Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи


_________________________ А.М. Колот

 

«_____» __________________ 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Митна справа»

спеціалізація

8Ф13 «Митна справа»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

Розробник: Мельник Віктор Миколайович – професор кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор.

email: melnik_viktor@ukr.net

 

 

 

Навчальний план 2018 р.

 

Форма навчання —

денна,  заочна

Семестр —

2, 1-2

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© автор(и), 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ

4

1.

Зміст навчальної дисципліни за темами

8

2.

Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

12

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

12

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

13

3.

Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

16

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

16

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

17

4

Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання

20

5.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

20

6.

Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни (форма підсумкового контролю – екзамен)

24

7.

Рекомендовані інформаційні джерела

27

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Митний менеджмент» є однією із складових комплексної підготовки фахівців магістерського рівня галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Митна справа».

Анотація навчальної дисципліни:

Митний менеджмент є комплексом поглядів на митну справу як державний інститут і систему управління, сукупністю знань про істотні зв’язки і напрями розвитку митних процесів, органів, технологій і послуг. Поряд з цим він є особливим видом управлінської діяльності в державній службі, що здійснюється через підвищення рівня організованості системи митних установ та прийняття спеціальних рішень, спрямованих на  реалізацію основних завдань митної справи. Зазначене визначає зміст навчальної дисципліни і її спрямованість.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни:

Вивчення митного менеджменту вимагає знань та навичок, отриманих при опануванні матеріалів таких загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, як: «Гроші та кредит», «Фінанси», «Податкова система», «Митна політика і митне регулювання», «Митний контроль», «Митне оформлення», «Митний тариф», «Адміністрування податків» та «Фінансові інновації».

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань про основні засади функціонування системи управління митною справою та митними підрозділами, навиків прийняття управлінських рішень.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни: вивчення теоретичних засад митного менеджменту; нормативно-правової бази та методів управління, що застосовуються у митних підрозділах; методичних підходів до формування управлінських рішень у митній справі; особливостей аналітичної, планувальної, контрольної діяльності, роботи з персоналом та боротьби з корупцією в митних підрозділах.

Предметом дисципліни є управління митною справою і діяльністю митних підрозділів з метою захисту економічних інтересів держави, суб’єктів господарювання та громадян, організації надання державних митних послуг.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

методичних підходів до аналізу митної політики та методологічних засад обґрунтування напрямів її удосконалення;

специфічних методів і прийомів управлінської діяльності у сфері митної справи;

наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері митної справи;

актуальних напрямів наукових досліджень у сфері митного регулювання та митної політики.

 1. Уміння:

оцінювати вплив прийнятих управлінських рішень на обсяги митних платежів;

оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері митної справи;

розробляти завдання для проектування інформаційних систем у сфері митної справи;

формулювати наукові завдання та проводити наукові дослідження у сфері митного регулювання та митної політики.

 1. Комунікація:

в забезпеченні автономної діяльності з проявами лідерських навичок;

в аналізі митної політики та обґрунтуванні напрямів її удосконалення;

у застосуванні управлінських навичок у сфері митної справи;

при оцінюванні дієвості наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері митної справи.

 1. Автономність та відповідальність:

при виконанні функцій самостійно та при проявах лідерських навичок;

при оцінювані дієвості наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері митної справи.

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Теоретичні та організаційно-правові засади митного менеджменту

Менеджмент як унікальний і універсальний інструмент управління. Управління митною справою. Історичні передумови митного менеджменту. Предмет, об'єкт і завдання митного менеджменту. Функції митного менеджменту.

Еволюція митної системи та митного менеджменту в Україні.Правове забезпечення функціонування митної системи.

Принципи управління митними органами. Методи управління митними органами. Процесний, системний, ситуаційний підходи у митному менеджменті.

 

Тема 2. Морально-етичні та соціально-психологічні аспекти митного менеджменту

Морально-етичні аспекти реалізації засад митного менеджменту. Контрабандні вчинки як різновид протиправної поведінки. Причини та умови протиправної поведінки порушників митного кордону: середовище, ситуаційні збіги, девіантна мотивація, психофізіологічні та психологічні особливості.

Психологічні чинники ефективної управлінської діяльності. Мотивація митного персоналу. Система оплати праці працівників митних органів України.

Корупція в митних органах: причини, наслідки, методи протидії.

Способи і форми регулювання конфліктів в митних підрозділах.

 

Тема 3. Структура митних органів та організаційні основи управління ними

Організаційна структура митних підрозділів. Типова структура митниці в Україні. Види управлінських відносин і організаційних структур управління в митних органах.

Повноваження митних підрозділів та митних працівників.Відповідальність працівників митниць.

Організація процесу управління в системі митних органів.

 

Тема 4. Планувальна та прогнозно-аналітична робота митних підрозділів

Поняття, зміст, організація і основні напрями прогнозно-аналітичної роботи в митних підрозділах.

Визначення стратегічних цілей розвитку митної справи та застосування методики прогнозування. Основні елементи механізму прогнозування. Види прогнозів. Організація прогнозування у митних підрозділах. Чинники, які впливають на якість прогнозування.

Тактичне планування діяльності митних підрозділів: напрями і методи. Чинники, які впливають на якість планування.

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень в митних органах. Стадії процесу аналітичної роботи.

Організація аналітичної роботи під час охорони митного кордону та здійснення митних процедур. Аналіз оперативної обстановки та використання його результатів в митній діяльності.

 

Змістовий модуль 2.

Тема 5. Контроль як функція та середовище управління в митній справі

Митний контроль та контроль за діяльністю митних органів: сутність і відмінності.

Види, форми й методи контролю за діяльністю митних підрозділів. Принципи  контролю за діяльністю митних підрозділів. Оцінка ефективності діяльності митних підрозділів: критерії, показники. Організація перевірок митниць. Основні причини і типові порушення на митницях. Відповідальність за результатами контролю діяльності митних підрозділів.

Моніторинг громадської думки як непрямий метод контролю за діяльністю митних підрозділів.

Громадський контроль за діяльністю митних підрозділів.

 

Тема 6. Система управління ризиками в митній справі

Ризики у митній справі: сутність та види. Методи оцінки ризиків у митній справі та їх застосування у процесах прийняття і реалізації управлінських рішень. Врахування ризиків в управлінні діяльністю митними підрозділами.

Автоматизовані системи управління ризиками. Застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю.

 

Тема 7. Правозастосовна, організаційно-розпорядча діяльність та робота з документами у митних підрозділах

Документальне забезпечення митного менеджменту.  Організація документообігу в митних органах. Контроль за виконанням наказів і розпоряджень. Порядок виконання доручень. Контроль за виконанням доручень. Відповідальність за невиконання наказів, розпоряджень, доручень. 

Зверненнями громадян та організацій: порядок обробки та контроль за змістом, якістю і своєчасністю надання відповіді.

Організація правозастосовної діяльності в митних підрозділах. Правозастосовна діяльність у забезпеченні управління митними органами.

 

Тема 8. Кадровий потенціал митних підрозділів та управління ним

Основні елементи роботи з митними кадрами. Регламентація процесу управління кадрами.

Вимоги до митних працівників. Конкурсні засади відбору персоналу для роботи в митних підрозділах. Права та обов’язки працівників митних підрозділів.

Оцінка ефективності роботи митних працівників: технології та показники.

Етика поведінки працівників митних підрозділів та забезпечення дотримання етичних правил.

Керівництво і лідерство в митних підрозділах. Значення керівника. Стилі керівництва. Професійна компетентність керівника. Колегіальність у митному менеджменті. Роль лідерства в митній діяльності. Формування управлінських команд.

 

Тема 9. Інформаційне забезпечення митної справи

Сутність інформаційного забезпечення митної справи та його значення для митного менеджменту. Інформаційний обмін у митній справі: сутність, роль, напрями. Комунікації в митному менеджменті.

Автоматизовані інформаційні системи в митних органах. Призначення та основні принципи побудови Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної фіскальної служби України (ЄАІС). Захист інформації та проблеми його забезпечення.

Електронна митниця як багатофункціональна комплексна система. Розвиток інформаційних технологій від e-customs до i-customs.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

зобов’язкової дисципліни «Митний менеджмент»

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Митна справа»

денної форми навчання

 

 

Номер заняття

Вид та теманавчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.Теоретичні та організаційно-правові засади митного менеджменту

2

2

Семінарське заняття 2. Теоретичні та організаційно-правові засади митного менеджменту

2

3

Семінарське заняття 3. Морально-етичні та соціально-психологічні аспекти митного менеджменту

 

2

4

Семінарське заняття 4. Морально-етичні та соціально-психологічні аспекти митного менеджменту

 

2

5

Семінарське заняття 5. Структура митних органів та організаційні основи управління ними

2

6

Семінарське заняття 6. Планувальна та прогнозно-аналітична робота митних підрозділів

2

7

Семінарське заняття 7. Планувальна та прогнозно-аналітична робота митних підрозділів

 

2

Контрольна (модульна) робота № 1.

5

Змістовий модуль №2

8

Семінарське заняття 8. Контроль як функція та середовищеуправління в митнійсправі

2

9

Семінарське заняття 9. Контроль як функція та середовищеуправління в митнійсправі

2

10

Семінарське заняття 10. Система управлінняризиками в митнійсправі

2

11

Семінарське заняття 11. Правозастосовна, організаційно-розпорядчадіяльність та робота з документами у митнихпідрозділах

2

12

Семінарське заняття 12. Кадровий потенціал митних підрозділів та управління ним

2

13

Семінарське заняття 13. Кадровий потенціал митних підрозділів та управління ним

2

14

Семінарське заняття 14. Інформаційне забезпечення митної справи

2

15

Семінарське заняття 15. Інформаційне забезпеченнямитноїсправи

2

Контрольна (модульна) робота № 2.

5

Усього балів за роботу на заняттях та виконання : контрольних (модульних) робіт

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Підготовкаогляду нормативно-правового забезпеченнямитного менеджменту

10

2. Пошук, підбір та оглядджерел за заданою тематикою

10

3. Підготовкапрезентації за заданою тематикою

10

4. Підготовкапублікації у фаховомувиданні за результатами власнихнауковихдосліджень за відповідною тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завданьдля самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Згідно з Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 25 травня 2017 р.) — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Поточний контроль результатів навчання студентів з дисципліни “Митний менеджмент” проводиться за такою схемою:

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу і виконанням індивідуальних завдань (дослідницько-аналітичних робіт)

Б. Результати виконання контрольних (модульних) робіт

І модуль

ІІ модуль

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 50 БАЛІВ

 

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу і виконанням індивідуальних завдань (дослідницько-аналітичних робіт)

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу включає такі складові:

(1) активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів;

(2) результати виконання завдань для самостійного опрацювання;

(3) участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни.

 При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань семінарів оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування. Протягом семестру кожен студент з групи на семінарських заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботивідбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою семінару (усні доповіді)

0-2 бали

2.

виконання завдань практичних завдань чи оперативного письмового контролю

0-2 бали

3.

змістовні доповнення

0-2 бали

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять може бути здійснено впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі. Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Б. Результати виконання контрольних (модульних) робіт

Модульні завдання поділяються на два модулі:

І модуль – контрольна модульна робота.;

ІІ модуль – контрольна модульна робота.

Максимально контрольна (модульна) робота оцінюється у 5 балів поточного контролю, якщо має місце: вичерпна відповідь на теоретичні питання, вірна арифметична відповідь при вирішенні задач; правильне та логічнеобґрунтування розрахунків і висновків, вірні відповіді на тестові завдання.

Загальна оцінка 4 балипоточного контролю виставляється, якщо робота виконана на належному рівні, однак є окремі неточності у теоретичних обґрунтуваннях та висновках.

Загальна оцінка 3 бали виставляється, якщо в цілому підхід до виконання завдань правильний, однак при обґрунтуванні точки зору або висновків були враховані не всі нормативно-правові акти, порушено методику розрахунку окремих показників.

Загальна оцінка 2 бали виставляється, якщо має місце: невірна арифметична відповідь вирішенні задач; невірно зазначене теоретичне обґрунтування (пояснення); невірно дані посилання на нормативні акти чи вжита назва застарілого матеріалу.

Мінімальна загальна оцінка в 1або0 балпоточного контролю виставляється за подані відповідні варіанти з урахуванням усіх можливих помилок або взагалі не подані студентом.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1.  Карта навчальної роботи студента

 

з обов’язкової дисципліни «Митний менеджмент»

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Митна справа»

заочної форми навчання

 

 

Номер заняття

Вид та теманавчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Контактне заняття 1.Теоретичні та організаційно-правові засади митного менеджменту

2

2

Контактне заняття 2. Теоретичні та організаційно-правові засади митного менеджменту

2

3

Контактне заняття 3. Морально-етичні та соціально-психологічні аспекти митного менеджменту

 

2

4

Контактне заняття 4. Морально-етичні та соціально-психологічні аспекти митного менеджменту

 

3

5

Контактне заняття 5. Структура митних органів та організаційні основи управління ними

2

6

Контактне заняття 6. Планувальна та прогнозно-аналітична робота митних підрозділів

2

7

Контактне заняття 7. Планувальна та прогнозно-аналітична робота митних підрозділів

 

2

Контрольна (модульна) робота № 1.

5

Змістовий модуль №2

8

Контактне заняття 8. Контроль як функція та середовищеуправління в митнійсправі

2

9

Контактне заняття 9. Контроль як функція та середовищеуправління в митнійсправі

3

10

Контактне заняття 10. Система управлінняризиками в митнійсправі

2

11

Контактне заняття 11. Правозастосовна, організаційно-розпорядчадіяльність та робота з документами у митнихпідрозділах

2

12

Контактне заняття 12. Кадровий потенціал митних підрозділів та управління ним

2

13

Контактне заняття 13. Кадровий потенціал митних підрозділів та управління ним

2

14

Контактне заняття 15. Інформаційне забезпеченнямитноїсправи

2

Контрольна (модульна) робота № 2.

5

Усього балів за роботу на заняттях та виконання : контрольних (модульних) робіт

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Підготовкаогляду нормативно-правового забезпеченнямитного менеджменту

10

2. Пошук, підбір та оглядджерел за заданою тематикою

10

3. Підготовкапрезентації за заданою тематикою

10

4. Підготовкапублікації у фаховомувиданні за результатами власнихнауковихдосліджень за відповідною тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завданьдля самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни «Митний менеджмент» для студентів заочної форми навчання

 

Згідно з Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 25 травня 2017 р.) — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Поточний контроль результатів навчання студентів з дисципліни “Митний менеджмент” проводиться за такою схемою:

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу і виконанням індивідуальних завдань (дослідницько-аналітичних робіт)

Б. Результати виконання контрольних (модульних) робіт

І модуль

ІІ модуль

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 50 БАЛІВ

 

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу і виконанням індивідуальних завдань (дослідницько-аналітичних робіт)

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу включає такі складові:

(1) активність та рівень знань при обговоренні питань контактних занять;

(2) результати виконання завдань для самостійного опрацювання;

(3) участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни.

 При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань контактних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування. Протягом семестру кожен студент з групи на контактних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботивідбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою контактного заняття (усні доповіді)

0-3 бали

2.

виконання завдань практичних завдань чи оперативного письмового контролю

0-2 бали

3.

змістовні доповнення

0-2 бали

 

У разі пропуску порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Б. Результати виконання контрольних (модульних) робіт

Модульні завдання поділяються на два модулі:

І модуль – контрольна модульна робота.;

ІІ модуль – контрольна модульна робота.

Максимально контрольна (модульна) робота оцінюється у 5 балів поточного контролю, якщо має місце: вичерпна відповідь на теоретичні питання, вірна арифметична відповідь при вирішенні задач; правильне та логічне обґрунтування розрахунків і висновків, вірні відповіді на тестові завдання.

Загальна оцінка 4 балипоточного контролю виставляється, якщо робота виконана на належному рівні, однак є окремі неточності у теоретичних обґрунтуваннях та висновках.

Загальна оцінка 3 бали виставляється, якщо в цілому підхід до виконання завдань правильний, однак при обґрунтуванні точки зору або висновків були враховані не всі нормативно-правові акти, порушено методику розрахунку окремих показників.

Загальна оцінка 2 бали виставляється, якщо має місце: невірна арифметична відповідь вирішенні задач; невірно зазначене теоретичне обґрунтування (пояснення); невірно дані посилання на нормативні акти чи вжита назва застарілого матеріалу.

Мінімальна загальна оцінка в 1або 0 балпоточного контролю виставляється за подані відповідні варіанти з урахуванням усіх можливих помилок або взагалі не подані студентом.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

 

 

4.  Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання

На даній спеціальності дистанційна форма навчання не передбачена

 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  1. Вимоги до виконанняіндивідуальнихзавдань для самостійноїроботи

 

Самостійна робота студента (надалі — СРС) — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця.

         Перелік завдань для СРС, форми  її організації та звітності, терміни  виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою в робочій програмі навчальної дисципліни і включаються до Карти самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студента є основою організації СРС з дисципліни і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює такі види робіт:

І вид — підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ вид —дослідницько-аналітична робота;

ІІІ вид — науково-дослідна робота;

Для самостійної роботи студентів можуть використовуватися такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • переклад іноземних текстів;
 • підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять;
 • підготовка до колоквіумів;
 • відпрацювання завдань тренінгів;
 • аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Casestudy);
 • виконання індивідуальних (дослідницько-аналітичних) завдань.

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Ця робота проводиться студентами самостійно у позааудиторний час і передбачає вивчення лекцій, рекомендованої літератури тощо. Вона здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у формі усного опитування та виконання завдань і модулів.

Підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять.

Проводиться студентами самостійно згідно з розкладом занять відповідно до планів семінарських, лабораторних і практичних занять, контактних занять, питаннями колоквіумів на основі опрацювання матеріалів та джерел.

Виконання індивідуальних (дослідницько-аналітичних) завдань

Індивідуальна робота студентів охоплює завдання на вибір студента. Індивідуальні завдання з дисципліни «Митний менеджмент» виконуються у наступних формах:

 

 

Форми роботи

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Завдання на вибір

І

Підготовка огляду нормативно-правового забезпечення митного менеджменту

+

+

ІІ

Пошук, підбір та оглядджерел за заданою тематикою

+

+

ІІІ

Підготовкапрезентації за заданою тематикою

+

+

ІV

Підготовка публікації у фаховому виданні за результатамивласнихнауковихдосліджень за тематикою митного менеджменту

+

+

 

Пошук, підбір та оглядджерел, підготовкапрезентації за заданою тематикою здійснюється студентами у розрізі тем курсу. Студент готує дані завдання за темою, порядковий номер якої згідно програми відповідає порядковому номеру студента у списку електронного журналу наступним чином:

Порядковий номер теми за програмою курсу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

Порядковий номер студента в електронному журналі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Порядковий номер теми за програмою курсу

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

Порядковий номер студента в електронномужурналі

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Готуючи огляди джерел за заданою тематикою або нормативно-правового забезпеченнямитного менеджменту, студент:

 • консультується з викладачем;

— систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання. Джерела добираються самостійно;

— оформлює його у друкованому вигляді (обсяг – 10-12 сторінок тексту набраного на комп’ютері, TimesNewRoman, шрифт 14, інтервал 1,5).

Структура огляду: титульна сторінка, основний текст, висновки, список опрацьованої літератури.

Вимоги до підготовки публікації у фаховому виданні формуються редакційною колегією. Студент погоджує з викладачем тему публікації, її зміст та проходить перевірку на наявність плагіату.

 

5.2. Критеріїоцінюваннярезультатіввиконанняіндивідуальнихзавдань для          самостійноїроботи

Під час контролю виконання індивідуальних завдань (дослідницько-аналітичних робіт) оцінці підлягають: підготовка огляду нормативно-правового забезпечення митного менеджменту; пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою; підготовка презентації за заданою тематикою; підготовка публікації у фаховому виданні за результатами власних наукових досліджень з проблематики митного менеджменту.

Студент обирає один із наведених видів індивідуальних завдань.

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал. Максимальна кількість балів – 10.

Критеріями оцінки презентації є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність, вичерпність розкриття теми, коректність оформлення.

Критеріями оцінкиоглядів є кількість опрацьованих літературних джерел і нормативних актів, якість систематизації матеріалу, коректність оформлення.

 

 

 

 1. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни(форма підсумкового контролю — екзамен)

 

 1. Структура екзаменаційного білету

 

Підсумковий контроль з дисципліни «Митний менеджмент» проводиться у формі екзамену.

Структура екзаменаційного білет включає 5 теоретичних завдань, серед яких обов’язково містяться теоретичні та тестові, а також на вибір розробника білетів – розрахункові або ситуаційні.

На екзамен виносяться вузлові питання, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішення аналітичних завдань тощо.

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

На екзамені оцінюванню підлягають:

–         володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

–         вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні ситуаційних задач;

–         вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Екзамен проводиться за розкладом, що доводиться до студентів через деканат. Студенти на екзамен приходять із заліковими книжками та студентськими квитками. Ті студенти, які з об’єктивних причин їх не мають, можуть пред’явити паспорт чи інший документ, що підтверджує особу.

Екзамени проводяться в письмовій формі по білетах, які складаються кафедрою. Номер білета записується в бланк письмової роботи.

 

Оцінювання екзаменаційного завдання здійснюється за шкалою 0, 2, 4, 6, 8, 10 балів залежно від рівня знань.

Максимальна оцінка за виконання завдань на екзамен складає 50 балів.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни не може перевищувати 100 балів і складається з суми балів отриманих за результатами поточного контролю знань студента, та на екзамені.

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю (загальна підсумкова оцінка).

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного

                         перескладання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

 

 

6.3. Прикладитиповихзавдань, щовиносяться на екзамен

 

Екзаменаційний білет може включати такі завдання

 1. Еволюція митної системи та митного менеджменту в Україні.
 2. Моніторинг громадської думки як непрямий метод контролю за діяльністю митних підрозділів.
 3. Вимоги до митних працівників. Конкурсні засади відбору персоналу для роботи в митних підрозділах.
 4. Тестові завдання(зміст залежить від чинного на момент екзамену законодавства):
  1. Структура митних органів визначається:

А. Митним кодексом

В. Податковим кодексом

С. Державною фіскальною службою України

 1. . Вірної відповіді немає

Е. Усі відповіді вірні

4.2. ……………………………………………………….

 1.  

5. Ситуаційна або розрахункова задача(зміст залежить від чинного на момент екзамену законодавства).

 1.  

Основні

 1. Митний кодекс України[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rada.gov.ua
 2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rada.gov.ua
 3. Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія / І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с.
 4. Липовська Н.А. Митна служба в Україні в системі державного управління / Липовська Н.А., Пашко П.В., Петрусь С.П., Письменний І.В., Серьогін С.М., Ченцов В.В. – Дніпропетровськ, 2008.
 5. Макрусев В.В. Таможенныйменеджмент.–СПб.: Интермедиа, 2013. – 384 с.
 6. Митна енциклопедія:У двох томах. Т.1/: Редкол.: … І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с.
 7. Управління в митній службі [Текст] : підручник / Ю. Д. Кунєв, І. М. Коросташова, А. В. Мазур, С. П. Шапошник; за ред. Ю. Д. Кунєва. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 408 с.
 8. Управлениетаможеннымделом [Текст] : учеб. пособие : под ред. В. В. Макрусева, В. А. Черных, 2012. - 448 с.

 

Додаткові

 1. Барамзин, С. В.Управлениекачествомтаможеннойдеятельности : монография / С. В. Барамзин ; РТА. – 2-е изд., перераб. – М. : Изд-во РТА, 2009.
 2. Баязітов Л. Модернізація митної служби України. Крок другий: реформування [Текст] / Л. Баязітов // Митниця. – 2006. – № 11. – С. 4–7.
 3. Бережнюк І. Г. Генетико-прогностичний зріз системи управління митною справою в Україні [Текст] / І. Г. Бережнюк // Вісник Академії митної служби України. – 2009. – № 1. – С. 69–80.
 4. Бережнюк І. Г. Економічна ефективність митної справи: аналіз критеріїв оцінки [Текст] / І. Г. Бережнюк // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 58–66.
 5. Бережнюк І. Митна безпека: визначення основних показників [Текст] / І. Бережнюк // Вісник Академії митної служби України. – 2006. – № 4. – С. 3–
 6. Бережнюк І. Г. Організаційно-управлінські аспекти розвитку персоналу зарубіжних митних органів [Текст] / І. Г. Бережнюк // Вісник Академії митної служби України. – 2006. – № 4. – С. 115–119.
 7. Бережнюк І. Особливості управління митною службою Сполучених Штатів Америки [Текст] / І. Бережнюк // Вісник Академії митної служби України. – 2005. – № 4. – С. 19–25.
 8. Бережнюк І. Системне дослідження управління митною справою [Текст] / І. Бережнюк // Вісник Академії митної служби України. – 2006. – № 2. – С. 3–9.
 9. Буланова Н. С. Про методику прогнозування ризиків у митній справі на базі експертних оцінок [Текст] / Н. С. Буланова, М. Ф. Мормуль, Н. В. Франко // Вісник Академії митної служби України. – 2006. – № 4. – С. 70–75.
 10. Гармаш Є. В. Управлінські рішення в митній службі України [Текст] / Є. В. Гармаш // Вісник Академії митної служби України. – 2005. – № 3. – С. 105–109.
 11. Губин А. В. Развитиетеорииоценкирезультатовдеятельноститаможенныхорганов : монография / А. В. Губин ; РТА. – М. : Изд-во РТА, 2012.
 12. Гуляйкін О. Українські та китайські митники зіставили дані статистики взаємної торгівлі [Текст] / О. Гуляйкін // Митниця. – 2008. – № 12. – С. 8–9.
 13. Дианова В. Ю.Управлениеразвитиемтаможенныхорганов на основесбалансированнойсистемыпоказателей: монография / В. Ю. Дианова, О. А. Павленко ; РТА. – М. : Изд-во РТА, 2009.
 14. Дианова В. Ю.Развитиетаможенныхинститутов: монография / В. Ю. Дианова, В. В. Макрусев, О. В. Маркина ; РТА. – М. : Изд-во РТА, 2009.
 15. Ершов А. Д.Теория и методологияформирования “сервиснойтаможни”: монография / А. Д. Ершов, А. И. Евдокимов, А. Н. Доля ; СПб. фил. РТА. – СПб.: РИО СПб. фил. РТА, 2005.
 16. Ершов А.Д., Черных В.А. Таможенный менеджмент: модели и информационноеобеспечение. Учебноепособие – М.: ИздательствоРоссийскойтаможеннойакадемии, 2009.
 17. Калінеску Т. В. Застосування збалансованих показників для оцінювання митної діяльності / Калінеску Т.В., Пономарьова І. В.// Економічний простір. – 2011. – № 47. – С. 50–57.
 18. Кожуханов Н. М.Модель обеспеченияинформационнойбезопасноститаможеннойдеятельности: монография / Н. М. Кожуханов ; РТА. – М. : Изд-во РТА, 2012.
 19. Кожуханов Н. М.Обеспечениеинформационнойбезопасноститаможеннойдеятельности на основеинноваций в праве: монография / Н. М. Кожуханов ; РТА. – М. : Изд-во РТА, 2010.
 20. Колобкова В. А.Совершенствованиеуправления персоналом в условияхреформированиятаможеннойслужбы: монография / В. А. Колобкова ; РТА. – М.: РИО РТА, 2005.
 21. Колобова И. Н.Управлениетаможенными органами на основепроцессно-ориентированногоподхода: монография / И. Н. Колобова, С. С. Кузнецов ; РТА. – М. : Изд-во РТА, 2010.
 22. Коляда С. П. Економічна складова діяльності митних органів у системі забезпечення державних пріоритетів України [Текст]: монографія /С. П. Коляда ; Держмитслужба України, АМСУ. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2007. – 238 с.
 23. Коляда С. П. Роль менеджера в ефективності роботи митного органу / С. П. Коляда // Вісник Академії митної служби України. – 2007. – № 3. – С. 10–17.
 24. Коляда С. П. Системний підхід у митному менеджменті [Текст] / С. П. Коляда // Вісник Академії митної служби України. – 2001. – № 3. – С. 66–70.
 25. Кунєв Ю. Д. Безпека митної служби як складова безпеки держави [Текст] / Ю. Д. Кунєв // Митна справа. – 2007. – № 2. – С. 3–8.
 26. Кунєв Ю. Д. Поняття, зміст та основні шляхи удосконалення управління в митній службі [Текст] / Ю. Д. Кунєв // Митна справа. – 2006. – № 4. – С. 6–12.
 27. Кунєв Ю. Д. Принципи удосконалення адміністративно-правової організації процесів і систем в митній службі [Текст] / Ю. Д. Кунєв // Митна справа. – 2008. – № 3. – С. 12–17.
 28. Кунєв Ю. Д. Теоретичні основи адміністративно-правової організації митної служби України [Текст] / Ю. Д. Кунєв // Митна справа. – 2008. – № 5. – С. 3–7.
 29. Літовченко Б. В. Стандарти міжнародного менеджменту та їх імплементація в митній справі України [Текст] / Б. В. Літовченко, Н. В. Осадча // Вісник Академії митної служби України. – 2008. – № 2. – С. 43–48.
 30. Литовська “електронна митниця” для українців [Текст] // Митна газета. – 2008. – № 3. – С. 1.
 31. Митна служба ФРН на сучасному етапі [Текст] // Митний брокер. – 2005. – № 6. – С. 93–94.
 32. Пашко П. Бальна система визначення рейтингу митних установ [Текст] / П. Пашко, І. Тонєв // Вісник Академії митної служби України. – 2004. – № 2. – С. 95–96.
 33. Пашко П. В. Чинники забезпечення митної безпекоспроможності[Текст] / П. В. Пашко // Митна справа. – 2008. – № 6. – С. 3–10.
 34. Письменний І. В. Концептуальні засади реформування митної служби України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / І. В. Письменний. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с.
 35. Приймаченко Д. В. Деякі питання розмежування повноважень суб’єктів формування та реалізації митної політики [Текст] / Д. В. Приймаченко // Митна справа. – 2005. – № 4. – С. 13–19.
 36. Сідлецька Н. Модернізація митної системи країн, що вступили до Європейського Союзу [Текст] / Н. Сідлецька // Митниця. – 2009. – № 1. – С. 9–11.
 37. Таможенная служба: германская модель [Текст] // Таможня. – 2005. – № 6. – С. 18–23.
 38. Терещенко С. Використання в митній справі системи аналізу та управління ризиком [Текст] / С. Терещенко // Митниця. – 2006. – № 2. – С. 20–27.
 39. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика: монографія; за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 297 с.
 40. Черныш А. Я.Исследованиепроблемныхвопросовуправлениякачествомтаможенных услуг: монография / А. Я. Черныш, Ю. Е. Гупанова, О. Г. Симахин ; РТА. – М. : Изд-во РТА, 2012.

 

Електронні ресурси

 1.  Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sta.gov.ua
 2. Офіційний сайт Всесвітньої митної організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wcoomd.org/
 3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Офіційний сайт Європейського митного співтовариства [Електронний ресурс]. – http://www.europa.eu.int/comm/taxation customs/.
 5. Офіційний сайт митної служби Китаю [Електронний ресурс]. – http://www.customs.gov.cn/.
 6. Офіційний сайт митної служби Німеччини [Електронний ресурс]. – http://www.zoll.de/.
 7. Офіційний сайт митної служби Сполучених Штатів Америки – офіційний сайт :www.usrteas.org/customs
 8. Офіційний сайт митної служби Франції [Електронний ресурс]. – http://www.douane.gouv.fr/.
 9. Офіційний сайт митної служби Японії [Електронний ресурс]. – http://www.customs.go.jp/.
 10. Офіційний сайт Угорської Митної та фінансової охорони [Електронний ресурс]. – www.vam.gov.hu
 11. Сайт законодавства України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi.
 12. Український Національний комітет Міжнародної торгової палати [Електронний ресурс]. – office@iccua.org.