Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика

Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

факультет  обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково –

педагогічної  роботи ______________А.М.Колот

“_20__”  грудня___2018 р.

 

                             

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика    

 

 

 

рівень вищої освіти

галузь знань

спеціальність

 

освітні програми/ спеціалізації

 

 

 

тип дисципліни

 

 

другий (магістерський)

07 «Управління та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

 

«Облік і аудит»,

«Податковий менеджмент»

 

 

 

обов’язкова

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу

______________ Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ________ Л.М.Кіндрацька

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

 

Розробник:

 

Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: parasiy_vergunenko@bigmir.net

 

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

 2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………………

7

Тема 1.  Сутність корпоративного управління та його аналітичне забезпечення ……………………………………..…………………………

 

7

 

Тема 2. Фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного сектору ……………………………………………………………………….

7

 

Тема 3. Аналіз вартості  та структури капіталу корпоративних компаній та механізми їх оптимізації…………………………………………………

8

 

Тема 4. Аналіз маркетингової та цінової стратегії підприємств корпоративного сектору …………………………….

8

 

Тема 5. Конкурентний аналіз корпоративних підприємств ………………

9

 

Тема 6. Бізнес-діагностика корпоративної культури та аналіз ефективності політики управління персоналом ………………………

9

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………………….

 

11

       2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

11

       2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

12   

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

17

       3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………….......

17

       3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

18  

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………………….

22

       4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

22

       4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для        самостійної роботи………………………………………………………………

35

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

40

       5.1. Структура екзаменаційного білету……………………………………

40

       5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента………………

41

       5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………………

43   

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………..

47

       6.1.      Основна література ……………………………………………………

47

       6.2.      Додаткова література ………………………………………………….

47

 

 

 

 

 

ВСТУП

Дисципліна “Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика” є обов’язковою дисципліною циклу професійної підготовки фахівців магістерського рівня для галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит» та «Податковий менеджмент». Дисципліна викладається у 2 семестрі денної і заочної форм навчання (5-й курс). Загальний обсяг часу на навчальний процес дисципліни складає 120 годин або 4 кредити, в тому числі лекцій - 16 годин, практичних занять -30 годин.

Анотація навчальної дисципліни. У процесі вивчення дисципліни «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика» опрацьовуються такі тематичні  рубрики:   сутність корпоративного управління та його аналітичне забезпечення; фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного сектору з урахуванням впливу внутрішнього та зовнішнього середовищ; оцінка ефективності фінансових стратегій; методика аналізу вартості  та структури капіталу підприємств та механізми їх оптимізації; аналіз маркетингової та цінової стратегій підприємств корпоративного сектору; методика конкурентного аналізу підприємств корпоративного сектору, оцінка їх конкурентоспроможності; бізнес-діагностика корпоративної культури та аналіз ефективності політики управління персоналом.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика» сформувалася на основі диференціації та інтеграції багатьох дисциплін, зокрема таких як політекономія (економічна теорія), регіональна економіка, мікроекономіка, макроекономіка, статистика, економіка підприємства, менеджмент,  маркетинг, фінанси, бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності. Відповідно, вивчення дисципліни «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика»» здійснюється після опанування студентами зазначених дисциплін. Водночас, даний курс є методологічною основою для поглибленого вивчення на п’ятому курсі таких дисциплін професійної підготовки як фінансовий аналіз (у тому числі в банках та бюджетних установах), управлінський контроль, міжнародний аналіз господарської діяльності, стратегічний управлінський облік, внутрішній аудит, управлінський облік в банках та бюджетних установах, внутрішній аудит корпорацій, дью- ділідженс підприємств, облік в системі контролінгу, стратегічний облік об’єднань підприємств, фінансовий менеджмент тощо. У навчальних планах напрямку підготовки «Управління і адміністрування”, дисципліна «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика» є обов’язковою дисципліною та виступає невід’ємною складовою циклу професійної  підготовки магістрів.

Мета дисципліни - формування у студентів компетентностей та отримання відповідних їм результатів навчання з організації та методики проведення корпоративного аналізу та бізнес-діагностики для прийняття виважених і обґрунтованих управлінських рішень задля підвищення ефективності їх діяльності та посилення конкурентоспроможності з урахуванням галузевих особливостей та специфіки  корпоративного управління складними економічними системами.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни — творче вивчення методів, принципів та прийомів проведення корпоративного аналізу та бізнес-діагностики  з метою формування наукового мислення студентів освітньо-кваліфікаційного рівня — магістр. Завдання деталізуються за такими напрямами:

 • вивчення сутності та принципів корпоративного управління;
 • ознайомлення із завданнями та основними напрямами проведення корпоративного аналізу підприємств;
 • засвоєння методики проведення бізнес-діагностики для підприємств корпоративного сектору;
 • опанування методики оцінки ефективності організації корпоративного управління;
 • засвоєння питань, пов’язаних вивченням сучасних технологій аналізу ефективності маркетингових та цінових стратегій корпоративних утворень;
 • ознайомлення з методикою проведення аналізу конкурентоспроможності компаній;
 • визначення проблемних питань методичних підходів до аналітичного дослідження корпоративної культури на підприємстві;
 • формування навиків оцінювання ефективності кадрової політики на підприємствах.

 

Предмет дисципліни – система знань про методичний інструментарій  дослідження діяльності  компаній корпоративного сектору та про причини і наслідки зміни економічних явищ і процесів, які на неї впливають.

Об’єктом  вивчення виступають складні економічні системи об’єднань підприємств корпоративного типу різногалузевого спрямування, що функціонують  у ринковому середовищі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання

Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, або в контексті дослідницької роботи, зокрема такі знання: інноваційних технологій проведення бізнес-діагностики для потреб корпоративного управління суб’єктом господарювання;  фінансових та нефінансових показників, що формують релевантну інформацію в цілях прийняття управлінських рішень; методики оцінки поточного і майбутнього фінансового стану корпоративного підприємства, ефективності його фінансових стратегій; методики проведення бізнес-діагностики ефективності корпоративної культури на підприємстві. Критичне осмислення проблем у навчанні або професійній діяльності та на межі предметних галузей.

 1. Уміння

Розв'язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, в умовах недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької або інноваційної діяльності, зокрема, уміння подавати аналітичну  інформацію, отриману на основі професійного судження, керівництву для використання в управлінні корпоративними структурами; готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів аналітичної інформації; застосовувати наукові методи аналітичних досліджень та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

 1. Комунікація

Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до управлінського персоналу компаній

 1. Автономність та відповідальність

Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Сутність корпоративного управління та його аналітичне забезпечення

Сутність та принципи корпоративного управління. Класифікація видів  корпоративних утворень: господарські товариства (акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство); господарські об’єднання (асоціація, корпорація, консорціум, концерн т ін.). Переваги корпоративного типу управління. Аналіз  розвитку корпоративної власності в Україні. Проблеми  вітчизняного корпоративного сектору. Роль економічного аналізу в системі корпоративного управління в сучасному бізнесі, основні його завдання.

Роль корпоративного управління в забезпеченні інтересів акціонерів. Аналіз правових аспектів корпоративних відносин. Аналіз моделей корпоративного фінансування. Аналітичні показники, що характеризують ефективність організації корпоративного управління.

 

 

Тема 2. Фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного сектору

 

Консолідована фінансова звітність корпорацій та напрями її аналізу. Поняття фінансової діагностики діяльності підприємств корпоративного сектору. Мета, завдання, методологічна основа фінансової діагностики та її інформаційне забезпечення. Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємств корпоративного сектору та їх окремих структурних підрозділів. Аналіз ліквідності та платоспроможності. Аналіз ділової активності корпоративних структур на основі коефіцієнтів оборотності. Аналіз ефективності діяльності компаній. Аналіз грошових потоків компаній за регіональними сегментами та окремими структурними одиницями.

Система відносних показників прибутковості (рентабельності) діяльності підприємств корпоративного сектору: рентабельність корпоративної участі, прибутковості активів (ROA), капіталу (ROE), продажів, загального коефіцієнту загальної рентабельності, рентабельності окремих видів продукції. Формула Дюпона та методика моделювання окремих показників прибутковості на її основі. Коефіцієнт прибутковості інвестованого капіталу. Маржа валового прибутку (Gross Profit Margin). Маржа чистого прибутку (Net Profit Margin). Аналіз фінансових проблем діяльності компаній. Основи фінансового планування і прогнозування діяльності компаній. Аналіз економії за рахунок масштабів діяльності та вертикальної інтеграції. Сучасні технології аналізу ефективності фінансових стратегій підприємств корпоративного сектору. Аналіз ризиків корпоративних підприємств. Показники, що визначають положення корпоративних підприємств на фондовому ринку.

 

Тема 3. Аналіз вартості  та структури капіталу компаній та механізми їх оптимізації

 

Розвиток теорій структури капіталу.  Політика корпоративних об’єднань  щодо структури капіталу. Ієрархічна  теорія структури капіталу. Аналіз структури капіталу корпорацій. Аналіз ризику  з урахуванням структури капіталу.  Аналіз структури корпоративної власності.  Аналіз стійкості  та змінності структури корпоративної власності. Аналіз корпоративної активності. Оцінка ефекту фінансового левериджу на вартість капіталу корпорацій. Аналіз середньозважених витрат на капітал на основі показника WACC. Коригування показника  WACC при зміні боргового навантаження або ділових ризиків. Аналіз доцільності реструктуризації корпоративних об’єднань  з урахуванням фінансового важеля.

Аналіз показників корпоративної власності (коефіцієнт змінності структури власності, коефіцієнт корпоративної активності, коефіцієнт концентрації власності, коефіцієнт розпилення власності). Аналіз ефективності корпоративного контролю (оцінка ймовірності корпоративного захоплення). Механізми оптимізації структури капіталу з урахуванням інтересів власників.

Аналіз  прозорості дивідендної політики.  Аналітична оцінка ринкової активності корпорацій на основі коефіцієнтів: прибуток на акцію; дивіденд на одну акцію; покриття дивіденду; коефіцієнт ціна/прибуток; дивідендний доход. Економічна додана вартість (EVA). 

 

Тема 4. Аналіз маркетингової та цінової стратегії підприємств корпоративного сектору

 

Аналітичне обґрунтування стратегії та стратегічних цілей компаній. Аналіз  індикативних параметрів, що впливають на формування маркетингової стратегії: виробничого потенціалу підприємства, фактичного портфелю замовлень, аналіз економічних і правових параметрів регулювання виробництва і реалізації продукції, попит на продукцію на основі теорії обмежень. Аналіз еластичності попиту   до зміни ціни та зміни доходів споживачів. Аналіз ефективності цінової стратегії компаній на основі маржинального аналізу та цінової еластичності. Аналіз ринку збуту продукції та його місткості. Методика аналізу ділового партнерства. Класифікація споживачів, основні показники, що характеризують ефективність партнерських відносин компанії. Сегментація ринку і аналітичне обґрунтування вибору сегментів. Ефективність товарообігу в сегменті. Методика розрахунку абсолютної та відносної частки ринку. Матричний аналіз в оцінці ефективності маркетингових стратегій. Аналіз вигід та витрат від злиття та поглинання.  

 

Тема 5. Конкурентний аналіз корпоративних підприємств

 

Зміст та завдання аналітичної діагностики в галузі оцінювання конкурентного середовища. Поняття конкурентоспроможності корпоративних одиниць. Система аналітичних показників оцінки конкурентоспроможності корпорацій та окремих структурних одиниць. Фактори впливу на конкурентоспроможність компанії. Аналіз стратегічної позиції компанії на ринку. Прийоми візуалізації в оцінюванні конкурентної позиції компаній. Аналіз привабливості стратегічних зон діяльності компаній на ринку. Аналіз конкурентного статусу компанії на ринку. Аналіз ефективності управління портфелем стратегічних зон діяльності компанії на ринку. Особливості формування стратегічної позиції компанії в конкурентному середовищі. Застосування бенчмаркінгу, SWOT-аналізу в діагностиці протистояння конкурентів на досліджуваному ринку. Особливості PIMS-аналізу для визначення конкурентної стратегії корпоративних об’єднань  на ринку. Маркетинговий аналіз концентрації ринку та напрями вивчення діяльності конкурентів.

 

Тема 6. Бізнес-діагностика корпоративної культури та аналіз ефективності політики управління персоналом

 

Передумови становлення корпоративної культури на підприємстві. Принципи корпоративної культури. Аналіз факторів впливу на формування корпоративної культури. Оцінка корпоративної культури підприємства. Оцінка ефективності корпоративної культури на основі аналітичних показників: абсентеїзму; етики ділових відносин; скарг споживачів; скарг працівників підприємства;  інших скарг (наприклад, порушення зобов'язань владними структурами);  браку  продукції; помилковості прийняття управлінських рішень; ефективності функціонування підприємства; граничного (критичного) значення рівня доходів підприємства; оборотності капіталу; порушень виробничих і торговельних правил; збоїв в роботі; лояльності персоналу; дотримання правил, політики підприємства та трудової дисципліни. Аналіз регіональної структури та якісного складу персоналу. Аналіз мотиваційної складової  політики управління персоналом. Оцінка соціального розвитку як елемента корпоративної культури. Аналіз розвитку персоналу корпорацій, оцінка ефективності навчання персоналу.

 

2.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни (обов’язкової) Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика

 

для студентів освітніх програм / спеціалізацій   «Облік і аудит» ,  «Податковий менеджмент»

 

 

денна форма навчання

Номер за-няття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна кількість балів

1

Семінарське заняття 1. (Семінар-розгорнута бесіда)

Тема 1. Сутність корпоративного управління та його аналітичне забезпечення

2

2

Практичне заняття 2. (Семінар-дискусія)

Тема 1. Сутність корпоративного управління та його аналітичне забезпечення

 

Написання міні – контрольної роботи

-

 

 

2

3

Практичне заняття 3. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 2. Фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного сектору

 

2

 

4

Практичне заняття 4. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 2. Фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного сектору

 

Написання міні – контрольної роботи

 

 

-

2

5

Практичне заняття 5. (Міні-кейс)

Тема 2. Фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного сектору

(презентація міні-кейсу з фінансової діагностики корпорацій)

 

 

3

6

Практичне заняття 6. (Семінар – «мозковий штурм»)

Тема 3. Аналіз вартості  та структури капіталу корпоративних компаній та механізми їх оптимізації

2

7

Практичне заняття 7. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 3. Аналіз вартості  та структури капіталу корпоративних компаній та механізми їх оптимізації

Написання міні – контрольної роботи

-

 

2

8

Практичне заняття 8.  (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 4. Аналіз маркетингової та цінової стратегії підприємств корпоративного сектору

2

9

Практичне заняття 9. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 4. Аналіз маркетингової та цінової стратегії підприємств корпоративного сектору

2

10

Практичне заняття 10. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 4. Аналіз маркетингової та цінової стратегії підприємств корпоративного сектору.

 Написання міні – контрольної роботи

-

 

2

11

Практичне заняття 11. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 5. Конкурентний аналіз корпоративних підприємств

Написання міні – контрольної роботи

 

-

2

12

Практичне заняття 12. (Міні- кейс)

Тема 5. Конкурентний аналіз корпоративних підприємств

 (презентація міні-кейсу з аналізу конкурентоспроможності корпорацій)

 

3

13

Практичне заняття 13. (Семінар-дискусія)

Тема 6. Бізнес-діагностика корпоративної культури та аналіз ефективності політики управління персоналом

 

2

14

Практичне заняття 14. (Семінар-дискусія)

Тема 6. Бізнес-діагностика корпоративної культури та аналіз ефективності політики управління персоналом .

Написання міні – контрольної роботи

 

-

2

15

Контрольна модульна робота

10

 

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

5

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика” здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою.

Завдання поточного контролю знань студентів денної форми навчання оцінюються у діапазоні від 0 до 50 балів (включно),  завдання, що виносяться на екзамен від 0 до 50 балів (включно), максимальна сумарна оцінка - 100 балів.

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  денної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни “Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика”. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

У тих випадках, коли семінарські (практичні) заняття мають тренувальний характер і передбачають виконання розрахункових робіт (міні - кейс), набуття проектно-аналітичних здатностей, підготовку до міні – тренінгу, поточна робота на цьому занятті не оцінюється, а може бути об’єктом діагностики навчальних досягнень на наступному семінарському (практичному) занятті.

Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на першому занятті  інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни   та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи, та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять. До  Електронного журналу заносяться виключно цілі числа.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

У табл. 2.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  семінарському (практичному) занятті.

Таблиця 2.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

 

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • В 2 бали оцінюється відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС);
 • 1,5 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання всіх домашніх завдань  (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС);
 • 1 бал студент може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання половини домашніх завдань (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС);
 • 0 балів студент   отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань(завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС).

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 2 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 
 • 1,5 бали студент  отримує за   правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 1 бал студент  отримує за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент   отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи. 

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – дискусії.

 • В 2 бали оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, винесених на дискусію, за якої студент демонструє високий рівень обізнаності з теоретичними аспектами корпоративного аналізу за умови якісного виконання всіх домашніх завдань;
 • 1,5 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, винесених на дискусію, та надання в цілому правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо організації і методики корпоративного аналізу за умови якісного виконання всіх домашніх завдань;
 • 1 бал студент може отримати за  участь в обговоренні питань, винесених на дискусію, що супроводжується помилковими твердженнями, за умови якісного виконання всіх домашніх завдань;
 • 0 балів студент   отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, та за невиконання домашніх завдань.

За шкалою 3 – 2 – 1 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – розв’язанні проблемних завдань з презентацією результатів міні - кейсу.

 • В 3 бали оцінюється активна участь студента у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань за темою заняття;
 • 2 бали студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з темою заняття;
 • 1 бал студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, за умови демонстрації розуміння основ корпоративного аналізу;
 • 0 балів студент  отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань міні - кейсу.

За шкалою 3 – 2 – 1 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – «мозковому штурмі».

 • В 3 бали оцінюється відповідь студента, яка демонструє його обізнаність  з проблематикою корпоративного аналізу та бізнес - діагностики;
 • 2 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 1 бал студент може отримати за  участь в обговоренні проблемних аспектів, що супроводжуються помилковими твердженнями, за умови демонстрації розуміння основ корпоративного аналізу;
 • 0 балів студент  отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

 При виконанні   завдань контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами після опанування певного модуля.

За дисципліною «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика» передбачено 1 контрольну модульну роботу, студент може максимально отримати 10 балів. Контрольну модульну роботу студенти пишуть на останньому 15 практичному занятті.

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами після опанування матеріалу курсу.

Завдання контрольної роботи передбачають відповіді на 10 тестових питань (по 0,5 балів за кожне), одне теоретичне питання (2 бали) та вирішення однієї практичної задачі (3 бали), за виконання яких студент може отримати максимально 10 балів. Розв’язання  задач оцінюються за такими критеріями:

 •  задача виконана методично вірно, відповідь правильна, зроблені коректні та повні висновки – 3 бали;
 • задача зроблена, але в розрахунках допущені несуттєві помилки арифметичного характеру; студент орієнтується в основних причинно-наслідкових зв’язках між факторами, орієнтується в методиці розв’язання задачі; висновки відсутні, або зроблені неправильно – 2 бали;
 • задача зроблена, але в розрахунках допущені помилки методичного характеру; студент орієнтується в основних причинно-наслідкових зв’язках між факторами, орієнтується в методиці розв’язання задачі; висновки відсутні, або зроблені неправильно – 1 бал;
 • в задачі допущені грубі помилки методичного характеру, розв’язок задачі неправильний, висновки відсутні – не зараховується  - 0 балів;

Крім наведених недоліків, оцінка знижується через порушення логіки викладення матеріалу, а також через орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю, не розкриває сутності питання, містить грубі помилки та нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни “Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика”.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Аудиторні заняття можуть бути відпрацьовані впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути включене навчання,  хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — довідка з деканату, лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

3.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (обов’язкової) Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика    

 

для студентів освітніх програм / спеціалізацій   «Облік і аудит» ,  «Податковий менеджмент»

 

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Контактне заняття 1. (Інтерактивна лекція з обговоренням).

Тема 1. Сутність корпоративного управління та його аналітичне забезпечення

-

2

Контактне заняття 2. (семінар-дискусія)

Тема 1. Сутність корпоративного управління та його аналітичне забезпечення

2

3

Контактне заняття 3.(семінар- дискусія)

Тема 2. Фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного сектору

2

4

Контактне заняття 4. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 2. Фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного сектору (Міні – семінар)

 

2

 

5

Контактне заняття 5. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 2. Фінансова діагностика діяльності підприємств корпоративного сектору

Написання міні-контрольної роботи за темами 1-2(експрес-контроль)

 

 

2

6

Контактне заняття 6. (Інтерактивна лекція з обговоренням)

Тема 3. Аналіз вартості  та структури капіталу корпоративних компаній та механізми їх оптимізації

-

7

Практичне заняття 7. (Семінар – «мозковий штурм»)

Тема 3. Аналіз вартості  та структури капіталу корпоративних компаній та механізми їх оптимізації

2

8

Контактне заняття 8.(семанар-дискусія) 

Тема 4. Аналіз маркетингової та цінової стратегії підприємств корпоративного сектору

 

2

9

Контактне заняття 9.  (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 4. Аналіз маркетингової та цінової стратегії підприємств корпоративного сектору

Написання міні – контрольної роботи за темами 3-4 (експрес-контроль)

 

 

2

 

10

Контактне заняття 10. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 5. Конкурентний аналіз корпоративних підприємств

 

 

 

2

11

Контактне заняття 11. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 5. Конкурентний аналіз корпоративних підприємств

Написання міні-контрольної роботи (експрес-контроль)

2

12

Контактне заняття 12 (Інтерактивна лекція з обговоренням)

Тема 6. Бізнес-діагностика корпоративної культури та аналіз ефективності політики управління персоналом (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

-

13

Контактне заняття 13. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 6. Бізнес-діагностика корпоративної культури та аналіз ефективності політики управління персоналом

 

2

14

Контрольна модульна робота

5

Усього балів за роботу на заняттях:

25

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи:

Обов’язкові

Письмове виконання  завдань з міні-кейсу (видається викладачем)

10

Захист виконаних завдань для СРС під час ІКР та за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання обов’язкових  індивідуальних завдань для самостійної роботи

20

Вибіркові (студент обирає 1 завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

5

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання вибіркових індивідуальних завдань для самостійної роботи

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

25

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика” здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою.

Завдання поточного контролю знань студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно),  завдання, що виносяться на екзамен від 0 до 50 балів (включно), максимальна сумарна оцінка - 100 балів.

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  заочної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни  «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни   та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента, та обирає індивідуальні завдання.
 • Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

У табл. 3.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  контактному занятті.

Таблиця 3.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

 

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ, семінарі розгорнутій бесіді, семінарі-дискусії.

 • В 2 бали оцінюється участь у роботі, за якої студент демонструє відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань;
 • 1,5 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови правильних, в цілому, відповідей на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 1 бал студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови надання правильних відповідей на 50% теоретичних питань, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань.

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – «мозковому штурмі».

 • В 2 бали оцінюється відповідь студента, яка демонструє його обізнаність  з проблемними аспектами корпоративного аналізу, що потребують розв’язання, та містить конкретні пропозиції щодо прийняття управлінських рішень на основі проведеного аналізу;
 • 1,5 бала студент може отримати за активну участь в обговоренні проблемних аспектів корпоративного аналізу, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 1 бал  студент може отримати за  участь в обговоренні проблемних аспектів корпоративного аналізу, що супроводжується помилковими твердженнями, за умови демонстрації розуміння загальної методики аналізу;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 2 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 
 • 1,5 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 1 бал студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи. 

Отже, за відповіді (виступи) на 13 контактних заняттях з дисципліни “Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика ”  студент – заочник може отримати максимально 20 балів відповідно до карти НРС.

При виконанні завдань контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами після опанування певного модуля. З дисципліни  ” Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика ” передбачено 1 модульний контроль, за який студент може отримати максимально 5 балів. Контрольну модульну роботу студенти пишуть на останньому 14 контактному занятті.

При виконанні модульних завдань оцінки підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами після опанування матеріалу курсу.

Завдання контрольної роботи передбачають відповіді на 10 тестових питань (по 0,3 балів за кожне), одне теоретичне питання (1 бал) та вирішення однієї практичної задачі (1 бал), за виконання яких студент може отримати максимально 5 балів. Розв’язання  задач оцінюються за такими критеріями:

 •  задача виконана методично вірно, відповідь правильна, зроблені коректні та повні висновки – 1 бал;
 • задача зроблена, але в розрахунках допущені несуттєві помилки арифметичного характеру; студент орієнтується в основних причинно-наслідкових зв’язках між факторами, орієнтується в методиці розв’язання задачі; висновки відсутні, або зроблені неправильно – 0,5 бала;
 • в задачі допущені грубі помилки методичного характеру, розв’язок задачі неправильний, висновки відсутні – не зараховується  - 0 балів;

Отже, разом за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії та за виконання модульних (контрольних) робіт) студент – заочник може отримати не більше 25 балів.

За виконання індивідуальних завдань у міжсесійний період студент- заочник може отримати максимально 25 балів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Для студентів денної форми навчання

 

Картою НРС з дисципліни «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика»  передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання:

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 2. Написання реферату (есе);
 3. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.
 5. Участь в студентському науковому гуртку,  участь в конференції, написання тез доповідей на наукові конференції, публікація  статей у наукових фахових журналах.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем.

 1. Аналітичний огляд наукових публікацій за темами курсу. Студент має опрацювати не менше 3-х наукових статей за обраною тематикою дослідження в тому числі іншомовного походження . Описує обрану проблему, підбирає необхідні публікації, дає їм критичну оцінку, висловлює власні міркування щодо вирішення даної проблеми.  Робота повинна бути  оформлена відповідно до наведених нижче вимог:
 1. Структура роботи:
 • Вступ, який містить: загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.
 • Мета та завдання роботи.
 •  Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів дослідження та критичною оцінкою наукових публікацій за обраною темою.
 • Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
 • Список використаної літератури.
 • Ксерокопії наукових статей, які використані для дослідження.
 1. Технічні вимоги до оформлення роботи:
 • Формат сторінки – А 4.  У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.
 • Обсяг роботи – 8-10 сторінок тексту комп’ютерного набору.
 • Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2.).
 • Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.
 • Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою. Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
 • Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування. Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті.
 • Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

Напрямки аналітичного огляду  наукових публікацій з аналізу корпорацій та їх бізнес-діагностиці ( або підготовка міні-доповідей на семінарах-дискусіях)

 1. Еволюція корпоративних утворень;
 2. Види корпоративних підприємств та їх класифікація;
 3. Принципи корпоративного управління;
 4. Модифікація  корпоративного контролю з урахуванням основних типів конфлікту інтересів;
 5. Інформаційне забезпечення завдань аналізу  для ради директорів;
 6. Завдання аналізу діяльності корпоративних підприємств  з позиції акціонерів;
 7. Завдання аналізу з позиції керівників напрямів діяльності корпорації;
 8. Система відносних показників прибутковості (рентабельності) діяльності корпорацій;
 9. Аналіз  прибутковості інвестованого капіталу.
 10. Аналіз маржі валового прибутку (Gross Profit Margin).
 11. Аналіз  грошових потоків корпорацій;
 12. Ситуаційне моделювання прибутку корпорацій на основі маржинального аналізу.
 13. Розвиток теорій структури капіталу;
 14.  Аналіз ризику  з урахуванням структури капіталу;
 15. Аналіз доцільності реструктуризації корпоративних підприємств з урахуванням ефекту фінансового важеля; 
 16. Аналітичне обґрунтування корпоративної стратегії  корпорацій;
 17. Аналіз  індикативних параметрів, що впливають на формування маркетингових стратегій;
 18.  Аналіз економії за рахунок масштабів діяльності та вертикальної інтеграції;
 19. Аналіз структури корпоративної власності; 
 20. Аналіз стійкості  та змінності структури корпоративної власності;
 21. Аналіз корпоративної активності компаній;
 22. Оцінка впливу ефекту фінансового левериджу на вартість капіталу корпоративних підприємств;
 23. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність корпоративних підприємств;
 24. Методика аналізу конкурентоспроможності корпоративних підприємств;
 25. Аналіз конкуренції на ринку;
 26. Аналіз партнерських відносин;
 27. Аналіз цінової стратегії корпоративних підприємств;
 28. Методика АВС-аналізу в  стратегічному  плануванні виробничої програми корпорацій з урахуванням галузевих пріоритетів споживчого ринку;
 29. Використання маржинального аналізу  при обґрунтування цінової політики корпоративних підприємств;
 30. Взаємозв’язок якості продукції та її конкурентоспроможності;
 31. Оцінка ефективності інноваційної діяльності;
 32. Маркетинговий аналіз концентрації ринку;
 33. Напрями аналізу конкурентів;
 34. Аналіз ефективності управління портфелем стратегічних зон діяльності корпорації на ринку;
 35. Поняття етики ділових відносин;
 36. Аналіз лояльності персоналу: основні напрями та показники
 37. Аналіз корпоративної культури в компанії.

 

Написання реферату (ессе) передбачає підтвердження рівня опанування

студентом основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретного напряму, мати прикладний характер та практичну спрямованість. Вимоги до написанню реферату наступні:

 1. Структура
 • Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим.
  • вступ (мають бути обґрунтовані  актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи);
  • основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних питань. При цьому необхідно зосередити увагу на аналізі поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та практичної значущості);
  • висновки (необхідно сформулювати: а) науково-теоретичні та практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату; б) теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу);
  • додатки* (такими можуть бути цільові документи, методичні розробки, результати досліджень, анкети опитування, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, на які студент посилається в тексті реферату тощо);
  • список літератури (містить використані джерела та публікації).
 1. Технічні вимоги до оформлення реферату:
 • Обсяг  роботи має складати – 10-12 сторінок. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату.
 • Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4(210 х 297).
 • Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см.  Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).
 • Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС)).
 • Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно відтворювати у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Заголовки розділів слід починати з належного відступу.
 • Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок. Титульний аркуш(додається) включається до загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють.
 • При використанні літературних джерел в тексті письмової роботи  у квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку літератури та конкретна  сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [3, с. 17].
 • Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати безпосередньо після першого посилання на нього в тексті. Якщо графік, схема, таблиця не поміщається на сторінці, де є посилання, їх подають на наступній сторінці. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.

Підготовка та виступ з презентацією за відповідними темами курсу: включає поглиблене вивчення обраного студентом питання, оформлення результатів вивчення відповідно до наведених нижче вимог та їх презентація на практичному занятті або  у час, відведений на індивідуальну роботу викладача. Вимоги до оформлення результатів даної роботи:

 1. Структура роботи:
 • Вступ, який містить: загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.
 • Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів дослідження та критичною оцінкою наукових публікацій за обраною темою.
 • Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
 • Список використаної літератури.
 1. Технічні вимоги до оформлення роботи:

Результати роботи оформляються у вигляді презентаційних слайдів в програмі PowerPoint. Кількість слайдів для обзору обраної теми повинна бути  не меньше 10.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою

проблематикою.

Перед виконанням цього завдання студент має обов’язково погодити тематику перекладу та підібрані літературні джерела з викладачем, що веде практичні чи лекційні заняття.

 1. Технічні вимоги до оформлення роботи:
 • Обсяг перекладу має становити не менше 10-ти сторінок паперу формату А4.
 • Робота має бути надрукована на комп’ютері через 1,5 інтервали шрифт Times New Roman.
 • Сторінки мають бути пронумеровані.
 • Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч , знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм. Титул і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком.
 • На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента, погоджувальний підпис викладача.

До перекладу обов’язково додаються копії титульних сторінок літературних джерел та копії сторінок, що перекладені.

Участь в студентському науковому гуртку,  участь в конференції, написання тез доповідей, написання статей у наукових фахових журналах.

В процесі навчальної діяльності студенти, які проявили хист до науково-дослідної діяльності залучаються до наукових досліджень, результати яких представляють у вигляді тез та статей.

Обсяг та оформлення наукових публікацій студентів визначаються відповідно до вимог збірника чи іншого наукового видання, в якому планується оприлюднення матеріалів дослідження. Але наукова робота за змістом і формою повинна мати науковий характер. Це значить, що вона має містити у собі:

 • новизну (відмінність одержаних результатів від відомих раніше);
 • актуальність;
 • самостійність (зазначення особистого внеску автора у цій праці);

У роботі мають бути відображені:

 • тема дослідження (відображає основний зміст наукової роботи і визначається її кінцевим результатом);
 • мета дослідження (вказує на кінцевий результат роботи, на об’єкт і предмет дослідження та шляхи досягнення кінцевого результату);
 • завдання дослідження (виникають із аналізу міри вивченості об’єкта під кутом зору поставленої мети і мінімуму питань, вирішення яких необхідно для її досягнення);
 • методики дослідження (показують, як слід вирішувати завдання дослідження за кожним пунктом його плану);
 • сутність дослідження (виявлення і встановлення загальних та індивідуальних характеристик досліджуваного об’єкта, систематизація і обробка даних на основі аналітичних досліджень, відмінність та перевага запропонованих підходів);
 • результати дослідження (узагальнення одержаних результатів дослідження і основних закономірних явищ, що вивчаються);
 • висновки (основні результати проведеного дослідження);
 • рекомендації (надання пропозицій щодо шляхів, методів і форм практичного використання результатів дослідження).

Зміст і результати досліджень повинні викладатися стисло, логічна, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології

         Вимоги до виконання вибраних студентом видів самостійної роботи обговорюються з викладачем під час ІКР.

 

Для студентів заочної форми навчання

Картою НРС з дисципліни «Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика»  передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання:

Обовязкові:

Аналіз діяльності  будь-якої корпорації (20 балів) за даними фінансової звітності. Вибір корпорації для проведення аналізу попередньо узгоджуться з викладачем. Результати дослідження оформляються у вигляді реферату обсягом 20-25 сторінок.

Вибіркові (5 балів, обирається 1 завдання):

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 2. Написання реферату (есе);
 3. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.
 5. Участь в студентському науковому гуртку,  участь в конференції.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем.

Аналітичний огляд наукових публікацій за темами курсу. Студент має

опрацювати не менше 3-х наукових статей за обраною тематикою дослідження в тому числі іншомовного походження . Описує обрану проблему, підбирає необхідні публікації, дає їм критичну оцінку, висловлює власні міркування щодо вирішення даної проблеми.  Робота повинна бути  оформлена відповідно до наведених нижче вимог:

 1. Структура роботи:
 • Вступ, який містить: загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.
 • Мета та завдання роботи.
 •  Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів дослідження та критичною оцінкою наукових публікацій за обраною темою.
 • Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
 • Список використаної літератури.
 • Ксерокопії наукових статей, які використані для дослідження.
 1. Технічні вимоги до оформлення роботи:
 • Формат сторінки – А 4.  У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.
 • Обсяг роботи – 8-10 сторінок тексту комп’ютерного набору.
 • Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2.).
 • Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.
 • Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою. Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
 • Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування. Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті.
 • Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

 

Напрямки аналітичного огляду  наукових публікацій з корпоративного аналізу та бізнес-діагностиці  ( або підготовка міні-доповідей на семінарах-дискусіях)

 1. Еволюція корпоративних утворень;
 2. Види корпоративних підприємств та їх класифікація;
 3. Принципи корпоративного управління;
 4. Модифікація  корпоративного контролю з урахуванням основних типів конфлікту інтересів;
 5. Інформаційне забезпечення завдань аналізу  для ради директорів;
 6. Завдання аналізу діяльності корпоративних підприємств  з позиції акціонерів;
 7. Завдання аналізу з позиції керівників напрямів діяльності корпорації;
 8. Система відносних показників прибутковості (рентабельності) діяльності корпорацій;
 9. Аналіз  прибутковості інвестованого капіталу.
 10. Аналіз маржі валового прибутку (Gross Profit Margin).
 11. Аналіз  грошових потоків корпорацій;
 12. Ситуаційне моделювання прибутку корпорацій на основі маржинального аналізу.
 13. Розвиток теорій структури капіталу;
 14.  Аналіз ризику  з урахуванням структури капіталу;
 15. Аналіз доцільності реструктуризації корпоративних підприємств з урахуванням ефекту фінансового важеля; 
 16. Аналітичне обґрунтування корпоративної стратегії  корпорацій;
 17. Аналіз  індикативних параметрів, що впливають на формування маркетингових стратегій;
 18.  Аналіз економії за рахунок масштабів діяльності та вертикальної інтеграції;
 19. Аналіз структури корпоративної власності; 
 20. Аналіз стійкості  та змінності структури корпоративної власності;
 21. Аналіз корпоративної активності компаній;
 22. Оцінка впливу ефекту фінансового левериджу на вартість капіталу корпоративних підприємств;
 23. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність корпоративних підприємств;
 24. Методика аналізу конкурентоспроможності корпоративних підприємств;
 25. Аналіз конкуренції на ринку;
 26. Аналіз партнерських відносин;
 27. Аналіз цінової стратегії корпоративних підприємств;
 28. Методика АВС-аналізу в  стратегічному  плануванні виробничої програми корпорацій з урахуванням галузевих пріоритетів споживчого ринку;
 29. Використання маржинального аналізу  при обґрунтування цінової політики корпоративних підприємств;
 30. Взаємозв’язок якості продукції та її конкурентоспроможності;
 31. Оцінка ефективності інноваційної діяльності;
 32. Маркетинговий аналіз концентрації ринку;
 33. Напрями аналізу конкурентів;
 34. Аналіз ефективності управління портфелем стратегічних зон діяльності корпорації на ринку;
 35. Поняття етики ділових відносин;
 36. Аналіз лояльності персоналу: основні напрями та показники
 37. Аналіз корпоративної культури в компанії.

 

Написання реферату (есе) передбачає підтвердження рівня опанування

студентом основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретного напряму, мати прикладний характер та практичну спрямованість. Вимоги до написанню реферату наступні:

 1. Структура
 • Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим.
  • вступ (мають бути обґрунтовані  актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи);
  • основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних питань. При цьому необхідно зосередити увагу на аналізі поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та практичної значущості);
  • висновки (необхідно сформулювати: а) науково-теоретичні та практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату; б) теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу);
  • додатки* (такими можуть бути цільові документи, методичні розробки, результати досліджень, анкети опитування, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, на які студент посилається в тексті реферату тощо);
  • список літератури (містить використані джерела та публікації).
 1. Технічні вимоги до оформлення реферату:
 • Обсяг  роботи має складати – 10-12 сторінок. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату.
 • Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4(210 х 297).
 • Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см.  Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).
 • Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС)).
 • Розділи та підрозділи мають містити загаловки, які належить точно відтворювати у змісті. Загаловки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Загаловки розділів слід починати з належного відступу.
 • Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок. Титульний аркуш(додається) включається до загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють.
 • При використанні літературних джерел в тексті письмової роботи  у квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку літератури та конкретна  сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [3, с. 17].
 • Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати безпосередгньо після прешого посилання на нього в тексті. Якщо графік, схема, таблиця не поміщається на сторіні, де є посилання, їх подають на насупній сторінці. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.

Підготовка та виступ з інформацією за відповідними темами курсу: включає поглиблене вивчення обраного студентом питання, оформлення результатів вивчення відповідно до наведених нижче вимог та їх презентація на практичному занятті або  у час, відведений на індивідуальну роботу викладача. Вимоги до оформлення результатів даної роботи:

 1. Структура роботи:
 • Вступ, який містить: загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.
 • Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів дослідження та критичною оцінкою наукових публікацій за обраною темою.
 • Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
 • Список використаної літератури.
 1. Технічні вимоги до оформлення роботи:

Результати роботи оформляються у вигляді презентаційних слайдів в програмі PowerPoint. Кількість слайдів для обзору обраної теми повинна бути  не менше 10.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою

проблематикою.

Перед виконанням цього завдання студент має обов’язково погодити тематику перекладу та підібрані літературні джерела з викладачем, що веде практичні чи лекційні заняття.

 1. Технічні вимоги до оформлення роботи:
 • Обсяг перекладу має становити не менше 10-ти сторінок паперу формату А4.
 • Робота може бути написана від руки або надрукована на комп’ютері через 1,5 інтервали шрифт Times New Roman.
 • Сторінки мають бути пронумеровані.
 • Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч , знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм.Титул і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком.
 • На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента, погоджувальний підпис викладача.

До перекладу обов’язково додаються копії титульних сторінок літературних джерел та копії сторінок, що перекладені.

 

Участь в студентському науковому гуртку,  участь в конференції.

В процесі навчальної діяльності студенти, які проявили хист до науково-дослідної діяльності залучаються до наукових досліджень, результати яких представляють у вигляді тез та статей.

Обсяг та оформлення наукових публікацій студентів визначаються відповідно до вимог збірника чи іншого наукового видання, в якому планується оприлюднення матеріалів дослідження. Але наукова робота за змістом і формою повинна мати науковий характер. Це значить, що вона має містити у собі:

 • новизну (відмінність одержаних результатів від відомих раніше);
 • актуальність;
 • самостійність (зазначення особистого внеску автора у цій праці);

У роботі мають бути відображені:

 • тема дослідження (відображає основний зміст наукової роботи і визначається її кінцевим результатом);
 • мета дослідження (вказує на кінцевий результат роботи, на об’єкт і предмет дослідження та шляхи досягнення кінцевого результату);
 • завдання дослідження (виникають із аналізу міри вивченості об’єкта під кутом зору поставленої мети і мінімуму питань, вирішення яких необхідно для її досягнення);
 • методики дослідження (показують, як слід вирішувати завдання дослідження за кожним пунктом його плану);
 • сутність дослідження (виявлення і встановлення загальних та індивідуальних характеристик досліджуваного об’єкта, систематизація і обробка даних на основі аналітичних досліджень, відмінність та перевага запропонованих підходів);
 • результати дослідження (узагальнення одержаних результатів дослідження і основних закономірних явищ, що вивчаються);
 • висновки (основні результати проведеного дослідження);
 • рекомендації (надання пропозицій щодо шляхів, методів і форм практичного використання результатів дослідження).

Зміст і результати досліджень повинні викладатися стисло, логічна, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології

         Вимоги до виконання вибраних студентом видів самостійної роботи обговорюються з викладачем під час ІКР.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи дає можливість студенту денної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті НРС, два їх види (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 5 балів).

Картою НРС з дисципліни “Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика”  передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Написання реферату (есе);
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи, якщо нею передбачено розкриття організаційних аспектів обліку в банках.

Зокрема, студент може  написати та успішно захистити реферат   на обрану тему (5 балів)  та підготувати доповідь на тему, пов’язану з методикою корпоративного аналізу, і взяти участь у науково-практичній конференції (5 балів).  Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (5 балів)   та виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (5 балів). 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи у міжсесійний період студент заочної форми навчання може отримати максимально 25 балів.

За письмову роботу з аналізу конкретної практичної ситуації (аналіз звітності конкретного підприємства  з корпоративним типом управління за вибором студента) студент може отримати 20 балів. Контролю підлягає загальний рівень підготовки студентів за обраним дослідженням, вміння учасників роботи презентувати власні напрацювання за змістом міні-тренінгу. Враховується повнота викладення матеріалу, правильність розрахунків, достатність інформаційної бази, зміст та глибина аналітичних висновків щодо фінансового стану підприємства та ефективності його роботи. Тренінгові завдання можуть виконуватись студентами як самостійно, так і групою по 2 особи. При оцінюванні враховується правильність розрахунків, вміння давати аналітичну інтерпретацію отриманих розрахункових даних, систематизувати та узагальнювати матеріал, а також презентабельність доповіді,  ґрунтовність відповідей на поставлені в ході дискусії запитання.

Диференціація балів за аналіз діяльності  корпорації (20 балів) здійснюється в такий спосіб:

Складові тренінгу

Критерії оцінювання ділової гри (тренінгу)

Сума балів

Презентація в аудиторії, або захист роботи перед викладачем та студентами

Зроблено слайди, якість і повнота ілюстративного матеріалу, доповідь цікава, правильно відповідає на всі поставлені запитання, відстоює власну думку

5 балів

Змістовна наповнюваність

Матеріал викладено у повній відповідності з завданням, проведені ґрунтовні розрахунки, розрахунки зроблено правильно, висновки критичні, повні

10 балів

Авторські пропозиції щодо покращення методики аналізу, розробленню стратегій тощо

Доповідь містить елементи наукової новизни, автор ілюструє здатність до дискусій, відстоювання власних пропозицій, студент вміє аргументовано доводити авторську позицію

5 балів

Всього

 

20 балів

 

Виконання і захист під час ІКР   індивідуального завдання дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 5 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті НРС (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 5 балів).

Картою НРС з дисципліни “Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика”  передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Написання реферату (есе);
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи, якщо нею передбачено розкриття організаційних аспектів обліку в банках.

Зокрема, студент може  написати та успішно захистити реферат   на обрану тему, або підготувати доповідь, і взяти участь у науково-практичній конференції.  Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою, чи виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

Результати поточного контролю знань студентів-заочників заносяться до Електронного журналу обліку успішності студентів.

 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5.1. Структура екзаменаційного білету

 

Екзаменаційний білет містить 5 завдань: 3- теоретичні, 1- тестові завдання; 1 – практичне (задача).

Зразок екзаменаційного білета.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1.1

1.Теоретичне питання (10 балів)

Застосування SWOT-аналізу в діагностиці протистояння конкурентів на досліджуваному ринку.

2.Теоретичне питання (10 балів)

Оцінка корпоративної культури підприємства.

3.Теоретичне питання (10 балів)

Аналіз структури корпоративної власності.

4.Тестові завдання (по 2 бали за 1 правильну відповідь):

4.1. Ефект фінансового левериджу дає можливість:

 1. обґрунтувати напрями оптимізації організаційної структури корпорації;
 2. побудувати факторну модель залежності прибутку від ринкової активності корпорації;
 3. визначити прибутковість капіталу залежно від структури капіталу.

4.2. Які аналітичні прийоми використовуються для визначення структури капіталу корпорації:

 1. методи групування;
 2. кореляційно-регресійний аналіз;
 3. відносні величини;

4.3. Інтегральний показник корпоративної стійкості розраховується на основі таких коефіцієнтів:

 1. фінансової стійкості корпорації, концентрації власного капіталу, рентабельності власного капіталу;
 2. концентрації власності, корпоративної активності, корпоративного захисту;
 3. рентабельності активів, корпоративної активності, дивідендного виходу.

4.4.  Коефіцієнт оборотності активів (кількість оборотів) обчислюється як відношення:

 1. суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної  величини підсумку балансу підприємства
 2. суми собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини підсумку балансу підприємства
 3. середньої величини підсумку балансу підприємства до суми собівартості реалізації продукції (робіт, послуг)

4.5.  Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення:

 1. оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства
 2. суми грошових коштів і їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань підприємства
 3. суми грошових коштів і їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до зобов'язань підприємства

5.Задача. За наведеними даними розрахувати коефіцієнт інвестиційної привабливості акцій корпорації. Зробити факторний аналіз зміни цього показника

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення

1.Ринкова ціна акції, грн.

10

12

 

2.Власний капітал, тис. грн.

35700

38200

 

3.Чистий прибуток на одну акцію, грн.

0,20

0,18

 

4.Коефіцієнт інвестиційної привабливості акцій корпорації

 

 

 

 

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

 

Підсумковий контроль знань студентів денної та заочної форми навчання здійснюється за результатами письмового екзамену.

Кожний  екзаменаційний білет для денної   форми навчання містить п’ять  питань.

Оцінюванню  на екзамені підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних завдань.

Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 – 2 – 4  –  6 – 8  –  10 балів. Максимально можлива сума балів за екзамен для студентів  денної  форми навчання становить 50 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

У процесі письмового екзамену студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Відповідь на одне теоретичне та практичне екзаменаційне завдання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент виклав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити:

 • розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;
 • повне розв'язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує повна та обґрунтована, логічно викладена відповідь, яка містить такі недоліки:

 • неповне розкриття змісту теоретичного питання;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка має недоліки щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу:

 • містить окремі помилки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається посередньою обізнаністю студента з  методиками корпоративного аналізу;
 • містить окремі помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань (за умови їх правильного вирішення).

Оцінки в 4 бали (не достатній рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з методиками корпоративного аналізу;
 • містить суттєві помилки, допущені при загалом правильному розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 2 бали (мінімальний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • зміст теоретичного питання розкрито частково і з помилками;
 • наведено помилкові твердження щодо основних положень корпоративного аналізу;
 • містить суттєві помилки, допущені при частковому розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів – незадовільний рівень знань), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю, не розкриває сутності питання, містить грубі помилки та нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни “Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика”.

Кожне правильно вирішене  тестове завдання оцінюється в 2 бали.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на екзамен. Незалежно від форми навчання загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

 Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4 – бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені робочою навчальною програмою дисципліни.

  Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

  Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

  Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 1. Приклади типових теоретичних завдань, що виносяться на екзамен
 1. Типологія організаційних моделей корпоративних підприємств.
 2. Класифікація класифікація корпоративних підприємств за видами.
 3. Сучасні транснаціональні корпорації та їх роль у світовій економіці.
 4. Організаційні форми корпоративних утворень.
 5. Аналіз  організаційної структури  корпорацій.
 6. Аналіз логістичної стратегії корпорацій.
 7. Аналіз моделей корпоративного фінансування.
 8. Поняття фінансової діагностики корпоративних підприємств.
 9. Мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики.
 10. Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості корпоративних підприємств та їх окремих структурних підрозділів.
 11. Аналіз ліквідності та платоспроможності корпоративних підприємств.
 12. Аналіз ділової активності корпорацій на основі коефіцієнтів оборотності.
 13. Аналіз ефективності діяльності корпоративних підприємств та їх окремих підрозділів.
 14. Аналіз грошових потоків корпорацій за регіональними сегментами та окремими структурними одиницями.
 15. Аналіз ефективності діяльності корпорацій та їх окремих підрозділів.
 16. Система відносних показників прибутковості (рентабельності) діяльності корпоративних підприємств:
 17. Коефіцієнт прибутковості інвестованого капіталу.
 18. Маржа валового прибутку (Gross Profit Margin). Маржа чистого прибутку (Net Profit Margin).
 19. Аналіз фінансових проблем діяльності корпоративних підприємств.
 20. Розвиток теорій структури капіталу.
 21. Політика корпорацій щодо структури капіталу.
 22. Ієрархічна  теорія структури капіталу.
 23. Аналіз структури капіталу корпоративних підприємств.
 24. Аналіз структури корпоративної власності.
 25. Аналіз стійкості  та змінності структури корпоративної власності.
 26. Аналіз корпоративної активності.
 27. Оцінка ефекту фінансового левериджу на вартість капіталу корпоративних підприємств.
 28. Аналіз середньозважених витрат на капітал на основі показника WACC.
 29. Аналіз доцільності реструктуризації корпорацій з урахуванням фінансового важеля.
 30. Аналіз показників корпоративної власності.
 31. Аналіз ефективності корпоративного контролю (оцінка ймовірності корпоративного захоплення).
 32. Аналіз  дивідендної політики.
 33. Аналітична оцінка ринкової активності корпоративних підприємств.
 34. Аналітичне обґрунтування стратегії та стратегічних цілей корпорацій.
 35. Аналіз  індикативних параметрів, що впливають на формування маркетингової стратегії;
 36. Аналіз еластичності попиту   до зміни ціни та зміни доходів споживачів.
 37. Методика аналізу ділового партнерства.
 38. Класифікація споживачів, основні показники, що характеризують ефективність партнерських відносин компанії.
 39. Сегментація ринку і аналітичне обґрунтування вибору сегментів.
 40. Методика розрахунку абсолютної та відносної частки ринку.
 41. Матричний аналіз в оцінці ефективності маркетингових стратегій.
 42. Аналіз вигід та витрат від злиття та поглинання.  
 43. Поняття конкурентоспроможності корпоративних підприємств.
 44. Система аналітичних показників оцінки конкурентоспроможності корпорацій та окремих структурних одиниць.
 45. Фактори впливу на конкурентоспроможність корпорації. Аналіз стратегічної позиції корпорації на ринку.
 46. Прийоми візуалізації в оцінюванні конкурентної позиції корпорацій.
 47. Аналіз привабливості стратегічних зон діяльності корпорації на ринку.
 48. Аналіз конкурентного статусу корпорації на ринку.
 49. Особливості формування стратегічної позиції корпорації в конкурентному середовищі.
 50. Застосування SWOT-аналізу в діагностиці протистояння конкурентів на досліджуваному ринку.
 51. Особливості PIMS-аналізу для визначення конкурентної стратегії корпорації на ринку.
 52. Маркетинговий аналіз концентрації ринку та напрями вивчення діяльності конкурентів.
 53. Передумови становлення корпоративної культури на підприємстві.
 54. Принципи корпоративної культури.
 55. Аналіз факторів впливу на формування корпоративної культури.
 56. Оцінка корпоративної культури підприємства.
 57. Оцінка ефективності корпоративної культури.
 58. Аналіз мотиваційної складової  політики управління персоналом.
 59. Аналіз розвитку персоналу корпорацій, оцінка ефективності навчання персоналу.

 

Приклади типових практичних завдань, що виносяться на екзамен

 

1. За наведеними даними розрахувати точку беззбитковості роботи корпорації. Побудувати графік. Визначити запас міцності корпорації в абсолютному розмірі та  у відносних величинах  (грн.)

Показники

Сума

1.Дохід корпорації, всього

100000

2.Витрати корпорації, всього

80000

В т.ч. умовно-змінні

50000

Умовно-постійні

30000

3.Прибуток

4.Маржинальний дохід загальний

5.Коефіцієнт запасу міцності

 

2. На основі матриці «Маркон» проаналізувати конкурентоспроможність окремих видів продукції корпорацій на ринку.

Показники

Напрями діяльності

Всього

Середнє значення

А

Б

В

Г

Д

Е

Обсяг реалізації, тис. шт.

300

200

150

200

400

50

 

 

Ціна

30

20

14

10

8

40

 

 

Змінні витрати на одиницю продукції

18

8

5

7

6

30

 

 

Маржинальний прибуток на одиницю продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.За наведеними даними розрахувати коефіцієнт інвестиційної привабливості акцій корпорації. Зробити факторний аналіз зміни цього показника

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення

1.Ринкова ціна акції, грн.

10

12

 

2.Власний капітал, тис. грн.

35700

38200

 

3.Чистий прибуток на одну акцію, грн.

0,20

0,18

 

4.Коефіцієнт інвестиційної привабливості акцій корпорації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

 1. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация: пер. с англ. / Л. А. Бернстайн. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 624 с.
 2. Брадул О. М. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту корпорацій: [монографія] / О. М. Брадул. –К.: КНТЕУ, 2009. – 356 с.
 3. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз господарської діяльності (практикум) [Електронний ресурс] : навч. посібник  / І. М. Парасій-Вергуненко, Г. А. Ямборко.; за ред. проф. Л.М.Кіндрацької. – Електрон. текст. дані. – К. : КНЕУ, 2013 – 376 с. – Назва з титул. екрану.
 4. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : підручник / І. М. Парасій-Вергуненко. – Електрон. текст. дані. – К. : КНЕУ, 2017. – 689 с. – Назва з титул. екрану.
 5. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій: підручник / В. М. Суторміна. – К.: КНЕУ, 2004. – 566 с.
 6.  Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б.Бенсуссан. – М. : Беном: Лаборатория знаний, 2005. – 433 с.

 

 

6.2. Додаткова література

 1. Аналіз господарської діяльності: навч.посіб. / В. О. Шевчук, О. В. Коновалов, В. П. Пантелеєв. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2011. – 399 с.
 2. Брадул О. М. Концептуальні засади методики і організації аналізу діяльності корпоративних підприємств / О. М. Брадул, Л. Я. Шевченко // Вісник ЖДТУ, Серія : Економічні науки. – 2011. – №4(58). – С. 31-34.
 3. Волощук Л. А. Финансовий аналіз: учеб. пос. / Л. А. Волощук, М. А. Юдин; под. ред. С. В. Филипповой. – К. : КАФЕДРА, 2012. – 320 с.
 4. Герасимова В. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия: учебное пособие [Текст] / В. Д. Герасимова. – М. : КНОРУС, 2011. – 360 с.
 5. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: практикум. [Текст] / О. В. Губина, В .Е. Губин ; 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. – 192 с.
 6. Економічний аналіз у схемах і таблицях [Електронний ресурс] / [І. М. Парасій-Вергуненко, С. В. Калабухова, Г. А. Ямборко та ін.]; за ред.Л. М. Кіндрацької. – Електрон. текст. дані. – К. : КНЕУ, 2010. – 358 с. – Назва з титул. екрану.
 7. Зоріна О. А. Основні аспекти аналізу діяльності корпорацій крізь призму вітчизняних досліджень. / О. А. Зоріна, В. В. Рябініна // Статистика України. – 2017. – №1. – С. 69-77.
 8. Іонін Є. Є. Фінансова аналітика сучасного бізнесу: монографія / Є. Є. Іонін, М. М. Овчинникова. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 304 с.
 9. Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу: навч. посібник [Текст] / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко, І. В. Гречина, Н. Е. Дєєва; (за заг. ред проф. Т.Д. Косової). –  К.: Центр учбової літератури, 2012. –  528 с.
 10. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление / Т .Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин: пер. с англ. -[3-е узд, перераб и доп.]. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 576 с.
 11. Кузіна Р. В. Корпоративний облік і звітність  в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: [монографія] / Р. В. Кузіна. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 416 с.
 12. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст]: підручник / Є. В. Мних ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. –  К., 2011.  – 513 с.
 13. Парасій-Вергуненко І. М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика: монографія.  / І. М. Парасій-Вергуненко. — К. : КНЕУ, 2007. — 360 c.
 14. Серединська В. М. Економічний аналіз: Навчальний посібник / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – К. : Астон, 2010. – 592 с.
 15. Уманців Г. В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці:[монографія]  / Г. В. Уманців – К. : ВІРА-Р, Альтерпрес, 2004. –429 с.