Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Нотаріат в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»»

кафедра цивільного та трудового права

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково -

педагогічної роботи __________А.М. Колот

 

28 грудня 2018  р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 _____Нотаріат в Україні___

назва навчальноїдисципліни (обов’язкова/вибіркова)

 

 

 

рівень вищої освіти

____перший (бакалаврський) рівень________________________

перший (бакалаврський) або другий (магістерський)

галузь знань

________0304 «Право»______________________

шифр і назва

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

___6.030401 «Правознавство»________________

шифр і назва

__«Господарсько-правова»__________________

шифр і назва

 

тип дисципліни

___вибіркова_______________________________

обов’язкова / вибіркова / факультативна

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _______________________

підпис, ініціали, прізвище

 

Київ - 2018

 

 

Розробник:

Демченко Н.М., старший викладач кафедри цивільного та трудового права, demnina@ukr.net

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

8

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

        вибрати необхідне

Мова(и) викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Демченко Н. М., 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………….............4

1. Зміст навчальної дисципліни за темами…………….……7

Тема 1 ………………………….…………………...………………………......…7

Тема 2…………………………………………………………...…………..…..….7   

Тема 3……………………………………………………………...…………...…..7

Тема 4………………………………………………………………………………8

Тема 5………………………………………………………………………………8

Тема 6…………………………………………………………………………........9

Тема 7………………………………………………………………………..……..9

Тема 8………………………………………………………………..……………10  

Тема 9………………………………………………………………..……………10  

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання……………………………………………………………………..11

             2.1. Карта навчальної роботи студента……………….……………...11

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.......................................................................................................12

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання......................................................................................................14

             3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………14

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………………………………………………………………….16

4. Індивідуальні завданнядля самостійної роботи студентів…………………………………………………………………….17

  4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………………………………………………………………….17

         4.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………………………………………………17

4.2.1. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи денної форми навчання…………..………...17

4.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи заочної форми навчання…………………...18

5. Рекомендовані інформаційні джерела…………………….19

         5.1.    Основна література ………..………………………….…………..19

         5.2.    Додаткова література……………………………….….………….20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Обрані нашою державою демократичні та ринкові орієнтири зумовили суттєві зміни концептуальних підходів до побудови політичних, економічних (господарських) та правових відносин. Якщо в умовах адміністративно-командного способу ведення господарства, потреби у нотаріальних органах практично не існувало, то з переходом до ринкових відносин та появою якісно нових для радянської системи форм власності в Україні відбулося відродження інституту нотаріальної діяльності. Сьогодні майже кожен громадянин нашої держави хоча б один раз у своєму житті звертається за послугами до нотаріуса. Професія нотаріуса є однією з найпрестижніших та користується високим попитом. Низький рівень правової культури та грамотності нашого населення, потреба в охороні законних прав та інтересів ще до їх безпосереднього порушення посилює значення та важливість роботи, яку виконують нотаріальні органи. Саме вони, поряд з іншим, мають забезпечувати конституційне право громадян на правову допомогу. А в демократичній, правовій державі, яку ми прагнемо побудувати, права людини визнаються найвищими соціальними цінностями, отже, надзвичайно важливим є створення дієвих правових механізмів їх реалізації та захисту.

В контексті зазначеного доцільність вивчення курсу “Нотаріат в Україні” студентами юридичних факультетів та інститутів є беззаперечною. Опанування навчальної програми даного курсу дозволить досягти наступних позитивних результатів:

 • Студент, як громадянин держави, підвищує свій рівень правової грамотності у сфері нотаріальної діяльності, і зокрема найбільш розповсюджених нотаріальних дій, що забезпечить йому можливість бути обізнаним про обсяг своїх прав при зверненні до нотаріальних органів, виступати свідомим учасником нотаріальних процесуальних правовідносин, володіти достатніми знаннями для обґрунтованого оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні;
 • Студент, як майбутній фахівець-юрист, отримує достатні базові знання у галузі нотаріального процесуального права, які можуть бути використані при підготовці до складання кваліфікаційного іспиту з метою отримання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Мета даного курсу: формування загальних знань з природи, сутності та змісту нотаріальної діяльності, правових основ та процесуального порядку її здійснення, правового статусу її учасників, а також закріплення та поглиблення знань у галузі цивільного права. 

Предметом дисципліни «Нотаріат в Україні» є суспільні відносини, що виникають з приводу нотаріальної діяльності.

Завдання: засвоєння змісту основних понять і категорій, які стосуються даної дисципліни (нотаріальна діяльність, нотаріат, нотаріальне процесуальне право, нотаріальний процес тощо), вивчення найбільш важливих та розповсюджених нотаріальних дій, ознайомлення та аналіз нормативно-правових актів у цій сфері, здатність їх тлумачити та застосувати до конкретних життєвих ситуацій.

Програма навчальної дисципліни підготовлена з урахуванням положень Цивільного кодексу України від 16.01.03 р., спеціального законодавства про нотаріат та інших норм чинного законодавства у необхідному для отримання студентами основних знань обсязі. Передбачається вивчення історичного розвитку інституту нотаріальної діяльності, поняття та особливостей нотаріального процесуального права, нотаріату та його системи, нотаріального процесу, правовідносин у сфері здійснення нотаріальної діяльності, законодавчого регулювання діяльності нотаріусів України, порядку та оскарження нотаріальних дій тощо, а також проблем та перспектив вдосконалення законодавства про нотаріат в контексті запланованої реформи системи нотаріату в Україні.

Основними методами вивчення дисципліни "Нотаріат в Україні" є такі:

 1. Навчальні лекції. На цих заняттях викладач надає основний теоретичний матеріал, розкриває зміст головних понять і категорій з тем, що виносяться на лекції, висвітлює відповідні нормативно-правові джерела та наводить перелік необхідної спеціальної літератури для самостійного опрацювання студентами. Саме на лекціях визначаються напрямок, зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з даної дисципліни. Студентам роз’яснюється, яка частина матеріалу і в якій формі підлягає опрацюванню поза межами лекційних занять. На лекції виносяться лише основні, базові питання з тем курсу. На основі отриманої на лекції інформації решта питань має бути опрацьована студентами самостійно. Найбільш важливі та складні питання розглядаються потім на семінарських та практичних заняттях.
 2. Семінарські та практичні заняття. На семінарських заняттях викладач проводить зі студентами обговорення питань, що винесені на розгляд даною робочою програмою, експрес-опитування, організовує дискусії, заслуховує презентації рефератів тощо. Студенти відповідають на питання, демонструючи свою підготовку за відповідною темою, виконують практичні завдання, готують доповіді. Основна мета цього виду занять полягає у систематизації, розширенні та поглибленні знань, отриманих на лекціях та в процесі самостійної роботи, розвитку у студентів наукового мислення, навичок усного логічно побудованого виразу думок. Також метою є допомога у засвоєнні найбільш складного матеріалу з курсу.
 3. Самостійна робота студента. Відповідно до навчального плану, з урахуванням специфіки даного курсу велику кількість навчального часу відведено для самостійної роботи. Під час самостійного опрацювання передбачених програмою питань студент вчиться працювати з матеріалом, обирати і засвоювати основні положення. Результати такої роботи відображаються у виконаних індивідуальних завданнях та перевіряються також під час проведення семінарських занять. На самостійне опрацювання здебільшого винесені найбільш прості для розуміння та засвоєння питання, відповіді на які знайти у рекомендованій літературі не представляє складнощів.
 4. Виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання. З метою узагальнення та закріплення знань, отриманих в процесі навчання, а також контролю за самостійною роботою студентів та зосередження їх уваги на важливих частинах курсу передбачено таку форму організації навчального процесу як індивідуальні завдання. Крім зазначеного виконання індивідуальних завдань передбачає реалізацію творчих здібностей та можливість виразу власних точок зору з відповідних питань. В рамках навчальної дисципліни "Нотаріат в Україні" у якості індивідуальних завдань передбачено виконання рефератів (перелік тем міститься в даній програмі); заповнення таблиць із завданнями провести порівняльний аналіз, дати характеристику певним поняттям та категоріям; письмового відображення результатів опрацювання окремих питань з тих, що винесені на самопідготовку тощо.

Cлід особливу увагу приділити синтетичній єдності всієї системи права України, проявом чого є міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Нотаріат в Україні» тісно взаємопов’язана з такими галузями права, як цивільне, цивільне процесуальне право, господарське право, господарське процесуальне право, кримінальне, адміністративне право та іншими галузями права. Крім того, особливого практичного значення при вивченні навчальної дисципліни «Нотаріат в Україні» набуває знання курсів філософії, логіки, теорії держави та права.

Дисципліна вивчається протягом одного навчального семестру і оцінюється за результатами поточного контролю знань.

Вимоги до знань: засвоївши зміст основних тем курсу, студенти повинні знати законодавство, що регулює діяльність нотаріату в Україні, правовий статус суб’єктів нотаріальних правовідносин, особливості здійснення діяльності державними та приватними нотаріусами, основні правила вчинення нотаріальних дій, порядок оскарження нотаріальних дій, посвідчення правочинів та інших юридичних фактів, правозахисні нотаріальні дії, тощо.

Вимоги до умінь: оволодівши зазначеним комплексом знань студенти повинні орієнтуватись в системі чинного законодавства України про нотаріат, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами нотаріального права. Застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності, самостійно вирішувати окремі питання правового характеру, готувати відповіді та правові процесуальні документи у процесі здійснення нотаріальних дій, тощо.

 

Компетентності

Програмні результати навчання

Розуміння основних понять і категорій у сфері нотаріальної діяльності, правових основ та процесуального порядку їх здійснення

 

 

 

 

 

 

Розуміння особливостей здійснення діяльності державними та приватними нотаріусами

 

 

Здатність тлумачити та застосовувати законодавство, що регулює діяльність нотаріату в Україні

 

 

Розуміння правовідносин нотаріального процесуального права та правового статусу суб’єктів нотаріальних правовідносин

 

 

 

 

Здатність складати юридичні документи та ділову документацію з нотаріальної діяльності, надавати допомогу для попередження порушення прав фізичних та юридичних осіб та іншу правову допомогу

Володіти основними поняттями і категоріями у сфері нотаріальної діяльності, правових основ та процесуального порядку їх здійснення, зокрема: поняття нотаріату та його стадій, принципів діяльності нотаріату, поняття та організацію діяльності нотаріусів та інших посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії, їхня компетенція, правила вчинення нотаріальних дій та порядок їх оскарження, оформлення нотаріальних документів

 

Обґрунтовувати особливості здійснення діяльності державними та приватними нотаріусами

 

Уміти правильно тлумачити норми законодавства, що регулює діяльність нотаріату в Україні та застосовувати ці знання у практичній діяльності

 

Володіти базовими знаннями у галузі нотаріального процесуального права та правового статусу суб’єктів нотаріальних правовідносин, які можуть бути використані при підготовці до складання кваліфікаційного іспиту з метою отримання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю

 

Володіти достатніми знаннями для обґрунтування оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчинені, готувати відповіді та процесуальні документи у процесі здійснення нотаріальної діяльності

 

 

 

1. Зміст навчальної дисципліни за темами.

 

ТЕМА 1.Нотаріат та його роль у захисті прав та інтересів, що охороняються законом. Нотаріальне процесуальне право.

Історичний розвиток інституту нотаріальної діяльності. Поняття нотаріату. Світові системи (школи) нотаріату. Загальні та особливі завдання нотаріату. Поняття, сутність та особливості нотаріальної діяльності. Предмет нотаріальної діяльності. Поняття нотаріального процесу. Обов’язкові та факультативні стадії нотаріального процесу. Поняття та джерела нотаріального процесуального права. Роль судової практики. Принципи діяльності нотаріату. Таємниця нотаріальних дій. Система нотаріальних органів та посадових осіб, що мають право вчиняти нотаріальні дії в Україні. Поняття “нотаріус”. Вимоги до посади нотаріуса. Обмеження щодо посади нотаріуса та здійснення нотаріальної діяльності. Права та обов’язки нотаріуса. Помічник нотаріуса. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та її повноваження. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю: порядок видачі та анулювання. Присяга нотаріуса.

 

ТЕМА 2.Правове становище та компетенція органів і посадових осіб, які здійснюють нотаріальні дії в Україні.

Правовий статус та організація діяльності державних нотаріальних контор. Правовий статус та організація діяльності державних нотаріальних архівів. Поняття приватної нотаріальної діяльності та її організація в Україні. Організаційні питання вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування. Організаційні питання вчинення нотаріальних дій консульськими установами та дипломатичними представництвами України за кордоном. Поняття територіальної та предметної компетенції нотаріальних органів. Предметна компетенція державних нотаріальних контор. Предметна компетенція державних нотаріальних архівів. Предметна компетенція приватних нотаріусів. Компетенція посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо вчинення нотаріальних дій. Повноваження консульських установ і дипломатичних представництв України за кордоном у сфері здійснення нотаріальної діяльності. Право окремих посадових осіб вчиняти дії (посвідчувати заповіти, довіреності та справжність підпису), що прирівнюються до нотаріальних. Державні органи, що здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату. Міністерство юстиції України, управління юстиції. Нотаріальна палат України.

 

ТЕМА 3.Приватний нотаріус в Україні та особливості здійснення ним професійної діяльності.

Порядок набуття права на заняття приватною нотаріальною діяльністю. Умови допуску до спеціальності. Реєстраційне посвідчення приватного нотаріуса: порядок отримання та підстави анулювання. Поняття нотаріального округу. Особиста відповідальність приватного нотаріуса. Страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів. Поняття та розмір страхової застави, порядок її поповнення. Вимоги до робочого місця приватного нотаріуса. Оплата праці приватного нотаріуса. Поняття державного мита та його зв’язок з оплатою нотаріальних дій, що вчиняються приватними нотаріусами. Заміщення приватного нотаріуса. Зупинення приватної нотаріальної діяльності. Припинення приватної нотаріальної діяльності. Професійна етика (деонтологія) в діяльності приватних нотаріусів України. Європейський кодекс нотаріальної етики.

 

ТЕМА 4.Основні правила вчинення нотаріальних дій. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

Місце вчинення нотаріальних дій. Строки вчинення нотаріальних дій. Відкладення нотаріальних дій з ініціативи нотаріуса: підстави та строки. Відкладення нотаріальних дій з ініціативи заінтересованої особи: підстави та строки. Відмова у вчиненні нотаріальних дій. Встановлення особи громадянина, що звернувся за вчиненням нотаріальної дії. Документи, що посвідчують особу. Перевірка дієздатності фізичної та правоздатності юридичної особи при посвідченні правочинів. Поняття право - та дієздатності. Перевірка справжності підписів осіб при вчиненні окремих нотаріальних дій. Нотаріальне діловодство. Мова нотаріального діловодства. Складання та оформлення службових документів. Поняття бланків нотаріальних документів. Вимоги до документів, що подаються нотаріусові. Облік та звітність нотаріальних органів. Посвідчувальний напис нотаріуса. Реєстри нотаріальних дій. Книга обліку доходів і витрат. Оплата вчинюваних нотаріальних дій.

Поняття та підстави оскарження нотаріальних дій, відмови у їх вчиненні або нотаріального акту. Позовна заява про оскарження нотаріальних дій або відмову у їх вчиненні. Особи, що мають право подати позов про оскарження нотаріальних дій або відмову у їх вчиненні. Нотаріуси як заінтересовані особи у справах за позовами про оскарження нотаріальних дій або відмову у їх вчиненні. Їх процесуальні права та обов’язки. Процесуальний порядок оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні. Підсудність та процесуальні строки у даній категорії справ. Правові наслідки задоволення позову про оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні. Судова практика.

 

ТЕМА 5.Посвідчення правочинів.

Загальні правила посвідчення правочинів.

Поняття правочину та його форма. Значення нотаріальної форми правочину. Правочини, що підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. Нотаріальне провадження по посвідченню правочинів. Факти, що підлягають встановленню (перевірці) при посвідченні правочинів. Правовстановлюючі документи. Поняття державної реєстрації майна. Посвідчення правочинів, учасниками яких є малолітні та неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи. Посвідчення правочинів, предметом яких є спільне сумісне майно подружжя.

Посвідчення окремих видів правочинів.

Посвідчення договорів відчуження нерухомого майна. Місце посвідчення договорів відчуження нерухомого майна та нотаріальні органи, що мають на це право. Документи, що подаються нотаріусу при посвідченні договорів відчуження нерухомого майна. Особливості відчуження об’єкта нерухомого майна серед співвласників якого є діти. Особливості посвідчення правочинів про відчуження майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності. Посвідчення правочинів про відчуження частки майна у спільній частковій власності. Переважне право купівлі частки майна. Договір про порядок користування спільним майном.

Посвідчення договору застави. Поняття та загальна характеристика договору застави. Предмет застави. Сторони та зміст договору застави. Договори застави, що потребують обов’язкового нотаріального посвідчення. Іпотека. Документи, що вимагаються нотаріусом при посвідченні договору іпотеки.

Посвідчення договорів довічного утримання (догляду). Поняття та особливості договору довічного утримання (догляду).

Накладання заборони відчуження на предмет договору.

Посвідчення шлюбних договорів. Поняття та предмет регулювання шлюбного договору. Особливості вчинення даної нотаріальної дії.

Посвідчення заповітів. Поняття та загальні вимоги до форми заповіту. Види заповітів. Права заповідача. Порядок посвідчення заповіту нотаріальними органами та посадовими особами. Особливості посвідчення заповітів іншими уповноваженими на це посадовими особами. Посвідчення та оголошення секретного заповіту. Посвідчення спадкового договору. Поняття та загальна характеристика спадкового договору.

Посвідчення доручень. Поняття та форма доручення (довіреності). Довіреності, що прирівнюються до нотаріально посвідчених. Процесуальний порядок посвідчення довіреностей.

Єдині державні реєстри.

 

ТЕМА 6.Нотаріальні дії по посвідченню безспірного права.  Охоронні нотаріальні дії.

Видача свідоцтва про право на спадщину та вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Поняття та види спадкування. Черги спадкоємців за законом. Спадкування утриманцями. Право на обов’язкову частку у спадщині. Спадкування за правом представлення. Зміна черговості одержання права на спадщину за допомогою нотаріально посвідченого договору між спадкоємцями. Час і місце відкриття спадщини. Органи, уповноважені оформлювати спадкові права. Правова природа свідоцтва про право на спадщину. Поняття та значення охорони спадкового майна. Строки, передбачені для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Поняття та строки прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія). Відумерлість спадщини. Заповідальний відказ. Органи та посадові особи, що мають право вживати заходи щодо охорони спадкового майна. Місце та загальний порядок вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Видачі зі спадкового майна. Місце та строки видачі свідоцтва про право на спадщину. Види свідоцтв. Юридичні факти, що підлягають обов’язковій перевірці нотаріусом при видачі свідоцтва про право на спадщину. Процесуальний порядок видачі свідоцтва про право на спадщину за законом та за заповітом.

Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя. Поняття спільної сумісної власності подружжя. Значення видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя. Нотаріальні органи, що мають право вчиняти дану нотаріальну дію. Місце видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя. Умови та порядок видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні за життя обох з подружжя. Умови та порядок видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні в разі смерті одного з подружжя.

Накладання заборони на відчуження нерухомого майна. Поняття та значення даної нотаріальної дії. Підстави  накладання заборони відчуження нерухомого майна. Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та його реєстратори.  Процесуальний порядок накладання заборони відчуження нерухомого майна. Зняття заборони відчуження.

 

ТЕМА 7. Засвідчення вірності копій документів, справжності підпису на них, вірності перекладу з однієї мови на іншу.

Поняття та  значення засвідчення вірності копій документів та виписок із них. Особи, що наділені правом засвідчувати вірність копій документів. Умови засвідчення вірності копії документу та виписок з нього. Документи, вірність копії яких не підлягає засвідченню. Процесуальний порядок засвідчення вірності копій документів та виписок з них. Процесуальний порядок засвідчення вірності копії з копії документа.

Поняття та значення засвідчення справжності підпису на документах. Органи та посадові особи, що мають право засвідчувати справжність підпису на документах. Умови вчинення даної нотаріальної дії. Документи, справжність підпису на яких не може бути нотаріально засвідчена. Процесуальний порядок вчинення даної нотаріальної дії.

Значення засвідчення вірності перекладу з однієї мови на іншу. Вимоги до документів, щодо яких засвідчується вірність перекладу. Легалізація та апостилювання документів. Процесуальний порядок засвідчення вірності перекладу.

 

 

 

ТЕМА 8. Нотаріальне посвідчення безспірних юридичних фактів.

Поняття та значення нотаріальних дій по посвідченню безспірних юридичних фактів. Органи та установи, уповноважені посвідчувати безспірні юридичні факти. Поняття та порядок посвідчення факту часу пред’явлення документів. Обставини, що можуть обумовлювати потребу у посвідченні факту часу пред’явлення документів. Поняття та порядок посвідчення факту, що громадянин є живим. Обставини, які можуть обумовлювати потребу у посвідченні факту, що громадянин є живим. Поняття та порядок посвідчення факту знаходження громадянина в певному місці. Обставини, які можуть обумовлювати потребу у посвідченні факту знаходження громадянина в певному місці. Видача свідоцтв про посвідчення безспірних юридичних фактів.

 

ТЕМА 9. Правозахисні нотаріальні дії.

Поняття та значення вчинення виконавчих написів. Підстави вчинення виконавчих написів. Факти та обставини, що підлягають обов’язковій перевірці нотаріусом при вчиненні виконавчого напису. Строк, встановлений для вчинення виконавчого напису. Процесуальний порядок вчинення виконавчих написів. Поняття та види векселів. Значення нотаріальної дії про вчиненню протестів векселів. Факти та обставини, що підлягають обов’язковій перевірці нотаріусом при вчиненні протестів векселів. Процесуальний порядок вчинення протестів векселів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

 

2.1.КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової) «Нотаріат в Україні»

для студентів спеціальності  6.030401 «Правознавство»

спеціалізації «Господарсько-правової»

 

денної форми навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Нотаріат та його роль у захисті прав та інтересів, що охороняються законом. Нотаріальне процесуальне право.

Семінарське заняття 1.

Семінар-розгорнута бесіда, семінар – «мозковий штурм»

8

2

Правове   статус та компетенція нотаріальних органів і посадових осіб, які здійснюють нотаріальні дії в Україні.

 

Семінарське заняття 2.

Дискусія з елементами аналізу, міні-кейс

6

3

 Приватний нотаріус в Україні та особливості здійснення ним професійної діяльності.

Семінарське заняття 3.

Семінар-конференція

8

4

Основні правила вчинення нотаріальних дій. Оскарження вчинення  нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

Семінарське заняття 4.

Дискусія з елементами аналізу, ділова гра

8

Змістовий модуль №2

5

 Посвідчення правочинів.

Семінарське заняття 5.

Робота в малих творчих групах. Семінар-розгорнута бесіда.

8

6

Нотаріальні дії по посвідченню безспірного права. Охоронні нотаріальні дії.

Семінарське заняття 6.

Семінар-дискусія 

8

7

Засвідчення вірності копій документів, справжності підпису на них, вірності перекладу з однієї мови на іншу.

Семінарське заняття 7.

Робота в малих творчих групах.

6

8

Посвідчення безспірних юридичних фактів. Правозахисні нотаріальні дії.

Семінарське заняття 8.

Дискусія з елементами аналізу, семінар-розв’язання проблемних завдань

8

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

60

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

10

Контрольна робота № 2

Написання контрольної модульної роботи

10

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

4. Виконання індивідуального завдання практичного характеру

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

8. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

20

Усього балів за виконання індивідуальних завданьдля самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

2.2.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Поточний контроль знань слугує засобом  виявлення ступеню засвоєння навчального матеріалу та управління навчальним процесом.

Поточний контроль знань органічно поєднується з тематичним (модульним, блоковим) контролем, який покликаний визначати якість вивчення окремих тем, розділів. Тематичний (блоковий) контроль є показником стану і результатом процесу навчання студентів.

Контроль знань  покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу.      Він здійснюється в аудиторії в години, відведені  для семінарських занять та в процесі  індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

 • усного опитування студентів по питаннях теми (блоку, модуля), в т.ч. відведених для самостійного вивчення;
 • дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;
 • виконання самостійних письмових робіт;
 • виконання і захисту студентом письмових рефератів за заданими темами;
 • участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.)

Процес вивчення нотаріату в Україні студентами передбачає відвідування лекцій, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, самостійну роботу по опрацюванню матеріалу. Успішне виконання студентом цих завдань є передумовою успішного виконання завдань заліку, який є формою контролю знань з дисципліни.

Оцінка поточної роботи студентів з дисципліни включає оцінки за систематичність та активність роботи студента протягом семестру, за виконання модульних завдань, завдань для самостійної роботи.

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. З даної дисципліни може проводитися не більше 2-х контрольних (модульних) робіт.Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 20 балів (модуль І – 10 балів, модуль ІІ – 10 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 20 балів, за систематичність та результативність – 60 балів.

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи  -      100 балів.

Для денної форми навчання:

 

Об’єкти  контролю:

 1. максимальна кількість балів, яку студент може набрати  на семінарських заняттях    -    до 60  балів;  

Максимальна кількість балів,   яку може набрати студент  на одному семінарському занятті дорівнює «10» балам. Ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань  - 10; 8; 6; 4; 2; 0.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи, виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи тощо.

 1. виконання завдань  – до 20 балів;

включає:

індивідуальне завдання

 • виконання  індивідуальних завдань теоретичного характеру – 10 балів;або
 • виконання  індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів;
 • підготовка  програмного матеріалу (тем, питань), який  відводиться на самостійне вивчення – 10 балів;

Одне індивідуальне завдання може оцінюватися залежно від якості його виконання: 10; 8; 6; 4; 2; 0 балів.

 1. виконання модульних завдань  – до 20  балів

включає   2  модулі (перший модуль – 10 балів; другий модуль – 10 балів).

Один модуль може оцінюватися залежно від якості його виконання: 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0 балів.

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

 

3.1. Карта самостійної роботи студента

з вибіркової дисципліни «Нотаріат в Україні»

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1. Нотаріат та його роль у захисті прав та інтересів, що охороняються законом. Нотаріальне процесуальне право.

 

Установча міні-лекція (конспект)

5

2.

Тема 2. Правове становище та компетенція нотаріальних органів

і уповноважених на здійснення нотаріальних дій посадових осіб.

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда

5

3.

 

Тема 3. Приватний нотаріус в Україні та особливості здійснення професійної діяльності.

 

Міні-лекція (конспект)

5

4.

Тема 4. Основні правила вчинення нотаріальних дій. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні

 

Міні-семінар – дискусія

5

5.

Тема 5.Посвідчення правочинів.

 

Міні-лекція (конспект)

5

6.

Тема 6. Нотаріальні дії по посвідченню безспірного права.  Охоронні нотаріальні дії.

Міні-семінар – розгорнута бесіда

5

7.

Тема 7. Засвідчення вірності копій документів, справжності підпису на них, вірності перекладу з однієї мови на іншу.

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

5

8.

Тема 8. Нотаріальне посвідчення безспірних юридичних фактів.

Тема 9. Правозахисні нотаріальні дії.

Міні-семінар – «мозковий штурм»

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

5

 

40

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Індивідуальне завдання теоретичного характеру

(письмова або електронна)

(за 2 тижні до початку сесії

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Індивідуальне завдання практичного характеру

(письмова або електронна)

(за 2 тижні до початку сесії

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Викладачем вонлайн-режимі

20

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Конспект тем, винесених на самостійне вивчення

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань

50

Разом

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Підсумкова оцінка (в балах)  =  результати поточної роботи 

Оцінка поточної роботи в семестрі  проводиться в межах 100 балів

 

Для заочної форми навчання:

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання контактних занять, модульних завдань та індивідуальних завдань в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистанційних технологій).

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи  -      100 балів.

Для заочної форми навчання:

Об’єкти  контролю:

1) систематична та активна робота на контактних заняттях під час сесії (в тому числі модульні контрольні роботи)  -   до 50 балів;

Контактні заняття оцінюються у 40 балів. Кожне контактне заняття оцінюється у 5; 4; 3; 2; 1; 0 балів.

Модульний контроль оцінюється  залежно від якості виконання у 10; 8; 6; 4; 2; 0 балів.

2) виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистанційних технологій) -  до 50 балів.

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Види індивідуальних завдань:

1. Виконання індивідуального завдання практичного характеру здійснюється у формі реферату. Реферат є письмовою науковою роботою студента та повинен містити план (2-4 розділи), вступ, висновки, список використаних джерел та посилання на джерела (авторів).

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою складається студентом усно або письмово за вибором викладача. Аналітичний огляд здійснюється стосовно 3 наукових публікацій по одній із тем (або питання) дисципліни; також аналізуються проблемні питання, які виділяє автор та шляхи їх вирішення.     

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою. Студент пише власну наукову статтю, яка має відповідати загальним умовам написання такої наукової роботи.         

4. Виконання індивідуального завдання практичного характеру повинно в повній мірі розкривати поставлене завдання на основі чинного законодавства.

5. Конспект тем, винесених на самостійне вивчення повинен бути написаний студентом особисто по заданій тематиці та в повній мірі розкривати усі питання, що були винесені на самостійне вивчення.

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою передбачає підбір наукової статті (іноземною мовою, яку розуміє викладач), її переклад та аналіз.

 

 

4.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

4.2.1.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи денної форми навчання.

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи оцінюється у 20 балів та включає виконання двох індивідуальних завдань з наведеного нижче переліку:

 • виконання  індивідуальних завдань теоретичного характеру – 10 балів;
 • виконання  індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів;
 • підготовка  програмного матеріалу (тем, питань), який  відводиться на самостійне вивчення – 10 балів;
 • аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 10 балів;
 • аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 10 балів;
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 10 балів;
 • переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою – 20 балів.

Одне індивідуальне завдання може оцінюватися залежно від якості його виконання: 10; 8; 6; 4; 2; 0 балів. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою  - 20; 16; 12; 8; 4; 0 балів.

 

4.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи заочної форми навчання.

Виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистанційних технологій) оцінюється у 50 балів та включає виконання двох обов’язкових індивідуальних завдань та одного індивідуального завдання на вибір:

 1. обов’язкові індивідуальні завдання:
 • виконання  індивідуальних завдань теоретичного характеру – 20 балів;
 • виконання  індивідуальних завдань практичного характеру – 20 балів;
 1. індивідуальне завдання на вибір:
 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
 • Аналітичний звіт власних наукових досліджень
 • Конспект тем, винесених на самостійне вивчення
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
 • 20; 16; 12; 8; 4; 0 балів або 10; 8; 6; 4; 2; 0 балів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рекомендовані інформаційні джерела.

 

5.1.   Основна література

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
 2. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р.
 3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.
 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р.
 5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.
 6. Закон України "Про нотаріат" від 02.09.1993 р.
 7. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р.
 8. Закон України "Про іпотеку" від 05.06.2003 р.
 9. Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р.
 10. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, затверджений Постановою КМУ від 15.06.94 №419.
 11. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений Постановою КМУ від 29.06.1999 р. №1172.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” №61 від 18.01.2003 р.
 13. Порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затв. Постановою КМУ від 05.07.2004 р. № 830.
 14. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затв. Постановою КМУ від 31.08.2011р. № 923.
 15. Порядок і правила проведення обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, затв. Постановою КМУ від 19.08.2015 р. № 624.  
 16. Положення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затв. Постановою КМУ від 25.12.2015 р. № 1127. 
 17. Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р. № 111/5.
 18. Положення про державний нотаріальний архів, затверджене Наказом Мінюсту від 18.05.2009 р. № 870/5.
 19. Порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 13.10.2010 р. № 2501/5.
 20. Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені Наказом Мінюсту від 22.12.2010 р. № 3253/5.
 21. Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затверджене Наказом Мінюсту від 22.03.2011 р. № 871/5.
 22. Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2011 р. № 888/5.
 23. Положення про Спадковий реєстр, затв. Наказом Мінюсту України від 07.07.2011 р. № 1810/5.
 24. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затв. Наказом Мінюсту України від 11.11.2011 р. № 3306/5.
 25. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затв. Наказом Мінюсту України від 22.02.2012 р. № 296/5.
 26. Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, затверджене Наказом Мінюсту від 11.07.2012 р. № 1043/5.
 27. Порядок використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 р. № 1844/5.
 28. Декрет Кабінету Міністрів України “ Про державне мито” від 21.01.1993 року № 7-93.
 29. Консульський статут України, затверджений Указом Президента України від 02.04.1994 р. № 127/94.
 30. Указ Президента України “Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру” № 134/2003 від 17.02.2003 р.
 31. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 31.01.1992 “Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову у їх вчиненні”
 32. Лист Мінюсту України про порядок вчинення нотаріальних дій, не передбачених законодавством України від 28.02.1994 р.

 

Основна навчально-методична та наукова література:

 1. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотаріат в Україні: підручник. – Х.: Право, 2011. – 384 с.
 2. Фурса С.Я.  Теорія нотаріального процесу: Науково-практичний посібник.- К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012.- 920 с.
 3. Нотаріат України: підручник / С. Я. Фурса [и др.] ; за заг. ред. С. Я. Фурси ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр правових досліджень Фурси. - 3-тє вид., допов. та перероб.. - Київ : Алерта, 2015 - Кн. 1: Організація нотіріату (з практикумом).: Алерта, 2015. - 484 с.
 4. Нотаріат в Україні: навчальний посібник / За ред. Ю.В. Нікітіна. – К.: КНТ, 2007. – 680 с.

 

5.2.   Додаткова література

 

Додаткова навчально-методична та наукова література:

 1. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. – К.: Оріяни, 2002. – 324 с.
 2. Коротюк О.В. Зразки нотаріальних документів / О.В. Коротюк.– К.: Юрінком Інтер, 2012. – 416 с.
 3. Довідник нотаріуса/А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, Н.В. Круковес.- К.: Істина, 2000 – вип. 2.
 4. Довідник нотаріуса (науково-довідкове видання) Єрух А.М., Козьяков Ю.М., Круковес Н.В. Лаврінович О.В. Старцев  О.В.- Істина –№2,3,4 2002.
 5. Науково- практичний журнал української нотаріальної палати “НОТАРІАТ” № 1-2 (41) Січень-лютий 2003р. ДП “Інформаційно-видавничий центр українського нотаріату”
 6. Науково - практичний журнал української нотаріальної палати “НОТАРІАТ” № 3 (42) березень 2003р. ДП “Інформаційно-видавничий центр українського нотаріату”
 7. Збірник судових рішень, які стосуються нотаріальної діяльності/Укр. Нотар. Палата, комісія з аналізу, методології та прогнозування нотаріальної практики, К. –  2003. (додаток до журналу “Нотаріат для вас”)
 8. Питання про підвідомчість. // Юридичний вісник України. – 15 – 21.03.2003. – С. 14.
 9. Українська нотаріальна палата: 10 років. // Юридичний вісник України. – 2003. - № 22.
 10. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально – економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / В. Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін та ін.; За заг.ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. К.: КНЕУ, 2006.
 11. Судебная практика разрешения жалоб на действиянотариусов. // Советскаяюстиция. – 1964. - № 20. – С. 12 – 15.
 12. Фурса С.Я. Нотаріальна процедура та правосвідомість // Право України.-2001.-№ 2.-С.101-104;
 13. Фурса С.Я. Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав громадян  // Право України.-2000.-№ 6.-С.100-104;
 14. Фурса С.Я. Правові ознаки властивостей законодавства про нотаріат // Право України.-2000.-№ 4.-С.46-49;
 15. Фурса С.Я. Предмет та методи науки про нотаріат // Підприємництво, господарство та право.-2002.-№ 5.-С.6-10;
 16. Фурса С. Виникнення спору в нотаріальних правовідносинах і процесуальні наслідки його встановлення. // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 4. – С. 16 – 19.
 17. Фурса С. Межі нотаріальної творчості. // Юридичний вісник України. – 01 – 07.02, 08 – 14.02.2003. – С. 5.
 18. Фурса С. Правова природа справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні. // Право України. – 1997. - № 10. – С. 53 – 55.
 19. Фурса, С. Я.. Становлення і розвиток спадкування в Україні : [підрозд. 2.10] [Текст] / С. Я. Фурса // Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне право. - Х. : Право, 2008. - С. 395-419
 20. Фурса С. Я. Загальноправові аспекти порядку посвідчення нотаріусами України довіреностей для вчинення правочинів за кордоном [Текст] / Фурса Світлана Ярославівна, Гуть Неля Юріївна // Порівняльно-правові дослідження. - 2011. - N 2. - С. 215-222