Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Маркетинг

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут журналістики

Кафедра видавничої справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

МАГІСТРА

 

Галузь знань:                      0303 журналістика та інформація

Спеціальність:                    061 Журналістика

Освітня програма:            Видавнича справа та редагування

Кваліфікація:                      магістр журналістики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2017

 

УДК 655.021

 

 

Масімова Л. Г. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра: методичні матеріали для студентів спеціальності 061 Журналістика (освітня програма «Видавнича справа та редагування») / Л. Г. Масімова. – К. : Білий тигр, 2017. – 33 с.

 

Рецензенти:

Горбенко Г. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка

Вернигора Н. М., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка

 

 

Методичні рекомендації схвалено на засіданні кафедри видавничої справи Київського університету імені Бориса Грінченка.

Протокол № 1 від 29 серпня 2017 року

 

 

 

 

Методичні рекомендації призначені для використання студентами під час виконання та оформлення випускної кваліфікаційної роботи магістра спеціальності 061 Журналістика (освітня програма «Видавнича справа та редагування»)

У матеріалах містяться вимоги до структури кваліфікаційної роботи у формі проекту, а також правила оформлення магістерської роботи. Пропонуються додатки з прикладами оформлення структурних елементів випускної кваліфікаційної роботи магістра. Зібрані основні правила, вимоги та рекомендації щодо захисту магістерських проектів та їх наукового керівництва.

 

 

 

 

 

 

Ó Масімова Л. Г., 2017 рік

 

ЗМІСТ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ………………………………………………

4

1.1. Характеристика, мета і завдання магістерської роботи  ……………

4

1.2. Основні етапи підготовки та виконання кваліфікаційної роботи магістра  …………………………………………………………………...

 

5

 

ІІ. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

5

2.1. Вибір теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника ..............

5

2.2. Структура кваліфікаційної роботи  …………………………………...

6

2.3. Вимоги до обгрунтування проекту………………………………..…..

7

 

IІІ. ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ….…..

 

8

3.1. Загальні вимоги ……………………………………………………..…

8

3.2. Цитування та посилання на використані джерела ………………..…

10

 

ІV. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ………………

 

10

4.1. Допуск до захисту …………………………………………………...…

10

4.2. Порядок захисту кваліфікаційної роботи магістра …………..………

11

4.3. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи магістра ………..….

12

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………..

 

15

 

ДОДАТКИ ………………………………………………………………….

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Характеристика, мета і завдання магістерської роботи

Магістерська робота є підсумком теоретичної і практичної підготовки в рамках нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Виконання і захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання за спеціальністю 061 Журналістика освітньої програми «Видавнича справа та редагування», формою державної атестації випускників.

Кваліфікаційна робота повинна бути самостійною творчою роботою випускника, спеціально підготовленою для захисту. Самостійна творча робота може бути  видавничим стартап, кейс –проектом, стратегією введення інновацій з залученням новітніх технологій у сфері видавничої справи.

Кваліфікаційні роботи виконуються на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачають:

 • систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх під час вирішення конкретних завдань;
 • розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методиками, що пов’язані з виконанням виробничих функцій та типових завдань практичної діяльності, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Мета кваліфікаційної роботи – виявити практичну підготовку фахівців, їх знання в галузі видавничої справи та редагування.

Основне завдання автора кваліфікаційної роботи магістра – продемонструвати здатність управління сучасним видавництвом та видавничи ми проектами з використанням  інноваційних технологій.

Кваліфікаційну роботу виконують усі здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Під час оцінювання випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що магістр з видавничої справи та редагування повинен мати такі програмні компетентності:

 • інформаційно-аналітичну – вміння збирати, обробляти та аналізувати інформацію на основі критичного мислення; пропонувати комплекс спеціалізованих, аналітичних послуг, що дають змогу просувати інформаційні продукти в медіасередовищі, створювати стратегію розвитку видавничого бізнесу, демонструвати  вміння вирішення комплексних проблем.
 • організаційно-підприємницьку – здатність до організації сучасних  видавничих підприємств на основі інноваційного розвитку та мультиплатформного медіа-виробництва. Здатність до добору і навчання персоналу. Здатність формувати корпоративну ідентичність видавництва. Здатність використовувати креативні технології видавничого бізнесу. Здатність розвивати медіапідприємство в глобалізованому середовищі.
 • правову -  здатність використовувати знання чинного законодавства з питань інформації.
 • управлінську – здатність керувати виробничим процесом щодо створення та просування медіапроектів. Здатність проявляти когнітивну гнучкість в прагненні до високого результату професійної діяльності.  Здатність контролювати якість інформаційного продукту. Здатність вести базовий бюджет роботи відділу чи редакції.
 • технологічну – здатність використовувати знання з новітніх медіакомунікативних технологій, cучасних видавничих технологій. Здатність використовувати знання зі специфіки виробництва пресових видань, телевиробництва, фотовиробництва, радіовиробництва та інтернет-журналістики.
 • промоційну здатність генерувати нові ідеї для просування інформаційного продукту.
  1. Основні етапи підготовки та виконання кваліфікаційної роботи

   Основними етапами виконання кваліфікаційної роботи магістра є:

 • вибір теми та її затвердження;
 • отримання завдання та складання поетапного плану виконання проекту;
 • дослідження видавничого ринку та цільової аудиторії;
 • формування стратегічних цілей;
 • робота над обґрунтуванням проекту;
 • робота над бізнес-планом;
 • робота над маркетинговим планом;
 •  визначення організаційної структури проекту;
 •  планування промоційної кампанії;
 • вибір інструментів контролю результатів проекту;
 • оформлення результатів проекту;
 • розгляд кафедрою та допуск до захисту;
 • отримання відгуку керівника роботи;
 • зовнішнє рецензування роботи;
 • захист магістерської кваліфікаційної роботи на засіданні екзаменаційної комісії.

У процесі створення проекту студент повинен дотримуватися графіка виконання магістерської кваліфікаційної роботи (Додаток А).

 

 

 

ІІ. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

2.1. Вибір теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника

Тематичне спрямування робіт розробляється кафедрою. Під час розгляду і призначення тем кваліфікаційних робіт враховуються фахові інтереси студентів, які вони виявили за час навчання, а також актуальність і креативність теми проекту, наявність бази для його виконання, можливість отримання результативного проекту. Тема обирається студентом за погодженням з науковим керівником й затверджується на засіданнях кафедри, Вченої ради інституту.

Керівник магістерської кваліфікаційної роботи впродовж усього періоду підготовки надає допомогу студенту, контролює систематичність виконання усіх етапів роботи, ступінь самостійності виконання та завершеності проекту.

 

2.2. Структура кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота складається із двох частин та додатків. Назва кожної складової частини розміщується на шмуцтитулі.

Титульна сторінка. Титульна сторінка кваліфікаційної роботи оформляється за встановленою формою (Додаток Б).

У «ЗМІСТІ» вказати назви й сторінки частин проекту (Додаток В).

У першій частині кваліфікаційної роботи пропонується резюме видавничого проекту. Обсяг резюме  4 - 5 сторінок.

Cтруктура резюме проекту:

Розмір і можливості ринку. Необхідно описати розмір, динаміку і можливості існуючого ринку  Вказати основних конкурентів. Необхідно дати опис тенденціям і проблемам, які існують на ринку (0,5 сторінки).

Розкрити унікальність проекту, особливості його бізнес-ідеї.

 (0.5 сторінки)

Необхідно дати короткий опис управлінської і технологічної команди (0.5 сторінки).   

Бізнес модель. Необхідно описати в декількох реченнях бізнес-модель пропонованого проекту, а саме: яким чином планується виробництво і реалізація кінцевим споживачам пропонованого продукту або послуги (1 сторінка).

Короткий план, що включає ключові стадії реалізації проекту та оцінку відповідних витрат (1 сторінка).

Необхідно описати розмір та можлівості залучення інвестицій. Тут також необхідно вказати ключові параметри, які можуть свідчити про успішність проекту (0,5 сторінки)..

Описати результат проекту та термін його реалізації (0,5 сторінки).

У другій частині кваліфікаційної роботи пропонується супроводжувальний документ ― ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ, в якому зазначаються усі найголовніші етапи реалізації проекту, стислий опис  технологічних процесів, список джерел тощо. Обсяг документа «ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ» складає 20-25 сторінок (1 д. а. (40 000 знаків)).

 

2.3. Вимоги до обґрунтування проекту

Cтруктура ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ:

Частина ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ (шмуцтитул)

Вступ

Мета медіа-організації (проекту) - визначає чітко окреслену причину та необхідність її існування;

Візії (філософія бізнесу)  - формується одним реченям , чим організація видрізняється від інших .

Місії (місію формують для окремих підрозділів) .Ключове значен місії є об'єднання та мотивування працівників. Місія повинна доносити працівнику, що його робота безпосередньо пов'язана з успіхом усієї організації

 та цінностей раціональної поведінки в організаційних групах (моральні та  соціальні цінності).

 

Розділ 1. Дослідження ринку та особливості аудиторії проекту

Методи дослідження ринку та аудиторії проекту. Аналіз зовнішнього (конкуренти) та внутрішнього середовища (SWOT  або SWT- аналіз).

 

Розділ 2. Стратегічне плануання медіа-організації (проекту).

 Формування або перевизначення системотворчої ідеї бізнесу.

Розкривається довгостроковий фокус розвитку, стратегія  бізнесу. Аналіз потенційних ризиків.

Розділ 3. Розробка бізнес-плану.

 Визначаються цілі фінансові-досягнення бажаного рівня прибутку.

Опис можливостей медіа-підприємства та його характеристика.

Характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством.

дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг). 

Розробляється   план виробничої діяльності підприємства,  його організаційної структури.

 

Розділ 4. Маркетинговий план.

 Прописується алгоритм дій для досягнення фінансової  мети.  Створюється оперативно-календарний план  - детальна програма, в якій показано, що повинно бути зроблено, хто і коли повинен виконувати завдання,

окреслення засад цінової політики  медіа-організації, умов продажу, ціни

планування промоційної кампанії та дистрибуції.

Розділ 5. Результати проекту.

Бюджетна й економічна ефективність бізнес-плану. Розкриваються соціально-економічні наслідки реалізації бізнес-плану.

Список використаних джерел (20-25 джерел). Список джерел подають в алфавітному порядку. Приклади оформлення джерел у додатку Г.

 

 

IІІ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

3.1. Загальні вимоги

Магістерська робота виконується українською мовою і оформлюється відповідно до вимог. Кваліфікаційну роботу друкують на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) у півтора міжрядкових інтервала. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності.

Титульний аркуш роботи (див. Додаток Б) містить таку інформацію: назва навчального закладу, кафедри, тема, шифр спеціальності, прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання, прізвище та ініціали студента

Зміст подають на початку кваліфікаційної роботи (див. Додаток В).

Нумерація. Нумерація сторінок, розділів параграфів, таблиць подається арабськими цифрами без знака № без крапки в кінці.

Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки (1) не ставиться. На наступних сторінках номер ставиться у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації. Основними видами ілюстративного матеріалу в кваліфікаційних роботах є: фотографія, репродукція, плакат, елементи фірмового стилю, логотип, знаки візуальної комунікації, шрифт, креслення, схема, графік тощо. Ілюструють кваліфікаційні роботи тільки необхідним якісним матеріалом. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст — ілюстрації.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно у межах розділу (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках). Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис. 1.3» (третій рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва й пояснювальний підпис розміщується безпосередньо під ілюстрацією, під рисунком. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (текстівка).

Якщо треба вказати на ілюстрацію у тексті кваліфікаційної роботи, то у тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, розміщують посилання у вигляді висловлювання в круглих дужках, наприклад: (рис. 2.1), або звороту типу: «... як це видно з рис. 2.1» або «...як це показано на рис. 2.1».

Якщо в тексті роботи використовуються ілюстрації (малюнки, графіки, схеми) і таблиці, то вони подаються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше. Якщо ілюстрація чи таблиця мають розмір більший за формат А 4, то її можна розмістити в ДОДАТКАХ.

Таблиці. Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщується напис: «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу й порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо таблиця переноситься на наступну сторінку, то над таблицею пишеться «Продовження табл.» і вказується її номер, наприклад: «Продовження табл. 1.2». Назви граф у таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони складають одне речення із заголовком. Якщо вони самостійні, то пишуться з великої літери.

Цифровий матеріал, зазвичай, повинен оформлюватися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву й слово «Таблиця» починають з великої літери курсивом. Назву наводять жирним шрифтом.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту зшитого блоку роботи або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При посиланні в тексті на таблицю слово «таблиця» пишеться скорочено, наприклад: «... в табл. 2.2».

Додатки

У додатках можна запропонувати матеріали, які не увійшли в основну частину роботи, наприклад, акцидентна продукція до промоакцій тощо.

Перед додатками згідно із загальною нумерацією сторінок слід розмістити шмуцтитул, на якому великими літерами (напівжирн.) позначити структурну складову роботи: ДОДАТКИ.

Розміщуються додатки в кінці кваліфікаційної роботи, у порядку появи посилань у тексті. Додаток повинен мати заголовок, який друкується посередині малими літерами (перша – велика).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер  Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

 

3.2. Цитування та посилання на використані джерела

Оформлення цитат. Під час написання кваліфікаційної роботи студент повинен посилатися на цитовану літературу. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Посилання в тексті на джерела подаються у квадратних дужках: номер джерела, що відповідає номеру у списку джерел; через кому – літера «с» і номер сторінки. Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх крапкою з комою. Приклад: [1, с. 44; 2, с. 35].

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути максимально точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело.

 

 

ІV. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

 

4.1. Допуск до захисту

За місяць до передзахисту студенти повинні подати науковому керівникові кваліфікаційну роботу у повному обсязі. Остаточний допуск до захисту надає кафедра під час попереднього розгляду кваліфікаційної роботи. Результати допуску фіксуються відповідним протоколом засідання кафедри за підписом завідувача і секретаря засідання. За результатами обговорення на засіданні кафедри складається наказ про допуск кваліфікаційних робіт до захисту, підставою для чого є позитивна оцінка наукового керівника і кафедри. Остаточно перевірена, оформлена кваліфікаційна робота подається на кафедру за 2 тижні до захисту для зберігання й видається студентові безпосередньо на захисті.

До кваліфікаційної роботи додаються відгук наукового керівника та рецензія офіційного рецензента. Студент повинен ознайомитися зі змістом відгуку та рецензії. Ці документи вкладаються у конверт формату А 4.

Рецензія. Перед захистом творча робота рецензується викладачем іншого профільного вузу або ж видавцем-практиком.

Рецензія виконує функцію оцінювання видавничого продукту. Орієнтовна структура рецензії:

 1. Визначення предмета аналізу.
 2. З’ясування ступеня актуальності проекту, відповідності мети проекту його реалізації.
 3. Аналіз змістової частини проекту (якість контенту).
 4. Осмислення практичної цінності та оригінальності проекту.
 5. Характеристика виявлених недоліків.
 6. Об’єктивне, лаконічне, чітке загальне оцінювання проекту.
 7. Формування висновків (Додаток Ж).

Відгук. Відгук складає керівник проекту. Особливість відгуку полягає у підтвердженні самостійності виконання роботи, виявленні позитивних сторін проекту та його недоліків. Керівник проекту оцінює вміння студента організувати свою роботу, він не повинен надавати оцінку роботи.

Орієнтовна структура відгуку:

 1. Аналіз актуальності проекту.
 2. Якість дослідження ринку та аудиторії проекту.
 3. Творчий підхід до реалізації проекту.
 4. Якість оформлення «Обґрунтування проекту».
 5. Позитивні та негативні аспекти проекту.
 6. Ступінь самостійності студента у виконанні роботи.
 7. Точка зору керівника про можливість допуску до захисту і присвоєння відповідної кваліфікації (Додаток И).

Рецензія та відгук вкладаються в конверт формату А 4.

Кваліфікаційна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, виконана без дотримання затвердженого плану, не має відгуку або рецензії, до захисту не допускається.

 

 

4.2. Порядок захисту магістерських робіт

Захист кваліфікаційної роботи магістра відбувається на засіданні екзаменаційної комісії в присутності здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Тривалість доповіді одного студента не повинна перевищувати 15 хвилин.

На захист кваліфікаційної роботи магістр готує доповідь, а також демонструє видавничий продукт. Виступ супроводжується електронною презентацією (7–14 слайдів). Для оформлення презентації слід користуватися корпоративною символікою, шаблони можна знайти за посиланням: http://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/korporatyvna-kultura-universytetu/2752-rekomendatsii-shchodo-vykorystannia-firmovoho-styliu-universytetu-brend-buk.html

Презентація узгоджуються з науковим керівником. Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії, яка створюється та діє у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України у галузі освіти й науки (відповідним положенням).

Студент зобов’язаний відповісти на запитання голови і членів ЕК, науковців, присутніх на захисті.

Після виступу магістра заслуховуються відгук наукового керівника, оцінка роботи рецензентом, надається слово охочим висловити свою думку щодо оцінки проекту. Після завершення захисту студентові надається останнє, заключне слово.

Хід захисту фіксується в протоколі ЕК. Оцінка обговорюється на закритому засіданні ЕК та оголошується головою ЕК на відкритому засіданні в присутності членів ЕК, усієї групи студентів.

 

4.3. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи магістра

Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт, які забезпечують максимальну оцінку:

 • об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням сучасних джерел інформації;
 • актуальність;
 • оригінальність технічних, технологічних, організаційних управлінських рішень;
 • практичне значення результатів;
 • обґрунтування рішень та пропозицій відповідними розрахунками;
 • повнота структури розрахунків (постановка завдання, розрахункова схема, рішення, оцінка рішення);
 • наявність посилань на джерела інформації;
 • відсутність дублювання, описового матеріалу, стереотипних рішень, що не впливають на суть та висвітлення отриманих результатів;
 • загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу;
 • якість оформлення;
 • самостійність виконання.

Відповідно до прийнятої у Київському університеті імені Бориса Грінченка системи оцінювання досягнень студентів критеріально-орієнтованим еталоном якості вищої освіти є 100-бальна шкала.

За цією шкалою максимальна оцінка за якість видавничого продукту складає 40 балів, обґрунтування проекту – 20 балів і захист кваліфікаційної роботи – 40 балів. 

Узгоджена членами ЕК оцінка студентові за захист кваліфікаційної роботи заноситься до протоколу ЕК.

 

Оцінювання кваліфікаційної роботи

 1.  Кваліфікаційна робота – 60 балів:
  1. Якість  проекту – 35 балів:
 1. оригінальність управлінських рішень – 5 балів;
 2. повнота структури розрахунків – 10 балів;;
 3. практичне значення результатів –10 балів;;

 

 1. Обґрунтування проекту – 25 балів:
 1. лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу – 15 балів;
 2. якість оформлення – 10 балів.
 1.  Захист кваліфікаційної роботи – 40 балів:
 1. вміння студента презентувати основні результати роботи – 20 балів;
 2. відповіді на запитання (чіткість формулювання та відповідність запитанню) – 20 балів.

Разом: 100 балів.

Переведення результатів, отриманих за 100-бальною шкалою оцінювання, в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється за схемою, наведеною в таблиці 1.

 

 

Таблиця 1.

 

Оцінка ЕСТS

Показник якості вищої освіти

Якість особистості випускника

Оцінка за

шкалою

Університету

Оцінка за

національною

шкалою

1

2

3

4

А

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу. Студент демонструє якісний видавничий продукт, вміє обґрунтувати практичну цінність та оригінальність проекту.

90-100

балів

відмінно

B

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.

82-89

балів

добре

 

 

C

Добре – загалом добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок

75-81

балів

D

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.

69-74

балів

задовільно

 

 

E

Достатньо – мінімально допустимий рівень знань (умінь).

60-68

балів

FX

Незадовільно – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання екзамену за умови належного самостійного доопрацювання.

35-59

балів

незадовільно

 

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу. Студент показує низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни.

1-34

балів

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления [Электронный ресурс] // Нормативная база ГСНТИ : [сайт] / НТЦ «Информрегистр». – Электрон. дан. – Москва : ГСНТИ, 1998. – Режим доступа: http://www.gsntinorms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_ 82.htm (16.05.2009), свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 15.08.2013.
 2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 74 с.
 3. ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. – [Чинний від 2014-01-01]. – К. : Мінекономрозвитку України, 2014. – 18 с.
 4. Семеног О. М. Культура наукової української мови [Текст] : навч. посіб. / О. М. Семеног. – К. : Академія, 2010. – 215 с. – (Серія «Альма-матер»). – Бібліогр.: с. 207–213.

 

 

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Графік виконання магістерської кваліфікаційної роботи

студента спеціальності 061 Журналістика (освітня програма «Видавнича справа і редагування»

Іваненка П. В. в 20_-20__ навчальному році

 

№ з/п

Вид роботи

Термін кафедри

Факт. викон.

Підп.

студ.

Підп.

викл.

1

Узгодження теми з науковим керівником

До 20.10

 

 

 

2

Затвердження тем на засіданні кафедри

До 25.10

 

 

 

3

Дослідження ринку та аудиторії

До 20.11

 

 

 

4

Обґрунтування схеми виконання  проекту

До 20.12

 

 

 

5

Робота над вступом та першим розділом пояснювальної записки

До 20.01

 

 

 

6

Робота над другим та третім розділом обґрунтування проекту

До 20.02

 

 

 

7

Робота над четвертим розділом обґрунтування проекту

До 20.03

 

 

 

8

Робота над пятим розділом обґрунтування проекту

До 20.04

 

 

 

10

Попередній захист на кафедрі

До 12.05

 

 

 

12

Організація рецензування

До 26.05

 

 

 

13

Здача кваліфікаційної роботи секретарю державної екзаменаційної комісії

До 29.05

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

Кафедра видавничої справи

 

 

 

 

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ПІДГОТОВКА ДО ДРУКУ

ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО КНИЖКОВОГО ВИДАННЯ

 

 

Кваліфікаційна робота

                            на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

 

 

«Допускається до захисту»

________________________

Завідувач кафедри

видавничої справи Масімова Л. Г.

_________________________

(підпис)

«_____» ________________ 20__ р.

Студента (ки) групи _____________

________________ форми навчання

напряму підготовки

________________________________

________________________________

________________________________

_________________________________

(ПІБ студента)

 

Оцінка з урахуванням усного захисту

_________________________________

 

Науковий керівник

________________________________

________________________________

(ПІБ керівника)

Члени комісії:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

«_____» ___________________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2018

 

Додаток В

ЗМІСТ

 

Частина І. МЕДІА-ПРОЕКТ  

Резюме проекту..................................................................................................  3

 

Частина ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

Вступ.......................................................................................................................6

Розділ 1. Дослідження ринку та особливості аудиторії проекту

 

Розділ 2. Стратегічне плануання медіа-організації (проекту). ...............   7

 

Розділ 3. Розробка бізнес-плану .....................................................................  13

 

Розділ 4. Маркетинговий план.    ...................................................................  18

 

Розділ 5. Результати проекту.........................................................................   22

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....................................................   26

 

ДОДАТКИ.......................................................................................................    28

 

 

Додаток Г

 

Приклади

бібліографічного опису документів

 

КНИГИ

 

Один автор

 1. Кичак В. М. Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки [Текст] : монографія / В. М. Кичак ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2005. – 291 с. : іл., табл.
 2. Вербень В. В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Вербень ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2005. – 202 с.
 3. Палій О. А. Ключ до України: друга сторона української прабатьківщини [Текст] / О. А. Палій. – Київ : Дніпро, 2005. – 132 с. : іл., портр., карти.
 4. Українка, Леся. Твори [Текст] / Леся Українка. – Львів ; Київ : Дніпро, 2000. – 632 с.

 

Два автори

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень [Текст] : навч. посіб. / Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – 2-е вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 301 с.

Три автори

Юрій С. І. Антологія бюджетного механізму [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Демянишин, Я. М. Буздуган. – Тернопіль : Екон. думка, 2001. – 250 с.

 

Чотири автори

Контроль і ревізія [Текст] : навч. посіб. : нормативно-практичні матеріали / Є. М. Романів, Р. Л. Хом’як, А. С. Мороз, В. В. Гресик. – Львів : Інтелект-Захід, 2001. – 199 с.

 

П’ять і більше авторів

Формування здорового способу життя молоді [Текст] : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська [та ін.]. – Київ : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн. ; кн. 13).

 

 

За назвою

 1. Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок [Текст] : інформ. зб. з життєвих навичок / авт.-упоряд. М. Н. Бело. – Київ : Генеза, 2005. – 77 с. : іл.
 2. Добром нагріте серце: до 90-річчя І. Б. Бровка [Текст] : зб. спогадів друзів, учнів, колег відомого педагога. – Харків : Фоліо, 2005. – 135 с.
 3. Юність, обпалена війною, 1941–1945 [Текст] : спогади ветеранів / редкол.: А. М. Грабовенко [та ін.]. – Київ : Либідь, 204 с.

 

Навчально-методичні видання

 1. Вища освіта в Україні [Текст] : навч. посіб. / ред. В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2005. – 327 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт та підготовки до практичних занять з курсу “Бізнес в торгівлі” [Текст] : для студ. ден. форми навчання спец. 6.050300 “Товарознавство та комерційна діяльність” / уклад. Н. Б. Аннєнкова. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 43 с.
 3. Микитин М. Л. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія [Текст] : практикум для студ. вищ. навч. закл. за спец. “Видавн. справа і редагування”, “Журналістика” / М. Л. Микитин, А. П. Романченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 189 с.
 4. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії [Текст] / [уклад. І. І. Кочерга]. – Ніжин, 2000. – 37 с.
 5. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Петрова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Укр. центр культур. дослідж. – Київ : Кондор, 2005. – 406 с.
 6. Сучасна економіка [Текст] : лекційний курс / О. Германова, Л. Тарасова, С. Новожилов [та ін.]. – Київ : Либідь, 2005. – 544 с.
 7. Ясулайтіс, В. А. Дистанційне навчання [Текст] : методичні рекомендації / В. А Ясулайтіс ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 68 с. : іл.

 

Перекладні видання

Косик В. Франція та Україна. Становлення української дипломатії (березень 1917 – лютий 1918) [Текст] / В. Косик ; [пер. з фр. Т. Марусик] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. –   262 с.

 

Довідкові видання

 1. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів [Текст] / [авт.-укл. В. Оліфіренко [та ін.]. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 496 с.
 2. Плиса В. Й. Страхування [Текст] : довідник / В. Й. Плиса. – Львів : Вид. центр ім. І. Франка, 2001. – 196 с.
 3. Спеціальна педагогіка [Текст] : понятійно-термінологічний словник / Л. Вагіна, В. Курило, А. Висоцька [та ін.] ; [голов. ред. В. Бондар]. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 436 с.

 

ЗАКОНОДАВЧІ, НОРМАТИВНІ АКТИ

 

Конституція

Конституція України [Текст] : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. –   Ст. 142.

 

Закон

Про вищу освіту [Текст] : закон України від 17 січ. 2002 р. № 2984 // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.

 

Наказ

Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни “Вища освіта і Болонський процес” [Текст] : наказ М-ва освіти і науки України від 25 лип. 2006 р. № 556 // Офіц. вісн. України. – 2006. –          № 35. – Ст. 2482.

 

ІНШІ ВИДИ ДОКУМЕНТІВ

 

Положення

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) [Текст] // Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1998. – № 10. – С. 6–10.

 

Промова

Україна іде дорогою важкою, але правильною [Текст] : промова Президента В. Ющенка з нагоди 15-ї річниці Незалежності України // Уряд. кур’єр. – 2006. – 29 серп.

 

Доповідь

Ніколаєнко С. Підвищення ефективності вищої освіти – визначальний чинник зростання соціально-економічного потенціалу держави [Текст] : матеріали до доповіді міністра освіти і науки на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України (Київ, 23 лют. 2006 р.) / С. Ніколаєнко // Освіта України. – 2006. – 17 лют. (№ 13). – С. 2–9.

 

Угода

Угода між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах від 6 верес. 2004 року [Текст] // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 31. – Ст. 227.

 

Договір

Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22 лип. 1998 року [Текст] // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 31. – Ст. 463.

 

Бесіди, діалоги, інтерв’ю

Свято врожаю в Клевані [Електронний ресурс] : інтерв’ю з головою сільської Ради О. Кузьміним / записала І. Петрова // Клеванський тракт. ­ –2012. –­ 15 верес. ­ – С. 2. ­ – Режим доступу: http :  // www.rivne.libr.rv.ua/page-id =29, вільний. – Назва з екрану. ­ – [Дата звернення: 28.10.2013].

 

Депоновані наукові праці

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

 

Конференції, тези доповідей, збірники наукових праць

 1. Актуальні питання антропоніміки [Текст] : зб. матеріалів наук. читань пам’яті Юліана Костянтиновича Редька / [відп. ред. І. В. Єфименко]. – Київ : НАН України, 2005. – 270 с.
 2. Економіка. Менеджмент. Підприємництво [Текст] : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т. – Луганськ, 2001. – Вип. 4. – 253 с. – (Серія: Економічні науки).
 3. Міжнародна міграція та міжетнічні стосунки на Слобожанщині [Текст] : матеріали міжнар. наук. семінару (Харків, 11 листоп. 2004 р.). – Харків : Константа, 2004. – 63 с.
 4. Третя міжнародна алгебраїчна конференція в Україні [Текст] : тези доп. (Суми, 2–8 лип. 2005 р.) / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2005. – 292 с.
 5. Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти [Текст] : матеріли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ,  2–5 жовт. 2005 р.) / [редкол.: В. С. Курило [та ін.] ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – Ч. 1. – 301 с.

 

 

Дисертації

Золотова Г. Д. Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентів: (на прикл. навч. закл. I–II рівнів акредитації) [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Золотова Ганна Дмитріївна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2005. – 238 с.

 

Автореферати дисертацій

Ляшенко Л. В. Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформаційного суспільства [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / Лариса Володимирівна Ляшенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2002. – 20 с.

 

Стандарти

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – [Введ. 2002–01–01]. – Москва : Изд-во стандартов, 2001. – 1V. –    27 с.

 

Каталоги

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст] : каталог / М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – Москва : МГПУ,   2002. – 235 с.

 

БАГАТОРІВНЕВИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС

 

Багатотомні видання

1. Енциклопедія українознавства : загальна частина [Текст] : у 3 т. /   Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Перевидання в Україні ; репр. відтворення вид. 1949 р. – Київ : Фірма “Віпол”, 1994–1995.

Т. 1. – 1994. – XVI, 368 с. : іл.

Т. 2. – 1995. –  C. 369–800 : іл. + 1 арк. карт.

Т. 3. – 1995. –  С. 801–1230 : іл.

 

2. Мовчан П. М. Твори : у 3 т. / П. М. Мовчан. – Київ : Вид. центр “Просвіта”, 1999.

Т. 1 : Голос : поезії. – 639 с. : іл., портр.

Т. 2 : Межовий камінь : поезії. – 535 с. : іл.

Т. 3 : Координати часу. – 582 с. : іл. –  Бібліогр. у тексті та підрядкових прим.

 

3. Історія української культури [Текст] : у 5 т. / голов. ред. Б. Є. Патон. – Київ : Наук. думка, 2001. – Т. 1 : Історія культури давнього населення України / за ред. П. П. Толочко. – 1134 с.

 

 

АНАЛІТИЧНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС

 

Частина книги

Малый А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / Ал. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособ. / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26.

 

Стаття, розділ із багатотомного видання

Франко І. Притча про любов [Текст] / Іван Франко // Франко І. Зібр. творів : у 50 т. – Київ, 1976. – Т. 2. – С. 211–214.

 

Стаття із збірника

Гурцяк В. І. Про систему контролю знань іноземних студентів в умовах підготовчого факультету [Текст] / В. І. Гурцяк // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – Київ, 2005. – Вип. 40. – С. 245–258.

 

Стаття із довідкового видання

Мочерний С. Абсолютна додаткова вартість [Текст] / С. Мочерний // Економічна енциклопедія : в 3 т. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 7–8.

 

Стаття із журналу

 

Один автор

Цимбал І. І. Освітня галузь Луганщини: аналіз, проблеми, перспективи [Текст] / І. І. Цимбал // Освіта на Луганщині. – 2006. – № 1 (24). – С. 5–9.

 

Два автори

Архангельський Ю. Про ефективність приватизації в Україні [Текст] / Ю. Архангельський, О. Радзієвський // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 86–91.

Три автори

Міщенко В. С. Щодо формування ефективної рентної політики в Україні [Текст] / В. С. Міщенко, О. І. Барановський, Я. В. Петраков // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 3–14.

 

 

Стаття із газети

Дробот І. Культурологи і філософи для освіти [Текст] / І. Дробот // Освіта. – 2005. – 22–29 черв. (№ 26). – С. 3.

 

Відеозапис

Плоска [Відеозапис] : історія села / реж. І. Гаврилюк (1 файл: 15 МБ). – Острог : Артемов Т. О., 2013. – 1 електрон. опт. Диск (СD-ROM); 1 год. 30 хв. – (Історія сіл Рівненщини). – Систем. вимоги: DVD програвач з вбудованим декодером mp3.

 

Звукозапис

Іванов Ю. Народні обряди і звичаї на Покрову жителів села Крилів [Звукозапис] : аудіокнига / Ю. Іванов ; текст читає Ю. Іванов. – (15 файлів: 53 МБ). – Корець, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 1 год. 15 хв. – (Книга вголос). – Систем. вимоги: СD/DVD-програвач із вбудованим декодером mp3.

 

Образотворчий матеріал

Рівне [Образотворчий матеріал] : альб. репрод. / упоряд. Т. О. Демченко. – (1 файл: 35 МБ). – Рівне : О. Романенко, 2013. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM) ; 25 хв. – Систем. вимоги: Windows 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

 

Сайти

Рівненщина [Електронний ресурс] : [сайт] : регіонал. інформ . портал : кат. фірм та організацій Рівнен. обл. та м. Рівне / РДОБ. – Електрон. дані. – Рівне, 2004–2010. – Режим доступу: http://irp.rv.ua, вільний. – Назва з екрана. ­ – Дата звернення: 1.12.2014.

 

Освітній навігатор [Електронний ресурс] : [сайт] : [методика викладання та передовий досвід ЗОШ України та Рівненщини] / РДОБ, РДОБ для юнацтва, РДОБ для дітей. – Електрон. дані. – Рівне, 2006–2010. – Режим доступу: http://libr.rv.ua, вільний. – Назва з екрана. – Дата звернення: 1.12.2014.

 

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : [сайт]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1997. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua, вільний. – Назва з екрана. – Дата звернення: 1.12.2014.

Інформація, розміщена на одній зі сторінок сайту

Мігунова Т. Слово «телебачення» – це архаїзм [Електронний ресурс] // Телекритика : [сайт] / ТОВ «Телекритика». – Текст. і граф. дані. – Київ, 2001–2013. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/expert/2013-01-23/59463, вільний. – Назва з екрана. – Дата звернення: 1.12.2014.

 

Бази даних

Історична Волинь [Електронний ресурс] : [електрон. кат., повнотекст. док., фотодок., відеодок., період. вид., неопублік. док., карти] / РДОБ. – Електрон. дані. – Рівне, 2008–2012.­ – Режим доступу: http://istvolyn.info, вільний. – Назва з екрана. – Дата звернення: 1.12.2014.

 

Електронні каталоги Рівненщини [Електронний ресурс] : [кат. РДОБ та кат. ЦСПШБ Рівнен.обл.]. – Електрон. дані. – Рівне, 1991–2012. –­ Режим доступу: http://libr.rv.ua, вільний. – Назва з екрана. – Дата звернення: 1.12.2014.

 

Електронні книги

Філімоненков, О. С. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. С. Філімоненков. – (1 файл: 5.3 МБ). – Київ : МАУП, 2004. – Режим доступу : http : chitalka.info, вільний. – Назва з екрану. – [Дата звернення : 1.12.2014].

 

Волкова, Н. П. Педагогіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – (1 файл: 2.78 МБ). – Київ : Академія, 2001. – Режим доступу: http://ebk.net.ua, вільний. – Назва з екрана. – Дата звернення: 1.12.2014.

 

Пересопницьке Євангеліє (1556–1561 рр.) [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1997. – Режим доступу: http:// www/nbuv/gov/ua/peresop/html, вільний. – Назва з екрана. – Дата звернення: 1.12.2014.

 

CD

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – Москва : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя 1 л.) + открытка (1 л.). – Систем. требования: Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4хCD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.

 

Опис частини друкованого документа (книги, журналу, збірника), розміщеної в Інтернеті

Вертій Ж. С. Бібліотерапія як напрям бібліотекознавства: шляхи становлення [Електронний ресурс] // Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій : міжнародна наук. конф. (Київ, 5–6 жовт. 2010 р). – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/new/10_kiev/ sek1.html.../, вільний. – Назва з екрана. – Дата звернення: 1.12.2014.

 

Бородина В. А. Читательская Вселенная [Электронный ресурс] / В. А. Бородина, Л. А. Дрешер. – Режим доступа: http://www.pedagogika-cultura.narod.ru/private/Articles/N_3/Borodina.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Дата обращения: 19.08.2011.

 

Костенко Л. Й. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим–2003» / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін  // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klincohtm, вільний. – Назва з екрана. – Дата звернення: 1.12.2014.

 

Іноземні джерела

Taylor, Brown Barbara. Bibliotherapy [Electronic resource] / Barbara Brown Taylor. – Access Mode: http://sites.google.com/site/resourcesonsensitiveto pics/bibliotherapy. – Title from screen. – Сited: 2012. Oct. 18.

 

Bibliotherapy [Electronic resource] // American Library Association. – Access Mode: http://www.ala.org/tools/bibliotherapy. – Title from screen. – Сited: 2011. Oct. 5.

 

                                                                                                  Додаток Ж

РЕЦЕНЗІЯ

на кваліфікаційну роботу магістра

«Проект видання міської газети «Обрій»»

студентки 6 курсу групи ВСРб-12-4од.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Струцької Наталії Анатоліївни

 

Магістерська робота Струцької Н. А. присвячена актуальній темі – створенню інформаційного громадсько-політичного видання, розрахованого на широке коло читачів. Заслугою авторки варто вважати створення такої інформаційної програми видання, яка передбачає не нав’язування громаді власної думки, а стимулювання обговорення проблемних питань на сторінках газети, що сприяє консолідації суспільства для вирішення важливих соціальних проблем.

Важливо, що концепція передбачає залучення до життя району талановитої молоді, пропонує їй різні інтерактивні проекти, друкує найкращі матеріали непрофесійних авторів. Такі кроки спрямовані на розширення читацької аудиторії газети, що робить видання конкурентоспроможним.

Серед недоліків теоретичної частини видавничого проекту – наявність великої кількості реферативного матеріалу. Щодо практичної частини – недостатньо оригінально розроблена рубрикація газети. Вказані зауваження знижують якість роботи, але не є принциповими і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. У цілому це цікавий і оригінальний проект, який демонструє володіння студенткою загальними теоретичними і практичними основами обраного фаху. Робота рекомендована до захисту з оцінкою «добре».

 

Рецензент                                                                                         Кулікова Л. Ю.,   кандидат наук із соціальних комунікацій,

доцент кафедри журналістики

 

Додаток И

ВІДГУК

на кваліфікаційну роботу магістра

«Проект видання кулінарного довідника «Солодкі фантазії»»

студентки VІ курсу групи ВСРб-12-4од.

Київського університету імені Бориса Грінченка

Кравченко Оксани Юріївни

 

У магістерській роботі О. Ю. Кравченко на основі аналізу численних джерел досліджено властивості кулінарного довідника та розроблено конкретне видання «Кулінарний довідник «Солодкі фантазії»». Створенню видавничого продукту передує ретельне дослідження ринку та аудиторії видання.

Тема є актуальною, адже на сьогодні видання такого роду доступні здебільшого в електронному варіанті. До того ж, на полицях книгарень спостерігається відсутність україномовних кулінарних книжок.

Обґрунтування видавничого проекту гарно структуроване, думки формулюються автором ясно та доказово. Перший розділ присвячений опису макета кулінарного довідника, підготовці змістової частини та композиції книги. У другому – йдеться про оформлення видання та його верстку. Третій розділ відзначається високою інформативністю, оригінальним підходом до аналізу розв’язання поставлених завдань. Авторка ретельно розробляє план маркетингового забезпечення, стратегію стосунків з конкуруючими виданнями, рекламні заходи тощо.

Серед недоліків дослідження – трапляються стилістичні помилки, що не впливає на загальну позитивну оцінку роботи. 

Кравченко О. Ю. самостійно створила якісне, естетично привабливе видання «Кулінарний довідник «Солодкі фантазії»». Студентка рекомендована до захисту роботи для отримання кваліфікації «магістр з журналістики».

 

Керівник                                                                                           Волинець Л. Г., кандидат наук із соціальних комунікацій,

доцент кафедри реклами та зв’зків з громадськістю