Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Інвестування

Перелік питань для підготовки до іспиту з „Інвестування”

(ПИТАННЯ ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ, 10 БАЛІВ)

 

 1. Економічна сутність поняття “Інвестиції”
 2. Класифікація інвестицій за різними ознаками
 3. Сутність понять “Інвестиційна діяльність” та “Інвестиційний процес”
 4. Загальна характеристика об’єктів інвестиційної діяльності
 5. Загальна характеристика суб’єктів інвестиційної діяльності
 6. Фінансово-кредитні установи на інвестиційному ринку
 7. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності
 8. Інвестиційна стратегія: сутність та процес формування
 9. Інвестиційний ринок та його елементи
 10.  Інфраструктура ринку інвестицій та її складові
 11.  Кон'юнктура інвестиційного ринку: сутність та стадії
 12.  Інвестиційний клімат та чинники його формування
 13. Види цінних паперів в Україні
 14. Ринок цінних паперів: сутність та види
 15.  Учасники ринку цінних паперів та їх характеристика
 16.  Характеристика видів професійної діяльності на фондовому ринку
 17. Сутність та об’єкти реальних інвестицій
 18. Інвестиційний проект: його сутність та складові
 19. Сутність та фази інвестиційного циклу
 20. Класифікація інвестиційних проектів за різними ознаками
 21.  Бізнес-план інвестиційного проекту: зміст та порядок складання
 22.  Показники оцінки ефективності інвестиційного проекту
 23.  Проектний ризик: сутність та класифікація
 24.  Характеристика заходів протидії інвестиційним ризикам
 25.   Зміст та завдання управління інвестиційними проектами
 26. Моніторинг  інвестиційного проекту: зміст, принципи та види
 27.  Сутність та класифікація інвестиційних ресурсів
 28.  Самофінансування як метод формування інвестиційних ресурсів
 29.  Акціонування як метод формування інвестиційних ресурсів
 30.  Інвестиційний кредит як метод формування інвестиційних ресурсів
 31.  Державне фінансування як метод формування інвестиційних ресурсів
 32.  Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу
 33.  Класифікація інновацій за різними ознаками
 34.  Об’єкти інноваційної діяльності та їх характеристика
 35.  Суб’єкти  інноваційної діяльності та їх функції
 36. Фінансова підтримка інноваційної діяльності
 37.  Сутність та специфіка іноземних інвестицій
 38.  Види та форми іноземних інвестицій
 39. Міжнародні фінансово-кредитні інститути на інвестиційному ринку
 40.  Спеціальні (вільні) економічні зони: визначення, види та мета створення 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Інвестування»

для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

освітнього ступеня бакалавр

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи інвестування

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

 

2.

Тема 2. Інвестиційний ринок

 

Міні-лекція (конспект)

Проведення дискусії з елементами аналізу

Тестовий контроль знань

1

 

3.

 

Тема 3. Методологічні засади оцінки доцільності інвестиції

Тема 4. Інвестиційні ресурси

Міні-лекція (конспект)

Міні-кейс «Оцінка доцільності інвестицій»

2

 

4.

 

Тема 5. Фінансові інвестиції

Міні-лекція (конспект)

Вирішення практичних задач

Усне опитування

1

5.

 

Тема 6. Реальні інвестиції

Міні-лекція (конспект)

Тестовий контроль знань

1

6

Тема 7. Інвестиційний проект      

Міні-лекція (конспект)

Тестовий контроль знань

Вирішення практичних задач

2

7

Тема 8. Управління реалізацією інвестиційного проекту

Міні-лекція (конспект)

Тестовий контроль знань

Проведення дискусії з елементами аналізу

1

8

Тема 9. Інноваційні інвестиції

Тема 10. Іноземні інвестиції

Міні-лекція (конспект)

Міні-презентація доповіді

Тестовий контроль знань

1

 

10

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

9.

Комплексна аудиторнаконтрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

20

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Індивідуальне завдання у формі розрахункової роботи

письмова або електронна

за місяць до початку сесії на кафедру або на електронну пошту викладача

захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання індивідуальної роботи на вибір

1. Аналітичний огляд наукових публікацій за обраною тематикою

2. Підготовка доповіді у MS PowerPoint за обраною тематикою

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою тематикою (визначається викладачем)

4. Написання наукової статті

5. Участь в олімпіаді, науковій конференції, семінарі, круглому столі

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

письмова або електронна

індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

30

Разом

50

Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

 

У міжсесійний період передбачено виконання студентами заочної форми навчання позааудиторної обов’язкової розрахункової роботи та вибіркового індивідуального завдання. Передбачено у міжсесійний період підготовку та захист:

- обов‘язкового індивідуального завдання у формі розрахункової роботи;

- індивідуальної роботи на вибір, а саме: аналітичний огляд наукових публікацій за обраною тематикою; підготовка доповіді за обраною тематикою; переклад літературних джерел іншомовного походження за тематикою курсу; написання наукової статті; участь в олімпіаді, науковій конференції, семінарі, круглому столі; виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) (див. «Карту самостійної роботи студентів» заочної форми навчання).

Виконані індивідуальні завдання з науки студенти заочної форми навчання здають на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії. Студенти зобов’язані захистити індивідуальні завдання під час сесії або в День заочника в ході відвідування індивідуальних занять викладача у визначений ним час.

До складу обов‘язкового індивідуального завдання у формі розрахункової роботи входить п‘ять задач, кожна з яких оцінюється в балах (див. табл. 4.4.1).

Таблиця 4.4.1

Шкала оцінювання виконання задач з розрахункової роботи

Розв’язок завдання

Оцінка (балів)

Студент вірно вирішив розрахункову задачу. При вирішенні задачі було наведено необхідні формули та теоретичні положення, зроблено аналітичний висновок.

4

Студент в цілому вірно вирішив задачу. Вірно представив необхідні розрахункові формули. Розрахунок містить незначні помилки, що в цілому не впливають на хід розв’язку і аналітичний висновок.

3

Студент частково вирішив задачу. Вірно представив необхідні формули, але допустив певні помилки під час розрахунку показників, що однак не значною мірою вплинуло на результат розв‘язку.

2

Студент не вирішив або невірно вирішив задачу – результат розрахунку (числове значення показників, розмірність показників, аналітичні висновки) є хибними.

0

 

Максимальна оцінка за виконання індивідуального домашнього завдання у формі розрахункової роботи за умови її успішного захисту - 20 балів.

Виконану розрахункову роботу необхідно надати на кафедру за місяць до початку сесії. Роботи реєструються та перевіряються викладачем. Захист розрахункової роботи буде проводитись у ході співбесіди зі студентом.

 


Типова форма обов‘язкового індивідуального завдання у формі розрахункової роботи

 

№ варіанту – остання цифра залікової книжки.

 

Задача 1

 

Приватне підприємство «Стар» у поточному році отримала чистий прибуток у розмірі А тис. грн. З них Б% вона хоче спрямувати на інвестиції строком на 5 років. Вона розглядає три альтернативні варіанти розміщення вільних коштів:

а) у банк «Статус» на депозитний рахунок під В% річних за умови нарахування складних відсотків Г рази на рік;

б) у банк «Сатурн» на депозитний рахунок під Д% за умови нарахування простих відсотків;

в) надання позики іншому підприємству під Е% за умови нарахування складних відсотків.

Здійсніть відповідні розрахунки і дайте відповідь на запитання, якому із варіантів підприємство «Стар» має надати перевагу?

Параметри                                 

Варіант

А

Б

В

Г

Д

Е

0

800

50

12

2

18

15

1

300

40

10

4

19

16

2

460

60

11

2

16

14

3

580

70

12

4

18

15

4

900

50

10

2

19

16

5

340

40

13

4

20

14

6

880

60

11

2

17

15

7

500

70

12

4

18

16

8

780

45

11

2

20

14

9

600

80

13

4

21

15

 

Задача 2

 

Для фінансування інвестиційного проекту компанія потребує А тис. грн. З них Б% воно планує виділити з власного нерозподіленого прибутку, В% коштів залучити через емісію привілейованих акцій, а решту - отримати як банківський кредит. Вартість власних коштів підприємства становить Г%, ставка дивіденду за привілейованими акціями – Д%, а річна ставка за банківським кредитом – Е%. Податок на прибуток – 18%.

Розрахуйте середньозважену вартість капіталу. Вкажіть, чи є вона прийнятною для компанії, якщо внутрішня норма дохідності (IRR) за проектом – Є%.

 

 

Параметри                                       

Варіант

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

0

400

50

15

16

17

20

17,6

1

700

20

40

15

16,5

24

20,1

2

600

25

35

17

18

23

20,5

3

900

30

35

14

16

20

18

4

450

40

50

18

18,5

23

21,7

5

500

45

15

17

19

24

22

6

680

15

60

16

17

24

18,6

7

780

35

30

15

17

22

19

8

560

20

40

14

16,5

21

17,9

9

620

25

35

19

20,5

25

21,7

 

 

Задача 3

 

Підприємство з виготовлення токарного обладнання розпочинає виробництво нового верстату. Знайти точку беззбитковості за річним обсягом продажу даного виду продукції, якщо ціна одиниці виробу - А грн., постійні витрати – Б тис. грн. на рік, змінні витрати на одиницю виробу – В грн.

Розв‘язок продемонструйте графічно. Додатково дайте відповідь на запитання, як зміниться точка беззбитковості, якщо ціна виробу зросте на Г%.

Параметри                                       

Варіант

А

Б

В

Г

0

700

800

430

4

1

550

950

210

7

2

1340

2800

870

8

3

2000

5000

950

5

4

890

6000

500

3

5

480

4000

170

4

6

320

1060

160

6

7

560

970

310

7

8

990

1600

460

8

9

1300

7500

900

5

 

 

 

 

 

Задача 4

 

Розрахуйте поточну вартість та сукупну дохідність купонної облігації, якщо до погашення лишилось А років, купонна ставка за облігацією складає Б % на рік, а купонні платежі виплачуються В. Ставка дохідності за схожими інструментами на фінансовому ринку встановлена на рівні Г %. Ціна купівлі облігації на ринку складає Д грн., а ціна продажу рівна номіналу облігації і складає Е грн. Обґрунтуйте доцільність купівлі такої облігації за показником Є.

Параметри                                  

Варіант

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

0

3

13

щорічно

12

2400

2500

поточної вартості

1

4

15

при погашенні

14

3800

4000

дохідності

2

5

17

щорічно

15

2450

2500

дохідності

3

3

17

при погашенні

16

1530

1500

поточної вартості

4

4

19

при погашенні

17

2080

2000

поточної вартості

5

5

13

щорічно

14

2700

3000

дохідності

6

3

18

щорічно

15

1030

1000

дохідності

7

4

15

при погашенні

14

2140

2200

поточної вартості

8

5

17

щорічно

16

3010

3000

дохідності

9

3

14

при погашенні

12

1800

2000

поточної вартості

 

Задача 5

 

Підприємство планує реалізувати трирічний інвестиційний проект з такими умовами: початкові інвестиційні витрати складуть ІС грн., грошові потоки з 1 по 3 роки складуть відповідно CF1, CF2, CF3 грн., а ставка дисконтування встановлена на рівні r %, а очікуваний темп інфляції – i %. Оцініть ефективність проекту за такими показниками: PP, NPV, PI, DPP.

Параметри                               

Варіант

ІС

CF1

CF2

CF3

r

i

0

2000

800

1200

700

10

8

1

5000

1500

2500

1500

11

10

2

4500

400

500

4300

9

10

3

7000

2000

2000

4000

12

5

4

8600

2000

3000

5600

8

6

5

9900

1000

1000

12000

9

10

6

4600

700

1300

3000

10

8

7

3000

1000

1200

1300

11

7

8

2800

900

950

1800

12

7

9

9000

5000

2000

3600

11

5

 

 

Розподіл варіантів тем індивідуальної вибіркової роботи у формі доповіді визначено у таблиці 4.4.2. Індивідуальний варіант завдання визначається за порядковим номером студента у відомості.

Таблиця 4.4.2

Перелік тем доповідей

Порядковий

номер студента у відомості

Тема індивідуального завдання

 1.  

Роль держави на вітчизняному інвестиційному ринку

 1.  

Еволюція поглядів на сутність інвестицій

 1.  

Характеристика інвестиційної діяльності банків України

 1.  

Характеристика інвестиційного клімату в Україні

 1.  

Огляд інвестиційних послуг українських банків

 1.  

Особливості інвестиційної діяльності банків країн світу

 1.  

Інститути спільного інвестування як суб‘єкти інвестиційного ринку України

 1.  

Недержавні пенсійні фонди в Україні: роль та характеристика діяльності

 1.  

Розвиток фондів фінансування будівництва в Україні

 1.  

Інвестиційна діяльність вітчизняних страхових компаній

 1.  

Діяльність фірм-девелоперів в Україні

 1.  

Аналіз діяльності проектних фірм в Україні

 1.  

Сучасна інвестиційна стратегія України

 1.  

Інвестиційна стратегія на місцевому рівні (на прикладі конкретного регіону / міста)

 1.  

Вплив фінансово-економічної кризи 2008-2010 рр. на інвестиційний процес в Україні

 1.  

Ринок акцій України протягом останніх п’яти років

 1.  

Ринок облігацій України у протягом останніх п’яти років

 1.  

Ринок іпотечних цінних паперів в Україні протягом останніх п’яти років

 1.  

Діяльність фондових бірж в Україні

 1.  

Характеристика депозитарної діяльності на фондовому ринку України

 1.  

Діяльність торговців цінними паперами в Україні

 1.  

Сучасний стан та тенденції реального інвестування в Україні

 1.  

Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку будівництва

 1.  

Ринок специфічних об‘єктів інвестування: досвід України та світу

 1.  

Діяльність венчурних компаній в Україні

 1.  

Державна підтримка інноваційної діяльності в Україні

 1.  

Характеристика інвестиційного кредитування в Україні.

 1.  

Фінансовий лізинг як методу фінансуванні інвестиційних проектів в Україні

 1.  

Характеристика бюджетної підтримки інвестиційної діяльності в Україні

 1.  

Інвестиційна діяльність вітчизняних підприємств

 1.  

Участь України у здійсненні інвестицій закордон.

 1.  

Діяльність Світового банку у підтримці інвестиційної діяльності.

 1.  

Вільні економічні зони: світовий досвід та тенденції сьогодення

 1.  

Напрями активізації інвестиційного процесу в Україні

 1.  

Тенденції у здійсненні іноземних інвестицій в Україну.

Вимоги до виконання індивідуальної вибіркової роботи у формі доповіді

Виконувати завдання слід засобами WS PowerPoint. Обсяг роботи – 20 слайдів. Презентація повинна містити титульну сторінку, на якій студент вказує туму доповіді, ПІП, курс і групу. Наприкінці роботи – список використаних джерел.

Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації – конкретними. Презентація має бути доповнена таблицями, графіками, схемами.

Граничний термін подання індивідуальної вибіркової роботи у формі доповіді на кафедру не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Під час консультацій викладача студент захищає свою роботу в ході співбесіди.

Одержані завдання студентів оцінюються викладачем за такою системою:

Оцінка

Критерії

10 балів

Студент бездоганно виконав завдання і належним чином його оформив. Інформацію добре ілюстровано теоретичними знаннями, фактичними даними та чинним законодавством.

5 балів

Завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, інформація про статистичні дані та чинне законодавство є застарілою, є не повною.

0 балів

Завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: питання теоретично не висвітлено, відсутні фактичні дані та розгляд чинного законодавства.

Або роботу здано без дотримання відповідних строків.

 

Розподіл варіантів тем індивідуальної вибіркової роботи у формі аналітичного огляду наукових публікацій визначено у таблиці 4.4.3. Індивідуальний варіант завдання визначається за порядковим номером студента у відомості.

 

Таблиця 4.4.3

Перелік тем аналітичного огляду наукових публікацій

Порядковий

номер студента у відомості

Тема індивідуального завдання

 1.  

Підходи до визначення поняття «інвестиції».

 1.  

Класифікація інвестицій

 1.  

Концепція життєвого циклу інвестиційного проекту в сучасній науці

 1.  

Інвестиційний цикл та інвестиційний процес

 1.  

Інвестиційний клімат

 1.  

Моделювання, аналіз та управління грошовими потоками в процесі інвестування

 1.  

Специфіка оцінки проектів у різних галузях господарства.

 1.  

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

 1.  

Оцінка інвестиційної привабливості регіону

 1.  

Інфраструктурні проекти: сутність та особливості реалізації

 1.  

Маркетингове середовище інвестиційного проекту та його аналіз

 1.  

Бізнес-планування в інвестиційній діяльності

 1.  

Екологічно-орієнтовані проекти

 1.  

Соціальний інвестиційний проект

 1.  

Методи оцінки венчурних проектів

 1.  

Методи аналізу фінансового стану підприємства

 1.  

Проблеми фінансування інвестиційних проектів українських підприємств

 1.  

Світовий досвід фінансування інвестиційних проектів

 1.  

Інвестиційне кредитування

 1.  

Використання моделі оцінки капітальних активів (CAPM)

 1.  

Оптимізація структури та розподілу інвестиційних ресурсів

 1.  

Види інвестиційних ризиків та фактори, що на них впливають

 1.  

Сучасні підходи до оцінки інвестиційних ризиків.

 1.  

Використання методу імітаційного моделювання Монте-Карло

 1.  

Оцінка та реалізація інвестиційних проектів інноваційного характеру

 1.  

Оцінка ефективності операцій з акціями.

 1.  

Оцінка інвестицій в облігації.

 1.  

Іпотечні цінні папери

 1.  

Реальні інвестиції

 1.  

Методи оцінки майна

 1.  

Інвестиційна діяльність міжнародних фінансово-кредитних інститутів

 1.  

Інтелектуальні інвестиції

 1.  

Інвестиційна політика держави

 1.  

Іноземні інвестиції: характеристика та види

 1.  

Прийоми технічного аналізу на фондовому ринку

 

 

Вимоги до виконання індивідуальної вибіркової роботи у формі аналітичного огляду наукових публікацій

Для анотації використовується 5 статей, опублікованих у наукових виданнях за останні п’ять років, які відповідають наступним вимогам: наявність в роботі постановки проблеми, аналізу основних публікацій з даної тематики, викладу основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів, висновків, списку літератури.

Виконувати завдання слід на аркушах формату А4, поля – по 2 см, абзацний відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки обов‘язково мають бути пронумеровані. Робота повинна містити титульну сторінку, на якій студент ставить дату подання роботи на кафедру та особистий підпис. Обсяг анотації однієї статті  - 2 друковані сторінки, загальний обсяг роботи – 9-11 друкованих сторінок. Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації – конкретними. До анотації обов’язково додається ксерокопія статей, проаналізованих студентом.

Граничний термін подання індивідуальної вибіркової роботи у формі аналітичного огляду наукових публікацій на кафедру не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Під час консультацій з викладачем студент захищає свою роботу в ході співбесіди.

Одержані завдання студентів оцінюються викладачем за такою системою:

Оцінка

Критерії

10 балів

Студент бездоганно виконав завдання і належним чином його оформив. Проаналізував 5 наукових статей за відповідною тематикою. Робота виконана в логічній послідовності, студентом виділено спільні думки авторів стосовно відповідної проблематики та визначено основні відмінності в поглядах науковців.

5 балів

Студент не досить ґрунтовно виконав роботу, відсутні елементи науково-дослідного характеру, є не відповідність стандартам оформлення.

0 балів

Завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: 3 статті не відповідають тематиці або не відповідають вимогам до статей, відсутність науково-дослідного характеру в роботі, не відповідність стандартам оформлення.

Або роботу здано без дотримання відповідних строків.

 

Для виконання індивідуальної вибіркової роботи у формі перекладу літературних джерел іншомовного походження за тематикою курсу студент самостійно обирає джерело, переклад якого він буде виконувати. Обов‘язковою вимогою при виборі джерела перекладу є те, що воно має бути англомовним, а його тематика має стосуватись дисципліни «Інвестування». Це може бути підручник, монографія, стаття або інша праця наукового характеру, аналітичний звіт.

Вимоги до виконання індивідуальної вибіркової роботи у формі перекладу літературних джерел іншомовного походження за тематикою курсу

Виконувати завдання слід на аркушах формату А4, поля – по 2 см, абзацний відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Обсяг перекладу - 15 друкованих сторінок, що обов‘язково мають бути пронумеровані. Робота повинна містити титульну сторінку, на якій студент ставить дату подання роботи на кафедру та особистий підпис. Для виконання завдання обирається суцільний розділ, сторінки якого перекладаються підряд. В разі, якщо розділи невеликі, обирається кілька розділів на розсуд студента. Текст мовою оригіналу обов‘язково додається.

Граничний термін подання індивідуальної вибіркової роботи у формі аналітичного огляду наукових публікацій на кафедру не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Під час консультацій з викладачем студент захищає свою роботу в ході співбесіди.

Одержані завдання студентів оцінюються викладачем за такою системою:

Оцінка

Критерії

10 балів

Студент бездоганно виконав завдання і належним чином його оформив. Обране джерело та обсяг перекладу відповідає вимогам, він виконаний якісно, застосована правильна термінологія.

5 балів

Студент не досить ґрунтовно виконав роботу, наявні елементи «штампового» перекладу, є не відповідність стандартам оформлення.

0 балів

Завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: тема не стосується курсу «Інвестування»; переклад здійснено не самостійно, шляхом дублювання професійного перекладу; текст оригіналу написаний не у науковому стилі; недотримані стандарти оформлення.

Або роботу здано без дотримання відповідних строків.

 

За власною ініціативою студент може приймати участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, які є корисними в рамках вивчення науки «Інвестування», а також олімпіаді з дисципліни, виконанні завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).