Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансовий аналіз

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет права та масових комунікацій

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

 

варіативної навчальної дисципліни

 

 

 

Галузь знань                                   0305 «Економіка та підприємництво»

 

 

Напрям підготовки                        6.030508 «Фінанси і кредит»

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень            бакалавр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2015 рік

 

 

Розроблено та внесено: факультетом права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ_________

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«________» _____________ 2015 рік

Протокол № _________

___________   ____________ _____

     (підпис)                     (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

факультету права та масових комунікацій

 «______» __________ 2015 рік     Протокол № _______

______________     ____________ _____

       (підпис)                          (П.І.Б.)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з ______________ дисциплін

                                (назва секції)

«______» _____________ 2015 рік

Протокол № ________

____________   ___________________

     (підпис)                      (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри _______________

__________________________________

                            (назва кафедри)

«______» _________ 2015 рік      Протокол № _______

______________     ______ ___________

     (підпис)                          (П.І.Б.)

 

 

 

Рецензенти:.

 

 

 

доцент кафедри гуманітарних та економічних наук ННІПФКМ ХНУВС, к.е.н., доцент Фурса В.А.

 

Розробники: Ворфоломєєва О. М. – Харків, Факультет права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, 2015 р

 

 

 

 

© Ворфоломєєва О. М., 2015.

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

 

Вступ

 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Фінановий аналіз» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес фінансової діяльності підприємства, ефективність використання його фінансових ресурсів.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

З метою кращого засвоєння матеріалу дисципліни студенти повинні спочатку опанувати знаннями та навичками в галузі мікроекономіки, регіональної економіки, маркетингу, економіки підприємства, статистики, економічної статистики, бухгалтерського обліку, фінансів – знання яких дозволить студентам усвідомити і виявити взаємозв’язок між економічними і фінансовими показниками діяльності підприємства.

У свою чергу знання з даної дисципліни забезпечують успішне засвоєння таких навчальних дисциплін як: статистичні моделі детермінованого факторного аналізу, статистичне моделювання та прогнозування, управління розвитком соціально-економічних систем.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

 

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу.

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.

Тема 3. Аналіз майна підприємства.

Тема 4. Аналіз наявності та ефективності використання оборотних коштів підприємства.

Тема 5. Аналіз формування джерел капіталу підприємства.

Тема 6. Аналіз руху грошових потоків.

Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств.

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства.

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємства.

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.

 

 

 

 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» є оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення аналізу фінансової діяльності підприємств різних форм власності та галузей економіки в сучасних ринкових умовах.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» є  формування у студентів знань з використання методики фінансового аналізу, спираючись на комплекс економіко-математичних і статистичних методів і прийомів, для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

 

знати: основні теоретичні положення, категорії та методи фінансового аналізу, вимоги та методологічні принципи проведення фінансового аналізу суб’єкту господарювання; визначати об’єкт, суб’єкт фінансового аналізу та його сутність; комплекс показників для різностороннього аналізу фінансового стану підприємства; виявляти структурні закономірності розвитку фінансово-економічних процесів на підприємстві; сучасні класифікаційні ознаки інвестицій, структури капіталу та активів підприємства; методи оцінки ефективності інвестицій;складові капіталу підприємства та методики оцінки його вартості; показники оцінки стану та ефективності використання майна підприємства; основні етапи аналізу грошових потоків на підприємстві; основні методи оптимізації грошових потоків; чинники підприємства, що впливають на його валовий прибуток та рентабельність власного капіталу.

 

вміти: виявляти структурні закономірності розвитку фінансово-економічних процесів на підприємстві; оцінювати наявність та ефективність використання оборотних активів суб’єкта господарювання; проводити аналіз ліквідності балансу та  рівень платоспроможності підприємства; проводити оцінку фінансової стійкості підприємства; застосовувати показники, що характеризують використання інвестиційних ресурсів з метою оцінки ефективності інвестиційних проектів; проводити оцінку складу, структури і джерел формування капіталу підприємства, визначати його середньозважену ціну; проводити оцінку змін, що відбулися у пасиві балансу з погляду підвищення рівня фінансової стабільності підприємства та вміти визначати оптимальний варіант співвідношення власного і позикового капіталу; проводити комплексну оцінку ефективності використання майна підприємства; план грошових надходжень і виплат; проводити розрахунки грошового потоку прямим та непрямим методом; проводити діагностику причин недостачі грошових коштів на підприємстві; проводити аналіз прибутковості підприємства.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 234 години / 6,5 кредитів ECTS.

 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА 1. Теоретичні основи фінансового аналізу

Зміст фінансового аналізу. Функції фінансового аналізу. Предмет, об’єкти та суб’єкти фінансового аналізу. Види фінансового аналізу. Методи фінансового аналізу. Задачі і принципи фінансового аналізу.Користувачі фінансового аналізу. Організація аналізу на падіприємствах. Методичне забезпечення фінансового аналізу.

 

ТЕМА 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Сутність інформації та ознаки її корисності для фінансового аналізу. Характеристика форм бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності. Система показників фінансового аналізу. Оцінка величини фінансових показників в процесі прийняття управлінських рішень. Інформаційні ресурси фінансової звітності. Методи перевірки бухгалтерського балансу та оцінки активів. Необхідність та порядок перетворення бухгалтерського балансу в аналітичний баланс-нетто. Економічна оцінка балансу підприємства. Характеристика звітів підприємства: «Про фінансові результати діяльності підприємства», «Про рух грошових коштів», «Про власний капітал». Інформаційні ресурси податкової звітності.

 

ТЕМА 3. Аналіз майна підприємства

Поняття та структура майна підприємства, методи його оцінки. Вплив структури вартості майна на фінансовий стан підприємства. Показники ефективності використання майна підприємства, що характеризують стан та структуру активів підприємства у сукупності з джерелами їх покриття (пасивами). Узагальнюючи показники ефективності використання основних виробничих фондів, та фактори, що на них впливають. Аналіз стану і ефективності формування майна підприємства.

 

ТЕМА 4. Аналіз наявності та ефективності використання оборотних коштів підприємства

Сутність оборотних коштів підприємства та їх структура. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства. Аналіз забезпеченості власними оборотними коштами та причин створення надлишку (або нестачі) власних оборотних коштів у підприємства. Аналіз нормованих та ненормованих оборотних коштів. Аналіз впливу факторів на ефективність використання оборотних коштів. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства та пошук шляхів її зниження. Оцінка потреби в запасах підприємства та розрахунок строку їх поповнення. Аналіз ефективності використання запасів.

 

ТЕМА 5. Аналіз формування джерел капіталу підприємства

Капітал підприємства, як економічна категорія. Джерела формування капіталу підприємства. Поняття ціни капіталу підприємства та порядок її розрахунку. Показники, які характеризують структуру капіталу та їх характеристика. Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства. Використання показника ціни капіталу для обґрунтування участі інвестора в реалізації інвестиційних проектів. Оптимізація структури капіталу підприємства з метою збільшення прибутку. Поняття фінансового і виробничого левериджу.

 

ТЕМА 6. Аналіз руху грошових потоків

Економічна сутність, цілі та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами. Класифікація вхідних та вихідних грошових потоків в операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових потоків: способи здійснення, їх переваги і недоліки. Основні причини невідповідності величини грошових потоків суми отриманого прибутку. Оцінка стратегії управління грошовими потоками: зміст та послідовність ії здійснення. Аналіз структури і динаміки грошових потоків. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими потоками.

 

ТЕМА 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Сутність ліквідності та платоспроможності підприємства та їх значення для оцінки його фінансового стану. Основні показники, що характеризують ліквідність платоспроможність підприємства, їх характеристика. Розподіл активів підприємства за ступенем  убування їх ліквідності. Розподіл пасивів балансу за ступенем зростання строків майбутніх платежів. Методи оцінки ліквідності підприємства. Фактори впливу на ліквідність підприємства. Оцінка можливості відновлення (втрати) платоспроможності.

 

ТЕМА 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Склад та класифікація показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Методологічна послідовність та порядок розрахунку й аналізу показників фінансового стану підприємства.

Характеристика фінансових показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства: абсолютна автономія; стійка автономія ; концентрація залученого капіталу (зовнішня залежність підприємства); загальна залежність підприємства; загальна незалежність підприємства ; зовнішня поточна залежність підприємства; зовнішня довгострокова залежність підприємства; рівень незалежності власних фінансових ресурсів; рівень залежності власних фінансових ресурсів; рівень абсолютного покриття залучених фінансових ресурсів власним капіталом; рівень стійкого покриття залучених фінансових ресурсів власним та прирівняним до нього капіталом; рівень абсолютного ризику авансування фінансових ресурсів у господарську діяльність; рівень стійкого ризику авансування фінансових ресурсів у господарську діяльність; рівень покриття необоротних активів довгостроковими зобов’язаннями.

Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності.

 

ТЕМА 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства

Механізм формування залучених фінансових ресурсів підприємства. Ознаки залучених фінансових ресурсів підприємства. Склад джерел формування залучених фінансових ресурсів. Класифікація кредитних операцій. Кредитний ризик. Класифікація форм та видів кредитів за різними ознаками.

Сутність та вимоги щодо кредитної історії. Поняття кредитоспроможності. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Методика визначення класу позичальника. Шкала для визначення класу позичальника. Класифікація категорій кредитних операцій. Значення кредитних рейтингів.

Об’єкти оцінки щодо використання кредитів. Оцінка ефективності використання залучених фінансових ресурсів при  кредитних операціях. Система показників, що характеризує зміну різних результативних ознак: приріст об’єктів діяльності, зниження витрат підприємства (ЗВП) на 1 гривню одержаних кредитів; скорочення витрат праці (СВП) на виробництво одиниці об’єктів господарської діяльності; збільшення валового, операційного і чистого прибутку (ЗПП) на 1 грн. одержаних кредитів.

 

ТЕМА 10. Аналіз ділової активності підприємств

Поняття ділової активності підприємства. Інтенсивний та екстенсивний тип економічного зростання. Характеристика сталої ділової активності підприємства. Оцінку ділової активності підприємства. Модель економічного механізму створення і використання фінансових ресурсів від господарської діяльності підприємства. Аналіз ділової активності підприємства за показниками економічного зростання. Зміст, завдання та інформаційна база аналізу формування та використання прибутку підприємства. Види прибутку та рентабельності. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства. Факторний аналіз прибутку  від операційної діяльності.

Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Показники, що впливають на ділову активність підприємства щодо обсягів господарської діяльності: чисельність персоналу; кількість днів, відпрацьованих одним працівником; тривалість робочого дня;  продуктивність праці за одну годину щодо обсягів створених об’єктів діяльності; ціна створених об’єктів за одиницю.

 

ТЕМА 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Механізм формування і використання фінансових результатів підприємства. Алгоритм розрахунку фінансового результату підприємства. Функції прибутку: оціночна, розподільча, стимулююча, соціальна. Фактори, що впливають на формування прибутку. Формування результатів від звичайних та надзвичайних подій. Загальна схема розподілу чистого прибутку підприємства.

Аналіз формування фінансових результатів підприємства. Фактори що впливають на зміну фінансового результату діяльності підприємства. Аналіз впливу факторів на зміну валового прибутку підприємства. Аналіз рівня прибутковості діяльності підприємства. Граничний аналіз та оптимізація витрат, обсягу реалізації прибутку. Аналіз умов беззбитковості підприємства.

Показники рентабельності та методика їх розрахунку для оцінки фінансового стану підприємств. Вплив окремих елементів активів на рентабельність підприємства. Факторний аналіз показників рентабельності. Резерви збільшення прибутку підприємства.

 

ТЕМА 12. Аналіз інвестиційної активності підприємства

Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства. Джерела інвестицій. Класифікаційні ознаки інвестицій. Характеристика офіційних методичних рекомендацій по оцінці ефективності інвестиційних проектів. Аналіз розвитку інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз ефективності інвестицій. Сутність інноваційної діяльності підприємства та напрями її здійснення. Аналіз і оцінка ефективності інновацій.

 

ТЕМА 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

Поняття комплексного оцінювання фінансового стану підприємства. Структура процесу побудови інтегральних показників для рейтингового оцінювання та визначення ризику банкрутства підприємств. Ієрархія системи показників для визначення інтегральної оцінки.

Показники які мають вплив на фінансовий стан підприємства. Показники для інтегральної оцінки фінансового стану підприємства та їх інтерпретація. Характеристика показників за фінансовою звітністю підприємств. Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства.

Оцінка рівня і побудова рейтингових систем фінансового стану підприємств. Класифікація рейтингових систем для оцінки господарюючих суб’єктів за фінансовим станом. Система інтегральних оцінок підприємства. Кількісні і якісні ознаки для визначення ризику банкрутства підприємств.

 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Законодавчі та нормативно-правові акти

 

1. Господарський  кодекс України// Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – 458 с.

2. Податковий Кодекс України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92 (10.12.2010). – Ст. 3248.

3. Про підприємства в Україні : Закон України від 27.03.91 р. № 3356 – XII // Галицькі контракти. – 2000. – Спец. випуск. – С. 18–28.

4. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 р. № 2623 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 31.

5. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 16.01.2003 р. № 433-IV // Офіційний Вісник України. – 2003. –  № 7.

 

Базова

 

6. Крейнина М.  Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки / М. Н. Крейнина. – М. : ИКЦ "ДИС", 1997. – 224 с.

7. Ковалев В.  В. Финансовый анализ / В. В. Ковалев.  –  М.: "Финансы и статистика", 1997. – 265 с.

8. Национальные стандарты бухгалтерского учета // Налоги и бухгалтерский учет. – № 8 (128). – 22 августа 2005 г. – С. 128.

9. Павловська О. В. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К. : КНЕУ, 2002. – 388 с.

10.  Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. – К. : Издательский дом "Максимум", 2001. – 600 с.

11. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий  аналіз : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

12. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М. : ИНФРА – М, 1999. – 176 с.

 

 

 

 

Додаткова

 

13. Бочаров В. В. Финансовое моделирование/  В. В. Бочаров.  – СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

14. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навчальний посібник. Ч. 1. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2001. – 224 с.

15. Кизим М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А.Зінченко. – Х. : Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2003. – 144 с.

16. Крылов Э. И.  Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия  :  учебн. пособ. /  Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. – 2-е изд., переб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

17. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая.  –  4-е изд., перераб. и доп.  – Мн. : ООО "Новое знание", 2000. – 668 с.

18. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – К. : Лібра, 1999.

19. Фінансова безпека підприємства : навчальний посібник / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов. – Х. : Вид ХНЕУ, 2010. – 300 с.

20. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навчальний посібник / Ю. С. Цал-Цалко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. ЦУЛ, 2002. – 360 с.

21. Статистична інформація [Електронний ресурс]/ Державний комітет статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ -          екзамен

 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

 

 1. Сутність і значення фінансового аналізу: його основні цілі, завдання, особливості.
 2. Предмет, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу.
 3. Класифікація видів фінансового аналізу.
 4. Суб’єкти і користувачі фінансового аналізу.
 5.  Організація фінансового аналізу.
 6. Методичне забезпечення фінансового аналізу.
 7. Групи показників, що характеризують фінансовий стан підприємства.
 8. Формалізовані та неформалізовані методи фінансового аналізу.
 9. Основні типи моделей фінансового аналізу.
 10. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.
 11. Місце фінансового стану в організаційній структурі підприємства.
 12. Фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства.
 13. Класифікація прийомів фінансового аналізу.
 14. Структура фінансового аналізу.
 15. Кількісні методи фінансового аналізу.
 16. Перелік та сутність фінансової звітності, що використовується в фінансовому аналізі.
 17. Основні вимоги, що використовуються до складання фінансової звітності.
 18. Значення балансу для фінансового аналізу, його склад та структура.
 19. Економічна оцінка балансу підприємства.
 20. Загальна характеристика звіту про фінансові результати.
 21. Призначення, структура та послідовність складання звіту про рух грошових коштів.
 22. Структура та призначення звіту про власний капітал.
 23. Показники статистичної та бухгалтерської звітності, що використовуються у фінансовому аналізі.
 24. Зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних активів підприємства.
 25. Структура оборотних коштів підприємства.
 26. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства та методика їх розрахунку.
 27. Фактори, що впливають ефективності використання оборотних коштів підприємства.
 28. Економічна сутність і структура майна підприємства.
 29. Порівняльний аналіз динаміки, складу і структури активів підприємства.
 30. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та основних засобів.
 31. Факторний аналіз фондовіддачі.
 32. Аналіз динаміки складу і структури джерел фінансових ресурсів.
 33. Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених коштів.
 34. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу.
 35. Оцінка основних джерел капіталу та середньозваженої вартості капіталу.
 36. Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборгованості.
 37. Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу.
 38. Цілі та призначення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами.
 39. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових коштів.
 40. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових коштів.
 41. Основні причини невідповідності величини грошових потоків сумі отриманого прибутку.
 42. Сутність ліквідності та платоспроможності, їх значення для суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.
 43. Зміст і послідовність аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства; основні стадії оцінки.
 44. Система показників оцінки ліквідності: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація.
 45. Система показників оцінки платоспроможності підприємства, виявлення можливості її відновлення (втрати).
 46. Умови визначення підприємства неплатоспроможним (банкрутом).
 47. Сутність, значення, завдання аналізу фінансової стійкості підприємства.
 48. Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища.
 49. Економічна сутність інвестицій, їх класифікація, види.
 50. Завдання та методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів.
 51. Оцінювання ефективності інвестицій в інноваційну діяльність.
 52. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства.
 53. Система показників рентабельності, методика їх розрахунку та характеристика.
 54. Факторний аналіз ефективності використання оборотного капіталу
 55. Поняття ділової активності підприємства.
 56. Аналіз і оцінка ділової активності підприємства за показниками економічного зростання.
 57. Аналіз і оцінка ділової активності персоналу підприємства.
 58. Поняття комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.
 59. Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства.
 60. Оцінка рівня і побудова рейтингових систем фінансового стану підприємств.