Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ, НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030504 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ, НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030504 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ

ДИПЛОМНИХ РОБІТ

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

для студентів факультету менеджменту і маркетингу,

напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

1.     Загальні відомості 4

2.     Тематика дипломних робіт (ДР) 6

3.     Загальні вимоги до структури, обсягу та змісту  дипломної роботи. 7

3.1. Структура дипломної роботи. 7

3.2. Методичні вказівки до виконання розділів дипломної роботи. 8

4.     Підготовка відгуку на дипломну роботу. 14

5.     Рецензування дипломної роботи. 14

6.     Підготовка до захисту. 15

7.     Захист дипломної роботи. 16

8.     Критерії оцінювання. 16

Додаток А Теми дипломних робіт. 2

Додаток Б Заява. 2

Додаток В Титульний аркуш дипломної роботи (форма № Н-9.02) 3

Додаток Г Завдання на дипломну роботу (форма № Н-9.01) 4

Додаток Д Реферат (Анотація) 6

Додаток Е Зміст. 7

Додаток Ж Перелік умовних скорочень. 8

Додаток З Відгук керівника (наукового керівника) дипломної роботи. 9

Додаток К Направлення на рецензію.. 10

Додаток Л Рецензія на дипломну роботу. 11

Додаток М Приклади оформлення. 12

бібліографічного опису у списку літератури. 12

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

 

Вирішення проблеми підвищення економічної ефективності діяльності підприємств України потребує підготовки та залучення висококваліфікованих фахівців економічного профілю до практичної діяльності.

Дипломна робота бакалавра є кваліфікаційним документом, на підставі якого в процесі захисту Державна екзаменаційна комісія визначає відповідність знань студента професійно-кваліфікаційному рівню. До її змісту, правил оформлення і захисту пред’являються певні вимоги, а робота що їм не відповідає до захисту не допускається.

         Методичні рекомендації розроблено на підставі:

 • Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»;
 •  Положеннь про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ» / Уклад.: В. П. Головенкін, В. Ю. Угольніков. – К.: НТУУ «КПІ», 2013.
 • ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»,
 • Методичних вказівок до оформлення дипломних робіт / Уклад. Марченко В.М., Ткаченко Т.П., Гречко А.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.

Дані методичні рекомендації визначають вимоги до змісту, оформлення і захисту дипломних робіт для студентів факультету менеджменту та маркетингу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» всіх форм навчання.

Положення цих методичних рекомендацій мають враховуватися як студентами-випускниками, так і керівниками, консультантами, викладачами та рецензентами дипломних робіт, що здійснюють нормативний контроль за дотриманням і оцінкою вимог щодо оформлення дипломних робіт, а також головами та членами державних екзаменаційних комісій при державній атестації дипломних робіт.

Ці методичні рекомендації повинні допомогти студентам спеціальності «Економіка підприємства» підготувати, оформити та своєчасно представити до захисту дипломні роботи бакалавра у відповідності з вимогами, що до них висуваються.

1. Загальні відомості

Дипломна робота (ДР) – це вид кваліфікаційної роботи випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», призначений для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках фахівців до організаційної, управлінської і виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.

За змістом дипломна робота бакалавра передбачає аналіз соціально-економічних процесів, розробку науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на їх стабілізацію, гармонізацію та пошук ефективних шляхів розвитку.

Дипломну роботу  студент НТУУ «КПІ» виконує на четвертому курсі у восьмому семестрі (для денної форми навчання) або на п’ятому курсі у дев’ятому семестрі (для заочної форми) після засвоєння певного комплексу гуманітарних, природничо-наукових, загальноекономічних та професійних дисциплін за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра та проходження виробничої практики.

За сутністю дипломна робота рівня підготовки бакалавр за напрямом підготовки «Економіка підприємства» є підсумковою кваліфікаційною працею та завершеним самостійним науковим дослідженням за однією з актуальних проблем економіки підприємств. Вона відіграє роль кваліфікаційного документу, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень кваліфікації випускника, оволодіння теоретичними знаннями, набуття вмінь прийняття раціональних управлінських заходів при вирішенні конкретних економічних проблем підприємства.

Метою виконання дипломної роботи є

поглиблення, систематизація і закріплення знань, отриманих протягом всього процесу навчання в НТУУ «КПІ»;

виявлення вміння студента застосувати набуті знання при розв'язанні конкретних задач в економічній діяльності;

 • розвиток вміння вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;
 • виявлення здібностей студента підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію про діяльність об'єкта дослідження, проводити його економічну діагностику за умови неповної інформації;
 • закріплення володіння сучасною методологією, методичним апаратом, інструментарієм та технологічними прийомами обґрунтування управлінських рішень, впровадження  рекомендацій на конкретних суб’єктах господарювання;
 • здобуття і поглиблення навичок роботи з науковими, методичними, законодавчими та інструктивними матеріалами;
 • формування навички особистої тактики фахівця з економіки і підприємництва;
 • поглиблення, систематизація і закріплення знання з охорони праці;
 • виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної роботи в умовах трансформації економічних відносин, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

Організація підготовки дипломної роботи в НТУУ «КПІ» базується на засадах:

 • добровільності та ініціативності студента у виборі напрямку дослідження дипломної роботи бакалавра;
 • обов'язковості дипломної роботи бакалавра та самостійності її виконання;
 • інтегрованості розробок з усіма дисциплінами, передбаченими навчальним планом;
 • індивідуальності консультування науковим керівником;
 • особистої відповідальності студента та постійного контролю керівником  виконання встановленого регламенту.

Дипломна робота бакалавра повинна:

 • засвідчити рівень теоретичної та практичної підготовки студента до професійної діяльності, передбаченої освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра напрямку «Економіка підприємства»;
 • продемонструвати рівень засвоєння теоретичних знань і вміння застосовувати їх при розв’язанні практичних проблем.

Основними завданнями дипломної роботи бакалавра є:

 • вивчення та узагальнення теоретичних знань з обраної теми;
 • проведення економічної діагностики ситуації із застосуванням сучасних методів та інструментарію;
 • оцінка та розробка економічних підходів щодо вирішення визначених проблем;
 • наукове та практичне обґрунтування запропонованих рішень;
 • оформлення та підготовка до захисту дипломної роботи бакалавра та відповідних наочних матеріалів.

2. Тематика дипломних робіт (ДР)

 Теми дипломних робіт розробляє випускаюча кафедра економіки і підприємництва з урахуванням вимог галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП); наукових досліджень та професійних інтересів професорсько-викладацького складу кафедри, замовлень і рекомендацій виробничих підприємств, науково-дослідних інститутів, галузевих міністерств і відомств тощо. Тему ДР студент обирає із запропонованого кафедрою переліку тем (додаток А) або пропонує власну назву, виходячи з тематики  науково-дослідної роботи студента (НДРС) на кафедрі або його професійної діяльності (для заочників).

Наведена у додатку тематика дипломних робіт є орієнтовною, вона вимагає обов'язкового уточнення стосовно до конкретного об'єкту дослідження, для якого буде виконуватися дипломна робота.

Теми ДР повинні бути актуальними, відповідати сучасному рівню науки, техніки і технологій, спрямовані на пошук напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств України.

Назва теми повинна бути, за можливості, короткою, чітко і конкретно відображати мету, об’єкт та предмет дослідження і бути однаковою в наказі ректора про закріплення тем і керівників за студентами, завданні на ДР, титульному аркуші пояснювальної записки, документах ДЕК та в додатку до диплома.

Право вибору теми роботи надається студенту на підставі його особистої письмової заяви. Зразок заповнення заяви наведено в додатку Б. Вибір теми відбувається до 25 жовтня відповідного навчального року.

 Після підписання заяви зазначеними особами вона передається відповідальному за організацію дипломного проектування на кафедрі для підготовки наказу. Після підписання ректором наказу про призначення теми зміна теми дипломної роботи забороняється.

3. Загальні вимоги до структури, обсягу та змісту
дипломної роботи

3.1. Структура дипломної роботи

Структурними частинами дипломної роботи є:

 •  «Титульний аркуш» (додаток В);
 • «Завдання» (додаток Г);
 • «Календарний план-графік» (додаток Г);
 • «Реферат»,  «Аbstract» (додаток Д);
 • «ЗМІСТ» (додаток Е);
 • «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ» або «УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ» (додаток Ж);
 • «ВСТУП» (3-4 сторінки) ;
 • «РОЗДІЛ І. Теоретико-методичний» (до 25 сторінок)
 • «РОЗДІЛ ІІ. Аналітико-дослідницький розділ» (до 25 сторінок) ;
 • Висновки до розділу ІІ.
 • «РОЗДІЛ ІІІ. Організаційно-економічний» (до 25 сторінок) ;
 • Висновки до розділу ІІІ.
 • «РОЗДІЛ ІV. Охорона праці» (5-6 сторінок) ;
 • « ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ» (2-3 сторінки) ;
 • «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»  (не менше 40 джерел)
 • «ДОДАТКИ» (при необхідності).

Обсяг дипломної робити 70-90 сторінок. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки.

Атестаційні роботи подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису у друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines у твердому переплетенні.

Обов’язковий ілюстративний матеріал (таблиці, рисунки тощо). Крім того, при захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в графічному (на папері, плівках), електронному (відео матеріали, мультимедіа, презентації тощо) або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді.

 

3.2. Методичні вказівки до виконання розділів дипломної роботи

Реферат (анотація) обсягом 0,5-1 сторінки державною та іноземною (яку вивчав студент) мовами стисло відображає загальну характеристику та основний зміст ДР і містить:

прізвище, імя, по-батькові студента, назва роботи, напрям підготовки, найменування навчального закладу, рік виконання, місто;

–обсяг дипломної роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, додатків і бібліографічних найменувань;

–мету роботи, використані методи та отримані результати (характеристика об’єкта дослідження, нові якісні та кількісні показники, економічний ефект тощо);

–об’єкт та предмет дослідження;

–рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або досліджень (публікація в наукових журналах, акти про впровадження тощо);

–перелік ключових слів (не більше 20).

Приклад анотації наведено у додатку Д.

Зміст подають на початку дипломної роботи після реферату. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), в тому числі вступу, висновків, додатків, списку використаних джерел.

Зміст формується автоматично з використанням Microsoft Word.

Перелік умовних позначень (при необхідності) подається в дипломній роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік необхідно друкувати двома колонками: в лівій за абеткою наводять скорочення, в правій – їх детальне розшифрування.

Якщо скорочення або позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

У вступі обґрунтовується:

актуальність обраної теми на сучасному етапі розвитку підприємств;

ступінь розробки наукової проблеми (вказують науковців, які займалися дослідженням даної проблематики, та коротко аналізуються їхні наукові досягнення у вирішенні визначених проблем);

мета і завдання дослідження (формулюють мету та завдання, уникаючи слів «Дослідження…», «Вивчення…», які вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету; завдання можуть починатися зі слів «Розробити...», «Обґрунтувати...», «Оптимізувати...», «Провести аналіз...», «Розрахувати...», «Визначити…»);

Приклад формулювання мети роботи:

Метою дипломної роботи є обґрунтування практичних рекомендацій щодо зниження витрат на промислових  підприємствах України.

об’єкт дослідження – це ті межі економічної діяльності, які досліджуються. Об'єктом найчастіше  виступає процес або явище, що породжують проблемну ситуацію;

Процес – це хід розвитку чого-небудь

Явище – це будь-який вияв змін, перетворень що відбуваються в навколишньому середовищі, подія, факт.

предмет дослідження – це певна частина об’єкту, яка досліджується. Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. Об'єкт завжди ширше предмету. Предмет дослідження визначає тему дипломної роботи.

Приклад формулювання об'єкту і предмету дослідження:

Для теми роботи: «Ефективність формування інноваційної діяльності ВАТ «Київприлад»  об’єктом дослідження є процес комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок, предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів до формування ефективної інноваційної діяльності ВАТ «Київприлад».

методи дослідження (наводять перелік використаних методів із зазначенням, що саме досліджувалось тим чи іншим методом);

практичне значення одержаних результатів (в даному пункті необхідно викласти короткий зміст практичних результатів дипломної роботи та  вказати назву підприємства на якому були використані або можуть бути використані результати роботи чи запропоновані рекомендації);

Наприклад: Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці та економічному обґрунтуванні пропозиції щодо зміни ланцюгового методу транспортування товару на кільцевий.

Основні результати дослідження отримали позитивний відгук провідних фахівців (назва машинобудівного заводу) та прийняті до використання в його практичній діяльності (акт впровадження №345 від 08.05.2014 р.).

апробація (вказується, на яких наукових конференціях оприлюднено результати наукових досліджень);

Наприклад: Основні теоретичні положення і практичні результати дипломної роботи доповідалися на ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку” (Київ, КПІ, 3-4 квітня 2008 р.).

публікації (вказуються назви опублікованих автором тез доповідей на конференціях, статей в збірниках наукових праць чи інших виданнях, із зазначенням місця та дати видання).

І. Теоретико-методичний розділ дипломної роботи  формується студентом після опрацювання класичних та сучасних положень (теорій, підходів тощо) з питань, що є об’єктом та предметом роботи. В даному розділі студент повинен представити основні наукові положення, що розкривають тему роботи, проаналізувати їх, розкрити сутність економічних категорій, на які автор спиратиметься у подальшій роботі, описати новітні наукові розробки що розкривають сутність питання, що досліджується, описати існуючі методики оцінювання предмету роботи.

При написанні першого розділу слід пам'ятати про те, що всі наукові роботи захищаються авторським правом, тому при їх використанні обов’язковим є посилання на джерела інформації. При відсутності такого посилання робота перевіряється на плагіат і у випадку його наявності констатується факт списування дипломної роботи та недопущення її до захисту. 

Орієнтовно перший розділ дипломної роботи може мати наступну структуру:

  1. Сутність та класифікація процесів (явищ).
  2. Фактори впливу на процеси (явище).
  3. Методичні підходи до оцінювання та аналізу процесів (явищ).

План розділу не є стандартним, оскільки формується в залежності від теми роботи.

ІІ. Аналітико-дослідницький розділ дипломної роботи передбачає оцінювання та детальний аналіз економічної ефективності об'єкту та предмету дослідження за період не менше чотирьох років.

Ця частина дипломної роботи може мати наступну структуру:

2.1. Господарсько-правові засади функціонування підприємства  та його загальна характеристика

 Характеризується  правовий статус підприємства, форма власності, історія створення, місце розташування, займані площі, схеми технологічного обладнання організаційна структура підприємства, схема виробничих потоків, динаміка асортиментних рядів виробництва, описується  схема постачання  на підприємство сировини та інших матеріальних активів, досліджується схема організації реалізації готової продукції та система маркетингових засобів підтримки такої реалізації, наводиться тип організаційної структури управління на підприємстві з описом функціональних обов’язків керівників кожної функціональної структури, основні техніко - економічні показники роботи підприємства за аналізований період, перспективи розвитку підприємства; аналіз результатів виробничо-господарської діяльності підприємства; аналіз стану справ на досліджуваному об'єкті з досліджуваної теми, особливості вирішення завдань з тематики дипломної роботи в даний час.
2.2. Аналіз економічного стану підприємства.

У даному розділі повинні бути розглянуті питання :

2.2.1. Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства

Характеризується  стан, структура та динаміка основних і оборотних активів підприємства,  основні групи основних та оборотних активів підприємства, необхідних для забезпечення технологічного процесу, основні методи планування потужності підприємства та потреби в основних і оборотних активах. 

Для дослідження стану та ефективності використання активів розраховуються  такі групи показників: коефіцієнт відновлення, вибуття та зносу основних фондів; коефіцієнти змінності роботи обладнання та завантаження обладнання; інтенсивний, екстенсивний та інтегральний показники використання виробничих потужностей; фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність; коефіцієнт оборотності оборотних засобів у цілому та основних їх груп; тривалість одного обороту оборотних засобів у цілому та основних їх груп.

2.2.2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати

Характеризуються чисельність, структура та динаміка промислово-виробничого персоналу підприємства, причини змін у структурі та динаміці персоналу за останні роки, показники продуктивності праці, обсяги та структура фонду оплати праці підприємства, форми та системи оплати праці, середня заробітна плата основних груп промислово-виробничого персоналу, середні розміри премій і надбавок.

Розраховується середньоспискова чисельність працівників; коефіцієнти обороту по прийому, обороту вибуття та плинності кадрів; показники продуктивності праці всього персоналу та основних його груп за натуральним, трудовим та вартісним методами; середня заробітна плата кожної категорії працівників.

2.2.3. Аналіз виробництва  та реалізації продукції підприємства

Характеризується продукція підприємства, ступінь виконання виробничого завдання підприємства, динаміка зростання чи зниження обсягів виробництва за останні роки, питома вага реалізованої продукції в загальному її випуску, стандарти якості та заходи, що використовуються на підприємстві для стимулювання збуту продукції.

2.2.4. Аналіз собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства

Аналізуються витрати на виробництво продукції за калькуляційними статтями та елементами витрат, витрати на одну гривню  обсягу виробленої продукції. Аналіз прибутку підприємства передбачає визначення структури й динаміки кожного з елементів, що формують прибуток. Важливим також є дослідження основних факторів, що впливають на зростання чи зниження прибутку підприємства.

Основним завданням аналізу рентабельності є оцінка прибутковості діяльності підприємства в цілому та ефективності використання окремих груп  його активів.

Аналіз загального фінансового стану підприємства передбачає розрахунок показників платоспроможності, ліквідності, ділової активності, а також визначення факторів, що вплинули на зміну динаміки даних груп показників.

Метою аналізу економічного потенціалу є загальна економічна оцінка тенденцій, виявлення відхилень і недоліків виробничо - господарської діяльності підприємства, виявлення проблем розвитку і причин існуючого стану об'єкта дослідження.

2.3. Обгрунтування інструментарію дослідження ефективності предмету дослідження.

Визначається метод, перераховуються показники та описується методика, які будуть використовуватися як інструментарій оцінювання та аналізу предмету дослідження. Інструментарій економічного дослідження студент обирає той, який застосовується в економічній науці для оцінювання даного предмету дослідження.

2.4. Економічний аналіз предмету дослідження (напрямку діяльності підприємства або використання ресурсів). Цей розділ повинен містити оцінку і аналіз окремого напрямку діяльності (планової, виробничої, маркетингової, інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної, логістичної, соціальної , ресурсозберігаючої , рекламної та ін), окремих підрозділів і служб (транспортної, ремонтної , енергетичної та ін.), або використання ресурсів виробництва (природних, матеріальних, трудових, фінансових, капіталу, основних фондів, оборотних засобів та ін.)

У результаті аналізу повинні бути сформульовані аргументовані висновки про стан ефективності використання предмету дослідження на підприємстві, виходячи з яких в наступному розділі мають бути запропоновані конкретні заходи для поліпшення економічного становища на досліджуваному підприємстві.

 

ІІІ. Організаційно-економічний розділ дипломної роботи присвячений розробці практичних рекомендацій і заходів для вирішення поставлених в дипломній роботі завдань та досягнення мети.

З метою підвищення ефективності діяльності, авторські пропозиції можуть бути пов’язані з впровадженням нового та модернізацією існуючого обладнання, впровадженням нових видів продукції та послуг, методів їх просування, вдосконаленням ціноутворення, проведенням рекламних заходів, наданням додаткових видів послуг клієнтам (доставка товарів клієнтам власним транспортом, створення сприятливих умов користування послугами, гарантійне обслуговування тощо), реалізацією супутніх товарів, зміною методу закупівлі товару, зміною виду транспорту, маршруту доставки, умов співпраці з діловими партнерами тощо.

Даний розділ дипломної роботи може бути виконаний у формі розрахунку підрозділів бізнес-плану. Залежно від обраної теми бізнес-план може бути виконаний в повному обсязі або у вигляді окремих розділів.

Ця частина дипломної роботи може мати наступну структуру:

3.1. Напрями зростання (зниження, підвищення ефективності) предмету дослідження.

У даному підрозділі надається повний перелік усіх можливих напрямів підвищення ефективності предмету дослідження та їх характеристика, описуються можливості їх реалізації на обраному підприємстві, здійснюється порівняння їх переваг і недоліків.

3.2. Обґрунтування доцільності пропозицій щодо вдосконалення діяльності підприємства (вказується конкретне спрямування дослідження згідно за обраною темою).

Даний підрозділ будується за наступною логічно-структурною послідовністю подачі матеріалу: вказується проблема, яка ідентифікована в попередньому розділі, описуються організаційні, технічні, економічні, соціальні пропозиції студента, реалізація яких дозволить вирішити проблеми, які було виявлено в процесі дослідження діяльності підприємства, та які сприятимуть зростанню ефективності його діяльності.

Для кожного заходу повинен бути детально викладений його зміст, вказані строки реалізації, описані процеси, пов’язані з впровадження, визначено структурний підрозділ, який здійснюватиме його реалізацію, розраховані капітальні інвестиції, визначена кількість і структура персоналу, який задіяний в процесі реалізації заходу, оцінений вплив на реальні процеси виробництва та обслуговування, визначені перспективи розвитку підприємства в результаті реалізації пропозицій студента.

3.3. Розрахунок витрат на реалізацію заходів з організації (формування, удосконалення тощо)…(вказується назва конкретних пропозицій автора)  У даному підрозділі студент здійснює розрахунок планової калькуляції продукції або кошторису витрат на послуги, які будуть впроваджені в результаті реалізації авторських пропозицій.

Увага! Розрахунок планової собівартості продукції здійснюється на основі норми витрат відповідного ресурсу та ціни одиниці  даного ресурсу.

3.4. Оцінка соціально-економічної ефективності заходів з удосконалення організації (формування тощо) (вказується назва конкретних пропозицій автора). Даний підрозділ містить всебічне обгрунтування соціально-економічної ефективності впровадження запропонованих заходів. Для розрахунку соціально-економічної ефективності повинна бути обрана методика і надано її теоретичне обгрунтування.

Оцінка ефективності запропонованих заходів може охоплювати наступні групи показників за напрямами:
- обґрунтування обсягів зростання виробництва та реалізації продукції (послуг);

- розрахунок повних витрат на реалізацію пропозицій студента;

- розрахунок прибутковості пропозицій студента;

- оцінка ефективності праці персоналу з реалізації рекомендацій;

- обґрунтування темпів зростання конкурентоспроможності продукції;
- оцінка зміни іміджу підприємства, потенціалу , організаційної культури;
- оцінка соціальної ефективності заходів та рішень, що розробляються.
Конкретні підходи до розрахунку ефективності заходів залежать від обраного в дипломній роботі напрямку дослідження.

Для кількісної характеристики тенденцій і залежностей слід використовувати метод графічного аналізу , кореляції , порівняння , угруповань , факторного аналізу , економіко-математичного моделювання.
У процесі аналізу використовуються графічні засоби відображення інформації: таблиці, лінійні графіки , діаграми , схеми, блок- схеми алгоритмів  тощо.

4. Підготовка відгуку на дипломну роботу

За два тижні до захисту дипломної роботи студент надає відгук наукового керівника. Відгук складається керівником у довільній формі із зазначенням:

–актуальності теми, в інтересах або на замовлення якої організації він виконаний (в рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, НДІ тощо);

–відповідності виконаної роботи виданому завданню;

–рівню розкриття окремих питань роботи та ступеня самостійності при виконанні роботи;

–рівня теоретичної та практичної підготовки, знання фахової літератури, підготовленості студента до прийняття сучасних рішень;

–умінь аналізувати необхідні літературні джерела, приймати обґрунтовані (інженерні, наукові) рішення, застосовувати сучасні системні та інформаційні технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту;

–найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, апробації їх (участь у конференціях, семінарах, оформлення патентів, публікація в наукових журналах тощо);

–відповідності якості підготовки студента вимогам освітньо-кваліфікацій­ної характеристики фахівця і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації;

–інші питання, які характеризують професійні якості студента.

Керівник оцінює дипломну роботу записом «може бути допущена до захисту», а в разі негативної оцінки –  «До захисту не допускається». У випадках негативного висновку щодо допуску на захист це питання виноситься на розгляд засідання кафедри за участю наукового керівника. Форма відгуку на дипломну роботу надається в додатку З.

5. Рецензування дипломної роботи

Завершена дипломна робота бакалавра направляється кафедрою на зовнішню рецензію (направлення на рецензію у додатку К). До рецензування залучаються провідні фахівці факультету менеджменту та маркетингу. Коло наукових та фахових інтересів рецензентів має відповідати тематиці дипломної роботи бакалавра.

Завдання рецензування – оцінити теоретико-методологічний рівень підготовки випускника, рівень оволодіння ним науковими методами в процесі дослідження, вміння застосувати теоретичні знання до аналізу практичної діяльності підприємств, здатність формулювати висновки i пропозиції, що мають практичне значення.

Рецензія складається у довільній формі із зазначенням:

 • відповідності ДР затвердженій темі та завданню;
 • актуальності теми;
 • реальності ДР (його виконання на замовлення підприємств, організацій, за науковою тематикою кафедри, НДІ тощо);
 • глибини техніко-економічного обґрунтування прийняття рішень;
 • ступеня використання сучасних досягнень науки, техніки, виробництва, інформаційних технологій;
 • обґрунтованості та оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів;
 • правильності проведених розрахунків;
 • якості виконання та відповідності текстового матеріалу вимогам чинних стандартів;
 • можливості впровадження результатів ДР;
 • недоліків роботи;
 • оцінки за 4-бальною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і можливості присвоєння студенту-випускнику відповідної кваліфікації (формулювання згідно з ОКХ та навчальним планом).

Рецензія не повинна дублювати відгук керівника, тому що відгук керівника – це в основному характеристика професійних та громадянських якостей дипломника та його роботи в процесі дипломного проектування, а рецензія – це характеристика якості безпосередньо дипломної роботи.

Негативна оцінка роботи рецензентом, не є підставою до недопущення її до захисту в ДЕК.

Рецензент має підписати рецензію із зазначенням свого прізвища, ім’я та по-батькові, місця роботи і посади. Підпис рецензента завіряється підписом декана (заступника декана) факультету та скріплюється печаткою. Форма рецензії надана у додатку Л.

6. Підготовка до захисту

Виконана дипломна робота подається на кафедру за десять днів до початку встановленого терміну захисту . Відповідальність за своєчасне виконання дипломних робіт покладається безпосередньо на випускників.

Науковий керівник здійснює загальне керівництво виконанням студентом ДР і несе відповідальність за наявність у роботі помилок системного характеру; у разі невиконання студентом його рекомендацій щодо виправлення таких помилок, зазначає це у відгуку.

Студент зобовязаний подавати дипломну роботу керівнику на перевірку частинами у встановлені терміни відповідно до плану-графіку. У разі невиконання студентом календарного графіка керівник має право винести на засідання кафедри дане питання.

Підписана автором дипломна робота разом з відгуком керівника та рецензією подається завідувачу кафедри, який вирішує питання щодо допуску студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші дипломної роботи.

Перед захистом випускник повинен ознайомитися з рецензією та відгуком керівника та підготувати відповідь на зауваження.

До захисту дипломної роботи допускаються студенти, що повністю виконали усі вимоги навчального плану, отримали визначений мінімум залікових балів за спеціальністю i позитивний відгук наукового керівника на дипломну роботу бакалавра.

До захисту дипломної роботи не допускаються студенти, які не виконали навчальної програми i мають на момент подання до захисту дипломної роботи академічну заборгованість.

7. Захист дипломної роботи

Випускні роботи захищаються перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) на відкритому засіданні. Для виступу студентові надається до 10 хвилин, що відповідає письмовій доповіді викладеній на 5-6 сторінках. Виступ студента на відкритому засіданні ДЕК повинен бути старанно підготовленим, стислим і змістовним.

Тези доповіді і демонстраційний матеріал випускник готує заздалегідь. Не слід переказувати вступ та зміст всіх розділів роботи, зупинятися на технічній стороні розрахунків. В першій частині доповіді необхідно стисло визначити мету та завдання роботи, обґрунтувати актуальність теми, охарактеризувати об'єкт та предмет дослідження. Друга її частина присвячується викладенню суті запропонованих заходів та обґрунтуванню їх ефективності. Під час доповіді необхідно звертати увагу членів ДЕК на демонстраційний матеріал, коротко пояснюючи його зміст.

Члени ДЕК можуть задавати випускникові питання щодо змісту роботи, а також з окремих дисциплін. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими. Після відповіді випускника на запитання секретарем ДЕК оголошується відгук  керівника і рецензія.  Студент має відповісти на всі зауваження або погодитися з ними.

Результати захисту обговорюються на закритому засіданні ДЕК, де виводиться остаточна оцінка дипломної роботи бакалавра та приймається рішення про присвоєння випускникові кваліфікації  бакалавра і видачу йому диплома державного зразка. Рішення комісії оголошується її головою в той же день.

8. Критерії оцінювання

Дипломна робота до захисту не допускається. Робота подана керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушеннями термінів, що встановлені регламентом, написана на тему, що своєчасно не була затверджена наказом по НТУУ «КПІ», виконана не самостійно, структура не відповідає вимогам, відсутнє економічне обґрунтування запропонованих заходів, недбало оформлена.

Підсумкову диференційовану оцінку дипломної роботи бакалавра визначає ДЕК, а її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. У процесі визначення оцінки дипломної роботи враховуються наступні показники якості роботи:

Змістовні аспекти дипломної роботи:

 • актуальність обраної теми дослідження;
 • спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
 • відповідність побудови роботи поставленим цілям і завданням;
 • рівень обґрунтування запропонованих рішень;
 • застосування стандартних програмних продуктів (технологій);
 • ступінь самостійності проведення дослідження;
 • рівень викладення роботи та її оформлення.

Якість захисту дипломної роботи:

 • уміння стисло, послідовно, чітко викласти сутність і результати;
 • здатність аргументовано захищати викладені пропозиції;
 • загальний рівень підготовки студента;
 • володіння культурою презентації дипломної роботи бакалавра.

Критерії оцінювання:

Відмінно. Дипломна робота є бездоганною, має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні, стислі.

Добре. Тема дипломної роботи розкрита, але мають місце недоліки непринципового характеру. В теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, недостатньо використані інформаційні матеріали організацій, мають місце окремі зауваження у відгуку та рецензії, доповідь логічна, відповіді на запитання членів ДЕК, в основному, правильні, оформлення роботи виконано в межах вимог.

Задовільно. Тема дипломної роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру. Нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компіляційний характер, добір інформаційних матеріалів не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться у другому розділі, непереконливо обґрунтовані, відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні, є зауваження щодо оформлення роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета дипломної роботи. Розділи мало повязані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, запропоновані заходи випадкові і не мають системного характеру, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи не відповідає вимогам. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неправильні.

 

 

Додаток А Теми дипломних робіт

 

 

Мета дослідження

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

База дослідження

Економічне обґрунтування напрямів зростання

Економічне обґрунтування напрямів зниження

Економічне обґрунтування напрямів ефективного використання

Економічне обґрунтування напрямів підвищення ефективності

Ефективність формування

Ефективність використання

Організація ефективного

Організація ефективного використання

 

 

прибутковості

доходності

ефективності

операційної

фінансової

зовнішньоекономічної

інвестиційної

інноваційної

логістичної

виробничої

збутової

рекламної

закупівельної

соціальної

фінансових ризиків

інвестиційних ризиків

бюджетування

контролінгу

діяльності

ПАТ…

ПрАТ…

ТОВ…

ПП….

ДП..

прибутковості

витрат

ефективності

запасів

матеріаломісткості

енергомісткості

планування

прогнозування

резервів

виробництва

 

прибутковості

собівартості

асортименту

ціноутворення

конкурентоспроможності

конкурентних переваг

якості

трудомісткості

продукції

продуктивності

мотивації

оплати

нормування

стимулювання

праці

власного

позичкового

залученого

оборотного

капіталу

необоротних

оборотних

чистих

активів

трудових

матеріальних

енергетичних

фінансових

інвестиційних

ресурси

складського 

ремонтного

енергетичного

транспортного

допоміжного

обслуговуючого

 

 

господарства

 

 

 

Додаток Б Заява

 

Завідувачу кафедрою  «Економіки

і підприємництва»

к.е.н., професору Крушу П.В.

студента групи номер групи

                                          Прізвище, імя, по-батькові

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу затвердити мені тему дипломної роботи____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівником дипломної роботи прошу призначити _________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Керівник дипломної роботи згоден______________________ /________________/

 

 

 

Дата і підпис студента ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В Титульний аркуш дипломної роботи (форма № Н-9.02)

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

___________________________________________________________

(повна назва інституту/факультету)

___________________________________________________________

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________  _____________

(підпис)            (ініціали, прізвище)

“___”_____________20__ р.

 

Дипломна робота

освітньо-кваліфікаційного рівня «______________»

(назва ОКР)

з напряму підготовки (спеціальності)__________________________________________

(код та назва напряму підготовки або спеціальності)

__________________________________________________________________________

на тему:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Виконав (-ла): студент (-ка) ____ курсу, групи _________

(шифр групи)

__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                                           (підпис)

Керівник__________________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання,  прізвище та ініціали)                                              (підпис)

Консультант                                                                                                     ____________

(назва розділу)               (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)                                   (підпис)

Рецензент_________________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                  (підпис)

 

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г Завдання на дипломну роботу (форма № Н-9.01)

Міністерство освіти і науки України

 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

Факультет (інститут)______________________________________________

(повна назва)

Кафедра_______________________________________________________

(повна назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ___________________________________

(назва ОКР)

Напрям підготовки ______________________________________________

(код і назва)

Спеціальність ___________________________________________________

(код і назва)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  _____________

(підпис)             (ініціали, прізвище)

«___»_____________20__ р.

 

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

керівник роботи_____________________________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Строк подання студентом роботи _____________________________

3. Вихідні дані до роботи______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити) ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)        

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання                                                                              

Календарний план

№ з/п

Назва етапів виконання
дипломної роботи

Строк виконання
етапів роботи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент                                         ____________          ____________________

                                                                                         (підпис)                                             (ініціали, прізвище)

Керівник роботи                           ____________          ____________________

                                                                                         (підпис)                                             (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д Реферат (Анотація)

 

Дипломна робота Іванова Івана Івановича на тему «Економічне обґрунтування напрямів зниження трудомісткості продукції ПАТ «Київприклад», напрям підготовки 6.030504 «Економіка і підприємництво», КПІ, 2013, Київ.

Дипломна робота складається зі вступу, 2 розділів, висновків та рекомендацій, додатків.

Робота виконана в обсязі 70 сторінок, містить 5 рисунків, 17 таблиць та 2 додатки.

Мета роботи полягає в дослідженні напрямів зниження трудомісткості продукції та пошуку шляхів зростання продуктивності праці, оптимізації виробничого процесу з метою економії витрат праці.

Для аналітичного дослідження та розробки пропозицій в роботі використані абстрактно-логічний метод, метод ланцюгових підстановок, відносних різниць та часткової участі, а також метод таксономії, методи групування, індексний, графічний, економіко-математичного моделювання.

В роботі запропонована оптимізація асортименту продукції за критерієм мінімум трудомісткості, що дозволить отримати щорічну економію трудових витрат в обсязі 4567 людино-годин та додатковий прибуток в сумі 32675 грн.  Аналітичні дослідження дозволили розробити рекомендації щодо доцільності використання запропонованих заходів на підприємстві ПАТ «Київприлад».

Об’єкт дослідження ­– трудомісткість продукції .

Предмет способи, методи, прийоми зниження трудомісткості продукції  ПАТ «Київприлад».

Ключові слова: резерви, трудомісткість, підприємство,оптимізація, виробництво.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Е Зміст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ………………………………………

ВСТУП ……………………………..…………………………………………

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРУДОМІСТКОСТІ ПРОДУКЦІЇ……………………………………………………………………………...

1.1.  Сутність трудомісткості продукції  та особливості її формування на сучасному підприємстві ……………………………………..…………………..

1.2. Класифікація резервів зниження трудомісткості продукції на промислових підприємствах………………………….......................................................

                 1.3.  Вибір та обґрунтування системи показників для оцінки рівня трудомісткості продукції

Висновки до розділу І

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ТРУДОМІСТКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «Київприлад»

2.1. Господарсько-правові засади функціонування підприємства  та його загальна характеристика ПАТ «Київприлад» ………………………………….

  1. Аналіз економічного потенціалу ПАТ «Київприлад» ………………..…
  2. Методика аналізу показників трудомісткості продукції та фактори її оптимізації…………………………………………………………………
  3. Аналіз динаміки та рівня трудомісткості продукції ПАТ «Київприлад»………………………………………………………………………

Висновки до розділу ІІ……………………………………………………..

РОЗДІЛ ІІІ. економічне обґрунтування  напрямів зниження трудомісткості продукції

ПАТ «Київприлад»………………………………………………………….

3.1. Напрямки зниження трудомісткості продукції ПАТ «Київприлад»……..

3.2. Обґрунтування доцільності модернізації лінії виробництва засобів автоматизації ПАТ «Київприлад»………………………………………………..

3.3. Розрахунок витрат на модернізацію лінії виробництва засобів автоматизації ПАТ «Київприлад»…………………………………………

3.4. Оцінка соціально-економічної ефективності модернізації лінії виробництва засобів автоматизації ПАТ «Київприлад»…………………

        Висновки до розділу ІІІ……………………………………………………...

РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ ПАТ «Київприлад»………………………..

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………...…………………………...

ДОДАТКИ  ……………………………………………………………..…………

 

 

 

Додаток Ж Перелік умовних скорочень

 

 

 

W – обсяг виробленої продукції у вартісному вимірі;

Q – обсяг виробленої продукції у натуральному вимірі;

Ці – ціна одиниці і-го виду продукції;

Цj – ціна одиниці j-го виду ресурсу;

Тм – трудомісткість усього обсягу продукції;

S – собівартість одиниці продукції;

Індекси

пл – плановий;

ф – фактичний;

і вид продукції;

j – ресурс;

Σ – сумарні витрати;

        *– у планових цінах.

 

Додаток З Відгук керівника (наукового керівника) дипломної роботи
 

 

Відгук

керівника (наукового керівника) дипломної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня «_______________»

(назва ОКР)

виконаного (-ої) на тему: ______________________________________

___________________________________________________________

 

студентом (-кою)_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (науковий керівник)
дипломної роботи
(магістерської дисертації)

_______________________ ___________      ___________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)                         (підпис)                                          (ініціали, прізвище)

Пам’ятка керівнику

 

Відгук складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів неприпустимо) із зазначенням: актуальності теми, в інтересах або на замовлення якої організації робота виконана (в рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, НДІ тощо); відповідності виконаної роботи виданому завданню; короткого критичного огляду змісту окремих частин роботи із зазначенням найбільш важливих і значущих питань, у яких виявилася  самостійність студента, його рівень теоретичної та практичної підготовки, ерудиція, знання фахової літератури;  підготовленість студента до прийняття сучасних рішень, умінь аналізувати необхідні літературні джерела, приймати правильні (інженерні, наукові) рішення, застосовувати сучасні системні та інформаційні технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту; найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, їх апробації (участь у конференціях, семінарах, оформлення патентів, публікація в наукових журналах тощо); своєчасність виконання календарного плану, недоліки роботи та тих, що виявилися у роботі магістранта інші питання, які характеризують професійні якості студента. Висновки щодо відповідності якості підготовки студента вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації.

 

Додаток К Направлення на рецензію

 

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА РЕЦЕНЗІЮ

 

Шановний __________________________________________________________

(вчене звання, прізвище та ініціали рецензента)

Прошу Вас до «___»_______________ 20___ р. підготувати й надати рецензію

(дата надання рецензії)

на дипломну роботу (магістерську дисертацію)

студента (-ки) ___________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

на тему ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(повна назва теми ДП (ДР, МД))

 

Завідувач кафедри

_______________________       _________     ___________________

(назва кафедри)                                                  (підпис)                                 (ініціали, прізвище)

«___»__________ 20___ р.

 

 

 

Додаток Л Рецензія на дипломну роботу
 

 

Рецензія

на дипломну роботу (магістерську дисертацію)

освітньо-кваліфікаційного рівня «_______________»

(назва ОКР)

виконаний (-у) на тему: _______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(повна назва теми ДП (ДР, МД)

студентом (-кою)_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

Рецензент

_______________________   ___________        ____________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)                             (підпис)                                             (ініціали, прізвище)

 

Печатка установи, організації рецензента (тільки для зовнішнього рецензента)

Пам’ятка рецензенту

 

Рецензія складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів неприпустимо) із зазначенням: відповідності дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) затвердженій темі та завданню; актуальності теми; реальності роботи (виконання на замовлення підприємств, організацій, за науковою тематикою кафедри, НДІ тощо); загальний огляд змісту роботи, при цьому рецензент оцінює кожний розділ роботи, глибину техніко-економічного обґрунтування прийняття рішень (для проекту); ступеня використання сучасних досягнень науки, техніки, виробництва, інформаційних та інженерних технологій; оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів; правильності проведених розрахунків і конструкторсько-технологічних рішень; наявності і повноти експериментального (математичного моделювання) підтвердження прийнятих рішень; якості виконання пояснювальної записки, відповідності креслень вимогам стандартів; можливості впровадження результатів; недоліків; загальна оцінка («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку, на думку рецензента заслуговує робота та її відповідність вимогам, можливості присвоєння студенту-випускнику відповідної кваліфікації (формулювання згідно з навчальним планом напряму підготовки або спеціальності).

 

Додаток М Приклади оформлення

бібліографічного опису у списку літератури

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с.
 2. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, с.

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397 с.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

 

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с.
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с.

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук

]. — К. : Грамота, 2007. — 638 с.

 1. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с.
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с.

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Електронні ресурси

 1. Білокопитов В.С. Методологічна сутність понять «злиття» та «поглинання» [Електронний ресурс] / В.С. Білокопитов // Проблеми системного підходу в економіці. – 2008. – № 3. – Режим доступу : http : nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/ (0,29 д.а)