Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Інформатика

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Економічна інформатика: Практикум: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 710с.
 2. Макарова Н. В., Трофимец В. Я. Статистика в Excel: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2006. – 368 с.
 3. Кеннет Б., Кейри П. Анализ данных с помощью MS ECXEL. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 560 с.
 4. Інформаційні системи і технології в економіці // За ред. д.е.н., проф. В.С.Пономаренка. – Київ, 2002.
 5. Чекотовський Е.В. Навч.посібник Графічний метод у статистиці на основі програми MS ECXEL / Е.В. Чекотовський. – Київ, 2000.

 

 

Додаток 1

Вибір варіанту практичного завдання

Номер за списком

Номер варіанту

1 – 30

1 – 30

30 і т.д.

mod30(номер за списком)

 

 

Додаток 2

Порядок визначення навчального рейтингу виконання

завдань навчальної практики

з/п

Назва завдання

Бали

1

Розрахунок фінансових функцій

0-15

2

Розрахунки з використанням моделі Леонтьева

0-15

3

Задачі з лінійного програмування

0-18

4

Побудова діаграм

0-10

5

Створення та використанням шаблонів та форм в MS Word

0-12

6

Захист звіту з навчальної практики

0-30

Загальна кількість балів

0-100

 

 

Співвідношення між національними та ECTS оцінками

і рейтингом з дисципліни

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

Відмінно

А

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 - 100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

82 - 89

С

ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75 – 81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків

66 - 74

E

ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії

60 - 65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35 – 59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота

1 - 34

 

 

 

Додаток 3

Завдання 1 "Використання баз даних в Excel"

Виконати завдання згідно варіанту, що знаходяться у файлі БД_турагенція.xls. Варіанти завдань знаходяться на аркуші Завдання.

Завдання складається з 3 завдань, для виконання яких необхідно застосувати інструменти фільтрації даних, проміжних підсумків та зведених таблиць.

Інформацію, що знаходиться на аркуші "БД для аналізу" необхідно скопіювати у власний файл Excel.

В звіт з виконання навчальної практики необхідно занести умову завдання, методику використання відповідного інструменту, отриманий результат.

 

 

 

Додаток 4

Завдання 2 "Розрахунки з використанням моделі Леонтьева"

Зв'язок між трьома галузями представлений матрицею прямих витрат. Попит (кінцевий продукт) заданий вектором .

Визначити:

 1. коефіцієнт загальних витрат;
 2. валовий випуск (план) для кожного з цехів;
 3. продуктивну програму цеху;
 4. коефіцієнт непрямих витрат.

Варіанти завдання 2

Варіант

Вихідні дані

Варіант

Вихідні дані

1

2

3

4

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

 

 

 

Додаток 5

Завдання 3 "Задачі з лінійного програмування"

Звіт з виконання даного завдання повинен відображати наступні розділи:

 1. умова задачі;
 2. формалізація задачі;
 3. роздруківку завдання за допомогою MS Excel;
 4. економічний висновок.

Варіант 1

З труб довжиною 25 м потрібно нарізати труби довжиною 8, 12 та 16 м в кількості 100, 50 та 30 шт. відповідно. Визначити план розкрою з мінімальними витратами, порізавши не більше 80 труб.

Варіант 2

Полоси матеріалу довжиною 3 м розкраюються на деталі довжиною 1,6; 1; 0,8 м які входять в комплект в кількості 2, 1 та 4 штуки відповідно. Визначить план розкрою з мінімальними витратами, якщо в наявності 60 полос матеріалу та потрібно дотримуватися комплектності.

Варіант 3

Потрібно скласти суміш з заданими характеристиками: вміст речовини В1 – не менше 41,2%, речовино В2 – від 45 до 60 %. Використовується два види сировини, відсотковий вміст речовин В1 та В2 в яких подано в таблиці:

Речовина

Сировина

В1

В2

В3

1

52

25

23

2

16

75

9

При складанні суміші дозволяється використовувати речовину В1 у чистому вигляді. Вартість 1 т сировини 1-го виду становить 3 у.о., сировини 2-го виду – 6 у.о., речовини В1 – 5 у.о. Потрібно отримати 1 т суміші мінімальної вартості.

Варіант 4

В сплаві повинно входити не менше 4% нікелю та не більше 80% заліза. Для виготовлення сплаву використовується три виду сировини, що містить нікель, залізо та інші речовини. Крім того, в сплав можуть входити у чистому вигляді нікель, залізо та інші речовини. Вартість сировини та відсотковий вміст у ньому компонентів сплаву представлено в таблиці:

Компоненти сплаву

Вид сировини

1

2

3

Ni

Fe

Інші

Ni

70

90

85

100

-

-

Fe

5

2

7

 

100

-

Інші

25

5

8

-

-

100

Ціна 1 кг

6

4

5

25

67

2

Потрібно скласти сплав таким чином, щоб вартість 1 кг була мінімальною.

Варіант 5

Зі 100 труб довжиною 20 м потрібно отримати 10 комплектів, в кожний з яких входить 4 труби довжиною 9 м, 5 труб по 8 м та 3 труби по 7 м. Визначити план розкрою з мінімальними відходами.

Варіант 6

Для виготовлення брусів трьох розмірів (0,6; 1,5 та 2,5 м, у відношенні 2:1:3 у комплекті) на розпил потрапляють колоди довжиною 3 м. Визначити план розпилу який забезпечує мінімальні відходи, якщо потрібно отримати 20 комплектів.

Варіант 7

Виконати розпил 5-метрових колод на бруси розміром 1,5; 2,4 та 3,2 м у відношенні 5:4:2 у комплекті так, щоб мінімізувати загальну кількість відходів та отримати 20 комплектів.

Варіант 8

В цеху наявні дошки довжиною 5 метрів. Потрібно отримати 50 комплектів деталей, в кожний з яких входить 2 деталі по 2 м., 3 деталі по 3 м. та 1 деталь довжиною 1 м. Скласти план розкрою з мінімальними витратами.

Варіант 9

Двом навантажувачам різної потужності за 24 години необхідно завантажити на першому майданчику 230 т., на другому – 168. Перший навантажувач на першому майданчику може завантажити 10 т/год, на другій – 12 т.; другий, на кожному з майданчиків, може завантажити 13 т/год. Вартість робіт, пов’язаних з завантаженням 1 т першим навантажувачем на першому майданчику становить 8 у.о., на другому – 7 у.о., другим навантажувачем на першому майданчику 12 у.о., на другому – 13 у.о.

Потрібно скласти план робіт, тобто, визначити, який обсяг робіт повинен виконати кожен з навантажувачів на кожному майданчику, щоб вартість робіт з завантаження була мінімальною. При чому, за технічними причинами перший навантажувач на другому майданчику повинен працювати не більше 16 год.

Варіант 10

Підприємство має у власності дві машини, кожна з яких може виготовити будь-яке з двох видів продукції: А та В. Час на виготовлення одного виробу на кожній з машин, а також ресурс часу кожної машини подані в таблиці:

Продукція

Обладнання

Витрати часу на 1 виріб

Фонд часу

А

В

1

1

2

130 хв.

2

2

1

60 хв.

Заданий план виробництва: 50 виробів А та 70 виробів В. Потрібно так розподілити навантаження машин, щоб при умові чіткого виконання плану часу, що витрачається машинами на його виконання, було мінімальним.

Вказівка: максимізувати час, не використаний при виробництві (залишається після виконання плану).

Варіант 11

Підприємство має у розпорядженні сировину, робочу силу та обладнання, що необхідне для виробництва будь-якого з 4-х видів товарів, що виробляються. Витрати ресурсів на виготовлення одиниці товару даного виду, прибуток, що отримає підприємство, а також запаси ресурсів представлені у таблиці:

Вид товару

Вид ресурсів

1

2

3

4

Обсяг ресурсів

Сировина, кг

3

5

2

4

60

Робоча сила, осіб

22

14

18

30

400

Обладнання, станки

10

14

8

16

128

Прибуток, на одиницю товару

30

25

56

48

 

Визначити, оптимальний асортимент продукції при умові, що 1-го товару випускається не більше 5 одиниць, 2-го – не менше 8, а 3-го та 4-го – в співвідношенні 1:2.

Варіант 12

Потрібно виготовити 300 тис т продукції. Існує чотири варіанти її випуску. Собівартість виробництва та питомі капітальні інвестиції за кожним видом виробництва задані в таблиці:

 

Варіант

1

2

3

4

Питомі капітальні інвестиції, грн./т

120

80

50

40

Собівартість грн./т

83

89

95

98

Визначити інтенсивність використання варіантів з умови мінімізувати собівартості та заданий ліміт капітальних вкладень становить 18 млн. грн.

Варіант 13

З листового прокату, в кількості 400 шт. потрібно викроїти заготовки трьох видів. Один лист довжиною 84 см можна розрізати на заготовки довжиною 20 см, 35 см та 65 см. В комплекті повинно бути 8 заготовок 20 см, 5 – 35 см та 2 – 65 см. Визначити, яку кількість листів, за яким з способів треба розрізати, щоб отримати потрібну кількість заготовок даного виду, при мінімальних загальних відходах.

Варіант 14

На закупку обладнання для нового виробничого майданчика виділено 20 тис. у.о. Обладнання повинно бути розміщено на площі, що не перевищує 72 м2. Підприємство може замовити обладнання двох видів: більш потужні станки типу А – вартість яких становить 5 тис. у.о. і займають виробничу площу 6 м2 (з урахуванням проходів) та виготовляють 8 тис. одиниць товару на зміну; менш потужні станки типу В – вартість яких становить 2 тис. у.о., займають виробничу площу 12 м2 та виготовляють 3 тис. одиниць товару на зміну. Знайти оптимальний варіант покупки обладнання, що забезпечує максимальний обсяг виробництва нового майданчика.

Варіант 15

Потрібно скласти суміш, що містить три хімічних елементи: А, В та С. Відомо, що склад суміші повинен містити речовини А не менше 6 одиниць, речовини В не менше 8 одиниць та речовини С – не менше 12 одиниць. Речовини А, В та С містяться у трьох видах продукції – І, ІІ та ІІІ в концентрація, що подані в таблиці:

Продукт

Хім. речовина

І

ІІ

ІІІ

А

2

1

3

В

1

2

1,5

С

3

4

2

Вартість одиниці продукції І, ІІ та ІІІ різна: одиниці продукту І становить 2 у.о., одиниця продукту ІІ – 3 у.о., одиниця ІІІ – 2,5 у.о. Суміш потрібно скласти так, щоб вартість використаних продуктів була найменшою.

Варіант 16

Мається склад, запаси на якому відомі. Відомі споживачі та обсяги їх споживання. Необхідно доставити товар зі складу до споживачів, при цьому мінімізувавши витрати на перевезення. Всі дані наведені в таблиці:

Споживач

Склад

Споживач

Запаси на складах

1

2

3

4

1

2

5

5

5

60

2

1

2

1

4

80

3

3

1

5

2

60

Обсяги споживання

50

40

70

40

200

Варіант 17

Підприємство може працювати за п’ятьма технологічними процесами, при чому, кількість одиниць виробленої продукції, за різними технологічними процесами, за 1 одиницю часу, відповідно дорівнює 300, 260, 320, 400 та 450 шт. В процесі виробництва враховуються наступні технологічні фактори: сировина, електроенергія, зарплата та накладні витрати.

Затрати відповідних факторів в у.о. при роботі за різними технологічними процесами протягом 1 одиниці часу відображені в таблиці:

Тех. процес

Вир. фактори

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів

Сировина

12

15

10

12

11

1300

Електроенергія

0,2

0,1

0,2

0,025

0,8

30

Зарплата

3

4

5

4

2

400

Накладні витрати

6

5

4

6

4

800

Знайти програму максимального випуску продукції.

Варіант 18

В наявності є три види ресурсів: І, ІІ та ІІІ, що використовуються для виготовлення трьох видів продукції: А, В та С. Норма витрат ресурсів на одиницю товару кожного виду представлена в таблиці:

Ресурс

Норма витрат на одиницю продукції

А

В

С

І

1

2

0

ІІ

2

1

0

ІІІ

0

1

0

У розпорядженні підприємства знаходиться 500 одиниць ресурсу І, 550 одиниць ресурсу ІІ та 200 одиниць ресурсу ІІІ. Прибуток від реалізації одиниці продукту А становить 3 у.о., продукції В – 4 у.о. та продукції С – 1 у.о. Визначити оптимальний план виробництва, при якому прибуток буде максимальний.

Варіант 19

Меблева фабрика виготовляє столи, стільці, бюро та книжкові шафи. При виготовленні даних товарів використовується два різних види дошки, при чому фабрика має в наявності 1500 м3 дошки типу І та 1000 м3 дошки типу ІІ. Крім того, задані трудові ресурси в кількості 300 чол.

В таблиці наведено дані, щодо нормативних витрат з видів ресурсів на виготовлення та прибуток від реалізації 1 одиниці виробу:

Ресурси

Затрати на одиницю товару

Столи

Стільці

Бюро

Книжкова шафа

Дошка І типу, м3

5

1

9

12

Дошка ІІ типу, м3

2

3

4

1

Трудові ресурси, осіб

3

2

5

10

Прибуток, грн./шт.

12

5

15

10

 

Визначити оптимальний асортимент, при якому прибуток буде максимізований, якщо відношення кількості столів до кількості стільців дорівнює 1:6.

Варіант 20

З складів привозять на цегляний завод пісок. Кількість запасів на складі та потреби заводів наведені в таблиці. Необхідно доставити пісок зі складу на цегляний завод з мінімальними витратами на перевезення.

Споживач

Склад

Цегляний завод

Запаси на складах

1

2

3

4

1

2

5

5

5

55

2

1

2

1

4

80

3

3

1

5

2

65

Обсяги споживання

45

40

75

40

200

Варіант 21

Тканина трьох артикулів виготовляється на ткацьких станках двох типів з різною продуктивністю. Для виготовлення тканини використовується пряжа та фарбник. У таблиці наведена потужність станків (тис. станко-год), ресурси пряжи та фарбника (тис. кг), продуктивність станків за кожним видом тканини (м/год), норми втрат пряжи та фарби (кг на 1000 м) та ціна (у.о.) за 1 м тканини.

Види ресурсів

Обсяг ресурсів

Продуктивність та норма витрат

1

2

3

Станки І типу

30

20

10

25

Станки ІІ типу

45

8

20

10

Пряжа

30

120

180

210

Фарба

1

10

5

8

Ціна

 

15

15

20

 

Визначте оптимальний асортимент, що максимізує отриманий прибуток, якщо собівартість 1 м тканини складає відповідно 3, 5 та 15 у.о.

Варіант 22

Цегляний завод випускає цеглу двох марок (І та ІІ). Для виробництва цегли використовується глина трьох видів (А, В та С). За місячним планом завод повинен випустити 10 умовних одиниць цегли марки І та 15 умовних одиниць цегли марки ІІ. В таблиці наведені витрати різних марок глини для виробництва однієї умовної одиниці цегли кожної марки та місячний запас глини.

Марка

Обсяг глини, що необхідний для виробництва 1 умовної одиниці цегли

А

В

С

І

1

0

1

ІІ

0

2

2

Запаси глини

15

36

47

Скільки умовних одиниць цегли різних марок повинен випустити завод для перевиконання плану, щоб забезпечити найбільший прибуток, якщо відомо, що від реалізації 1 умовної одиниці цегли марки І завод отримує прибуток 4 у.о., а від реалізації цегли марки ІІ – 7 у.о.?

Варіант 23

В плановому році будівельні організації міста переходять на будівництво будинків типу Д-1, Д-2, Д-3 та Д-4. Дані про кількість квартир різного типу в кожному з зазначених типів будинків та їх планова собівартість наведена в таблиці:

Тип будинків

Тип квартир

Д-1

Д-2

Д-3

Д-4

Однокімнатні

10

18

20

15

Двокімнатні:

- не суміжні

- суміжні

 

40

-

 

-

20

 

20

-

 

-

60

Трьохкімнатні

60

90

10

-

Чотирьохкімнатні

20

10

-

5

Планова собівартість, у.о.

830

835

360

450

 

Річний план введення в експлуатацію житла складає відповідно 800, 1000, 900, 2000 та 700 квартир вказаних типів. Виходячи з необхідності виконання плану (можливість його перевиконання за всіма показниками), сформуйте задачу мінімізації обсягу капітальних вкладень в житлове будівництво в плановому році.

Варіант 24

Підприємство виробляє продукції трьох типів П1, П2 та П3, використовуючи при цьому три види сировини: С1, С2 та С3, запаси яких обмежені. Затрати сировини кожного виду при виготовленні одиниці продукції кожного типу подано в таблиці:

Продукція

Сировина

Доходи від продажу продукції

С1

С2

С3

П1

1

3

4

7

П2

2

2

6

8

П3

3

1

0

9

Загальні запаси

15

22

36

 

 

Складіть план випуску продукції кожного виду так, щоб дохід підприємства був максимальним.

Варіант 25

На кондитерській фабриці випускається три види карамелі: К1, К2 та К3. для виготовлення карамелі необхідний цукор, патока та повидло. Запаси сировини, витрати сировини на виготовлення карамелі та прибуток, що отримує підприємство від продажу 1 т карамелі, наведені в таблиці:

Сировина

Витрати сировини

Запаси

К1

К2

К3

Цукор

0,7

0,5

0,6

800

Патока

0,3

0,2

0,4

400

Повидло

0,1

0,3

0,2

250

Прибуток

1000

1120

1258

 

 

Скласти план випуску карамелі, що максимізує прибуток, якщо випуск карамелі К1 повинен бути не менше 150 т.

Варіант 26

Фірма виготовляє два види продукції А і В, використовуючи два типи сировини. Запас сировини кожного типу складає 240 та 210 одиниць. На виробництво одиниці продукції А використовується 3 одиниці 1-го типу сировини та 3 одиниці сировини 2-го типу. На виробництво одиниці продукції В витрачається 5 одиниць сировини 1-го типу та 4 одиниці сировини 2-го типу. Відділ маркетингу вважає, що виробництво продукції виду А не повинно перевищувати 65% загального обсягу реалізації продукції обох видів. Ціна за одиницю продукції складає 10 грн., а за одиницю продукції В – 40 грн. Визначити оптимальний план виробництва продукції, що максимізує доход фірми.

Варіант 27

Фірма виготовляє деталі для автомобіля. Кожна деталь повинна пройти послідовну обробку на трьох станках, час використання яких складає по 10 годин на день для кожного. Тривалість обробки у хвилинах однієї деталі типу А складає 10, 6 та 8 хвилин на 1-му, 2-му та 3-му станках відповідно. Деталь типу В обробляється протягом 5, 20 та 15 хвилин на 1-му, 2-му та 3-му станках. Прибуток від реалізації однієї деталі кожного типу складає 20 та 30 грн. Визначити оптимальний випуск деталей кожного типу на день, який максимізує прибуток фірми.

Варіант 28

Фірма виготовляє два види продукції А і В. Обсяг збуту продукції А складає не менше 60% загального обсяг реалізації продукції обох видів. Для виготовлення продукції А і В використовується одна і та ж сама сировина, добовий запас якої обмежений 100 кг, при цьому на виготовлення одиниці продукції А витрачається 2 кг сировини, а на виготовлення одиниці продукції В – 4 кг. Прибуток від реалізації одиниці продукції А складає 80 грн., а від одиниці продукції В – 90 грн.. Визначити оптимальний випуск продукції А та В на добу так, щоб загальний прибуток фірми був максимальним.

Варіант 29

Фірма має намір рекламувати свою продукцію, використовуючи місцеву радіо- та телевізійну мережі. Витрати на рекламу в бюджеті фірми обмежені сумою у 5000 грн. на місяць. Кожна хвилина радіо реклами обходиться фірмі в 25 грн., а кожна хвилина телереклами – 500 грн. Фірма хоче використовувати радіомережу принаймні в два рази частіше, ніж телебачення, а маркетологи вважають, що обсяг збуту, який забезпечує кожна хвилина телереклами, в 25 разів більший від обсяг збуту, що забезпечується хвилиною радіо реклами. Визначити оптимальний розподіл грошей між радіо- та телерекламою.

Варіант 30

Процес виготовлення двох видів промислових виробів полягає в послідовній обробці кожного з них на трьох станках. Час використання цих станків для виробництва даних виробів обмежений десятьма годинами на добу. Час обробки и прибуток від реалізації одного виробу кожного виду наведені в таблиці. Визначити оптимальний добовий випуск виробів першого та другого виду, якщо ринок збуту виробу першого виду завжди більший від другого.

Вид виробу

Час обробки одного виробу (хв.)

Прибуток (у.о.)

Станок 1

Станок 2

Станок 3

1

10

6

8

2

2

5

20

15

3

 

 

 

Додаток 6

Завдання 4 "Побудова діаграм"

На основі відповідних даних варіанту побудувати:

1, 5. Гістограму та пелюсткову діаграму – на основі даних трьох підприємств;

2, 3. Графік, кругову діаграму – на основі даних про підприємство номер якого відповідає номеру варіанта;

4. Змішану (комбіновану) діаграму – на основі даних про підприємство номер якого відповідає номеру варіанта та розрахунку ланцюгових темпів приросту, що розраховується за формулою:

,

(2)

6. Бульбашкову – на основі даних про основні показники роботи підприємства та обсяги виробленої продукції (примітка: ОВЗ – основні виробничі засоби).

7. На основі утворених графіків зробіть висновки про роботу підприємств. Кожен з графіків доповніть таблицями з вихідними даними.

Вихідні дані для виконання 1-4 задачі

Обсяги виробленої продукції приватними підприємствами м. Київа
у першому півріччі 2014р.

№ з/п

Підприємство

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

1

Мрія

71,9

69,5

54,7

56,2

61,5

74,1

2

Калина

65,3

52,1

69,5

49,7

52,7

58,7

3

Таврія

54,7

52,2

59,4

62,7

69,2

58,5

4

Злагода

65,4

67,2

61,9

54,3

52,1

49,2

5

Крокус

75,2

69,5

67,2

61,3

69,7

70,5

6

Спектр

63,4

67,1

61,3

57,1

52,3

50,9

7

Плаза

69,7

65,4

59,4

70,4

71,5

75,3

8

Північ

54,7

62,1

74,3

62,1

57,4

60,2

9

Агата

57,7

62,3

65,4

69,2

74,1

75,2

10

Нива

62,3

73,4

79,2

73,5

74,3

68,5

11

Жайвір

61,9

69,7

72,3

68,2

65,4

63,2

12

Жако

52,3

58,2

67,1

52,9

54,9

60,5

13

Жовтень

62,7

69,7

54,3

59,2

52,3

69,7

14

Лідер

69,5

54,3

51,2

70,3

74,5

73,2

15

Пані

54,3

57,5

73,5

79,2

72,1

68,3

16

Палацо

54,2

62,1

69,7

74,5

70,3

68,3

17

Партнер

63,2

54,3

59,5

67,1

65,2

67,9

18

Статус

65,4

59,7

53,2

57,5

63,1

60,5

19

Ранок

52,3

67,2

60,7

53,2

57,2

61,7

20

Сезон

61,5

70,3

74,2

76,2

73,7

70

21

Чайка

73,2

75,9

79,3

74,5

72,7

70,3

22

Дніпро

69,2

74,1

60,2

57,1

54,3

61,5

23

Артем

75,7

69,9

70,2

74,5

76,9

79,8

24

Зоря

69,3

65,4

61,2

57,3

52,1

54,9

25

Близнюки

74,3

67,2

64,7

61,2

68,3

74,2

26

Київський

64,5

61,3

57,8

50,6

51,2

49,3

27

Роза-вітру

68,9

63,2

61,1

58,5

64,3

68,5

28

Дружба

56,7

59,5

61,8

65,6

69,0

71,2

29

Молодість

71,4

75,6

68,4

61,2

59,8

63,4

30

Хміль

71,2

67,6

64,3

56,5

59,4

63,4

 

Номери підприємств для виконання 1 задачі

 

Варіант

Номери підприємств

1

1

2

3

2

4

5

6

3

7

8

9

4

10

11

12

5

13

14

15

6

16

17

18

7

19

20

21

8

22

23

24

9

25

26

27

10

28

29

30

11

1

4

7

12

10

13

16

13

19

22

25

14

1

10

28

15

2

5

8

16

11

14

17

17

20

23

26

18

4

13

29

19

3

6

9

20

12

15

18

21

21

24

27

22

7

16

30

23

1

5

9

24

8

10

19

25

13

25

30

26

6

12

29

27

9

15

27

28

14

17

24

29

15

21

25

30

13

17

23

 

 

Вихідні дані для виконання 6 задачі

Варіант 1

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

120,5

110,7

95,5

98,3

110,7

114,8

Чисельність працівників, осіб

54

43

38

40

49

36

 

Варіант 2

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

175,7

130,4

168,7

102,8

130,2

150,5

Чисельність працівників, осіб

58

53

62

40

55

54

 

Варіант 3

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

66,6

67,4

73,9

74,1

78,3

68,3

Чисельність працівників, осіб

24

25

26

26

32

26

 

Варіант 4

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

89,7

75,4

74,9

72,1

70,1

68,3

Чисельність працівників, осіб

59

48

43

39

39

37

 

Варіант 5

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

136,5

114,8

109,8

98,2

115,7

120,8

Чисельність працівників, осіб

103

95

87

81

91

98

 

Варіант 6

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

114,6

130,6

120,7

98,2

95,6

90,4

Чисельність працівників, осіб

87

90

85

78

74

72

 

Варіант 7

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

110,7

120,5

100,5

108,9

110,7

120,5

Чисельність працівників, осіб

36

29

36

31

32

35

 

Варіант 8

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

84,6

101,7

103,2

99,8

95,3

93,2

Чисельність працівників, осіб

41

45

48

43

38

31

 

Варіант 9

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

34,6

48,6

59,8

60,6

84,9

100,8

Чисельність працівників, осіб

78

89

96

98

120

137

 

Варіант 10

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

78,9

90,8

105,6

96,7

93,3

83,9

Чисельність працівників, осіб

78

89

96

90

92

84

 

Варіант 11

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

23,1

28,7

32,1

28,7

25,1

24,5

Чисельність працівників, осіб

34

42

46

41

38

38

 

Варіант 12

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

174,3

213,7

230,9

169,1

189,4

245,1

Чисельність працівників, осіб

94

110

134

92

100

125

 

Варіант 13

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

201,4

219,5

154,3

180,4

164,2

222,5

Чисельність працівників, осіб

152

178

154

155

157

163

 

Варіант 14

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

89,4

83,2

76,5

93,5

99,4

105,6

Чисельність працівників, осіб

34

29

25

39

47

53

 

Варіант 15

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

157,17

146,27

134,49

164,37

174,75

185,64

Чисельність працівників, осіб

81

69

60

93

112

127

 

Варіант 16

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

121,4

113,3

104,5

128,1

136,6

145,5

Чисельність працівників, осіб

78

72

64

83

94

123

 

Варіант 17

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

167,6

137,6

109,6

113,3

98,5

81,3

Чисельність працівників, осіб

135

125

111

144

163

182

 

Варіант 18

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

162,9

124,4

109,7

90,8

80,2

60,4

Чисельність працівників, осіб

52

39

23

34

48

42

 

Варіант 19

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

123,7

237,8

189,7

132,1

156,8

200,8

Чисельність працівників, осіб

78

138

105

85

97

112

 

Варіант 20

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

249,8

278,1

302,1

346,3

310,3

270,8

Чисельність працівників, осіб

190

180

121

105

143

166

 

Варіант 21

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

63,5

76,3

89,5

64,3

60,2

53,0

Чисельність працівників, осіб

38

65

78

63

60

45

 

Варіант 22

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

390,6

345,7

320,7

290,8

270,4

310,4

Чисельність працівників, осіб

140

134

120

100

85

110

 

Варіант 23

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

111,2

84,1

90,1

98,7

134,7

150,1

Чисельність працівників, осіб

51

77

70

66

59

45

 

Варіант 24

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

231,6

201,8

170,8

155,7

142,5

235,9

Чисельність працівників, осіб

77

86

93

98

105

112

 

Варіант 25

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

361,3

314,8

266,4

242,9

222,3

468,0

Чисельність працівників, осіб

95

106

114

121

129

106

 

Варіант 26

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

68,9

63,2

61,1

40,1

64,3

68,5

Чисельність працівників, осіб

56,7

59,5

61,8

65,6

69

71,2

 

Варіант 27

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

403,0

351,1

297,2

270,9

248,0

522,0

Чисельність працівників, осіб

123

138

149

157

168

138

 

Варіант 28

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

168,9

154,8

130,2

117,8

100,7

85,1

Чисельність працівників, осіб

94

83

77

62

69

54

 

Варіант 29

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

282,6

246,2

208,4

190,0

173,9

366,0

Чисельність працівників, осіб

146

163

177

186

200

163

 

Варіант 30

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вартість ОВЗ, тис. грн.

231,6

201,8

170,8

155,7

142,5

300

Чисельність працівників, осіб

77

86

93

98

105

86

 

 

Додаток 7

Завдання 5 "Створення інтерфейсу для роботи з книгоюExcel "

 

Необхідно створити титульний аркуш для робочої книги, що містить виконанні завдання навчальної практики.

Дане завдання є творчим і оформлення аркуша є авторським.

Необхідними елементами є відомості щодо автора виконання навчальної практики, номеру варіанту та кнопки управління для переходу на аркуші з виконаними завданнями.

В звіт заносяться тексти макросів, що прикріплені до відповідних кнопок управління.

За бажанням можна створити макроси для автоматизації виконання  завдань навчальної практики (оцінюються додатково)

 

 

 

 

 

Для нотаток