргу?

3. Визначити розмір оплати за користування кредитом і комісійну винагороду за виконання факторингової послуги.

 

 

Тема 3. Оцінювання банком кредитоспроможності позичальників

1. Кредитоспроможність позичальника та основні джерела інформації для її визначення.

2. Ліквідність балансу позичальника. Показники, що характеризують фінансовий стан позичальника.

3. Аналіз використання основного та оборотного капіталу позичальника.

4. Аналіз рентабельності роботи позичальника.

 

3.1. Основні терміни та поняття.

Кредитоспроможність позичальника

Платоспроможність

Ліквідність балансу

Аналіз ліквідності балансу клієнта

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт загальної ліквідності

Коефіцієнт маневреності власних коштів

Коефіцієнт незалежності

Аналіз бюджету грошових коштів

Аналіз грошового потоку

Загальний грошовий потік

Коефіцієнт платоспроможності

Оборотність дебіторської заборгованості

Середня дебіторська заборгованість

Оборотність кредиторської заборгованості

Тривалість обороту оборотного капіталу

Кількість оборотів (швидкість оборотності) оборотного капіталу

Коефіцієнт закріплення (завантаження) оборотного капіталу

Фондовіддача

Фондомісткість

Рентабельність активів

Рентабельність продажу

Рентабельність підприємства

Рентабельність акціонерного капіталу

Рентабельність витрат

 

3.2. Заповнити пропущені місця.

 1. _____________  ________ - це здатність юридичної чи фізичної особи повністю й у зазначені терміни виконати всі умови кредитної угоди.
 2. ____________ - це спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов’язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати. Аналіз здійснюють як за поточний, так і на прогнозований період.
 3. ________  _________ - засіб покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення в гроші яких відповідає строку погашення зобов’язань.
 4. ________  _________  ________  _________ - дає можливість оцінити здатність і вірогідність повернення взятих у борг коштів відповідно до умов кредитного договору; полягає у зіставленні коштів, за активом згрупованих за ступенем їх ліквідності і розміщених у порядку убування ліквідності, із зобов’язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх погашення і розташованих у порядку збільшення строків.
 5. ________  _________  ________ - характеризує як швидко короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високоліквідними активами.
 6. ________  _________  ________ - характеризує можливість погашення короткострокових зобов’язань в обумовлені строки.
 7. ________  _________  ________ - характеризує те, наскільки обсяг короткострокових зобов’язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів.
 8. ________  _________  ________  ________ - характеризує ступінь мобільності використання власних коштів.
 9. ________  _________ - характеризує ступінь фінансового ризику.
 10. ________  _________  ________  ________ - дає можливість оцінити якість фінансового планування, скласти загальне уявлення про майбутнє фінансове положення клієнта, а також виявити можливості отримання ним коштів, достатніх для погашення позики.
 11. ________  _________  ________ - передбачає зіставлення притоку та відтоку коштів протягом періоду кредитування, що дає змогу оцінити здатність позичальника повернути позику; перевищення суми притоку коштів над їх відтоком означає погашення боргових зобов’язань у процесі кругообігу фондів.
 12. ________  _________  ________ - різниця між притоком і відтоком коштів.
 13. ________  _________ - відношення загального грошового потоку до боргових зобов’язань.
 14. ________  _________  ________ - відношення виручки від реалізації до середньої дебіторської заборгованості.
 15. ________  _________  ________ - середнє арифметичне суми дебіторської заборгованості на початок і на кінець звітного періоду.
 16. ________  _________  ________ - відношення виручки від реалізації до середньої кредиторської заборгованості.
 17. ________  _________  ________  _________ - відношення добутку середнього залишку оборотного капіталу та кількості днів у періоді до виручки від реалізації.
 18. ________  _________  ________  _________ - відношення виручки від реалізації до середнього залишку оборотного капіталу.
 19. ________  _________  ________  _________ - відношення середнього залишку оборотного капіталу до виручки від реалізації продукції.
 20. _________ - відношення виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості основного капіталу.
 21. _________ - відношення середньорічної вартості основного капіталу до виручки від реалізації продукції.
 22. ________  _________ - відношення чистого прибутку до активів.
 23. ________  _________ - відношення чистого прибутку до обсягу реалізації продукції (без ПДВ).
 24. ________  _________ - відношення чистого прибутку до суми середньорічної вартості основного та оборотного капіталу.
 25. ________  _________  _________ - відношення чистого прибутку до акціонерного капіталу.
 26. ________  _________ - відношення чистого прибутку до витрат підприємства.

 

3.3. Теоретичні завдання.

3.3.1. Поєднати поняття та його ознаки.

Поняття

Ознаки

1. Кредитоспроможність позичальника

А. фіксує неплатежі за поточний період або на якусь дату

Б. прогнозує платоспроможність позичальника на найближчу перспективу

2. Платоспроможність

В. спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов’язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати

Г. здатність юридичної чи фізичної особи повністю й у зазначені терміни виконати всі умови кредитної угоди

 

3.3.2. Поєднати поняття та його складові.

Поняття

Складові

 

 1. форма власності

 

 1. характер позичальника (підприємство, фізична особа)

А. Методи, що використовуються у процесі аналізу кредитоспроможності клієнта

 1. взаємини банку з клієнтом
 1. вид діяльності
 1. забезпечення кредиту (яка форма забезпечення використовується)

 

 1. галузеві особливості

Б. Чинники, від яких залежить вибір методу

 1. результати минулої діяльності позичальника
 1. особливості побудови балансу та інших форм звітності клієнта
 1. термін позики

 

 1. рейтингові системи оцінки

В. Чинники, від яких залежать межі вивчення кредитоспроможності

 1. ступінь розвиненості ринкових відносин
 1. метод порівнянь
 1. розмір позики

 

 1. метод групувань

 

 1. тип економічної системи

 

 1. метод коефіцієнтів

 

3.3.3. Поєднати поняття та його складові.

Поняття

Складові

А. Джерела інформації про кредитоспроможність потенційного позичальника

 1. компенсація ризику
 1. використання довідкових і аналітичних звітів, при цьому в діловому світі неухильно дотримуються правила передання конфіденційної інформації
 1. мінімізація/уникнення ризику

Б. Рішення, які мають прийняти кредитні інспектори

 1. отримання інформації із зовнішніх джерел
 1. виявлення/оцінка ризику
 1. використання карток на всіх вкладників і позичальників, якщо такі ведуться в банку

 

3.3.4. Розрізнити активи залежно від ступеня ліквідності.

Активи

Ступінь ліквідності

1. Найбільш ліквідні активи

вкладання в основні засоби

 

2. Активи, що реалізуються швидко

вкладення у виробничі запаси і витрати; величина цієї групи активів визначається як підсумок усіх запасів та витрат і довгострокових фінансових вкладень; розрахунків з учасниками за мінусом витрат майбутніх періодів

3. Активи, що реалізуються повільно

дебіторська заборгованість та інші активи: розрахунки з дебіторами за товари, роботи і послуги, строк оплати яких не настав; розрахунки з дебіторами за векселями отриманими; розрахунки з бюджетом; розрахунки з персоналом за іншими операціями; розрахунки з дебіторами за авансами виданими; розрахунки з дочірніми підприємствами; розрахунки з іншими дебіторами; інші оборотні активи

4. Активи, що реалізуються важко

всі статті грошових коштів клієнта і короткострокові фінансові вкладення: каса, поточний рахунок, валютний рахунок, інші грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення

 

3.3.5. Розрізнити пасиви залежно від терміну їх оплати.

Пасиви

Термін оплати

1. Невідкладні зобов’язання

джерела власних коштів, за винятком розрахунків за майно

2. Короткострокові пасиви

довгострокові кредити і запозичені кошти, а також розрахунки за майно

3. Довгострокові пасиви

короткострокові кредити і запозичені кошти

4. Стійкі пасиви

кредиторська заборгованість та позички (довгострокові та короткострокові), не погашені в строк

 

3.3.6. Визначте стан ліквідності балансу.

Ступінь ліквідності

Характеристика балансу

 1. Баланс абсолютно ліквідний

А. (група 1 активу < групи 1 пасиву)

(група 2 активу < групи 2 пасиву)

(група 3 активу < групи 3 пасиву)

(група 4 активу < групи 4 пасиву)

 1. Баланс ліквідний

Б. (група 1 активу ≥ групи 1 пасиву)

(група 2 активу < групи 2 пасиву)

(група 3 активу < групи 3 пасиву)

(група 4 активу < групи 4 пасиву)

 1. Баланс достатньо ліквідний

В. (група 1 активу ≥ групи 1 пасиву)

(група 2 активу ≥ групи 2 пасиву)

(група 3 активу < групи 3 пасиву)

(група 4 активу < групи 4 пасиву)

 1. Баланс неліквідний

Г. (група 1 активу ≥ групи 1 пасиву)

(група 2 активу ≥ групи 2 пасиву)

(група 3 активу ≥ групи 3 пасиву)

(група 4 активу < групи 4 пасиву)

 1. Баланс абсолютно неліквідний

Д. (група 1 активу ≥ групи 1 пасиву)

(група 2 активу ≥ групи 2 пасиву)

(група 3 активу ≥ групи 3 пасиву)

(група 4 активу ≥ групи 4 пасиву)

 

3.3.7. Поєднати показники фінансового стану позичальника та їх складові.

Показники фінансового стану

Складові

 

 1. Рентабельність витрат

 

 1. Рентабельність продажу

А. Платоспроможність позичальника

 1. Коефіцієнт закріплення (завантаження) оборотного капіталу
 1. Рентабельність акціонерного капіталу

Б. Фінансова стійкість позичальника

 1. Кількість оборотів (швидкість оборотності) оборотного капіталу за певний період часу
 1. Рентабельність підприємства

В. Аналіз грошових потоків позичальника

 1. Тривалість обороту оборотного капіталу в днях
 1. Рентабельність активів

Г. Аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості

 1. Оборотність кредиторської заборгованості
 1. Показник фондомісткості

Д. Аналіз використання оборотного капіталу позичальника

 1. Середня дебіторська заборгованість
 1. Показник фондовіддачі
 1. Оборотність дебіторської заборгованості

Е. Ефективність використання основного капіталу

 1. Співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника (в тому числі відкриті в інших банках) до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотків за нею з урахуванням строку дії кредитної угоди (для короткострокових кредитів)
 1. Коефіцієнт загальної ліквідності
 1. Коефіцієнт незалежності

Ж. Аналіз рентабельності роботи позичальника

 1. Коефіцієнт поточної ліквідності
 1. Коефіцієнт маневреності власних коштів
 1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

 

3.3.8. Поєднати показники та їх призначення.

Показник

Призначення

1. коефіцієнт миттєвої ліквідності

А. характеризує ступінь фінансового ризику

2. коефіцієнт поточної ліквідності

Б. характеризує ступінь мобільності використання власних коштів

3. коефіцієнт загальної ліквідності

В. характеризує, наскільки обсяг короткострокових зобов’язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів

4. коефіцієнт маневреності власних коштів

Г. характеризує можливість погашення короткострокових зобов’язань в обумовлені строки

5. коефіцієнт незалежності

Д. характеризує як швидко короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високоліквідними активами

 

3.3.9. Поєднати показник та його оптимальне значення.

Показник

Оптимальне значення

 1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

А. Чим значення вище, тим робота підприємства ефективніша

 1. Коефіцієнт поточної ліквідності

Б .Зниження свідчить про ефективне використання основних фондів

 1. Коефіцієнт загальної ліквідності

В. Чим значення більше, тим рівень виконання вищий

 1. Коефіцієнт маневреності власних коштів

Г. Менше 1,0

 1. Коефіцієнт незалежності

Д. Чим величина більша, тим рівень виконання кращий

 1. Співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотків за нею з урахуванням строку дії кредитної угоди

Е. Чим нижча величина, тим вище рівень виконання

 1. Оборотність дебіторської заборгованості

Ж. Оцінюється шляхом порівняння його значення з попереднім періодом

 1. Оборотність кредиторської заборгованості

И. Оцінюється шляхом порівняння його значення з попереднім періодом

 1. Тривалість оборотного капіталу в днях

К. Не менше ніж 1,5

 1. Кількість оборотів оборотного капіталу за певний період

Л. Не більше ніж 1,0

 1. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу

М. Не менше ніж 0,5

 1. Показник фондовіддачі

Н. Не менше ніж 2,0

 1. Показник фондомісткості

П. Не менше ніж 0,5

 1. Показники рентабельності

Р. Не менше ніж 0,2

 

3.3.10. Поєднати показник та формулу його розрахунку.

Показник

Формула

А. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

Б. Коефіцієнт поточної ліквідності

В. Коефіцієнт загальної ліквідності

Г. Коефіцієнт маневреності власних коштів

Д. Коефіцієнт незалежності

Е. Співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотків за нею з урахуванням строку дії кредитної угоди

Ж. Оборотність дебіторської заборгованості

И. Оборотність кредиторської заборгованості

К. Тривалість оборотного капіталу в днях

Л. Кількість оборотів оборотного капіталу за певний період часу

М. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу

Н. Показник фондовіддачі

П. Показник фондомісткості

Р. Рентабельність активів

С. Рентабельність продажу

Т. Рентабельність підприємства

У. Рентабельність акціонерного капіталу

Ф. Рентабельність витрат

 

3.3.11. Розділити показники, які використовуються при оцінці фінансового стану позичальника-фізичної особи та позичальника-банка.

Позичальник

Показники

 

 1. інформація про дотримання економічних нормативів і нормативу обов’язкового резервування коштів

А. Позичальник - банк

 1. загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно, право власності, відповідні підтверджувальні документи)
 1. аналізу якості активів і пасивів
 1. соціальна стабільність клієнта (наявність постійної роботи, сімейний стан)

 

 1. аналізу прибутків і збитків

 

 1. вік клієнта

 

 1. інформації про виконання банком зобов’язань у минулому

Б. Позичальник - фізична особа

 1. інтенсивність користування банківськими кредитами (гарантіями тощо) у минулому та своєчасність погашення їх і процентів (комісії тощо) за ними, а також користування іншими банківськими послугами
 1. інформації про надані та одержані міжбанківські кредити
 1. ділова репутація

 

 1. щорічного аудиторського висновку

 

3.3.12. Поєднати ризики інвестиційних проектів та їх приклади.

Види ризиків

Приклади

 

 1. неправильний вибір економічних цілей проекту

А. Технічні ризики

 1. неправильна оцінка необхідних фінансових ресурсів
 1. можливість затримки науково-дослідних робіт, що входять до інвестиційного проекту і становлять його сутність
 1. недотримання термінів проекту

 

 1. незабезпечення поточних постачань по проекту

 

 1. можливість неотримання запланованих технічних параметрів у ході конструкторських розробок

 

 1. неправильна оцінка ринку збуту, взаємодій з контрагентами і партнерами

Б. Комерційні ризики

 1. непередбачені витрат і перевищення кошторису проекту
 1. можливість неотримання запланованих технічних параметрів у ході технологічних розробок
 1. ризики, пов’язані із забезпеченням прав власності по проекту

 

 1. ризики непередбаченої конкуренції

 

3.4. Питання для обговорення.

1. Джерела інформації для визначення кредитоспроможності позичальника.

2. Ліквідність балансу позичальника. Показники, що характеризують фінансовий стан позичальника.

3. Аналіз використання основного та оборотного капіталу позичальника.

4. Аналіз рентабельності роботи позичальника.

 

3.5. Тестові завдання.

1. Позичальнику наданий кредит у виді непоновлюваної кредитної лінії з лімітом 100тис. грн. Позичальник одержав транш у сумі 80 тис. грн., а потім погасив 30 тис. грн. У якому обсязі він може одержати новий транш у рамках цього ж кредитного договору?

1.1. 50 тис. грн.

1.2. 30 тис. грн.

1.3. 20 тис. грн.

1.4. не може одержати новий транш

 

2. З якою періодичністю кредитним працівником банку оцінюється фінансовий стан позичальника – фізичної особи

2.1. при видачі кредиту;

2.2. при видачі кредиту і надалі щомісяця;

2.3. при видачі кредиту і надалі раз у квартал.

 

3. Здатність юридичної чи фізичної особи повністю й у зазначені терміни виконати всі умови кредитної угоди:

3.1. платоспроможність,

3.2. достатність капіталу,

3.3. ліквідність,

3.4. кредитоспроможність.

 

4. Спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов’язання, які випливають з кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати:

4.1. платоспроможність,

4.2. достатність капіталу,

4.3. ліквідність,

4.4. кредитоспроможність.

 

5. Якісна оцінка позичальника, яка дається банком до розв’язання питання про можливість та умови кредитування і дає змогу передбачити ймовірність своєчасного повернення позик та їх ефективного використання:

5.1. платоспроможність,

5.2. достатність капіталу,

5.3. ліквідність,

5.4. кредитоспроможність.

 

6. Засіб покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення в гроші яких відповідає строку погашення зобов’язань:

6.1. фінансовий стан позичальника,

6.2. ліквідність балансу позичальника,

6.3. ділова репутація позичальника.

 

7. До найбільш ліквідних активів належить:

7.1. необоротні активи,

7.2. каса,

7.3. виробничі запаси.

 

8. До швидко реалізованих активів належать:

8.1. поточний рахунок,

8.2. дебіторська заборгованість,

8.3. необоротні активи.

 

9. До повільно реалізованих активів належать:

9.1. розрахунки з бюджетом,

9.2. валютний рахунок,

9.3. виробничі запаси.

 

10. До важко реалізованих активів належать:

10.1. короткострокові фінансові вкладення:

10.2. необоротні активи,

10.3. розрахунки з дочірніми підприємствами.

 

3.6. Розрахункові завдання.

Таблиця

Загальноприйняті коефіцієнти ліквідності *

Назва

Синоніми

Зміст

Формула розрахунку за звітністю

Обмеження

Коефіцієнт загальної ліквідності

коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної платоспроможності [132, с. 114-122], [133, с. 173]

показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство може погасити, якщо реалізує усі свої оборотні активи, в т.ч. матеріальні запаси

до 2013 року

 (2.1)

Критичне значення 1, якщо менше за 1 - неліквідний баланс; 1-1,5 - своєчасність погашення боргів; при нормальному фінансовому - більше 2, тобто поточні активи повинні вдвічі перевищувати короткострокові зобов’язання

після 2013 року

 – оборотні активи;

 – поточні зобов’язання

Коефіцієнт проміжної ліквідності

Коефіцієнт швидкої, критичної, суворої ліквідності [133, с. 114-122], [134, с. 169-173] [133, с. 172]

показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство може погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості

до 2013 року

 (2.2)

У різних авторів різняться допустимі значення цього коефіцієнта, що ускладнює проведення аналізу та призводить до отримання суперечливих висновків: у Л.А. Лахтіонової [132] 1-2, у Є.В. Мниха [133] 0,7–0,8

після 2013 року

 – запаси

Коефіцієнт грошової ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, абсолютної платоспроможності  [133, с. 172], [132, с. 114-122]

показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство може погасити своїми грошовими коштами негайно, є найжорсткішим критерієм ліквідності підприємства

до 2013 року

 (2.3)

після 2013 року

– грошові кошти

 

Якщо коефіцієнт поточної ліквідності дуже високий, то це може бути пов’язано із надлишковими виробничими запасами, залишками готової продукції на складах, що вказує на уповільнення обороту капіталу, тобто необхідним є аналіз структури оборотних активів. Зниження коефіцієнту поточної ліквідності нижче 1 означає зростаючий ризик неплатоспроможності.

Оскільки показники ліквідності та поточні фінансові потреби поєднані схожим набором складових, пропонуємо ввести до системи коефіцієнтів ліквідності четвертий коефіцієнт, який покаже, яку частину поточних зобов’язань підприємство зможе погасити, реалізувавши запаси та стягнувши дебіторську заборгованість, не використовуючи грошові кошти, та назвати його коефіцієнтом фінансової ліквідності; граничні межі його розраховуємо, використовуючи коефіцієнти загальної та грошової ліквідності (2.4):

, (стара форма звітності),

 (форма звітності з 2013 р.), .     (2.4)

Традиційні показники ліквідності основані на тому, що стан ліквідності підприємства кращій, якщо поточні активи більше, ніж короткострокові зобов'язання. Удосконалені показники ліквідності враховують слабкі сторони традиційних показників ліквідності: рівень ліквідності оборотних активів та запасів, термін погашення поточних зобов'язань.

Пропонуємо наступний алгоритм розрахунку удосконалених показників ліквідності:

1. кожній складовій оборотних активів надається певний коригуючий коефіцієнт з урахуванням ступеня ліквідності (вага кожного активу дорівнює 1 мінус обернений показник оборотності (коефіцієнт завантаження) (оборотність – це відношення виручки від реалізації продукції до середнього за період значення відповідного показника) цього активу); коефіцієнт 1 присвоюється грошовим коштам та короткостроковим фінансовим вкладенням (через високий ступінь ліквідності), тобто, вони не коригуються;

2. в порядку зниження ліквідності наступна складова оборотних активів - дебіторська заборгованість, тому до неї застосовуємо коригуючий коефіцієнт  (3.14):

,                                             (3.14)

де УДЗ – скоригована (удосконалена) дебіторська заборгованість,

СДЗ - середня дебіторська заборгованість,

ОДЗ - оборотність дебіторської заборгованості.

3. наступний крок - запаси, в яких ще менший ступінь ліквідності; для їх коригування застосовуємо наступну формулу (3.15):

,                                         (3.15)

де УЗ – скориговані (удосконалені) запаси,

СЗ – середні запаси,

ОЗ – оборотність запасів.

4. аналогічним чином враховуємо оборотність поточних зобов’язань; для кредиторської заборгованості, як найбільш термінового зобов’язання, коригуючий коефіцієнт приймаємо рівним одиниці;

5. якщо ми враховуємо короткострокові кредити банків при оцінці поточних зобов'язань, то використовуємо таку формулу (3.16):

,                                          (3.16)

де УКК – скориговані (удосконалені) короткострокові кредити банків,

СКК – середній показник короткострокових кредитів банків,

ОКК - оборотність короткострокових кредитів банків.

Тепер шляхом підстановки можна розрахувати удосконалені (скориговані) коефіцієнти ліквідності підприємства (усі складові наведено вище).

1. Коефіцієнт загальної ліквідності (3.17):

                                                             (3.17)

2. Коефіцієнт проміжної ліквідності (3.18):

                                                                                             (3.18)

3. Коефіцієнт грошової ліквідності (3.19):

                                              (3.19)

4. Коефіцієнт фінансової ліквідності (3.20):

                                                                     (3.20)

Теоретично підприємство може збільшити значення коефіцієнтів ліквідності, збільшуючи обсяг запасів та дебіторської заборгованості та знижуючи обсяг поточних зобов’язань, що свідчитиме про підвищення ефективності управління активами та зобов’язаннями, але з іншого боку, це значно підвищить величину ПФП, що є негативним чинником. Тут виникає протиріччя, яке ми пропонуємо вирішити.

Величина удосконалених показників може виявитися вищою або нижчою за ті, що розраховано традиційним способом. Якщо підприємство ефективно управляє своїми поточними активами та поточними зобов’язаннями, тоді нові показники ліквідності виявляться вище традиційних. Це відбувається внаслідок того, що чим більше коефіцієнт оборотності (активів чи зобов’язань), тим більшими будуть і коригуючи показники, тому, якщо коефіцієнт оборотності складових поточних активів більше коефіцієнту оборотності складових поточних пасивів, тоді й удосконалені (відкориговані) показники ліквідності будуть вище.

Прийняття управлінських рішень потребує адекватних показників, які б визначали поточний стан підприємства та були б зручними для розрахунку та прогнозування. Але, як з’ясовано вище, традиційні показники ліквідності, які не враховують періоди обороту їхніх складових, недооцінюють або переоцінюють реальну ліквідність та платоспроможність підприємства. Невірна оцінка ліквідності підприємства може привести до невідповідних ситуації управлінських рішень. Те саме можна сказати й про оцінку ПФП. Отже, використовуючи удосконалені коефіцієнти, можна ретельніше та адекватніше дослідити, проаналізувати та спрогнозувати фінансовий стан підприємства.

Крім удосконалення традиційних показників ліквідності доцільним буде запропонувати новий коефіцієнт поточних фінансових потреб , який показує, наскільки заборгованість постачальникам покриває заборгованість покупців та гроші, іммобілізовані у запаси (3.21), (3.22):

                                                         (3.21)

або

                                                (3.22)

Нормативне значення . Цей коефіцієнт показує, якою мірою комерційний кредит, отриманий від постачальників, покриває кошти, що іммобілізовані у запасах та дебіторській заборгованості, тобто скільки грошових одиниць поточних зобов’язань припадає на одну грошову одиницю поточних активів (за мінусом грошових коштів).

Таким чином ми змінюємо саму логіку підходу до оцінки ліквідності – не активи покривають зобов’язання, а навпаки: кредит, який ми беремо, має покривати борг, який нам ще не повернули.

Граничні межі коефіцієнту ПФП встановити важко, оскільки головною метою управління ПФП є тільки перетворення їх на негативну величину за допомогою збалансування дебіторської та кредиторської заборгованості, але збільшувати строки сплати кредиторської заборгованості безкінечно неможливо, оскільки це призведе до втрати більшості постачальників підприємства (табл. 3.4), отже, критичне значення  має узгоджуватися із системою коефіцієнтів ліквідності.

Далі узгодимо коефіцієнт поточних фінансових потреб з коефіцієнтами ліквідності. Якщо перетворити обмеження щодо величини  на нерівність, отримаємо формулу (3.23):

                                                      (3.23)

За нормативними значеннями коефіцієнтів ліквідності, запропонованими в економічній літературі (Додаток О), отримаємо такі нерівності (3.24), (3.25), (3.26):

                                                    (3.24)

                                                         (3.25)

                                                            (3.26)

Звідси отримаємо такі нерівності (3.27), (3.28), (3.29):

                                                         (3.27)

                                                                 (3.28)

                                                   (3.29)

Отже, з метою узгодження коефіцієнтів ліквідності та коефіцієнту ПФП сума запасів і дебіторської заборгованості, з одного боку, та розмір кредиторської заборгованості, з іншого, повинні відповідати таким умовам (3.30):

                                                        (3.30)

Використання отриманих нами коефіцієнтів ліквідності для досліджуваних підприємств приведе до аналогічних результатів (3.31), (3.32), (3.33):

                                                    (3.31)

                                                    (3.32)

                                                            (3.33)

Звідси отримаємо такі обмеження (3.34), (3.35), (3.36):

                                                         (3.34)

                                                             (3.35)

                                                    (3.36)

Отже, знову отримаємо обмеження (3.37):

                                                        (3.37)

З іншого боку, відповідно до наведених вище нерівностей можна стверджувати, що співвідношення між елементами ПФП, які дозволять утримуватися в межах нормативних значень коефіцієнтів ліквідності (прийнятих в економічній літературі), такі (3.38), (3.39):

, або .                         (3.38)

, або .                                               (3.39)

Для знайдених нами граничних меж коефіцієнтів ліквідності досліджуваних підприємств співвідношення між елементами ПФП такі (3.40), (3.41):

, або .                                   (3.40)

, або .                                   (3.41)

На підставі удосконалених показників ліквідності пропонуємо оптимізувати етап контролю в управлінні поточними фінансовими потребами підприємства за допомогою використання коригуючих коефіцієнтів, які враховують рівень оборотності складових розрахунку, удосконаливши коефіцієнти загальної, проміжної та грошової ліквідності та застосовуючи нові коефіцієнти: поточних фінансових потреб  та фінансової ліквідності .

 

Задача 1.

На підставі балансу та додатків до нього розрахуйте показники:

— платоспроможності підприємства (коефіцієнт миттєвої ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності);

— показники фінансової стійкості позичальника (коефіцієнт маневреності, коефіцієнт незалежності);

— показник, що характеризує аналіз грошових потоків позичальника;

— показники рентабельності (рентабельність підприємства, рентабельність реалізованої продукції, рентабельність акціонерного капіталу, рентабельність активів, рентабельність витрат).

Проаналізуйте ефективність використання основного та оборотного капіталу позичальника. Дайте аналіз дебіторсько-креди­торської заборгованості позичальника.

Вкажіть, які дані вам необхідно запросити додатково для визначення кредитоспроможності потенційного позичальника, та зробіть відповідні висновки щодо його надійності.

БАЛАНС на 01.01.2011 року

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

0,5

4,0

первісна вартість

011

4,2

8,2

знос

012

3,7

4,2

Незавершене будівництво

020

411,2

436,0

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

1221,6

1717,6

первісна вартість

031

1443,6

2023,2

знос

032

222,0

305,6

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

79,1

79,1

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом І

080

1712,4

2236,7

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

767,1

1227,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукція

130

379,0

618,8

товари

140

121,0

52,5

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

первісна вартість

161

1320,0

1719,2

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

272,6

101,0

за виданими авансами

180

385,0

178,2

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

15,0

6,4

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

23,7

104,6

в іноземній валюті

240

33,6

17,4

Інші оборотні активи

250

121,2

195,0

Усього за розділом ІІ

260

3438,2

4283,4

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

5150,6

6520,1

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

0,4

0,4

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

594,0

594,0

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1181,5

2552,9

Неоплачений капітал

360

(       )

(       )

Вилучений капітал

370

(        )

(       )

Усього за розділом І

380

1775,9

3147,3

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом ІІ

430

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

269,1

144,5

Інші довгострокові фінансові зобо­в’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом ІІІ

480

269,1

144,5

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

70,9

116,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1885,5

1406,1

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

373,1

1003,4

з бюджетом

550

18,7

216,2

з позабюджетних платежів

560

233,5

105,6

зі страхування

570

38,4

38,7

з оплати праці

580

82,7

84,5

з учасниками

590

310,8

214,6

із внутрішніх розрахунків

600

92,0

43,2

Інші поточні зобов’язання

610

92,0

43,2

Усього за розділом ІV

620

3105,6

3228,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

5150,6

6520,1

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за __________ 200_ р.

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Дохід (виручка) від реалізації продук­ції (товарів, робіт, послуг)

010

17823,7

 

Податок на додану вартість

015

2615,0

 

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

15208,7

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

12771,0

 

Валовий: прибуток

050

2437,7

 

збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

595,7

 

Адміністративні витрати

070

413,5

 

Витрати на збут

080

23,6

 

Інші операційні витрати

090

673,1

 

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

100

1923,2

 

збиток

105

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

1,6

 

Інші доходи

130

11,1