Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" з дисципліни "Організація бухгалтесркього обліку"

Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" з дисципліни "Організація бухгалтесркього обліку"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

Кафедра теорії бухгалтерського обліку

 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Завідувач кафедри

теорії бухгалтерського обліку

_______________ Малюга Н.М.

                    “_25__” _____08____  2016 року

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ

з дисципліни

________________"Організація бухгалтерського обліку"________________

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво"

напрям підготовки (спеціальність) 8.03050901 "Облік і аудит"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 н.р.

Розробник: кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії бухгалтерського обліку  Л. В. Шкуліпа.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри теорії бухгалтерського обліку НАСОА, протокол №  __1__  від  25.08.2016 року

 

 

Рекомендовано до використання у навчальному процесі радою факультету обліку і аудиту НАСОА,  протокол №1     від 02.09.2016 року

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………………….4

1. Мета та завдання курсової роботи….……………………………………………6

2. Вибір теми курсової роботи …………………………….……………………….7

3. Склад, обсяг та структура курсової роботи ………...…………………….……11

4. Порядок виконання курсової роботи……………...….…………………….…..11

5. Вимоги до оформлення курсової роботи………………………………………15

6. Порядок рецензування і захисту курсової роботи………………………….....20

7. Критерії оцінювання курсової роботи………………………...……..……...…21

8. Список рекомендованої літератури......………………………………...……...22

Додаток А. Зразок оформлення титульного листа……………………...……....31

Додаток Б. Зразок завдання до курсової роботи……………...……………...…32

Додаток В. Зразок змісту (плану) курсових робіт……………………………....33

Додаток Д. Зразок оформлення списку використаних джерел………...…...….52

 

 

 

Вступ

 

Курс “Організація бухгалтерського обліку” є невід’ємною складовою частиною ци­клу облікових дисциплін, що завершують підготовку магіс­трів з бухгалтерського обліку. Як відомо, бухгалтер­ський облік – це важливий елемент економічної системи, без інфор­мації якого про виробничу і фінансово-господарську діяльність підп­риємств неможливо приймати ефективні управлінські рішення. Крім того, недоліки в організації бухгалтерського обліку можуть призвести до порушення термінів підготовки даних для звітності, відставання у обліку, перек­ручування та заплутаності у ньому, що створює умови для зловжи­вань. Лише налагоджена система бухгалтерського обліку протистоїть хаосу, чому і служить організація обліку. Це – складний процес, дію якого мають забезпечувати головні бухгалтери та їх замісники - ор­ганізатори обліку на підприємствах. Вони, окрім глибоких знань з бу­хгалтерського обліку, повинні вміти працювати з кадрами, управляти потоками ресурсів, використовувати внутрішню і зовнішню інформа­цію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Організація обліку – самостійний розділ курсу бухгалтерського обліку при підготовці магістрів, які повинні знати послідовність та порядок організації облікових процедур, починаючи від приймання та обробки первинних бухгалтерських документів  і закінчуючи складанням Головної книги та балансу. Це необхідно для закріплення практичних навиків майбутнього обліковця вищої кваліфікації.

Самостійна робота студента по пiдготовцi i написанню курсової роботи є однією з форм вивчення дисципліни "Організація бухгалтерського обліку". Вона дає можливості розвивати навички творчої праці та самостійного мислення, дозволяє провести дослідження, систематизувати та узагальнити знання з бухгалтерського обліку, здійснювати пошук шляхів удосконалення бухгалтерського обліку. Магістри повинні вміти організовувати свою роботу та роботу облікового апарату за чинними в Україні стандартами обліку і діючим Планом рахунків, нормативними документами та інструктивними матеріалами, що регулярно змінюються.

Проведення дослідження при виконанні курсової роботи вимагає від студентів вивчення нормативних i законодавчих актів України, спеціальної літератури з організації бухгалтерського обліку, критичної оцінки практики ведення обліку та можливостей використання зарубіжного досвіду.

Організація обліку, з одного боку, завершує вивчення бухгалтерського обліку, зокрема таких його видів як «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік – 1», «Фінансовий облік – 2», «Управлінський облік». З іншого, набуті при його вивченні знання з організації бухгалтерського обліку сприяють успішному опануванню інших фінансових та економічних дисциплін. Тому, при написанні курсової роботи з дисципліни «Організація обліку» використовуються міжпредметні зв’язки з вище перерахованими предметами. Так, в перелік тем курсової роботи входять:

 • організація складання та надання фінансової звітності;
 • організація формування інформації для складання і подання податкової звітності;
 • організація складання та подання статистичної звітності;
 • особливості організації облікової роботи на малих підприємствах та суб’єктах малого підприємництва;
 • організація управлінського обліку та складання внутрішньої (управлінської) звітності;
 • організація економічного аналізу на підприємстві;
 • організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки;
 • організація     поточного бухгалтерського контролю в комп’ютерній інформаційній системі.

 

 

 

 

1. Мета та завдання курсової роботи

 

Мета написання курсової роботи – дослідити сучасний стан організації бухгалтерського обліку на підприємстві та намітити напрямки перспективного розвитку  бухгалтерського обліку у розрізі його раціоналізації.

Основні завдання курсової роботи такі:

 • описати теоретичні основи організації бухгалтерського обліку по темі дослідження;
 • розкрити економічний зміст та завдання організації обліку по темі дослідження;
 • вивчити організацію нормативно-правового забезпечення організації бухгалтерського обліку по темі дослідження;
 • розглянути організацію облікової політики по темі дослідження;
 • описати первинні документи з організації обліку по темі дослідження;
 • дослідити організацію синтетичного та аналітичного обліку по темі дослідження;
 • вивчити загальні положення організації контролю та проведення процесу інвентаризації;
 • дослідити паспортизацію та атестацію робочого місця бухгалтера;
 • намітити напрямки планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку;
 • обчислити  ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку.

У процесі виконання курсової роботи студент покращує свою теоретичну та практичну підготовку; розкриває навички творчого вивчення літературних джерел, узагальнення та аналізу вихідної інформації, формулювання висновків та рекомендацій, системного викладу матеріалу.

Теоретична та практична підготовка студента удосконалюється в умінні вирішувати нестандартні задачі щодо розвитку форм, методів та організації оперативного й бухгалтерського обліку, його автоматизації, контролю фінансово-господарської діяльності, які постійно виникають на практиці в сучасних умовах. Таким чином, студент здобуває навички практичного впровадження одержаних результатів.

 

 

                                                  2. Вибір теми курсової роботи

 

Тема курсової роботи обирається студентом із запропонованої тематики. Номер теми має співпадати із порядковим номером студента у списку академічної групи. При цьому в академічній групі однойменні теми не можуть повторюватися.

Перелік тем для написання курсової роботи не є вичерпним, а тому може вiдповiдним чином коригуватися з урахуванням змін i доповнень до інструктивних матеріалів та практики ведення бухгалтерського обліку. Студент має право запропонувати власну тему за умови згоди наукового керівника та подальшої її реєстрації у встановленому порядку. Назву обраної теми студент реєструє на кафедрі теорії бухгалтерського обліку НАСОА.

Курсову роботу студент готує самостійно. За якість i своєчасність підготовки курсової роботи вiдповiдає студент. Науковий керівник здійснює консультації та визначає рівень підготовки роботи i її відповідність до вимог державних стандартів освіти.

Тематика курсових робіт:

 1. Організація облікової політики підприємства.
 2. Організація обліку основних засобів на підприємстві.
 3. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів на підприємстві.
 4. Організація обліку нематеріальних активів на підприємстві.
 5. Організація обліку виробничих запасів на підприємстві.
 6. Організація обліку витрат виробництва продукції (робіт, послуг) на підприємстві.
 7. Організація обліку розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві.
 8. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві.
 9. Організація обліку розрахунків з  кредиторами на підприємстві.
 10. Організація обліку формування статутного капіталу підприємства.
 11. Організація обліку витрат і доходів майбутніх періодів на підприємстві.
 12. Організація обліку забезпечень майбутніх витрат та цільового фінансування на підприємстві.
 13. Організація обліку довгострокових зобов’язань на підприємстві.
 14. Організація обліку поточних зобов’язань на підприємстві.
 15. Організація обліку валютних операцій на підприємстві.
 16. Організація обліку фінансових результатів на підприємстві.
 17. Організація обліку орендних та лізингових операцій на підприємстві.
 18. Організація касових операцій на підприємстві.
 19. Організація обліку безготівкових розрахунків на підприємстві.
 20. Організація обліку витрат по центрам відповідальності на підприємстві.
 21. Організація документообігу облікових процедур на вітчизняних та закордонних підприємствах.
 22. Організація обліку кредитних операцій на підприємстві.
 23. Організація обліку депозитних операцій на підприємстві.
 24. Організація управлінського обліку та складання внутрішньої (управлінської) на підприємстві.
 25. Організація обліку грошових коштів на підприємстві.
 26. Організація роботи облікового апарату на підприємстві.
 27. Організація обліку витрат на збут на підприємстві.
 28. Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві.
 29. Організація обліку капітальних інвестицій на підприємстві.
 30. Організація обліку розрахунків за податками на підприємстві.
 31. Організація обліку власного капіталу на підприємстві.
 32. Організація процесу проведення інвентаризації та обліку її результатів на підприємстві.
 33. Організація обліку експортно-імпортних операцій на підприємстві.
 34. Організація обліку матеріальних витрат на підприємстві.
 35. Організація обліку праці та її оплати на підприємстві.
 36. Організація обліку амортизації необоротних активів на підприємстві.
 37. Організація обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг) на підприємстві.
 38. Організація обліку діяльності малих підприємств.
 39. Організація та забезпечення контрольних функцій бухгалтерських працівників в умовах автоматизації обліку на підприємстві.
 40. Організація первинного обліку на підприємстві.
 41. Організація поточного обліку на підприємстві.
 42. Організація підсумкового обліку на підприємстві.
 43. Організація внутрішньогосподарського обліку на підприємстві.
 44. Організація обліку активів на підприємстві в умовах використання комп’ютерних технологій.
 45. Організація обліку капіталу та зобов’язань на підприємстві в умовах використання комп’ютерних технологій.
 46. Організація інформаційного забезпечення та складання контролю звітності на підприємстві.
 47. Організація обліку амортизації основних засобів на підприємстві.
 48. Організація обліку витрат операційної діяльності на підприємстві.
 49. Організація обліку розрахунків дебіторської заборгованості на підприємстві.
 50. Організація доходів і витрат на підприємстві.
 51. Організація облікових номенклатур та носіїв облікової інформації на підприємстві.
 52. Організація обліку інших капіталів на підприємстві.
 53. Організація бухгалтерського контролю зобов’язань на підприємстві.
 54. Організація обліку у системі управління підприємством.
 55. Організація юридичної відповідальності бухгалтера на підприємстві.
 56. Організаційне та нормативно-правове забезпечення обліку на підприємстві.
 57. Організація обліку банківських операцій на підприємстві.
 58. Організація обліку розрахунків з бюджетом на підприємстві.
 59. Організація обліку розрахунків з органами страхування на підприємстві.
 60. Організація обліку доходів операційної діяльності та фінансового результату на підприємстві.
 61. Організація обліку доходів інвестиційної діяльності та фінансового результату на підприємстві.
 62. Організація обліку загальновиробничих витрат на підприємстві.
 63. Організація обліку адміністративних витрат на підприємстві.
 64. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки на підприємстві.
 65. Організація складання і подання фінансової звітності на підприємстві.
 66. Організація формування інформації для складання і подання податкової звітності на підприємстві.
 67. Організація складання та подання статистичної звітності на підприємстві.
 68. Організація облікового процесу витрат діяльності підприємства.
 69. Організація вилучення та утилізації документів на підприємстві.

 

 

 
 1. Склад, обсяг та структура курсової роботи

 

Курсова робота повинна мати наступну структуру:

 • Титульний аркуш
 • Зміст
 • Вступ
 • Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку
 • Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.
 • Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.
 • Висновки та пропозиції
 • Список використаної літератури
 • Додатки

Загальний обсяг курсової роботи: 40–50 сторінок (без додатків). Зокрема, обсяг вступу не повинен перевищувати 1,5-2 сторінки. Орієнтовні обсяги першого розділу – 10-15 сторінок, другого розділу – 15-20 сторінок, третього розділу – 10-15 сторінок.

 

 

 1. Порядок виконання курсової роботи

 

Титульний аркуш. Зразок оформлення титульного листа наданий у Додатку А.

Зміст. У змісті послідовно перелічуються заголовки розділів, підрозділів із зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені. Орієнтовні зразки змісту (плану) курсових робіт наведені у Додатку В, які необхідно попередньо узгодити з науковим керівником.     

Вступ. У Вступі повинно бути дано обґрунтування актуальності теми курсової роботи. Автор роботи визначає мету, завдання курсової роботи, предмет та об’єкт дослідження.

Перший розділ присвячений розкриттю сутності об’єкту дослідження, огляду літературних джерел та аналізу офіційних законодавчих і нормативних документів за отриманою темою дослідження. Наприклад:

Розділі 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку.

1.1. Економічний зміст об’єкта обліку. В цьому підрозділі розкривається економічна сутність об’єкта дослідження, визнання, класифікація та завдання організації його обліку.

1.2. Організація нормативно-правового забезпечення обліку. Необхідним є дослідження організації нормативно-правового забезпечення за отриманою темою дослідження (закони, постанови, інструкції, П(С)БО). В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю тематикою, стисло висвітлює роботи попередників, уточнює невирішені питання і визначає можливі варіанти розв’язання проблеми.

1.3. Організація облікової політики підприємства з теми дослідження. У цьому підрозділі бажано дати організаційно-економічну характеристику підприємству, на матеріалах якого здійснювалося дослідження. Розглянути Наказ про облікову політику підприємства, Робочий план рахунків, що стосується теми курсової роботи.

Додатки першого розділу: Наказ про облікову політику підприємства, Облікова політика підприємства, загальновиробнича та економічна інформація про підприємство.

Другий розділ містить аналітичні матеріали та підходи до організації обліку на підприємстві. Матеріал другого розділу має практичне спрямування. В ньому розкривається зміст облікових процедур (згідно з темою роботи), правила їх здійснення, порядок їх оформлення тощо. Наприклад:

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві                 (ТОВ «ХХХ»).

2.1. Організація первинного обліку. При розгляді первинної документації студент встановлює перелік документів, які застосовуються на підприємстві по темі курсової роботи, чи відповідають вони затвердженим типовим формам. При невідповідності окремих документів типовим формам слід встановити причину. Студент аналізує первинні документи, встановлює повноту і правильність заповнення, уважно вивчає порядок руху первинних документів з моменту їх складання до здачі в бухгалтерію. Відповідні первинні документи обов’язково додаються у Додатки до курсової роботи.

2.2. Організація аналітичного та синтетичного обліку по темі дослідження. В підрозділі 2.2 необхідним є опис рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку. Розглядаються регістри синтетичного та аналітичного обліку, встановлюється їх перелік, відповідність діючим типовим формам Журналів, Відомостей. Регістри синтетичного та аналітичного обліку (Журнали, Відомості) додаються у Додатки до курсової роботи. При комп’ютеризованій формі ведення обліку в Додатки додаються копії розшифровок відповідних документів.

2.3. Організація бухгалтерського контролю за наявністю, збереженням та використанням активів та джерел утворення господарських засобів, пов’язаних з темою дослідження. В підрозділі 2.3. описується методика проведення інвентаризації капіталу, зобов’язань, активів підприємства та методика проведення поточного контролю (див. зразки в додатку В).

Додатки другого розділу: первинні документи, графіки документообігу, робочий план рахунків, облікові регістри, форми звітності тощо.

У третьому розділі курсової роботи розглядаються пропозиції щодо раціоналізації організації обліку відповідного об’єкта за темою дослідження. Пропозиції можуть бути як теоретичного, так і практичного характеру. Наприклад:

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера по темі дослідження. Основу матеріалу для розкриття питання рекомендуємо брати із Навчального посібника за редакцією В.С. Леня (К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 672 – 674). Творчо розробити схему проведення робіт з атестації та раціоналізації робочих місць:

 • Розкрийте сутність паспортизації робочих місць бухгалтерії.
 • Розкрийте сутність атестації робочих місць бухгалтерії.
 • Розкрийте сутність раціоналізації робочих місць бухгалтерії.
 • Розкрийте сутність та зміст проекту організації і обслуговування робочого місця бухгалтера.

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку. У цьому підрозділі повинні бути розкриті такі питання:

 • наведіть, які складові враховуються при перспективному плануванні;
 • розвитку бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • розкрийте сутність планування удосконалення кадрової складової;
 • розкрийте сутність планування удосконалення матеріальної складової;
 • розкрийте сутність планування удосконалення інформаційної складової;
 • розкрийте сутність планування удосконалення організаційної складової;
 • наведіть визначення технологічної карти операцій;
 • наведіть визначення операційної процедури;
 • розкрийте структуру плану перспективного розвитку бухгалтерського обліку та його організації.

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку. У цьому підрозділі необхідно розкрити основні показники ефективності впроваджуваних заходів. На основі розрахованих показників написати висновки. Основу матеріалу для розкриття питання брати із Навчального посібника за редакцією В.С. Леня (К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 681 – 683).

Додатки до третього розділу: положення про бухгалтерію та посадові інструкції облікових працівників, авторські додатки, розроблені відповідно до тематики дослідження, зокрема схема проведення робіт з атестації та раціоналізації робочих місць бухгалтерії.

Висновки та пропозиції витікають із завдань курсової роботи і розміщуються в тій послідовності, в якій викладені в тексті курсової роботи, у вигляді окремих пунктів, одного абзацу. Спочатку формулюються всі одержані в результаті дослідження висновки, які характеризують стан даного питання, а потім надаються пропозиції на основі вкладених вище висновків. Висновки та пропозиції відображають сутність роботи, а тому повинні бути конкретними, придатними для застосування на практиці.

Список використаної літератури повинен містити назви використаних літературних джерел, розташованих в алфавітному порядку або в послідовності згадування у курсовій роботі. На кожну сторінку роботи повинно приходитися одне літературне джерело (40 - 50 літературних джерел в списку використаної літератури).

Додатки – це використані при написанні курсової роботи цифрові матеріали, первинні документи, облікові регістри, форми звітності, наказ про облікову політику, положення про бухгалтерію та посадові інструкції облікових працівників, графіки документообігу, робочий план рахунків тощо. У додатках до курсової роботи можуть подаватися копії необхідних документів.

 

 1. Вимоги до оформлення курсової роботи

 

Курсова робота оформлюється українською мовою із застосуванням комп’ютерної техніки на аркуші формату А4 (210 х 297 мм).

Шрифт текстового редактора Word - Times New Roman розміром                   14 через 1,5 (півтора) міжрядкових інтервали. Абзацні відступи розміром                  1,25 см (стандартні для Word). Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий – 3 см, правий – 1,5 см, верхній – 2 см, нижній – 2 см.

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами по центру тексту жирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу жирним шрифтом. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Кожний розділ слід розпочинати з нової сторінки. Підрозділ з нової сторінки не розпочинають.

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

          1.1. Загальні підходи до організації обліку витрат

          Розділи курсової роботи нумерують арабськими цифрами з крапкою в кінці. Підрозділ слід нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. Заголовки розділів друкують з великої літери і з абзацного рядка. Перенесення слів в заголовках не допускається.

 

Нумерація сторінок курсової роботи повинна бути наскрізною:

 • перша сторінка – це титульний лист: на ньому номер сторінки не вказують,
 • друга сторінка – завдання курсової роботи (додаток Б);
 • третя сторінка – зміст: ця сторінка вже має бути пронумерована,
 • подальші сторінки – текстова частина: вступ, основна частина, висновки та пропозиції, список використаної літератури.

Номер сторінки проставляється арабськими цифрами в правому верхньому куті. При оформленні Додатків нумерація сторінок не використовується. Але перед розміщенням безпосередньо документів в якості Додатків має бути окремий аркуш, на якому по середині сторінки по центру жирним шрифтом буде надруковано «ДОДАТКИ» - саме цей аркуш має містити номер сторінки, яку слід вказати в змісті курсової роботи.

Цифровий матеріал у роботі необхідно подавати у вигляді таблиць.

Таблиці повинні розміщуватися після посилання на них в тексті. Таблиця має мати назву та номер. Нумерують таблиці послідовно суцільною нумерацією в межах одного розділу. В правому верхньому куті над заголовком таблиці вказують «Таблиця» та її номер. У наступному рядку, по центру, вказують назву таблиці.

Таблиця 3.1

Документування операцій з дебіторською заборгованістю

з/п

Дебіторська

заборгованість

 

Перенос на іншу сторінку

Стрелка вниз: Перенос на іншу сторінкуДокумент

 

1

2

3

1.

Розрахунки з вітчизняними покупцями за надання в оренду площ адміністративного приміщення

Договір оренди, акт приймання - передачі основних засобів, акт виконаних робіт (наданих послуг), податкова накладна, рахунок, банківська виписка

2.

Розрахунки з вітчизняними покупцями за реалізовані товари

Накладна, рахунок-фактура, податкова накладна, банківська виписка

 

 

Продовження табл. 3.1

1

2

3

3.

Розрахунки за надання транспортних послуг

Договір, рахунок-фактура, подорожній лист службового автомобіля, акт виконаних робіт (наданих послуг), податкова накладна, банківська виписка

4.

Розрахунки за надання послуг стоянки автомобілів

Договір, рахунок-фактура, акт виконаних робіт (наданих послуг), податкова накладна, банківська виписка

 

Посилання на таблиці вказують скорочено, наприклад, «… подано в        табл. 3.1» (перша таблиця третього розділу). Таблицю бажано розміщувти на одній сторінці. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку у верхньому правому куті вказується «Продовження табл. 3.1». Крім того, верхній рядок таблиці має містити заголовки стовпців.

Ілюстрації (схеми) позначають словом «Рис.Х», нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. Назву подають під ілюстрацією по центру. Посилання на ілюстрацію вказують скорочено, наприклад, «… наведено на рис. 2.1» (перший рисунок другого розділу). Усі ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) називаються рисунками. Рисунки повинні розміщуватись одразу після першого посилання на них у тексті, або одразу на наступній сторінці. Кожен рисунок повинен мати назву, яка розміщується після його номера та відображає зміст ілюстрованого. Усі рисунки нумеруються послідовно арабськими цифрами.

Відділ постачання

Відділ збуту

Фінансовий директор

Бухгалтерія

Секретаріат

Відділ виписки

Каса

Торгівельні агенти

Експедитори

 

Директор

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ «ХХХ»

 

Формули, які є в тексті, повинні нумеруватись арабськими цифрами. Номер потрібно взяти в дужки та розмістити правому полі на рівні формули, до якої він відноситься.

рррррррррррррррррррррррррррррррррМ з.сир. = Мд * tм,                             (2.1)

де Мд  - середньорічні витрати матеріалу в натуральному вимірі;

tм - час термінового поповнення запасу в днях або, при стандартних інтервалах постачання, середнє відхилення від нього.

При посиланні у тексті на відповідні формули необхідно вказувати її повний номер у дужках. Наприклад, у формулі (2.1) (перша формула другого розділу).

Посилання на використані джерела вказують між двома квадратними дужками, наприклад, «… в роботі [7, с. 12-14]». Номер має відповідати порядковому номеру зі списку використаних джерел. Посилання даються відразу після закінчення цитати.

Список використаної літератури оформлюється згідно зразку, наведеному в додатку Д. Офіційні державні та нормативно-інструктивні матеріали виділяються в такій послідовності:

 • Закони України;
 • Постанови Верховної Ради України;
 • Укази Президента України;
 • Постанови Кабінету Міністрів;
 • Інструкції та нормативні акти Міністерства фінансів України, галузевих міністерств, інших установ та відомств;
 • Внутрішні інструктивні матеріали установ.

Далі список використаної наукової, навчально-методичної літератури (монографії, підручники, навчальні посібники, наукові видання, статті у наукових журналах, автореферати дисертацій, іншомовні джерела, Інтернет – ресурси) наводяться за 2010-2016 рр.

Додатки. Перед безпосередньо додатками повинен бути аркуш із словом "ДОДАТКИ", розташованим на середині аркуша по центру жирним шрифтом.

Розміщують додатки в порядку появи посилань в тексті. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок. У правому верхньому куті рядка над заголовком друкується «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, починаючи з літери А (окрім літер Г, Ґ, Ж, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь).

Також можливий інший варіант нумерації додатків послідовно арабськими цифрами, починаючи з цифри 1. Така нумерація використовується при наявності великої кількості додатків.

До курсової роботи повинні бути додані в заповненому вигляді документи, журнали, відомості, форми звітності, які складаються по даних підприємства і відносяться до теми дослідження.

На останньому листі списку використаної літератури ставиться особистий підпис студента і дата закінчення роботи.

При виконанні роботи забороняється дослівне списування тексту з літературного джерела, нормативних матеріалів. Якщо за текстом необхідно навести цитату, вона береться в лапки з посиланням на відповідне джерело.

Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1. 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" і подається загальним списком у кінці рукопису.

Приклад оформлення списку літератури за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 наведений у Додатку Д.

 

6. Порядок рецензування і захисту курсової роботи

 

Виконану курсову роботу студент подає на кафедру теорії бухгалтерського обліку для реєстрації у спеціальному журналі. На титульному аркуші курсової роботи проставляють реєстраційний номер i дату реєстрації.

Курсова робота передається науковому керівнику на перевірку (рецензування). При перевірці звертається увага на актуальність теми, рівень i глибину проведеного дослідження, практичну i теоретичну цінність роботи, якість її оформлення, наявність додатків. Дається загальний висновок щодо змісту та оформлення курсової роботи. При негативному висновку курсова робота повертається студенту на доопрацювання i повторно подається на перевірку. При позитивній оцінці робота допускається до захисту.

Курсова робота після рецензування повертається студенту не пізніше як за тиждень до захисту курсової роботи. До захисту курсової роботи студент готовиться заздалегідь, пише доповідь, готовить таблиці, схеми, графіки, погоджує їх з керівником.

У встановлений кафедрою строк студент захищає курсову роботу.  

Процедура захисту складається з короткої доповіді (7-10 хв.) автора та відповіді на поставлені запитання по змісту курсової роботи. Доповідь містить короткий, але чіткий виклад основних положень курсової роботи. Відповіді на питання повинні бути переконливі, теоретично обґрунтовані, а при необхідності підкріплені цифровим матеріалом. Кількість питань, які задаються студенту при захисті не обмежується.

 

 

7. Критерії оцінювання курсової роботи

 

Курсову роботу студент захищає перед комісією у складі двох-трьох викладачів циклової комісії за участю керівника курсової роботи, яка оцінює виконання курсової роботи та рівень знань за критеріями ECTS оцінювання (табл. 1).

Таблиця 1

Шкала оцінювання курсової роботи: ECTS та національна

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за

ECTS

Оцінка за національною шкалою

1

2

3

90–100

А

відмінно

82–89

В

добре

74–81

С

64–73

D

задовільно

60–63

Е

35–59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0–34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Оцінка захисту курсової роботи складається із оцінки відповідей на питання, якість курсової роботи, доповіді по курсовій роботі та визначається балами: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Зокрема:

 • 5 "відмінно" студент своєчасно подає самостійно виконану курсову роботу з повним опрацюванням теми, відповідністю вимогам щодо змісту, оформлення та стилю, науковою обґрунтованістю висновків, ретельно та якісно складеним списком використаних джерел; під час захисту студент вільно володіє опрацьованим матеріалом, у повному і правильно дає відповіді на поставлені запитання, чітко висловлює власну думку з проблематики, що обговорюється;
 • 4 "добре" студент отримує за самостійно виконане дослідження з повним опрацюванням теми, науковою обґрунтованістю висновків, достатньо повним списком використаних джерел, проте з допущенням деяких стилістичних помилок і незначних помилок в оформленні; студент володіє опрацьованим матеріалом, правильно дає відповіді на поставлені запитання; проте студент не демонструє самостійності формулювання власних міркувань щодо досліджуваної проблематики та чіткості аргументації;

- 3 "задовільно" студент отримує за подану роботу, що розкриває основний зміст досліджуваної теми, проте не відзначається науковою обґрунтованістю отриманих висновків, в оформленні та стилістиці допущено ряд суттєвих помилок; у студента виникають складнощі у захисті результатів дослідження, відсутня власна думка щодо дослідженої проблеми;

- 2 "незадовільно" курсова робота виконана зі значним порушенням (невиконанням) поставлених вимог щодо змісту, стилістики та оформлення; кількість опрацьованих джерел є недостатньою для розкриття теми; у студента виникають значні складнощі  у наданні відповідей на поставлені запитання або студент не може взагалі відповісти на поставлені запитання під час захисту курсової роботи; робота виконана несвоєчасно, з виявленням факту плагіату або не подана до перевірки взагалі.

 

8. Список рекомендованої літератури

А. Нормативні акти

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV (в редакції від 16.10.2012 р.). - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку                                   1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
 3. Національне положення                      (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: наказ Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137 (в редакції від 10.01.2012 р.). - [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (в  редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: -  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 (в редакції від 25.01.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»: наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 (в редакції від 09.08.2013 р.).  - [Електронний  ресурс]:  -   Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 (в  редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: -  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205 (в  редакції від 10.01.2012 р.). - [Електронний ресурс]: -  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»: наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»: наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»: наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2002 р. № 147 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»: наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. № 303 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»: наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 № 344 (в редакції від 10.01.2012 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01.

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»: наказ Міністерства  фінансів  України від 25.02.2000 р. № 39 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601 (в  редакції від 10.01.2012 р.). - [Електронний ресурс]: -  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та діяльність, що припиняється»: наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»: наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р.               № 817 (в редакції від 10.01.2012 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790 (в редакції від 10.01.2012 р.). - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. -  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415 (в редакції від 10.01.2012 р.). - [Електронний ресурс]: -  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»: наказ Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779 (в редакції від 10.01.2012 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07.

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»: наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2008 р. № 1090 (в редакції від 10.01.2012 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0844-08.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій» : наказ Міністерства фінансів України від 25.01.2011 р. № 27 (в редакції від 10.01.2012 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0057-09.

32. Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці»: наказ Міністерства фінансів України від 25.01.2011 р. № 27 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0212-11.

33. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України від 29.12.95р. № 352.

34. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. № 291.

35. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. №291.

36. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена Наказом Мінфіну України від 31.10.98 р. № 90 зі змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік. - № 22 (370). - 2000. – С. 12 – 16.

37. Методичні рекомендації із застосуванням регістрів бухгалтерського обліку, затверджені Наказом МФУ від 29.12.2000 р. № 356 // Все про бухгалтерський облік. - № 24 (570). - 2001. – С. 23 – 26.

 

Б. Базова література

 1. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л.; за редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП ”Рута”, 2006. – 528 с.
 2. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник. - Львів: Магнолія плюс, 2006. – 264 с.
 3. Дерій В.А Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: Курс лекцій / В.А. Дерій, видання 2-е, виправлене і доповнене. - Тернопіль: Джура, 2004. – 92 с.
 
 1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. / С.В. Івахненков, 2-ге. вид., випр. - К.: Знання, 2004. – 348 с.
 2. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закладів / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф., 3-є вид., доп і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с.
 3. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / За ред. В.С. Лєня. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.
 4. Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю: Навчальний посібник / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. - Харків: Вид-во ХДЕУ, 2002. – 288 с.
 5. Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
 6. Сльозко Т.М. Організація обліку: Навчальний посібник /                            Т.М. Сльозко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 222 с.
 7. Карпушенко М.Ю. Організація обліку: навч. Посібник (для студентів, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит") / М.Ю. Карпушенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 241 с.
 8. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник / Кім Г., Сопко В., Кім С., вид. 2-ге, переоб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.
 9. Кудря-Висоцька Г.О. Організація обліку: Навчальний посібник / Г.О. Кудря-Висоцька. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 217с.
 10. Кужельний М.В. Організація обліку: Підручник / М.В. Кужельний. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 349 с.
 11. Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник рекомендовано МОН України / М.Г. Михайлов. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.
 12. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К. : Каравела, 2009. – 624 с.
 13. Чабанова Н. Организация бухгалтерского учета / Н. Чабанова. – Харьков: Издательский дом “Фактор”, 2008. – 479 с.
 14. Чацкіс Ю.Д. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник / Чацкіс Ю.Д., Гейєр О.А., Наумчук О.А. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 512 с.
 15. Чернелевський Л.М. Бухгалтерський облік у документах: навчальний посібник / За ред. Л.М. Чернелевського. – К. : Кондор, 2007. - 430 с.
 16. Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. для студентів спеціальності "Облік і аудит" / В. А. Шпак. - 2015. – 529 с.

 

В. Періодичні видання:

 1. Бюлетень законодавства і юридичної практики України
 2. Відомості Верховної Ради України
 3. Збірник поточного законодавства
 4. Баланс
 5. Банківська справа
 6. Бухгалтер
 7. Бухгалтерія
 8. Бухгалтерія, податки, бізнес
 9. Вісник податкової інспекції
 10. Все про бухгалтерський облік
 11. Галицькі контракти
 12. Главбух
 13. Дебет-кредит
 14. Закон і бізнес
 15. Податки та бухгалтерський облік
 16. Урядовий кур’єр

 

 

 

Додаток А

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

Кафедра теорії бухгалтерського обліку

 

 

 

КУРСОВа робота

з дисципліни  «Організація бухгалтерського обліку»

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

 __________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник:_______________________________________________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

 

 

 

Члени комісії____________  ___________________________________

                                           (підпис)                      (прізвище та ініціали)

                                  ________________  ____________________________

                                            (підпис)                     (прізвище та ініціали)

                                  ________________  ____________________________

                                                                                                           (підпис)                    (прізвище та ініціали)

 

 

м. Київ – 201__ рік

Додаток Б

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Факультет обліку та аудиту

 

Кафедра ____Теорії бухгалтерського обліку ____________________________

Дисципліна ____ Організація обліку  __________________________________

Спеціальність  __Облік і аудит________________________________________

Курс_____ОА______ Група _____             ______ Семестр _ІХ_____________

                                                                              

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студента

Кравченко Тетяні Володимирівні

1. Тема проекту (роботи):_________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата видачі завдання: ______________________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи): ____________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст курсової роботи _____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дата захисту курсової роботи: _______________________________________

6. Оцінка __________________________________________________________

 

Студент ___________________                   _________________________

                                (підпис)                                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник ___________________                  _____Шкуліпа Л.В._______

                               (підпис)                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

“___”_____________________2016 р.

Додаток В

Зразок змісту (плану) курсових робіт

 

Тема: Організація обліку виробничих запасів

Вступ                                                                                                        стор.

Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку запасів      

 1. Визнання, класифікація, оцінка виробничих запасів та основні                завдання організації їх обліку                                                                                  
 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського                обліку запасів                                                                                                   
 3. Організація облікової політики підприємства з обліку запасів      

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємстві ТОВ «ХХ»                                                                                                             

 1. Організація документування операцій із запасами                         
 2. Організація обліку надходження, зберігання та вибуття запасів   
 3. Організація бухгалтерського контролю за наявністю, збереженням та використанням запасів                                                                                    

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку запасів на ТОВ «ХХ»                                 

 1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера запасів    
 2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку запасів                                                                                                     
 3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку запасів                                                                                                     

Висновки та пропозиції                                                                                   

Список використаної літератури                                                                    

Додатки                                                                                                            

 

Продовження Додатку В

 

Тема: Організація облікової політики підприємства

Вступ

Розділ 1.Теоретичні основи організації облікової політики підприємства.

1.1. Поняття облікової політики та основні принципи її організації

1.2. Склад та основні елементи облікової політики

1.3. Організація нормативно-правового забезпечення облікової політики.

Розділ 2. Організація облікової політики на ТОВ ХХХ.

2.1. Організація розробки та затвердження облікової політики на ТОВ ХХХ

2.2. Порядок розробки робочого плану рахунків та інших додатків до облікової політики на ТОВ ХХХ

2.3. Порядок проведення змін в обліковій політиці та контролю за її дотриманням  на ТОВ ХХХ

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного

розвитку бухгалтерського обліку на ТОВ

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця головного бухгалтера на ТОВ

3.3. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку на ТОВ

3.2. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

 

 

 

Продожвення Додатку В

 

Тема: Організація документообігу облікових процедур на вітчизняних та закордонних підприємствах

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації документообігу облікових процедур

1.1. Поняття документу, діловодства та документування

1.2. Організація нормативно-правового забезпечення документування операцій та документообігу в Україні та за кордоном

1.3. Організація облікової політики підприємства з документування операцій на вітчизняних та закордонних підприємствах

Розділ 2. Організація документування господарських операцій на підприємстві.

2.1. Складання, приймання та перевірка первинних документів

2.2. Організація документообігу

2.3. Організація вилучення та утилізації документів

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку

3.3. Ефективність зарубіжних заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

 

 

 

Продожвення Додатку В

 

Тема: Організація роботи облікового апарату

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації роботи облікового апарату.

1.1. Призначення та функції бухгалтерії

1.2. Кваліфікаційні та етичні вимоги до працівників обліку

1.3. Побудова облікового апарату

Розділ 2. Регламентація обов’язків облікових працівників.

2.1. Планування діяльності бухгалтерії

2.2. Посадові інструкції бухгалтерів

2.3. Порядок передачі справ новопризначеному бухгалтеру

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного

розвитку бухгалтерського обліку.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продожвення Додатку В

 

Тема: Організація бухгалтерського контролю

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського контролю.

1.1. Поняття внутрішньогосподарського контролю

1.2. Завдання внутрішньогосподарського контролю

1.3. Суб’єкти та об’єкти внутрішньогосподарського контролю

Розділ 2. Внутрішньогосподарський контроль на підприємстві.

2.1. Методи здійснення внутрішньогосподарського контролю

2.2. Види бухгалтерського контролю

2.3. Організація та здійснення бухгалтерського контролю

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продожвення Додатку В

 

Тема: Організація процесу проведення інвентаризації та обліку її результатів на підприємстві

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи процесу проведення інвентаризації.

1.1. Загальні положення та правове забезпечення організації інвентаризації

1.2. Основні етапи організації та проведення інвентаризації на підприємстві

1.3. Відповідальність за порушення порядку проведення інвентаризації

Розділ 2. Організація процесу проведення інвентаризації на підприємстві.

2.1. Особливості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей

2.2. Інвентаризація незавершеного виробництва, незавершеного капітального будівництва, незавершеного ремонту

2.3. Особливості ревізії каси

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

Продожвення Додатку В

 

Тема: Організація обліку основних засобів

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку основних засобів.

1.1. Визнання, класифікація основних засобів та основні завдання організації їх обліку

1.2. Організація нормативно-правового забезпечення обліку основних засобів

1.3. Організація облікової політики підприємства з обліку основних засобів

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві.

2.1. Організація первинного обліку операцій з основними засобами

2.2. Організація обліку надходження, експлуатації та вибуття основних засобів

2.3. Організація бухгалтерського контролю за використанням основних засобів

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку основних засобів.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера з основних засобів

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку основних засобів

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку основних засобів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

 

Продожвення Додатку В

 

Тема: Організація обліку амортизації основних засобів на ТОВ ХХХ

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації обліку амортизації основних засобів.

1.1. Економічна сутність основних засобів та основні завдання організації їх амортизації в обліку

1.2. Організація нормативно-правового забезпечення обліку амортизації основних засобів

1.3. Організація облікової політики з обліку амортизації основних засобів на підприємстві

Розділ 2. Організація обліку амортизації основних засобів на ТОВ ХХХ.

2.1. Організація первинного обліку амортизації основних засобів на ТОВ

2.2. Організація обліку поточного та первинного обліку амортизації основних засобів на ТОВ ХХХ

2.3. Організація контролю за правильністю нарахування амортизації основних засобів на ТОВ ХХХ

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку обліку амортизації основних засобів на ТОВ ХХХ

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера з обліку основних засобів на ТОВ ХХХ

3.2. Розробка робочих інструкцій первинних документів та технологічної картки виконавця облікового процесу з обліку амортизації основних засобів на ТОВ ХХХ

3.3. Планування та ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку основних засобів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Продожвення Додатку В

 

Тема: Організація обліку нематеріальних активів

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

1.1. Поняття, класифікація, визнання та оцінка нематеріальних активів

1.2. Організація нормативно-правового забезпечення обліку нематеріальних активів

1.3. Організація облікової політики підприємства з обліку нематеріальних активів

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві.

2.1. Організація документування операцій з нематеріальними активами

2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів

2.3. Організація обліку амортизації нематеріальних активів

2.4. Інвентаризація нематеріальних активів

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного

розвитку бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера нематеріальних активів

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

Продожвення Додатку В

Тема: Організація обліку інших необоротних матеріальних активів ХХХ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації обліку інших необоротних матеріальних активів.

    1.1. Економічна сутність інших необоротних матеріальних активів та основні завдання організації їх в обліку

    1.2. Організація нормативно-правового забезпечення обліку інших необоротних матеріальних активів.

    1.3. Організація облікової політики підприємства з обліку інших необоротних матеріальних активів.

Розділ 2. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів на ХХХ.

     2.1. Організація документування операцій з іншими необоротними матеріальними активами на підприємстві

2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку інших нематеріальних активів на ТОВ ХХХ

2.3. Організація підсумкового обліку інших нематеріальних активів на ХХХ

    2.4. Організація контролю за обліком інших необоротних матеріальних активів на ТОВ…

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного

розвитку обліку інших необоротних матеріальних активів на ТОВ

    3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера з обліку інших матеріальних активів на ТОВ

3.2. Планування перспективного розвитку організації обліку інших матеріальних активів на підприємстві

    3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації обліку необоротних матеріальних активів на ТОВ ХХХ

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Продожвення Додатку В

 

Тема: Організація обліку грошових коштів

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку грошових коштів.

1.1. Економічний зміст та основні завдання організації обліку грошових коштів

1.2. Організація нормативно – правового забезпечення бухгалтерського обліку грошових коштів

1.3. Організація облікової політики підприємства з обліку грошових коштів

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку грошових коштів на підприємстві

2.1. Документування операцій з руху грошових коштів

2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів

2.3. Загальні положення організації контролю за здійсненням касової та фінансової дисципліни

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку грошових коштів.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера грошових коштів

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку грошових коштів

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку грошових коштів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

Продожвення Додатку В

Тема: Організація обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг) на ТОВ ХХХ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг) на підприємстві.

1.1. Економічний зміст та основні завдання організації обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг) на підприємстві

1.2. Організація нормативно–правового забезпечення обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг) на підприємстві

1.3. Організація облікової політики підприємства з обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг) на підприємстві

Розділ 2. Організація обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг) ХХ

2.1. Організація первинного обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг) на підприємстві

2.2. Організація поточного та підсумкового обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг) на ТОВ ХХХ

2.3. Організація контролю за наявністю та рухом готової продукції (товарів і послуг) на ТОВ ХХХ

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг) на ТОВ ХХХ

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера з обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг) на підприємстві

3.2. Планування перспективного розвитку організації обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг)

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації обліку реалізації готової продукції (товарів і послуг)

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Продовження Додатку В

 

Тема: Організація обліку дебіторської заборгованості

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку дебіторської

заборгованості.

1.1. Визнання, класифікація, оцінка дебіторської заборгованості та основні завдання організації їх обліку

1.2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості

1.3. Організація облікової політики підприємства з обліку дебіторської заборгованості

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

2.1. Організація документування операцій з дебіторською заборгованістю

2.2. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості

2.3. Інвентаризація розрахунків по дебіторській заборгованості

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера дебіторської заборгованості

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

Продовження Додатку В

 

Тема: Організація обліку фінансових інвестицій

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку фінансових

інвестицій.

1.1 Визнання, класифікація, фінансових інвестицій та основні завдання організації їх обліку

1.2 Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій

1.3 Організація облікової політики підприємства з обліку фінансових інвестицій

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку фінансових інвестицій на підприємстві.

2.1. Документування операцій з обліку фінансових інвестицій

2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій

2.3. Інвентаризація фінансових інвестицій

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного

розвитку бухгалтерського обліку фінансових інвестицій.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера фінансових інвестицій

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку фінансових інвестицій

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку фінансових інвестицій

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

Продовження Додатку В

 

Тема: Організація обліку зобов’язань

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку зобов’язань.

1.1 Визнання, класифікація, оцінка зобов’язань та основні завдання організації їх обліку

1.2 Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку зобов’язань

1.3 Організація облікової політики підприємства з обліку зобов’язань

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку зобов’язань на підприємстві.

2.1. Організація документування операцій із зобов’язаннями

2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку зобов’язань

2.3. Організація обліку забезпечення зобов’язань поза балансом

2.4. Організація бухгалтерського контролю зобов’язань

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку зобов’язань.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера зобов’язань

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку зобов’язань

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку зобов’язань

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

 

Продожвення Додатку В

 

Тема: Організація обліку праці та її оплати

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації обліку праці та її оплати.

1.1. Завдання та принципи організації обліку праці та її оплати

1.2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку праці та її оплати

1.3. Організація облікової політики підприємства з обліку праці та її оплати

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку праці та її оплати на підприємстві.

2.1. Особливості організації обліку оплати праці

2.2. Організація обліку відпусток, їх розрахунок та оплата

2.3. Організація обліку відрахувань та утримань із заробітної плати працівників

2.4. Організація бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку праці та її оплати.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера обліку праці та її

оплати

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку праці та її оплати

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку праці та її оплати

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

Продовження Додатку В

 

Тема: Організація обліку власного капіталу

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації обліку власного капіталу.

1.1 Поняття, класифікація власного капіталу та основні завдання організації

його обліку

1.2 Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку власного капіталу

1.3 Організація облікової політики підприємства з обліку власного капіталу

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємстві.

2.1. Організація обліку статутного капіталу

2.2. Організація обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу

2.3. Інвентаризація власного капіталу

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного

розвитку бухгалтерського обліку власного капіталу.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера обліку власного

капіталу

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку власного капіталу

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку власного капіталу

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

Продовження Додатку В

 

Тема: Організація обліку витрат виробництва і витрат діяльності

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації обліку витрат виробництва і витрат

діяльності.

1.1. Загальні підходи до організації обліку витрат

1.2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку витрат виробництва і витрат діяльності

1.3. Організація облікової політики підприємства з обліку витрат виробництва і витрат діяльності

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку витрат виробництва і витрат діяльності на підприємстві.

2.1. Особливості організації обліку витрат виробництва

2.2. Особливості організації обліку витрат діяльності

2.3. Типові помилки по організації обліку витрат виробництва і витрат діяльності

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку витрат.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера обліку витрат

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку витрат

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку витрат

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

Продовження Додатку В

 

Тема: Організація обліку доходів і фінансових результатів

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації обліку доходів і фінансових результатів.

1.1. Загальні підходи до організації обліку доходів і фінансових результатів

1.2. Організація нормативно – правового забезпечення бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів

1.3. Організація облікової політики підприємства з обліку доходів і фінансових результатів

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів на підприємстві.

2.1. Організація первинного обліку доходів і фінансових результатів

2.2. Організація синтетичного і аналітичного обліку доходів і фінансових результатів

2.3. Типові помилки по організації обліку доходів і фінансових результатів

Розділ 3. Раціоналізація праці у бухгалтерії та планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів.

3.1. Паспортизація та атестація робочого місця бухгалтера обліку праці доходів і фінансових результатів

3.2. Планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів

3.3. Ефективність заходів з удосконалення організації бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

Додаток Д

 

Зразок оформлення списку використаних джерел

 

 

Характеристика джерела

Приклад

 оформлення

 

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст.; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. імідж - мейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

 

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В.   Черняк.

— К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

 1. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.

 

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

 

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К.:  НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

 

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х.: Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

 

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В.   Клос].

— К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).

 1. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 2. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 3. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.
 

Продовження Додатку Д

 

 

Характеристика джерела

Приклад

оформлення

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки — 2007. — 573, [1] c.
 2. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. — Одесса: Астропринт, 2006 (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн.  4).
 3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002. Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 4. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. — Житомир: Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 5. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПІ", 2006. - 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ.  бюл.

— К.: Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

 1. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
 2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць  / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с.
 3. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, ДПА України [та ін.]. — К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.]; М- во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

 

Словники

 1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х.: Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І.  Тимошенко.

— К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 1. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К.: Карпенко, 2007. — 219 с.
 2. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. —  2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.
 

Продовження Додатку Д

 

 

Характеристика джерела

Приклад

оформлення

Атласи

 1. Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К.: Варта, 2006. — 217, [1] с.
 2. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ: Пороги, 2005. — 218 с.
 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х.: Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с.

— (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та  огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004.
  • [Чинний від 2005-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 181  с.
  • (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006 (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. — 2007. — 264 с. Т. 6. — 2007. — 277 с.
 2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів: Новий час, 2003. — 160 с.
 3. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. — [Суми: Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк: Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні покажчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів: Укр. технології,  2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. —  Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

 

Продовження Додатку Д

 

 

Характеристика джерела

Приклад

оформлення

Авторські свідоцтва

1.    А.   с.   1007970   СССР,    МКИ3     В   25   J   15/00.   Устройство   для       захвата

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР).  –

№ 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1.   Пат.   2187888   Российская   Федерация,   МПК7    H  04   В  1/38,   Н  04   J 13/00.

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С.  15 —  18, 35 — 38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в  умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14 — 17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39 —61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12 — 14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13 — 20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр., письменства): статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245 — 291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.-техн. конф., 3 - 5 окт. 2007 г.: тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137 — 202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний  ресурс]:  навч. посіб. для студ. мед. вузів III — IV рівнів акредитації / Б.  Р.  Богомольний,  В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса: Одес. мед. ун-т,   2003.

— (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97- 2000.— Назва з контейнера.

 1. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України;   ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1  електрон.  опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в  науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.:  http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
 

Навчальне видання

 

 

 

 

Шкуліпа Людмила Володимирівна

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до підготовки та захисту курсової роботи

з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку»

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»