Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Господарське право

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали з курсу:

 

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

 

для слухачів за спеціальністю

7.060101 «Правознавство»

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:

Поєдинок В.В.

доктор юридичних наук,

професор

 

 

 

 

КИЇВ-2019

Навчально-методичні матеріали з курсу «Господарське право» (укладач Поєдинок В.В., доктор юридичних наук, професор) для слухачів спеціальності 7.060.101 «Правознавство» рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Протокол №__  від «__» ________ 2019 р.

 

Рецензенти:

Безклубий Ігор Анатолійович,

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 

Клепікова Ольга Вікторівна,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 

 

З М І С Т

 

 

Стор.

Загальні методичні поради

4

Тематичний план курсу «Господарське право»

8

Програма курсу «Господарське право»

9

Вказівки до виконання контрольних робіт

54

Контрольні питання

64

 

 

Загальні методичні поради

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується бурхливим виникненням нових та ускладненням існуючих господарських зв’язків, наявністю численних різноспрямованих (підчас конфліктуючих) інтересів у сфері господарювання. Актуальними залишаються завдання структурно-інноваційної перебудови економічної системи та забезпечення її соціальної спрямованості. Глобалізація економічного життя, вступ України до Світової організації торгівлі та стратегічний курс на набуття членства у Європейському Союзі зумовлює необхідність орієнтації вітчизняних суб’єктів господарювання  на кращі світові стандарти комерційної практики.

Важлива роль у забезпеченні інтенсивного розвитку економіки, недопущенні кризових явищ, ефективному захисті прав та законних інтересів учасників господарського життя належить правовому регулюванню господарських відносин. Центральне місце в механізмі правового регулювання сфери господарювання належить нормам господарського права як комплексної галузі, що використовує як приватно-правові, так і публічно-правові регулятивні інструменти, забезпечуючи баланс приватних інтересів виробників та публічних інтересів. Це обумовлює підвищення вимог до майбутніх фахівців з правознавства щодо знань основ господарського права та практичних навичок застосування норм господарського законодавства у повсякденній правозастосовчій практиці, в регулюванні господарських відносин на локальному рівні (при розробці установчих та внутрішніх документів суб’єктів господарювання, господарських договорів).

Навчальна дисципліна «Господарське право» покликана забезпечити опанування слухачами основних знань з правового регулювання суспільних відносин щодо організації, безпосереднього здійснення та управління господарською діяльністю. Вивчення слухачами основних правових інститутів господарського права має ґрунтуватися на вже одержаних знаннях з теорії держави та права, конституційного, фінансового, цивільного та інших галузей права України.

Навчально-методичні матеріали з курсу «Господарське право»  містять: а) тематичний план курсу; б) програму курсу, в) вказівки щодо виконання контрольних робіт. Для оптимального опанування курсом «Господарське право» слухачі повинні:

 • відвідувати лекції з курсу, оскільки вони зазвичай враховують останні зміни в господарському законодавстві, дають цілісне бачення відповідних тем і акцентують увагу на проблемних питаннях;
 • закріплювати та поглиблювати отримані на лекціях знання шляхом самостійного опрацювання згадуваних лектором нормативно-правових актів та джерел спеціальної літератури, а також додаткової літератури з відповідних тем курсу;
 • комплексно використовувати набуті знання з інших навчальних дисциплін, передусім теорії права та цивільного права;
 • користуватися інформаційними та аналітичними ресурсами мережі Інтернет;
 • належним чином виконувати контрольні роботи з курсу.

Для поглиблення вивчення окремих тем з курсу «Господарське право», виконання контрольних пропонується список літератури (нормативно-правові акти, збірники законодавства та його коментарі, наукові статті, монографії, підручники та навчальні посібники).  При цьому слухачі мають враховувати період написання (виходу з друку) тих чи інших джерел, в т.ч. можливість прийняття нових нормативно-правових актів, внесення змін в чинні нормативно-правові акти після написання відповідних джерел.

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний контроль, контрольну роботу та семестровий контроль.

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних та семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів.

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;
 • доповнення доповіді – до 3 балів;
 • експрес опитування – до 3 балів;
 • колоквіум – до 5 балів;
 • розв’язання казусу – до 5 балів;
 • домашня робота – до 5 балів;
 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;
 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 10 балів;
 • участь в дискусії – до 2 балів.

Мінімальний бал, який може бути отриманий студентом за відповідними формами контролю складає один бал.   

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті з поважних причин, він може відпрацювати пропущене заняття в позааудиторний час (час консультацій викладача), шляхом усного опитування, написання реферату на тему, задану викладачем тощо. Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Максимальна кількість балів за підсумками поточного контролю – 40.

Контрольна робота виконується у письмовій формі відповідно до встановлених вимог і складається з трьох завдань – одного теоретичного питання, що має проблемний характер, та двох практичних завдань (казусів). Кожне з завдань оцінюється до 10 балів.

Максимальна кількість балів за контрольну роботу – 20.

Семестровий контроль. Кожний семестр завершується комплексним підсумковим контролем у формі заліку (перший семестр) та іспиту (другий семестр). Комплексний підсумковий контроль максимально може бути оцінений в 40 балів.

 

Шкала оцінювання

 

За шкалою університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою університету

Оцінка за шкалою ECTS

 

90-100

 

відмінно

 

5

 

 

A

Відмінно

85-89

Добре

 

4

B

добре (дуже добре)

75-84

добре

65-74

задовільно

3

задовільно

60-64

задовільно (достатньо)

35-59

незадовільно

2

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно

2

F  

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Тематичний план курсу «Господарське право»

 

№ п/п

Назва теми

Лекції

(год.)

Семінари

(год.)

1.

Господарське право в системі права України

2

2

2.

Державне регулювання господарської діяльності

4

 

3.

Суб’єкти господарського права

2

 

4.

Правове становище підприємств

2

2

5.

Правове становище господарських товариств

2

2

6.

Правове становище об’єднань підприємств

2

 

7.

Майнова основа господарювання

2

 

8.

Господарські договори

2

2

9.

Господарсько-правова відповідальність

2

2

10.

Правове регулювання банкрутства

2

 

11.

Правове регулювання економічної конкуренції

2

 

 

Всього

24

10

 

 

 

 

Програма курсу «Господарське право»

 

Тема 1. Господарське право в системі права України

 

Господарська діяльність: поняття та ознаки. Господарська комерційна діяльність (підприємництво): поняття, принципи, обмеження свободи здійснення. Господарська некомерційна діяльність. Господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.

Господарські відносини: поняття, ознаки, класифікація. Розмежування господарських відносин з іншими видами відносин у сфері господарювання. Предмет господарського права.

Методи правового регулювання господарських відносин.

Господарське право як галузь права. Дискусія навколо питання про самостійність галузі господарського права.

Господарське законодавство: поняття та характерні риси. Господарський кодекс України як стрижневий акт господарського законодавства. Напрями удосконалення господарського законодавства.

 

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності

 

Об’єктивні підстави державного регулювання економіки. Форми та основні напрями державної економічної політики.

Форми державного регулювання господарської діяльності (планування, управління, контроль, нормативне регулювання). Методи державного регулювання господарської діяльності (економічні,  адміністративні.

Система засобів державного регулювання господарської діяльності. Державне замовлення. Ліцензування видів господарської діяльності. Дозвільна система у сфері господарювання. Технічне регулювання у сфері господарювання. Ціноутворення у сфері господарювання.

 

 

Тема 3. Суб’єкти господарського права

 

Коло суб’єктів господарського права (учасників відносин у сфері господарювання). Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки, види. Споживачі як учасники відносин у сфері господарювання. Особливості правового становища суб’єктів організаційно-господарських повноважень.

Утворення суб’єкта господарювання: загальний та спеціальний порядок. Способи утворення суб’єкта господарювання (заснування, реорганізація). Установчі документи суб’єкта господарювання. Порядок державної реєстрації суб’єкта господарювання.

Припинення суб’єкта господарювання: загальний та спеціальний порядок. Добровільне та примусове припинення суб’єкта господарювання. Порядок (етапи) припинення суб’єкта господарювання шляхом реорганізації. Способи припинення суб’єкта господарювання (реорганізація, ліквідація). Порядок (етапи) припинення суб’єкта господарювання шляхом реорганізації. Порядок (етапи) припинення суб’єкта господарювання шляхом ліквідації.

 

 

Тема 4. Правове становище підприємств

Підприємство: поняття та ознаки.

Види та організаційно-правові форми підприємств.

Організаційна структура та управління підприємством.

Поняття, види та правове становище державних унітарних підприємств.  Правове становище комунальних унітарних підприємств. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності. Приватні підприємства та інші види підприємств. 

 

 

 

 

Тема 5. Правове становище господарських товариств

Поняття та характерні риси господарських товариств. Класифікація господарських товариств.

Правове становище акціонерних товариств. Види акціонерних товариств. Управління акціонерним товариством. Правовий режим акцій. Процедури squeeze-out і sell-out в Україні.

Правове становище товариств з обмеженою відповідальністю. Управління товариством з обмеженою відповідальністю. Особливості правового становища товариств з додатковою відповідальністю. Правове становище повних товариств. Порядок ведення справ повного товариства. Правове становище командитних товариств. Порядок ведення справ командитного товариства.

 

 

Тема 6. Правове становище об’єднань підприємств 

 

Поняття та ознаки об’єднань підприємств.

Види об’єднань підприємств (добровільні, державні (комунальні) об’єднання).  Організаційно-правові форми об’єднань підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни).

Правове становище підприємства – учасника об’єднання.

Асоційовані підприємства. Холдингові компанії.

 

Тема 7. Майнова основа господарювання

 

Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

Види майна суб’єктів господарювання та джерела його формування.

Право власності як основне речове право у сфері господарювання. Похідні речові права (право господарського відання, право оперативного управління).

Корпоративні права: поняття, правова природа, суб’єкти.  

Тема 8. Господарські договори

 

Поняття та ознаки господарського договору. Співвідношення господарських та цивільно-правових договорів. Функції господарського договору.

Види господарських договорів (плановані та регульовані, вертикальні та горизонтальні, прості та складні, попередні та основні, майнові та організаційно-господарські; типові та примірні; договори приєднання; публічні договори).

Умови дійсності господарських договорів (правоздатність сторін за договором, законність, договору, належна форма договору).

Зміст господарського договору. Істотні умови господарського договору. Розмежування неукладених та недійсних договорів.

Форма господарського договору та наслідки її недодержання. Реквізити господарського договору.

Порядок укладання господарського договору у неконкурентний спосіб (проект договору, протокол розбіжностей, врегулювання розбіжностей, судовий розгляд переддоговірного спору). Конкурентні способи укладання господарського договору. Порядок зміни та розірвання господарського договору.

 

 

Тема 9. Господарсько-правова відповідальність

 

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

Види господарсько-правової відповідальності.

Функції господарсько-правової відповідальності. Підстави господарсько-правової відповідальності: теорія вини та теорія спричинення.

Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності.

Форми господарсько-правової відповідальності (відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції, адміністративно--господарські санкції).

 

 

Тема 10. Правове регулювання банкрутства

 

Поняття та ознаки банкрутства. Матеріально-правові та процесуально-правові підстави порушення провадження у справі про банкрутство.

Боржник у справі про банкрутство. Особи, які не можуть виступати боржниками у справі про банкрутство. Правове становище кредиторів у справі про банкрутство. Інші учасники провадження у справі про банкрутство.

Стадії провадження у справі про банкрутство.

Судові процедури банкрутства (розпорядження майном боржника, санація,  мирова угода, ліквідаційна процедура).

 

Тема 11. Правове регулювання економічної конкуренції

 

Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень конкурентного законодавства.

Правове становище Антимонопольного комітету України.

Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд справ про порушення конкурентного законодавства.

 

 

 

Рекомендовані джерела:

Основні:

 1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України  / за заг. ред. В.С. Щербини, Н.Б. Пацурії. – К.: Юрінком Інтер, 2019. 816 с.
 2. Актуальні проблеми господарського права (Загальна частина) : навч. посібник / за заг. ред. В. С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 527 с.
 3. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій (загальна частина). – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 240 с.
 4. Вінник О. М. Господарське право : навчальний посібник / О. М. Вінник. К.: Правова єдність, 2009. 766 с.
 5. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : моногр. / В. С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.
 6. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Iнтер, 2013. 640 с.
 7. Щербина В.С. Вибране. Збірка статей. – К.: Вид. Ліра-К, 2015. – 607 с.
 8. Щербина В. С. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства України / В. С. Щербина // Право України. – 2010. – № 10. – С. 13–18.

 

Додаткові:

 1. Актуальні проблеми господарського права  (Особлива частина): підручник / за ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К.: Вид-во Ліра-К, 2018. 672 с.
 2. Господарське право : підручник / О. П. Подцерковний, В. Г. Олюха, О. О. Квасніцька та ін.; за ред. О. П. Подцерковного. – Одеса: Фенікс, 2018. – 616 с.
 3. Вінник О. М. Проблеми правового регулювання корпоративних і партнерських відносин: монографія / О. М. Вінник.  К.: НДІ приват.права і підприємництва НАПрН України, 2010.165 с.
 4. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки : навч.посіб.- Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 448 с.
 5. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини: Монографія / О. П. Віхров. – К.: Видавничий дім «Слово», 2008. – 512 с.
 6. Пилипенко А. Я. Вибране / А. Я. Пилипенко. К.: Освіта України, 2013. 504 с.  
 7. Пронська Г. В. Вибране / Г. В. Пронська. К.: Освіта України, 2013. 696 с.
 8. Beatty J., Samuelson S., Bredeson D. Business Law and the Legal Environment (6 st. edition). - Boston: Cengage, 2013. - 1393 p.
 9. Stone R., Devenney J. The Modern Law of Contract (11 edition). - NY: Routledge, 2015. - 594 p.
 10. Panesar S. Equity and Trusts (3 edition). - UK: Pearson, 2017. - 905 p.
 11. Vallee V. Corporate Counsel’s Handbook 2014. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.academia.edu/10798640/Corporate_Counsels_Handbook
 12. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390.

 

Нормативно-правові акти:

Закони

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.– 1996.– № 30.– Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України  // Голос України. 2003.– 14 березня.
 3. Цивільний кодекс України // Голос України. – 2003.– 12–13 березня.
 4. Кодекс України з процедур банкрутства // Голос України. 2019. 20 квітня.
 5. Закон України від 06.02.2018 року «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» // Відомості Верховної Ради України.– 2018. – №  13. – Ст. 69.
 6. Закон України від 21.12.2017 року «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 9. – Ст. 50.
 7. Закон України від 05.10.2017 року «Про  електронні довірчі послуги» // Відомості Верховної Ради України.— 2017.-№ 45. - Ст. 400
 1. Закон України від 25.12.2015 року «Про публічні закупівлі» // Відомості Верховної Ради України.- 2016.- № 9.- ст.89.
 2. Закон України від 03.09.2015 року «Про електронну комерцію» // Голос України.- 2015.- № 180.
 1. Закон України від 02.03.2015 року «Про ліцензування видів господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. ст.158.
 2. Закон України від 06.07.2012 року «Про депозитарну систему України» // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 39. – Ст. 517.
 3. Закон України від 22.03.2012 року «Про громадські об’єднання» //  Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст.1.
 4. Закон України від 17.02.2011 року «Про регулювання містобудівної діяльності» // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.
 5. Закон України від 01.07.2010 року «Про державно-приватне партнерство» //  Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 524.
 6. Закон України від 17.09.2008 року «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України.– 2008. – № 50-51. – Ст. 384 .
 7. Закон України від 05.04.2007 року «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради України. 2007. № 29. Ст. 389.
 8. Закон України від 15.03.2006 року «Про холдингові компанії в Україні» // Відомості Верховної Ради України.– 2006. – № 34. – Ст. 291.
 9. Закон України від 23.02.2006 року «Про цінні папери та фондовий ринок» // Голос України.- 2006.- № 69.
 10. Закон України від 11.09.2003 року «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради України.– 2004.– № 9.– Ст. 79.
 11. Закон України від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг» // Відомості Верховної Ради України. –  2003. – № 36. – Ст. 276.
 12. Закон України від 15.05.2003 року «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» // Урядовий кур'єр- 2003.- № 188.
 13. Закон України від 12.07.2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» / Відомості Верховної Ради України.- 2002.- № 1.-ст. 1.
 14. Закон України від 11.01.2001 року «Про захист економічної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України.– 2001. – № 12. – Ст. 64.
 15. Закон України від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України.– 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
 16. Закон України від 16.12.1997 року «Про фінансовий лізинг» // Відомості Верховної Ради України.– 2004. – №  15. – Ст. 231.
 17. Закон України від 30.10.1996 року «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» // Відомості Верховної Ради України.– 1996. – № 51. – Ст. 292.
 18. Закон України від 07.06.1996 року «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
 19. Закон України від 19.03.1996 року «Про режим іноземного інвестування» // Відомості Верховної Ради України.– 1996.– № 19.– Ст. 80.
 20. Закон України від 14.10.1994 року «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 49. – Ст. 411.
 21. Закон України від 26.11.1993 року «Про Антимонопольний комітет України» // Відомості Верховної Ради України.– 1993.– № 50. – Ст.472.
 22. Закон України від 10.04.1992 року «Про оренду державного та комунального майна»   // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 15. – Ст. 99.
 23. Закон України від 10.12.1991 року «Про товарну біржу» // Відомості Верховної Ради України.– 1992.– № 10.– Ст. 139.
 24. Закон України від 19.09.1991 року «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України.– 1991. – № 49. – Ст. 682.
 25. Закон України від 18.09.1991 року «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України.– 1991. – № 47. – Ст. 647. 
 26. Закон України від 16.04.1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991.– № 29.– Ст. 377.

 

Підзаконні акти

 1. Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» // ОВУ. – 2019. – № 36. – Ст. 1260.
 2. Типовий статут казенного підприємства: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 року // ОВУ. – 1998. – № 24. – Ст. 891.
 3. Порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року «Деякі питання управління об'єктами державної власності» // ОВУ. – 2017. – № 24. – Ст. 687.
 4. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію): Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 року // ОВУ. – 2002. – №13. – Ст. 679.

5. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання (Положення про узгоджені дії): Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.02.2002 року // ОВУ. – 2002. – №11. – Ст. 542.

 
Вказівки до виконання контрольних робіт:

 

 

Виконання контрольних робіт з курсу «Господарське право» сприяє систематизації, закріпленню і розширенню знань, набутих слухачами в результаті прослуховування лекцій, набуттю навичок практичного застосування гоподарсько-правових норм  до конкретних ситуацій.

Контрольна робота складається з одного теоретичного питання та двох задач (казусів). Слухач обирає варіант контрольної роботи відповідно до останньої цифри номеру залікової книжки.

Для відповіді на теоретичне питання слухач повинен ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами, розділами підручників (навчальних посібників) та додатковою літературою. Виклад відповіді на питання повинен бути чітким, послідовним, аналітичним, містити огляд усіх основних аспектів проблеми, супроводжуватися посиланнями на використовувані нормативні та доктринальні джерела.

Вирішення задач (казусів) передбачає логічну відповідь на усі поставлені питання з повним обґрунтуванням отриманих висновків посиланнями на нормативно-правові акти. Слід конкретно вказувати номер статті нормативно-правового акта (у разі потреби – частину статті), наводити лише ті положення статті, які мають відношення до розв’язку. Відповідь повинна бути однозначною, свідчити  про знання усього нормативного матеріалу, який стосується фабули та усвідомлене його застосування.

Контрольна робота оформлюється у відповідності з існуючими методичними вказівками. Роботи, тексти яких є ідентичними, не зараховуються.

Контрольні роботи здаються не пізніше як за 10 днів до дати іспиту.

 

 

 

 

Варіант 1.

 

Теоретичне питання.

Особливості господарського права як галузі права України.

Задачі. 

1. Державний службовець Ващенко виступив співзасновником ТОВ «Гарант», метою діяльності якого було визначено надання консалтингових послуг з метою отримання прибутку. Установчими зборами Ващенка було одноголосно обрано Головою правління створюваного ТОВ. Державний реєстратор відмовив у проведенні державної реєстрації ТОВ «Гарант», вказавши на неможливість здійснення засновництва суб’єкта підприємництва державним службовцем. Ващенко оскаржив дії державного реєстратора в суді, посилаючись на те, що набуття і реалізація корпоративних прав не є підприємництвом, а відтак не обмежуються.     

Чи були допущені порушення законодавства при створенні ТОВ «Гарант»? Чи правомірна відмова у проведенні державної реєстрації ТОВ? Вирішіть спір.

2. Власник приватного підприємства «Фенікс» прийняв рішення про ліквідацію підприємства. За результатами складання проміжного ліквідаційного балансу з’ясувалося, що майна підприємства недостатньо для задоволення вимог кредиторів. Власник вирішив ініціювати справу про визнання підприємства банкрутом.

Який сенс для боржника ініціювати справу про власне  банкрутство? В яких випадках боржник зобов’язаний ініціювати справу про банкрутство? За наявності яких матеріально-правових умов господарський суд повинен порушити справу про банкрутство?

 

Варіант 2.

 

Теоретичне питання.

Господарське законодавство України: поняття, характерні риси та напрями удосконалення.

Задачі.

1. Повне товариство (ПТ) “Сидоренко і К˚” в установленому законом порядку було визнане банкрутом. Майна товариства не вистачило для покриття його заборгованості. Ліквідатор повідомив кредиторів про неможливість задоволення їх вимог повною мірою через брак коштів/майна у банкрута. Кредиторів таке повідомлення не задовольнило, оскільки вони вважали, що борг товариства має бути покритий повністю за рахунок майна його учасників. У свою чергу, учасники товариства (їх було троє) погоджувалися покрити борг, що залишився непокритим вартістю активів товариства, лише частково – в межах сплачених ними часток.

Чи обґрунтованими є заперечення учасників товариства? Чи можуть бути борги товариства стягнені з одного учасника, який за інформацією кредиторів володіє значним обсягом як рухомого, так і нерухомого майна, корпоративними правами, а також має кілька рахунків в банках, в т.ч. іноземних?

2. ЗАТ «Моноліт» та ТОВ «Спектр» уклали договір купівлі-продажу, предметом якого було визначено «будівельні суміші згідно з Додатком (специфікацією), що є невід’ємною частиною Договору». Договором були встановлені загальна вартість товару, строк його передачі та оплати. Специфікація сторонами не складалася. Товар був переданий покупцю своєчасно, претензії щодо його кількості і якості заявлені не були. Однак пізніше покупець відмовився від оплати товару, мотивуючи відмову тим, що договір є недійсним, оскільки відсутня специфікація. Продавець звернувся до суду з позовом про стягнення з покупця основного боргу та штрафних санкцій.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню?

 

Варіант 3.

 

Теоретичне питання.

Проблеми правового регулювання публічних закупівель

Задачі.

1. У 2012 році було створено і зареєстровано в установленому порядку публічне акціонерне товариство.

У червні 2017 року загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне. Однак державний реєстратор відмовив у внесенні змін до відомостей ЄДР, посилаючись на те, що кількість акціонерів товариства перевищує 100 осіб.

Назвіть основні відмінності приватного акціонерного товариства від публічного. Чи правомірна відмова державного реєстратора? Які наслідки перевищення кількості акціонерів у 100 осів для приватного акціонерного товариства передбачені чинним законодавством?

2. Між підприємствами «Альфа» (постачальник) та «Спектр плюс» (покупець) був укладений договір поставки промислового холодильного обладнання строком дії до 31 грудня 2017 р. Протягом строку дії договору обладнання поставлене не було. Застереження про те, що закінчення строку дії договору не звільняє від його виконання, договір не містив. Після закінчення строку дії договору покупець продовжував наполягати на фактичній поставці обладнання і подав до суду позов про спонукання продавця до виконання договору в натурі. Продавець проти позову заперечував, вказуючи, що після закінчення строку дії договору покупець має право лише на відшкодування збитків, заподіяних неналежним виконанням договору, в разі, коли доведе наявність таких збитків.

  Яке правове значення має умова про строк в господарському договорі? Вирішіть спір. 

 

Варіант 4.

 

Теоретичне питання.

Учасники господарських відносин: поняття, проблеми класифікації.

Задачі.

1. Акціонери ПАТ «Агроінвест», що в сукупності володіють 8,5 % акцій, поставили перед наглядовою радою АТ вимогу про скликання у грудні поточного року позачергових загальних зборів акціонерів у зв’язку з прийняттям правлінням АТ рішення, що суперечить інтересам акціонерів і виходить за межі компетенції правління. Наглядова рада відмовилася виконати цю вимогу, посилаючись на недоцільність такого кроку у зв’язку з запланованими на березень наступного року черговими загальними зборами акціонерів.

Чи можуть акціонери-ініціатори проведення позачергових зборів скликати такі збори самі? Якими правами наділено меншість в АТ щодо управління справами товариства? Який Ви можете запропонувати вихід з цієї ситуації?

2. Між ЗАТ «Прогрес» (підрядник) та ТОВ «Старт» (замовник) був укладений договір на переробку деревини зі строком дії з 1 січня 2017 р. до 31 грудня 2017 р. Під впливом підрядника, що використав своє монопольне становище, замовник був вимушений у лютому 2018 р. укласти додаткову угоду до договору, згідно з якою вартість робіт, виконаних у 2017 р., істотно збільшили. Протягом 2017 р. розрахунки проводилися по заздалегідь узгоджених сумах, і до 31 грудня 2017 р. замовник повністю розрахувався з підрядником. У березні 2018 р. підрядник подав до господарського суду позов про стягнення з замовника підвищеної вартості робіт відповідно до додаткової угоди.

Яке правове значення має умова про строк в господарському договорі? Чи можуть змінюватися умови договору після закінчення строку його дії? Вирішіть спір.       

 

Варіант 5.

Теоретичне питання.

Приватне акціонерне товариство і товариство з обмеженою відповідальністю: порівняльна характеристика. 

Задачі.

1. Громадяни Устименко та Сизоненко створили приватне підприємство «Люкс». Через деякий час Устименко, який сам провадив підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець, зіткнувся з неможливістю розрахуватися з кредиторами за власними зобов’язаннями. Кредитори почали вимагати задоволення своїх вимог за рахунок частки майна приватного підприємства «Люкс», належної Устименку і подали відповідний позов до суду. Устименко та Сизоненко заперечували проти позову, вказуючи, що майно приватного підприємства належить тільки цьому підприємству як самостійному суб’єкту господарювання, і не може використовуватися для задоволення вимог кредиторів за власними зобов’язаннями засновника підприємства.

Визначте особливості правового становища приватного підприємства. Який правовий режим має його майно? Вирішіть спір.

2. ПрАТ «Альфа» (продавець) та ТОВ «Спектр» (покупець) уклали договір купівлі-продажу вантажного автомобіля. Автомобіль мав бути поставлений протягом 10 днів з моменту укладання договору. Строк дії договору становив 1 місяць. Упродовж строку дії договору автомобіль поставлений не був. Через 2 місяці після закінчення строку дії договору покупець звернувся до суду з позовом, у якому вимагав негайної поставки автомобіля, сплати пені за прострочення поставки та відшкодування збитків, заподіяних простроченням. Продавець заявив про неможливість поставки автомобіля, оскільки він не був отриманий від закордонного постачальника.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню?

 

 

Варіант 6.

 

Теоретичне питання.

Типи акціонерних товариств: порівняльна характеристика. 

Задачі.

1. Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції, керівник державного комерційного підприємства «Спецбуд» передав у власність одного з постачальників закріплений за підприємством вантажний автомобіль.

Яким є правовий титул майна державного комерційного підприємства?  У чому полягає зміст цього правового титулу? Чи правомірне рішення керівника?

2. Підприємство «Мрія» звернулося до обленерго з пропозицією про укладання договору на постачання електроенергії з 1 січня 2017 р. Обленерго направило підприємству для підписання два примірники відповідного договору. Підприємство підписало договір з протоколом розбіжностей до нього, у якому збільшило обсяг електроенергії, яка підлягала постачанню, виходячи з власних виробничих потреб. Відповіді щодо протоколу розбіжностей від обленерго підприємство не отримало.     

З 1 січня 2017 р. обленерго почало постачати електроенергію підприємству у обсягах, визначених у основному тексті договору, а не у протоколі розбіжностей. Підприємство звернулося до господарського суду з позовом про спонукання обленерго до виконання договору в повному обсязі. Обленерго заперечувало проти позову, вказуючи, що не має можливості постачати електроенергію у збільшеному обсязі, не підписувало протоколу розбіжностей, а відтак чинним є основний текст договору.

Дайте оцінку обставинам справи. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню?

 

Варіант 7.

 

Теоретичне питання.

Процедури squeeze-out і sell-out а акціонерних товариствах   

Задачі.

1. Власник майна приватного підприємства «Квант» вирішив реорганізувати приватне підприємство у публічне акціонерне товариство.

Які переваги і недоліки такого рішення? Чи потрібно власнику майна приватного підприємства шукати співзасновників ПАТ? Які дії необхідно вчинити для здійснення реорганізації?

2. Здійснюючи перевірку ТОВ «Ліга-Нова», податковий орган виявив факт бездоговірного відвантаження ТОВ комплектуючих на користь ПрАТ «Фаворит». ТОВ «Ліга-Нова» вказало на наявність між ним та ПрАТ «Фаворит» усної угоди про поставку комплектуючих, яка була виконана належним чином, що підтверджується рахунком-фактурою, відпускною накладною, податковою  накладною та платіжним  дорученням на оплату товару.   Податковий орган подав до суду позов про визнання усної угоди між  ТОВ «Ліга-Нова» та ПрАТ «Фаворит» недійсною. Відповідачі наполягали на дійсності угоди.

Дайте правову оцінку обставинам справи. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню?

 

Варіант 8.

 

Теоретичне питання.

Особливості господарсько-правової відповідальності.  

Задачі.

1. Акціонер приватного акціонерного товариства «Альфа» Петренко продав належні йому акції своєму родичеві. Засновники ПрАТ звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій. Петренко заперечував проти позову на тій підставі, що статут ПрАТ «Альфа» не містив ніяких положень щодо заборони відчуження акцій товариства третім особам.  

Яке рішення має винести суд? У чому полягає різниця у правовому статусі акціонерів ПАТ і ПрАТ? Чи відрізняються за своїм правовим режимом акції ПАТ і ПрАТ?

2. Об’єднання «Будмаш» протягом багатьох років було постачальником комплектуючих деталей автозаводу. Договори поставки укладалися контрагентами щорічно. Наприкінці 2017 р. автозавод звернувся до «Будмашу» з пропозицією укласти договір поставки на наступний 2018 р. Однак постачальник відмовився від укладання договору, мотивуючи це наявністю вигіднішого замовлення на свою продукцію. Не погоджуючись з відмовою постачальника і посилаючись на існування сталих господарських зв’язків, автозавод звернувся до господарського суду з позовом про спонукання до укладання «Будмашем» договору поставки комплектуючих на 2018 рік.

За яких умов господарські суди розглядають спори про спонукання до укладання договору? Яке рішення має винести суд?

Варіант 9.

 

Теоретичне питання.

Соціально-економічна роль, поняття та ознаки банкрутства. 

Задачі.

1. Казенне підприємство «Пульсар» не змогло розрахуватися з постачальниками комплектуючих виробів, необхідних для виробництва його продукції, що спричинило подання постачальниками позовів до суду про стягнення заборгованості казенного підприємства.

На яке майно казенного підприємства може бути звернено стягнення? На якому правовому титулі державне майно закріплюється за казенним підприємством? У чому полягає зміст цього титулу?

2. ПрАТ «Такт» (продавець) та ТОВ «Імпульс» (покупець) уклали договір купівлі-продажу металорізального верстата. Товар був переданий покупцю згідно з умовами договору, однак оплачений вчасно не був. Договір встановлював, що у разі несвоєчасної оплати поставленого товару покупцем він сплачує пеню у розмірі 0,5% вартості товару за кожен день прострочення. ПрАТ «Такт» звернулося до ТОВ «Імпульс» з позовом про стягнення вартості поставленого товару та пені.  

ТОВ «Імпульс» визнало основний борг, однак заперечувало проти вимог про стягнення пені з двох міркувань: по-перше, умова договору про пеню суперечить законодавству, оскільки пеня не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення; по-друге, продавець звернувся до суду через вісім місяців після настання встановленого договором терміну оплати товару, тоді як строк позовної давності по вимогах про стягнення штрафних санкцій становить шість місяців.

Оцініть аргументацію ТОВ «Імпульс». Чи підлягають задоволенню позовні вимоги про стягнення пені (якщо так, то в якому обсязі)?

 

Варіант 10.

Теоретичне питання.

Види порушень конкурентного законодавства. 

Задачі.

1. При створенні командитного товариства два його засновники (громадяни Бойко та Потапенко, перший з яких мав бути повним учасником КТ, а другий – вкладником) уклали засновницький договір КТ, у якому закріпили його назву: «Командитне товариство Бойко і Потапенко» та передбачили розмір часток в складеному майні товариства: Бойко – 35%, Потапенко – 65%.  

Чим відрізняється правовий статус повних учасників КТ та вкладників? Чи відповідає вимогам закону укладений засновницький договір? Які дії слід вчинити у цій ситуації, щоб процес створення КТ відповідав вимогам закону?

2. До господарського суду звернулася Холдингова компанія «Київміськбуд» з позовною заявою про врегулювання розбіжностей, які виникли при зміні договору про компенсаційні виплати на утримання житлового фонду між Житловим управлінням «Центральне» та ПАТ «Київбудтранс». Матеріалами справи було встановлено, що управління «Центральне» є відособленим підрозділом ХК «Київміськбуд», діє на підставі Положення, відповідно до якого має право укладати від свого імені договори, та має власний поточний рахунок, ідентифікаційний код та круглу печатку.

Господарський суд визнав договір між  Житловим управлінням «Центральне»  та ПАТ «Київбудтранс» недійсним, мотивуючи своє рішення тим, що договір мав укладатися Житловим управлінням від імені ХК «Київміськбуд», а не від власного імені.

Дайте правову оцінку рішенню суду. Відповідь мотивуйте. 

 

Питання на іспит

 

1.         Господарська діяльність: поняття, ознаки, види

2.         Підприємництво як вид господарської діяльності

3.         Некомерційне господарювання як вид господарської діяльності

4.         Господарські відносини: поняття, ознаки, види

5.         Розмежування господарських відносин з іншими видами відносин у сфері господарювання

6.         Методи регулювання господарських відносин

7.         Господарське право як галузь права

8.         Поняття, ознаки та система господарського законодавства

9.         Об’єктивні підстави державного регулювання економіки. Форми реалізації та основні напрями державної економічної політики

10.       Форми та методи державного регулювання економіки

11.       Публічні закупівлі: поняття, сфера застосування, загальні умови здійснення 

12.       Ліцензування господарської діяльності

13.       Дозвільна система у сфері господарської діяльності

14.     Ціни та ціноутворення у сфері господарювання 

15.       Технічне регулювання у сфері господарювання 

16.       Види суб’єктів господарського права

17.       Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки, види

18.       Правове становище фізичної особи-підприємця

19.       Правове становище відокремлених підрозділів господарських організацій

20.       Утворення суб’єкта господарювання

21.       Установчі документи суб’єктів господарювання

22.       Державна реєстрація суб’єктів господарювання: поняття, місце здійснення, вимоги до документів, що подаються державному реєстратору

23.       Правовий режим відомостей Єдиного державного реєстру

24.       Порядок реєстрації юридичної особи

25.       Припинення суб’єкта господарювання

26.       Порядок припинення юридичної особи шляхом реорганізації

27.       Порядок припинення юридичної особи шляхом ліквідації

28.       Черговість задоволення вимог кредиторів при ліквідації суб’єкта господарювання

29.       Електронна реєстрація суб’єкта господарювання

30.       Поняття та ознаки підприємства

31.       Види та організаційно-правові форми підприємств

32.       Державні унітарні підприємства: поняття, характерні риси, види

33.       Правове становище державних комерційних підприємств

34.       Правове становище казенних підприємств

35.       Правове становище комунальних підприємств

36.       Поняття та види підприємств колективної власності

37.       Правове становище виробничого кооперативу

38.       Правове становище приватного підприємства

39.       Поняття асоційованих підприємств

40.       Господарські товариства: поняття, ознаки, організаційно-правові форми

41.       Поняття та типи акціонерних товариств

42.       Капітал акціонерного товариства

43.       Правовий режим акцій

44.       Управління акціонерним товариством

45.       Процедури squeeze-out і sell-out в Україні   

46.       Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю

47.       Управління товариством з обмеженою відповідальністю

48.       Правове становище учасників товариства з обмеженою відповідальністю

49.       Правове становище товариства з додатковою відповідальністю

50.       Правове становище повного товариства

51.       Порядок ведення справ повного товариства

52.       Правове становище учасників повного товариства

53.       Правове становище командитного товариства

54.       Порядок ведення справ командитного товариства

55.       Правове становище учасників командитного товариства

56.       Поняття та ознаки об’єднань підприємств

57.       Види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств

58.       Правове становище підприємства – учасника об’єднання 

59.       Правове становище холдингової компанії 

60.       Правовий режим, склад і джерела формування майна у сфері господарювання

61.       Право власності як основне речове право у сфері господарювання

62.       Право господарського відання у сфері господарювання

63.       Право оперативного управління у сфері господарювання.

64.       Корпоративні права: поняття, правова природа, суб’єкти

65.       Поняття та ознаки господарського договору

66.       Класифікація господарських договорів

67.       Зміст (умови) господарського договору

68.       Форма господарського договору

69.       Порядок укладання господарських договорів

70.       Порядок зміни та розірвання господарських договорів

71.       Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності

72.       Поняття та види господарсько-правових санкцій

73.       Функції та підстави господарсько-правової відповідальності

74.       Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності

75.       Відшкодування збитків у сфері господарювання

76.       Штрафні санкції у сфері господарювання

77.       Оперативно-господарські санкції як форма господарсько-правової відповідальності

78.       Адміністративно-господарські санкції

79.       Поняття та ознаки банкрутства

80.       Учасники провадження у справі по банкрутство

81.       Стадії провадження у справі про банкрутство

82.       Розпорядження майном боржника як судова процедура банкрутства

83.       Санація як судова процедура банкрутства

84.       Мирова угода як судова процедура банкрутства

85.       Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство

86.       Поняття економічної конкуренції. Роль та система конкурентного законодавства.

87.       Види порушень конкурентного законодавства

88.       Правове становище Антимонопольного комітету України

89.       Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання

90. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства