Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Фінансове право"

Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Фінансове право"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

з навчальної дисципліни «Фінансове право»

обов’язковий компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 

262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від _________ № _______

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від __________№ _______

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від _________ № _______

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від _____№ ___)

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. доцент кафедри, к.ю.н., доцент Пабат О.В.

 

 

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

1. Загальні методичні вказівки

Оволодіння знаннями даного предмета забезпечується поєднанням таких різних форм і методів навчання, як лекції та семінарські  заняття й самостійна робота. Ґрунтовнішому вивченню окремих тем сприяють написання рефератів, участь у роботі наукових гуртків, науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад.

Семінарське заняття – це одна з форм аудиторних занять, що містить у собі різноманітні варіанти прояву студентами рівня засвоєння лекційного матеріалу, інформації, яка була здобута при опрацюванні наукової літератури, нормативних матеріалів та інших джерел.

Метою цих занять є, з одного боку, перевірка рівня засвоєння програмного матеріалу студентами – мета викладача, а з іншого – це форма активної участі студентів у процесі отримання знань та навичок у сфері професійної підготовки.

Формою проведення цих занять можуть бути письмові та усні опитування, тестування, проведення колоквіумів, ділових (рольових) ігор, диспутів за темою семінарського заняття, виконання підсумкових контрольних письмових робіт, що виконуються протягом заняття. Водночас ця форма аудиторного заняття використовується викладачем для більш детального розгляду окремих тем та категорій курсу. Це дає можливість, також, перевірити повноту засвоєння матеріалу, виявити прогалини у знаннях студентів, усувати їх та  сприяти формуванню знань на проблемному рівні.

Перед тим як організовувати та проводити семінарські заняття з навчального курсу „Фінансове право” викладач повинен усвідомити повний спектр можливостей кожної форми роботи в процесі прищеплення навчальній аудиторії знань, навичок та умінь, а також всі позитивні сторони цих методів і форм. При цьому не слід забувати про те, що неправильне їх застосування може призвести до негативного результату, тобто недостатнього рівня засвоєння навчального матеріалу.

Письмове опитування. Письмове опитування є одним із видів індивідуальних завдань, котре виконує функцію поточного, оперативного контролю з боку викладача за процесом засвоєння студентами знань з відповідних тем навчального курсу. На виконання опитування викладач відводить 10–20 хвилин заняття. Темою цього контрольного заходу, як правило, є загальна тема заняття або одне з ключових, актуальніших питань даного семінарського заняття, яке має, насамперед, прикладне значення.

Підготовка до семінарських занять. Підготовка до семінарського заняття відображається студентом у „робочому зошиті”. У цитатній, тезовій, схематичній та інших формах фіксується результат роботи з рекомендованою літературою по темі заняття. Такі матеріали використовуються для відповіді на аудиторних заняттях, а також для усної доповіді по окремій тематиці і обов'язково при відпрацюванні пропущених занять.

У обов'язковому порядку студенти опираються у підготовці на рекомендовану методичними посібниками і настановами викладачів літературу: підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті у періодичних виданнях. Особливо важливі нормативно-правові акти, що стосуються питань теми семінарського заняття.

У випадку пропуску студентами семінарських занять, необхідно відпрацювати їх у двотижневий термін під час індивідуальних консультацій.

Оцінка знань здійснюється за бальною системою, а також за рейтинговою системою (підсумовуються всі оцінки, окрім „незадовільно”, що виставлялися протягом вивчення даного курсу, або його розділів за усну відповідь, письмові роботи (контрольні роботи, реферати, схеми та ін.), виступи-доповіді, систематичність та повноту ведення робочих зошитів, індивідуальне відпрацювання тем курсу). Рейтингова форма дає можливість визначити рівень та якість систематичності засвоєння матеріалу курсу.

Опанування курсу дасть можливість студентам якомога глибше дізнатися про специфіку правовідносин у сфері фінансової діяльності держави.

Навчальну програму з курсу „Фінансове право” розроблено з урахуванням сучасних досягнень науки фінансового права, позицій науковців стосовно сутності основних фінансових інститутів, які забезпечують акумуляцію коштів у розпорядження держави та органів місцевого самоврядування, регулюють використання цих коштів для забезпечення виконання завдань і функцій держави в цілому. В програмі логічно послідовно розміщено теми навчальної дисципліни „Фінансове право”, що дозволить студентам оволодіти як основами знань щодо фінансової діяльності держави, так і отримати навички застосування фінансово-правових норм в майбутній практичній роботі.

При викладенні кожної теми курсу, враховуються досягнення вітчизняної фінансово-правової науки та зарубіжний досвід правового регулювання фінансової діяльності держави. Основним пріоритетом у викладанні матеріалу курсу є критерій застосовності отриманих знань в практиці працівника органів внутрішніх справ.

Предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають в процесі фінансової діяльності держави. Ця діяльність є об’єктивною за своєю сутністю і забезпечує належне виконання державою своїх функцій. Конституційні норми визначають основи організації державних фінансів в Україні, повноваження законодавчих, виконавчих органів влади та органів влади на місцях і складають методологічну та наукову основу фінансового права.

Фінансове право є досить складною навчальною дисципліною, в першу чергу, через постійну зміну норм законодавства в сфері фінансової діяльності держави. Обмеженість фінансових ресурсів централізованих фондів спонукає органи державної влади до постійного пошуку оптимальних моделей адміністрування податків і зборів, виявлення шляхів підвищення ефективності використання коштів централізованих фондів, впровадження заходів, направлених на профілактику та припинення фінансових правопорушень. Така діяльність зумовлює постійні зміни як окремих фінансово-правових норм, так і до трансформації цілих фінансово-правових інститутів. Тому при вивченні курсу „Фінансового права” необхідно уважно слідкувати за змінами в чинному законодавстві, користуватися нормативними актами лише в актуальному стані.

Значна увага при вивченні курсу „Фінансове право” приділяється одній із важливіших управлінських функцій держави – фінансовому контролю. Правові засади здійснення фінансового контролю та статус органів фінансового контролю, плануються до розгляду в двох взаємопов’язаних темах. Правові засади юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства виділено окремою темою.

Фінансове право як навчальна дисципліна являє собою системне викладення теоретичного та прикладного матеріалу з метою підготовки кваліфікованих кадрів, які здатні аналізувати складні процеси у сфері фінансової діяльності держави. Ця дисципліна посідає вагоме місце у системі загальноправових курсів. Вона є важливим елементом підготовки фахівців для органів МВС, здатних ефективно протидіяти правопорушенням у фінансовій сфері. Така протидія можлива лише за умови належного засвоєння основних положень курсу фінансового права та формування у студентів відповідних знань та вмінь.

Систему курсу фінансового права як навчальної дисципліни побудовано відповідно до системи фінансового права як галузі права. Робоча навчальна програма з дисципліни „Фінансове право” для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр права містить десять тем.

Навчальний матеріал присвячений висвітленню основних положень Загальної та Особливої частин фінансового права. Загальна частина фінансового права об’єднує положення щодо норм фінансового права і правових інститутів, що визначають: поняття, предмет, система та джерела фінансового права, особливості фінансово-правових норм та фінансово-правових відносин, систему та статус органів управління державними фінансами, правові засади фінансового контролю в Україні та відповідальності за порушення норм фінансового законодавства. Такі норми є спільними для всіх інших фінансово-правових інститутів і становлять базу для регулювання правовідносин у сфері фінансової діяльності держави.

Особлива частина спрямований на засвоєння основних положень окремих, найбільш важливих інститутів фінансового права, що регулюють окремі напрями фінансової діяльності держави та різні елементи фінансової системи. Містить, також положення щодо основного інституту Особливої частини фінансового права – бюджетного права. Вони викладаються в двох пов’язаних темах присвячених розгляду бюджетної системи України та бюджетний процесу. Четверта тема Особливої частини фінансового права присвячена розгляду особливостей правового регулювання формування державних цільових фондів.

При вивченні фінансового права студентам належить засвоїти значну кількість понять, які використовуються у навчальній дисципліні. Зокрема, при вивченні фінансового права основними поняттями, що розглядаються в темах є:

 • фінанси держави, фінансова діяльність держави;
 • фінансове право (як галузь, наука та навчальна дисципліна) та фінансове законодавство;
 • фінансові правовідносини, фінансово-правова норма;
 • державний фінансовий контроль, методи фінансового контролю, ревізія, перевірка, аудит, акт ревізії (перевірки);
 • фінансове правопорушення, фінансово-правова відповідальність.
 • податкове право як фінансово-правовий інститут, податкова політика, податкове законодавство, податок,  податкова система, обов’язкові платежі податкового характеру (збір, плата(мито)), податкового механізму;
 • бюджетне право України;
 • бюджет та основні поняття, закріплені в Бюджетному кодексі (бюджетна класифікація, бюджетна політика, бюджетна система України, бюджетне асигнування, бюджетне зобов'язання, бюджетне планування, бюджетне призначення, бюджетний запит, бюджетний період, бюджетний процес, бюджетний розпис, бюджетні повноваження, зведений бюджет, міжбюджетні трансферти та ін.).

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється через наступні форми навчання: лекційні заняття, семінарські заняття, самостійну роботу та підготовку рефератів. Значний обсяг часу, запланований для самостійної роботи, має спрямовуватись переважно на ознайомлення з положеннями нормативно-правових актів, які є джерелами фінансового права. Після вивчення кожного Загальної та Особливої частин фінансового права проводиться тестовий контроль. Вивчаючий повинен знати:

1.      понятійний апарат, пов’язаний із фінансовою діяльністю держави;

2.      сутність та елементи фінансової системи, бюджетної системи;

3.      поняття, методи, систему фінансового права як галузі права;

4.      історію науки фінансового права та її видатних представників;

5.      систему та повноваження органів державного управління фінансами, органів фінансового контролю;

6.      види, методи фінансового контролю;

7.      поняття фінансового правопорушення, фінансової відповідальності, підстави та порядок притягнення до фінансової відповідальності;

8.      поняття та види державних та муніципальних доходів і видатків;

9.      основи бюджетного права і процесу;

10.    поняття та види позабюджетних фондів;

вміти:

1.      аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють фінансову діяльність держави, визначати їх юридичну силу та пріоритетність в урегулюванні конкретних фінансових відносин;

2.      аналізувати акти ревізій, перевірок фінансового-господарської діяльності суб’єктів господарювання, визначати їх відповідність вимогам закону, оцінювати їх доказову силу при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності;

3.      виявляти ознаки фінансового правопорушення, визначати вид юридичної відповідальності за його вчинення;

4.      роз’ясняти зміст нормативних актів, що регулюють фінансову діяльність держави, з метою подолання правового нігілізму громадян.

 

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 5

Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

7

1

2

0

0

4

залік

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

7

1

2

0

0

4

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

7

1

2

0

0

4

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

9

2

0

2

0

5

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні

11

2

2

2

0

5

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

11

2

2

2

0

5

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

7

1

0

2

0

4

Тема № 8. Бюджетна система України

11

2

2

2

0

5

Тема № 9. Бюджетний процес

9

2

0

2

0

5

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

11

2

2

2

0

5

Всього за 4 семестр

90

16

14

14

0

46

Разом

90

16

14

14

0

46

 

 

Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 5

Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

7

0

0

0

0

7

залік

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

7

0

0

0

0

7

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

7

0

0

0

0

7

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

11

1

1

1

0

8

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні

11

1

1

1

0

8

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

11

1

1

1

0

8

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

9

0

1

0

0

8

Тема № 8. Бюджетна система України

10

1

1

0

0

8

Тема № 9. Бюджетний процес

7

0

0

0

0

7

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

10

0

1

1

0

8

Всього за 4 семестр

90

4

6

4

0

76

Разом

90

4

6

4

0

76

 

 

3. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять

ТЕМА № 1. «Предмет, система та джерела фінансового права».

Семінарське заняття №1: Предмет, система та джерела фінансового права.

Навчальна мета заняття: розкрити поняття та елементи фінансової діяльності держави; розкрити предмет та  методи фінансового права; ознайомити слухачів з основними джерелами фінансового права, суттю фінансово-правових норми та фінансово-правових правовідносин.

Час проведення – 1 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття, предмет, метод фінансового права.
 2. Система фінансового права.
 3. Джерела фінансового права.
 4. Наука фінансового права.

Контрольні питання:

 1. Поняття державних фінансів, їх функції.
 2. Чи можна ототожнювати поняття «фінанси» і «гроші»?
 3. Що таке фінансова діяльність держави, які принципи та методи її здійснення?
 4. Які підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють фінансові правовідносини, прирівняні за юридичною силою до законів?
 5. Які методи фінансово-правового регулювання використовуються поряд з основним методом (імперативним)?
 6. Які способи правового регулювання ви знаєте? Які з них притаманні фінансово-правовому методу?
 7. В чому полягає категоричність фінансових приписів?
 8. Поясність взаємозв'язок фінансового права з конституційним та адміністративним правом.
 9. Охарактеризуйте Конституцію України як основне джерело фінансового права.
 10. Охарактеризуйте функції науки фінансового права?

Теми рефератів:

 1. Особливості методу фінансового права.
 2. Система фінансового права.
 3. Проблеми кодифікації фінансово-правових норм.
 4. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері фінансової діяльності держави.

Література: [83, с. 33-44; 67-82; 84-89]

 

ТЕМА № 2. «Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини»

Семінарське заняття №1: Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

Навчальна мета заняття: розкрити зміст фінансово-правових норм; з’ясувати види фінансово-правових норм; ознайомити слухачів з основними засадами фінансово-правових відносин.

Час проведення – 1 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття та види фінансово-правових норм.
 2. Структура фінансово-правових норм.
 3. Фінансово-правові відносини.

Контрольні питання:

 1. У чому полягають особливості фінансово-правових норм?
 2. Наведіть приклади різних видів фінансово-правових норм?
 3. Назвіть особливості санкцій фінансово-правових норм?
 4. Які особливості фінансових правовідносин Ви можете назвати?
 5. Що таке суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників фінансових відносин?
 6. Які підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин?
 7. Чому фінансові відносини можуть існувати лише у формі правовідносин?
 8. У чому полягає різниця між поняттями «суб'єкт фінансового права» та «суб'єкт фінансових правовідносин»?

Теми рефератів:

 1. Особливості санкцій фінансово-правових норм.
 2. Зміст та особливості фінансових правовідносин.

Література: [83, с. 45-52; 67-82; 84-89]

 

ТЕМА № 3. «Органи державного управління фінансами».

Семінарське заняття № 2: Органи державного управління фінансами

Навчальна мета заняття: з’ясувати сутність та принципи управління державними фінансами; ознайомити слухачів з основними засадами управління державними фінансами органами влади загальної та спеціальної  компетенції.

Час проведення – 1 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття та принципи управління державними фінансами.
 2. Управління державними фінансами органами влади загальної компетенції.
 3. Управління державними фінансами органами влади спеціальної компетенції.

Контрольні запитання:

 1. В чому полягає суть управління фінансами з боку держави?
 2. Які органи загальної компетенції у сфері фінансової діяльності держави Ви можете назвати?
 3. Чи можна, на Ваш погляд, вважати Рахункову палату України вищим органом контролю у сфері фінансів?
 4. Які функції характерні для Національного банку України як центрального банку держави?
 5. Які нормативно-правові визначають повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності?
 6. Які акти органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності Ви можете назвати?

Теми рефератів:

 1. Статус Пенсійного фонду.
 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності.
 3. Правовий статус Рахункової палати України: перспективи розвитку.
 4. Сучасний досвід побудови системи органів управління державними фінансами розвинених країн.

Література: [83, с. 21-32; 67-82; 84-89]

 

ТЕМА № 4. «Правові засади фінансового контролю в Україні»

Семінарське заняття № 2: Правові засади фінансового контролю в Україні

Навчальна мета заняття: розкрити зміст фінансового контролю; ознайомити слухачів з основними видами та методами фінансового контролю.

Час проведення – 1 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття фінансового контролю та правові засади його здійснення.
 2. Види фінансового контролю.
 3. Методи фінансового контролю.

Контрольні питання:

 1. В чому полягає суть фінансового контролю як функції соціального управління та прояву контрольної функції фінансів?
 2. Які принципи розроблено у сфері фінансового контролю, та як вони закріплені у вітчизняному законодавстві?
 3. Чи існує єдиний нормативно-правовий акт в сфері фінансового контролю?
 4. Якими нормативно-правовими актами визначається порядок проведення ревізій?
 5. Якими нормативно-правовими актами визначається порядок проведення перевірок?

Теми рефератів:

 1. Міжнародне співробітництво в сфері фінансового контролю.
 2. Принципи фінансового контролю.
 3. Методи фінансового контролю в зарубіжних країнах
 4. Методи фінансового контролю, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Література: [83, с. 53-61; 67-82; 84-89]

 

ТЕМА № 5. «Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю».

Семінарське заняття № 3: Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю.

Навчальна мета заняття: з’ясувати систему органів фінансового контролю; ознайомити слухачів з повноваженнями в сфері фінансового контролю державних органів виконавчої влади та спеціальних органів фінансового контролю в Україні.

Час проведення – 1 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Система органів фінансового контролю.
 2. Повноваження в сфері фінансового контролю державних органів виконавчої влади.
 3. Спеціальні органи фінансового контролю в Україні.

Контрольні питання:

 1. Що таке незалежний фінансовий контроль?
 2. Які критерії покладені в основу класифікації органів фінансового контролю?
 3. Якими повноваженнями у сфері фінансового контролю наділено органи загальної компетенції?
 4. Якими контрольними повноваженнями у сфері фінансової діяльності наділено органи спеціальної компетенції?
 5. Охарактеризуйте особливості статусу Рахункової палати України?
 6. Що таке банківський нагляд і які контрольно-наглядові повноваження має Національний банк України?

Теми рефератів:

 1. Система органів фінансового контролю ЕС.
 2. Правові засади взаємодії органів фінансового контролю та правоохоронних органів.
 3. Зміни у системі органів фінансового контролю згідно Концепції адміністративної реформи

Література: [83, с. 62-77; 67-82; 84-89]

 

ТЕМА № 6. «Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства».

Семінарське заняття № 3: Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

Навчальна мета заняття: ознайомити слухачів з основними видами юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства; з’ясувати поняття і склад фінансового правопорушення; розкрити зміст фінансової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності; виробити навички у слухачів щодо застосування норм фінансового права в конкретних ситуаціях..

Час проведення – 1 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Види юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства.
 2. Поняття фінансового правопорушення та фінансової відповідальності.
 3. Відповідальність за порушення норм валютного, податкового, бюджетного законодавства.

Контрольні питання:

 1. Визначте особливості фінансової відповідальності поряд з іншими видами юридичної відповідальності.
 2. Назвіть кваліфікаційні ознаки фінансового правопорушення.
 3. Які нормативно-правові акти визначають правові засади фінансової відповідальності за порушення норм валютного.
 4. Визначте особливості фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства.
 5. Охарактеризуйте санкції, передбачені Бюджетним кодексом України.

Теми рефератів:

 1. Фінансова відповідальність за порушення норм податкового законодавства.
 2. Правопорушення в бюджетній сфері.
 3. Особливості фінансових санкцій.

Література: [83, с. 78-113; 67-82; 84-89]

 

ТЕМА № 7. «Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання».

Семінарське заняття № 4: Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

Навчальна мета заняття: з’ясувати сутність та види  публічних фондів грошових коштів; ознайомити слухачів із системою доходів державних та місцевих (публічних) фондів; розкрити систему система видатків державних та місцевих фондів; з’ясувати сутність кошторисно-бюджетного фінансування, як методу розподілу публічних фондів коштів.

Час проведення – 1 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Публічні фонди грошових коштів: поняття, функції, види.
 2. Поняття та система доходів державних та місцевих (публічних) фондів.
 3. Поняття та система видатків державних та місцевих фондів.
 4. Кошторисно-бюджетне фінансування, як метод розподілу публічних фондів коштів.

Контрольні питання:

 1. В чому полягає економічна суть державних доходів?
 2. Чи різняться за змістом поняття «державні доходи» та «доходи державного бюджету»?
 3. Визначте поняття податку. У чому полягають функції податків?
 4. Що таке податкова система? Які принципи організації податкової системи Ви можете назвати?
 5. Що являє собою податкова політика держави?
 6. Які види неподаткових доходів Ви можете назвати?
 7. Дайте загальну характеристику мита, та митних платежів.
 8. Які рентні та ресурсних платежів справляються в Україні?
 9. Розкрийте поняття державного кредиту.
 10.  Дайте загальну характеристику нормативно-правового регулювання у сфері державних запозичень?

Теми рефератів:

 1. Правові засади організації податкової системи України
 2. Правові засади непрямого оподаткування в Україні
 3. Система податкового законодавства в Україні
 4. Правові засади запозичень до місцевих бюджетів в Україні.

Література: [83, с. 222-258; 67-82; 84-89]

 

ТЕМА № 8. «Бюджетна система України».

Семінарське заняття № 4: Бюджетна система України

Навчальна мета заняття: ознайомити слухачів з основними джерелами бюджетного права, суттю бюджету та бюджетною системою; з’ясувати  джерела доходів і видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів; розкрити зміст бюджетної класифікації.

Час проведення – 1 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття бюджету та бюджетного права, бюджетна система.
 2. Бюджетна класифікація.
 3. Доходи і видатки Державного бюджету України.
 4. Склад доходів і видатків місцевих бюджетів.

Контрольні питання:

 1. Розкрийте поняття бюджету, його соціально-економічне й політичне значення.
 2. Які складові частини бюджету Ви можете назвати?
 3. Назвіть особливості бюджетних правовідносин.
 4. Дайте характеристику складу бюджетного законодавства.
 5. Охарактеризуйте принципи побудови бюджетної системи України.
 6. В чому полягає мета регулювання міжбюджетних відносин?
 7. Як оформляються запозичення до місцевих бюджетів?
 8. Що таке міжбюджетні трансферти?

Теми рефератів:

 1. Правове регулювання бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування
 2. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

Література: [83, с. 114-162; 67-82; 84-89].

 

ТЕМА № 9. «Бюджетний процес».

Семінарське заняття № 5: Бюджетний процес.

Навчальна мета заняття: розкрити поняття і зміст бюджетного процесу; з’ясувати основні стадії бюджетного процесу; ознайомити  слухачів зі змістом кожної з стадій бюджетного процесу.

Час проведення – 1 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Поняття і зміст бюджетного процесу.
 2. Державний бюджет України: складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність.
 3. Місцеві бюджети: складання розгляд, затвердження, виконання та звітність.

Контрольні питання:

 1. Які стадії бюджетного процесу Ви можете назвати?
 2. Які принципи бюджетного процесу Ви можете назвати?
 3. У чому полягає зміст першої стадії бюджетного процесу – складання проекту Закону про Державний бюджет України?
 4. Розкрийте значення Бюджетної резолюції.
 5. Яким чином відбувається розгляд проекту Закону про Державний бюджет країни в Верховній Раді України?
 6. В чому полягає виконання бюджетів? В чому полягає суть казначейської системи виконання бюджету?
 7. Що таке касове виконання бюджету?
 8. Яких учасників бюджетного процесу Ви можете назвати?
 9. Хто такі розпорядники бюджетних коштів?
 10. Що таке бюджетний розпис, хто його складає і до кого він адресується?
 11. Поясність, як здійснюється контроль за виконанням бюджетів?
 12. Які форми звітності про виконання бюджетів існують в Україні?

Теми рефератів:

 1. Бюджетні повноваження Верховної Ради України.
 2. Бюджетний процес України та в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз.
 3. Правові засади обслуговування комерційними банками бюджетних коштів.
 4. Казначейська система в Україні.

Література: [83, с. 163-182; 67-82; 84-89]

 

ТЕМА № 10. «Правове регулювання формування цільових фондів».

Семінарське заняття № 5: Правове регулювання формування цільових фондів

Навчальна мета заняття: з’ясувати основні види фондів соціального страхування та розкрити засади їх діяльності; розкрити організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Пенсійного фонду України; ознайомити слухачів із діяльністю інших цільових фондів.

Час проведення – 1 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

Навчальні питання:

 1. Правові засади формування Пенсійного фонду України.
 2. Правові засади формування фондів соціального страхування.
 3. Правові засади формування інших цільових фондів.

Контрольні питання:

 1. Яка мета створення цільових фондів коштів?
 2. Як можна класифікувати цільові фонди коштів?
 3. Які правові гарантії у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів надає держава?

Література: [83, с. 33-44; 67-82; 84-89]

 

4. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011 року. – 2011. – № 13, / № 13–14, № 15–16, № 17. – Стор. 556. – Ст. 112.
 3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 13.08.2010 року. – 2010. – № 59. – Стор. 9. – Ст. 2047.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
 6. Лімська декларація керівних принципів контролю. / Прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI) в 1977 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=604_001.
 7. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України // Відомості Верховної Ради України від 05.06.1998. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
 8. Питання Державного казначейства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України від 11.01.2006 року. – 2005. – № 52. – Стор. – 330. – Ст. 3275.
 9. Питання Державної фінансової інспекції : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 968 // Офіційний вісник України від 23.09.2011 року. – 2011. – № 71. – Стор. 105. – Ст. 2684.
 10. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів : Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 № 129 // Офіційний вісник України від 16.05.2011. – 2011. – № 34. – Стор. 109. – Ст. 1413.
 11. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 9. – Ст. 50.
 12. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001. – 2001. – № 5. – Ст. 30.
 13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 15. Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів : Указ Президента України від 11 лютого 2000 року №207/2000 // Офіційний вісник України вiд 03.03.2000 року. – 2000. – № 7. – Ст. 262.
 16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист) : Закон України від 12 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 187.
 17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28 груд. 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 11. – Ст. 75.
 18. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.
 19. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 20. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 21. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України вiд 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
 22. Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України від ? груд. 2018 року // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № ?. – Ст. ?.
 23. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України // Офіційний вісник України від 13.08.1998 року. – 1998. – № 30. – Стор. 2.
 24. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України вiд 23.07.1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Стор. 2 – Ст. 1119.
 25. Про джерела фінансування органів державної влади : Закон України від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 274
 26. Про єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 454.
 27. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 13 серпня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Стор. 126 – Ст. 1770.
 28. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02 березня 2000 року // Офіційний вісник України вiд 14.04.2000 року. – 2000. – № 13. – Стор. 31 – Ст. 505.
 29. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 року // Офіційний вісник України від 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Стор. 47.
 30. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 06.07.1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205.
 31. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки : Указ Президента України // Офіційний вісник України вiд 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Ст. 263.
 32. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету : Наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року // Офіційний вісник України вiд 22.02.2002 року. – 2002. – № 6. – Стор. 203. – Ст. 257.
 33. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : постанова Кабінету міністрів України від 03 лютог. 2016 р. № 43 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 12. – Ст. 506.
 34. Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України : постанова Кабінету міністрів України від 06 серп. 2014 р. № 310 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 64. – Ст.1764.
 35. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України від 05.09.2014 року. – 2014. – № 69. – Стор. – 70. – Ст. 1936.
 36. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : постанова Кабінету міністрів України від 20 серп. 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 69. – Ст. 1936.
 37. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. – № 1246. // Офіційний вісник України від 13.01.2011 – 2011 р. – № 5. – Стор. 105. – Ст. 31.
 38. Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2016 року № 422 // Офіційний вісник України вiд 10.06.2016 року. – 2016. – № 43.– Стор. 66. – Ст. 1594.
 39. Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерство фінансів України від 16 черв. 2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017 – 2017. – № 61. – Стор. 278. – Ст. 1891.
 40. Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017. – 2017. – № 61. – Стор. 61. – Ст. 1891.
 41. Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011. – № 1. – Стор. 63. – Ст. 18.
 42. Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1222 // Офіційний вісник України від 25.08.2000 року. – 2000.– № 32.– Стор. 194. – Ст. 1363.
 43. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами : Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2015 р. № 727 // Офіційний вісник України від 17.11.2015– 2015. – № 89. – Стор. 80. – Ст. 2985.
 44. Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1227 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011 р. – № 1. – Стор. 45. – Ст. 12.
 45. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 // Офіційний вісник України від 15.03.2002 року. – 2002. – № 9. – стор. 101. – Ст. 414.
 46. Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій : Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740 // Офіційний вісник України від 19.11.1998 року. – 1998. – № 44. – Стор. 17. – Ст. 1632.
 47. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку фізичним особам : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 383 // Офіційний вісник України вiд 22.04.2011 – 2011. – № 28. – Стор. 70. – Ст. 1167.
 48. Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1239 // Офіційний вісник України вiд 14.01.2011 – 2011 р., № 1, стор. 85, Ст. 24.
 49. Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни : Указ Президента України від 28.02.1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 10. – Стор. 12
 50. Про заходи щодо забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Державного бюджету України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2001 року № 845 // Офіційний вісник України від 03.08.2001 року. – 2001.– № 29.– Стор. 156 – Ст. 1321.
 51. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 26.06.1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37. – Ст. 237.
 52. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2–3. – Ст. 11.
 53. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 54. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 10.09.2014 року № 442 // Офіційний вісник України вiд 23.09.2014 року. – 2014. – № 74. – Стор. 57. – Ст. 2105.
 55. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
 56. Про Положення про Державну казначейську службу України : Указ Президента України від 13.04.2011 року (Редакція від 19.03.2013) // Офіційний вісник України вiд 21.04.2011 року. – 2011. – № 12. – Стор. 3. – Ст. 626.
 57. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України : Указ Президента України від 23.04.2011 року № 499/2011 // Офіційний вісник України вiд 04.05.2011 року. – 2011. – № 31. – Стор. 11 – Ст. 1325.
 58. Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України від 08.04.2011 року // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 року. – 2011. – № 29. – Стор. 230. – Ст. 1254.
 59. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364
 60. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 року // Відомості Верховної Ради України. – 2016.– № 9. – Ст. 89.
 61. Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 року // Офіційний вісник України від 18.08.2015 року. – 2015. – № 63. – Ст. 2074.
 62. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України вiд 19.02.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184
 63. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23 лютого 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50 – Ст. 564.
 64. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 22.02.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80
 65. Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання : Закон України від 18.11.1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 2. – Ст. 6.
 66. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 

Підручники, посібники, монографії:

 1. Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : Підручник. – К. : Вид. Ліра-К, 2016. – 406 с.
 2. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 3. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.
 4. Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : монографія. – К. : Видавництво Юрінком Інтер, 2018. – 316 с.
 5. Мацюк В. Я. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : Науково-практичний коментар. – К. : Центр навчальної літератури, 2018. – 304 с.
 6. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
 7. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : Монографія, – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с.
 8. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 9. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 10. Письменна М.С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика : монографія. – К. : Центр навчальної літератури, 2018. – 452 с.
 11. Рожко О.Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку : монографія. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 360 с.
 12. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 13. Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток : монографія. – К. : Видавництво Юрінком Інтер, 2017. – 400 с.
 14. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко, С. А. Пасанюк / За заг. ред., М. Я. Азарова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.
 15. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 720 с.
 16. Фінансове право (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Касьяненко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. М. Касьяненко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 317 с.
 17. Фінансове право : підручник / за заг. ред. О.П. Гетманець ; [Бандурка О.М., Гетманець О.П., Жорнокуй Ю.М. та ін.] ;  МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 392 с.
 18. Фінансове право [Текст] : курс лекцій / Є. П. Гайворонський, В. Д. Гвоздецький, В. О. Тімашов ; [за заг. ред. В. Д. Гвоздецького] ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : Сталь, 2015. - 472 с.
 19. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / [Безрутченко С. М. та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Чубенка, Д. М. Павлова ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : КНТ, 2014. - 597 с.
 20. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. – 244 с.
 21. Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Боднарук Ю. В. та ін. ; за заг. ред. Т. А. Латковської, С. В. Пархоменко-Цироциянц] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2012. - 189 с.
 22. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 23. Фінансове право України : Підручник / М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка.  – Х. : Право, 2016. – 440 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Професійна юридична система МЕГА-НаУ [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ – Назва з екрана.
 2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://iportal.rada.gov.ua/ – Назва з екрана.
 3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Урядовий портал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://www.kmu.gov.ua/control/ – Назва з екрана.
 4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index – Назва з екрана.
 5. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ – Назва з екрана.
 6. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/podatki-ta-zbori/ – Назва з екрана.