Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломної роботи для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломної роботи для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальності 073 «Менеджмент»,

спеціалізацій «Менеджмент у будівництві»,

«Менеджмент у житлово-комунальному господарстві»

(для студентів денної та заочної форм навчання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донбаська НАЦІОНАЛЬНА академія будівництва І архітектури

 

Економіко-гуманітарний факультет

Кафедра економіки і менеджменту

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальності 073 «Менеджмент»,

спеціалізацій «Менеджмент у будівництві»,

«Менеджмент у житлово-комунальному господарстві»

(для студентів денної та заочної форм навчання)

 

 

 

 

Затверджено                                                      Затверджено

на засіданні ради                                                        на засіданні кафедри

економіко-гуманітарного                                 економіки і менеджменту

факультету                                                       

протокол №1 від 14.09.2017 р.                        протокол №1 від 14.09.2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краматорськ ДонНАБА 2017

 

УДК 621.75.658.5 (071)

 

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент у будівництві», «Менеджмент у житлово-комунальному господарстві» (для студентів денної та заочної форм навчання) / Уклад.: О.В. Долгальова, В.В. Єфременко, І.В. Точонов, О.В. Підгорна, М.Г. Єщенко. – Краматорськ: ДонНАБА, 2017. – 49 с.

 

Містить загальні вимоги і структуру випускної роботи, методичні вказівки до виконання основних розділів роботи, оформлення списку літератури, що рекомендується, додатків.

Надано основні вимоги до організації підготовки і виконання дипломних робіт, порядок їхнього захисту. Приведено критерії оцінки дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

 

 

 

Укладачі:

д-р держ.упр., проф. О.В. Долгальова

канд.держ.упр., доц. В.В. Єфременко

канд.екон.наук, доц. Точонов І.В.

ст. викл. О.В. Підгорна

ас. М.Г. Єщенко

 

 

Рецензенти:

д-р держ.упр., проф. О.І. Черниш

д-р держ.упр., проф. Л.В. Беззубко

 

 

Відповідальний за випуск:

д-р держ.упр., проф. О.В. Долгальова

 

 

ЗМІСТ

 

С.

Вступ.............................................................................................................. 5

1. Цілі та завдання дипломної роботи.......................................................... 6

2. Загальні положення................................................................................... 6

3. Організація виконання дипломної роботи............................................... 9

4. Зміст та обсяги дипломної роботи............................................................ 12

5. Вимоги до оформлення дипломної роботи.............................................. 19

5.1. Основна частина................................................................................. 19

5.2. Нумерація............................................................................................ 22

5.3. Ілюстрації............................................................................................ 22

5.4. Таблиці, формули, посилання............................................................ 24

5.5. Додатки............................................................................................... 29

6. Захист дипломної роботи.......................................................................... 29

Додаток А. Лист-замовлення від підприємства на виконання дипломної

роботи............................................................................................................ 35

Додаток Б. Заява на виконання дипломної роботи...................................... 36

Додаток В. Титульний аркуш дипломної роботи........................................ 37

Додаток Д. Завдання на дипломну роботу.................................................. 38

Додаток Е. Зразок оформлення реферату до дипломної роботи............... 40

Додаток Ж. Зразок оформлення змісту дипломної роботи......................... 41

Додаток И. Відгук керівника дипломної роботи......................................... 42

Додаток К. Лист про впровадження............................................................. 43

Додаток Л. Направлення на рецензію.......................................................... 44

Додаток М. Рецензія на дипломну роботу................................................... 45

Додаток Н. Приклад оформлення титульного аркуша ілюстративних

додатків.......................................................................................................... 46

Додаток П. Критерії оцінювання дипломної роботи................................... 47

Додаток Р. Структурно-логічна схема дипломної роботи.......................... 48

 

Вступ

 

Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи згідно до чинних стандартів України i містять основні вимоги щодо змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Методичні рекомендації розроблено на підставі:

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;

- Положення про випускну атестацію студентів від 27.10.2016 р. протокол № 18.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» бакалавр – це перший рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю.

Державна атестація бакалаврів передбачає захист дипломної роботи (ДР), яку виконує студент Донбаської національної академії будівництва і архітектури економіко-гуманітарного факультету після засвоєння певного комплексу гуманітарних, наукових, загальноекономічних та професійних дисциплін за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з менеджменту, менеджера-адміністратора та проходження переддипломної практики.

За сутністю дипломна робота рівня підготовки «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» є видом атестаційної роботи та завершеним самостійним науковим дослідженням з однієї із актуальних проблем, що стосуються менеджменту організацій. Вона відіграє роль кваліфікаційного документа, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень кваліфікації випускника, оволодіння теоретичними знаннями, набуття вмінь прийняття раціональних управлінських рішень при вирішенні конкретних управлінських задач підприємства.

Дипломна робота повинна містити результати теоретичних і прикладних досліджень та відповідати таким вимогам:

містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;

містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;

містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті;

мати належне оформлення;

мати всі потрібні супровідні документи;

бути виконаною i поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Роботу подають у вигляді спеціально підготовленого переплетеного рукопису в твердій обкладинці.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми у реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відгуку з бази практики – до захисту не допускається.

 

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

1.1. Дипломна робота виконується на підставі аналізу змісту виробничих функцій та типових задач, які сформульовані у освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) з урахуванням нормативних вимог МОН України до державної атестації випускників ВНЗ.

1.2. Метою виконання дослідження є:

- розширення, закріплення і систематизація теоретичних знань, придбання навиків практичного застосування цих знань при рішенні конкретної наукової, технічної, виробничої, економічної або організаційно-управлінської задачі;

- розвиток досвіду ведення самостійних теоретичних і експериментальних досліджень, оптимізації проектно-технологічних і економічних рішень;

- набуття досвіду обробки, аналізу і систематизації результатів теоретичних і інженерних розрахунків, експериментальних досліджень, в оцінці їх практичної значущості і можливої сфери застосування;

- набуття досвіду надання і публічного захисту результатів своєї діяльності.

1.3. У процесі виконання дипломної роботи студент, відповідно до кваліфікаційних вимог, повинен виявити:

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно-орієнтованих i спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання менеджменту;

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;

- вміння розробляти наукові висновки i конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальної бази практики;

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реальної бази практики.

2.2. Основні етапи виконання дипломної роботи представлено на рис. 2.1.

 

Підготовчий етап

Вибір теми

Перелік тем

(за затвердженою тематикою)

Самостійно запропонована тема

(за результатами НДР студента)

Затвердження теми

(на підставі заяви)

Затвердження керівником

(рекомендації на заяві)

Затвердження деканом факультету і ректором

(наказ)

Затвердження завідувачем випускової кафедри

(розпорядження)

Затвердження керівника

(розпорядження зав. кафедри)

Основний етап

Написання основної частини

Опрацювання літературних джерел i складання плану

Збирання фактичного матеріалу під час виробничої та переддипломної практики на базі практики

Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ЕОМ.

Оформлення першого розділу дипломної роботи

Оформлення другого розділу дипломної роботи

Оформлення вступу, висновків, переліку літератури додатків

Завершальний етап

Усунення недоліків і написання остаточного варіанту тексту

Апробація результатів дослідження на конференції

Отримання рецензії і супровідних документів

Подання роботи на кафедру

Захист роботи в ДЕК

Отримання документу про базову вищу освіту (диплом бакалавра)

Розробка завдання на виконання роботи

(з розробкою календарного плану виконання роботи)

 

Рис. 2.1 – Етапи підготовки і захисту дипломної роботи ступеня «бакалавр»

2.3. До виконання атестаційної роботи допускаються студенти, які успішно склали залiково-екзаменацiйну сесію, завершили переддипломну практику та захистили звіт з неї.

2.4. При підготовці дипломної роботи кожному студентові призначається керівник, який надає йому науково-методичну допомогу у самостійній роботі над роботою, і, при необхідності, консультант. Студент зобов’язаний при написанні атестаційної роботи ОКР «бакалавр» виконувати всі вказівки керівника.

Керівниками призначаються провідні викладачі i науковці кафедри. Розподіл дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, відбувається за принципом наступництва керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.

Керівництво атестаційною роботою включає:

підготовку та видачу студентові завдання на дипломну роботу у строки, визначені у п. 3.5 Положення, за формою – додаток Д;

- надання допомоги студентові в розробці календарного графіка роботи на весь період виконання та складанні плану дипломної роботи;

- підготовку та видачу індивідуального завдання до переддипломної практики;

- рекомендації по літературі, довідковим, архівним матеріалам і іншим джерелам за темою;

- проведення систематичних консультацій з усіх питань, щодо виконання роботи;

- контроль за дотриманням графіку виконання атестаційної роботи;

- перевірку виконаної роботи, оцінку її готовності до захисту (на перевірку робота та/або її окремі частини надається керівникові лише у роздрукованому вигляді);

- написання відгуку з характеристикою діяльності студента під час виконання роботи і несе відповідальність за його об’єктивність;

- підготовка студента до захисту;

- участь у роботі ДЕК із захисту студентом атестаційної роботи.

2.5. Темою дипломної роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освiтньо-квалiфiкацiйної характеристики бакалавра.

Тематика випускних робіт розробляється кафедрою згідно з вимогами варіативної компоненти освiтньо-квалiфiкацiйної характеристики фахівців відповідно до затверджених програм вивчених нормативних та вибіркових дисциплін i відображає актуальну проблематику сучасного менеджменту. Тематика щорічно переглядається та поновлюється.

Студенту надається право самостійно обрати тему атестаційної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, дипломні роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, підприємства та підприємницькі структури, що уклали із ДонНАБА контракти на навчання студентів або договори про співпрацю та співробітництво. Студент, за погодженням із керівником, може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на базі практики).

Бажаним є виконання теми на замовлення керівництва бази практики, яке оформлюється відповідним листом (додаток А).

2.6. Разом із вибором теми в заяві (додаток Б) визначається база практики, на матеріалах якої буде виконуватися робота. Це повинно бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою i має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

Якщо немає пропозицій студента щодо бази практики, то кафедра призначає підприємство або установу, з якими Академія має відповідну угоду.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

3.1. Атестаційна робота має виконуватися студентом відповідно до затвердженого завдання.

3.2. На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій керівників, згідно з яким забезпечується систематична робота над дослідженням студента. Систематичні консультації допомагають студенту-дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог щодо змісту i оформлення роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи та є запорукою її успішного захисту.

3.3. Відповідно до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на перевірку керівникові. У разі позитивного відгуку робота допускається до попереднього захисту на кафедрі.

3 метою забезпечення попереднього захисту атестаційних робіт на кафедрі створюється комісія у складі 3 – 4 викладачів. Дипломні роботи, які подані на кафедру з порушенням встановлених термінів роботи комісії попереднього захисту, до розгляду не приймаються без дозволу завідувача кафедри.

3.4. Роботу, яку успішно захистив студент, за наявності підписаного завдання на дипломну роботу, листа про впровадження рекомендацій дипломної роботи на базі практики та відгуку, реєструють на кафедрі i передають на розгляд завідувачу кафедри. Він приймає рішення про допуск студента до захисту атестаційної роботи на засіданні ДЕК.

3.5. Структура дипломної роботи ОКР «бакалавр» та перелік графічного матеріалу, який виноситься на презентацію, наведено в табл. 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Структура дипломної роботи ОКР «бакалавр» та перелік графічного матеріалу

 

Назва розділу

Коротке викладення змісту розділу в ДР

Графічні матеріали до розділу

1

2

3

Титульний аркуш

Оформлення у відповідності до Положення про випускну атестацію студентів від 27.10.2016 р. і відповідає формі (додаток В – видається кафедрою)

 

Завдання на дипломну роботу

Назва дипломної роботи та коротке викладення її частин друкується з обох боків одного аркуша (додаток Д – видається кафедрою, заповнює та підписує науковий керівник, підписує студент)

 

Реферат

Коротке викладення дипломної роботи (додаток Е) українською та іноземною мовами

 

Зміст

Список розділів і пунктів дипломної роботи з позначками номерів сторінок (додаток Ж).

 

Перелік умовних позначень

Якщо застосовується специфічна термінологія,  маловідомі скорочення, нові символи, позначення (повторюються у роботі не менше, ніж три рази), перелік подають на окремій сторінці перед вступом і друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять позначення та скорочення, справа – їх детальну розшифровку

 

Вступ

Актуальність теми, мета дипломної роботи, постановка задач, об’єкт та предмет дослідження, практичне значення

Тема, мета, задачі дослідження

Основна частина дипломної роботи

1. Перший розділ (теоретичний)

Аналіз проблеми, останні дослідження (теоретичні), огляд літератури, порівняльний аналіз різних підходів до дослідження за темою. Вибір методів і засобів рішення поставлених теоретичних задач. Теоретичні основи, сутність, значен6ня, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи до вирішення поставлених задач. Роль та місце досліджуваних процесів у діяльності об’єкту дослідження

Методи та засоби вирішення поставлених задач, основні результати аналізу літературних джерел.

Висновки до розділу 1

Коротке викладення основних висновків за першим розділом (1 сторінка)

 

2. Другий розділ (аналітико-рекомендаційний)

Характеристика об’єкту дослідження. Діагностика та аналіз сучасного стану проблеми в обраному напрямку дослідження, для чого використовуються планові і фактичні показники діяльності, дані статистичного, бухгалтерського, управлінського обліку, результати спостережень, опитувань і інших методів збору первинної інформації.

Техніко-економічні, фінансові та ін. характеристики об’єкту і предмету дослідження

       

 

 

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

 

Аналіз, синтез, удосконалення кредитно-фінансових, соціально-економічних і інших бізнес-процесів в різних умовах внутрішнього і зовнішнього середовища об’єкта дослідження. Застосування інформаційного і програмного забезпечення (ЕОМ) для вирішення поставлених задач. Визначення сутності функцій управління, їх особливості, тенденції розвитку і резерви підвищення ефективності

Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень у менеджменті

Висновки до розділу 2

Коротке викладення основних висновків за другим розділом (1 сторінка)

 

3. Третій розділ (охорона праці)

Завдання видається безпосередньо консультантами і виконується відповідно до розроблених ними методичних рекомендацій

 

Висновки до розділу 3

Коротке викладення основних висновків за третім розділом (1 сторінка)

 

Висновки

Стисле викладення результатів роботи у відповідності до поставлених задач. Опис найбільш важливих теоретичних положень. Оцінка результатів досліджень їх відповідність темі, меті роботи та отриманим результатам. Наукова цінність і практична значущість результатів роботи

Основні висновки і рекомендації

Список використаної літератури

Вітчизняні та закордонні літературні джерела, наукові статті та тези доповідей за темою дослідження

 

Додатки

Дані статистичного, бухгалтерського, управлінського обліку, інші результати збору первинної інформації

 

Відгук керівника

Відгук на тему дипломної роботи її загальна характеристика за розділами, перелік її недоліків або позитивних моментів, відповідність вимогам та рекомендаційна оцінка, підписується керівником дипломної роботи (додаток И – видається кафедрою, заповнює та підписує керівник)

 

Захист дипломної роботи

Попередній внутрішньо-кафедральний захист дипломної роботи.

Проводиться вибірково на кафедрі для чого створюється комісія у складі 3-4 викладачів

 

Лист про впровадження

Лист, який підтверджує практичне значення запропонованих рекомендацій дипломником, підписаний керівником організації та закріплений печаткою (додається до диплому, додаток К). Слід зазначити, які саме рекомендації впроваджено або будуть впроваджуватися на дійсному підприємстві

 

 

Кінець таблиці 3.1

1

2

3

 

 

 

Зовнішнє рецензування

На підставі направлення (додаток Л) за підписом завідувача кафедри, отримує від студента МД для рецензування, докладно ознайомлюється зі змістом атестаційної роботи та ілюстративними додатками, приділяє увагу науково-технічному рівню розробки, сучасності, обґрунтованості та раціональності прийнятих рішень, правильності розрахунків, використанню новітніх технологій, дотриманню вимог стандартів вищої освіти тощо (додаток М)

 

Захист дипломної роботи у ДЕК

Обсяг тексту доповіді має відповідати до 10 хвилин виступу

Ілюстративні додатки до ДР

 

3.6. Підбір і вивчення літератури. При доборі джерел слід використовувати предметні та алфавітні каталоги бібліотеки Академії, а також спеціальні бібліографічні довідники, тематичні збірники літератури, статті журналів, збірники наукових праць і наукових статей, навчально-методичні посібники.

Дипломні роботи й інші матеріали, які отримані через Інтернет та інші електронні засоби інформації, можна використовувати лише як одне з джерел для написання роботи (з обов’язковим посиланням на них).

Після складання бібліографії з теми атестаційної роботи ОКР «бакалавр» починається її вивчення. Перший крок – біглий перегляд книги з метою отримання загального надання про її зміст і цінність для роботи, другий крок – конспектування або сканування потрібних розділів.

Зроблені нотатки групуються за проблемами (розділами). Забезпеченість нотатками тих або інших проблем покаже, які питання теми можна висвітлити з достатньою повнотою, а які ні. Зміст згрупованих за проблемами нотаток є основою складання плану роботи. Консультація з керівником допоможе сформулювати його остаточно.

Робота не обов’язково повинна включати весь зібраний матеріал. До тексту відбираються ті основні проблеми, які дають можливість повно розкрити зміст теми.

 

4. ЗМІСТ ТА ОБСЯГИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

4.1. Атестаційна робота бакалавра повинна мати обсяг 60 –70 сторінок рукописного тексту, починаючи з титульного аркуша і до висновків включно.

4.2. Дипломна робота повинна включати наступні структурні елементи (у порядку їх розташування в роботі):

1) титульний аркуш (наведено у додатку В);

2) бланк завдання на ДР (наведено у додатку Д);

3) реферат (наведено у додатку Е);

4) зміст (наведено у додатку Ж);

5) перелік умовних позначень (за необхідності);

6) вступ;

7) основна частина (три розділи з підрозділами і висновками до них);

8) висновки;

9) список використаної літератури;

10) додатки.

Розглянемо обов’язкові структурні елементи дипломної роботи.

4.3. Титульний аркуш і завдання на дипломну роботу заповнюються за спеціальною формою (бланк заповнення наведено у додатках В і Д).

4.4. Реферат обсягом 0,5 – 1 сторінки державною та іноземною (яку вивчав студент) мовами повинен стисло відображати загальну характеристику та основний зміст ДР і містити:

- відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків і бібліографічних найменувань за переліком посилань;

- мету роботи, використані методи та отримані результати (характеристика об’єкта проектування, нові якісні та кількісні показники, економічний ефект тощо);

- рекомендації щодо використання та / або результати впровадження розробок або досліджень (публікація в наукових журналах, акти про впровадження тощо);

- перелік ключових слів (не більше 20).

4.5. Зміст дипломної роботи визначається її темою, має відображати конкретний поетапний план реалізації роботи, її структуру. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок). Відповідно до теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.), відповідні нормативні документи i складає проект плану.

4.6. План дипломної роботи має бути складним і містити:

1) вступну частину;

2) три розділи;

3) висновки до кожного розділу;

4) висновки;

5) список використаної літератури;

6) додатки.

Орієнтовний варіант змісту дипломної роботи наведено у додатку Ж.

4.7. Перелік умовних позначень. Якщо в ДР вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в роботі у вигляді окремого списку. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, скорочення, а справа – їх детальну розшифровку. Якщо спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

4.8. Головним завданням вступу є обґрунтування актуальності i практичної значущості обраної теми роботи, особливостей постановки i вирішення питань щодо конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити її мету та завдання (спираючись на план), предмет та об’єкт дослідження.

Обсяг вступу не має перевищувати 3 сторінки.

У вступі послідовно висловлюються:

- обґрунтування вибору теми і її актуальність;

- ступінь вивченої проблеми;

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- мета і завдання роботи;

- методика дослідження;

- практична значущість результатів дослідження.

Вибір теми визначається необхідністю (бажанням) вирішити якусь управлінську проблему. Проблема – це запитання «що треба вивчити?», яке стоїть на межі вже відомого і ще незвіданого. Сформулювати проблему – означає вийти на цю межу.

Актуальність теми – це відповідь на запитання: «Чому дану проблему потрібно в даний час вивчати?» Обґрунтування актуальності має бути небагатослівним, треба показати головне – суть проблемної ситуації. Те, наскільки правильно автор оцінює вибрану тему з погляду своєчасності і соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість.

У характеристиці ступеня вивченості проблеми вказується, ким, коли і які аспекти досліджувалися, і наскільки глибоко, тобто дається огляд використаної літератури. Якщо тема достатньо розроблена у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, треба обґрунтувати доцільність її подальшого доопрацювання.

Мета і задачі дослідження

Мета – це те, що хочуть отримати при проведенні дослідження, тобто отримання певного конкретного результату – виявлення недоліків і проблем, обчислення нових показників, розробка або поліпшення методики, оцінка рівня розвитку, формулювання програми розвитку, виведення формули, визначення параметрів або властивостей об’єкту і так далі. Процес виконання роботи (вивчення, дослідження, аналіз, виробництво, виготовлення тощо) метою не є (тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету).

Задачі дослідження – це етапи, послідовність виконання роботи, ті дії, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети, вирішення проблеми, перевірки гіпотези дослідження. Структура (зміст) роботи звичайно є повним відображенням вирішуваних завдань. Відповідь будується просто: «В процесі дослідження вирішувалися наступні завдання: ...» – далі послідовно перераховуються виконувані операції (перша, друга і так далі).

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Саме предмет визначає тему дослідження. Визначення предмету дослідження – це відповідь на питання: «Що, які властивості і які зв’язки об’єкту вивчати?»

Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Методика дослідження відповідає на запитання про те, як було отримано результат, за допомогою яких методів, в яких умовах. Методика – це спосіб, алгоритм виконання дослідження, сукупність методів. Звичайно для студента вона є запозиченою у когось («робота виконувалася по аналогії з ...»), але може бути розроблена самостійно.

Практична значущість результатів дослідження може полягати в можливості рішення практичної задачі, проведення подальших наукових досліджень або для використання в процесі підготовки фахівців.

4.9. Перший розділ (теоретичний) може містити декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль i місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності підприємства. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкриваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому – відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.

У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи наукової новизни, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, тобто чітко визначене теоретичне поле роботи дає змогу перейти в наступних розділах до конкретного аналітичного дослідження.

Текст потрібно ілюструвати графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо.

Обсяг першого розділу – 20 сторінок.

4.10. Другий розділ (аналітико-рекомендаційний), забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи i певний методичний інструментарій для розробки конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку, діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у цьому розділі дослідження. Назва розділу формулюється таким чином:

Характеристика .... (предмет дослідження) на .... (база практики) і розробка рекомендацій щодо його удосконалення.

Сучасний стан .... (предмет дослідження) на .... (база практики) і шляхи його удосконалення.

Дослідження .... (предмету) на .... (база практики) і рекомендації щодо його удосконалення.

У цій частині наводяться опис, характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми на базі практики, діагностування діяльності підприємства під кутом зору обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію. А також надається обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності об’єкта. Система заходів спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станом об’єкту з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні спрямовуватися на забезпечення зростання економічних показників.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв’язку i як наслідок висновків з аналізу, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

«Як свідчить аналіз, проведений у п. 2.1., у... існує такий істотний недолік, як.... Для успішного подальшого розвитку... можна запропонувати...». «3 метою ... можна запровадити...».

Пропозиції можуть бути з найсучаснішого досвіду відомих фірм світу (студент демонструє свою освіченість та менеджерський світогляд), але якщо ця пропозиція зараз нездійсненна для бази практики, треба обов’язково це пояснити (відсутність коштів, недосконалість законодавства, непідготовленість кадрів, інфляція, політична та економічна нестабільність тощо), тобто студент повинен демонструвати реалізм мислення та знання проблем реального об’єкта.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Аналіз проблеми повинен здійснюватися з урахуванням чинників позитивної та негативної дій.

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час проходження переддипломної практики.

Другий розділ дипломної роботи обов’язково має містити аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства – об’єкту дослідження (табл. 4.1).

 

Таблиця 4.1 – Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

 

№ з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Роки

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення,

%

2016

2017

1.

Обсяг виготовленої продукції

тис. грн.

 

 

 

 

2.

Обсяг реалізованої продукції

тис. грн.

 

 

 

 

3.

Чисельність персоналу

осіб

 

 

 

 

4.

Продуктивність праці

тис. грн./осіб

 

 

 

 

5.

Коефіцієнт плинності кадрів

К

 

 

 

 

6.

Фонд оплати праці

тис. грн..

 

 

 

 

7.

Середня заробітна плата

грн.

 

 

 

 

8.

Собівартість

тис. грн.

 

 

 

 

9.

Чистий прибуток

тис. грн.

 

 

 

 

10.

Рентабельність продукції

%

 

 

 

 

               

 

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які необхідно обов’язково супроводжувати стислим коментарем.

Джерелом інформації є планові i фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань i обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

3 метою підтримки набутих навичок роботи на ЕОМ i умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у ДР повинен використати комп’ютер.

Не можна обмежитись використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики бази практики або використати тільки програму-редактор для друку та оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібно використовувати адаптовані автором стандартні програми або розробку власної програми для спрощення трудомістких розрахунків у аналітико-рекомендаційному розділі.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

- поставлену задачу;

- програму, за якою вона буде вирішуватися;

- базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації – баланс, інші форми звітності);

- формули розрахунку;

- блок-схему алгоритму розв’язання задачі;

- результат – у вигляді підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;

- аналітичний опис результату.

Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві відповідного пункту плану: «.....із застосуванням ЕОМ».

Обсяг другого розділу – 30 – 35 сторінок.

4.11. У третьому розділі дипломної роботи необхідно представити аналіз заходів щодо забезпечення охорони праці на підприємстві: ступінь обізнаності щодо основних прав та обов’язків посадових осіб з охорони праці, наявність оцінки служби охорони праці на підприємстві, її функцій, основні завдання та планування роботи. Аналіз створення, обладнання та оформлення кабінетів з охорони праці, пропаганда безпечної роботи на підприємстві.

Назва розділу формулюється таким чином:

Охорона праці для офісних працівників на ....(база практики).

Наприклад, структура розділу може складатися з наступних пунктів:

3.1. Характеристика управління охороною праці на підприємстві (організації, установі). Аналіз системи управління охороною праці включає: характеристику законодавчих та нормативно правових актів з охорони праці, що регламентують діяльність підприємства; діяльність служби охорони праці на підприємстві.

3.2. Аналіз особливостей охорони праці на робочому місці. Включає: вибір робочого місця; аналіз виробничих факторів та їх вплив на стан працівника; заходи щодо забезпечення режиму праці та відпочинку.

3.3. Заходи щодо дій в надзвичайних ситуаціях. Включає: наявність плану евакуації; заходи, які забезпечують електробезпеку та пожежну безпеку.

У пункті 3.1 викладаються основні завдання в галузі охорони праці, принципи державної політики в області охорони праці, що випливають з статті 43 Конституції України і статті 4 Закону України «Про охорону праці». Виходячи із загальних завдань охорони праці, обґрунтовують доцільність розробки питань охорони праці як з економічної, так і соціальної ефективності.

Змістом пункту 3.2 є аналіз умов праці на обраному робочому місці – виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і порівняння їх з діючими нормативами, а також кількісна оцінка умов праці.

Обсяг третього розділу може становити 8 – 10 сторінок.

4.12. Після кожного розділу необхідно зробити висновки (Висновки до розділу ...), в яких має бути відображено найбільш важливі наукові та практичні результати.

4.13. У висновках дипломної роботи формулюються практичні рекомендації та пропозиції, що випливають з дослідження. Висновки повинні відповідати поставленим цілям та завданням. Звичайно кожному з поставлених у вступі завдань відповідає не менше одного висновку або пропозиції. Оцінювання бакалаврської роботи починається із з’ясування відповідності між поставленими у вступі завданнями і висновками.

Висновки мають бути короткими, містити чіткі формулювання, положення, які органічно і логічно пов’язані з основним змістом роботи, з поставленими у вступі завданнями. Не слід повторювати те, про що написано в основній частині, і приводити новий фактичний матеріал. Не треба формулювати висновки ширше, ніж того вимагає дана тема. Не можна приводити положення, які не підтверджені в роботі конкретним матеріалом.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 2 сторінки.

4.14. Список використаної літератури вимагає розміщення усіх використаних джерел інформації в алфавітному порядку. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

Список літератури має містити не менше 30 назв бажано з терміном видання за останні 3-5 років. Посилання на них мають наводитись у вигляді порядкового номеру за списком джерел у квадратних дужках (наприклад, [19]).

4.15. Додатки до атестаційної роботи мають містити iнформацiйнi матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою, їх оформлюють на наступних сторінках, розміщуючи у порядку появи посилань у тексті роботи.

Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дипломної роботи:

- реальні документи підприємства;

- рекламні матеріали;

- проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- інструкції, методики, опис алгоритмів i програм вирішення задач на ЕОМ;

- ілюстрації допоміжного характеру.

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

5.1. Основна частина

 

5.1.1. Завершену i оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на бланку завдання та на останній сторінці висновків дипломної роботи.

5.1.2. Мова дипломної роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних i синтаксичних помилок; послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

5.1.3. Текст дипломної роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – 30 мм, з правого – 15 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

Параметри сторінки виставляються в меню Файл / Параметри сторінки і повинні відповідати зазначеним на рис. 5.1.

Рисунок 5.1 – Параметри сторінки

 

Основний текст (Tіmes New Roman, 14 pt, інтервал між строками: полуторний, абзац – 1,25 см, вирівнювання за шириною).

Параметри основного тексту виставляються в меню Формат/Абзац і повинні відповідати зазначеним на рис. 5.2.

5.1.4. Робота має бути надрукована за допомогою комп’ютера на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210 x 297 мм) з використанням шрифтів текстового редактору Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом до тридцяти рядків на сторінці.

 

Рисунок 5.2 – Параметри основного тексту

 

5.1.5. Титульний аркуш містить найменування Академії, прізвище, ім’я та по батькові та інші відомості про автора; тему дипломної роботи з посиланням на базу практики; прізвище, вчене звання (посаду) керівника; місто i рік (додаток В).

5.1.6. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

5.1.7. Текст основної частини роботи поділяється на розділи та підрозділи. До кожного розділу робиться висновок.

Заголовки структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «НАЗВА РОЗДІЛУ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» друкуються великими літерами по центру сторінки. Заголовки пiдроздiлiв друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком підрозділів) та текстом має дорівнювати 2 інтервалам основного тексту, приклад оформлення наведено на рис. 5.3:

 

 

 

 
 
 

РОЗДІЛ 1¶

Сутнiсть, роль та розвиток економiчних методiв менеджменту¶

1.1 Поняття, сутність та значення економічних методів менеджменту на сучасному етапі розвитку ринкових відносин

Початок основного тексту.......¶

 

Рисунок 5.3 – Приклад оформлення заголовків у роботі

 

Кожну структурну частину (новий розділ) дипломної роботи слід починати з нової сторінки. Підрозділи продовжують розділи і друкуються після тексту попереднього підрозділу і початком поточного тексту відповідно по одному інтервалу основного тексту.

 

5.2. Нумерація

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок i на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація (без крапки після неї) проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

«ЗМІСТ», «ВСТУП», «НАЗВА РОЗДІЛУ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» не нумерують як розділи. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу i порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, «1.2» (другий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

 

5.3. Ілюстрації

 

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, i тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) i таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках випускної роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких перевищують формат А4 i розміщують у додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом «Рисунок». Рисунки нумерують наскрізно арабськими цифрами, крім рисунків у додатках. Дозволено рисунки нумерувати в межах кожного розділу. У цьому разі номер рисунка складається з номера розділу та порядкового номера рисунка в цьому розділі, які відокремлюють крапкою, наприклад, «Рисунок 3.2» – другий рисунок третього розділу.

Рисунки кожного додатка нумерують окремо. Номер рисунка додатка складається з познаки додатка та порядкового номера рисунка в додатку, відокремлених крапкою. Наприклад,

«Рисунок В.1 – ____________», тобто перший рисунок додатка В.

назва рисунка

Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та стислою.

За потреби пояснювальні дані до рисунка подають безпосередньо після графічного матеріалу перед назвою рисунка.

Назву рисунка друкують з великої літери та розміщують під ним посередині рядка, наприклад:

 

Рисунок 5.3.1 – Схема організаційної структури

 

 

5.4. Таблиці, формули, посилання

 

5.4.1. Формули в дипломній роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу i порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: «(2.1)» (перша формула другого розділу).

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах необхідно подавати безпосередньо за формулою в тій послідовності, в якій вони подані в формулі, i кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Формули потрібно виділяти в тексті вільними рядками. Вище i нижче кожної формули потрібно залишати не менше ніж один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) i ділення (:).

Приклад:

 

Для визначення продуктивності праці необхідно використовувати наступну формулу:¶

,                                              (2.1)¶

де О – обсяг продукції (послуг) за певний період часу в натуральному, вартісному або інших вимірах;¶

Т – витрати праці (робочого часу).¶

 

 

5.4.2. Таблиці. Цифрові дані треба оформлювати як таблицю відповідно до форми, наприклад:

 

Таблиця 5.1 – Типи міжнародного маркетингу

 

п/п

Тип міжнародного маркетингу

Фірма

українська

зарубіжна

1

2

3

4

1.

Внутрішній

1

7

2.

Експортний

2

8

 

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не наводити, якщо це не ускладнює користування таблицею.

Таблицю подають безпосередньо після тексту, у якому її згадано вперше, або на наступній сторінці.

На кожну таблицю має бути посилання в тексті звіту із зазначенням її номера.

Таблиці нумерують наскрізно арабськими цифрами, крім таблиць у додатках.

Дозволено таблиці нумерувати в межах розділу. У цьому разі номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 5.1» – перша таблиця п’ятого розділу.

Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка складається з позначення додатка та порядкового номера таблиці в додатку, відокремлених крапкою. Наприклад,

«Таблиця В.1 – ______________», тобто перша таблиця додатка В.

назва таблиці

Якщо в тексті подано лише одну таблицю, її нумерують.

Назва таблиці має відображати її зміст, бути конкретною та стислою.

Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацного відступу.

Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. У кожній частині таблиці повторюють її головку та боковик.

У разі поділу таблиці на частини дозволено її головку чи боковик заміняти відповідно номерам колонок або рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами в першій частині таблиці.

Слово «Таблиця» подають лише один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують «Продовження таблиці  » або «Кінець таблиці  » без повторення її назви.

Наприклад:

 

Продовження таблиці 5.1

1

2

3

4

3.

Зовнішньоекономічний

7

9

4.

Транснаціональний

4

10

 

Кінець таблиці 5.1

1

2

3

4

5.

Глобальний

5

11

6.

Імпортний

6

12

 

Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком.

Підзаголовки, які мають самостійне значення, подають з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Переважна форма іменників у заголовках – однина.

Таблиці треба заповнювати за правилами, які відповідають ДСТУ 1.5.

5.4.3. У тексті диплома можна робити посилання на структурні елементи роботи та інші джерела.

У разі посилання на структурні елементи роботи зазначають відповідно номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, позицій переліків, рисунків, формул, рівнянь, таблиць, додатків.

Посилаючись, треба використовувати такі вирази: «у розділі 3», «див. 2.1», «відповідно до 2.3.4.1», «(рисунок 1.3)», «відповідно до таблиці 3.2», «згідно з формулою (3.1)», «у рівняннях (1.23) – (1.25)», «(додаток А)» тощо.

Дозволено в посиланні використовувати загальноприйняті та застандартовані скорочення згідно з ДСТУ 3582, наприклад, «згідно з рис. 10», «див. табл. 3.3» тощо.

Посилаючись на позицію переліку, треба зазначити номер структурного елемента роботи та номер позиції переліку з круглою дужкою, відокремлені комою. Якщо переліки мають кілька рівнів – їх зазначають, наприклад: «відповідно до 2.3.4.1, б), 2)».

Посилання на джерело інформації, наведене в переліку джерел посилання, рекомендовано подавати так: номер у квадратних дужках, за яким це джерело зазначено в переліку джерел посилання, наприклад, «у роботах [2] – [3]».

5.4.4. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині дипломної роботи, наводять у кінці тексту роботи перед додатками на наступній сторінці. У переліку джерел посилання бібліографічні описи подають у порядку, за яким джерела вперше згадують у тексті. Порядкові номери бібліографічних описів у переліку джерел мають відповідати посиланням на них у тексті звіту (номерні посилання).

Бібліографічний опис списку використаних джерел у роботі повинен оформлятися з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Правила оформлення посилань на архівні документи не застандартовано. У разі виникнення такої потреби слід скористатися правилами оформлення посилань на архівні документи в дисертаціях на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук (Бюлетень ВАК України. – К. : 2010. – № 3. – С. 17–22).

Джерела, на які є посилання лише в додатку, наводять в окремому переліку, який розміщують у кінці цього додатка.

Приклади оформлення списку використаної літератури, який наводять у дипломній роботі:

Однотомні видання один автор:

 1. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія. Xарків: Право, 2005. 304 с.

Однотомні видання два автори:

 1. Васильєв С. В., Ніколенко Л. М. Доказування та докази у господарському процесі України: монографія. Харків: Еспада, 2004. 192 с.

Однотомні видання три автори:

 1. Комаров В. В., Світлична Г. О., Удальцова І. В. Окреме провадження: монографія / за ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 2011. 312 с.

Однотомні видання чотирі і більше авторів:

 1. Прилипко С. М., Ярошенко О. М., Мороз С. В., Малиновська К. А. Укладення трудового договору: теоретико-прикладне дослідження: монографія. Харків: Юрайт, 2013. 288 с.

Однотомні видання автор(и) та редактор(и)/ упорядник(и):

 1. Гель А. П., Семаков Г. С., Яковець І. С. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб. / ред. А. Х. Степанюк. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 624 с.

Однотомні видання автор(и) та перекладач(і) :

 1. Laplace P. S. A philosophical essay on probabilities / trans.: F. W. Truscott, F. L. Emory. Original work published 1814. New York, NY: Dover, 1951. 196 р.

Однотомні видання без автора:

 1. Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення: колект. моногр. / за наук. ред. Д. В. Задихайла. Харків: Юрайт, 2013. 520 с. (Серія "Наукові праці кафедри господарського права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"; т. 1).

Багатотомні видання:

 1. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Xарків: Право, 2016. Т. 1: Історія держави і права України. 848 с.

Автореферати дисертацій:

 1. Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2010. 36 с.

Дисертації:

 1. Сокуренко В. В. Публічне адміністрування сферою оборони в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2016. 573 с.

Архівні документи:

 1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об’єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64, 64 зв., 71.

Патенти:

 1. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

Препринти:

 1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль: Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт / НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).

Стандарти:

 1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).

Бібліографічні покажчики:

 1. Володимир Володимирович Сташис: (до 85-річчя від дня народж. та 60-річчя наук.-пед. і громад. діяльності) / Нац. акад. прав. наук України; упоряд.: В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова. Харків: Право, 2010. 108 с. (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).

Каталоги:

 1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Донец. ботан. сад НАН Украины. Донецк: Лебедь, 2005. 228 с.

Частина видання розділ книги:

 1. Борисова В. И. Право частной собственности в системе социально-экономических прав и свобод граждан и пути его реализации. Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография / ред. И. В. Спасибо-Фатеева. Харьков: Право, 2012. Разд. 3, гл. 1. С. 87–99.

Частина видання тези, доповідь:

 1. Боднар Т. В. Договір про закупівлю: особливості укладання і забезпечення. Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. В. П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 7–9.

Частина видання стаття з довідкового видання:

 1. Баулін Ю. В. Обставини, що виключають злочинність діяння. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ: Юрид. думка, 2007. С. 550.

Частина видання стаття з продовжуваного видання:

 1. Гетьман А. П., Лозо В. І. Державно-правові проблеми подолання екологічної кризи в епоху глобалізації. Проблеми законності. Харків. 2013. Вип. 123. С. 65–77.

Частина видання стаття з періодичного видання (журнал, газета):

 1. Кулак Н. В. Актуальні питання правового статусу добровольчих формувань в Україні. Часопис Київського університету права. 2016. № 4. С. 84–88.

Рецензії:

 1. Биков О. Нагальність оптимального міжнародно-правового врегулювання глобальних біоетичних проблем сучасності. Віче. 2016. № 1/2. С. 20–21. Рец. на кн.: Третьякова В. Г. Міжнародно-правове регулювання глобальних біоетичних проблем: монографія. Київ: Кондор, 2013. 407 с.

Електронні ресурси:

 1.  Аналіз стану здійснення судочинства в 2015 році (за даними судової статистики). URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/

(documents)/D7F9F72E78DA88ECC2257F730036F282 (дата звернення: 17.03.2017).

Законодавчі та нормативні документи:

 1. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. тексту. Харків: Право, 2016. 82 с.

 

5.5. Додатки

 

Додатки у дипломній роботі мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою.

Додатки оформлюються як продовження роботи i розміщуються в порядку появи посилань у тексті.

Після останньої сторінки списку використаної літератури перед додатками необхідно розмістити чистий аркуш паперу, на якому в центрі великими літерами (розміром (кеглем) 14 пт) написати «ДОДАТКИ».

Кожний додаток повинен мати заголовок, який друкують вгорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки.

Над заголовком, посередині рядка, друкують слово «ДОДАТОК» і відповідну велику літеру української абетки, що позначає додаток, наприклад:

 

 

ДОДАТОК А

Методика розрахунку ефективності проекту

 

 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, на кожен є посилання в тексті. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «рис. Д.1.2» – другий рисунок першого розділу додатка Д; «формула (А.1)» – перша формула додатка А.

 

6. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

6.1. Студент-випускник повинен додати до роботи лист про впровадження результатів дослідження, завірений печаткою. Цей лист має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних. У ньому повинні підтверджуватись актуальність теми для підприємства, самостійність автора дослідження, практична значущість аналогічного розділу та можливості і перспективи впровадження запропонованих рекомендацій (додаток К).

6.2. До роботи додається копія наукової статті або тез доповідей на конференції з відповідної проблематики ДР. Ксерокопії розміщуються у наступній послідовності: титульна сторінка, зміст (сторінка з ПІБ автора, текст статті (тез доповіді конференції).

6.3. На завершену дипломну роботу керівник дає стислий відгук, в якому оцінює якість виконання самої роботи i працю студента над нею та робить висновок щодо можливості допуску роботи до захисту в ДЕК. Бланк відгуку керівника на дипломну роботу наведено у додатку И.

Варто звернути увагу на те, що керівник дипломної роботи рекомендує оцінку за національною шкалою на підставі затверджених критеріїв оцінки дипломної роботи (додаток П) і таблиці відповідності шкали оцінювання ЕСТS з національною системою оцінювання в Україні та ДонНАБА (табл. 6.1). Дійсні критерії оцінки ДР є також підставою для самооцінки студента, який виконує цю роботу.

 

Таблиця 6.1 – Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS з національною системою оцінювання в Україні та ДонНАБА

 

Кількість балів

за шкалою ДонНАБА

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

Зараховано

82 – 89

В

добре

74 – 81

С

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

2 (незадовільно) – з можливістю повторного складання

Не зараховано з можливістю повторного складання

0 - 34

F

 

6.4. На момент подання до внутрішньої сторінки обкладинки студент приклеює конверт для розміщення супроводжувальних документів (лист-замовлення (додаток А), лист про впровадження результатів роботи (додаток К)). Робота реєструється на кафедрі i направляється на зовнішню рецензію.

6.5. Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів.

Рецензія складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів неприпустимо) із зазначенням (додаток М):

- відповідності дипломної роботи затвердженій темі та завданню;

- актуальності теми;

- реальності роботи (виконання на замовлення підприємств, організацій, за науковою тематикою кафедри, НДІ тощо);

- загальний огляд змісту роботи, при цьому рецензент оцінює кожний розділ роботи, глибину техніко-економічного обґрунтування прийняття рішень (для проекту);

- ступеня використання сучасних досягнень науки, техніки, виробництва, інформаційних та інженерних технологій;

- оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів;

- правильності проведених розрахунків;

- наявності і повноти експериментального (математичного моделювання) підтвердження прийнятих рішень;

- можливості впровадження результатів;

- недоліків;

- інші питання на розсуд рецензента;

- загальна оцінка («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку на думку рецензента заслуговує робота та її відповідність вимогам, можливості присудження студенту ступеня вищої освіти «магістр» та присвоєння кваліфікації.

Рецензент має підписати із зазначенням свого прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи, посади, яку займає, i завірити свій підпис. Для підготовки студента до пояснень у зв’язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія додається до конверта разом з іншими супроводжуючими роботу документами.

6.6. Зброшурований у твердій палітурці рукопис завершеної дипломної роботи з усіма супровідними документами подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту i оформлює його через відповідний запис у висновку кафедри про дипломну роботу. Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити роботу до захисту через її незадовільну якість, це питання виноситься на засідання кафедри за участю керівника. Обговорення оформлюється протоколом i подається на затвердження послідовно декану факультету i ректору Академії.

6.7. Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні ДЕК, графік роботи якої затверджує ректор академії.

6.8. Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм керівником складену ним стислу доповідь щодо атестаційної роботи i підготовлені роздавальні матеріали (8-10 сторінок із найважливішими ілюстративними матеріалами). Зразок оформлення титульного аркуша ілюстративних додатків наведено у додатку Н.

6.9. Обсяг тексту доповіді має відповідати до 10 хвилин виступу. Доповідь повинна відображати: обґрунтування актуальності теми, цілі і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства i творчі розробки автора. Особливе місце має бути відведене обґрунтованим пропозиціям i рекомендаціям.

6.10. Процедура захисту протоколюється секретарем комісії. Протоколи підписуються головою i членами ДЕК, що брали участь у засіданні, i зберігаються в академії протягом 75 років.

Під час захисту члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, бакалаври можуть ставити студентові запитання щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими i короткими.

6.11. За результатами захисту ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту i роботи (враховуючи відгук керівника, зміст доповіді, відповіді на запитання), про присвоєння відповідної кваліфікації і про видачу диплома державного зразка.

6.12. Голова державної екзаменаційної комісії по завершенні роботи складає звіт, в якому відображає основні кількісні і якісні показники щодо рівня успішності по проведених захистах; характеристику виконаних дипломних робіт щодо впровадження конкретних пропозицій у практику діючих підприємств, застосування сучасних інформаційних i комп’ютерних технологій в аналітичних дослідженнях тощо.

6.13. Студент, який отримав на захисті атестаційної роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим з академії i в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. Він має право бути повторно допущеним до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років. Повторно атестаційна робота виконується за наявності заяви студента про допуск до захисту, дозволу ректора i рішення випускової кафедри про затвердження теми і бази практики, призначення наукового керівника. Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студент має подати відповідні документи у ДЕК, то ректор академії може продовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше, ніж на один рік.

Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт у той самий рік категорично забороняється.

6.14. Основні помилки та недоліки, яких припускаються студенти при виконанні та захисті дипломної роботи:

- багато граматичних помилок за текстом роботи, стиль викладення матеріалу нагадує більше публіцистичний, ніж науковий характер, робота оформлюється всупереч вимогам методичних вказівок;

- невірно складається структурно-логічна схема роботи (неправильно визначається об’єкт та предмет, ціль та задачі дослідження);

- супроводжувальний матеріал не в повній мірі ілюструє доповідь та не дає чіткого уявлення про роботу. Електронний (що проектується у залі засідання ДЕК) та роздрукований варіанти супроводжувального матеріалу різняться за змістом;

- низький рівень підготовленості до захисту: порушується регламент доповіді, студенти зупиняються лише на теоретичних положеннях роботи, а власним розробкам, висновкам та пропозиціям не надають належної уваги;

- помилки в обчисленнях основних техніко-економічних показників. Цифри, що наведені у таблиці, не збігаються з даними статистичної звітності, яка наведена у додатках;

- відсутнє або недостатньо представлено обґрунтування ефекту від запропонованих заходів;

- не в повній мірі представлений саме менеджмент на підприємстві;

- другий розділ замалий за обсягом, дріб’язковий, носить описовий, а інколи і теоретичний характер, не містить конкретних пропозицій, не відповідає темі, аналіз за безпосередньою темою дослідження займає лише 2-3 сторінки;

- неправильно оформлені літературні джерела, відсутні посилання до законів, замала кількість джерел;

- висновки за розділами носять описовий характер, повторюють текст розділів;

- не представлена апробація матеріалів за темою дослідження (публікації, виступ на конференціях).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

ДОДАТОК А

Лист-замовлення від підприємства на виконання дипломної роботи

 

 

 

На бланку організації

Завідувачу кафедри «Економіка і менеджмент» Донбаської національної академії будівництва і архітектури

д.деж.упр., професору Долгальовій О.В.

 

 

 

(повна назва організації) просить Вас доручити випускнику ДонНАБА __________________________, що навчається за спеціальністю 073 «Менеджмент», виконання дипломної роботи на тему: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Організація забезпечить студента необхідною інформацією щодо діяльності підприємства в межах теми дослідження.

 

 

 

 

Керівник організації                ____________________________________

                                                                                                       (підпис, ініціали та прізвище)

                                 МП

 

 

ДОДАТОК Б

Заява на виконання дипломної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

 

Зав. кафедри «Економіка і менеджмент»

д.держ.упр., професору ДОЛГАЛЬОВІЙ О.В.

Студента (-ки) групи ___________________

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові повністю, українською мовою, як у паспорті)

 

Спеціальність___________________________

__________________________________

(поштовий індекс, повна адреса, номер телефону студента)

_______________________________________

_______________________________________

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу закріпити за мною тему дипломної роботи__________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Передбачувані консультанти роботи ______________________ __________________________________________________________________

 

                                                                      Особистий підпис

Дата «___» __________ 20__ р.                 студента          ________________

 

Представлення керівника роботи______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Керівник роботи ___________________          ___________________

                                                          (підпис)                                               (ініціали, прізвище)

 

Дата _______________             Завідувач кафедри  _______________

                                                                                                                                        (підпис)

 

ДОДАТОК В

 

Титульний аркуш дипломної роботи

 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

______________Економіко-гуманітарний факультет___________________

(повна назва факультету)

_________________Кафедра економіки і менеджменту_________________

(повна назва кафедри)

 

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

___________ ______________

(підпис)            (ініціали, прізвище) .

“____”______________20__р.

 

 

Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

 

зі спеціальності ____________________________________________________

(код і назва)

на тему:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Виконав (-ла): студент (-ка) ___курсу, групи__________

(шифр групи)

____________________________________________________ ______________

                                              (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                (підпис)

Керівник ____________________________________________ _____________

                                                      (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)               (підпис)

Консультант _________________________________________ _____________

                                    (назва розділу)  (науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)                   (підпис)

Рецензент ____________________________________________ _____________

                                                      (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)               (підпис)

 

Засвідчую, що у цій дипломній роботі

немає запозичень з праць інших

авторів без відповідних посилань.

Студент ______________

(підпис)

 

 

 

 

Краматорськ – 20__ року

 

ДОДАТОК Д

Завдання на дипломну роботу

 

 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

 

Факультет _______________________________________________________

(повна назва)

Кафедра _________________________________________________________

(повна назва)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність ____________________________________________________

(код і назва)

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Завідувач кафедри

_____________ ________________

(підпис)                  (ініціали, прізвище)

«____» _____________________20___р.

 

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

 

_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

керівник роботи ___________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по Академії від «___» ______________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом роботи __________________________________

3. Вихідні дані до роботи ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Зміст роботи ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо) _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання

видав

завдання

прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання_____________________________________________

 

Календарний план

 

з/п

Назва етапів виконання

дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент                                 _____________  ______________________

(підпис)                    (ініціали, прізвище)

Керівник роботи              _____________  ______________________

(підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

 

ДОДАТОК Е

Зразок оформлення реферату до дипломної роботи

 

РЕФЕРАТ

 

Тема «Управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах ринкових відносин (на прикладі ТОВ «Стройбуд», м. Краматорськ)»

 

Дипломна робота ОКР «бакалавр»: 70 с., 10 табл., 11 рис., 6 дод., 35 джерел.

Об’єкт дослідженнямаркетингова діяльність ТОВ «Стройбуд».

Предмет дослідження – підходи, методи и механізми управління маркетинговою діяльністю будівельного підприємства в умовах формування ринкових відносин.

Метою роботи є удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства ТОВ «Стройбуд» в умовах ринкових відносин.

Методи дослідження: економіко-статистичні, математичні, експертні, аналізу, синтезу.

Результати та їх новизна: розроблено рекомендації щодо удосконалення маркетингової діяльності будівельного підприємства в ринкових умовах.

Галузь застосування: підприємства будівельної галузі.

Висновки: проведене дослідження дозволить довести необхідність удосконалення маркетингової діяльності будівельного підприємства і його місце в забезпеченні конкурентоспроможності в ринкових умовах.

Ключові слова: МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, МАРКЕТИНГОВІ ФУНКЦІЇ, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ.

 

ДОДАТОК Ж

Зразок оформлення змісту дипломної роботи

 

ЗМІСТ

С.

Вступ.............................................................................................................. 6

1. Сутність, роль та розвиток економічних методів менеджменту............. 8

1.1 Поняття, сутність та значення економічних методів менеджменту

на сучасному етапі розвитку ринкових відносин............................... 8

1.2 Еволюція розвитку економічних методів менеджменту.................... 15

1.3 Підходи до класифікації системи економічних методів менеджменту 20

Висновки до розділу 1.................................................................................. 27

2. Дослідження механізму застосування економічних методів менеджменту

та шляхи підвищення його ефективності на будівельному підприємстві 28

2.1 Загальна характеристика підприємства.............................................. 28

2.2 Аналіз техніко-економічних показників діяльності будівельного

підприємства......................................................................................... 28

2.3 Аналіз методів, що застосовуються керівництвом будівельною

організацією......................................................................................... 39

2.4 Шляхи удосконалення методів централізованого економічного

регулювання діяльності будівельної організації................................ 45

Висновки до розділу 2.................................................................................. 57

3. Охорона праці........................................................................................... 58

3.1 Характеристика управління охороною праці на підприємстві............. 58

3.2 Аналіз особливостей охорони праці на робочому місці....................... 63

Висновки до розділу 3.................................................................................. 68

Висновки........................................................................................................ 69

Список використаної літератури.................................................................. 73

Додаток А. Статут підприємства.................................................................. 79

 

 

ДОДАТОК И

 

Відгук керівника дипломної роботи

 

 

ВІДГУК

керівника дипломної роботи

на здобуття ступеня бакалавра

 

 

виконаної на тему:__________________________________________________
__________________________________________________________________
студентом (-кою) ___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Керівник дипломної роботи

 

___________________________          ___________        ___________________

   (посада, науковий ступінь, вчене звання)                        (підпис)                               (ініціали, прізвище)

 

 

ДОДАТОК К

 

Лист про впровадження рекомендацій дипломної роботи на базі практики

 

 

 

На бланку організації

Державній екзаменаційній комісії

із захисту дипломних робіт

зі спеціальності 073 «Менеджмент»

 

 

ЛИСТ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ

 

 

(повна назва організації) доводить до Вашого відома, що рекомендації запропоновані у дипломній роботі студента ____________________________,

                                                                                                                              ПІБ студента

спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація: «Менеджмент в ЖКГ») на тему _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

мають практичне значення та повністю (частково) впроваджені у діяльність підприємства (відділу).

 

 

Керівник організації                ____________________________________

                                                                                  (підпис, ініціали та прізвище)

                                 МП

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Л

 

Направлення на рецензію

 

НАПРАВЛЕННЯ НА РЕЦЕНЗІЮ

Шановний ___________________________________________________________________

(вчене звання, прізвище та ініціали рецензента)

Прошу Вас до «___»_______________ 20___ р. підготувати й надати рецензію на дипломну роботу на здобуття ступеня бакалавра студента (-ки)

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

на тему ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(повна назва теми дипломної роботи)

Завідувач кафедри

_______________________       __________       ___________________

(назва кафедри)                                    (підпис)                          (ініціали, прізвище)

«___»__________ 20___ р.

 

 

 

 

ДОДАТОК М

 

Рецензія на дипломну роботу

 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

на здобуття ступеня бакалавра

 

 

виконану на тему:__________________________________________________
__________________________________________________________________
студентом (-кою) ___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Рецензент

___________________________          ___________        ___________________

   (посада, науковий ступінь, вчене звання)                        (підпис)                               (ініціали, прізвище)

 

Печатка установи, організації рецензента (тільки для зовнішнього рецензента)

 

ДОДАТОК Н

Приклад оформлення титульного аркуша ілюстративних додатків

до дипломної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Донбаська НАЦІОНАЛЬНА академія будівництва і архітектури

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

ІЛЮСТРАТИВНІ ДОДАТКИ

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

на здобуття ступеня бакалавра

на тему:

«СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В УМОВАХ РИНКУ»

(за матеріалами ТОВ «Шанс», м. Краматорськ))

студента групи ___________

спеціальності 073 «Менеджмент»

СИДОРЕНКА ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА

 

Керівник: професор Беззубко Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краматорськ 2017 рік

 

ДОДАТОК П

Критерії оцінювання дипломної роботи

 

№ з/п

Показники

Бали

1.

Актуальність та обґрунтованість теми, у т.ч.:

 • наукова новизна та новітність теми дослідження;
 • постановка проблеми та обґрунтування теми роботи;
 • відповідність теми, змісту та структури роботи особливостям діяльності підприємства (підприємств) щодо яких виконані розробки;
 • наявність замовлення на виконання роботи від підприємства.

до 15

3

5

 

 

5

2

2.

Глибина проведеного дослідження, рівень науковості та інноваційності використання дослідницького інструментарію (ступінь науковості), у т.ч.:

 • архітектоніка (структурно-логічна побудова) роботи;
 • рівень теоретичного дослідження і ступінь застосування сучасних методів їх проведення

                    високий

                    середній

                    низький

 • глибина діагностування досліджуваної проблеми на матеріалах конкретної організації та відповідність аналізу досліджуваної частини тематиці роботи:

                    високий

                    середній

                    низький

 • ступінь наукової новизни роботи

до 40

 

 

5

 

до 10

8-10

5-7

1-4

 

 

до 15

11-15

6-10

1-5

10

3.

Використання інформаційних технологій:

 • авторська програма (наявний алгоритм вирішення задачі, опис розробки, блок схеми алгоритмів програмних модулів), або використання автором адаптованих автором стандартних продуктів (наявний опис авторської адаптації);
 • використання прикладного програмного забезпечення (MS Excel, MS Access, Statistica, SPSS, MathCAD, MathLAB).

до 10

 

 

 

8

 

2

4.

Рівень реальності розробок і пропозиції:

 • рівень обґрунтування рекомендацій для діючого підприємства або бізнес-проекту:

                     високий

                     середній

                     низький

 • обґрунтування економічного або соціального ефекту від результатів запровадження рекомендацій дослідження;
 • наявність довідки (акта) про впровадження запропонованих рекомендацій з поясненнями за відповідними напрямами;

наявність публікацій з теми магістерської роботи (опубліковані на момент захисту роботи статті або матеріали конференції).

до 30

 

до 10

8-10

5-7

1-4

 

10

 

5

 

5

5.

Оформлення роботи відповідно до вимог дійсних методичних рекомендацій

 

до 5

 

Всього

100

 

 

ДОДАТОК Р

Структурно-логічна схема дипломної роботи

 

Тема роботи: «Сучасна корпоративна управлінська культура організації: стан та шляхи удосконалення»

 

Мета дослідження

Розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення управління іміджем організації

 

Предмет дослідження

рекомендації щодо удосконалення управління корпоративною культурою організації на основі підвищення корпоративних стандартів

 

Задачі

1. Розглянути теоретичні основи управління іміджем організації.

2. Розглянути організаційно-управлінську діяльність організації.

3. Проаналізувати техніко-економічні показники діяльності організації.

4. Оцінити параметри іміджу організації та визначити особливості корпоративної культури.

5. Розробити систему мотивації персоналу організації.

6. Розробити рекомендації щодо удосконалення управління іміджем організації.

Висновки та пропозиції

Об’єкт дослідження

Процес управління іміджем організації в сучасних умовах

1. Обґрунтовано важливість створення системи якісного обслуговування клієнтів.

2. Запропоновано реалізацію проекту по розвитку корпоративної культури здійснювати через самовдосконалення організації та її співробітників.

3. Розроблено комплексний підхід до формування системи мотивації.

4. Запропоновано напрямки удосконалення управління іміджем організації на основі підвищення корпоративних стандартів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ВИДАННЯ

 

 

 

   • ВКАЗІВКИ

 

   • виконання дипломної роботи

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

для фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальності 073 «Менеджмент»,

спеціалізацій «Менеджмент у будівництві»,

«Менеджмент у житлово-комунальному господарстві»

(для студентів денної та заочної форм навчання)

 

 

 

УКЛАДАЧІ:

 

ДОЛГАЛЬОВА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

ЄФРЕМЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

ТОЧОНОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

ПІДГОРНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

ЄЩЕНКО МАРИНА ГЕОРГІЇВНА