Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Модульний контроль з дисципліни «Соціологія»

Модульний контроль з дисципліни «Соціологія»

Модульний контроль з дисципліни «Соціологія»

 

1. Обґрунтуйте, соціологія оперує:

а) соціальними фактами;

б) соціальними факторами;

в) соціологічними фактами;

г) факторним аналізом.

 

2. Яке з нижче наведених тверджень є достовірним:

а) соціологія намагається реконструювати минуле;

б) соціологія вивчає закони, які панують у сфері виробництва і обміну матеріальних засобів у соціумі;

в) соціологія розглядає найбільш загальні закони розвитку суспільства;

г) соціологія аналізує внутрішні суб’єктивні переживання особистості.

 

3. На Вашу думку, загальні поняття, які відображають властивості об’єкта соціології, це:

а) соціальний закон;

б) соціальний статус,

в) соціальна категорія;

г) соціальна роль.

 

4. Відомо, що поняття «соціальне» є багатозначним. Виберіть із запропонованих варіантів відповідей одну, що найбільш точно і повно, на вашу думку, відповідає його суті:

а) соціальне є тотожним суспільному;

б) соціальне означає все те, що належить до суспільства, на відміну від природи;

в) соціальне — це сукупність тих чи тих властивостей і особливостей суспільних відносин;

г) соціальне — це аспект суспільного, що визначає становище суб’єктів у соціальній структурі суспільства.

 

5. Соціологія як наука виконує ряд функцій. Вкажіть яку з наведених функцій виконує соціологія?

а) ідеологічна;                                                                                

б) номінативна;                                                        

в) психологічна;

г) казуалістична.

 

6.  Протосоціологію розуміють в якості:

а) теорії середнього рівня;

в) «розумічої» соціології;

б) передісторії соціологічного знання;

в) позитивіського напрямку соціологічного знання.

 

7. Основоположником соціології прийнято вважати:

а) Г. Спенсера;

б) М.Вебера;

в) О. Конта;

г) К. Маркса.

 

8. Який методологічний підхід до вивчення суспільства в соціології базується на таких методах, як експеримент та спостереження:

а) феноменологічний;

б) діяльнісний;

в) позитивістський;
г) структуралістський.

 

9. Який метод дослідження соціальних явищ розробив М. Грушевський:

а) історико-соціологічний;

б) структурний функціоналізм;

в) порівняння;

г) історичне моделювання.

 

10. Вкажіть основну ознаку розвитку сучасної соціологічної теорії?

а) номіналізм;

б) теоретичний плюралізм;

в) реалізм;

г) суб’єктивізм.

 

11. Яке з визначень характеризує категорію суспільство:

а) частина світу або територія, яка має певні кордони і користується державним суверенітетом;

б) політична організація, яка має певний тип режиму влади, органи та структуру правління;

в) соціальна організація, основою якої є соціальна структура;

г) тимчасове зібрання людей, об’єднаних у замкнутому фізичному просторі спільністю інтересів.

 

 

12. Закрите суспільство:

а) не взаємодіє з іншими суспільствами;

б) характеризується відсутністю можливості соціальної мобільності;

в) легко змінюється та пристосовується до обставин зовнішнього середовища.

г) має низький рівень середнього класу в соціальній структурі суспільства.

 

13. Яке з наведених визначень належить соціальній групі:

а) сукупність індивідів, які фізично (територіально) перебувають у певному місці;

б) сукупність індивідів, яка з’являється спонтанно, коли стійких очікувань бракує, взаємодії — однобокі, спільні дії — нетривалі;

в) сукупність індивідів, які взаємодіють певним чином на основі взаємних очікувань кожного члена групи щодо інших;

г) сукупність індивідів, об’єднаних взаємодією з комунікатором — однією чи кількома особами, що володіють інформацією і доводять її до цієї спільноти.

 

14. Перехід з однієї страти в іншу нерівну, або рівну, описується поняттям:

а) маргінальність;

б) соціальна мобільність;

в) соціальна стратифікація;

г) інституціоналізація.

 

15. Маргінал це:

а) особа, що втратила адекватне уявлення про реальність;

б) прихильник крайніх політичних поглядів;

в) особа, що залишила одну соціальну групу і не ввійшла до іншої;

г) індивід, що знаходиться у стані фрустрації.

 

16. Характеристика людини соціальної ― це:

а) індивідуальність;

б) особистість;

в) індивід;

г) особа.

 

17. Зазначте, яка з відповідей найповніше розкриває зміст поняття соціалізація:

а) навчання людини правилам життя, поведінки та культурним нормам;

б) адаптація індивіда до умов оточуючого середовища;

в) підготовка дітей до дорослого життя, засвоєння елементарних правил суспільного життя;

г) процес засвоєння індивідом протягом всього життя соціальних ролей і культурних норм та цінностей того суспільства, до якого він належить.

 

18. Психологічний аналіз процесу соціалізації особи передбачає наявність деяких механізмів. Який з вказаних механізмів входять в цей набір?

а) колективна гра;                                                 

б) почуття провини;                                             

в) госпіталізм;                                                       

г) індивідуальна гра.

 

19. Соціологи вивчають явища, які вони визначили терміном “депривація”. Для індивідів  якого віку характерне це явище?

а) дитячого віку;                                                  

б) молодих років (16 – 30 р.);                                 

в) у людей середнього віку (30 – 60 р.);

г) похилого віку.

 

20. Що є ознакою досягнутого статусу:

а) стать;

б) національність;

в) освіта;

г) раса.

 

21. Визначте предмет соціології культури:

а) взаємодія соціальних груп;

б) сукупність соціальних інститутів;

в) взаємодія суспільства і культури;

г) духовна сторона суспільства.

 

22. Культура є об’єктом вивчення багатьох наук. З наведених визначень культури виберіть те, яке має соціологічний аспект:

а) культура — сфера суспільного життя;

б) культура — характеристика особливого у свідомості й поведінці індивіда, групи і суспільства;

в) культура — спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, яку репрезентовано продуктами фізичної і розумової праці;

г) культура — сукупність цінностей, традицій і звичаїв, які сформувалися в процесі розвитку людського суспільства, і творча діяльність людей щодо їхнього використання, збереження, поширення і вироблення.

 

23. До соціальних функцій культури належить:

а) міфотворча;

б) стратифікаційна;

в) гендерна;

г) інформаційна.

 

24. Цивілізація ― це:

а) негативні наслідки культури;

б) прагнення до досконалості, вищим зразкам думки та слова;

в) структурні компоненти культури;

г) сукупність досягнень науково-технічного прогресу.

 

25. Субкультура ― це:

а) найкращий тип культури;

б) складова основної культури;

в) протилежність основної культури;

г) девіантна поведінка деяких об’єднань індивідів.

 

26. До функцій конфлікту належить?

а) надлишково-витратна;

б) мобілізаційна;

в) освітня;

г) виховна.

 

27.  Знайдіть правильну відповідь. Гострота конфлікту — це:

а) часові виміри існування конфлікту;

б) зовнішні структурно-динамічні кордони конфлікту;

в)  ступінь зіткнення інтересів, глибина суперечностей учасників конфліктної взаємодії.

г) структурний компонент конфлікту.

 

28. Деструктивна функція конфлікту в суспільстві проявляється у:

а) розрядці психологічної напруги між учасниками, стимулюванні пошуку компромісів;

б) сприянні розвитку суспільства завдяки трансформації сталих форм, руйнуванні нежиттєздатних структур;

в) порушенні соціального клімату, єдності, стабільності суспільства, окремих його сфер, спільнот, колективів.

г) загостренні сприйняття, оцінці цінностей, стосовно яких спалахнула конфліктна ситуація, намаганні змінити систему пріоритетів.

 

 

 

29. Конструктивна функція конфлікту в суспільстві проявляється у:

а) послабленні соціальних зв’язків у суспільстві, роз’єднаності, віддаленості його сфер, а також ускладненні пошуку компромісів;

б) консолідації, об’єднанні людей, що захищають власні інтереси, у виникненні інтересу до співпраці;

в) загостренні сприйняття, оцінці цінностей, стосовно яких спалахнула конфліктна ситуація, намаганні змінити систему пріоритетів.

г) руйнування соціальних зв’язків, порушення рівноваги, цілісності соціуму.

 

30. Використання посередника, третейського або арбітражного суду, уникнення, переговори — це:

а) етапи конфлікту;

б) типи конфлікту;

в) методи вирішення конфлікту;

г) структурні елементи конфлікту.

 

31. Що вивчає економічна соціологія?

а) суспільство;

б) соціальні групи;

в) соціально-економічні відносини;

г) спільноти.

 

32. Кому належить твердження про виникнення «класичної економічної соціології»?

а) М.Сведбергу;

б) Т.Парсонсу;

в) М. Веберу;

г) Н.Смелзеру.

 

33. Які закономірності найбільш властиві розвитку економічної соціології?

а) соціальна спрямованість економіки;

б) планове ведення господарства;

в) пропорційний розвиток матеріального виробництва;

г) ринкові механізми господарювання.

 

34. Спеціальні категорії економічної соціології ― це:

а) економічна сфера;

б) соціально-економічні процеси;

в) соціальна сфера;

г) суспільні процеси.

 

35. Соціальний зміст праці виявляється у:

а) доцільності діяльності працівника;

б) виконуваних функціях;

в) виконуваних ролях;

г) характері праці.

 

36. Відчуження праці ― це:

а) втрата почуття сенсу своєї праці;

б) відсутність  матеріальної  зацікавленості;

в) протиріччя між змістом і характером праці;

г) зростання конфліктності у трудовому колективі.

 

37. Вчений, який створив першу в світі систему НОП (наукової організації праці):

а) Ф. Тейлор;

б) Г. Форд;

в) Е. Мейо;

г) Т. Мор.

 

38. Згідно Теорії "X" Д.Макгрегора:

а) люди за своєю природою не люблять працювати;

б) люди працюють ліпше там, де орієнтуються на них, а не на результати їхньої праці;

в) людей потрібно примушувати працювати шляхом погрожування;

г) люди повинні жертвувати особистими інтересами заради мети організації.

 

39. Соціологія політики вивчає:

а) шляхи і методи досягнення політичними партіями влади та завоювання домінуючого становища в суспільстві;

б) яким чином політичні феномени впливають на інші аспекти суспільства і якому впливу з їх боку піддаються самі;

в) відповідність політичної діяльності принципам і нормам права та моралі;

г) відповідність реалізації політичних процесів інтересам соціально незахищених прошарків суспільства.

 

40. Одним із засновників соціології політики прийнято вважати:

а) М.Вебера;

б) Т.Парсонса;

в) Е.Дюркгейма;

г) О.Конта.

 

41. Яку з функцій виконує політика як соціальний інститут:

а) інструментальну;

б) інноваційну;

в) компенсаторну;

г) інформаційну.

 

42. Що не відноситься до структурних елементів політики?

а) політична свідомість;

б) політичні відносини;

в) політична організація;

г) політична етика.

 

43. Соціологія релігії вивчає:

а) сутність релігії;

б) буття Бога;

в) історичні форми релігійних вірувань;

г) релігійну поведінку.

 

44. Як ви вважаєте, релігія виступає у суспільстві:

а) соціальним інститутом;

б) соціальним законом;

в) соціальною спільнотою;

г) соціальною групою.

 

45. Найбільш важливою соціальною функцією релігії у наш час є:

а) політична;

б) економічна;

в) ілюзорно-компенсаторна;

г) конструктивна.

 

46. Зниження ролі релігії в свідомості індивідів і житті суспільства називається:

а) сакралізація;

б) інституціалізація;

в) секуляризація;

г) стратифікація.

 

47. Соціологічним дослідженням називають:

а) методологічна та методична база, яка забезпечує проведення опитування респондентів з актуальних питань;

б) система теоретичних та емпіричних процедур, які сприяють отриманню нових знань про досліджуваний об’єкт, з метою вирішення конкретних теоретичних та соціальних проблем;

в) збирання емпіричного матеріалу, з метою вирішення конкретних прикладних завдань;

г) обробка первинної соціологічної інформації.

 

48. Що в соціології розуміється під «вибіркою»?

а) відбір респондентів;

б) вибір методів дослідження;

в) відбір об’єктивної інформації;

г) опитування респондентів.

 

49. Який вид запитання анкети передбачає вільний виклад відповіді:

а) контактні запитання;

б) закриті запитання;

в) відкриті запитання,

г) запитання-фільтри.

 

50. Одним з видів опитування є анкетування. Який вид спілкування анкетера з респондентом воно передбачає?

а) усне;

б) письмове;

в) по телефону,

г) вільна бесіда.