Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит»

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

до виконання кваліфікаційної роботи

для здобувачів ступеня вищої освіти магістра

спеціальності «Облік і оподаткування»

освітньої програми «Облік і аудит»

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № ________

від  ________________

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя

2016

 

УДК: 657.1(075.8)

ББК: У053.Зя73

М 545

 

 

 

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» / Укладачі: Сьомченко В.В., Шмиголь Н.М. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 49 с.

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації розроблено з метою роз’яснення вимог щодо змісту, завдань, а також порядку підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Для студентів економічного факультету спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент В.З. Бугай кандидат економічних наук, професор

Відповідальний за випуск Н.М. Шмиголь завідувач кафедри

 

ЗМІСТ

 

Вступ

4

1

Мета і завдання кваліфікаційної роботи

6

2

Вибір та затвердження теми

7

3

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи

8

3.1

Загальна структура кваліфікаційної роботи

8

3.2

Вступна частина

9

3.3

Основна частина

11

3.4

Додатки

15

4

Рекомендації щодо оформлення кваліфікаційної роботи

15

4.1

Загальні вимоги

15

4.2

Нумерація сторінок

17

4.3

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

17

4.4

Ілюстрації

18

4.5

Таблиці

18

4.6

Переліки

20

4.7

Примітки

20

4.8

Виноски

20

4.9

Формули та рівняння

21

4.10

Посилання

22

4.11

Титульний аркуш

22

4.12

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

22

4.13

Додатки

23

5

Процедура виконання кваліфікаційної роботи

23

6

Процедура захисту кваліфікаційної роботи

25

7

Критерії оцінювання результатів захисту кваліфікаційної роботи

27

 

Додаток А Зразок заяви на кваліфікаційної роботу

31

 

Додаток Б Зразок оформлення титульного аркуша

32

 

Додаток В Зразок бланка завдання до кваліфікаційної роботи

33

 

Додаток Д Зразки оформлення рефератів

35

 

Додаток Е Зразок вступу

37

 

Додаток Ж Зразок складання змісту кваліфікаційної роботи

40

 

Додаток И Зразок оформлення переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

 

41

 

Додаток К Зразок оформлення переліку посилань

42

 

Додаток Л Зразок оформлення ілюстрації

44

 

Додаток М Зразок оформлення таблиці

45

 

Додаток Н Зразок оформлення додатка

46

 

Додаток П Зразок довідки про впровадження результатів дослідження

 

47

 

Додаток Р Зразок оформлення відгуку на кваліфікаційну роботу

48

 

Додаток С Пам’ятка рецензенту

49

 

 

ВСТУП

 

Кваліфікаційна робота є завершальним етапом навчання студентів на здобуття рівня вищої освіти магістр. Вона є підсумком виконання магістерської програми та відображає вміння студента, що здобуває ступінь вищої освіти магістра, самостійно вести науковий пошук та вирішувати наукові завдання.

Кваліфікаційна робота являє собою самостійне, оригінальне, закінчене наукове дослідження з обліку, аналізу та аудиту, має внутрішню єдність та містить сукупність теоретичних і практичних положень, висновків і рекомендацій, що пропонуються для публічного захисту екзаменаційній комісії для отримання кваліфікації з фаху «Облік і аудит».

Метою кваліфікаційної роботи є:

 • закріплення та розширення теоретичних знань студента;
 • подальший розвиток у студента навичок самостійної творчої науково-дослідної роботи;
 • закріплення у студента навичок у використанні літературних джерел, методичних, нормативних та інструктивних матеріалів;
 • поглиблене вивчення і розробка однієї з економічних проблем та подальший розвиток здатностей і практичних умінь з обліку, аналізу та аудиту (контролю) виробничо-господарської діяльності підприємства;
 • виявлення рівня підготовки студента до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва.

Завданнями кваліфікаційної роботи є:

 • закріплення теоретичних знань та навичок під час роботи з літературою та вивчення процесу обліку, аналізу і аудиту (контролю) конкретного підприємства;
 • застосування цих знань до критичної оцінки обсягу, форм і методів обліку, аналізу, аудиту (контролю) з позиції їх відповідності потребам певних користувачів;
 • визначення проблем в організації та методиці обліку, аналізу, аудиту (контролю) і пропонування шляхів їх вирішення;
 • відображення відмінностей одержаних результатів від відомих раніше, визначення елементів новизни.

Представлена до захисту кваліфікаційна робота повинна показати вміння автора коротко, логічно та аргументовано викладати матеріал і передбачає:

 • науковий пошук та визначення теоретичних основ проблеми, яка розглядається;
 • систематизацію, закріплення та розширення теоретичних та практичних знань з обліку, економічного аналізу і аудиту та їх застосування при вирішенні конкретних науково-дослідних завдань;
 • розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння методикою наукових досліджень при вирішенні обліково-аналітичних проблем. Використання економіко-математичних методів та комп’ютерних програм повинно бути обов'язковою компонентою інструментарію магістра-дослідника;
 • узагальнення результатів дослідження та обґрунтування висновків і рекомендацій щодо удосконалення діючих методик;
 • виявлення підготовленості студента до самостійної роботи у навчальній, практичній або науково-дослідній діяльності.

При написанні кваліфікаційної роботи необхідно використовувати як загальнонаукові методи теоретичного узагальнення (методи діалектичної й формальної логіки), так і специфічні методи економічного дослідження (економіко-статистичні та економіко-математичні).

Кваліфікаційна робота виконується індивідуально за затвердженою тематикою, яка розробляється та затверджується кафедрою обліку та оподаткування. Як правило, основу кваліфікаційної роботи складає консультаційний проект по розв`язанню конкретного наукового завдання.

Робота повинна відповідати таким вимогам:

 • виконуватися на конкретних матеріалах, зібраних протягом практик, які проходить студент за період навчання в університеті;
 • містити розроблені студентом реальні пропозиції, які екзаменаційна комісія  могла б рекомендувати до впровадження;
 • результати роботи можна було б включити до наукового звіту кафедри;
 • з теми кваліфікаційної роботи студенту необхідно мати дві одноосібних (або у співавторстві з науковим керівником) публікації та два виступи на науково-практичних конференціях. Головна мета даних методичних рекомендацій надання практичної допомоги студентам денної та заочної форм навчання у підготовці, оформленні та захисті кваліфікаційних робіт.

При оформленні пояснювальної записки слід виконувати вимоги ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки», стандарту підприємства СТП 3-97 «Вимоги до оформлення пояснювальної записки до курсових і дипломних робіт», а також вимоги цих «Методичних рекомендацій».

Кваліфікаційна робота повинна мати практичну значимість. Написання роботи передбачає формування і вирішення реальних і найбільш актуальних для конкретного підприємства теоретичних і практичних завдань. Можливість використання матеріалів кваліфікаційної роботи на практиці підтверджується довідкою чи листом підприємства.

Дані «Методичні вказівки» містять порядок, хід виконання і захисту кваліфікаційної роботи, а також загальні вимоги до написання пояснювальної записки.

 

 

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми .

Державна атестація магістра передбачає захист кваліфікаційної роботи.

Типова схема послідовних етапів написання кваліфікаційної роботи:

– вибір та затвердження теми (на засіданні кафедри та наказом по університету);

– складання, узгодження з науковим керівником та затвердження завідувачем кафедри індивідуального завдання на виконання кваліфікаційної роботи;

– критичний аналіз нормативно-правової бази інформації та спеціальної літератури з проблем, що розглядаються;

– збір, обробка, систематизація і науковий аналіз фактографічної інформації, яка міститься у статистичних збірниках, аналітичних звітах міжнародних і національних науково-дослідних центрів, а також в системі обліку та звітності конкретних підприємств, організацій і установ;

– формулювання висновків на основі наукової аргументації;

– обґрунтування рекомендацій і пропозицій, спрямованих на удосконалення методології та організації обліку, аналізу та аудиту, а також на підвищення ефективності діяльності;

– написання першого варіанту роботи та представлення його керівнику;

– усунення недоліків, внесення доповнень, написання остаточного варіанту роботи та її оформлення;

– подання роботи на кафедру для попереднього захисту;

– зовнішнє рецензування;

– подання роботи на кафедру;

– захист кваліфікаційної роботи на засідання екзаменаційної комісії.

Пропонований перелік тем кваліфікаційних робіт щорічно оновлюється кафедрою обліку та оподаткування. Орієнтована тематика кваліфікаційних робіт знаходиться на кафедрі.

Вибору теми передує ознайомлення зі спеціальною літературою з проблем обліку, аналізу, аудиту (контролю). Важливим є вивчення інформаційних видань: бібліографічних, реферативних та оглядових з метою економії часу дослідника.

Актуальність теми обґрунтовується описом і оцінкою сутності проблемної ситуації за дослідницьким напрямом.

Мета кваліфікаційної роботи визначає загальну стратегію наукового дослідження та конкретний напрямок наукового пошуку. Формування мети супроводжується визначенням конкретних завдань, які передбачається вирішити відповідно до поставленої мети. Одночасно формулюється наукова новизна і практична значущість результатів дослідження, тобто робоча гіпотеза.

Вибір рішень – це завдання студента, який як автор роботи, відповідає за їх прийняття, правильність отриманих результатів та достовірність представленої інформації, а керівник направляє студента та допомагає оцінити можливі варіанти рішень.

Пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів, реферативних журналів, бібліографічних довідників, засобів Інтернету. В процесі підготовки до написання кваліфікаційної роботи підбираються і вивчаються літературні джерела, складається бібліографія. Особливу увагу необхідно приділити періодичним виданням і засобам Інтернету, де оперативно публікуються результати наукових досліджень працівників та фахівців галузі.

Методика вивчення літературних джерел як основа наукового дослідження у кваліфікаційній роботі залежить від характеру та індивідуальних здібностей студента – загальноосвітнього рівня, його спеціальної підготовки, ерудиції та інших якостей. Проте доцільно дотримуватись загальних правил обробки літературних джерел. Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою (підручниками, науковими статтями, монографіями), а потім з прикладною. Ознайомлення з літературою включає огляд змісту, ознайомлення з вступом та анотацією. Розділи, які мають особливе значення для дослідження проблеми ретельно обробляються з точки зору наявності в них ідей і пропозицій для вирішення проблемних питань.

Аналітичний огляд літературних джерел є основою для складання плану роботи і методики дослідження. Самостійно складений план обговорюється з керівником, при необхідності уточнюється і затверджується ним.

Написання тексту роботи здійснюється відповідно до плану на основі критичного аналізу нормативно – правової інформації та спеціальної літератури по проблемі, яка досліджується, а також обробленої та систематизованої фактографічної інформації. В тексті наводяться необхідні бухгалтерські та аналітичні розрахунки, обґрунтовуються пропозиції та рекомендації, формулюються висновки.

Для захисту кваліфікаційної роботи необхідно:

– отримати відгук наукового керівника;

– отримати зовнішні рецензії, акт або довідку про впровадження результатів дослідження (Додаток П), рішення кафедри обліку та оподаткування про допуск до захисту.

Рекомендовано провести апробацію матеріалів дослідження (два виступи на наукових конференціях та дві опублікованих наукових статті).

 

 

2 ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ

 

Випускова кафедра обліку та оподаткування пропонує теми кваліфікаційних робіт за такими напрямами:

– бухгалтерський облік та фінансова звітність;

– податковий облік та звітність;

– управлінський облік;

– аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;

– аудит;

– бухгалтерський та податковий облік;

– бухгалтерський облік та аналіз;

– бухгалтерський облік та аудит (ревізія, контроль).

Перелік рекомендованих тем, який щорічно уточнюється випусковою кафедрою обліку та оподаткування та узгоджується з призначеним науковим керівником кафедри знаходиться на кафедрі.

Тематика кваліфікаційних робіт зумовлюється науковими проблемами, тематичними напрямками досліджень кафедри, запитами і замовленнями підприємств, організацій та відомств.

Студенту надається право запропонувати свою тему кваліфікаційної роботи з обґрунтуванням доцільності її розробки, узгодивши її з керівником та випускаючою кафедрою.

При виборі теми необхідно враховувати можливості одержання, обробки та використання інформаційних матеріалів, в тому числі зібраних під час перебування на переддипломній практиці на підприємстві чи в організації.

Студент може подати на розгляд керівнику тему кваліфікаційної роботи, яка запропонована керівництвом підприємства де працює (або проходив практику) студент та її результати будуть використані на підприємстві. При цьому в кваліфікаційній роботі розраховується очікуваний економічний ефект від наданих рекомендацій.

Для затвердження теми студент пише заяву на ім’я завідувача випускової кафедри, де вказує її назву та узгоджує тему роботи зі своїм науковим керівником. Зразок заяви наведено у Додатку А.

Після затвердження теми кваліфікаційної роботи студент разом з науковим керівником складають календарний план підготовки, написання, оформлення та захисту роботи, заповнюють та узгоджують завдання.

У процесі виконання кваліфікаційної роботи студент звітує про виконання кожного етапу завдання і разом з науковим керівником уточнює зміст та обсяг роботи.

 

 

3 СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

3.1 Загальна структура кваліфікаційної роботи

Рекомендується така орієнтовна структура дипломної роботи:

– вступна частина;

– основна частина;

– додатки.

Рекомендований обсяг роботи становить приблизно 100-120 друкованих сторінок формату А4.

Приблизний обсяг структурних складових тексту основної частини кваліфікаційної роботи:

– вступ – 3-5 сторінок;

– основний зміст роботи – 90-110 сторінок;

– висновки — 3-4 сторінки;

– перелік посилань – 3-5 сторінок.

 

3.2 Вступна частина

Вступна частина складається з таких структурних елементів:

– титульній аркуш;

– завдання на роботу;

– реферат;

– зміст;

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Титульний аркуш є першою сторінкою кваліфікаційної роботи і використовується як основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

а) назва міністерства і навчального закладу;

б) повна назва документа;

в) прізвища виконавця та відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

д) рік написання роботи.

Зразок оформлення титульного аркуша наведено у Додатку Б.

Завдання на кваліфікаційну роботу оформляється, як правило, на типографському бланку, виконаному на двох окремих сторінках і розміщується після титульного аркуша.

Зразок бланка завдання на кваліфікаційну роботу наведено у Додатку В.

Реферат призначений для ознайомлення з кваліфікаційною роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї роботи.

Кваліфікаційна робота магістра повинна містити два реферати. Один реферат виконується українською мовою. Реферат слід виконувати обсягом не більш, ніж 1800 друкованих знаків, і, бажано, щоб він розміщувався на одній сторінці формату А4. Реферат українською мовою має бути розміщений безпосередньо за завданням на кваліфікаційну роботу, починаючи з нової сторінки.

Другий реферат виконується англійською мовою (Summary). Реферат має бути розгорнутим, обсягом 1-2 сторінки машинописного тексту (до 1800 друкованих знаків) з інформацією про зміст і результати кваліфікаційної роботи.

Викладення матеріалу в рефераті повинно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

Реферат повинен містити:

– відомості про обсяг кваліфікаційної роботи, кількість рисунків, таблиць, додатків, кількість використаних джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, враховуючи додатки);

– текст реферату;

– перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відбивати подану у кваліфікаційній роботі інформацію у такій послідовності:

– об’єкт дослідження;

– мета роботи;

– методи дослідження та апарат (для науково-дослідницьких робіт);

– результати та значимість роботи.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті роботи, розміщують після тексту реферату. Перелік ключових слів повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Приклад складання реферату наведено у Додатку Д.

Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. Кваліфікаційна робота обов’язково має складний план, який включає вступ, 3-4 розділи, які поділяються на кілька параграфів, висновки, перелік посилань, назви додатків.

Приклад:

Завдання на кваліфікаційну роботу

Реферат

Summary

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

1 Назва першого розділу

1.1 Назва першого параграфа 1-го розділу

1.2 Назва другого параграфа

1.3 Назва третього параграфа

2 Назва другого розділу

2.1 Назва першого параграфа 2-го розділу

2.2 Назва другого параграфа

2.3 Назва третього параграфа

3  Назва третього розділу

3.1 Назва першого параграфа 3-го розділу

3.2 Назва другого параграфа

3.3 Назва третього параграфа

Висновки

Перелік посилань

Додаток А Назва додатка

Додаток Б Назва додатка

 

Приклад складання змісту наведено у Додатку Ж.

Усі прийняті у кваліфікаційній роботі малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті роботи наводять їх розшифровку. Однак, якщо кількість вживаних скорочень незначна, їх перелік дозволяється не складати. Приклад оформлення переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів наведено у Додатку Ж.

 

3.3 Основна частина

Структура основної частини роботи складається з таких елементів:

– вступ;

– розділи;

– висновки.

 

3.3.1 Вступ

Розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику кваліфікаційної роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага магістранта, оскільки предмет дослідження визначає тему кваліфікаційної роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Наукова новизна одержаних результатів. Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих здобувачем особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни.

Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни.

Апробація результатів кваліфікаційної роботи. Вказується, на яких наукових з’їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднені результати досліджень, що включені до кваліфікаційної роботи.

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Вказується з яких основних частин складається кваліфікаційна робота; вказується загальний обсяг сторінок, рисунків, таблиць, додатків, списку використаних джерел.

Вступ розташовують на окремих сторінках.

Зразок вступу наведено в Додатку Е.

 

3.3.2 Зміст кваліфікаційної роботи

Зміст кваліфікаційної роботи – це викладення відомостей про предмет (об’єкт) дослідження, що є необхідними і достатніми для розкриття сутності даної роботи (описання теорії, застосованих методів), та її результатів.

Основна частина кваліфікаційної роботи містить економічну необхідність та доцільність виконання обліково-аналітичного процесу за обраною темою, організацію і методологію обліку, аналізу та аудиту (контролю), застосування методичних прийомів та обліково-аналітичних (аудиторських) процедур під час обліку, аналізу і аудиту (контролю).

Основна частина складається з трьох розділів. Перший – теоретичний, розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел. Другий та третій розділи – носять аналітико-дослідницький та проектно-рекомендаційний характер. Вони містять матеріал проблемного чи дискусійного характеру, а також аргументовану позицію автора роботи, наукову новизну розкриття теми дослідження із застосуванням сучасних методик, власні методичні розробки з апробацією на матеріалах діючих підприємств, конкретні реальні пропозиції для вирішення проблеми.

У першому (теоретико-аналітичному) розділі (25-30% обсягу основного тексту роботи) подається огляд літературних джерел стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Перший розділ структурно складається з 3-4 підрозділів. Він повинен дати системний виклад сучасних уявлень про предмет дослідження. До цього розділу слід включати тільки ті матеріали, які мають безпосереднє відношення до теми роботи, обов’язково наводити посилання на використані джерела (відповідно до переліку посилань, який подається в кінці роботи). Посилання відображаються у квадратних дужках [3, с. 25] або [3, С. 25 – 26].

Розділ слід завершити короткими висновками за основними питаннями, що розглядалися в усіх пунктах, але не виділяти окремо у кінці розділу словами «висновки до розділу».

У другому розділі (35 – 45%) студент повинен виконати ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах конкретного підприємства, установи, організації.

У цьому розділі можна виділити 3-5 відносних самостійних підрозділів.

Перший підрозділ повинен починатися з характеристики галузевої належності об'єкта дослідження, територіально-адміністративного розміщення, відомчого підпорядкування, форми власності та форми господарювання, спеціалізації, кооперативних зв'язків, особливостей технології, розмірів виробництва, організаційної структури, технічної оснащеності, забезпеченості робочою силою, ефективності використання виробничих ресурсів, загальних показників ефективності господарювання, фінансового стану, організації управління, економічної, обліково-фінансової та контрольно-ревізійної роботи на підприємстві. Текстовий виклад повинен ілюструватися схемами, цифровими даними, таблицями, рисунками. Показники, які характеризують фінансово-економічну діяльність підприємства, бажано розглядати в динаміці за 3-5 років, забезпечуючи їх порівнянність. Бажано навести порівняння з показниками провідного підприємства галузі або ж з середніми показниками групи підприємств (району, тресту, об’єднання).

Наступні підрозділи роботи повинні бути більш конкретним, детально розкривати прикладні аспекти обраної теми (досліджується практичне розв’язання питання на прикладі конкретного підприємства (установи), постановка поточної облікової, аналітичної і контрольної роботи).

У загальному вигляді матеріал розділу рекомендується викладати у такій послідовності (напрям дослідження організації облікової роботи).

– особливості економічного розвитку на базовому підприємстві;

– стан об’єкту дослідження на підприємстві або організації;

– висвітлення проблем з об'єкту дослідження;

– пропозиції з вирішення проблем (коли дослідження носить комплексний характер) наприклад, «Особливості обліку і аналіз основних засобів…», або «Облік і аудит виробничих фондів…».

У третьому розділі (30 – 45%) кваліфікаційної роботи слід розкрити результати проведеного дослідження, підкріплені логічною системою викладу фактичного матеріалу, розрахунків, таблиць, схем, діаграм, графіків тощо.

У цьому розділі студенту потрібно довести, що запропоновані заходи повинні спричинити позитивний вплив на збільшення таких кінцевих результатів діяльності.

Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на дослідженні, проведеному у другому розділі кваліфікаційної роботи. Невід’ємною частиною обґрунтування пропонованих студентом заходів має бути розрахунок економічної ефективності.

За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент – автор кваліфікаційної роботи.

Однією з ознак високої якості кваліфікаційної роботи є застосування економіко-математичних методів та електронно-обчислювальних машин як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

Тут же може бути узагальнений досвід провідних підприємств або перевірені пропозиції окремих авторів, викладені у вивчених раніше статтях і монографіях, і на основі цього зроблені висновки, а також розробляються та вносяться різні пропозиції, направлені на поліпшення роботи даного підприємства (установи) і взагалі на підвищення ефективності діяльності.

Враховуючи комплексний характер обраної теми, у даному розділі за результатами практичного розв’язання другого блоку питань формулюються пропозиції з вирішення проблем.

Наприклад, якщо обрана тема «Особливості обліку і аналіз основних засобів на…», то обліковий процес розглядається у другому розділі, а аналіз у третьому розділі. За результатами аналізу формулюються пропозиції до виявлених проблем.

 

3.3.3 Висновки

Висновки розміщують безпосередньо після викладення суті кваліфікаційної роботи, починаючи з нової сторінки.

У висновках підводять підсумки дослідження, формулюють та обґрунтовують пропозиції, визначаючи їх вагомість для удосконалення практики та розв'язання проблем, пов'язаних з управлінським, фінансовим та податковим обліком, аналізом і аудитом (або контролем). Висновок починається з невеликої преамбули (вступу).

Висновок повинен узгоджуватися з метою та завданнями кваліфікаційної роботи. Кожен висновок структурно містить констатуючу та конструктивну частини. Висновки повинні витікати з проведеного дослідження.

 

3.3.4 Перелік посилань

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині кваліфікаційної роботи наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Перелік джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні кваліфікаційної роботи), або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи:

 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT);
 • ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ);
 • ДСТУ6095:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації (ГОСТ 7.88–2003, MOD)»;
 • ДСТУ 7093:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами».

У списку використаної літератури кваліфікаційних робіт повинно бути не менше 5 наукових видань іноземною мовою (крім російської).

Зразок оформлення бібліографічного опису наведено у Додатку К.

 

3.4 Додатки

У додатках розміщують матеріал, який:

– є необхідним для повноти кваліфікаційної роботи, але включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

– не може бути послідовно розміщений в основній частині кваліфікаційної роботи через великий обсяг або способи відтворення.

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми роботи, а саме:

– пояснювальна записка;

– окремі первинні документи;

– облікові регістри;

– форми звітності;

– аналітичні (розрахункові) таблиці;

– документи аудиторської перевірки;

– опис алгоритмів і програм розв'язання задач на ПК, які розроблені у процесі роботи над дослідженням;

– ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформлюються як продовження роботи. Розташовуються у послідовності їх появи по тексту кваліфікаційної роботи (Додаток Н).

 

 

4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

4.1 Загальні вимоги

Роботу, як правило, друкують на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 × 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали, використовуючи шрифти текстового редактора Word Times New Roman (Cyr), кегель – 14, колір печаті чорний. Не дозволяється в тексті виділень напівжирним та курсивом.

Кваліфікаційна робота виконується українською мовою, але, за бажанням студента, після узгодження з проректором з навчальної роботи, дозволяється виконання роботи та її захист іншою мовою.

Обсяг кваліфікаційної роботи визначається відповідною кафедрою з урахуванням повного розкриття обраної теми. До визначеного загального обсягу кваліфікаційної роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів кваліфікаційної роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Текст кваліфікаційної роботи з книжковою орієнтацією слід друкувати, додержуючись такої ширини полів:

По верхньому і нижньому краю – 20мм,

По лівому краю – 30 мм,

По правому краю – 15 мм.

Для альбомної орієнтації:

По верхньому краю – 30мм,

По  нижньому краю – 15 мм.

По лівому і правому краю – 20 мм,

 

Дозволяється вписувати в текст кваліфікаційної роботи від руки тушшю або пастою (чорного кольору) окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту, а розмір (по висоті) – не меншим за розмір шрифту усього тексту. Надрядкові та підрядкові індекси, показники степенів тощо можуть бути інших розмірів, але висотою не менше 2 мм.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання кваліфікаційної роботи, можна виправляти шляхом підчищення або затушовування спеціальним білилом («коректором»), поверх якого на тому ж місці вписується правильний текст або окремі знаки. На одній сторінці допускається не більше п’яти таких виправлень. Виправлення повинно бути такого ж кольору, як і основний текст.

Під час виконання кваліфікаційної роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості тексту.

Структурні елементи “ЗАВДАННЯ”, “РЕФЕРАТ”, “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ”. “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, «ДОДАТКИ» не нумерують, а їх назви використовують у якості заголовків структурних елементів. Кожен структурний елемент кваліфікаційної роботи повинен починатись з нової сторінки.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів кваліфікаційної роботи і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами, не підкреслюючи, без крапок в кінці.

Наприклад:

 

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів кваліфікаційної роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту кваліфікаційної роботи і дорівнювати п’яти знакам.

Наприклад:

 

1.3 Особливості нормативно-правової бази з організації обліку і аналізу основних засобів

 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовку розділу не допускаються.

Відстань між заголовками і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два рядки.

Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Оформлення тексту, рисунків і таблиць за машинного способу їх виконання повинно відповідати вимогам цих стандартів з урахуванням можливостей комп’ютерної техніки.

 

4.2 Нумерація сторінок

Сторінки кваліфікаційної роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок кваліфікаційної роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Завдання на кваліфікаційну роботу включають до загальної нумерації сторінок. Завдання враховують як дві сторінки. Номери сторінок на завданні не проставляють.

Реферат і текст змісту також включають до загальної нумерації сторінок. Номери сторінок на них не проставляють.

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок кваліфікаційної роботи.

Нумерація повинна проставлятись зі вступу.

 

4.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти кваліфікаційної роботи слід нумерувати арабськими цифрами.

Розділи кваліфікаційної роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання змісту кваліфікаційної роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.

4.4 Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у кваліфікаційній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у кваліфікаційній роботі.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у кваліфікаційній роботі мають відповідати вимогам стандартів «Единой системы конструкторской документации» та «Единой системы программной документации». Не дозволяються кольорові креслення, рисунки, графіки, схеми, їх краще подавати у вигляді чорно-білої штриховки.

Фотознімки розміром менше, ніж формат А4, мають бути наклеєні на аркуш білого паперу формату А4.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (під рисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом "Рис. __" , яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних.

Наприклад:

Рис. 2.1 Динаміка фінансових ресурсів

 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рис. 2.1 – перший рисунок другого розділу (Додаток Л).

 

4.5 Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць (див. рисунок 1).

 

 

Рядки (горизонтальні рядки)

Підзаголовки граф

Боковик (графа для заголовків рядків)

Графи (колонки)

Шапка

Заголовки граф

Таблиця 1.2

___________________________________

(назва таблиці)

Рис. 1 Структурна схема таблиці

 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше або на наступній сторінці. На номер таблиці мають бути посилання в тексті кваліфікаційної роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад:

таблиця 3.1 – перша таблиця третього розділу (див. Додаток М).

 

Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею по центру строки. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

В правому верхньому кутку таблиці над заголовком розташовується напис «Таблиця» з вказівкою номера таблиці. Знак № перед цифрами не ставиться.

При перенесенні таблиці на другу сторінку над другими її частинами пишуть слова «Продовження табл. 2.3». Графи таблиці повинні бути пронумеровані. В тексті обов’язково повинно бути посилання на таблицю.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю розділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її шапку і боковик.

При поділі таблиці на частини допускається її шапку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери розміщуючи їх по центру, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком.

Підзаголовки що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті із зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

Якщо таблиця складена на основі власних досліджень, то про це слід вказати у примітці, якщо ж вона взята із літературних джерел, то обов’язково зробити посилання на джерело. Текст в усіх таблицях та цифровий матеріал необхідно подавати, використовуючи шрифти текстового редактора Word – Times New Roman (Cyr), кегель – 12, колір печаті чорний, міжрядковий інтервал 1,0. Не дозволяється в таблицях виділень напівжирним та курсивом.

Якщо обсяг таблиці більше, ніж півтори сторінки, то її необхідно подавати у додатках.

 

4.6 Переліки

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліками ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Наприклад:

Напрями вибуття основних засобів

а) передача іншим юридичним або фізичним особам;

б) списання (ліквідація) через невідповідність критеріям визнання активом;

1) фізичний або моральний знос;

2) знищення в наслідок надзвичайних подій;

 

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня (тобто подвійний абзац).

 

4.7 Примітки

Примітки розміщують у кваліфікаційній роботі за необхідністю пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Слово “Примітка” друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюючи, після слова “Примітка” ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Наприклад:

 

Примітка. _____________________________________________________ ____________________________________________________________________

 

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітки» ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери додають текст примітки.

Наприклад:

 

Примітки:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

 

4.8 Виноски

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблиці, допускається оформляти виносками.

Виноски позначають надрукованими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою. Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки.

Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

Текст виноски розміщують під таблицею або в кінці сторінки, відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30 – 40 мм проведеною з лівого боку сторінки. Текст виноски починають з абзацного відступу і друкують за машинописного способу виконання кваліфікаційної роботи через один інтервал, за машинного способу – з мінімальним міжрядковим інтервалом.

 

4.9 Формули та рівняння

Формули та рівняння розташовують після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння у кваліфікаційній роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу чи числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки.

Наприклад:

 

Цитата в тексті: «Відомо, що співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості (Кс.) складає…»

 

,                                                          (3.1)

 

де  – дебіторська заборгованість;

– кредиторська заборгованість.

 

Всі формули друкуються у «Редакторі формул», який знаходиться у програмі Word. Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак “×”. Формули, що йдуть одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

 

4.10 Посилання

Посилання в тексті кваліфікаційної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у роботах [1–5] ...», або вказуючи сторінку [3, С. 25–28]. Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слід писати: ”... у розділі 3...”, ”... дивись 2.1 ...“, “... за 3.3...”, “... відповідно до 2.3. ...”, “... на рис. 1.2 ...“, або “... на рисунку 1.2 ...”, “... у таблиці 3.2 ...”, “... (див. 3.2) ...”, “... за формулою (3.1)...”, “... у рівняннях (1.3) - (1.2)...”, “... у додатку Б...”.

Кваліфікаційна робота магістра у списку використаної літератури повинна містити не менше 5 наукових видань іноземною мовою (крім російських).

 

4.11 Титульний аркуш

У верхній частині аркуша великими літерами вказуються відомості про вищий навчальний заклад (ВНЗ) містять:

– назву міністерства, до системи якого належить ВНЗ,

– повну назву ВНЗ.

Нижче вказується назва факультету, та ще нижче – повна назва кафедри, на якій виконується кваліфікаційна робота.

Слова «Кваліфікаційна робота» друкують маленькими літерами, крім першої, посередині рядка. Розмір літер повинен становити 16пт.

Слова «магістра» друкують на рядок нижче маленькими літерами посередині рядка. Розмір літер повинен становити 14пт.

Назву роботи друкують маленькими літерами, крім першої. Розмір літер повинен становити 14пт.

Під назвою кваліфікаційної роботи по правому краю аркуша вказуються наступні відомості: курс, група, назва спеціальності та прізвище виконавця; прізвище наукового керівника та прізвище рецензента.

Підписи і дати підписання рекомендується виконувати чорнилами, тушшю, або пастою.

Переноси слів у заголовках титульного аркуша не допускаються.

Рік складання кваліфікаційної роботи вміщують посередині рядка в нижній частині титульного аркуша.

Зразок оформлення титульного аркуша наведено у Додатку Б.

 

4.12 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку.

Зразок оформлення переліку наведено у Додатку И.

 

4.13 Додатки

Додатки слід оформляти, як продовження кваліфікаційної роботи на її наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковане слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток. Приклад оформлення додатка представлено у Додатку Н.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток Б і т.д.. Один додаток позначається, як Додаток А.

Додатки повинні мати спільну з рештою кваліфікаційної роботи наскрізну нумерацію сторінок.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка відповідно до вимог. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ Додатка А; Ж.3.1 – підрозділ 3.1 Додатка Ж; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 Додатка Д.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Д.3 – третій рисунок Додатка Д.

 

 

5 ПРОЦЕДУРА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Виконання кваліфікаційної роботи включає такі основні етапи:

а) вибір теми та отримання завдання на кваліфікаційну роботу;

б) робота безпосередньо над змістом:

1) опрацювання літературних джерел;

2) підготовка необхідних даних практичного характеру;

3) написання тексту кваліфікаційної роботи;

4) оформлення роботи за відповідними нормами;

в) отримання відгуку наукового керівника;

г) проходження нормоконтролю;

д) отримання рецензії на кваліфікаційну роботу від фахівців;

е) захист кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота виконується протягом трьох семестрів навчання. Для оформлення кваліфікаційної роботи студентові надається час, згідно з навчальним планом, перед поданням кваліфікаційної роботи до захисту.

Студенти обирають напрямок наукового дослідження та узгоджують орієнтовну тему кваліфікаційної роботи з науковим керівником на початку вересня поточного року, згідно із затвердженим графіком навчального процесу.

Завідувач кафедри готує наказ про затвердження вибраних студентами тем кваліфікаційної робіт і призначення наукового керівника кожної роботи.

Студент може вдосконалити або змінити назву своєї кваліфікаційної роботи протягом навчального року, але не пізніше, ніж за три місяці до терміну подання завершеної роботи на кафедру.

Після затвердження теми керівник кваліфікаційної роботи видає студентові завдання на виконання кваліфікаційної роботи.

Протягом навчання студенти збирають та опрацьовують інформацію, що має відношення до проблем, які піднімаються в кваліфікаційній роботі.

Науковий керівник кваліфікаційної роботи дає рекомендації щодо джерел інформації. Для допомоги студентам у написанні кваліфікаційної роботи в разі необхідності можуть залучатися консультанти з числа фахівців підприємства, або провідних учених науково-дослідних та вищих навчальних закладів.

За правильність розрахунків та зроблених на їх основі висновків відповідальність несе студент – автор кваліфікаційної роботи та науковий керівник.

Для забезпечення рівномірної роботи магістранта кафедра встановлює наступні контрольні терміни:

 

№ п/п

Період

Назва роботи

Виконавець

1

За 9 місяців до захисту

Вибір та затвердження теми кваліфікаційної роботи

Магістрант, науковий керівник

1

За 7-8 місяців до захисту

Виконати постановку завдань, висунути основні гіпотези та сформулювати концептуальну та математичну моделі

Магістрант, науковий керівник

2

За 6 місяців до захисту (до початку практики)

Виконати постановку завдань, висунути основні гіпотези та сформулювати концептуальну та математичну моделі

Магістрант, науковий керівник

3

За 5 місяців до захисту

Збір фактичних даних, верифікація та апробація моделей

Магістрант

4

За 4 місяці до захисту

Перший попередній захист роботи: обговорення результатів теоретичних досліджень та практичних напрацювань за участю провідних фахівців кафедри. Необхідно мати:

 • титульну сторінку
 • завдання
 • зміст
 • вступ
 • перший розділ
 • перелік посилань

Магістрант

5

За 2-3 місяці до захисту

Аналіз та інтерпретація отриманих результатів, оформлення роботи.

Магістрант

6

За 1 місяць до захисту

Другий попередній захист роботи, отримання рецензій та відгуків. Оформлення допуску до захисту.

Магістрант

 

 

На завершену роботу науковий керівник складає і підписує відгук (Додаток Р), у якому відображаються:

– актуальність дослідження;

– характеристика кожного розділу роботи;

– рівень використання автором теоретичних знань для розв'язання конкретних практичних завдань;

– глибина і комплексність аналізу досліджуваних проблем;

– прогресивність і ефективність запропонованих заходів;

– основні методи дослідження;

< >недоліки. 

 

 

6 ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Порядок захисту кваліфікаційної роботи регламентується «Положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у Запорізькому національному університеті» від 29.12.2015р.

Персональний склад членів екзаменаційної комісії та екзаменаторів затверджується наказом ректора не пізніше ніж за місяць до початку роботи комісії. Кількість членів екзаменаційної комісії становить п’ять осіб, включаючи заступника голови екзаменаційної комісії. Захист кваліфікаційної роботи проходить на відкритому засіданні екзаменаційної комісії.

До захисту випускних кваліфікаційних робіт чи складання кваліфікаційних екзаменів допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі вимоги навчального плану та програм зі спеціальності (напряму), на підставі наказу ректора. Дата захисту кваліфікаційних робіт зазначається у графіку засідань екзаменаційної комісії. Цей графік затверджується ректором університету й доводиться до відома голови, членів екзаменаційної комісії і студентів.

Проведення засідання екзаменаційної комісії при захисті випускної кваліфікаційної роботи включає:

- оголошення головою або членом екзаменаційної комісії прізвища, імені та по батькові здобувача вищої освіти, теми його випускної кваліфікаційної роботи;

- оголошення навчальних досягнень здобувача вищої освіти (наукових, творчих, рекомендацій випускової кафедри);

- доповідь здобувача вищої освіти у довільній формі про сутність випускної кваліфікаційної роботи, основні технічні (наукові) рішення, отримані результати та ступінь виконання завдання. При цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації доповіді: обов’язковий графічний матеріал випускної кваліфікаційної роботи, визначений завданням до підготовки випускної кваліфікаційної роботи, слайди, мультимедійні проектори, аудіо-, відеоапаратура тощо;

- демонстрацію експерименту; залежно від часу, який необхідний для демонстрації експерименту в повному обсязі, або можливості розміщення експериментального обладнання, макетів, зразків тощо демонстрація може проводитися або безпосередньо на засіданні екзаменаційної комісії або напередодні захисту в лабораторії, де знаходиться експериментальний зразок, у присутності членів екзаменаційної комісії, яким головою екзаменаційної комісії доручено ознайомлення з експериментальною частиною випускної кваліфікаційної роботи;

- відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії;

- оголошення секретарем відгуку керівника випускної кваліфікаційної роботи або виступ керівника зі стислою характеристикою роботи випускника в процесі підготовки випускної кваліфікаційної роботи;

- оголошення секретарем рецензії на випускну кваліфікаційну роботу;

- відповіді здобувачів вищої освіти на зауваження керівника випускної кваліфікаційної роботи та рецензента;

- оголошення голови екзаменаційної комісії про закінчення захисту.

Кваліфікаційні роботи, що містять особливо цінні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані екзаменаційною комісією для опублікування або для доповідей і повідомлень на науково-теоретичних або науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах. Окремі кваліфікаційні роботи можуть бути рекомендовані для використання в навчальному процесі.

Студенти, які не захистили кваліфікаційні роботи не мають права на отримання диплома магістра з економіки. Таким студентам видається лише довідка про проходження навчання в університеті.

Здобувачі, які одержали незадовільні оцінки, мають право повторно, після доопрацювання, представити роботу до захисту не раніше ніж через рік (протягом 3-х років після завершення навчання).

Доповідь повинна відображати мету дослідження, його основні положення, наукову та практичну цінність, основні результати, висновки та пропозиції. Доповідь до захисту кваліфікаційної роботи, як правило, починається словами: «Шановний голово, шановні члени екзаменаційної комісії, шановні присутні! Вашій увазі пропонується стислий виклад змісту кваліфікаційної роботи, виконаної на тему (назва теми кваліфікаційної роботи)». Текст доповіді має розкривати суть, теоретичне і практичне значення проведеної роботи й базуватися на результатах наукових досліджень. Завершальні слова доповіді: «Доповідь закінчено, дякую за увагу».

Виступ може супроводжуватися візуальною презентацією із застосуванням технічних засобів (мультимедійний проектор).  Про це потрібно заздалегідь повідомити керівника кваліфікаційної роботи і подати заявку до відділу технічних засобів університету. Тривалість виступу до 15 хвилин.

 

 

7 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Оцінювання здійснюється за оформлення і зміст кваліфікаційної роботи та за захист кваліфікаційної роботи. Кожний блок оцінюється окремо і сумується для виведення підсумкової оцінки.

Критерії оцінювання знань студентів при захисті кваліфікаційної роботи:

 

 1. Кваліфікаційна робота – 40 балів

1.1.

Оформлення кваліфікаційної роботи:

10 балів

1.1.1

Відповідність змісту роботи поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи

4

1.1.2

Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок

4

1.1.3

Наявність та якість оформлення додатків до магістерської роботи та відповідність їх оформлення встановленим критеріям (вимогам)

2

1.2.

Вимоги до змісту кваліфікаційної роботи:

30 балів

1.2.1

Якість і глибина виконання поставлених завдань

10

1.2.2

Наявність, системність і глибина особистого аналізу діяльності об’єкта дослідження

10

1.2.3

Наявність та якість самостійного магістерського дослідження

10

2. Захист кваліфікаційної роботи – 60 балів

2.1.

Глибина оволодіння теоретичними та практичними аспектами роботи

20

2.2.

Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти сутність і результати магістерської роботи

20

2.3.

Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання членів комісії, здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди

20

 

Результати виконання кваліфікаційної роботи оцінюються за наступною схемою:

 

Оформлення роботи

Зміст роботи

Захист роботи

Сума

10

30

60

100

 

 

Якість виконання кваліфікаційної роботи оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів, а результати її захисту – в діапазоні від 0 до 60 балів. 31

Кожний блок оцінюється окремо і сумується для виведення підсумкової оцінки, яка переноситься у відомість за стобальною шкалою з наступним переведенням балів до національної шкали та шкали ECTS.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою ECTS

За шкалою  університету

За національною шкалою

A

90 – 100 (відмінно)

5 (відмінно)

B

85 – 89 (дуже добре)

4 (добре)

C

75 – 84 (добре)

D

70 – 74 (задовільно)

3 (задовільно)

E

60 – 69 (достатньо)

FX

35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання)

2 (незадовільно)

F

1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

 

 

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою оцінку кваліфікаційної роботи визначає екзаменаційна комісія. Її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості кваліфікаційної роботи:

– актуальність обраної теми, чіткість формулювання мети і завдань дослідження;

– структура й логіка побудови змісту кваліфікаційної роботи;

– якість і глибина теоретичного, методологічного та практичного аналізу проблеми;

– наявність критичного огляду літературних джерел та наукової полеміки;

– актуальність і обґрунтованість заходів, що пропонуються;

– дотримання вимог до оформлення кваліфікаційної роботи;

– наявність та інформаційна змістовність ілюстративних матеріалів для захисту кваліфікаційної роботи;

– адекватність економіко-математичних моделей та методів, що використовуються для вирішення завдань, поставлених у роботі;

– змістовність повідомлення про основні результати дослідження;

– правильність та чіткість відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії;

– зауваження і пропозиції, що містяться в зовнішній рецензії та у відгуку наукового керівника.

Основні умови одержання оцінки:

Відмінно. Кваліфікаційна робота є бездоганною:

– містить елементи наукової новизни;

– має практичне значення;

– доповідь логічна і стисла, проголошена вільно й зі знанням справи;

– відгук і рецензія позитивні;

– відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії правильні.

Добре. Тема кваліфікаційної роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру:

– в теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні джерела;

– елементи новизни та практичного значення чітко не представлені;

– недостатньо використані інформаційні матеріали організації, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку;

– доповідь логічна, проголошена досить вільно;

– відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії в основному правильні;

– кваліфікаційна робота оформлена в межах вимог.

Задовільно. Тема кваліфікаційної роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру:

– нечітко сформульована мета магістерської роботи;

– теоретичний розділ не має критичного аналізу підходів до вирішення проблем, що охоплює тема, носить описовий характер;

– в аналітичній частині є надмірна частина елементів описовості;

– добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований;

– заходи та пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо;

– рецензія і відгук містять окремі зауваження;

– доповідь прочитана за текстом;

– не всі відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії правильні або повні;

– є зауваження щодо оформлення кваліфікаційної роботи.

Незадовільно. Тема кваліфікаційної роботи розкрита поверхово.

Мають місце такі недоліки:

– нечітко сформульована мета кваліфікаційної роботи;

– розділи не пов'язані між собою;

– відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел;

– аналіз виконаний поверхово, або відсутній;

– запропоновані заходи з аналізу не результативні, економічне обґрунтування відсутнє.

Крім того, мають місце недоліки в оформленні кваліфікаційної роботи. Ілюстрації до захисту відсутні. Доповідь прочитана за готовим текстом. Відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії неточні, неповні або відсутні.

Кваліфікаційна робота до захисту не допускається, якщо вона:

– представлена науковому керівнику на перевірку з порушенням термінів встановлених графіком навчального процесу;

– написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету;

– виконана не самостійно;

– структура не відповідає вимогам;

– зміст кваліфікаційної роботи не розкриває її теми;

– не переплетена та недбало оформлена;

– відсутня зовнішня рецензія або відгук наукового керівника.

 

Додаток А

Зразок заяви на кваліфікаційну роботу

 

Завідувачу кафедри обліку та оподаткування економічного факультету ЗНУ Шмиголь Н.М.

Студента (ки)  економічного  факультету

_____  курсу,    групи  _____________________

Спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і аудит»

________________________________________

(ПІБ повністю)

Міський тел. _____________________________

Моб. телефон ____________________________

Е-mail __________________________________

 

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу затвердити тему кваліфікаційної роботи ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ і затвердити науковим керівником ____________________________________________________________________

 

 

 

Дата_________                            ______________

                                                                                        (підпис)

 

 

Погоджено:

Науковий керівник

Дата_________                                    ______________

                                                                                       (підпис)

 

 

Завідувач кафедри:   Шмиголь Н.М.

Дата_________                                                             ______________

                                                                                                                     (підпис)

 

 

Додаток Б

Зразок оформлення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра обліку та оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційна робота

магістра

на тему: Організація обліку та аналіз оплати праці на ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент 2  курсу,  групи   8.0716

Спеціальності 071  «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і аудит»

А.М. Іванова

Керівник:    к.е.н.,   доцент    Пєтрова В.В.

Рецензент:   к.е.н.,   доцент   Сідоров М.Ф.

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016

 

Додаток В

Зразок завдання на кваліфікаційну роботу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Факультет  економічний

Кафедра  обліку та оподаткування

Рівень вищої освіти магістр

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і аудит»

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри _________ Н.М. Шмиголь

 «___»___________ 201_ р.

 

 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

 

Івановій Анні Михайлівні

 

1. Тема роботи: Організація обліку та аналіз оплати праці на ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирів»

керівник роботи Пєтрова В.В., к.е.н., доцент,

затверджені наказом ЗНУ від 25.09.2016 р., № 1808-с.

2. Строк подання студентом роботи  25.11.2016

3. Вихідні дані до роботи: спеціальна література, законодавчі та нормативні акти, статистичні дані, дані фінансової звітності підприємства.

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): дослідити теоретичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління розрахунками з оплати праці; вивчити особливості обліку оплати праці на ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирів»; проаналізувати стан розрахунків  оплати праці на ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирів».

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

1

к.е.н., доцент Пєтрова В.В.

05.10.2016

05.10.2016

2

к.е.н., доцент Пєтрова В.В.

25.10.2016

25.10.2016

3

к.е.н., доцент Пєтрова В.В.

20.11.2016

20.11.2016

 

 

7. Дата видачі завдання: 27.09.2015 р.

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів кваліфікаційної 

роботи

Строк  виконання етапів роботи

 

Примітка

1.

Складання плану роботи, підбір літератури

30.09.2016

виконано

2.

Написання вступу

01.10.2016

виконано

3.

Виконання першого розділу

05.10.2016

виконано

4.

Виконання другого розділу

25.10.2016

виконано

5.

Виконання третього розділу

20.11.2016

виконано

6.

Написання висновків

25.11.2016

виконано

7.

Оформлення роботи, одержання відгуку та рецензії

28.11.2016

виконано

8.

Подання роботи на кафедру

01.12.2016

виконано

 

 

 

Студент _____________________      А.М.Іванова

                                                      ( підпис )

Керівник роботи ______________     В.В. Пєтрова

                                                      ( підпис )

 

 

Нормоконтроль пройдено

 

Нормоконтролер _____________      В.П. Хоменко

 

 

Додаток Д

Зразки оформлення рефератів

РЕФЕРАТ

 

Кваліфікаційна робота: 117с., 4 рис., 17 табл., 4 додатка, 69 джерел.

Об’єкт дослідження - процес обліку, форми та методи контролю операцій з грошовими коштами та розрахунками в Управлінні агропромислового розвитку Куйбишевської районної державної адміністрації Запорізької області.

Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку і контролю операцій з грошовими коштами та розрахунками державних підприємств Міністерства аграрної політики.

Методи дослідження: системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів. Під час виконання дослідження використано загальнонаукові методи пізнання: історичний метод, методи індукції та дедукції, термінологічного аналізу, теоретичного узагальнення і порівняння; методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний метод.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку та підвищенням ефективності контролю грошових коштів і розрахунків. У процесі дослідження отримано такі наукові результати, яким притаманна наукова новизна:

набули подальшого розвитку:

< > тлумачення категорії “грошові кошти” як доходи та надходження ресурсів, виражених у готівковій та/чи безготівковій грошовій формах, які постійно беруть участь у господарській діяльності підприємства та можуть перебувати у формі грошових купюр, “безготівкових грошей”, цінних паперів, грошових і платіжних документів; інтерпретація поняття “розрахунки” як відносини суб’єктів господарювання з приводу зобов’язань та прав, які виникли у процесі діяльності при укладанні договорів по товарних і нетоварних операціях та мають бути погашені у грошовій або іншій формах; 

 

ГРОШОВІ КОШТИ, РОЗРАХУНКИ, КОНТРОЛЬ, РЕВІЗІЯ, КАСА, ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО, ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД, СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД, ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ

SUMMARY

 

Qualifying work: 117 pp., 4 fig., 17 tab., 4 annex, 69 references.

The object of study is accounting process, forms and methods of cash and calculations transactions control at the Agricultural Development Office of the Kuibyshev District Administration of Zaporozhye region

The purpose of the qualification work is to justify of the theoretical regulations and work out practical recommendations to improve accounting and cash and calculations operations control of the enterprises of Ministry of Agriculture Policy.

Methods of research: a systematic approach to the study of economic events and processes. During research performance scientific methods of cognition were used: historical method, methods of induction and deduction, terminological analysis and comparison, theoretical generalization - for disclosure of the cash and accounts essence; cause-effect relationship methods and abstract-logical method.

The scientific novelty of the results consists in theoretical and methodical justification and solving of the complex issues which are connected with the improvement of accounting and increasing efficiency of cash and payments control. 

The study yielded the following scientific results, which are characterized by scientific innovation:

Got further development:

< >definition of the  "monetary funds" category as revenue and income resources, which are expressed in cash and/or non-monetary forms that constantly participate in economic activities and enterprises, which can be in the form of banknotes, "bank money", securities, cash and payment instruments;definition of the term "settlements" as business entities relations about the rights and obligations which have arisen during the process of concluding agreements on commercial and subsistence operations and must be repaid in cash or in other forms.

Додаток Е

Зразок вступу

ВСТУП

 

 

Економічний розвиток суспільства спричинив появу електронної форми грошей, яка відображає їх інформаційну функцію. За її допомогою можна не лише оцінити реальний стан підприємства, але також прогнозувати його розвиток, планувати роботу. Інформаційний характер і нові підходи до суті грошей через призму науки викликають необхідність перегляду процесу ведення бухгалтерського обліку та контролю операцій з грошовими коштами та розрахунками.

Будь-яке підприємство щоденно здійснює велику кількість розрахункових операцій зі своїми контрагентами, бюджетом, працівниками, власниками. У зв’язку із впровадженням Міжнародних стандартів фінансової звітності, нестабільністю законодавства та розвитком економіки саме операції щодо ведення обліку грошових коштів та розрахунків піддані найбільшим змінам. Тому наявність суперечливих питань та неузгодженостей при веденні обліку грошових коштів і розрахунків вимагає більш детального їх вивчення та пошуку єдиних шляхів вирішення цих проблем.

При аналізі поглядів на сутність грошових коштів і розрахунків було виявлено, що питання їх обліку і контролю досліджувались багатьма науковцями, а саме: А.М. Андросовим, С.Л. Березою, М.Т. Білухою, Ф.Ф. Бутинцем, А.С. Гальчинським, А.М.Герасимовичем, С.Ф. Головим, В.М. Жуком, Н.І. Ладутько, Г.Г. Кірейцевим, А.М. Кузьмінським, О.М. Петруком, Я.В. Соколовим, В.В. Сопком, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчуком та ін.

Удосконалення бухгалтерського обліку, застосування більш ефективної методики проведення аналізу та контролю грошових коштів і розрахунків на сьогодні залишається одним з найактуальніших питань, бо результати цих процесів є основою для ефективної діяльності господарюючого суб’єкта і його постійного розвитку.

Недостатня розробка теоретичних і методичних питань обліку та контролю грошових коштів і розрахунків, а також науково-теоретична і практична значимість вказаних проблем зумовили вибір теми магістерської роботи.

Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку і контролю операцій з грошовими коштами та розрахунками державних підприємств Міністерства аграрної політики.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені і вирішувалися такі завдання:

< > дослідити та внести пропозиції щодо уточнення понять “грошові кошти” і “розрахунки”; на основі проведеного дослідження виявити існуючі проблеми облікового їх відображення та контролю; вивчити розвиток форм розрахунків і їх вплив на процедури облікового відображення безготівкових розрахунків; визначити ефективні форми (способи) розрахунків і внести пропозиції з удосконалення обліку розрахункових операцій;вивчити методику і організацію контролю грошових коштів в установі.обґрунтовано, що використання банківських платіжних карток дає можливість зменшити рутинність роботи облікового персоналу, ефективно контролювати рух грошових коштів на рахунках у банку та полегшити отримання необхідної інформації внутрішніми користувачами;запропоновано план контролю за дотриманням касової та розрахунково-платіжної дисципліни в установі. Запропоновано в ході проведення перевірки використовувати відомість виявлених відхилень по обігу готівки на підприємстві та відомість виявлених відхилень по операціям з коштами з поточного рахунку;методику обліку банківських платіжних карток, яка дає змогу спростити процес обліку, зменшити рутинність роботи облікового персоналу, ефективно контролювати рух грошових коштів на рахунках у банку та полегшити отримання необхідної інформації внутрішніми користувачами;наведені шляхи підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи при проведенні ревізій та перевірок в бюджетних установах для прийняття ефективних управлінських рішень; тлумачення категорії “грошові кошти” як доходи та надходження ресурсів, виражених у готівковій та/чи безготівковій грошовій формах, які постійно беруть участь у господарській діяльності підприємства та можуть перебувати у формі грошових купюр, “безготівкових грошей”, цінних паперів, грошових і платіжних документів; інтерпретація поняття “розрахунки” як відносини суб’єктів господарювання з приводу зобов’язань та прав, які виникли у процесі діяльності при укладанні договорів по товарних і нетоварних операціях та мають бути погашені у грошовій або іншій формах; 

 

 

Додаток Ж

Зразок оформлення змісту кваліфікаційної роботи

ЗМІСТ

 

 

Завдання на кваліфікаційну роботу

Реферат

Summary

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ.............................................................................................................................7

1 Теоретичні основи організації обліку і аналізу основних засобів

промислових підприємств

1.1 Основні засоби як об'єкт наукового дослідження........................................... 10

1.2 Нормативно-правової бази з організації обліку основних засобів….……... 15

1.3 Методичні аспекти аналізу основних засобів підприємства...........................26

2 Організаційно - облікові аспекти основних засобів на ВАТ «Мотор Січ»

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства..............................40

2.2 Документування і господарських операцій з обліку основних засобів.........47

2.3 Облік основних засобів на підприємстві...........................................................67

2.4 Вдосконалення обліку основних засобів...........................................................74

3 Особливості аналізу наявності руху і технічного стану основних засобів

на ВАТ «Мотор Січ»

3.1 Аналіз наявності, руху та технічного стану основних засобів ……...……....81

3.2 Факторний аналіз основних виробничих фондів.............................................89

3.3 Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів ………..96

Висновки.....................................................................................................................97

Перелік посилань.....................................................................................................101

Додаток А Баланс....................................................................................................104

Додаток Б Звіт про фінансові результати..............................................................106

Додаток В Організаційна структура підприємства..............................................108

Додаток Д Показники фінансової стійкості підприємства ……………...……..110

 

Додаток И

Зразок оформлення переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

 

 

ЗУ – Закон України

КМУ – Кабінет Міністрів України

КЕП – коефіцієнт ефективності праці

МОП – міжнародна організація праці

ПДФЛ – податок з доходів фізичних осіб

тис. люд.-год. – тисяч людино – годин

тис. люд.-днів – тисяч людино – днів

тис. грн. – тисяч гривень

год. – годин

грн. – гривень

і т.д. – і так далі

% – відсотки

 

Додаток К

Зразок оформлення бібліографічних описів літературних джерел

 

Вказуючи літературне джерело – книгу, брошуру – необхідно подати інформацію в такому порядку: прізвище та ініціали авторів (якщо автор не вказаний, то вказуються відомості про інших осіб, що брали участь у випуску книги, а саме: редактора, упорядника або ін.), назва друкованого видання, місце видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок.

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV–V ст.; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична”; вип. 1).

2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К.: НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П'ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар, центр, 2007. —510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія “Формування здорового способу життя молоді”: у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний документ

1. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X.: Право, 2002 – . – Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

2. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006 – . – (Науково-документальна серія книг “Реабілітовані історією”: у 27 т. / голов, редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

3. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 4.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. – 125 с.

Матеріали

конференцій,

з'їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [“Молодь України і аграрна реформа”], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с.

2. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ  податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Словники

1. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

2. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

Законодавчі та

нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов, ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01 01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107 9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. — (Національні стандарти України).

Каталоги

1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006– . – (Серия “Нормативная база предприятия”).

Т. 5. – 2007. – 264 с.

Т. 6. – 2007. – 277 с.

2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

Бібліографічні покажчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. – Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Частина книги,

періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області, спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

Електронні ресурси

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko. htm.

 

Додаток Л

Зразок оформлення ілюстрації

 

«…Іншими словами, премія визначає необхідне збільшення прибутковості і висуває вимоги до економічного прибутку.

 

 

Вартість

Виграш

Премія

Вартість,

додана

синергією

 

Інвестиційна вартість об’єднаної компанії

 – інвестиційна вартість компанії ініціатора;

 

 – інвестиційна вартість компанії-цілі.

 

Рис. 2.1 Об’єднання, що створює вартість для акціонерів компанії-ініціатора

 

Реалізація алгоритму аналізу ефективності злиттів і поглинань повинна передбачати ще один важливий аспект кількісної оцінки синергії: необхідно…»

 

Додаток М

Зразок оформлення таблиці

 

 

 

Таблиця 3.8

Залежність середнього доходу магазину від маси об’єднання

Маса об’єднання ()

4

3

2

1

Червоний

1639,00

1883,90

1474,60

476,20

Жовтий

2458,20

2524,80

1877,13

963,00

Зелений

2048,80

2243,60

1500,20

390,40

Синій

2866,80

2945,60

2071,27

340,60

 

 

 

Додаток Н

Зразок оформлення додатка

 

Додаток О

Варіанти розміщення додаткового нового магазину

 

 

Рис О.1 Варіанти будівництва нового магазину

 

Додаток П

Зразок довідки про впровадження результатів дослідження

 

Довідка

про впровадження результатів кваліфікаційної роботи

 

 

 

Дана студентці другого курсу економічного факультету (денної/заочної форм навчання) Запорізького національного університету ____________ (П.І.Б.) в тому, що матеріали її кваліфікаційної роботи на тему «Облік, економічний аналіз і зовнішній аудит фінансових результатів діяльності підприємства», виконаної на матеріалах підприємства ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирів» розглянуті.

Окремі розробки автора, його висновки і пропозиції становлять певний інтерес і прийняті для практичного використання в діяльності нашого підприємства.

Зокрема:

< >розробки і рекомендації щодо удосконалення організації документального оформлення фінансових результатів;розробки і рекомендації щодо удосконалення методології фінансового обліку фінансових результатів діяльності підприємства відповідно до національних стандартів;розробки з удосконалення методики економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства; рекомендації щодо удосконалення організації зовнішнього аудиту фінансових результатів та ін. 

 

Головний бухгалтер:                            __________________________

 

 

Додаток Р

Зразок оформлення відгуку на кваліфікаційну роботу

 

ВІДГУК

на кваліфікаційну роботу студента економічного факультету

групи __________, спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

освітня програма «Облік і аудит»

 

ПЕТРЕНКА ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА

на тему

«Облік та аналіз основних засобів на ВАТ «Мотор Січ»

 

Структура і послідовність змісту відгуку повинні охопити наступні питання:

• актуальність та проблеми вибраної теми;

• мета кваліфікаційної роботи;

• завдання, окреслені перед виконавцем кваліфікаційної роботи;

• глибина та якісний рівень розкриття теми;

• позитивні моменти кваліфікаційної роботи;

• недоліки виконаної кваліфікаційної роботи та їх вплив на якість,

• оцінка висновків і рекомендацій, зроблених у роботі;

• характеристика оформлення роботи (стиль, відповідність вимогам та інше),

• оцінка кваліфікаційної роботи.

 

Науковий керівник __________________________

                                              (посада, підпис, прізвище)

 

Додаток С

Пам'ятка рецензенту

 

Рецензія на кваліфікаційну роботу повинна містити короткий виклад таких питань:

- актуальність і знання теми кваліфікаційної роботи;

- характеристика теоретичного рівня роботи і його відповідність вимогам вищої школи;

- плюси роботи та її практична спрямованість;

- повнота обсягу питань, цю вивчаються,

- достатність використання спеціальної літератури та інструктивних матеріалів;

- повнота використаної інформації, її достовірність, якість обробки;

- оцінка висновків і рекомендацій, які є в роботі, обґрунтованість і практична цінність;

- недоліки кваліфікаційної роботи;

- ступінь реальності кваліфікаційної роботи, необхідність і можливість впровадження пропозицій автора у виробництво;

- самостійність досліджень і вміння використовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;

- якість роботи (архітектоніка, стиль, оформлення);

- оцінка (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та її обґрунтування.

 

Рецензент може наголосити й на інших моментах, що характеризують кваліфікаційну роботу

 

Рецензент ___________________________________

                                          (посада)                                (підпис, ПІБ)

 

 

Печатка

Дата

 

Навчально-методичне видання

(українською мовою)

 

 

 

Укладачі:

Сьомченко Вікторія Вікторівна

Шмиголь Надія Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

до виконання кваліфікаційної роботи

для здобувачів ступеня вищої освіти магістра

спеціальності «Облік і оподаткування»

 освітньої програми «Облік і аудит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент В.З. Бугай

Відповідальний за випуск Н.М. Шмиголь

Коректор О.Р. Саєнко