Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Маркетинг в кредитних установах

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет фінансово-економічний

Кафедра менеджменту банківської діяльності

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор

з науково –педагогічної роботи ______________ А.М. Колот

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з обов’язкової дисципліни

" Маркетинг в кредитних установах "

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво»»

спеціальність «6.030508 «Фінанси і кредит»»

спеціалізація «Кредит» 6508/1

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ___________Примостка Л.О.

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2017

 

 

 

 

ЗМІСТ

1. Вступ

2. Тематичний план дисципліни

3. Зміст дисципліни за темами

4. Плани занять

4.1. Плани семінарських занять очної форми навчання

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

4.3. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період

5. Самостійна робота студентів

6. Поточний і підсумковий контроль знань

6.1. Денна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни .

6.2. Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

6.4 Зразок екзаменаційного білета.

7. Рекомендована література (основна і додаткова)

3

5

6

 

9

44

 

51

53

 

54

 

 

73

 

91

96

97


1. ВСТУП

«Маркетинг в кредитних установах» — дисципліна, предметом якої є вивчення комплексної системи організації кредитної справи та збуту послуг кредитних установ, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування грошового ринку.

Опанування дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання курсів «Економічна теорія», «Гроші та кредит», «Маркетинг», «Банківські операції», «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Облік і аудит», «Аналіз бан­ківської діяльності» та інших наук та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю «Банківська справа».

Метою дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» є підготовка фахівців такого рівня, що здатні оволодіти методами вивчення та прог­нозування кон’юнктури грошового ринку та ринку послуг кредитних установ і розробляти, виходячи з цього, стратегію розвитку операцій банку або іншої кредитної установи.

Завданням дисципліни є: довести до студентів розуміння сутності, цілей та провідних засад маркетингу в кредитних установах, ознайомити студен­тів з методикою здійснення досліджень та аналізу кредитного та банківського ринку, навчити студентів ефективно використовувати інструменти маркетингу у діяльності банку та інших кредитних установ, сформувати у студентів системний підхід до визначення маркетингової стратегії кредитної установи та її здійснення, поглибити загальну фахову підготовку студентів.

Предметом дисципліни є діяльність кредитної у галузі маркетингу: дослідження банківських продуктів та продуктів кредитних установ, їх конкурентів, робота із клієнтами з метою підвищення ефективності надання кредитними установами послуг та продуктів, створення нових продуктів та послуг кредитних установ, організація маркетингової служби у кредитній установі та системи контролю над маркетинговими заходами.

Компетентності, на формування яких зорієнтована дисципліна «Маркетинг в кредитних установах»:

—  аналізувати конкурентну позицію кредитної установи на ринку банківських та кредитних послуг;

—  аналізувати маркетингове макро- та мікросередовище діяльності кредитних установ;

—  розробляти пропозиції щодо нормативно-правових актів у сфері регулювання ринку кредитних установ, конкуренції на ньому та маркетингу кредитних установ;

—  вдосконалювати організаційну структуру банку або іншої кредитної установи щодо реалізації інструментів маркетингу;

—  прогнозувати доходність операцій та банківських продуктів, продуктів кредитних установ;

—  визначати ціни на окремі продукти та послуги кредитної установи, її цінову політику;

—  проводити моніторинг кредитних операцій кредитної установи;

—  проводити моніторинг депозитних операцій кредитної установи;

—  проводити моніторинг комісійно-посередницької діяльності кредитної установи;

—  проводити моніторинг продуктів та послуг кредитної установи;

—  здійснювати контроль маркетингової діяльності кредитної установи;

—  організовувати роботу маркетингових підрозділів кредитної установи;

—  координувати діяльність філій, відділень та структурних підрозділів кредитної установи;

—  вести моніторинг ринку банківських послуг та ринку продуктів кредитних установ;

—  управляти тактичними маркетинговими діями кредитної установи;

—  управляти маркетинговою стратегією кредитної установи.

Курс охоплює комплекс питань, що розкривають зміст і особливості маркетингу в кредитних установах. Особлива увага приділяється банківському ринку, його сегментації, дослідженню та аналізу, маркетинговій стратегії комерційного банку, товарній політиці щодо банківських послуг та ціноутворенню на ці послуги, продажу банківських послуг, комунікаціям банківських продуктів. Однак, акцент дається і на продуктах небанківських кредитних установ, їх комунікаціях, продуктах та маркетинговій стратегії

Студентам потрібно ретельно ознайомитися з програмою та керуватися нею під час вивчення курсу, що завершується здачею екзамену.

Студент, що опанував дисципліну «Маркетинг в кредитних установах» повинен знати:

—  зміст специфіки маркетингу у сфері діяльності кредитної установи;

—  банківський ринок та його основні складові частини;

—  методи дослідження банківського ринку та конкурентного середовища банків;

—  основи маркетингової стратегії кредитної установи;

—  зміст продуктової політики кредитної установи;

—  прийоми ціноутворення на продукти та послуги кредитної установи;

—  засоби продажу продуктів кредитної установи;

—  проблеми організації маркетингової діяльності у кредитній установі;

—  основні організаційні засади функціонування маркетингової служби у кредитній установі;

—  питання організації контролю маркетингової діяльності у кредитній установі;

—  проблемні питання, що стосуються застосування маркетингу у банківській справі та у діяльності небанківських кредитних установ.

Після опанування дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» студент повинен уміти:

—  визначати конкурентне положення певної кредитної установи на окремих ринках;

—  організовувати первинні маркетингові дослідження банківського ринку та ринку кредитної установи, в тому числі складати плани та кошториси таких досліджень;

—  проводити вторинні маркетингові дослідження;

—  здійснювати сегментування та моніторинг ринку продуктів та послуг кредитних установ;

—  визначати продуктову політику кредитної установи та політику ціноутво­рення на продукти кредитної установи;

—  складати стратегічні матриці для визначення маркетингової стратегії банку ат іншої кредитної установи;

—  здійснювати вимірювання характеристик об’єктів, що досліджуються у галузі маркетингу в кредитних установах;

—  визначати стратегію кредитної установи відносно комунікацій;

—  здійснювати наукові дослідження в галузі маркетингу в кредитних установах.

 


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
«МАРКЕТИНГ В КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ»:

Назва теми

Кількість годин

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Семінарські

Індивідуальні

Контактні

Індивідуальні

Тема 1. Маркетинг та його специфіка в кредитних установах

2

2

2

4

1

1

8

Тема 2. Маркетингові дослідження та прогнозування в кредитній установі

4

2

4

6

2

2

10

Тема 3. Конкурентне середовище кредитної установи

2

4

2

4

1

1

8

Тема 4. Ринок кредитної установи, його сегментація, дослідження та аналіз

4

4

2

6

2

2

10

Тема 5. Продуктова політика кредитної установи

2

4

2

4

2

1

8

Тема 6. Ціноутворення на продукти кредитної установи

2

4

2

4

2

1

8

Тема 7. Організація збуту продуктів кредитної установи

2

4

2

4

2

1

8

Тема 8. Маркетингові комунікації кредитної установи

2

4

2

4

2

1

8

Тема 9. Маркетингова стратегія кредитної установи

2

2

2

6

2

1

10

Тема 10. Організація та контроль маркетингу в кредитній установі

2

4

2

4

2

1

8

Підсумковий контроль, години

4

4

Усього:

24

34

12

46

18

12

86

Разом годин:

годин

120

120

кредитів

4

4

 


3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ В КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ»

ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Маркетинг та його специфіка в кредитних установах

Перехід до ринкової економіки та необхідність вивчення маркетингу в кредитних установах. Предмет маркетингу в кредитних установах. Курс «Маркетинг в кредитних установах» у циклі бакалаврських дисциплін, його завдання у підготовці фахівців для банківської та кредитної системи. Суттєві ознаки маркетингу. Категорії маркетингу. Банківські послуги та послуги кредитних установ та зумовлені ними особливості маркетингу в кредитних установах. Інструменти маркетингу в кредитних установах. Середовище маркетингу в кредитних установах. Необхідність застосування маркетингу банками України та небанківськими кредитними установами. Еволюція банківського маркетингу. Перспективи застосування маркетингу в кредитних установах України.

 

Тема 2. Маркетингові дослідження та прогнозування в кредитній установі

Наукові дослідження та їх структура. Принципи та підходи до проведення маркетингових досліджень в кредитній установі. Класифікація маркетингових досліджень. Система маркетингової інформацій в кредитній установі та її використання для маркетингових досліджень. Системи CRM у кредитній установі. Методи та процедури маркетингових досліджень. Основні етапи маркетингових досліджень. Якісний аналіз даних. Кількісний аналіз даних. Статистичний аналіз у маркетингових дослідженнях в кредитній установі. Маркетингове прогнозування у кредитній установі: технології та процедури.

Тема 3. Конкурентне середовище кредитної установи

Конкуренція на кредитному ринку та її види. Аналіз ринкового середовища та визначення конкурентної позиці кредитної установи. Аналіз конкурентоспроможності кредитної установи, її конкурентних переваг. Прямі та непрямі конкуренти кредитної установи та їх виявлення. Банки та їх специфіка на ринку кредитних установ. Кредитні спілки та їх специфіка на ринку кредитних установ. Ломбарди та їх специфіка на ринку кредитних установ. Конкуренти банку серед небанківських установ та їх особливості. Використання стратегічної матриці General Electric для визначення конкурентної стратегії кредитної установи. SWOT-аналіз конкурентної позиції кредитної установи.

Тема 4. Ринок кредитної установи, його сегментація, дослідження та аналіз

Поняття кредитної установи та його сфер. Сегментація ринку кредитних установ та її ознаки залежно від юридичного статусу клієнтури, економічного положення клієнтів тощо. Досвід європейської банківської практики по сегментації ринку. Дослідження ринку кредитної установи на основі статистичних даних, даних підприємств та приватних осіб, засобів масової інформації, ділових звітів конкурентів, їх рекламних матеріалів. Ринкова політика кредитної установи. Шляхи досягнення конкурентних переваг кредитною установою. Нагляд кредитної установи за ринком. Моніторинг ринкової ситуації з метою виявлення кон’юнктурних змін, ринкових тенденцій на послуги кредитних установ. Моніторинг майнового положення споживачів банківських послуг: підприємств і організацій, підприємницького сектору, сек­тору домовласників тощо.. Стратегічний аналіз становища кредитної установи на ринку.

Тема 5. Продуктова політика кредитної установи

Послуга, продукт та операцій – співвідношення понять у маркетингу кредитної установи. Планування послуг та продуктів кредитної установи як по асортименту, так і по обсягу. Життєвий цикл продуктів кредитної установи та його стадії. Асортимент пропонованих кредитною установою послуг та його зміни. Поточний асортимент та політика асортиментної гнучкості. Способи її реалізації. Обсягова політика кредитної установи, її мета. Пакетування продуктів кредитної установи.

Тема 6. Ціноутворення на продукти кредитної установи

 1. Цінова політика та цінова стратегія кредитної установи. Аспекти цінової політики: процентні ставки, тарифи, бенефіції (премії), знижки (скидки), мінімальний розмір вкладу. Інструменти цінової політики кредитної установи: розмежування цін на банківські послуги, диференціація цін, критерії цієї диференціації, зрівноважуюче ціноутворення на послуги кредитної установи. Послідовність визначення ціни на продукт кредитної установи. Особливості ціноутворення на банківські продукти. Оцінка попиту в процесі визначення ціни на продукти кредитної установи. Проблема визначення розміру витрат на окремі банківські продукти. Вплив ринку на цінову концепцію кредитної установи. Затвердження та перегляд цін. Цінова дискримінація. Моніторинг цін на продукти кредитної установи: зміст та значення.

 

Тема 7. Організація збуту продуктів кредитної установи

Основи організації збуту в кредитних установах. Канали продажу (збуту), канали зв’язку та їх трансформація. Формування мережі кредитної установи, розвиненість (густота) мережі. Завантаженість потужностей кредитної установи залежно від характеру пропонованих послуг: рутинних та проблемних; послуг, що часто потребують клієнти та послуг, що їх рідко потребують. Особливості організації збуту в банках. Віддалене обслуговування клієнтів кредитної установи (Телемаркетинг, GSM-banking, Internet-banking). Збутові канали банківських послуг. Часові параметри продаж продуктів кредитної установи як спосіб отримання конкурентних переваг. Характеристика процесу прийняття рішення про розміщення точок збуту. Зона дії (впливу) кредитної установи. Цінність зони дії кредитної установи та її визначення. Вибір місця продажу. Тенденції розвитку стратегій розподілу.

Тема 8. Маркетингові комунікації кредитної установи

Поняття маркетингової комунікаційної політики кредитної установи та її інструменти. Класифікація комунікацій кредитної установи за ознакою мети. Імідж, стратегія його формування. Особистий продаж послуг кредитної установи і використання індивідуальних каналів спілкування (комунікацій) з клієнтом. Реклама послуг кредитної установи як головний засіб наявних комунікацій. Форми реклами та їх еволюція. Ефективність реклами послуг кредитної установи. Реклама кредитної установи як така, що повинна сформувати сприятливий його імідж. Групування реклами залежно від конкретних цілей рекламної компанії кредитної установи: реклама, що має мету ознайомлення з установою і сферою її діяльності; експансивна реклама; стабілізаційна реклама; обмежувальна реклама. Поняття стимулювання збуту продуктів та послуг кредитної установи та фор­ми цього стимулювання. Інструменти стимулювання збуту послуг кредитної установи: підготовка, тренінг, мотивація співробітників; облаштування приміщень, зручних для клієнтів; постачання приміщень для клієнтів банку необхідними інфор­маційними матеріалами. Робота кредитної установи з громадськістю, добродійність, кредитної установи. Планування комунікаційних звернень та їх інструментів. Паблік рілейшенз кредитної установи та його види. Кризові комунікації. Комунікації із ЗМІ. Інформаційні комунікації кредитної установи

Тема 9. Маркетингова стратегія кредитної установи

Формулювання довгострокової (стратегічної) мети(цілі) в кредитній установі та визначення шляхів її досягнення. Прогнозування банківського та кредитного ринку. Припущення кредитної установи щодо зміни у майбутньому ринкової ситуації. Оцінка щодо готовності споживачів придбати (користуватися) послуги саме цього банку, а не його конкурентів. Формування попиту на банківські послуги, а також передбачення зміни кон’юнктури ринку на ці послуги. Інструмен­ти банківського прогнозування: математичні методи (простий аналіз тренду, як тривалої, довгочасної тенденції зміни економічних показників у прогнозуванні; статистичний аналіз, метод стан­дартного розподілу ймовірностей та ін.); побудова сценарію зміни кон’юнктури банківського ринку на основі відбору прогнозів та експертних оцінок. Побудова двомірних матриць формулювання стратегії комерційного банку:

 

Тема 10 Організація та контроль маркетингу в кредитній установі

Організаційні аспекти маркетингу кредитної установи. Організаційна структури кредитної установи за бюрократичним принципом. Адаптивна струк­тура кредитної установи. Структури за ступенем централізації. Роль маркетин­гу у відділенні банку або філії кредитної установи. Принципи побудови маркетингових служб кредитної установи. Функціональна структура маркетингу в кредитній установі. Продуктова структура маркетингу в кредитній установі. Регіональна структура маркетингу в кредитній установі. Реорганізація маркетингових структур в кредитній установі

Предмет контролю маркетингу в кредитній установі. Контроль за здійсненням планів. Контроль за рентабельністю. Контроль за бюджетом маркетингу в кредитній установі. Моніторинг бюджету маркетингу в кредитній установі. Ревізія маркетингу та її значення для в кредитної установи. Маркетинг-аудит в кредитній установі. Ефективність маркетингової діяльності в кредитній установі та її вимірювання. Проблеми організації контролю за маркетингом у мережі великого банку.

 


4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

 

4.1. Плани семінарських занять очної форми навчання

 

Семінарські заняття з дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» — це організаційна форма навчального заняття, на якому студентами обговорюються питання з тем, визначених робочою навчальною програмою.. Крім обговорення питань, що винесені на семінарські заняття, під час занять повадиться також обговорення виконаних завдань самостійної роботи та контрольних (модульних) завдань, що передбачені для студентів цією робочою програмою. Для самооцінки рівня підготовки до семінарських занять студент дома виконує завдання для самоконтролю, що наведені до відповідної теми семінарських занять. Також студент може виконати проблемні завдання, які наведені до відповідної теми семінарських занять (одне завдання на власний вибір – може виконати дома, або під контролем викладача під час семінарського заняття – індивідуально або у малій групі). Інноваційні навчальні технології, що при цьому використовуються, зазначені по темах. Зокрема, виконання проблемного завдання вдома здійснюється шляхом підготовки міні-презентації засобами MS PowerPoint та може бути оцінено максимальною сумою балів на занятті (детально – див. критерії оцінки).

Викладачем оцінюється окремо рівень теоретичних знань та рівень виконання практичних завдань самостійної роботи. Рівень теоретичних знань може оцінюватись шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення, оцінки активності обговорення виконаних завдань самостійної роботи, якості виконання завдань для самоконтролю, якості виконання проблемного завдання, оцінки коротких письмових завдань або тестувань, що можуть проводитись викладачем під час семінарського заняття. Ціна заняття залежить від заняття та форм самоістійної роботи студента та контролю на відповідному занятті, що зазначено в планах семінарських занять.

 

Структура семінарських занять (денна форма навчання):

Номер і назва теми

Кількість занять (2 академічні години на одне заняття) / номери занять

Кількість та номери занять

Ціна заняття

1. Маркетинг та його специфіка в кредитних установах

1 / №1

1

2. Маркетингові дослідження та прогнозування в кредитній установі

1 / №2

2

3. Конкурентне середовище кредитної установи

2 / №3,4

1+3

4. Ринок кредитної установи, його сегментація, дослідження та аналіз

2 / №5,6

1+3

5. Продуктова політика кредитної установи

2 / №7,8

1+3

6. Ціноутворення на продукти кредитної установи

2 / №9,10

1+3

7. Організація збуту продуктів кредитної установи

2 / №11,12

1+3

8. Маркетингові комунікації кредитної установи

2 / №13,14

1+3

9. Маркетингова стратегія кредитної установи

1 / №15

2

10. Організація та контроль маркетингу в кредитній установі

2 / №16, 17

1

Всього занять (годин) та сума балів:

17 (34 години)

30

 

Плани семінарських занять (та завдання до них)

для очної форми навчання

 

План заняття №1

Тема: «Маркетинг та його специфіка в кредитних установах»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: розробляти пропозиції стосовно вдосконалення маркетингового середовища кредитної установи.

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і дисципліни України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

-  Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №1

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Поняття маркетингу. Суттєві ознаки маркетингу.
 2. Особливості маркетингу в кредитній установі.
 3. Інструменти маркетингу в кредитних установах.
 4. Середовище маркетингу в кредитних установах.
 5. Необхідність застосування маркетингу банками України.
 6. Необхідність застосування маркетингу небанківськими кредитними установами України.
 7. Перспективи застосування маркетингу в кредитних установах України.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю (заняття №1):

 1. Проаналізувати визначення потреби. З’ясувати, які потреби клієнтів задовольняє сучасний банк.
 2. Дати визначення побажань (запитів). Навести приклади запитів на банківському ринку.
 3. Проаналізувати спільні та відмінні риси понять «банківський продукт», «банківська послуга», «банківська операція» та їх значення для банківського маркетингу.
 4. Описати вплив мікросередовища на діяльність кредитної установи.
 5. Описати вплив макросередовища на діяльність сучасної кредитної установи.

 

Проблемні завдання:

1.Дати огляд ситуації на банківському ринку України. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги.

2.Дати огляд ситуації на ринку кредитних спілок України. Кількість, основні продукти та послуги.

3.Дати огляд ситуації на ринку ломбардів України. Кількість, основні продукти та послуги.

4.Порівняти рівень необхідності використання маркетингу в банках України та однієї із країн Західної Європи (на вибір).

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації.

 

План заняття №2

Тема: «Маркетингові дослідження та прогнозування в кредитній установі» (№2)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти використовувати кількісні та якісні методи маркетингового дослідження

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і дисципліни України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

-  Сайти НБУ, банків України, кредитних установ в мережі Інтернет.

-  Сайти дослідницьких організацій.

 

Структура семінарського заняття №2

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Принципи та підходи до проведення маркетингових досліджень в кредитній установі. Класифікація маркетингових досліджень.
 2. Система маркетингової інформацій в кредитній установі та її використання для маркетингових досліджень. Системи CRM у кредитній установі.
 3. Методи та процедури маркетингових досліджень. Основні етапи маркетингових досліджень.
 4. Якісний аналіз даних.
 5. Кількісний аналіз даних.
 6. Статистичний аналіз у маркетингових дослідженнях в кредитній установі.
 7. Маркетингове прогнозування у кредитній установі: технології та процедури.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю (заняття №2):

 1. 1.      Розкрити зміст та методи проведення камеральних досліджень
 2. 2.      Визначте особливості застосування вторинної інформації у маркетингу кредитної установи. Наведіть можливі корисні джерела такої інформації.
 3. 3.      Розкрити зміст та методи проведення польових досліджень.
 4. 4.      Які методи статистичного аналізу доцільно використовувати під час досліджень в кредитній установі?

Проблемні завдання:

1.Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які необхідно враховувати при побудові маркетингової інформаційної системи банку.

2.Навести приклад використання кількісного аналізу даних у маркетинговому дослідженні кредитної установи

3.Навести приклад використання якісного аналізу даних у маркетинговому дослідженні кредитної установи

4.Зробіть порівняльну характеристику CRM-додатків, що пропонуються на національному ринку та можливостей їх використання в діяльності ломбарду.

5.Зробіть порівняльну характеристику CRM-додатків, що пропонуються на національному ринку та можливостей їх використання в діяльності комерційного банку.

6.Зробіть порівняльну характеристику CRM-додатків, що пропонуються на національному ринку та можливостей їх використання в діяльності кредитної спілки

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-дискусія. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації. Застосування «мозкового штурму» при визначенні критеріїв доцільності використання окремих CRM-додатків кредитною установою.

 

План заняття №3

Тема: «Конкурентне середовище кредитної установи» (№3)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, кейс по визначенню конкурентної стратегії банку

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти здійснювати порівняльний конкурентний аналіз та визначати конкурентну стратегію кредитної установи

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і дисципліни України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

-  Сайти НБУ, банків України та кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №3

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Конкуренція на кредитному ринку та її види.
 2. Аналіз ринкового середовища та визначення конкурентної позиці кредитної установи.
 3. Аналіз конкурентоспроможності кредитної установи, її конкурентних переваг. Прямі та непрямі конкуренти кредитної установи та їх виявлення
 4. Банки та їх специфіка на ринку кредитних установ.
 5. Кредитні спілки та їх специфіка на ринку кредитних установ.
 6. Ломбарди та їх специфіка на ринку кредитних установ.
 7. Конкуренти банку серед небанківських установ та їх особливості.
 8. Використання стратегічної матриці General Electric для визначення конкурентної стратегії кредитної установи.
 9. SWOT-аналіз конкурентної позиції кредитної установи.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. 1.      Чим саме банківський ринок відрізняється від інших сегментів фінансового ринку?
 2. 2.      Яким чином ринок послуг кредитних установ пов’язаний з іншими ринками?
 3. 3.      Чи є український ринок „ринком продавців” або „ринком покупців”?
 4. 4.      Назвіть основних учасників банківської конкуренції.
 5. 5.      Назвіть основних учасників конкуренції на ринку кредитних установ
 6. 6.      Як ви ставитися до існування державних банків з позиції вільної економіки?
 7. 7.      Чи можливою є суперництво середнього банку з великим?
 8. 8.      Як краще класифікувати банки для визначення ступеню конкуренції?
 9. 9.      Хто контролює дотримання правил конкуренції на ринку банківських послуг?
 10. 10.  Чому банки вимушені конкурувати з небанківським сектором?
 11. 11.  Як розвиток Інтернету впливає на конкуренцію в банківському секторі?
 12. 12.  В чому полягають особливості предметної конкуренції на кредитному ринку?
 13. 13.  Поясність вплив репутації кредитної установи на його конкуренту позицію
 14. 14.  Чим відрізняється конкурентоспроможність кредитної установи від конкурентоспроможності її продуктів?
 15. 15.  З якою періодичністю слід проводити аналіз конкурентів банку? Небанківської кредитної установи?
 16. 16.  Конкурентна карта – зміст і значення.
 17. 17.  Як правило обрати банк-еталон та групу однорідних банків?
 18. 18.  Як ви ставитися до кількісних оцінок (в балах) сильних та слабких сторін кредитної установи?
 19. 19.  Що є більш ефективними інструментом аналізу конкурентів – SWOT або PEST аналіз?

 

Проблемне завдання 1.

Ви у складі робочої групи банку розробляєте програму розвитку відносин зі страховими компаніями. На цей час у банку обслуговується лише 1 страхова компанія, Юніон, поліси страхування життя, яка є № 5 на ринку України. Ви дізналися, що більшість ваших вкладників придбали поліси страхування життя у компанії Весна, а страхування майна – у компаній Лідер та Апріорі.

Нещодавно Ви дізналися, що ваш колишній однокурсник призначений на посаду комерційного директора страхової компанії Весна та вирішили скористатися можливістю зміцнення контактів.

Виготуєтесь до обіду зі своїм знайомим, щоб обговорити можливості розвитку бізнесу, зацікавивши його співпрацею компанії з банком. Вам також відомо, що зараз компанія Весна спільно продає частку страхових продуктів у 5 відділеннях банку Ліліпут, що є засновником цієї компанії. Нещодавно з’явилися чутки, що цей банк акціонери хочуть продати.

Завдання: Підготуватися до плідного діалогу з менеджером компанії, виклавши переваги співпраці з банком. Обґрунтуйте механізм співпраці з компанією.

 

Проблемне завдання 2.

 

Дослідження ринку платіжних карток у трьох провідних областях України показало, що за обсягами трансакцій з використанням карток Ваш банк посів 8 місце, кількістю емітованих карток – 3 місце, а залишків на рахунках – лише 10 місце. Ваш банк випускає лише дебетові картки, і на думку акціонерів, перехід до кредитних карток є передчасним.

Вам стало відомо, що минулого місця один іноземний банк розпочав програму встановлення багатофункціональних банкоматів на АЗС двох компаній, а два великих банки домовилися про спільне використання банкоматів держателями карток.

Довідка по банку за останній місць показує, що залишки на платіжних рахунках в банку скорочуються, продовжують надходити скарги клієнтів на технологічні збої в роботі банкоматів.

Більшість держателів карток – персонал підприємств, що запровадили зарплатні картки.

Завдання: Підготувати пропозицію керівництву банку щодо розвитку операцій з платіжними картками. Визначити слабкі сторони банку та можливості їх подолання. Обґрунтувати заходи з цінової та нецінової конкуренції на ринку платіжних карток.

 

Проблемне завдання 3.

Розробити матрицю General Electric для певного українського банку (на вибір) на базі відкритої інформації.

 

Проблемне завдання 4.

В регіоні активно діють 17 банків. Відомо, що на останню звітну дату кількість рахунків, відкритих юридичним особам така (таблиця):

банк

кількість

банк

кількість

банк

кількість

банк

кількість

№1

7000

№5

12000

№9

18

№13

200

№2

200

№6

5500

№10

36520

№14

150

№3

2300

№7

3540

№11

520

№15

300

№4

49000

№8

1270

№12

180

№16

750

Визначте, з використанням відомих Вам показників, рівень конкуренції в регіоні.

 

Проблемне завдання 5.

Розрахуйте показники конкуренції на банківському ринку України.

Проблемне завдання 6.

З’ясуйте рівень конкуренції на ринку кредитних спілок України

 

Домашня наукова робота (завдання 1/6)

«Дослідження конкурентоспроможності окремого продукту кредитної установи»

На базі дослідження відкритих матеріалів певної кредитної установи (банк за номером студента у журналі групи відповідно ренкінгу НБУ по активах на 1.07.2017 р або інша кредитна установа по узгодженню з викладачем): дослідити конкурентоспроможність (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):

 1. Продукту чи послуги для фізичних осіб
 2. Продукту чи послуги для юридичних осіб

Порівняти із трьома конкурентами.

Оформити результати у вигляді тексту дослідницької роботи та у вигляді презентації. Роздрукувати 1:2. Електронну версію тексту та презентації надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті (№4)

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються:

Семінар-розв’язання проблемних завдань. Навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань,

 

План заняття №4

Тема: «Конкурентне середовище кредитної установи» (№3)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, кейс по визначенню конкурентної стратегії банку

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти здійснювати порівняльний конкурентний аналіз та визначати конкурентну стратегію кредитної установи.

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і дисципліни України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

-  Сайти НБУ, банків України та кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №4

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №1/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція. Захист домашніх наукових робіт. Кейс по визначенню конкурентної стратегії кредитної установи.

 

План заняття №5

Тема: «Ринок кредитної установи, його сегментація, дослідження та аналіз» (№4)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти розробляти форми для збору даних з метою сегментації ринку кредитної установи; проводити моніторинг продуктів та послуг кредитної установи.

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і дисципліни України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

-  Сайти НБУ, банків України, кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №5

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Поняття ринку кредитної установи та його сфер.
 2. Сегментація ринку кредитних установ та її ознаки залежно від юридичного статусу клієнтури, економічного положення клієнтів тощо.
 3. Досвід європейської банківської практики по сегментації ринку.
 4. Дослідження ринку кредитної установи та його алгоритм.
 5. Ринкова політика кредитної установи. Шляхи досягнення конкурентних переваг кредитною установою.
 6. Нагляд кредитної установи за ринком.
 7. Стратегічний аналіз становища кредитної установи на ринку.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

1.Які методи збору маркетингової інформації Ви запропонуєте для вирішення наступних маркетингових задач:

 • Оцінка іміджу кредитної установи та ключових факторів впливу на його формування;
 • Визначення ступеню поінформованості представників цільового ринку про рекламні матеріали та акції кредитної установи;
 • Тестування концепцій рекламних матеріалів та їх відбір для наступного розміщення у ЗМІ;
 • Оцінка тенденцій розвитку банківського ринку за окремими банківськими продуктами / послугами;
 • Розробка та виведення на ринок принципово нового кредитного продукту / послуги.

2.Охарактеризуйте основні напрямки використання методу спостережень для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу комерційного банку.

 

Проблемні завдання:

 1. 1.                       Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).
 2. 2.                       Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).
 3. 3.                       Скласти анкету для опитування поштою для дослідження характеристик ломбардного ринку (на вибір)
 4. 4.                       Скласти анкету для опитування телефоном для дослідження характеристик ринку кредитної установи (на вибір)
 5. 5.                       Скласти анкету для опитування під час особистої зустрічі для дослідження характеристик ринку кредитної установи (на вибір)
 6. 6.                       Скласти календарний план і сітьовий графік проведення маркетингового дослідження сегменту ринку кредитної установи (на вибір)
 7. 7.                       Скласти орієнтовний кошторис камерального (кабінетного) дослідження ринку кредитної установи (на вибір)
 8. 8.                       Скласти орієнтовний кошторис первинного (польового) дослідження ринку кредитної установи (на вибір)
 9. 9.                       Дайте конкретні пропозиції щодо використання методу спостережень для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу банку.

 

Домашня наукова робота (завдання 2/6)

«Розробка форми анкети»

Розробити макет анкети, що розсилається поштою, для (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):

 1. Здійснення сегментації роздрібного клієнта за психографічними ознаками
 2. Дослідження можливості продукту кредитного характеру для корпоративних клієнтів

Для сегментаційної анкети (варіант 1) обов’язково визначити ключові сегменти, які передбачено отримати та їх характеристики. Пов’язати із кредитною установою, що обрана під час виконання попереднього завдання. Для варіанту 2 – дати маркетингові характеристики конкретного продукту.

Оформити роботу письмово: титульний аркуш, аркуші формату А4. Окремо - презентацію результатів. Електронну версію тексту роботи та презентації надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті.

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Кейс по сегментуванню. Міні-презентації. Застосування «мозкового штурму» при визначенні критеріїв сегментації ринку кредитної установи

 

План заняття №6

Тема: «Ринок кредитної установи, його сегментація, дослідження та аналіз» (№4)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE), екран та проектор.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти досліджувати ринок кредитної установи на підставі обробки інформації з відкритих джерел, вміти оцінювати якість проведеного дослідження.

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і дисципліни України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

-  Сайти НБУ, банків України, кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №6

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №2/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція. Захист домашніх наукових робіт.

 

План заняття №7

Тема: «Продуктова політика кредитної установи» (№5)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, круглий стіл по актуальних питаннях продуктової політики обраної кредитної установи.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти визначати ефективність продуктової політики кредитної установи; проводити моніторинг продуктової політики.

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і дисципліни України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

-  Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №7

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, круглий стіл)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Послуга, продукт та операцій – співвідношення понять у маркетингу кредитної установи.
 2. Специфіка банківського продукту (послуги) та продукту кредитної установи.
 3. Класифікація продуктів та послуг кредитних установ
 4. Планування послуг та продуктів кредитної установи як по асортименту, так і по обсягу.
 5. Життєвий цикл продуктів кредитної установи та його стадії.
 6. Асортимент пропонованих кредитною установою послуг та його зміни. Поточний асортимент та політика асортиментної гнучкості. Способи її реалізації.
 7. Порядок розробки і запровадження продукту кредитної установи
 8. Обсягова політика кредитної установи, її мета.
 9. Пакетування продуктів кредитної установи.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Порівняйте переваги та недоліки централізованої й децентралізованої товарної політики кредитної установи.
 2. Які обмеження продуктового рядку кредитної установи вважаються головними?
 3. Чи здатний банк впливати на формування попиту на свої продукти на ринку?
 4. Як Ви розумієте розвиток перехресних продаж?
 5. Як краще стимулювати клієнтів на повторні продажі продуктів?
 6. На яку категорію клієнтів розраховане пакетування продуктів кредитної установи?
 7. Дайте визначення концепції «фінансового супермаркету».
 8. Яким чином складається продуктовий план кредитної установи?
 9. В чому полягають відмінності банківського продукту від товарів, що продаються торговельними компаніями?
 10. За якими продуктами банк застосовує маркетинг продавця та маркетинг покупця?
 11. В чому полягає конфлікт банківських продуктів? Як краще подолати такій конфлікт?
 12. Які існують обмеження на продуктовий ряд комерційного банку та чим це обумовлено?
 13. Назвіть підходи до класифікації банківських продуктів.
 14. Навіщо створюється каталог продуктів у банку?
 15. Визначте поняття «конкурентоспроможність товару» для кредитної установи.
 16. Назвіть фактори конкурентної переваги банківського продукту.
 17. Якими є особливості економічного циклу продукту кредитної установи?
 18. Наведіть приклади продуктів з різними формами життєвого циклу.
 19. Визначте критерії новизни банківських послуг (продуктів).
 20. Чому перевага банку у запуску нового продукту є досить короткостроковою у сучасних умовах?

 

Проблемне завдання 1

Ваш банк активно емітує платіжні картки міжнародної системи VISA, їх емісія перевищили вже 500 тис. Дебетових карток, але темпи зростання кількості держателів карток скоротилися з 15% до 5% за рік. В той же час конкуренти тримаються на рівні зростання щорічно 20-25%. Вам загрожує скорочення фінансування бізнесу платіжних карток, тому що керівництво збирається сконцентруватися на розвитку філій.

Вам відомо, що більше 80% трансакцій з картками Вашого банку – зняття готівки з карткового рахунку.

Завдання: Оцінити можливості збагачення функцій платіжних карток банку. Яким чином цей продукт може вплинути на інші продукти банку? Яким чином Ви пропонуєте просувати далі цей продукт на ринку?

 

Проблемне завдання 2

Аналіз вкладників Вашого банку показав, що 50% клієнтів купують у банку лише цей продукт, 35% - також відкривають поточний рахунок, а 15% - окрім цього мають кредитну картку. Решта 5% - придбали у банку 4 та більше продуктів.

Перед вами, керівником філіалу, поставлено завдання збільшити коефіцієнт крос-продаж до 2,5 в розрахунку на 1 клієнта в роздрібному бізнесі. Зараз у філіалі цей показник становить 1,5. Вам здається, що таке зростання є нереалістичним, Ви думаєте про доцільність погодити з керівництвом менш напружене завдання.

Ваш філіал знаходиться у промисловому районі центральної частини міста, але в якому збираються винести значні виробничі потужності на окраїну для забудови будинками підвищеного комфорту.

Завдання: Чим Ви обґрунтуєте більш реалістичний план? Або оберете інший шлях?

Яким чином плануєте забезпечити таке зростання? Чи можна використати базу вкладників як джерело перехресних продаж? Як можна підключити персонал філіалу до виконання цього завдання.

 

Проблемне завдання 3.

Новий фінансовий рік став для Вашого банку початком реалізації програми пріоритетного розвитку роздрібного бізнесу у регіонах. З цією метою керівництво банку поставило перед Вами, керівником індивідуального бізнесу, завдання вивести на ринок новий кредитний продукт – житлові позики.

Вам відомо, що вже 4 провідних банків активно працюють на цьому ринку, надавши близько 85% позик. Перед Вами порівняльна таблиця умов кредитування:

Банк

Строк максимальний, років

Мінімальна ставка % у валюті

Власний внесок позичальника

Комісії банку

Банк 1

10

12%

10%

1%

Банк 2

15

14%

5%

1%

Банк 3

12

10%

30%

1,5%

Банк 4

10

11%

25%

0,5%

 

Завдання: Підготувати опис продукту. Визначити його переваги для клієнта. Оцінити діапазони коливання процентних ставок, види комісій. Визначити перелік підрозділів, з якими Ви повинні погодити цей продукт. Що саме Вам слід з’ясувати з підрозділом кредитного аналізу? Як Ви оцінюєте життєвий цикл цього продукту?

 

Проблемне завдання 4.

На базі відкритих даних описати криву життєвого циклу окремого продукту кредитної установи (на вибір).

 

Проблемне завдання 5.

Створити календарний план, орієнтовний кошторис та сітьовий графік створення продукту кредитної установи (на вибір)

 

Проблемне завдання 6.

Кредитна установа «Схід-Захід» вивводить на ринок новий продукт «Консультаційний франчайзинг». Постійні витрати на підтримку функціонування продукту 5 000 грн./місяць, змінні – 2 тис грн. на 10000 грн. Первинні інвестиції на впровадження – 25 000 грн. Є статистика реалізації продукту за перші 12 місяців з моменту впровадження (таблиця):

Місяць

продаж

Місяць

продаж

Місяць

Продаж

1

500

5

7000

9

21000

2

500

6

15000

10

21200

3

350

7

20000

11

19800

4

1000

8

21000

12

19500

Накресліть графік життєвого циклу продукту. Зробіть висновок про форму кривої циклу, відповідність певній стадії на момент здійснення аналізу та дайте пропозиції щодо подальшого розвитку продукту для установи.

 

 

Домашня наукова робота (завдання 3/6)

«Дослідження продуктового ряду кредитної установи»

Дослідити продуктовий ряд для клієнтів кредитної установи (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):

 1. Фізичних осіб
 2. Юридичних осіб

Використати графічний та табличний методи дослідження.

Порівняти з продуктовим рядом 3-х конкурентів. Відбір конкурентів обґрунтувати.

Зробити аргументовані висновки та пропозиції.

Оформити результати письмово: титульний аркуш, аркуші формату А4. Підготувати презентацію Електронну версію тексту та презентації надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті.

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Круглий стіл по актуальних питаннях продуктової політики обраного банку або небанківської кредитної установи

 

План заняття №8

Тема: «Продуктова політика кредитної установи» (№5)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, круглий стіл по актуальних питаннях продуктової політики обраної кредитної установи.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel), екран та проектор.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: оволодіння інструментами здійснення продуктової політики кредитної установи.

 

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і дисципліни України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

-  Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №8

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, круглий стіл)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №3/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція. Захист домашніх наукових робіт.

 

План заняття №9

Тема: «Ціноутворення на продукти кредитної установи» (№6)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, мозкова атака, круглий стіл по актуальних питаннях ціноутворення у обраному банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати ціни на окремі продукти та послуги кредитної установи.

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Кузнєцова Л.В. Жердецька Л.В. Ціноутворення в банківській справі. Підручник. – Одеса: «Атлант», 2008 – 320 с.

-  Процеси ціноутворення у фінансовій діяльності банку. / за ред. Кузнєцової Л.В. – Одеса: «Атлант», 2008 – 372 с.

-  Сайти НБУ, банків України, кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №9

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, круглий стіл)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Цінова політика та цінова стратегія кредитної установи.
 2.  Інструменти цінової політики кредитної установи.
 3. Послідовність визначення ціни на продукт кредитної установи.
 4. Особливості ціноутворення на банківські продукти.
 5. Оцінка попиту в процесі визначення ціни на продукти кредитної установи.
 6. Проблема визначення розміру витрат на окремі банківські продукти.
 7.  Затвердження та перегляд цін
 8. Цінова дискримінація.
 9. Моніторинг цін на продукти кредитної установи: зміст та значення.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Чи може держава (уряд) регулювати ціни на банківські продукти та послуги?На послуги ломбардів? Кредитних спілок?
 2. Назвіть основні різновиди цін на банківські продукти та послуги кредитної установи.
 3. Яку роль відіграє цінова конкуренція в банківському бізнесі?
 4. Яку класифікацію цін на банківські продукти доцільніше використовувати?
 5. Визначте зовнішні та внутрішні фактори ціноутворення в кредитній установі.
 6. Яким чином ціна враховує фазу життєвого циклу банківського продукту?
 7. В якому разі банки пропонують клієнтам безкоштовне обслуговування?
 8. Поясніть стратегію цінового асортименту.
 9. Порівняйте витратний метод та метод на основі попиту у ціноутворенні.
 10. Поясніть, якім чином можна встановлювати ціни з врахуванням прибутковості клієнта.
 11. Чим відрізняється номінальна ставка відсотку від ефективної?
 12. Назвіть фактори, що впливають на ставки за депозитами.
 13. Поясність підстави для перегляду цін на продукти кредитної установи.
 14. Порівняйте цінову дискримінацію в банківському секторі з іншими галузями економіки.
 15. Як можна тлумачити ціноутворення в обслуговуванні VIP-клієнтів банку?

 

Проблемні завдання:

1.Порівняйте ціни на аналогічні продукти чотирьох українських банків (на вибір). Зробіть висновки щодо політики ціноутворення на ці продукти.

2. Проаналізуйте ціни на весь продуктовий ряд окремої кредитної установи. Зробіть висновки щодо політики ціноутворення.

3.На основі аналізу статистичних даних не менш ніж за останній календарний рік зробіть висновки щодо зовнішніх індикаторів процентної політики банків України.

4. Банківський продукт «Авто в кредит» має визначений рівень постійних витрат 10000 гривень на місяць. Видача кредиту призводить до додаткових витрат в обсязі 720 гривень. Середній розмір кредиту 50000 гривень. Середній термін до погашення – 36 місяців. Середня ціна ресурсів – 9% річних (гривня). Визначте планову кількість кредитів, що банк повинен видавати щомісячно, та орієнтовну ціну (вкажіть маркетинговий підхід, за яким ціна визначена).

 

Домашня наукова робота (завдання 4/6)

«Дослідження цінової політики кредитної установи»

За даними відкритих джерел дослідити цінову політику відповідного банку чи кредитної установи на ринку (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):

 1. Розрахунків та платежів, що здійснюють фізичні особи.
 2. кредитів та депозитів для фізичних осіб

та порівняйте її з цінами основних 3-х конкурентів. Відбір конкурентів обґрунтувати.

Оформити результати письмово. Електронну версію тексту та презентації надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті.

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Міні-презентації. Мозокова атака Круглий стіл по актуальних питаннях ціноутворення у обраній кредитній установі.

 

План заняття №10

Тема: «Ціноутворення на продукти кредитної установи» (№6)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, мозкова атака, круглий стіл по актуальних питаннях ціноутворення у обраному банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel), проектор та екран.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати цінову політику кредитної установи, прогнозувати дохідність продуктів кредитної установи.

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Кузнєцова Л.В. Жердецька Л.В. Ціноутворення в банківській справі. Підручник. – Одеса: «Атлант», 2008 – 320 с.

-  Процеси ціноутворення у фінансовій діяльності банку. / за ред. Кузнєцової Л.В. – Одеса: «Атлант», 2008 – 372 с.

-  Сайти НБУ, банків України, кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №10

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, круглий стіл)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №4/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція. Захист домашніх наукових робіт.

 

План заняття №11

Тема: «Організація збуту продуктів кредитної установи» (№7)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, мозкова атака, міні-кейс по визначенню ефективності місцезнаходження банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel, картографічною програмою YarMap), картки з умовами міні-кейсу.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати ефективність розташування точки збуту кредитної установи.

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А., Гужва В. М., Трохименко В. С. Електронна комерція: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т. — К. : КНЕУ, 2002. — 326с

-  Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебное пособие – М. Вузовский учебник, 2009 – 400 с.

-  Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №11

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Основи організації збуту в кредитних установах. Канали продажу (збуту), канали зв’язку та їх трансформація.
 2. Формування мережі кредитної установи, розвиненість (густота) мережі.
 3. Особливості організації збуту в банках. Збутові канали банківських послуг.
 4. Віддалене обслуговування клієнтів кредитної установи (Телемаркетинг, GSM-banking, Internet-banking).
 5. Часові параметри продаж продуктів кредитної установи як спосіб отримання конкурентних переваг.
 6. Характеристика процесу прийняття рішення про розміщення точок збуту.
 7. Зона дії (впливу) кредитної установи. Цінність зони дії кредитної установи та її визначення.
 8. Тенденції розвитку стратегій розподілу продуктів кредитних установ.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення понять «система збуту», «канал зв’язку», «канал збуту» та їх співвідношення.
 2. Чим відрізняються традиційні канали доставки від нетрадиційних?
 3. Як порівняти канал доставки та канал зв’язку?
 4. В чому переваги використання агентів для просування банківських продуктів?
 5. Яким чином визначається допоміжна або основна роль каналу доставки для даної кредитної установи?
 6. Які фактори визначають пріоритетність розвитку каналу доставки в кредитній установі?
 7. Порівняйте різні форми (моделі) філіалів сучасного банку.
 8. Назвіть основні переваги філіалу над іншими каналами доставки.
 9. Як визначається привабливість регіону для банку?
 10. Поясність процедури визначення зони покриття для кредитної установи.
 11. Чи доцільно розташовувати філіал поруч з відділенням іншого банку (кредитної установи)?
 12. Які саме і чому продукти банку (іншої кредитної установи – на вибір) не можуть бути доставлені в системі дистанційного обслуговування?
 13. Чи обґрунтовані прогнози приреченості філіалів за умов електронних каналів доставки?
 14. Якими рисами можна наділити типового клієнта, що активно користується дистанційним банком?
 15. Чи може канал зв’язку (комунікації) перетворитися на канал доставки?
 16. Чим відрізняються віртуальні банки від традиційних?
 17. Яку роль можна відвести веб-сайту кредитної установи у розвитку системи каналів збуту?
 18. В чому переваги користування мобільним банкінгом?
 19. Що представляють собою багатофункціональні банкомати?
 20. Для чого служать Інтернет-кіоски?

 

Проблемні завдання:

 1. Маркетологи банку «Невеликий» визначили територіально первинну зону обслуговування клієнтів, що сплачують у відділенні за квартиру. Відомо, що 45% мешканців зони регулярно сплачують за квартиру через відділення банку «Невеликий». На окресленій території проживає 12354 мешканці, середній рахунок за квартиру (включаючи супутні платежі) становить 184 грн. 43 коп. Середнє число проживаючих у квартирі – 1.7 особи. Розрахуйте цінність зони для банку.
 2. На карті-схемі власного району проживання графічно визначте первинні зони обслуговування обраного банку і основних конкурентів на ринку комунальних платежів.
 3. Зробіть порівняльний аналіз якості розміщення 2-3 х філій обраного банку.
 4. Дайте характеристику основних каналів доставки українського банку із першої десятки по розміру активів.

 

Домашня наукова робота (завдання 5/6)

«Дослідження каналів доставки кредитної установи»

Дослідити, на підставі обробки інформації з відкритих джерел (відповідно до варіанту, що обраний раніше):

1. Традиційні прямі канали доставки продуктів та послуг обраної кредитної установи банку

2. Нетрадиційні прямі канали доставки продуктів та послуг обраної кредитної установи.

Порівняти із 3-ма основними конкурентами. Відбір конкурентів обґрунтувати.

Зробити належні висновки.

Оформити результати письмово. Електронну версію тексту та презентації надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті.

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації. Мозокова атака. Кейс.

 

План заняття №12

Тема: «Організація збуту продуктів кредитної установи» (№7)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, мозкова атака.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel, картографічною програмою YarMap), екран та проектор.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати ефективність збутової політики кредитної установи.

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А., Гужва В. М., Трохименко В. С. Електронна комерція: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т. — К. : КНЕУ, 2002. — 326с

-  Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебное пособие – М. Вузовский учебник, 2009 – 400 с.

-  Сайти НБУ, банків України та кредитних установ мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №12

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №5/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція. Захист домашніх наукових робіт.

 

План заняття №13

Тема: «Маркетингові комунікації кредитної установи» (№8)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, мозкова атака, міні-кейс по створенню плану комунікативної стратегії обраного банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel), картки з умовами міні-кейсу.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

 

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 276с

-  Джефкінс Френк. Реклама: практ. посібник:пер. з 4-го англ. вид. / Деніел Ядін (доп.і ред.) — 2-ге укр. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 565c.

-  Про рекламу – Закон України №270/06 ВР від 03.07.1996р (із змінами та доповненнями)// ВВР – 1996 - N 39, ст.181.

-  Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №13

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Поняття маркетингової комунікаційної політики кредитної установи та її інструменти.
 2. Особистий продаж послуг кредитної установи і використання індивідуальних каналів спілкування (комунікацій) з клієнтом.
 3. Реклама послуг кредитної установи як головний засіб наявних комунікацій.
 4. Законодавство України про рекламу в кредитній установі.
 5. Поняття стимулювання збуту продуктів та послуг кредитної установи та фор­ми цього стимулювання.
 6. Планування комунікаційних звернень та їх інструментів.
 7.  Паблік рілейшенз кредитної установи та його види. Кризові комунікації. Комунікації із ЗМІ.
 8. Інформаційні комунікації кредитної установи

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Що таке маркетингова комунікаційна політика кредитної установи?
 2. Чим відрізняються поняття “реклама” та PR?
 3. Як виміряти ефективність реклами?
 4. Як визначити ефективність пропагандистського звернення?
 5. Форми банківської реклами та їх еволюція
 6. Охарактеризуйте переваги і недоліки ЗМІ як засобу комунікацій кредитної установи
 7. Переваги та недоліки прямої поштової розсилки як засобу комунікації кредитної установи
 8.  Специфіка радіо як засобу комунікації кредитної установи
 9. Прямий маркетинг та його роль у формуванні ефективних комунікацій кредитної установи
 10. Пабліситі ті її роль у формуванні ефективних маркетингових комунікацій кредитної установи
 11. Основні правила спілкування представників кредитної установи із представниками ЗМІ
 12. Характеристика основних рівнів використання CRM у кредитної установи
 13. Стимулювання збуту продуктів та послуг кредитної установи та його види
 14. Організаційна культура як елемент комунікаційного комплексу кредитної установи
 15.  Лобіювання, спонсорство, меценатство та благодійність як елемент комунікаційного комплексу кредитної установи
 16. Основні етапи оцінки інтегральної ефективності комунікаційного комплексу кредитної установи.

 

Проблемне завдання 1

Банк “Новий” планує встановити 300-й банкомат у обласному центрі.

Завдання: Придумати суспільну подію, що має відбутися у зв’язку з встановленням банкомату. Підготувати текст прес-релізу.

 

Проблемне завдання 2

Серпень. Початок навчального року. Банк “Перший депозитно- інвестиційний банк” зацікавлений в додатковому залученні депозитів терміном на рік для кредитування оплатного навчання студентів.

Завдання: Сформулювати загальні умови, що характеризують новий продукт депозитного типу, що буде діяти протягом осені. Підготувати рекламний текст, що буде використаний на радіо.

 

Проблемне завдання 3

Банк “Шулявка” відкриває філіал у спальному районі обласного центру. Філіал буде спеціалізуватись на депозитах населення, споживчих кредитах та розрахунках. На цей період у районі функціонують ще три філіали системних банків та один місцевий банк.

Завдання: Сформулювати ідею і основний зміст комунікаційного звернення до мешканців району, які банк “Шулявка” не планує мати клієнтами. Запропонувати ефективний комунікативний канал.

 

Проблемне завдання 4

Наближається 15-та річниця створення банку “Дорогожичі”. Банк створений як універсальний, має філіали у всіх обласних центрах України, спеціалізується на міжнародних розрахунках та валютних операціях, випуску пластикових карток міжнародних систем..

Завдання: Придумати ювілейний продукт для банку “Дорогожичі” і надати йому основні параметри. Підготувати текст рекламного звернення на телебаченні (включаючи характеристику аудіовізуального супроводження) та план рекламної кампанії банку на період святкування річниці, включаючи кошторис. Бюджет кампанії – 500000 грн.

 

Проблемне завдання 5

На внутрішньому ринку України різко впали процентні ставки. Банк “Студент” вимушений запропонувати приватним клієнтам зниження відсоткової ставки по депозиту в середньому на 3 відсотки річних.

Завдання: Створити анкету для вивчення думки клієнтів щодо можливого зменшення процентної ставки. Запланувати основні риси PR-акції, що призначена зберегти позитивне відношення клієнтів до банку. В рамках цієї акції запланувати заходи по стимулюванню збуту депозитів приватним клієнтам.

 

Домашня наукова робота (завдання 6/6)

«Дослідження комунікаційних звернень кредитної установи»

На основі дослідження інформації з відкритих джерел: охарактеризувати комунікаційні звернення обраної кредитної установи, що розповсюджуються в мережі Інтернет (відповідно варіанту):

 1. Направлені на фізичних осіб
 2. Направлені на юридичних осіб

Оцінити відповідність звернення його меті. Знайти всі основні три типи звернень (спрямовані на зміну поведінки, зміну відношення та інформаційні). Обовязково проілюструвати знайдені звернення у роботі.

Порівняти з трьома конкурентами. Відбір конкурентів обґрунтувати.

Зробити аргументовані висновки. Оформити результати письмово. Електронну версію (текст та презентацію) надіслати викладачу на е-мейл у форматі PDF. Представити роботу на наступному занятті

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Мозокова атака. Міні-презентації. Міні-кейс по створенню плану комунікаційної стратегії обраної кредитної установи

 

План заняття №14

Тема: «Маркетингові комунікації кредитної установи» (№8)

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія по обговоренню проблемних завдань.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel), проектор та екран.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: досліджувати ефективність комунікацій кредитної установи.

 

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 276с

-  Джефкінс Френк. Реклама: практ. посібник:пер. з 4-го англ. вид. / Деніел Ядін (доп.і ред.) — 2-ге укр. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 565c.

-  Про рекламу – Закон України №270/06 ВР від 03.07.1996р (із змінами та доповненнями)// ВВР – 1996 - N 39, ст.181.

-  Сайти НБУ, банків України, кредитних установ та ЗМІ в мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №14

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт (робота №6/6)

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-конференція по захисту домашніх наукових робіт.

 

План заняття №15

Тема: «Маркетингова стратегія кредитної установи»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, мозкова атака, міні-кейс по визначенню маркетингової стратегії банку з використанням стратегічної матриці.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE), проектор та екран.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: створювати маркетинговий стратегічний план кредитної установи; управляти тактичними маркетинговими діями кредитної установи.

 

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Майкл Портер. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 г. – 454 с.

-  Сайти НБУ, банків України та кредитних установ в мережі Інтернет.

Структура семінарського заняття №15

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Поняття маркетингових стратегій кредитної установи та їх класифікація.
 2. Формулювання довгострокової (стратегічної) мети(цілі) в кредитній установі та визначення шляхів її досягнення.
 3. Прогнозування банківського та кредитного ринку.
 4. Побудова сценарію зміни кон’юнктури банківського ринку на основі відбору прогнозів та експертних оцінок.
 5. Побудова двомірних матриць формулювання стратегії комерційного банку:

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Питання для обговорення:

Поняття стратегічного планування та основні елементи стратегічного плану кредитної установи.

Місія банку – зміст та значення.

Стратегічна мета кредитної установи: її визначення та шляхи досягнення.

Маркетингова стратегія кредитної установи у та основні етапи її визначення.

Експертні оцінки та їх використання для маркетингової стратегії кредитної установи.

Загальна характеристика визначення стратегії кредитної установи з використанням матриці Ансоффа. Переваги та недоліки методу.

Загальна характеристика визначення стратегії кредитної установи з використанням матриці Бостонської групи. Переваги та недоліки методу.

Загальна характеристика визначення стратегії кредитної установи з використанням матриці Портера. Переваги та недоліки методу.

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Наведіть кілька визначень стратегічного маркетингу. Проаналізуйте їх взаємозв’язок із відомими визначеннями маркетингу.
 2. Охарактеризуйте співвідношення понять «місія банку» та «мета банку».
 3. Оцініть найбільш важливі чинники впливу на формування корпоративної місії сучасного комерційного банку.
 4. Проаналізуйте взаємозв’язок понять «тактика маркетингу» і «комплекс маркетингу» кредитної установи. Визначте та оцініть їх спільні та відмінні риси.

 

Проблемні завдання:

 1. На основі відомих даних сформулюйте місію та мету українського банку із першої двадцятки по сумі активів (на вибір).
 2. Розробити макет маркетингової стратегії українського банку (на вибір) за допомогою матриці БКГ.
 3. Розробити макет маркетингової стратегії українського банку (на вибір) за допомогою матриці Портера.
 4. Розробити макет маркетингової стратегії українського банку (на вибір) за допомогою матриці Ансоффа.
 5. Використовуючи вторинну інформацію проаналізуйте діяльність 3-5 комерційних банків за певним обраним продуктом / послугою. Оцініть кожного з них за показниками частки ринку та темпів її зростання за останній рік з використанням матриці БКГ

6.Порівняйте 3-5 відомих кредитних спілок за їх загальними маркетинговими та функціональними стратегіями. На основі цього визначте специфіку комплексу маркетингу кожного з них.

7.Влітку 2017 року маркетологи банку розробляють макет стратегії банку «Грім». Продукт, пенсійні картки, було впроваджено весною 2017 року. З вересня 2017 року, згідно із змінами у пенсійному законодавстві, з’являється нова категорія пенсіонерів, якій банком «Грім» намічається запропонувати згадані картки. Побудуйте стратегічну матрицю і розмістить у ній відповідний продукт. Обґрунтуйте рішення.

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-дискусія. Виконання проблемних завань. Мозокова атака по визначенню місії обраного банку. Кейс по визначенню маркетингової стратегії кредитної установи

 

План заняття №16

Тема: «Організація та контроль маркетингу в кредитній установі» (№10).

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel, «Терасофт-CRM»), проектор та екран.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: організувати роботу маркетингових підрозділів кредитної установи.

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і дисципліни України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

-  Алавердов А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: Учебник. — М. : Маркет ДС, 2007. — 569с.

-  Сайти НБУ, банків України та кредитних установ мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №16

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Роль маркетин­гу у відділенні банку або філії кредитної установи.
 2. Принципи побудови маркетингових служб кредитної установи.
 3. Реорганізація маркетингових структур в кредитній установі.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Як формуються організаційні структури маркетингу у кредитній установі залежно від стану ринку?
 2. Які зустрічаються основні види організаційної структури банку?
 3. Чи є залежність між організаційною структурою банку в цілому та організаційною структурою підрозділу маркетингу?
 4. При наявності у банку оргструктури, що орієнтована на різні групи споживачів, яка повинна бути організаційна структура маркетингових підрозділів?
 5. Назвіть основні типи організаційних структур маркетингу у кредитній установі.
 6. Якщо у банку серед підрозділів, що відповідають за маркетингову діяльність, є підрозділ з умовною назвою “відділ комунікацій з VIP-клієнтами”, до якого типу відноситься оргструктура маркетингу у даному банку? Обґрунтуйте відповідь.
 7. Якщо у банку серед підрозділів, що відповідають за маркетингову діяльність, є підрозділ з умовною назвою “відділ комунікацій з клієнтами-іноземними компаніями”, до якого типу відноситься оргструктура маркетингу у даному банку? Обґрунтуйте відповідь.
 8. Наведіть приклад маркетингового підрозділу банку, що сформований за проектним принципом.
 9. Наведіть приклад маркетингового підрозділу банку, що сформований за матричним принципом.

 

Проблемні завдання:

 1. Сформулюйте посадові обов’язки спеціаліста маркетингового відділу банку, що відповідає за створення нових банківських продуктів.
 2. Заповніть форму для визначення службових обов’язків спеціаліста з реклами маркетингового відділу банку.
 3. Яка на Вашу думку, мінімальна кількість співробітників, що повинні формувати штати маркетингового підрозділу у малому банку (банк в регіоні та без філіалів)? Сформулюйте назви посад та основні робочі завдання для осіб, що їх займають.
 4. Опишіть організаційну структуру маркетингу в обраному банку України. Чи вважаєте ви існуючу структуру досконалою і чому?
 5. В банку “Процент” (універсальний банк без філіалів) існує традиційна бюрократична оргструктура за продуктовою ознакою. В 2018 році, в зв’язку із значним зростанням активів банку, планується реорганізація відділу реклами (п’ять осіб, включаючи начальника відділу, трьох спеціалістів-маркетологів та одного IT-спеціаліста) в управління маркетингу, що буде включати 4 відділи і налічуватиме 23 особи.

Завдання: Складіть організаційну структуру управління маркетингу у банку “Процент”. Дайте назви відділам та визначте основні робочі посади.

 1. В банку “Акцепт” використовується дивізійна організаційна структура. Підрозділ маркетингу складається з сімох осіб.

Завдання: Визначте організаційну структуру підрозділу, основні робочі посади та робочі завдання працівників.

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм.

План заняття №17

Тема: «Організація та контроль маркетингу в кредитній установі» (№10).

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel, «Терасофт-CRM»), проектор та екран.

 Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: координувати заходи по маркетинговому контролю в кредитній установі.

Література:

Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

-  Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і дисципліни України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

-  Алавердов А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: Учебник. — М. : Маркет ДС, 2007. — 569с.

-  Сайти НБУ, банків України та кредитних установ мережі Інтернет.

 

Структура семінарського заняття №17

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Предмет контролю маркетингу в кредитній установі.
 2. Маркетинг-аудит в кредитній установі.
 3. Ефективність маркетингової діяльності в кредитній установі та її вимірювання.
 4. Програмні засоби контролю маркетингу у кредитній установі.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Обґрунтуйте необхідність маркетингового контролю для кредитної установи
 2. Чим завдання контролю маркетингу відрізняються від цілей контролю маркетингу?
 3. Зміст аудиторського контроль маркетингової діяльності банку.
 4. Мета та завдання аудиту у банку.
 5. Чим внутрішній аудит банку відрізняється від зовнішнього?
 6. Характеристика основних компонентів програмних засобів контролю маркетингу

 

Проблемні завдання:

 1. Охарактеризуйте основні компоненти комп’ютерної системи, що застосовується для організації та контролю за маркетинговою діяльністю в конкретному банку або іншій кредитній установі.
 2. Служба внутрішнього аудиту банку здійснює перевірку маркетингової діяльності філіалу банку.

Завдання. Скласти план та календарний графік аудиторської перевірки.

 1. Комерційний банк “Шулявка” на пропозицію управління маркетингу банку здійснив маркетингову програму по просуненню нового для себе продукту “Термінові перекази за кордон”. Організаційні витрати на впровадження продукту становили 200 тис гривень, маркетингові заходи, що здійснювались до моменту продажу продукту – 500 тис гривень. Витрати на технічне переобладнання у зв’язку з впровадженням продукту – 195 тис. грн.. Постійні щомісячні витрати на надання продукту – 45 тис гривень. Середній дохід від одного клієнта, що скористався послугою – 85 гривень. Змінні витрати, пов’язані з обслуговуванням одного клієнта – 7 гривень. Період виведення продукту на ринок – 3 місяці. Починаючи з четвертого місяця впровадження продукту планується залучати 50 клієнтів в день, далі рівномірно протягом двох років приріст клієнтів становитиме 10% щоквартально.

Завдання. Розрахувати показники ROC (Return On Customer) та ROI (Return Of Investment) для продукту “Термінові перекази за кордон” окремо на перший, другий роки впровадження продукту. Зробити аргументовані висновки щодо доцільності створення продукту та обґрунтованості бюджету маркетингу.

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм.

 

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Замість лекцій та семінарських занять для студентів заочної форми навчання проводяться контактні заняття, що здійснюються у контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

Структура контактних занять (заочна форма навчання):

№ заняття

Номер і назва теми

Форма контролю

Бали

Бали по видам робіт

Макс кількість балів

Контактні заняття під час установчої сесії (1-5)

1

1. Маркетинг та його специфіка в кредитних установах

2. Маркетингові дослідження та прогнозування в кредитній установі

Міні-лекція (конспект)

1

2

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

2

3. Конкурентне середовище кредитної установи

4. Ринок кредитної установи, його сегментація, дослідження та аналіз

5. Продуктова політика кредитної установи

Міні-лекція (конспект)

1

3

Семінар-розв’язання проблемних завдань

(тема  3)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань

(теми 4,5)

1

3

6. Ціноутворення на продукти кредитної установи

7. Організація збуту продуктів кредитної установи

8. Маркетингові комунікації кредитної установи

Міні-лекція (конспект)

1

3

Семінар-розв’язання проблемних завдань

(тема 6)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань

(теми 7, 8)

1

4

9. Маркетингова стратегія кредитної установи

10. Організація та контроль маркетингу в кредитній установі

Міні-лекція (конспект)

1

2

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

5

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

5

Контактні заняття під час екзаменаційної сесії (6-9)

6-9

Теми 1-10 (під час другої сесії)

Семінар-розв’язання проблемних завдань

10

10

Всього занять (годин) та сума балів:

5 (10 годин) + 4 (8 годин)

25

25

 

Контактн заняття під час установчої сесії (1-5)

 

Контактне заняття №1.

Теми, винесені на заняття:

1. Маркетинг та його специфіка в кредитних установах

2. Маркетингові дослідження та прогнозування в кредитній установі

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №1:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: розробляти пропозиції стосовно вдосконалення маркетингового середовища кредитної установи; вміти використовувати кількісні та якісні методи маркетингового дослідження в кредитній установі.

 

Структура контактного заняття №1

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання.

 

 

Контактне заняття №2.

Теми, винесені на заняття:

3. Конкурентне середовище кредитної установи

4. Ринок кредитної установи, його сегментація, дослідження та аналіз

5. Продуктова політика кредитної установи

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №2:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти здійснювати порівняльний конкурентний аналіз та визначати конкурентну стратегію кредитної установи; вміти розробляти форми для збору даних з метою сегментації ринку кредитної установи; проводити моніторинг продуктів та послуг кредитної установи; вміти досліджувати ринок кредитної установи на підставі обробки інформації з відкритих джерел, вміти оцінювати якість проведеного дослідження; вміти визначати ефективність продуктової політики кредитної установи; проводити моніторинг продуктової політики; оволодіння інструментами здійснення продуктової політики кредитної установи.

 

Структура контактного заняття №2

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання.

 

 

 

Контактне заняття №3.

Теми, винесені на заняття:

6. Ціноутворення на продукти кредитної установи

7. Організація збуту продуктів кредитної установи

8. Маркетингові комунікації кредитної установи

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №5:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати ціни на окремі продукти та послуги кредитної установи, прогнозувати дохідність продуктів кредитної установи; планувати систему збуту кредитної установи; визначати ефективність розташування точки збуту кредитної установи, визначати ефективність збутової політики кредитної установи; складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію; досліджувати ефективність комунікацій кредитної установи.

 

Структура контактного заняття №3

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання.

 

 

Контактне заняття №4.

Теми, винесені на заняття:

9. Маркетингова стратегія кредитної установи

10. Організація та контроль маркетингу в кредитній установі

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №5:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: створювати маркетинговий стратегічний план кредитної установи; управляти тактичними маркетинговими діями кредитної установи; організувати роботу маркетингових підрозділів кредитної установи та координувати заходи по маркетинговому контролю в кредитній установі.

 

Структура контактного заняття №4

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання.

 

Контактне заняття №5.

Теми, винесені на заняття:

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №6:

Під час контактного заняття №6 формуються інструментальні компетентності, що реалізують навики розвязання проблем, що сформульовані в навчальних ситуаціях, які винесені на комплексну аудиторну самостійну роботу.

 

Структура контактного заняття №5

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)

 

Поточний контроль здійснюється за результатами перевірки контрольної роботи.

 

 

 

Контактні заняття під час екзаменаційної сесії (6-9)

 

 

Контактне заняття №6.

Теми, винесені на заняття:

1. Маркетинг та його специфіка в кредитних установах

2. Маркетингові дослідження та прогнозування в кредитній установі

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №6:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: розробляти пропозиції стосовно вдосконалення маркетингового середовища кредитної установи; вміти використовувати кількісні та якісні методи маркетингового дослідження в кредитній установі

 

Структура контактного заняття №6

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання

 

 

Контактне заняття №7.

Теми, винесені на заняття:

3. Конкурентне середовище кредитної установи

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №7:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти здійснювати порівняльний конкурентний аналіз та визначати конкурентну стратегію кредитної установи

 

Структура контактного заняття №7

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання

 

Контактне заняття №8.

Теми, винесені на заняття:

4. Ринок кредитної установи, його сегментація, дослідження та аналіз

5. Продуктова політика кредитної установи

6. Ціноутворення на продукти кредитної установи

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №8:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти розробляти форми для збору даних з метою сегментації ринку кредитної установи; проводити моніторинг продуктів та послуг кредитної установи; вміти досліджувати ринок кредитної установи на підставі обробки інформації з відкритих джерел, вміти оцінювати якість проведеного дослідження; вміти визначати ефективність продуктової політики кредитної установи; проводити моніторинг продуктової політики; оволодіння інструментами здійснення продуктової політики кредитної установи; визначати ціни на окремі продукти та послуги кредитної установи, прогнозувати дохідність продуктів кредитної установи.

 

Структура контактного заняття №8

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання.

 

 

Контактне заняття №9.

Теми, винесені на заняття:

7. Організація збуту продуктів кредитної установи

8. Маркетингові комунікації кредитної установи

9. Маркетингова стратегія кредитної установи

10. Організація та контроль маркетингу в кредитній установі

Перелік  компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №9:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: планувати систему збуту кредитної установи; визначати ефективність розташування точки збуту кредитної установи, визначати ефективність збутової політики кредитної установи; складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію; досліджувати ефективність комунікацій кредитної установи; створювати маркетинговий стратегічний план кредитної установи; управляти тактичними маркетинговими діями кредитної установи; організувати роботу маркетингових підрозділів кредитної установи та координувати заходи по маркетинговому контролю в кредитній установі.

 

Структура контактного заняття №9

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

6. Семінар-розв’язання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль (за результатами занять 6-9).

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для очної форми навчання

 

Поточне оцінюваання за результатами занять 6-9 здійснюється за всі заняття разом по 10-бальній шкалі (0–6–8–10 балів) згідно критеріїв оцінки, що наведені у окремому розділі.


4.3. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період.

 

У даному розділі визначається порядок виконання домашній письмових завдань самостійної роботи студентами заочної форми навчання в міжсесійний період.

Виконання студентами заочної форми завдань самостійної роботи  з дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» здійснюється відповідно до положень КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Студенти виконують обов’язкові роботи, передбачені картою СРС, та передають їх на кафедру у терміни, що передбачені картою СРС. Також студенти мають право здати академічну заборгованість за контактними заняттями на установчій сесії, що виникла з поважних причин, за графіком, що формується відповідно до положення КНЕУ «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Картою СРС з дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» передбачені наступні види робіт, що виконуються студентами заочної форми у міжсесійний період:

Обовязкове завдання:

Обовязковим завданням є домашнє  письмове завдання самостійної роботи, що виконується відповідно до варіанту та передається на кафедру у термін, що визначено у карті СРС. Домашнє письмове завдання самостійної роботи оцінюється максимально у 20 балів. У склад оцінки входить:

- оцінка за зміст виконаного завдання – максимально 8 балів (4 завдання за шкалою 0–1–1,5–2 бали);

- оцінка за захист виконаного завдання – максимально 12 балів (захищається кожне з 4 завдань за шкалою 0–1–2–3 бали)

Викладач оцінює Домашнє письмове завдання самостійної роботи протягом тижня з моменту кінцевого строку його реестрації на кафедрі. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу.

Критерії оцінки Домашнього письмове завдання самостійної роботи містяться у відповідному розділі.

Варіант виконання Домашнього письмове завдання самостійної роботи визначаєтьсястудентом заочної форми самостійно згідно таблиці:

Відповідність першої літери прізвища студента заочної форми навчання номеру варіанта завдання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перша літера прізвища

А, О

Б, П

В, Г, Р

Д, Є, Е, С

Ж, Т, У

З, І, И, Ф, Х

К, Ц

Л, Ч, Ш

М, Щ, Ю

Н, Я

Відповідність номеру студентського квитка студента заочної форми навчання літері варіанта письмового модульного завдання

Варіант А

Парна остання цифра номеру студентського квитка

Варіант Б

Непарна остання цифра номеру студентського квитка

Таким чином, наприклад, студент Нікітін, що має номер студентського квитка 203567, виконуватиме варіант Б10.

Вимоги до змісту та оформлення Домашнього завдання самостійної роботи містяться у відповідному розділі.

Вибіркові завдання:

Вибіркові завдання студентам заочної форми перераховані у карті СРС. Вибірковими завданнями є:

 • Аналітична робота
 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

Додаткові завдання (за науково-дослідну діяльність студента)

 • Участь у конференціях або підготовка наукових публікацій
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

Викладач здійснює оцінювання вибіркових завдань виключно у форматі захисту і обговорення результатів виконання завдання з викладачем особисто. Вибіркові завдання кафедрою не реєструється та передаються студентом викладачу особисто за графіком «Дня заочника» в момент захисту.

Зміст завдань та критерії цінювання результатів розміщені у розділі 6.2.

 

Перелік компетентностей, на формування яких зорієнтовані завдання навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період:

—  аналізувати конкурентну позицію кредитної установи на ринку банківських та кредитних послуг;

—  аналізувати маркетингове макро- та мікросередовище діяльності кредитних установ;

—  розробляти пропозиції щодо нормативно-правових актів у сфері регулювання ринку кредитних установ, конкуренції на ньому та маркетингу кредитних установ;

—  вдосконалювати організаційну структуру банку або іншої кредитної установи щодо реалізації інструментів маркетингу;

—  прогнозувати доходність операцій та банківських продуктів, продуктів кредитних установ;

—  визначати ціни на окремі продукти та послуги кредитної установи, її цінову політику;

—  проводити моніторинг кредитних операцій кредитної установи;

—  проводити моніторинг депозитних операцій кредитної установи;

—  проводити моніторинг комісійно-посередницької діяльності кредитної установи;

—  проводити моніторинг продуктів та послуг кредитної установи;

—  здійснювати контроль маркетингової діяльності кредитної установи;

—  організовувати роботу маркетингових підрозділів кредитної установи;

—  координувати діяльність філій, відділень та структурних підрозділів кредитної установи;

—  вести моніторинг ринку банківських послуг та ринку продуктів кредитних установ;

—  управляти тактичними маркетинговими діями кредитної установи;

—  управляти маркетинговою стратегією кредитної установи.


5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною формою опанування дисципліни “Маркетинг в кредитних установах”. Певним чином зміст самостійної роботи студентів полягає в виконанні завдань, матеріали для яких отримуються з відкритих джерел про діяльність кредитних установ та підготовці міні-презентацій до семінарських занять. Суттєвою частиною самостійної роботи студентів є робота в бібліотеці з бібліографічним каталогом та літературою, пошук та систематизація інформації з мережі Інтернет. Самостійна робота студентів над дисципліною “Маркетинг в кредитних установах” охоплює також час на письмове оформлення контрольних (модульних) завдань та завдань самостійної роботи, систематизацію вивченого матеріалу курсу напередодні екзамену. Частково результатом самостійної роботи студента є його рівень підготовки до підсумкового контролю з дисципліни (екзамену), частково – виконані завдання самостійної роботи та (чи) контрольні (модульні) завдання, які оцінюються викладачем окремо як оцінка поточного контролю. Основні види самостійної роботи студента для різних форм навчання зведені в табл. 1.

Таблиця 1

Самостійна робота студентів над диципліною “ Маркетинг в кредитних установах ”

Види роботи

Денна форма

Заочна форма

Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу

+

+

Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання

+

+

Огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність у кредитних установах

+

+

Підготовка до виступів на семінарських заняттях

+

Підготовка до контактних занять

+

Виконання домашніх завдань

+

+

Підготовка міні-презентацій

+

Вирішення і письмове оформлення завдань самостійної роботи (1 завдання)

+

Вирішення і письмове оформлення контрольних завдань (1 завдання)

+

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

+

+

Участь у конференціях або підготовка наукових публікацій

+

+

Участь у конкурсах наукових студентських робіт.

+

Участь у студентській Олімпіаді

+

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

+

+

Участь у роботі студентського наукового гуртка

+

-

Систематика вивченого матеріалу курсу перед екзаменом

+

+

 

Докладно види робіт та бали, які можна максимально отримати студентам за відповідні види самостійної роботи, зазначено у Карті самостійної роботи студента з дисципліни „Маркетинг в кредитних установах” для відповідної форми навчання (6.1., 6.2.)


6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

6.1. Денна форма навчання

6.1. Карта самостійної роботи студента з дисципліни «Маркетинг в кредитних установах»

для спеціальності 6030508/1 «Фінанси та кредит», спеціалізації "Кредит"

(освітній рівень - бакалавр) – денна форма

семінарського заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських занять*

Максимальна

кількість балів

За знання, уміння та навички на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

 

1 (тема 1)

Попередня підготовка з визначених питань.

Семінар-мозоковий штурм

1

2 (тема 2)

Попередня підготовка з визначених питань. Виконання домашніх завдань.

Семінар-дискусія

2

3 (тема 3)

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

4 (тема 3, ч2)

Попередня підготовка з визначених питань. Виконання домашніх завдань.

Семінар-конференція

3

5 (тема 4)

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

6 (тема 4, ч.2)

Попередня підготовка з визначених питань. Виконання домашніх завдань.

Семінар-конференція

3

7 (тема 5)

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

8 (тема 5, ч.2)

Попередня підготовка з визначених питань. Виконання домашніх завдань.

Семінар-конференція

3

9 (тема 6)

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

10 (тема 6, ч.2)

Попередня підготовка з визначених питань. Виконання домашніх завдань.

Семінар-конференція

3

11 (тема 7)

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

12 (тема 7, ч.2)

Попередня підготовка з визначених питань. Виконання домашніх завдань.

Семінар-конференція

3

13 (тема 8)

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

14 (тема 8, ч.2)

Попередня підготовка з визначених питань. Виконання домашніх завдань.

Семінар-конференція

3

15 (тема 9)

Попередня підготовка з визначених питань. Виконання домашніх завдань.

Семінар-дискусія

2

16 (т 10, ч.1)

Попередня підготовка з визначених питань.

Семінар-мозоковий штурм

0

17 (т. 10, ч.2)

Попередня підготовка з визначених питань.

Семінар-мозоковий штурм

1

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання контрольних (модульних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної письмової роботи (до 25 листопада) та її захист

10

Усього балів за контрольні (модульні) роботи

10

За виконання завдань самостійної роботи студента

Види завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (до 7 листопада)

5

2. Аналітична робота — огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяль­ність в окремій кредитній установі (до 7 листопада)

5

6. Підготовка проблемних лекцій (до 14 листопада)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (до 25 листопада)

5

Усього балів за виконання завдань самостійної роботи студента

10

Додаткові бали (науково-дослідна діяльність студента)***

 

- участь у конференціях або підготовка наукових публікацій;

- участь у конкурсах наукових студентських робіт;

- участь у студентській олімпіаді;

- участь у роботі наукових конференцій;

- участь у роботі студентського наукового гуртка

10

Разом балів за СРС

50

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми дисципліни (дисципліни).

** Кількість контрольних (модульних) робіт з однієї дисципліни (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2- контрольних (модульних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.


 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

 

Загальні засади поточного оцінювання знань

Поточне оцінювання знань з дисципліни здійснюється викладачем шляхом оцінки якості виконання студентом завдань, що включені в самостійну роботу студента. Викладач веде облік балів, отриманих студентом під час звітування за об’єктами самостійної роботи студента та проставляє суму балів поточного контролю у відповідні реєстри (журнали, екзаменаційна відомість тощо).

Система поточного контролю знань з дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» передбачає оцінювання знань за двома основними напрямами:

а) перевірка теоретичних знань;

б) перевірка виконання практичних завдань самостійної роботи стужента.

Поточний контроль студентів очної форми проводиться на семінарських заняттях та у процесі перевірки виконання та оцінки захисту обов’язкових завдань та вибіркових завдань для самостійного опрацювання. Схематично зміст організації системи поточного контролю для студентів очної форми навчання наведено у таблиці:

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ В КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ» (денна форма)

Види робіт, що підлягають контролю (денна форма)

Бальна шкала

Обов’язкові

Підготовка до семінарських занять (максимально за всі заняття)

30

Модульне завдання

10

Максимальна сума балів

40

Вибіркові

Аналітична робота

5

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

5

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Підготовка проблемних лекцій

10

Максимальна сума балів

10

Додаткові (науково-дослідна діяльність студента)

- участь у конференціях або підготовка наукових публікацій;

- участь у конкурсах наукових студентських робіт;

- участь у студентській олімпіаді;

- участь у роботі наукових конференцій;

- участь у роботі студентського наукового гуртка

10

Всього балів за семестр

50

Таким чином, студент зобов’я­заний здійснювати роботу протягом семестру так, щоб отримати максимальну кількість балів по обов’язковим формам поточного контролю. За бажанням, студент може приймати участь у вибіркових формах контролю, але із погодженням з викладачем. У виняткових випадках, за погодженням із викладачем, студент денної форми може робити завдання поточного контролю, що передбачені для заочної форми навчання (див. окремий розділ).

Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів очної форми навчання при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни «Маркетинг в кредитних установах»

Обов’язкові види самостійної роботи студентів

1. Модульні завдання

Модульні завдання є письмовими, застосовуються для студентів очної форми навчання, виконуються кожним студентом самостійно відповідно до номеру варіанта, що визначається відповідно до першої літери прізвища студента і номеру у журналі групи згідно таблиці:

Відповідність першої літери прізвища студента денної форми навчання номеру варіанта письмового модульного завдання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перша літера прізвища

А, О

Б, П

В, Г, Р

Д, Є, Е, С

Ж, Т, У

З, І, И, Ф, Х

К, Ц

Л, Ч, Ш

М, Щ, Ю

Н, Я

Відповідність номеру у журналі студента очної форми навчання літері варіанта письмового модульного завдання

Варіант А

Непарний номер у журналі групи

Варіант Б

Парний номер у журналі групи

Таким чином, наприклад, студент Нікітін, що за списком у журналі групи має номер 7, виконуватиме варіант А10.

Всі завдання окремого модуля представляються прошитими в спільній папці та під спільним титульним аркушем. За узгодженням із викладачем, робота може бути представленою в електронному вигладі та надіслана на електронну пошту викладача (виключно у форматі PDF із збереженням всіх вимог до оформлення паперової версії).

Інші завдання для обов’язкових видів СРС

Підготовка до семінарських занять є обов’язковим видом СРС для студентів денної форми навчання. Здійснюється шляхом опрацювання у бібліотеці теоретичних понять курсу, підготовці виступів із обговоренням проблемних питань, реферуванні основної та додаткової літературі, підготовці презентаційних матеріалів, доповідей тощо. Оцінюється за шкалою від 0 до 30 балів для студентів очної форми (максимальна «ціна» заняття – залежить від виду заняття згідно із картою СРС і становить від 1 до 3 балів). Критерії оцінювання наведені окремо

 

Вибіркові види самостійної роботи студентів.

Вибіркові види самостійної роботи студентів складаються із завдань, серед яких студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. Студент заздалегідь (протягом місяця з початку начитки лекцій) визначається із видами вибіркових самостійних робіт та повідомляє свій вибір викладачу. Викладач, за необхідності, призначає відповідний варіант обраного завдання (тему проблемної лекції, виступу на конференції тощо). Критерії оцінювання кожного типу завдань наведені окремо.

 

Аналітична робота, огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність у окремому банку чи іншій кредитній установі — виконується студентами денної форми у вигляді письмової роботи (друкується на аркушах А4 із титульним аркушем, списком літератури) та комплексно характеризує комп’ютерну систему, що використовує маркетинговий підрозділ відповідної кредитної установи. Містить скріншоти відповідних програм чи комп’ютерних додатків. Включена в вибіркові види СРС для денної форми навчання. Якість виконаної аналітичної роботи оцінюються за шкалою 0-3-4-5 балів.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем маркетингу в кредитних установах за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи додається фотокопія публікації (не менше трьох публікацій). Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду.

Підготовка проблемних лекцій здійснюється студентом шляхом написання повного тексту лекції на тематику, що узгодження з викладачем, або підготовкою оригінальних матеріалів, що ілюструють зміст лекції (презентації, слайди, розрахунки статистичних даних тощо). Тематика проблемної лекції повинна бути у рамках наукової проблематики «Маркетинг в кредитних установах» (окрема тема або її структурна частина із розрахунку 2 академічні години на лекцію).

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою з наукової проблематики «Маркетинг в кредитних установах» здійснюється за індивідуальним погодженням із викладачем. Передається оригінал тексту та перекладу та текст анотації в друкованому та електронному вигляді з правом розміщення на електронному ресурсі кафедри.

 

Додаткові види роботи (науково-дослідна діяльність студента)

Студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів

 

Участь у конференціях і підготовка наукових публікацій можуть бути оціненими викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни «Маркетинг в кредитних установах». Під керівництвом викладача студент готує текст доповіді, необхідні презентаційні матеріали та включає доповідь у план проведення відповідної конференції (у випадку, коли конференція проходить у період роботи над дисципліною – студент документально підтверджує участь).

Підготовка наукових публікацій представляє собою публікацію студентом наукової публікації з наукової проблематики «Маркетинг в кредитних установах». До розгляду приймаються публікації, здійснені у поточному навчальному році або статті, що прийняті до друку. Студент пред’являє або публікацію або довідку про прийняття до друку

Участь у конкурсах наукових студентських робіт. Здійснюється студентами денної форми навчання. Робота виконується за науковою проблематикою «Маркетинг в кредитних установах» під керівництвом викладача відповідно до вимог відповідного конкурсу. У загальному вигляді робота повинна бути відповідно оформлена та мати зміст, що характеризує наукові роботи (мати ознаки актуальності, новизни, практичного значення, ґрунтовної обробки наукових джерел тощо).

Участь у студентській Олімпіаді здійснюється в індивідуальному порядку і заохочується керівником курсу особисто.

Участь у роботі студентського наукового гуртка визнається за умови відвідування студентом не менше ¾ занять відповідного гуртка (з дисципліни «Марктинг у кредитних установах»).

 

ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Контрольні (модульні) завдання для студентів деннї форми навчання

(2 варіанти по 3 завдання, кожне з яких містить від 2-х до 10 варіантів)

Завдання самостійної робдоти студента виконуються на матеріалах комерційного банку. Вибір банку студентом здійснюється по узгодженню с викладачем. Як правило, це банк, номер якого у ранкінгу НБУ за розміром активів на останню звітну дату відповідає номеру студента у журналі академічної групи (відділення банку знаходиться неподалік від місця проживання студента). Також, замість банку, може бути обрана інша кредитна установа. Три завдання модулю подаються у спільній папці.

На титульному аркуші вказується найменування кредитної установи, прізвище студента, номер групи, дані про викладача, кафедру та зазначається дисципліна «Маркетинг в кредитних установах».

На другому аркуші зазначається варіант завдання і зміст із зазначенням сторінок, з яких починається відповідне завдання модулю №№1-3 та додатки.

Робота виконується на білих аркушах формату А4 (за винятком об’ємних таблиць та рисунків).

За узгодженням із викладачем, робота може бути представленою в електронному вигладі та надіслана на електронну пошту викладача (виключно у форматі PDF із збереженням всіх вимог до оформлення паперової версії).

Варіант А виконують студенти з непарним номером у журналі академічної групи, варіант Б – студенти з парним номером у журналі академічної групи.

Обсяг завдань: ненормований.

 

 

Варіант А Конкуренція і комунікації на банківському ринку.

 

Завдання №1

Національне конкурентне середовище на банківському ринку.

За даними публічної звітності НБУ по банкам України, розрахувати значення для певного банківського ринку (відповідно до номеру варіанту за таблицею):

Номер варіанту

Ринок

Показник

1

Торгові цінні папери у активах банків

Індекс Гірфендаля

2

Кредити та заборгованість юридичних осіб (всього)

Індекс Розенблюта

3

Кредити та заборгованість фізичних осіб (всього)

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

4

Кредити та заборгованість юридичних осіб в іноземній валюті

Індекс Гірфендаля

5

Кошти фізичних осіб в іноземній валюті

Індекс Розенблюта

6

Кошти юридичних осіб в іноземній валюті

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

7

Торгові цінні папери у активах банків

Індекс Розенблюта

8

Кредити та заборгованість юридичних осіб (всього)

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

9

Кредити та заборгованість фізичних осіб (всього)

Індекс Гірфендаля

10

Кошти юридичних осіб в іноземній валюті

Індекс Розенблюта

Значення розрахувати на 4 останні звітні дати (1/07/2017, 1/04/2017, 1/01/2017, 1/10/2016). Показати місце банку на відповідному ринку та прокоментувати динаміку його частки. Для студентів, що обрали для виконання модулю небанківській установі – зробити висновок по банку, клієнтом якого є відповідна установа. Зробити науково обґрунтовані висновки.

 

Завдання №2.

Місцеве конкурентне середовище на банківському ринку.

На плані місцевості (району), де знаходиться приміщення банку (банк обирається по узгодженню з викладачем): накреслити план-схему розташування відділення банку та конкурентів з урахуванням «зон дії». (відповідно до номеру варіанту за таблицею). Знайти не менше п’яти конкурентів на відповідному ринку. Першу зону дії позначити червоним кольором, другу – синім.

Номер варіанту

Ринок

1

Перекази для населення у межах України

2

Перекази коштів за кордон

3

Комунальні платежі

4

Платежі населення, що не відносяться до комунальних

5

Купівля-продаж іноземної валюти

6

Банкомати (видача готівки)

7

Купівля-продаж інвестиційних та ювілейних монет

8

Купівля-продаж дорогоцінних металів

9

Індивідуальні сейфи для зберігання цінностей

10

Пенсійні рахунки

Інформацію про відповідні продукти та цінові пропозиції конкурентів узагальнити у таблиці.

Зробити висновки щодо ефективності вибору місця розташування конкретного відділення банку.

 

Поради до виконання

Зробити висновки щодо ефективності вибору місця розташування конкретного відділення банку, що виконує певні операції (не головної контори тощо). В порівняльній таблиці представити цінові пропозиції на нецінові параметри відповідних продуктів чи послуг. Використати карту Google, або YarMap чи аналогічну – для макета рисунка (який дозволяється розфарбовувати та наносити легенду вручну).

Типові помилки.

Зони дії розглядаються без прив’язки до конкретного плану міс­цевості. Межі зон дій не прив’язані до перешкод на місцевості (будинків, шляхопроводів тощо). Масштаб не дозволяє побачити межі другої зони. Конкуренти на схемі не ідентифіковані легендою. Не здійснене виділення зон кольором.

 

Завдання №3.

Конкурентні комунікації у місцевому середовищі.

Відповідно до змісту завдання №2 зробити порівняльний аналіз комунікацій конкурентів у пунктах продажу відповідних продуктів. Приймати до уваги лише зовнішню рекламу та матеріали у пунктах продажу – що стосуються відповідних продуктів. Результати узагальнити у таблиці. Зробити науково обґрунтовані висновки. У додатку навести зразки комунікаційних звернень кожного конкурента (ксерокопії або копії відповідних текстів).

 

Варіант Б. Маркетингові дослідження на банківському ринку

Завдання №1.

Підготувати план маркетингового дослідження (у відповідності до варіанту завдання):

Номер варіанту

Предмет дослідження

1

Розмір місцевого ринку та частка банку на ньому

2

Лояльність клієнтів до депозитних продуктів банку

3

Якість каналів збуту роздрібних продуктів

4

Лояльність клієнтів-фізичних осіб до банку

5

Психографічні характеристики клієнтів

6

Інтернет-реклама банку

7

Зовнішня реклама банку

8

Характеристики депозитних продуктів банку

9

Цінова політика конкурентів банку

10

Асортиментна політика конкурентів

Поради до виконання

У плані зазначити: об’єкт, мету дослідження, необхідні ресурси (фінансові окремо, людські та матеріальні окремо), основні методи дослідження, графік розподілу часу. Звернути увагу на наочність відображення матеріалу (таблиці, діаграма Ганта). Обо­в’язковим є наявність обґрунтованого кошторису витрат. Порівняти загальний розмір витрат на дослідження з оцінкою ефективності заходів, які плануються.

 

Завдання №2.

Створити макет анкети для дослідження (у відповідності до варіанту завдання):

Варіант

Зміст анкети

1

Поштова анкета для дослідження оцінки маркетингових можливостей депозитного продукту для фізичних осіб

2

Анкета для експертного інтерв’ю щодо маркетингової стратегії банку

3

Телефонне опитування лояльності клієнтів до депозитних продуктів банку

4

Поштова анкета для сегментації за демографічною ознакою

5

Визначення маркетингових можливостей інвестиційного кредиту для корпоративних клієнтів

6

Поштова анкета для сегментації за психографічною ознакою

7

Поштова анкета для сегментації корпоративного клієнта

8

Поштова анкета для дослідження оцінки маркетингових можливостей кредитного продукту для фізичних осіб

9

Поштова анкета для сегментації за географічною ознакою

10

Телефонне опитування якості цінової політики банку

Зазначити гіпотезу анкети та шкали вимірювання, що застосовувались. Зробити науково обґрунтовані висновки.

Поради до виконання

Звернути увагу на коректність поставлених запитань та повноту варіантів відповідей. Зазначити специфіку анкетування відповідно до обраного варіанту. У коментарі обов’язково спрогнозувати очікувані результати обробки анкети та варіанти здійснення відповідних стратегій маркетингу. Відповідність шкалам вказати не в тексті анкети, а окремо, довідково.

Типові помилки.

Відсутність коментарів щодо доцільності запропонованих питань та очікуваних результатів анкетування. Відсутність назв застосованих шкал вимірювання у коментарях до прикладу. Наявність питань, що не відносяться до досліджуваної проблеми. Наявність питань до фізичної особи у анкеті корпоративного клієнта та навпаки.

Завдання №3

На підставі наукового дослідження відкритих джерел про установу банку (банк обирається по узгодженню з викладачем) проаналізувати (у відповідності до варіанту завдання):

Варіант

Зміст завдання (об’єкт дослідження)

1

Систему інструментів стимулювання споживачів за останній календарний рік

2

Систему інструментів стимулювання системи збуту (філій та посередників)

3

Кількісну та якісну оцінку аудиторії, що отримують рекламні звернення банку у друкованих ЗМІ

4

Зміст та якість рекламних звернень банку у ЗМІ за останній календарний рік

5

Конкурентну стратегію банку (з використанням стратегічної матриці)

6

Стратегію банку із застосуванням матриці Портера

7

Стратегію банку із застосуванням матриці Ансоффа

8

Цінову політику банку на роздрібному ринку за три останніх роки

9

Цінову політику банку на корпоративному ринку за три останніх роки

10

Асортиментну політику банку за три останніх роки

Зробити науково обґрунтовані висновки.

Поради до виконання

Джерелом можуть бути не лише матеріали з актуальних сайтів банків, а й архіви таких сайтів за попередні періоди, зберігання яких здійснюється відповідними незалежними сервісами в мережі Інтернет.

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ В КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ»:

 

Порядок поточного оцінювання знань та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни

(денна форма навчання)

Критерії оцінювання знань.

 

Оцінки поточного контролю для студентів різних форм навчання має своїми об’єктами перевірку теоретичних та практичних знань та характеризуються:

а) критеріями оцінки контрольних завдань, проблемних лекцій, аналітичних робіт (для денної форми), аналітичних (критичних) оглядів наукових публікацій (для студентів всіх форм навчання);

б) критеріями оцінки аудиторної роботи студентів: відповідей (виступів) під час семінарських занять (денна форма);

в) критеріями оцінки інших видів самостійної роботи студента (участь в олімпіадах та конференціях, наукові публікації).

 

Оцінка письмових контрольних (модульних) завдань студентів денної форми характеризується максимальним балом у випадку відсутності недоліків оформлення та типових помилок, що віднесені до конкретного завдання. Модуль для очної форми складається з трьох завдань, кожне з яких оцінюються за шкалою 0-1-2-3 бали. Оцінка окремого завдання модулю характеризується дещо зменшеним балом (2 бали) при наявності незначних відхилень від вимог оформлення. Мінімальну позитивну оцінку (1 бал) отримує завдання, в якому не більше однієї типової незначної помилки, або є логічні помилки, або студент демонструє невисокий науковий рівень.. В інших випадках (недоліки оформлення одночасно з типовою помилкою, більше однієї типової помилки, грубі логічні помилки, пряме списування) окреме завдання модулю оцінюються рівнем в «0» балів. До недоліків оформлення окремого завдання відноситься відсутність назви завдання, неохайність, використання нестандартного шрифту (замість 14, міжрядковий інтервал 1.5), рукописне виконання завдання. До недоліків оформлення окремого модулю (три завдання) відноситься – відсутність подання обох завдань модулю у спільній папці (у швидкозшивачеві) та зі спільним титульним аркушем (де зазначається назва кафедри, дисципліни «Маркетинг в кредитних установах», прізвище студента та викладача, шифр спеціальності та номер академічної групи, номер і літера варіанту модульного завдання). За недооформлення модулю (недотримання хоч однієї із вказаних вимог), викладач має право зменшити загальну суму балів за модуль на 1-2 бали (але не менше від «0» балів). За своєчасне подання модульного завдання студентом – додатково нараховується 1 бал. Відповідно – максимальна сума балів за модульне завдання – 10 балів.

Оцінка аудиторної роботи студентів денної форми проводиться викладачем, що веде семінарські заняття, і характеризується шкалою, прив’язаною до конкретного номеру заняття відповідно до таблиці:                                                                                                                                 Таблиця

Оцінка аудиторної роботи студентів очної форми відповідно до номера заняття

Номер теми

Номер заняття

Бали на занятті

Вид роботи №1 (шкала балів)

Вид роботи №2 (шкала балів)

Макс. ціна заняття

1.

№1

Семінар-мозоковий штурм (1/0,5/0)

1

2.

№2

Семінар-дискусія (1/0,5/0)

Виконання проблемних завдань (1/0,5/0)

2

3.

№3

Семінар-розв’язання проблемних завдань (1/0,5/0)

1

3.

№4

Семінар-конференція (1/0,5/0)

Домашня наукова робота (2/1,5/1/0)

3

4.

№5

Семінар-розв’язання проблемних завдань (1/0,5/0)

1

4.

№6

Семінар-конференція (1/0,5/0)

Домашня наукова робота (2/1,5/1/0)

3

5.

№7

Семінар-розв’язання проблемних завдань (1/0,5/0)

1

5.

№8

Семінар-конференція (1/0,5/0)

Домашня наукова робота (2/1,5/1/0)

3

6.

№9

Семінар-розв’язання проблемних завдань (1/0,5/0)

1

6.

№10

Семінар-конференція (1/0,5/0)

Домашня наукова робота (2/1,5/1/0)

3

7.

№11

Семінар-розв’язання проблемних завдань (1/0,5/0)

1

7.

№12

Семінар-конференція (1/0,5/0)

Домашня наукова робота (2/1,5/1/0)

3

8.

№13

Семінар-розв’язання проблемних завдань (1/0,5/0)

1

8.

№14

Семінар-конференція (1/0,5/0)

Домашня наукова робота (2/1,5/1/0)

3

9.

№15

Семінар-дискусія (1/0,5/0)

Виконання проблемних завдань (1/0,5/0)

2

10.

№16

Семінар-мозоковий штурм (1/0,5/0)

0

10

№17

Семінар-мозоковий штурм (1/0,5/0)

-

1*

Всього занять (годин) 17 (34 години) та сума балів:

 

30

* Здійснююється оцінювання за сумою двох занять (№№16 та 17)

 

 

Під час семінару-мозокового штурму викладач (або один із студентів) виконує функції модератора. Студенти пропонують вирішення проблемних завдань, що винесені на відповідне заняття та обговорюють якість пропозицій.

Шкала оцінювання участі у семінарі-мозоковому штурмі застосовується така:

Бал

Рівень

1

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

0,5

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивність у мозковому штурмі, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Під час семінару-дискусії створюються малі групи (5-6) студентів. Викладач пропонує шляхи вирішення проблемних завдань (виконуються як домашні завдання окремими студентами).

Шкала оцінювання участі у семінарі-дискусії застосовується така:

Бал

Рівень

1

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час дискусії

0,5

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у роботі малої групи, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Під час семінару-розв’язування проблемних завдань відбувається розв’язання проблемних завдань, що винесені на відповідне заняття

Шкала оцінювання участі у семінарі-розв’язуванні проблемних завдань застосовується така:

Бал

Рівень

1

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час вирішення окремих проблемних завдань.

0,5

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть на занятті, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Під час семінару-конференції відбувається заслуховування та обговорення презентацій окремих студентів, що виконали відповідний розділ домашньої наукової роботи. Учасники формулюють питання для доповідача, демонструючи відповідні комунікаційні компетентності.

Шкала оцінювання участі у семінарі-конференції застосовується така:

Бал

Рівень

1

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення презентацій, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час обговорення домашніх наукових робіт.

0,5

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть на занятті, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Виконання проблемних завдань здійснюється студентами індивідуально під час семінарського заняття. Зміст завдань міститься у відповідному плані заняття.

Шкала оцінювання виконання проблемних завдань застосовується така:

Бал

Рівень

1

Висока якість виконання проблемного завдання поєднана з вмінням застосовувати теоретичні знання та практичні навички з використання відповідних методів.

0,5

В цілому розуміння алгоритму виконання завдання, але виконання завдання з несуттєвими помилками

0

Неактивніть на занятті, невміння виконувати відповідне завдання

 

Домашня наукова робота виконується студентом індивідуально відповідно до варіанту (зазначений у плані занять). Результат роботи презентується на відповідному занятті. Оцінювання домашньої наукової роботи відбувається шляхом співставлення роботи з критеріями якості та оформлення та критеріями якості захисту під час семінару-конференції. Роботи, передані студентом, що не з’явився без поважної причини на відповідне заняття – не оцінюються.

Шкала оцінювання виконання домашньої наукової роботи застосовується така:

Бал

Рівень

2

Оформлення бездоганне. Відмінний рівень наукового дослідження. Високий рівень презентації під час семінару-конференції. У випадку браку часу – виступ замінюється наданням презентаційних матеріалів. Наявність електронних версій роботи та презентації.

1,5

Незначні недоліки оформлення. Або добрий рівень наукового дослідження (частина висновків не обґрунтовані, недостатня фактологічна або статистична база дослідження). Відсутність презентаційних матеріалів належної якості.

1

Значні недоліки оформлення. Низький рівень наукового дослідження (статистична або фактологічна бази значно неповні). Відмова презентування роботи під час семінару-конференції.

0

Недостатній рівень наукового дослідження. Відсутність фактологічної та статистичної бази дослідження, або її застарілість більше 3-х місяців відносно моменту презентації роботи. Використання запозичень без посилань. Відсутність роботи. Відсутність автора роботи на семінарі-конференції з неповажних причин.

 

Критерії бездоганного оформлення домашньої наукової роботи:

-          Виконання на білих з одного боку аркушах А4 із титульним аркушем із повною інформацією про студента та назву роботи, датою виконання роботи;

-          Пронумеровані сторінки, зазначення точних дат отримання статистичних та фактологічних результатів;

-          Наявність структурних елементів роботи та висновків, переліку джерел;

-          Робота прошивається у швидкозшивач.

Критерії якості презентації:

-          Як правило, 8-10 пронумерованих слайдів, що характеризують основні результати роботи; при відсутності необхідного ТЗ слайди заздалегідь друкуються по 2 слайди на аркуші формату А4

 

За узгодженням із викладачем, робота може бути представленою в електронному вигладі та надіслана до початку заняття на електронну пошту викладача (виключно у форматі PDF із збереженням всіх вимог до оформлення паперової версії).

 

Для оцінювання знань студентів кількість видів контролю і його форми в межах заняття сплановані так, щоб присутній на занятті студент мав реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки. Занесення оцінок в електронний журнал здійснюється шляхом округлення балів до цілих. Викладач, в межах однієї теми, має право виставити сумарний цілий бал за результатами двох занять.

 

Змістовна характеристика отриманих балів відповідає рівню знань, що продемонстрований студентом під час виконання відповідного завдання:

Відмінний рівень (повна, вичерпна відповідь або значний вклад в обговоренні на семінарському занятті, вміння розв’язувати ситуаційні вправи, володіння відповідями на всі проблемні питання до відповідного заняття);

Добрий рівень (неповна відповідь, володіння відповідями на більшість проблемних питань, активна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Задовільний рівень (незначний внесок в обговоренні проблеми на семінарському занятті, володіння відповідями на більшість простих питань, помірна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Незадовільний рівень (незнання правильних відповідей на базові питання теми, відсутність участі в обговоренні проблем чи рішенні ситуаційних вправ на семінарському занятті).

Також окремі види робіт чи окремі заняття можуть оцінюватись по спрощеній шкалі.

У випадку запізнення студента з неповажних причин викладач знижує сумарну кількість балів за відповідне заняття на один бал.

У випадку неналежного виконання студентом завдання, що дається малій групі під час використання методу малих груп на відповідному занятті – викладач має право виставити окремому студенту оцінку нижчу, ніж отримала мала група.

Бали за активність на всіх заняттях підсумовуються викладачем на останньому занятті, але не більше, ніж 30 балів для всіх занять (17 занять). Більша сума балів для цього виду контролю не застосовується.

 

ВИБІРКОВІ РОБОТИ

Матеріали для проблемних лекційоцінюються у 10 балів, якщо самостійно підготовлений повний текст проблемної лекції. 8 балів студент отримує за підготовку статистичного матеріалу проблемної лекції, за виготовлення слайдів (6 балів – за виготовлення окремих файлів презентації) до готової лекції.

Бали за проблемну лекцію знижуються на 2 бали у випадку неналежного оформлення та за кожен якісний недолік (якщо балів виходить менше 6 – застосовується оцінка 0 балів).

Повністю виконана проблемна лекція друкується на аркушах формату А4, шрифтом 14 з інтервалом 1.5, сторінки пронумеровані, подається у швидкозшивачу з титульним аркушем та повинна містити: план із часовою розбивкою, безпосередньо текст лекції (у який інтегровані слайди у зменшеному вигляді), перелік літератури, додатки у вигляді надрукованих сторінок слайдів-презентацій та диск CD-RW (DVD-RW) з електронними варіантами (текстової частини у файлі Word та презентації у форматі PowerPoint). Рекомендований обсяг – 30 сторінок без додатків.

Аналітичний огляд публікацій з питань маркетингу в кредитних установах, здійснюється письмово та оформлюється на білих з одного боку аркушах формату А4. Повинен містити такі структурні частини: титульний аркуш із зазначенням повних вихідних даних статей (три статті в наукових виданнях не старші одного календарного року з моменту виконання огляду), огляд публікацій, анотації статей та повні тексти статей. Огляд повинен з’ясувати відповідність діючим вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Максимальна сума балів, 5 балів, нараховується у випадку бездоганного оформлення та наявності обґрунтованого коментарю (огляду публікації) на окремому аркуші. Ця сума балів знижується на 1 бал за кожний недолік оформлення та за кожну змістовну помилку і може становити мінімально 0 балів (якщо балів виходить менше 3– застосовується оцінка 0 балів). Для пошуку наукових статей в мережі Інтернет рекомендується використання сервісу Гугл Академія (http://scholar.google.com.ua)

Аналітична робота (огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність в окремій кредитній установі), оцінюється максимально у 5 балів у випадку належного оформлення (прошивка у швидкозшивачу, титульний аркуш із необхідними реквізитами, шрифт 14, пронумеровані сторінки тощо) та представлення актуальної інформації з переліком функцій відповідних програм. В інших випадках (порушення хоч однієї з вимог до змісту та оформлення) оцінка за роботу знижується на 1 бал за кожне порушення (якщо балів виходить менше 3 – застосовується оцінка 0 балів).

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою оцінюється в 5 балів за якісне і повне виконання попередньо дорученого викладачем анотування змісту (як правило – наукової статті англійською мовою в іноземному виданні). Ця сума балів знижується до 4-х балів у випадку неякісного оформлення та до 3-х балів у разі наявності логічних помилок у змісті перекладу і може становити 0 балів у випадку незадовільного змісту.

За узгодженням із викладачем, письмова вибіркова робота може бути представленою в електронному вигладі та надіслана на електронну пошту викладача (виключно у форматі PDF із збереженням всіх вимог до оформлення паперової версії).

 

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

Участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності – максимально заохочується: студентам денної форми 10-ма балами.

Участь у конференції оцінюється для студентів денної форми у 10 балів, незалежно від отриманого призового місця або заохочення по результатах конференції. Викладачу надаються матеріали конференції (або програма конференції), де студент зазначений як доповідач. У випадку підготовки матеріалів до майбутньої конференції, максимальний бал виставляється у випадку належного оформлення матеріалів та може бути знижений на 2 бали за кожну змістовну помилку чи помилку у оформленні (якщо балів виходить менше 6 – застосовується оцінка 0 балів).

Наукова публікація студента денної форми оцінюється у 10 балів у випадку публікації у виданні, що визнане фаховим, та 8 балів у нефаховому виданні. Викладач може також оцінити, на свій розсуд, проект такої публікації, що готовий до передання до відповідної редакції (за шкалою 0–6–8–10 балів відповідно до якості згідно вимог до фахових наукових публікацій). Для оцінки публікація подається скріпленою у швидкозшивачі у вигляді ксерокопії із титульним аркушем (зазначаються дані про студента, місце та час здійснення публікації, назва дисципліни «Маркетинг в кредитних установах», до проблематики якої відноситься публікація).

Участь у студентській Олімпіаді оцінюється у 10 балів, якщо студент прий­мав участь у обох етапах (на рівні КНЕУ, Всеукраїнському), у 8 балів — у одному з двох етапів. Учасник одного етапу отримує 10 балів у разі отримання призового місця або заохочення за підсумками етапу.

Участь у конкурсах наукових студентських робітзаохочується відповідно до рівня конкурсу, на який представлена робота. Максимальна сума балів нараховується у випадку допущення роботи до конкурсу міжвузівського рівня. Вимоги оголошуються викладачем згідно з вимог відповідного конкурсу.

Участь у роботі студентського наукового гуртка визнається за умови відвідування студентом не менше ¾ занять відповідного гуртка (з дисципліни «Марктинг у кредитних установах»).  Оцінка – 5 балів. За умови підготовки не менше однієї доповіді, що заслуховується на гуртку та позитивно оцінюється студентами, оцінка збільшується до 10 балів. Вимоги до змісту та оформлення доповіді аналогічні вимогам доповіді на науковій конференції.

 

Обов’язковість захисту домашніх письмових робіт.

Всі домашні письмові роботи, що передаються студентами, підлягають обов’язковому захисту в терміни, що визначені в карті СРС. Захист полягає в доведенні студентом самостійності виконання роботи шляхом відповідей на змістовні питання, що характеризують зміст роботи. За невпевнене розуміння змісту власної роботи студент може бути позбавлений частини балів та отримати незадовільну оцінку (0) у випадку повного нерозуміння змісту роботи. Невиконання термінів представлення та захисту робіт з вини студента має наслідки у вигляді незадовільної оцінки (0) за відповідну роботу.

 

Всі бали, що отримані студентом під час поточного контролю, підсумовуються. Загальна сума балів поточного контролю при цьому не може перевищувати 50 балів для студентів як денної, так  і заочної форми.

 

ПОРЯДОК ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

 

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» для студентів всіх форм навчання — екзамен.

Екзамен проводиться у письмовій формі за порядком, єдиним для КНЕУ, за білетами, що затверджуються кафедрою менеджменту банківської діяльності і створюються на основі типового екзаменаційного білету і на базі завдань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни «Маркетинг в кредитних установах»

 

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

 

Оцінюванню на екзамені підлягають

-       володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

-       вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

-       вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

 

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

Кількість балів за10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Типовий білет включає п’ять завдань. З них: одне теоретичне питання, відповідь на яке оцінюється за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо), два тестових блоки, кожен з яких містить два тестових питання, відповідь на які оцінюється за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо) та два аналітичних завдання (проблемні ситуації), які оцінюються за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів за кожне (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо).

Отже, за кожне із відповідно п’яти завдань студент може отримати максимальну кількість 10 балів, а за виконання всіх завдань екзаменаційного білету — 50 балів.

 

 

Критерії оцінювання завдань екзаменаційного білету:

Критерії оцінки знань за теоретичне питання екзамену (рівні 0-2-4-6-8-10 балів) такі:

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1)   розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проб­леми;

2)   повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

3)   вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;

4)   здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

5)   уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6)   демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7)   використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

8)   враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методич­них посібниках та наукових виданнях.

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

1)   відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:

2)   при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі маркетингу у банку.

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

—  відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання), або якщо:

—  одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів,

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

—  висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

—  характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

—  відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

 

 

Критерії оцінки запитань тестового блоку (2 тести, рівні 0-2-4-6-8-10 балів):

10 балів: правильна відповідь на обидва тести та вірний коментар до обох тестів (дається коротке пояснення логіки відповіді на тест – стисло, в 2-4 реченнях)

8 балів: правильна відповідь на обидва тести та вірний коментар лише до одного з двох тестів;

6 балів: правильна відповідь на обидва тести без вірного коментарю хоча б до одного з них; або

4 бали: правильно відповідь лише на один тест та вірний коментар до відповідного тесту;

2 бали: невірна відповідь на обидва тести та вірний коментар до одного з них;

0 балів: невірна відповідь на обидва та невірний коментар до них або – відсутність відповіді.

 

Аналітичні питання (проблемні ситуації), що містить екзаменаційний білет, оцінюються за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів.

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

-          завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку

-          хід розв’язання пдкрепено правильним теоретичним обгрунтуванням

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

-          виконано критерій на 10 балів, але студент не розкрив, за необхідністю, інші шляхи розв’язання ситуації

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

-          завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку

-          хід розв’язання не підкрепено правильним теоретичним обґрунтуванням (або підкреплено помилковим теоретичним обґрунтуванням)

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

-          математичний розрахунок помилковий, хоча необхідна формула вказана вірна

-          висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

-          характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

-          відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

 

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

—  неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (зниження на 2 бали);

—  неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (зниження на 2 бали);

—  порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (зниження на 2 бали);

—  помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (зниження на 2 бали).

 

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів.

 

Підсумкова оцінка складається з оцінок поточного контролю та оцінки екзамену (максимально 50 і 50 балів відповідно).

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її у шкалу ECTS та традиційну 4-х бальну для фіксації оцінки у відповідних документах в такому порядку (таблиця):

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

 

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

 

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

 

60 – 65

E

 

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену

FX

 

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 


6.2. Заочна форма навчання.

 

6.2. Карта самостійної роботи студента
з дисципліни «Маркетинг в кредитних установах»

для спеціальності 6030508/1 «Фінанси та кредит»,

 спеціалізації 8508/1 "Кредит"

(освітній рівень - бакалавр)

Заочна форма навчання

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За відповіді і виступи на контактних заняттях

1.

1. Маркетинг та його специфіка в кредитних установах

2. Маркетингові дослідження та прогнозування в кредитній установі

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

2.

3. Конкурентне середовище кредитної установи

4. Ринок кредитної установи, його сегментація, дослідження та аналіз

5. Продуктова політика кредитної установи

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань (тема 3)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань (теми 4,5)

1

3.

6. Ціноутворення на продукти кредитної установи

7. Організація збуту продуктів кредитної установи

8. Маркетингові комунікації кредитної установи

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань (тема 6)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань (теми 7, 8)

1

4.

9. Маркетингова стратегія кредитної установи

10. Організація та контроль маркетингу в кредитній установі

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

6-9

Теми 1-10 (під час екз сесії)

Семінар-розв’язання проблемних завдань

10

Всього за відповіді і виступи під час контактних занять

20

За виконання контрольних (модульних) завдань

 

5.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

 


 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних завдань самістійної роботи

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє письмове завдання самостійної роботи

письмова

31.01.2018 р.

на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

(8 зміст +12 захист)

20

За виконання завдань самостійної роботи за вибором (одного завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій            

2. Аналітична робота — огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність в окремій кредитній установі            

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних завдань самостійної роботи

25

Додаткові (науково-дослідна діяльність студента)

 

-       участь у конференціях або підготовка наукових публікацій*

-       виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

10

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Нікітін Андрій Валерійович, доцент, к.е.н., avnikitin@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

3-й корпус, аудиторія 085, тел. 456-32-93,

з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дегтярівська, 49г., 3-й корпус університету, ауд. 064, тел. 371-62-24,

з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 18-00 (перерва з 13:00 до 13:30), та у день заочника

 


Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни (заочна форма)

 

Загальні засади поточного оцінювання знань

Поточне оцінювання знань з дисципліни здійснюється викладачем шляхом оцінки якості виконання студентом завдань, що включені в самостійну роботу студента. Викладач веде облік балів, отриманих студентом під час звітування за об’єктами самостійної роботи студента та проставляє суму балів поточного контролю у відповідні реєстри (журнали, екзаменаційна відомість тощо).

Система поточного контролю знань з дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» передбачає оцінювання знань за двома основними напрямами:

а) перевірка теоретичних знань;

б) перевірка виконання практичних завдань самостійної роботи.

Поточний контроль студентів заочної форми проводиться на контактних заняттях та у процесі перевірки виконання та оцінки захисту обов’язкових завдань та вибіркових завдань для самостійного опрацювання. Схематично зміст організації системи поточного контролю для студентів різних форм навчання наведено у таблиці:

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ В КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ»

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Види робіт, що підлягають контролю (заочна форма)

Бальна шкала

Обов’язкові

Контактні заняття

20

Виконання контрольних (модульних) робіт

5

Виконання і захист завдань самостійної роботи

Обов’язкове домашнє завдання самостійної роботи (зміст та захист)

20

Вибіркові (не збільшують максимальну суму балів — 50)

Аналітична робота

5

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

5

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Максимальна сума балів основні та вибіркові види самостійної роботи

25

Додаткові (науково-дослідна діяльність студента)

-       участь у конференціях або підготовка наукових публікацій*

-       виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

10

Всього балів за семестр

50

Таким чином, студент заочної форми навчання зобов’я­заний здійснювати роботу протягом семестру так, щоб отримати максимальну кількість балів по обов’язковим формам поточного контролю. За бажанням, студент може приймати участь у вибіркових формах контролю, але із погодженням з викладачем. У виняткових випадках, за погодженням із викладачем, студент може робити завдання поточного контролю, що передбачені для іншої форми навчання.

 

Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» (заочна форма)

 

Обов’язкові види самостійної роботи студентів

До обов’язкових видів самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» студентами заочної форми входить письмове завдання самостійної роботи  та контактні заняття.

Домашні завдання самостійної роботи  виконуються студентами заочної фор­ми навчання. Вимоги до змісту та оформлення завдань наведені окремо. Домашнє завдання складається з чотирьох окремих завдань, що виконується студентом відповідно до варіанту. Якість виконаних зав­дань самостійної роботи оцінюються за шкалою 0–1–1,5–2 бали. Захист завдань здійснюється за графіком «Дня заочника», шляхом проведення співбесіди з викладачем за шкалою 0–1–2–3 бали. Це становитиме максимальну суму балів за 4 завдання у 8 балів та за захист у 12 балів (загальна максимальна сума балів за домашнє завдання самостійної роботи –20 балів).

Основні вимоги до оформлення домашнього зав­дання самостійної роботи:

 1. Титульний аркуш (найменування навчального закладу, факуль­тету, курсу, номеру групи).          На титульному аркуші — дата виконання і особистий підпис. Робота виконується на білих аркушах формату А4 (за винятком об’ємних таблиць та рисунків, що можна подавати у форматі А3 в складеному вигляді), шрифтом 12, полуторним інтервалом та нумерацією сторінок внизу по центру.
 2. На титульному аркуші також зазначаються П. І. Б. студента, номер студентського квитка, календарний рік з текстом: Домашнє завдання для самостійної роботи за дисципліною  «Маркетинг в кредитних установах» за варіантом…на матеріалах банку…» (кредитна установа може бути заміненою по узгодженню з викладачем).
 3. Структура роботи рекомендується наступна:

- зміст роботи із зазначенням сторінок всіх структурних елементів;

- чотири розділи відповідно до завдань варіанту;

- додатки (за необхідністю).

- список використаних джерел (за необхідністю).

 1. Чіткість і логічність викладення, використання конкретних матеріалів з урахуванням можливої комерційної таємниці в кредитній установі (шифрування імен клієнтів, абстраговані кількісні показники і т. п.).
 2. Робота набирається на комп’ютері.
 3. Таблиці і схеми, громіздкі малюнки, зразки рекламних матеріалів тощо — в окремому додатку в кінці
 4. Навести, за необхідністю, список використаних джерел інформації (в довільній формі).
 5. Термін виконання — за місяць до початку екзаменаційної сесії (згідно з картою СРС).
 6. Критерій оцінок визначено окремо (Максимально 20 балів за роботу, включаючи за захист роботи під час «Дня заочника»).

Варіант виконання Домашнього письмове завдання самостійної роботи визначаєтьсястудентом заочної форми самостійно згідно таблиці:

Відповідність першої літери прізвища студента заочної форми навчання номеру варіанта завдання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перша літера прізвища

А, О

Б, П

В, Г, Р

Д, Є, Е, С

Ж, Т, У

З, І, И, Ф, Х

К, Ц

Л, Ч, Ш

М, Щ, Ю

Н, Я

Відповідність номеру студентського квитка студента заочної форми навчання літері варіанта письмового модульного завдання

Варіант А

Парна остання цифра номеру студентського квитка

Варіант Б

Непарна остання цифра номеру студентського квитка

Таким чином, наприклад, студент Нікітін, що має номер студентського квитка 203567, виконуватиме варіант Б10 (Прізвище починається на літеру «Н», остання цифра номеру – непарна). Номер студентського квитка співпадає із номером індивідуального навчального плану («заліковки») студента.

Домашнє завдання самістійної роботи виконується на матеріалах комерційного банку або іншої кредитної установи. Вибір банку студентом здійснюється по узгодженню с викладачем. Як правило, це банк, номер якого у ренкінгу НБУ за активами за останню річну звітну дату відповідає останнім двом цифрам номеру студентського білету студента (або, якщо студент працює в іншому банку, що може відповідним чином підтвердити – по відповідному банку чи кредитній установі).

Кожне завдання оцінюється максимально 5 балів. Відповідно, максимальна кількість балів – 20 (з урахуванням захисту; критерії оцінювання наведені окремо).

Зміст домашнього завдання самостійної роботи (заочна форма)

Обсяг завдань: ненормований.

 

Завдання №1 (спільне для варіантів А та Б)

Національне конкурентне середовище на банківському ринку.

За даними публічної звітності НБУ по банкам України, розрахувати значення для певного банківського ринку (відповідно до номеру варіанту за таблицею):

Номер варіанту

Ринок

Показник

1

Торгові цінні папери у активах банків

Індекс Гірфендаля

2

Кредити та заборгованість юридичних осіб (всього)

Індекс Розенблюта

3

Кредити та заборгованість фізичних осіб (всього)

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

4

Кредити та заборгованість юридичних осіб в іноземній валюті

Індекс Гірфендаля

5

Кошти фізичних осіб в іноземній валюті

Індекс Розенблюта

6

Кошти юридичних осіб в іноземній валюті

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

7

Торгові цінні папери у активах банків

Індекс Розенблюта

8

Кредити та заборгованість юридичних осіб (всього)

3-х, 5-ти, та 10-часткові індекси концентрації

9

Кредити та заборгованість фізичних осіб (всього)

Індекс Гірфендаля

10

Кошти юридичних осіб в іноземній валюті

Індекс Розенблюта

Значення розрахувати на 5 останніх квартальних звітних дат (наприклад - 1/10/2016, 1/07/2017, 1/04/2017, 1/01/2017, 1/10/2017). Фрагменти таблиці з розрахунком подати у додатку. Проаналізувати динаміку показника. Показати місце обраного банку на відповідному ринку та прокоментувати динаміку його частки. Зробити науково обґрунтовані висновки.

Поради до виконання

Використати дані звітності із сайту НБУ у форматі Excel. Зробити таблицю з переліком банків для індексів концентрації. Для індексів Гірфендаля чи Розенблюта зробити рисунок з наочною динамікою показника. Якщо обраний банк не здійснює відповідних операцій – дати пояснення, на Ваш погляд - чому.

Типові помилки: Арифметичні помилки. Використання інших джерел звітності. Відсутність аналітичної частини.

 

Завдання №2. Варіант А

Місцеве конкурентне середовище на банківському ринку.

На плані місцевості (району), де знаходиться приміщення банку: накреслити план-схему розташування відділення банку та конкурентів з урахуванням «зон дії». (відповідно до номеру варіанту за таблицею). Знайти не менше п’яти конкурентів на відповідному ринку. Першу зону дії позначити червоним кольором, другу – синім, третю – колір обирається самостійно.

Номер варіанту

Ринок

1

Перекази для населення у межах України

2

Перекази коштів населення за кордон

3

Комунальні платежі

4

Платежі населення, що не відносяться до комунальних

5

Купівля-продаж іноземної валюти

6

Банкомати (видача готівки)

7

Купівля-продаж інвестиційних та ювілейних монет

8

Купівля-продаж дорогоцінних металів

9

Індивідуальні сейфи для зберігання цінностей

10

Пенсійні рахунки

Інформацію про відповідні продукти та цінові пропозиції конкурентів узагальнити у таблиці.

Зробити науково обґрунтовані висновки.

Якщо відповідна установа не здійснює продаж відповідних продуктів, у висновках дати пояснення.

Поради до виконання

Зробити висновки щодо ефективності вибору місця розташування конкретного відділення банку, що виконує певні операції (не головної контори тощо). В порівняльній таблиці представити цінові пропозиції на нецінові параметри відповідних продуктів чи послуг. Використати карту Google, або YarMap чи аналогічну – для макета рисунка (який можна розфарбовувати та наносити легенду вручну).

Типові помилки. Зони дії розглядаються без прив’язки до конкретного плану міс­цевості. Межі зон дій не прив’язані до перешкод на місцевості (будинків, шляхопроводів тощо). Масштаб не дозволяє побачити межі другої зони (між другою зоною та початком третьої). Конкуренти на схемі не ідентифіковані легендою. Відсутні порівняльні таблиці.

 

Завдання №2. Варіант Б

Конкурентні комунікації у місцевому середовищі.

Відповідно до змісту завдання варіанту А (завдання №2) зробити порівняльний аналіз комунікацій конкурентів у пунктах продажу відповідних продуктів. Приймати до уваги лише зовнішню рекламу та матеріали у пунктах продажу – що стосуються відповідних продуктів. Результати узагальнити у таблиці. Зробити науково обґрунтовані висновки. У додатку навести зразки комунікаційних звернень кожного конкурента (ксерокопії або копії відповідних текстів).

Поради до виконання

Зробити висновки щодо основних каналів комунікацій (стенди, буклети, написи, вивіски всередині приміщення та назовні – зміст та якість). Опис змісту та розміщення звернень всередині приміщень конкурентів не потрібно підтверджувати власними фото. Задавати питання співробітникам установ банків – представляючись потенційним клієнтом, без привертання надмірної уваги.

 

Завдання №3. Варіант А

Підготувати план маркетингового дослідження (у відповідності до варіанту завдання):

Номер варіанту

Предмет дослідження

1

Розмір місцевого ринку та частка банку на ньому

2

Лояльність клієнтів до депозитних продуктів банку

3

Якість каналів збуту роздрібних продуктів

4

Лояльність клієнтів-фізичних осіб до банку

5

Психографічні характеристики клієнтів

6

Інтернет-реклама банку

7

Зовнішня реклама банку

8

Характеристики депозитних продуктів банку

9

Цінова політика конкурентів банку

10

Асортиментна політика конкурентів

 

Поради до виконання

У плані зазначити: об’єкт, мету дослідження, необхідні ресурси (фінансові окремо, людські та матеріальні окремо), основні методи дослідження, графік розподілу часу. Звернути увагу на наочність відображення матеріалу (таблиці, діаграма Ганта). Обо­в’язковим є наявність обґрунтованого кошторису витрат. Порівняти загальний розмір витрат на дослідження з оцінкою ефективності заходів, які плануються.

 

Завдання №3. Варіант Б.

Створити макет анкети для дослідження (у відповідності до варіанту завдання):

Варіант

Зміст анкети

1

Поштова анкета для дослідження оцінки маркетингових можливостей депозитного продукту для фізичних осіб

2

Анкета для експертного інтерв’ю щодо маркетингової стратегії банку

3

Телефонне опитування лояльності клієнтів до депозитних продуктів банку

4

Поштова анкета для сегментації за демографічною ознакою

5

Визначення маркетингових можливостей інвестиційного кредиту для корпоративних клієнтів

6

Поштова анкета для сегментації за психографічною ознакою

7

Поштова анкета для сегментації корпоративного клієнта

8

Поштова анкета для дослідження оцінки маркетингових можливостей кредитного продукту для фізичних осіб

9

Поштова анкета для сегментації за географічною ознакою

10

Телефонне опитування якості цінової політики банку

Зазначити гіпотезу анкети та шкали вимірювання, що застосовувались. Зробити науково обґрунтовані висновки.

 

Поради до виконання

Звернути увагу на коректність поставлених запитань та повноту варіантів відповідей. Зазначити специфіку анкетування відповідно до обраного варіанту. У преамбулі дати точний опис відповідного продукту (обрати самостійно, якщо це вимагає варіант). У коментарі обов’язково спрогнозувати очікувані результати обробки анкети та варіанти здійснення відповідних стратегій маркетингу. Відповідність шкалам вказати не в тексті анкети, а окремо, довідково.

Типові помилки.

Відсутність коментарів щодо доцільності запропонованих питань та очікуваних результатів анкетування. Відсутність назв застосованих шкал вимірювання у коментарях до прикладу. Наявність питань, що не відносяться до досліджуваної проблеми. Наявність питань до фізичної особи у анкеті корпоративного клієнта та навпаки.

 

Завдання №4 (спільне для варіантів А та Б).

На підставі наукового дослідження матеріалів банку, що є базою практики, та відкритих джерел проаналізувати (у відповідності до варіанту завдання):

Варіант

Зміст завдання (об’єкт дослідження)

1

Систему інструментів стимулювання споживачів за останній календарний рік

2

Кількісну та якісну оцінку аудиторії, що отримують рекламні звернення банку у друкованих ЗМІ

3

Зміст та якість рекламних звернень банку у ЗМІ за останній календарний рік

4

Конкурентну стратегію банку (з використанням стратегічної матриці)

5

Стратегію банку із застосуванням матриці Портера

6

Стратегію банку із застосуванням матриці Ансоффа

7

Цінову політику банку на роздрібному ринку за три останніх роки

8

Цінову політику банку на корпоративному ринку за три останніх роки

9

Асортиментну політику банку за три останніх роки

10

Систему інструментів стимулювання системи збуту (філій та посередників)

Зробити науково обґрунтовані висновки.

Поради до виконання

Джерелом можуть бути не лише матеріали з актуальних сайтів банків, а й архіви таких сайтів за попередні періоди, зберігання яких здійснюється відповідними незалежними сервісами в мережі Інтернет.

Контактні заняття студентів заочної форми оцінюються залежно від видів робіт, що виконуються на цих заняттях відповідно до плану занять та карти самостійної роботи, а саме:

-          Міні-лекція (під час установчої сесії) оцінюється відповідно до якості конспекту відповідної лекції (шкала 0–0,5–1 бал)

-          Семінар-розв’язання проблемних завдань (під час установчої сесії) – стандартна шкала (шкала 0–0,5–1 бал), оцінка визначається на кожному відповідному занятті

-          Семінар-розв’язання проблемних завдань (під час екзаменаційної сесії) – спрощена шкала (шкала 0–6–8–10 балів), оцінка виставляється за активність на всіх заняттях в день, що передує екзамену.

-          Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (під час установчої сесії) – студент виконує одне письмове завдання за шкалою 0-3-4-5 балів

 

Вибіркові види самостійної роботи студентів.

Вибіркові види самостійної роботи студентів складаються із завдань, серед яких студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. Студент заздалегідь (протягом місяця з початку начитки лекцій) визначається із видами вибіркових самостійних робіт та повідомляє свій вибір викладачу. Викладач, за необхідності, призначає відповідний варіант обраного завдання (тему виступу на конференції тощо). Критерії оцінювання за кожен тип робіт наведені у окремому розділі.

 

Аналітична робота, огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність у окремому банку чи іншій кредитній установі — виконується студентами заочної форми у вигляді письмової роботи (друкується на аркушах А4 із титульним аркушем, списком літератури) та комплексно характеризує комп’ютерну систему, що використовує маркетинговий підрозділ відповідної кредитної установи. Містить скріншоти відповідних програм чи комп’ютерних додатків. Включена в вибіркові види СРС для заочної форми навчання.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем маркетингу у банку за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи додається фотокопія публікації (не менше трьох публікацій). Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою з наукової проблематики «Маркетинг в кредитних установах» здійснюється за індивідуальним погодженням із викладачем. Передається оригінал тексту та перекладу та текст анотації в друкованому та електронному вигляді з правом розміщення на електронному ресурсі кафедри.

 

Додаткові види (науково-дослідна діяльність студента):

 

Участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності – максимально заохочується: студентам очної форми 10-ма балами. Критерії оцінювання за кожен тип робіт наведені у окремому розділі.

Участь у конференціях і підготовка наукових публікацій можуть бути оціненими викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни «Маркетинг в кредитних установах». Під керівництвом викладача студент готує текст доповіді, необхідні презентаційні матеріали та включає доповідь у план проведення відповідної конференції (у випадку, коли конференція проходить у період роботи над курсом – студент документально підтверджує участь).

Підготовка наукових публікацій представляє собою публікацію студентом наукової публікації з наукової проблематики «Маркетинг в кредитних установах». До розгляду приймаються публікації, здійснені у поточному навчальному році або статті, що прийняті до друку.

 

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ В КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ»:

 

Порядок поточного оцінювання знань та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни

(заочна форма навчання)

Критерії оцінювання знань.

Оцінки поточного контролю для студентів заочної форми навчання має своїми об’єктами перевірку теоретичних та практичних знань та характеризуються:

а) критеріями оцінки письмових завдань: домашніх зав­дань самостійної роботи  (лише для заочної форми), аналітичних робіт (для всіх форм), аналітичних (критичних) оглядів наукових публікацій (для студентів всіх форм навчання);

б) критеріями оцінки аудиторної роботи студентів: захисту письмових робіт (для студентів заочної форми навчання), відповідей та виступах на контактних заняттях (заочна форма);

в) критеріями оцінки інших видів самостійної роботи студента (наукові публікації тощо).

Оцінка письмового домашнього завдання самостійної роботи (заочна форма навчання) здійснюється за шкалою від 0 до 20 балів. Оцінка за кожне із чотирьох завдань (максимально 5 балів) складається з оцінки за зміст за шкалою 0–1–1,5–2 бали та з оцінки захисту за шкалою 0–1–2–3 бали, відповідно таблиці:

Шкала оцінювання змісту окремого елементу застосовується така:

Бал

Рівень

2

Оформлення бездоганне. Відмінний рівень змісту роботи.

1,5

Незначні недоліки оформлення. Або незначні логічні або фатологічні помилки в роботі.

1

Значні недоліки оформлення. Низький рівень виконання (статистична або фактологічна бази значно неповні, суттєві помилки у частині розрахунків тощо). Помилки, що визначені як типові.

0

Недостатній рівень виконання роботи. Помилкові або значно застарілі (більше одного року) фактологічні дані. Невірне виконання завдання. ВИконання завдання за чужим варіантом.

До вимог бездоганного оформлення відноситься виконання всіх завдань роботи на білих з одного боку аркушах А4 із зазначенням варіанту завдання і всіх необхідних реквізитів на титульному аркуші, що є спільним для всіх чотирьох завдань роботи. Сторінки роботи нумеруються, робота друкується шрифтом 12 із інтервалом 1,5. Громіздкі таблиці та малюнки, зразки рекламних звернень тощо виносяться у додатки.

Захист домашньої письмової самостійної роботи (кожного з чотирьох завдань окремо) студентами заочної форми оцінюється шкалою 0–1–2–3 бали відповідно до рівня знань, який демонструє студент під час захисту положень власної роботи. Максимальна оцінка у 3 бали знижається викладачем на 1 бал за кожну невірну відповідь, що стосується теоретичних положень, та практичних висновків, що покладені у зміст роботи, яка захищається. Як правило – під час захисту задається три змістовних питання.

На підсумкову суму балів за письмову роботу впливає своєчасність її подання на кафедру (згідно із вимогами карти самостійної роботи студента). Викладач має право, у випадку несвоєчасного подання письмової роботи, застосувати до остаточної суми балів за цю роботу коефіцієнт 0,5 (з подальшим округленням до цілих балів).

 

Критерії оцінюваня робіт, що здійснюються на контактних заняттях

Під час семінару-мозокового штурму викладач (або один із студентів) виконує функції модератора. Студенти пропонують вирішення проблемних завдань, що винесені на відповідне контактне заняття та обговорюють якість пропозицій.

Шкала оцінювання участі у семінарі-мозоковому штурмі застосовується така:

Бал

Рівень

1

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

0,5

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у мозковому штурмі, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Під час семінару-дискусії створюються малі групи (5-6) студентів. Викладач пропонує шляхи вирішення проблемних завдань (виконуються як домашні завдання окремими студентами).

Шкала оцінювання участі у семінарі-дискусії застосовується така:

Бал

Рівень

1

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час дискусії

0,5

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у роботі малої групи, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Під час семінару-розв’язування проблемних завдань відбувається розв’язання проблемних завдань, що винесені на відповідне контактне заняття

Шкала оцінювання участі у семінарі-розв’язуванні проблемних завдань застосовується така:

Бал

Рівень

1

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час вирішення окремих проблемних завдань.

0,5

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть на занятті, демонстрація відсутності знань належного рівня

Виконання проблемних завдань здійснюється студентами індивідуально під час контактних занять. Зміст завдань міститься у відповідному плані заняття.

Шкала оцінювання виконання проблемних завдань застосовується така:

Бал

Рівень

1

Висока якість виконання проблемного завдання поєднана з вмінням застосовувати теоретичні знання та практичні навички з використання відповідних методів.

0,5

В цілому розуміння алгоритму виконання завдання, але виконання завдання з несуттєвими помилками

0

Неактивніть на занятті, невміння виконувати відповідне завдання

 

Для оцінювання знань студентів кількість видів контролю і його форми в межах заняття сплановані так, щоб присутній на занятті студент мав реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки. Занесення оцінок за окреме заняття в електронний журнал здійснюється шляхом округлення балів до цілих. Викладач, в межах однієї теми, має право виставити сумарний цілий бал за результатами двох занять.

 

Змістовна характеристика отриманих балів відповідає рівню знань, що продемонстрований студентом під час виконання відповідного завдання:

Відмінний рівень (повна, вичерпна відповідь або значний вклад в обговоренні на семінарському занятті, вміння розв’язувати ситуаційні вправи, володіння відповідями на всі проблемні питання до відповідного заняття);

Добрий рівень (неповна відповідь, володіння відповідями на більшість проблемних питань, активна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Задовільний рівень (незначний внесок в обговоренні проблеми на семінарському занятті, володіння відповідями на більшість простих питань, помірна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Незадовільний рівень (незнання правильних відповідей на базові питання теми, відсутність участі в обговоренні проблем чи рішенні ситуаційних вправ на семінарському занятті).

Також окремі види робіт чи окремі заняття можуть оцінюватись по спрощеній шкалі.

У випадку запізнення студента з неповажних причин викладач знижує сумарну кількість балів за відповідне заняття на один бал.

У випадку неналежного виконання студентом завдання, що дається малій групі під час використання методу малих груп на відповідному занятті – викладач має право виставити окремому студенту оцінку нижчу, ніж отримала мала група.

Студенти заочної форми навчання оцінюються відповідно до видів робіт, які можуть співпадати із роботами для очної форми, або визначені окремо для заочної форми навчання.

 

Під час екзаменаційної сесії, проведення контактних занять із студентами заочної форми навчання, оцінка за активність для таких студентів виставляється не більше одного разу для окремого студента за шкалою 0-6-8-10 балів за підсумком всіх контактних занять (чотири заняття), які проводяться в один день - згідно рівня знань, який продемонстрований студентом (таблиця):

Шкала оцінок на контактних заняттях під час екзаменаційної сесії

(заочна форма навчання)

Оцінка за 10-бальною шкалою

рівень знань

Характеристика

10

відмінний

Вільне володіння теоретичним матеріалом, активна участь у дискусіях та обговореннях, вірне вирішення розрахункової задачі або ситуації.

8

добрий

Вільне володіння теоретичним матеріалом, активна участь у дискусіях та обговореннях, вирішення розрахункової задачі або ситуації з несуттєвими помилками.

6

задовільний

Володіння основними теоретичними поняттями, неактивна участь у дискусіях та обговореннях, володіння в цілому методикою вирішення задач та ситуації але допущення помилок.

0

незадовільний

Незнання основних теоретичних понять (за термінологічним словником, що є в навчальному посібнику) та неактивна участь у дискусіях та обговореннях, невміння віршувати типові задачі та ситуації.

Контроль на міні-лекції здійснюється викладачем шляхом перевірки якості конспекту лекції (контактні заняття заочної форми навчання). Максимальна оцінка – 1 бал –виставляється за розбірливий і охайний конспект, що містить всі дефініції, які викладач визнав за потрібне до конспектування на міні-лекції. Відповідно, ця оцінка може бути зниженою на 0,5 балів за кожну змістовну помилку чи факт неохайності конспекту і становити 0,5 або 0 балів.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна роботавиконується студентами заочної форми в аудиторії під час контактних занять. Містить одне практичне завдання, що ідентичне за змістом практичним завданням, які є складовими екзаменаційного білету (4,5 завдання). Приклади відповідних завдань містяться у відповідному розділі. Робота виконується самостійно за дві академічні години (одне заняття) і оцінюється за полегшеною шкалою у 0–3–4–5 балів.

Завдання оцінюється відповідно до зазначених критеріїв:

Максимальна сума у 5 балів знижується до 4 балів за неповну відповідь, до 3 балів за неповну відповідь із грубими помилками та до 0 балів — у випадку невірної відповіді. Також до 3 балів знижується оцінка у випадку математичної помилки у розв’язанні або логічної помилки у викладенні тез. У випадку, якщо розв’язання ситуації може мати декілька варіантів, студент має аргументувати свою позицію, та стисло навести інші шляхи розв’язання ситуації – інакше сума балів також знижується до 8 балів за кожне питання. Практичне завдання оцінюється у 0 балів, якщо характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка виконує роботу, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Аналітичний огляд публікацій з питань маркетингу в кредитних установах, здійснюється письмово та оформлюється з одного боку білих аркушів формату А4. Повинен містити такі структурні частини: титульний аркуш із зазначенням повних вихідних даних статей (три статті в наукових виданнях не старші одного календарного року з моменту виконання огляду), огляд публікацій, анотації статей та повні тексти статей. Огляд повинен з’ясувати відповідність діючим вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Максимальна сума балів, 5 балів, нараховується у випадку бездоганного оформлення та наявності обґрунтованого коментарю (огляду публікації) на окремому аркуші. Ця сума балів знижується на 1 бал за кожний недолік оформлення та за кожну змістовну помилку і може становити мінімально 0 балів (якщо балів виходить менше 3– застосовується оцінка 0 балів). Для пошуку наукових статей в мережі Інтернет рекомендується використання сервісу Гугл Академія (http://scholar.google.com.ua).

Аналітична робота (огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність в окремій кредитній установі), оцінюється максимально у 5 балів у випадку належного оформлення (прошивка у швидкозшивачу, титульний аркуш із необхідними реквізитами, шрифт 14, пронумеровані сторінки тощо) та представлення актуальної інформації з переліком функцій відповідних програм. В інших випадках (порушення хоч однієї з вимог до змісту та оформлення) оцінка за роботу знижується на 1 бал за кожне порушення (якщо балів виходить менше 3 – застосовується оцінка 0 балів).

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою оцінюється в 5 балів за якісне і повне виконання попередньо дорученого викладачем анотування змісту (як правило – наукової статті англійською мовою в іноземному виданні). Ця сума балів знижується до 4-х балів у випадку неякісного оформлення та до 3-х балів у разі наявності логічних помилок у змісті перекладу і може становити 0 балів у випадку незадовільного змісту.

 

ДОДАТКОВІ РОБОТИ:

Участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності (роботі конференцій, підготовці наукових публікацій) – максимально заохочується: студентам заочної форми – 10 балами.

Участь у конференції оцінюється для студентів заочної форми у 10 балів, незалежно від отриманого призового місця або заохочення по результатах конференції. Викладачу надаються матеріали конференції (або програма конференції), де студент зазначений як доповідач. У випадку підготовки матеріалів до майбутньої конференції, максимальний бал виставляється у випадку належного оформлення матеріалів та може бути знижений на 2 бали за кожну змістовну помилку чи помилку у оформленні (якщо балів виходить менше 6 – застосовується оцінка 0 балів).

Наукова публікація студента заочної форми оцінюється у 10 балів у випадку публікації у виданні, що визнане фаховим, та 8 балів у нефаховому виданні. Викладач може також оцінити, на свій розсуд, проект такої публікації, що готовий до передання до відповідної редакції (за шкалою 0–6–8–10 балів відповідно до якості згідно вимог до фахових наукових публікацій). Для оцінки публікація подається скріпленою у швидкозшивачі у вигляді ксерокопії із титульним аркушем (зазначаються дані про студента, місце та час здійснення публікації, назва дисципліни «Маркетинг в кредитних установах», до проблематики якої відноситься публікація).

 

Обов’язковість захисту домашніх письмових робіт.

Всі домашні письмові роботи, що передаються студентами, підлягають обов’язковому захисту в терміни, що визначені в карті СРС. Захист полягає в доведенні студентом самостійності виконання роботи шляхом відповідей на змістовні питання, що характеризують зміст роботи. За невпевнене розуміння змісту власної роботи студент може бути позбавлений частини балів та отримати незадовільну оцінку (0) у випадку повного нерозуміння змісту роботи. Невиконання термінів представлення та захисту робіт з вини студента має наслідки у вигляді незадовільної оцінки (0) за відповідну роботу.

Всі бали, що отримані студентом під час поточного контролю, підсумовуються. Загальна сума балів поточного контролю при цьому не може перевищувати 50 балів для студентів очної і заочної форми.

 

ПОРЯДОК ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

 

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» для студентів всіх форм навчання — екзамен.

Екзамен проводиться у письмовій формі за порядком, єдиним для КНЕУ, за білетами, що затверджуються кафедрою менеджменту банківської діяльності і створюються на основі типового екзаменаційного білету і на базі завдань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни «Маркетинг в кредитних установах»

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

 

Оцінюванню на екзамені підлягають

-       володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

-       вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

-       вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

 

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

Кількість балів за10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Типовий білет включає п’ять завдань. З них: одне теоретичне питання, відповідь на яке оцінюється за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо), два тестових блоки, кожен з яких містить два тестових питання, відповідь на які оцінюється за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо) та два аналітичних завдання (проблемні ситуації), які оцінюються за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів за кожне (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо).

Отже, за кожне із відповідно п’яти завдань студент може отримати максимальну кількість 10 балів, а за виконання всіх завдань екзаменаційного білету — 50 балів.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ:

Критерії оцінки знань за теоретичне питання екзамену (рівні 0-2-4-6-8-10 балів) такі:

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

9)   розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проб­леми;

10)  повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

11)  вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;

12)  здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

13)  уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

14)  демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

15)  використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

16)  враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методич­них посібниках та наукових виданнях.

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

3)   відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:

4)   при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі маркетингу у банку.

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

—  відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання), або якщо:

—  одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів,

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

—  висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

—  характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

—  відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

 

 

Критерії оцінки запитань тестового блоку (2 тести, рівні 0-2-4-6-8-10 балів):

10 балів: правильна відповідь на обидва тести та вірний коментар до обох тестів (дається коротке пояснення логіки відповіді на тест – стисло, в 2-4 реченнях)

8 балів: правильна відповідь на обидва тести та вірний коментар лише до одного з двох тестів;

6 балів: правильна відповідь на обидва тести без вірного коментарю хоча б до одного з них; або

4 бали: правильно відповідь лише на один тест та вірний коментар до відповідного тесту;

2 бали: не правильна відповідь на обидва тести та вірний коментар до одного з них;

0 балів: невірна відповідь на обидва та невірний коментар до них або – відсутність відповіді.

 

Аналітичні питання (проблемні ситуації), що містить екзаменаційний білет, оцінюються за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів.

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

-          завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку

-          хід розв’язання пдкрепено правильним теоретичним обгрунтуванням

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

-          виконано критерій на 10 балів, але студент не розкрив, за необхідністю, інші шляхи розв’язання ситуації

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

-          завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку

-          хід розв’язання не підкрепено правильним теоретичним обґрунтуванням (або підкреплено помилковим теоретичним обґрунтуванням)

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

-          математичний розрахунок помилковий, хоча необхідна формула вказана вірна

-          висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

-          характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

-          відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

 

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

—  неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (зниження на 2 бали);

—  неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (зниження на 2 бали);

—  порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (зниження на 2 бали);

—  помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (зниження на 2 бали).

 

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів.

Підсумкова оцінка складається з оцінок поточного контролю та оцінки екзамену (максимально 50 і 50 балів відповідно).

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з дисципліни «Маркетинг в кредитних установах» здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її у шкалу ECTS та традиційну 4-х бальну для фіксації оцінки у відповідних документах в такому порядку (таблиця):

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

 

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

 

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

 

60 – 65

E

 

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену

FX

 

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.


6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

 

Завдання 1.

Ви у складі робочої групи банку розробляєте програму розвитку відносин зі страховими компаніями. На цей час у банку обслуговується лише 1 страхова компанія, Юніон, поліси страхування життя, яка є № 5 на ринку України. Ви дізналися, що більшість ваших вкладників придбали поліси страхування життя у компанії Весна, а страхування майна – у компаній Лідер та Апріорі.

Нещодавно Ви дізналися, що ваш колишній однокурсник призначений на посаду комерційного директора страхової компанії Весна та вирішили скористатися можливістю зміцнення контактів.

Виготуєтесь до обіду зі своїм знайомим, щоб обговорити можливості розвитку бізнесу, зацікавивши його співпрацею компанії з банком. Вам також відомо, що зараз компанія Весна спільно продає частку страхових продуктів у 5 відділеннях банку Ліліпут, що є засновником цієї компанії. Нещодавно з’явилися чутки, що цей банк акціонери хочуть продати.

Завдання: Підготуватися до плідного діалогу з менеджером компанії, виклавши переваги співпраці з банком. Обґрунтуйте механізм співпраці з компанією.

 

Завдання 2.

Дослідження ринку платіжних карток у трьох провідних областях України показало, що за обсягами трансакцій з використанням карток Ваш банк посів 8 місце, кількістю емітованих карток – 3 місце, а залишків на рахунках – лише 10 місце. Ваш банк випускає лише дебетові картки, і на думку акціонерів, перехід до кредитних карток є передчасним.

Вам стало відомо, що минулого місця один іноземний банк розпочав програму встановлення багатофункціональних банкоматів на АЗС двох компаній, а два великих банки домовилися про спільне використання банкоматів держателями карток.

Довідка по банку за останній місць показує, що залишки на платіжних рахунках в банку скорочуються, продовжують надходити скарги клієнтів на технологічні збої в роботі банкоматів.

Більшість держателів карток – персонал підприємств, що запровадили зарплатні картки.

Завдання: Підготувати пропозицію керівництву банку щодо розвитку операцій з платіжними картками. Визначити слабкі сторони банку та можливості їх подолання. Обґрунтувати заходи з цінової та нецінової конкуренції на ринку платіжних карток.

Завдання 3.

В регіоні активно діють 17 банків. Відомо, що на останню звітну дату кількість рахунків, відкритих юридичним особам така (таблиця):

банк

кількість

банк

кількість

банк

кількість

банк

кількість

№1

7000

№5

12000

№9

18

№13

200

№2

200

№6

5500

№10

36520

№14

150

№3

2300

№7

3540

№11

520

№15

300

№4

49000

№8

1270

№12

180

№16

750

Визначте, з використанням відомих Вам показників, рівень конкуренції в регіоні.

Завдання 4.

Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).

Завдання 5.

Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).

Завдання 6.

Скласти анкету для опитування поштою для дослідження характеристик ломбардного ринку (на вибір)

Завдання 7.

Скласти анкету для опитування телефоном для дослідження характеристик ринку кредитної установи (на вибір)

Завдання 8.

Скласти анкету для опитування під час особистої зустрічі для дослідження характеристик ринку кредитної установи (на вибір)

Завдання 9.

Скласти календарний план і сітьовий графік проведення маркетингового дослідження сегменту ринку кредитної установи (на вибір)

Завдання 10.

Скласти орієнтовний кошторис камерального (кабінетного) дослідження ринку кредитної установи (на вибір)

Завдання 11.

Скласти орієнтовний кошторис первинного (польового) дослідження ринку кредитної установи (на вибір)

Завдання 12.

Дайте конкретні пропозиції щодо використання методу спостережень для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу банку.

Завдання 13

Ваш банк активно емітує платіжні картки міжнародної системи VISA, їх емісія перевищили вже 500 тис. Дебетових карток, але темпи зростання кількості держателів карток скоротилися з 15% до 5% за рік. В той же час конкуренти тримаються на рівні зростання щорічно 20-25%. Вам загрожує скорочення фінансування бізнесу платіжних карток, тому що керівництво збирається сконцентруватися на розвитку філій.

Вам відомо, що більше 80% трансакцій з картками Вашого банку – зняття готівки з карткового рахунку.

Завдання: Оцінити можливості збагачення функцій платіжних карток банку. Яким чином цей продукт може вплинути на інші продукти банку? Яким чином Ви пропонуєте просувати далі цей продукт на ринку?

Завдання 14

Аналіз вкладників Вашого банку показав, що 50% клієнтів купують у банку лише цей продукт, 35% - також відкривають поточний рахунок, а 15% - окрім цього мають кредитну картку. Решта 5% - придбали у банку 4 та більше продуктів.

Перед вами, керівником філіалу, поставлено завдання збільшити коефіцієнт крос-продаж до 2,5 в розрахунку на 1 клієнта в роздрібному бізнесі. Зараз у філіалі цей показник становить 1,5. Вам здається, що таке зростання є нереалістичним, Ви думаєте про доцільність погодити з керівництвом менш напружене завдання.

Завдання 15.

Ваш філіал знаходиться у промисловому районі центральної частини міста, але в якому збираються винести значні виробничі потужності на окраїну для забудови будинками підвищеного комфорту.

Завдання: Чим Ви обґрунтуєте більш реалістичний план? Або оберете інший шлях?

Яким чином плануєте забезпечити таке зростання? Чи можна використати базу вкладників як джерело перехресних продаж? Як можна підключити персонал філіалу до виконання цього завдання.

Завдання 16.

Новий фінансовий рік став для Вашого банку початком реалізації програми пріоритетного розвитку роздрібного бізнесу у регіонах. З цією метою керівництво банку поставило перед Вами, керівником індивідуального бізнесу, завдання вивести на ринок новий кредитний продукт – житлові позики.

Вам відомо, що вже 4 провідних банків активно працюють на цьому ринку, надавши близько 85% позик. Перед Вами порівняльна таблиця умов кредитування:

Банк

Строк максимальний, років

Мінімальна ставка % у валюті

Власний внесок позичальника

Комісії банку

Банк 1

10

12%

10%

1%

Банк 2

15

14%

5%

1%

Банк 3

12

10%

30%

1,5%

Банк 4

10

11%

25%

0,5%

 

Завдання: Підготувати опис продукту. Визначити його переваги для клієнта. Оцінити діапазони коливання процентних ставок, види комісій. Визначити перелік підрозділів, з якими Ви повинні погодити цей продукт. Що саме Вам слід з’ясувати з підрозділом кредитного аналізу? Як Ви оцінюєте життєвий цикл цього продукту?

Завдання 17.

Кредитна установа «Схід-Захід» виводить на ринок новий продукт «Консультаційний франчайзинг». Постійні витрати на підтримку функціонування продукту 5 000 грн./місяць, змінні – 2 тис грн. на 10000 грн. Первинні інвестиції на впровадження – 25 000 грн. Є статистика реалізації продукту за перші 12 місяців з моменту впровадження (таблиця):

Місяць

продаж

Місяць

продаж

Місяць

Продаж

1

500

5

7000

9

21000

2

500

6

15000

10

21200

3

350

7

20000

11

19800

4

1000

8

21000

12

19500

Накресліть графік життєвого циклу продукту. Зробіть висновок про форму кривої циклу, відповідність певній стадії на момент здійснення аналізу та дайте пропозиції щодо подальшого розвитку продукту для установи.

Завдання 18.

 Банківський продукт «Авто в кредит» має визначений рівень постійних витрат 10000 гривень на місяць. Видача кредиту призводить до додаткових витрат в обсязі 720 гривень. Середній розмір кредиту 50000 гривень. Середній термін до погашення – 36 місяців. Середня ціна ресурсів – 9% річних (гривня). Визначте планову кількість кредитів, що банк повинен видавати щомісячно, та орієнтовну ціну (вкажіть маркетинговий підхід, за яким ціна визначена).

Маркетологи банку «Невеликий» визначили територіально первинну зону обслуговування клієнтів, що сплачують у відділенні за квартиру. Відомо, що 45% мешканців зони регулярно сплачують за квартиру через відділення банку «Невеликий». На окресленій території проживає 12354 мешканці, середній рахунок за квартиру (включаючи супутні платежі) становить 184 грн. 43 коп. Середнє число проживаючих у квартирі – 1.7 особи. Розрахуйте цінність зони для банку.

На карті-схемі власного району проживання графічно визначте первинні зони обслуговування обраного банку і основних конкурентів на ринку комунальних платежів.

Завдання 19

Банк “Новий” планує встановити 100-й банкомат у обласному центрі.

Завдання: Придумати суспільну подію, що має відбутися у зв’язку з встановленням банкомату. Підготувати текст прес-релізу.

Завдання 20

Серпень. Початок навчального року. Банк “Перший депозитно- інвестиційний банк” зацікавлений в додатковому залученні депозитів терміном на рік для кредитування оплатного навчання студентів.

Завдання: Сформулювати загальні умови, що характеризують новий продукт депозитного типу, що буде діяти протягом осені. Підготувати рекламний текст, що буде використаний на радіо.

Завдання 21

Банк “Шулявка” відкриває філіал у спальному районі обласного центру. Філіал буде спеціалізуватись на депозитах населення, споживчих кредитах та розрахунках. На цей період у районі функціонують ще три філіали системних банків та один місцевий банк.

Завдання: Сформулювати ідею і основний зміст комунікаційного звернення до мешканців району, які банк “Шулявка” не планує мати клієнтами. Запропонувати ефективний комунікативний канал.

Завдання 22

Наближається 15-та річниця створення банку “Дорогожичі”. Банк створений як універсальний, має філіали у всіх обласних центрах України, спеціалізується на міжнародних розрахунках та валютних операціях, випуску пластикових карток міжнародних систем..

Завдання: Придумати ювілейний продукт для банку “Дорогожичі” і надати йому основні параметри. Підготувати текст рекламного звернення на телебаченні (включаючи характеристику аудіовізуального супроводження) та план рекламної кампанії банку на період святкування річниці, включаючи кошторис. Бюджет кампанії – 500000 грн.

Завдання 23

На внутрішньому ринку України різко впали процентні ставки. Банк “Студент” вимушений запропонувати приватним клієнтам зниження відсоткової ставки по депозиту в середньому на 3 відсотки річних.

Завдання: Створити анкету для вивчення думки клієнтів щодо можливого зменшення процентної ставки. Запланувати основні риси PR-акції, що призначена зберегти позитивне відношення клієнтів до банку. В рамках цієї акції запланувати заходи по стимулюванню збуту депозитів приватним клієнтам.

Завдання 24.

Влітку 2012 року маркетологи банку розробляють макет стратегії банку «Грім». Продукт, пенсійні картки, було впроваджено весною 2012 року. З вересня 2012 року, згідно із змінами у пенсійному законодавстві, з’являється нова категорія пенсіонерів, якій банком «Грім» намічається запропонувати згадані картки. Побудуйте стратегічну матрицю і розмістить у ній відповідний продукт. Обґрунтуйте рішення.

Завдання 25:

Сформулюйте посадові обов’язки спеціаліста маркетингового відділу банку, що відповідає за створення нових банківських продуктів.

Заповніть форму для визначення службових обов’язків спеціаліста з реклами маркетингового відділу банку.

Завдання 26:

Яка на Вашу думку, мінімальна кількість співробітників, що повинні формувати штати маркетингового підрозділу у малому банку (банк в регіоні та без філіалів)? Сформулюйте назви посад та основні робочі завдання для осіб, що їх займають.

Завдання 27.

В банку “Процент” (універсальний банк без філіалів) існує традиційна бюрократична оргструктура за продуктовою ознакою. В 2012 році, в зв’язку із значним зростанням активів банку, планується реорганізація відділу реклами (п’ять осіб, включаючи начальника відділу, трьох спеціалістів-маркетологів та одного IT-спеціаліста) в управління маркетингу, що буде включати 4 відділи і налічуватиме 23 особи.

Завдання: Складіть організаційну структуру управління маркетингу у банку “Процент”. Дайте назви відділам та визначте основні робочі посади.

Завдання 28.

В банку “Акцепт” використовується дивізійна організаційна структура. Підрозділ маркетингу складається з сімох осіб.

Завдання: Визначте організаційну структуру підрозділу, основні робочі посади та робочі завдання працівників.

Охарактеризуйте основні компоненти комп’ютерної системи, що застосовується для організації та контролю за маркетинговою діяльністю в конкретному банку або іншій кредитній установі.

Служба внутрішнього аудиту банку здійснює перевірку маркетингової діяльності філіалу банку.

Завдання. Скласти план та календарний графік аудиторської перевірки.

Завдання 29.

Комерційний банк “Шулявка” на пропозицію управління маркетингу банку здійснив маркетингову програму по просуненню нового для себе продукту “Термінові перекази за кордон”. Організаційні витрати на впровадження продукту становили 200 тис гривень, маркетингові заходи, що здійснювались до моменту продажу продукту – 500 тис гривень. Витрати на технічне переобладнання у зв’язку з впровадженням продукту – 195 тис. грн.. Постійні щомісячні витрати на надання продукту – 45 тис гривень. Середній дохід від одного клієнта, що скористався послугою – 85 гривень. Змінні витрати, пов’язані з обслуговуванням одного клієнта – 7 гривень. Період виведення продукту на ринок – 3 місяці. Починаючи з четвертого місяця впровадження продукту планується залучати 50 клієнтів в день, далі рівномірно протягом двох років приріст клієнтів становитиме 10% щоквартально.

Завдання. Розрахувати показники ROC (Return On Customer) та ROI (Return Of Investment) для продукту “Термінові перекази за кордон” окремо на перший, другий роки впровадження продукту. Зробити аргументовані висновки щодо доцільності створення продукту та обґрунтованості бюджету маркетингу.


 

6.4 Зразок екзаменаційного білета

 

Кафедра менеджменту банківської діяльності

Навчальна дисципліна: «Маркетинг в кредитних установах»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №__

І. Дайте письмову відповідь на запитання (шкала 0-2-4-6-8-10 балів):

 

1.Функціональна структура маркетингу кредитної установи.

 

2-3. Із запропонованих відповідей на тестові запитання виберіть одну, яка на ваш погляд є найбільш коректною. Результати занесіть в екзаменаційну роботу (2 тестових блоки, кожен блок 0-2-4-6-8-10 балів).

2. Тестовий блок № 1.

2.1. Поняття «банківський маркетинг» характеризує:

 1. Самостійну галузь дисципліни.
 2. Розділ дисципліни «маркетинг».
 3. Розділ дисципліни «мікромаркетинг».
 4. Розділ функціонального маркетингу.
 5. Одночасно п. 2 та 3.
 6. Одночасно п. 1 та 3.
 7. Одночасно п. 1 та 2.
 8. Одночасно п. 3 та 4.
 9. Жоден з вказаних вище варіантів.

2.2. Фактор «ступінь випадковості покупки банківського продук­ту» відноситься до факторів сегментування:

 1. Поведінки.
 2. Психографічних.
 3. Географічних.
 4. Демографічних.
 5. Жоден з вказаних вище варіантів.

 

3. Тестовий блок № 2.

3.1. Запропонуйте, будь ласка, вірну (починаючи з найпоширеної) послідовність характеристик шкал вимірювання: а) опис; б) відстань в) порядок г) наявність початкової точки:

 1. а) б) в) г).
 2. а) в) б) г).
 3. а) б) г) в).
 4. а) в) г) б).
 5. б) г) в) а).
 6. б) г) а) в).
 7. б) а) г) в).
 8. б) а) в) г).
 9. г) в) б) а).
 10. Жоден з вказаних вище варіантів.

3.2. Стратегічна матриця компанії «General Electric» застосовується під час аналізу:

 1. Конкурентного становища.
 2. Привабливості ринку.
 3. Рівню інновації банківських продуктів.
 4. Розвитку банківського ринку.
 5. Одночасно варіанти 1 та 2.
 6. Одночасно варіанти 1 та 3.
 7. Одночасно варіанти 2 та 3.
 8. Одночасно варіанти 3 та 4.
 9. Одночасно варіанти 2 та 4.
 10. Жоден з вказаних вище варіантів.

 

 

 

4-5. Розв’яжіть письмово проблемні ситуації (шкала 0-2-4-6-8-10 балів).

4. Складіть схематичний кошторис проведення синдикативного дослідження регіонального ринку банківських продуктів в сфері консалтингу.

5. Розробіть макет анкети для телефонного опитування на тему: «Визначення ключових факторів, які впливають на вибір клієнтами послуг комерційного банку». Прокоментуйте

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (основна і додаткова).

ОСНОВНА

 1. Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 2. Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і дисципліни України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і дисципліни України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 3. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.
 4. Про захист від недобросовісної конкуренції Закон України N 236/96-ВР від 7.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 5.  Про Антимонопольний комітет України. Закон України N 3659-XII від 26.11.1993 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 6. Про аудиторську діяльність – Закон України від 22 квітня 1993 р. (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 7. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. №2121-14 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 8. Про захист економічної конкуренції. Закон України N 2210-III від 11.01. 2001 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 9. Про інформацію. Закон України N 2657-XII від 2.10.1992 р (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 10. Про кредитні спілки. Закон України № 2908-ІІІ від 20.12.2001 р. (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 11. Про Національний банк України. Закон України від 20.05.1999 р. №679-IV (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 12. Про порядок ідентифікації та визнання банківських груп. Положення НБУ Затверджено Постановою Правління Національного банку України 09.04.2012 № 134
 13. Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів. Положення НБУ – Затверджено постановою Правління Національного банку України №306 від 8 вересня 2011 року. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11
 14. Про страхування. Закон України N 85/96-ВР від 7.03.1996(із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 15. Про споживче кредитування. Закон України № 1734-VIII від 15.11.2016 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1734-19/
 16. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України N 2664-III від 12.07.2001 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 17. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України N 3480-IV від 23.02.2006 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 18. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. №1023-ХІІ (із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

 

ДОДАТКОВА

 1. Банківські ризики: теорія та практика управління. Монографія / Л.О. Примостка, О.В. Лисенок., О.О. Чуб , А.В. Нікітін та ін. – К. КНЕУ, 2008 –456 с.
 2. Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 276с
 3. Владиславлев Д. Н. Энциклопедия банковского маркетинга. — М. : Ось-89, 2005. — 253с.
 4. Войчак А. В., Федорченко А. В. Маркетингові дослідження: підручник / ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана" / А.В. Войчак (ред.). — К. : КНЕУ, 2007. — 408c.
 5. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Финпресс, 2008. — 496 с.
 6. Джозлин Роберт В., Хамфриз Д. Кейт. Банковский маркетинг. Введение в рыночное планирование: Пер. с англ. — М.: Церих-ПЭЛ, 1995. — 96 с.
 7. Директиви та керівництва ESOMAR. Під ред. Павленко А.Ф. Пер. з англ.: К.: ПП «Демос Сервіс», 2003. – 180 с.
 8.   Дубовик О. В., Бойко С. М., Вознюк М. А., Гірченко Т. Д. Маркетинг у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 276с.
 9. Егоров Е. В., Романов А. В., Романова В. А. Маркетинг банковских услуг: Учеб. пособие / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет / В. А. Романова (сост.). — М.: ТЕИС, 1999. — 102 с.
 10. Жуков Е. Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. — М.: Банки и биржи, 1997. — 191 с.
 11. Зозулин А.В., Солнцев С.А. Маркетинговые исследования: теорія, методология, статистика: Учеб. Пособие. – К. «Знання», 2008 – 643 с.
 12. Кузнєцова Л.В., Жердецька Л.В. Ціноутворення в банківській справі: Підручник – Одеса: видавництво «Атлант», 2010 – 387 с.
 13. Кузнєцова Л.В., Завадська Д.В. Жердецька Л.В. Маркетинг у банку: теорія та методологія: Монографія. – Одеса, Видавництво «Атлант», 2010 – 717 с.
 14. Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 18.10.2005 N 4802 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1459-05
 15. Ліцензійні умови провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 02.12.2003 N 146 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1225-03
 16. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №36 від 26.05.2006 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0938-06
 17. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами). Затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №341 від 26.05.2006 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1232-12
 18. Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг: Підручник К.: Центр учбової літератури, 2009 — 776 с
 19. Маркетинг у банках: Навчальний посібник / під ред. проф. Бритченко І.Г. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008 – 345 с.
 20. Міжнародна стандартна господарська класифікація усіх видів економічної діяльності. Ухвалена Економічною і соціальною радою ООН на її 7-й сесії 27 серпня 1948 року та наведена з поправками до 1968 року включно // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 21. Момот О. М., Брітченко І. Г. Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність банківської системи: Монографія / Укоопспілка; ПУСКУ / І. Г. Брітченко (наук.ред.). — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 315с. (http://bookland.net.ua/book.php?id=55960)
 22. Павленко А. Ф. Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003 — 246 с.
 23. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 24. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України – Затверджено постановою Правління Національного банку України 29.12.2000 N 520 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0152-01
 25. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами – Затверджено постановою Правління Національного банку України 03.12.2003 N 516 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03
 26. Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 22.06.2004 N 1099 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0847-04
 27. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах – Затверджено постановою Правління Національного банку України 15.12.2004 N 639 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05
 28. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням – Затверджено постановою Правління Національного банку України 19.04.2005 N 137 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0543-05
 29. Положення про Державний реєстр фінансових установ – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 28.08.2003 N 41 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03
 30. Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 26.04.2005 N 3981 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0565-05
 31. Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ – Затверджено Розпорядженням Держфінпослуг 18.12.2003 N 170 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0030-04
 32. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. - Затверджено постановою Правління Національного банку України 03.12.2003 N 516. [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 33. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями – Затверджено постановою Правління Національного банку України 29.09.2009 N 580 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0989-09
 34. Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій – Затверджено постановою Правління Національного банку України 15.08.2011 N 281 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1054-11
 35. Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій – Затверджено постановою Правління Національного банку України 09.08.2002 N 297 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0712-02
 36. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями – Затверджено постановою Правління Національного банку України 25.01.2012 № 23 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12
 37. Положення про процентну політику Національного банку України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 року N 389 [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 38. Поречкіна Л. С. Стратегічний маркетинг банківських послуг. — К.: Либідь, 1998. — 152 с.
 39. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 693 [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 40. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. Затверджені постановою Національного банку України N168 від 10.05.2007 [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 41. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків – Закон України від 18.09.2012 р., № 5284-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5284-17
 42. Про врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування. – Постанова Правління НБУ №53 від 05.03. 2008 р // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0265-08
 43. Про врегулювання питань щодо приймання коштів для подальшого їх переказу. – Проект постанови НБУ // http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=125839
 44. Про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем. Положення НБУ від 25.09.2007 №348 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1173-07
 45. Про електронні гроші в Україні. Положення НБУ – Затверджено постановою Правління Національного банку України 04.11.2010 N 481 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10
 46. Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів – Затверджено постановою Правління Національного банку України 30.04.2010 N 223 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0474-10
 47. Про інформацію. Закон України N 2657-XII від 2.10.1992 р (із змінами та доповненнями) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 48. Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України N 1775-III від 11.06.2000 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
 49. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні. Закон України. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
 50. Про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків. Положення НБУ – Затверджено постановою Правління Національного банку України №386 від 20 вересня 2012 року. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1720-12
 51. Процеси ціноутворення у фінансовій діяльності банку: Монографія. Кузнєцова Л.В. (наук. ред.) – Одеса, «Атлант», 2009 – 372 с.
 52. Райс Ел, Траут Джек. Маркетингові війни. — 20-е, ювіл. вид. — К. : Companion Group, 2006. — 256с.
 53. Рафел М., Рафел Н. Как завоевать клиента. Серия: Бизнес без секретов. Изд. 1-е Тема: Маркетинг. – СПб: Издательский дом «Питер», 2000. – 352 с.
 54. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 344 с.
 55. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь; АО «Тарнекс», К.: ЦММС«Писпайп», 1993.– 656 с.
 56. Ферріс Поль У., Бендл Нейл Т. та інші. Маркетингові показники: Більше 50 показників, які важливо знати кожному керівнику / Пер. с англ; за наук ред І.В. Тараненко – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2009 – 480 с.