Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

Кафедра економічної теорії

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

освітня програма /

спеціалізація                      

051 «Економіка»

Економічна аналітика

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу:

_____________________Т.В.Гуть

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

 

______________ Кириленко В.І.

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

 

Розробник: Верба Д.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ra07@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Форма навчання —

денна

        

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

 

Форма підсумкового контролю —

екзамен

       

Мова(и) викладання

українська

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………….

4

1.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовий модуль 1 «Оцінювання програм, проектів та результатів реалізації політики»…………………………………………………………

7

7

Тема 1. Вступ до мікроекономічного оцінювання …...................................

7

Тема 2. Базові поняття аналізу витрат і вигід……........................................

7

Тема 3. Модель аналізу витрат і вигід………………………………............

7

Тема 4. Сфери застосування та можливості трансформації інструментарію аналізу чутливості…….........................................................

Змістовий модуль 2 «Від теорії до практики: застосування інструментарію аналітичного оцінювання для підприємств та соціальних проектів»            ………………………………………………………

 

7

 

 

8

Тема 5. Основи аналітичного оцінювання на підприємстві………………………………………………………………….

 

8

Тема 6. Застосування оцінювання: парад провалів українського Уряду, або чому програми, завершені успішними звітами не викликають захоплення цільової аудиторії………………………………………………

 

 

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            2.1. Карта навчальної роботи студента

9

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

10

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

            3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

            3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

10

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю екзамен)

 

            4.1. Структура екзаменаційного білету

10

            4.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

10

            4.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

11

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

            5.1.     Основна література

12

            5.2.     Додаткова література

12

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Мікроекономічне оцінювання» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація - Економічна аналітика).

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Мікроекономічне оцінювання» побудована на інтеграції економічної теорії (загальних принципів оцінювання витрат та вигід економічних суб'єктів) з методами управління проектами, технікою аналізу витрат і вигід, інструментарієм операційного менеджменту з метою забезпечення прозорості наслідків вибору процедур оцінювання для діяльності організацій й досягнення адекватності таких процедур цілям економічних суб'єктів.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна базується на наступних дисциплінах: «Мікроекономіка», «Управління проектами», «Аналіз витрат і вигід», «Операційний менеджмент», «Економіка і стимулювання праці» тощо.

Мета дисципліни - формування у студентів магістерського рівня навчання компетенцій, що дозволяють розробляти і застосовувати ефективні алгоритми і процедури оцінювання господарських процесів та їх результатів з урахуванням як явних, так і прихованих (побічних) наслідків вибору показників оцінки для мотивів і стимулів діяльності виконавців господарських процесів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни. Дисципліна спрямована на досягнення таких компетентностей випускника:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.
 2. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.
 3. Вміння планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.
 4. Здатність до прийняття управлінських рішень на основі аналізу різних рівнів економіки.
 5. Здатність до консультування за результатами економічного аналізу та прогнозування динаміки соціально-економічних показників.

Предмет дисципліни: вплив показників і процедур оцінювання господарських процесів та їх результатів, способів нормування ефективності використання ресурсів на параметри діяльності економічних суб'єктів, можливості наближення таких параметрів до технологічно оптимальних, завдяки досягненню коректності порівняння наявних альтернатив

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання: (1) концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; (2) критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності
 2. Уміння: розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів
 3. Комунікація: донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності
 4. Автономність та відповідальність: управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних програм спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні результати навчання за освітньою програмою та результати навчання за дисципліною подаються у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання,
які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до
освітньо-професійної програми

Шифр

компетентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК2

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами

ПРН 8

Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

 

 

ФК9

Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності

ПРН21

Приймати управлінські рішення на основі прогнозування динаміки соціально-економічних показників

 

 

ФК11

Вміння планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення

ПРН17

Організовувати розробку та проведення проектів у сфері економіки із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення

ПРН5

Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними діями

ФК14

Здатність до прийняття управлінських рішень на основі аналізу різних рівнів економіки

ПРН20

Демонструвати навички прийняття управлінських рішень на основі міждисциплінарної методології економічної аналітики

ФК15

Здатність до консультування за результатами економічного аналізу та прогнозування динаміки соціально-економічних показників

ПРН12

Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Мікроекономічне оцінювання » представлена в табл. 2.

Таблиця 2

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідальність

ЗК2

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами

+

+

 

+

ФК9

Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності

+

 

 

 

ФК11

Вміння планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення

 

 

 

+

ФК14

Здатність до прийняття управлінських рішень на основі аналізу різних рівнів економіки

+

+

 

 

ФК15

Здатність до консультування за результатами економічного аналізу та прогнозування динаміки соціально-економічних показників

+

 

+

 

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Вступ до мікроекономічного оцінювання

Структура і завдання курсу. Ідеологія курсу, її переваги, можливості та умови реалізації цих переваг як чинників зростання комерційної та суспільної ефективності економічної діяльності. Фундаментальні суперечності й етапи розвитку економічного оцінювання. Аналітична функція економічного оцінювання. Методологічні основи мікроекономічного оцінювання.

 

Модуль 1. Оцінювання програм, проектів та результатів реалізації політики

Тема 2. Базові поняття аналізу витрат і вигід

Лекція І. Ідентифікація витрат і вигід та оцінювання чутливості цільових показників до принципів політики та засобів її реалізації

Ідентифікація витрат і вигід (виявлення та оцінювання витрат та вигід, породжуваних проектом). Поняття приросних ефектів та розподільчих (перерозподільчих) впливів проекту. Формування системи показників, для відображення зв'язку між важелями впливу і характеристиками досягнення цілей проектів. Визначення бенефіціантів проекту та груп, на які покладаються додаткові витрати (зміна оцінки витрат, вигід та трансфертів залежно від обраної еферентної групи). Роль політики та відхилень в процесі її реалізації як основа оцінювання чутливості цільових показників проекту до задіяних важелів.

Лекція ІІ. Підходи до забезпеченості порівнянності  оцінювання альтернативних проектів та витрат і вигід в різні часові періоди

Ринкова ціна – як відображення цінності благ за певних обсягів їх створення та можливості використання фактичних ринкових цін для оцінки витрат і вигід, що не отримують ринкової оцінки. Надлишки виробника та споживача для уточнення масштабів добробуту генерованих вільним обміном. Засоби «імітації» ринкових цін та сфера їх застосування. Зіставлення витрат і вигід різних часових періодів: основні принципи. Забезпечення незмінної купівельної спроможності грошової одиниці. Міжчасові уподобання референтної групи та врахування ризику в процесі оцінювання.

 

Тема 3. Модель аналізу витрат і вигід та обмеження трактування її результатів

Логіка аналізу витрат та вигід. Економічний аналіз & фінансовий аналіз – чому рішення варто приймати на ґрунті економічного аналізу (звісно, якщо результати справді цікавлять). Стандартні етапи аналізу витрат та вигід. Основні інструменти аналізу витрат і вигід (таблиці параметрів, таблиці вигід і витрат, правила прийняття рішення). Вплив політики як засобу впорядкування пріоритетів та вибору важелів впливу. Вплив відхилень від планових параметрів реалізації політики: основи формування інформаційного забезпечення моніторингу дотримання регламентів процесів. Пастки організаційної поведінки (х-неефективність Лейбейнстайна, закони Паркінсона, «провали організації», як аналог провалів ринку і держави).

Тема 4. Сфери застосування та можливості трансформації інструментарію аналізу чутливості

Аналіз чинників чистої приведеної (поточної) вартості проекту: показники першого рівня підпорядкованості. Локалізація причин відхилень – показники другого рівня підпорядкованості. Побудова графічних моделей чутливості. Переваги і обмеження лінійних моделей, можливості і вимоги до розрахунку коефіцієнтів еластичності. Сучасні альтернативи: основи формально-математичного моделювання чутливості цільових показників проекту до застосування його важелів й зміни умов.

 

 

Модуль 2 «Від теорії до практики: застосування інструментарію аналітичного оцінювання для підприємств та соціальних проектів»

 

Тема 5. Основи аналітичного оцінювання на підприємстві

Лекція І. Місце аналітичного оцінювання в системі управлінських функцій та основи організації оцінювальної діяльності на підприємстві

Аналітичні функції оцінювання на підприємстві. Загальна інформаційна модель бізнес процесів підприємства як об’єкту оцінювання. Вимоги до процесу та інформаційно-методичного забезпечення оцінювання на підприємстві. Етика оцінювання, його сприйняття персоналом та ефективність організаційної діяльності. Проблеми оцінювання в умовах складної організаційної ієрархії: чому керівництво не хоче чути всієї правди, а зусилля працівників виявляються марними.

Лекція ІІ. Кейси з оцінювання на підприємстві

Кейс 1. Оцінювання резервів підвищення продуктивності праці

Кейс 2. В пошуках моделі «справедливої оплати праці»: оцінювання внеску персоналу та окремих його груп в інтегральні результати роботи підприємства

 

Тема 6. Застосування оцінювання: парад провалів українського Уряду, або чому програми, завершені успішними звітами не викликають захоплення цільової аудиторії

Традиції оцінювання програм і політики в Україні порівняно з аналогічними практиками розвинутих країн. Особливості оцінювання в державному і приватному секторах української економіки. «Можемо коли хочемо, але хочемо дуже нечасто» – приклади оцінювання та раціоналізації програм міжнародних організацій в Україні.

Яскраві приклади «вдало» реалізованих програм (програми зайнятості населення, програма підготовки до Євро2012, програма датування виробництва соціальних сортів хліба в Києві, програми допомоги виробникам сільськогосподарської продукції)

Чому уряд погоджуються на будь які засоби оцінювання, крім передавання важелів впливу споживачам (декларованих бенефіціантам) програми – досвід минулого для перетворення майбутнього України.

 

 

 

2.1 КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (обов’язкової)______мікроекономічне оцінювання____________

для студентів освітньої програми / спеціалізації економічна аналітика______

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.

Вступ до мікроекономічного оцінювання

5

2

Семінарське заняття 2.

Ідентифікація витрат і вигід

5

3

Семінарське заняття 3.

Оцінювання впливу політики та відхилень в процесі її реалізації на цільові показники діяльності.

4

Семінарське заняття 4.

Ринкова ціна як основа об'єктивного оцінювання

5

5

Семінарське заняття 5.

Міжчасові уподобання та їх вплив на результати оцінювання довготермінових проектів

6

Семінарське заняття 6.

Порівняльний аналіз економічного і фінансового аналізу: пріоритети для аналітичного оцінювання

5

7

Семінарське заняття 7.

Основні етапи та інструменти аналізу витрат і вигід

8

Семінарське заняття 8.

Аналіз чутливості

5

9

Семінарське заняття 9.

Порівняння різних підходів до аналізу чутливості: альтернативні чи взаємодоповнюючі?

Змістовий модуль №2

10

Семінарське заняття 10.

Аналітичні функції оцінювання на підприємстві

5

11

Семінарське заняття 11.

Загальна модель бізнес процесу як об'єкт у оцінювання та принципи дотримання етики оцінювання

12

Семінарське заняття 12.

Кейс: Оцінювання резервів підвищення продуктивності праці

5

13

Семінарське заняття 13.

Кейс: В пошуках моделі «справедливої оплати праці»

14

Семінарське заняття 14.

Традиції оцінювання програм і політики в Україні

5

15

Семінарське заняття 15.

Напрями і принципи перетворення оцінювання на чинник нарощення якості управлінських рішень щодо параметрів роботи підприємств та реалізації соціальних проектів

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Індивідуальна (розрахункова) робота № 1

10

2.

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання відбувається за критерієм здатності класифікувати завдання оцінювальної діяльності, визначати вимоги до процедур оцінювання виходячи з доступної бази даних та цілей оцінювання, будувати модель оцінюваного процесу та визначати відхилення фактичних параметрів оцінюваного процесу від ідеалізованої моделі, забезпечувати прозорість вихідних умов побудови ідеалізованої моделі процесу, знаходити показники та алгоритми оцінювання, необхідні для формування мотивів і стимулів діяльності відповідно з цілями організацій та проектів.

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Індивідуальне (розрахункове) завдання виконується за матеріалами підприємства (проекту), що буде базою написання дипломної магістерської роботи. Постановка мети та завдань роботи, формування бази даних, вибір та застосування аналітичного інструментарію відбувається в процесі періодичного консультування викладачем та узгоджується з керівником виробничої практики від підприємства. Обов'язковими елементами самостійної роботи є:

постановка проблеми;

ідентифікація замовника та завдань оцінювання;

обґрунтування вибору показників та процедур розрахунків для оцінювання;

характеристика достатності бази даних для змістовного оцінювання;

побудова моделі процесу та визначення основних факторів його результатів;

ідентифікація параметрів аналізу витрат і вигід;

розрахунок цільових показників;

аналіз їх чутливості.

 

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для     самостійної роботи

 

Головним критерієм оцінювання є здатність виконавця визначити економічний ефект від рішень, обґрунтованих за допомогою розрахункової роботи, по суті – здатність продати її результати гіпотетичному замовнику оцінювання.

 

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю екзамен)

4.1. Структура екзаменаційного білету

Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань, розрахункової задачі з двома боками питань та ситуаційного завдання

 

4.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

Теоретичні питання оцінюються від «0» до «10» балів з кроком «2» бали. Виконання кожного блока питань розрахункової задачі оцінюється від «0» до «10» балів з кроком «2» бали. Виконання ситуаційного завдання оцінюється від «0» до «10» балів з кроком «2» бали.

 

 

4.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

Приклад білету:

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

 

1. Теоретичні питання

1.1 Етика оцінювання та її значення для мотиваційної дієвості оцінки (10 балів);

1.2 Історія розвитку оцінювання програм та проектів (10 балів);

2. Вирішить задачу, розкривши логіку оцінювальних процедур

Базове значення ставки дисконтування – 10%, витрати і надходження наведені в тисячах гривень в річній розмірності.

Проект

показники

роки реалізації проекту

0

1

2

3

4

5

6

7

А

Витрати

1500

50

45

30

25

20

15

5

Надходження

75

250

250

350

300

300

320

320

В

Витрати

1500

150

100

120

70

50

35

15

Надходження

25

150

250

350

620

750

750

650

С

Витрати

2500

15

15

15

15

10

10

5

Надходження

450

750

650

750

750

150

125

25

2.1 Оцініть доцільність реалізації проектів та визначте наскільки чутливе значення чистої приведеної вартості до зміни ставки дисконтування (10 балів);

2.2 Який з трьох проектів найбільш чутливий до вибору ставки дисконтування? Значення яких ризиків зростає для такого проекту виходячи з цієї високої чутливості? (10 балів);

 

3. Ситуаційне завдання (10 балів)

Заповніть колонки «9» та «10» таблиці та поясність відмінності двох способів оцінок рівня виконання норм праці. Які наслідки використання кожної з двох різних процедур оцінювання для діяльності трудового колективу?

 

 

 

 

 

 

 

продукція

норма виробітку (од. / люд. год.)

нормативна трудоміст-кість одиниці продукції, люд. год. / од. (1/гр.3)

фактичні обсяги вироб-ництва, одиниць

витрати праці

рівень виконання норм праці, %

фактичні (за табелями відпра-цьованого часу)

фактичні (за винятком внутрішньозмінних втрат)

за нормами витрат праці (гр. 4 * гр. 5)

без ураху-вання відхилень фактич-них умов від нормативних

з ураху-ванням від-хилень

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А1

5

0,20

950

170

158,1

190,00

 

 

А2

2,5

0,40

1100

340

316,2

440,00

 

 

А3

0,5

2,00

990

1602

1489,86

1980,00

 

 

разом

 

 

 

2112

1964,16

2610,00

 

 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Основна література

 1. Аналіз вигід і витрат: практичний посібник. Переклад з англ. за науков. ред. О. Кілієвича. К.: ОСНОВИ. 1999. 175 с.
 2. Вайс К.Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики. Переклад з англ. за науков. ред. О. Кілієвича. К.: ОСНОВИ. 2000. 671 с.
 3. Веймер Д.Л., Ейден Р.В. Аналіз політики: концепції та практика. Переклад з англ. за науков. ред. О. Кілієвича. К.: ОСНОВИ. 2000. 654 с.
 4. Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент / Р. Б. Чейз, Н. Д. Эквилайн, Р. Ф. Якобс. – Москва: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 691 с. – (перевод с английского).
 5. Баканов М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – М: Финансы и статистика, 1999. – 568 с. – (учебник).

Додаткова література

 1. Верба Д., Кудинова А. Анализ производительности труда. Справочник экономиста. – 2009. – № 6. – С. 79 – 88.
 2. Верба Д., Кудинова А. Как оценить уровень выполнения норм труда. Справочник экономиста. – 2009. – № 9. – С. 48 – 55.
 3. Верба Д. Выбор стратегии управления персоналом. Справочник экономиста. – 2010.  – № 11. – С. 71 – 78.
 4. Верба Д. Сколько стоит уход сотрудника консалтинговой фирмы? Справочник экономиста. – 2011. – № 4. – С. 70 – 76.
 5. Сио К.К. Управленческая экономика: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000.
 6. Теория управления: учебник / [Ю. П. Алексеев и др.]; под общей редакцией: А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухина. – М.: Издательство РАГС, 2010.
 7. Риггс Д. Современные производственные системы: Планирование, анализ, контроль / Дж Риггс. – Москва: Мысль, 1976. – 378 с. – (перевод с английского).

 

 

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях