Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

Тема 1. Концептуальні принципи міжнародних стандартів фінансової звітності і їх вплив на побудову плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (4 години)

 

Практичне заняття № 1-2

На обговорення виносяться такі питання:

 1. Принципи нарахування доходів і витрат в методиці обліку різних операцій банку.
 2. Принцип переоцінки активів.
 3. Механізм дії принципу резервування. Облік резервів за різними активними операціями. Характеристика рахунків резервів і відповідних їм кореспондуючим рахункам (рахункам 7 або 5 класів).

Завдання.

З використанням Плану рахунків виписати групи активів та пасивів, за якими передбачено рахунки нарахованих доходів та нарахованих витрат. Матеріал надати у формі таблиці.

Задача 1.

Таблиця 1

Рахунки нарахованих доходів і витрат (клас 1) – крім прикладів ще 6 штук

№ п/п

Назва групи

Рахунки нарахованих доходів

Рахунки нарахованих витрат

1.

120 Кошти на вимогу в Національному банку України

1208 Нараховані доходи за коштами на вимогу в НБУ

 

2.

121 Строкові вклади (депозити) у НБУ

1218

 

3.

   133 Строкові вклади (депозити) НБУ

     

1338

 

 

Задача 2.

Таблиця 1

Рахунки нарахованих доходів і витрат (клас 2)- 6 штук

№ п/п

Назва групи

Рахунки нарахованих доходів

Рахунки нарахованих витрат

1.

203. Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2038

 

2.

 

Задача 3.

Таблиця 1

Рахунки нарахованих доходів і витрат (клас 3) – 6 штук

№ п/п

Назва групи

Рахунки нарахованих доходів

Рахунки нарахованих витрат

1.

300 Акції, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки або збитки

3008

 

2.

 

Задача  4.

Скласти кореспонденцію рахунків, наведених у задачах 1-2-3 з відповідними рахунками класу 6 «Доходи» та класу 7 «Витрати».

Задача 5. Для всіх варіантів.

Визначити економічний зміст операцій за наведеними бухгалтерськими проведеннями:

 

Переоцінка    цінних паперів

 

 1. Дт 3007 Кт 6223
 2. Дт 6223 Кт 3015
 3. Дт 3115 Кт 5102
 4. Дт 5102 Кт 3115
 5. Дт 3107 Кт 5106
 6. Дт 5106 Кт 3107
 7. Дт 3541 Кт 3107
 8. Дт 3107 Кт 3541
 9. Дт 3115 Кт 3541
 10. Дт 3541 Кт 3115
 11. Дт 5030 Кт 5106
 12. Дт 5106 Кт 5030
 13. Дт 3641 Кт 3115
 14. Дт 3107 Кт 3641

 

 

Переоцінка необоротних активів

 1. Дт 4400 Кт 5100
 2. Дт 5100 Кт 4409
 3. Дт 5100 Кт 4400

 

 

Формування резервів

 1. Дт 7702 Кт 2069
 2. Дт 7701 Кт 1529
 3. Дт 7702 Кт 2409
 4. Дт 7703 Кт 3119
 5. Дт 7704  Кт3219
 6. Дт 3119 Кт 7703
 7. Дт 2409 Кт 6100
 8. Дт 2089 Кт 6027

 

 

Завдання 6.

Відобразити в обліку зміст операцій, наведених нижче:

за поточний місяць банком «Кредо» виконано такі операції:

 1. нараховано доходи за кредитами, наданими фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю в сумі 34 560 грн.;
 2. нараховано витрати за залученими депозитами від суб’єктів господарювання в сумі 15 600 грн.; в кінці місяця отримані витрати банком;
 3. нараховано доходи за кредитом, виданим банку «Агро», що обліковується за справедливою вартістю через прибутки або збитки в сумі 11000 грн.;
 4. отримано нараховані доходи за  довгостроковим кредитом, наданим банку «Індекс», що обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід в сумі 16450 грн. (використовується метод нарахування доходів);
 5. нараховано процентні доходи за борговими цінними паперами у банку, що обліковуються за амортизаційною вартістю і були придбані у органу місцевого самоврядування, в сумі 2500 грн.;
 6. виконана дооцінка залишкової вартості офісного приміщення банку в сумі 200 000 грн.

 

Завдання 7.

Згідно умов договору  за іпотечним кредитом, наданим ПАТ «Ассоль»  в сумі 820 000 грн. методом оцінки за амортизованою собівартістю, строком на 3 роки за ставкою 21% річних, дисконт склав 5000 грн. (комісії), нарахування доходів щоквартальне, відсотки клієнтом сплачуються щоквартально. Протягом 30 місяців  ПАТ «Ассоль»  заборгованість погашало  вчасно (була стадія оцінки кредитного ризику 1, lifetime PD 3%), але за останні 6 місяців сплату за нараховані % не внесло (3 місяці lifetime PD 12% 2 стадія оцінки кредитного ризику, останні 3 місяці lifetime PD 100% - 3 стадія). Сума тіла кредиту була погашена своєчасно.

Необхідно: відобразити зміст наведених операцій  та послідуючий облік операцій банку стосовно визнання заборгованості за відсотками простроченою, безнадійною, списати з балансу заборгованість за відсотками за рахунок сформованого резерву.

 

 

 

Завдання 8.

Банк “А” виконує операцію репо за угодою, підписаною з ПАТ “Спецтехніка”. Сума кредитування 300000 грн.; ставка кредитування 24% річних; термін кредиту 6 місяців; термін сплати відсотків і 16,7% погашення "тіла" кредиту – щомісячно. В заставу отримано цінні папери вартістю 400000 грн. У визначений угодою термін позичальник не виконує зобов’язання з кредитування (не сплачує відсотки і часткову суму погашення кредиту).

Необхідно: відобразити через бухгалтерські проведення всі елементи заданої операції. У тому числі перевести заборгованість за відсотками і тілом кредиту у прострочену, потім безнадійну, нарахувати нові резерви (можна проставити умовні суми), погасити кредит за рахунок резервів або за рахунок використання застави (два варіанти) , нарахувати штрафні санкції.

 

Завдання 9. Індивідуальне завдання.

Виконати до     

Кожному студенту надається окремий стандарт на першому практичному занятті. Мається на увазі діючий МСФЗ або МСБО (дивись окремий електронний файл або сайт Мінфіну України). Дані стандарти напряму зв'язані із впровадженням і регулюванням бухгалтерського обліку в банках.

 1. Необхідно зрозуміти, про що йдеться в стандарті і викласти коротко своїми словами зміст стандарту на 1 сторінку А4.
 2. Треба написати на 1,5-2 сторінки А4 яким чином даний стандарт було адаптовано (впроваджено) в бухгалтерський облік і звітність, а конкретніше в Інструкції з бухгалтерського обліку різних операцій банків, в Положення та Правила обліку і ведення операцій банків, що затверджені НБУ (може бути Мінфіном, Кабміном, Верховною радою України).
 3. Написати перелік Інструкцій, Положень і Правил з бухгалтерського обліку операцій банків України, де було впроваджено даний стандарт обліку або звітності.
 4. Зробити кілька (3) приклади щодо адаптації даних стандартів в обліку банків з умовними цифрами, написати, наприклад, яка вартість активів чи пасивів виникла на момент оприбуткування або зменшення корисності тощо.

 

Задача 10.

Банк «Агро» придбав акції, емітентом яких є фінансова компанія «Варта» за 320 000 грн. і зарахував їх до портфеля за справедливою вартістю через визнання прибутків та збитків за датою розрахунку. Дата операції – 10.03.2018 р.. Номінальна вартість акцій – 280 000 грн. Станом на 10.05.2018 р. справедлива вартість акцій становила – 270 000 грн.; а на 10.07.2018 вже склала – 290 000 грн.

Необхідно: відобразити в обліку зміст облікових записів за операцією з придбання акцій та їх переоцінки.

Задача 11.

05.04.2018 р. банк «Креді Агриколь» придбав акції ТОВ «Альянс», які зарахував до портфеля за справедливою вартістю за обліком результатів через інший сукупний дохід. Справедлива вартість пакета акцій склала – 780 000 грн. Протягом року справедлива вартість акцій змінювалася таким чином:

- на 05.06.2015 р. – 820 000 грн.; - на 05.09.2015 р. – 770 000 грн.

Необхідно: відобразити в обліку зміст облікових записів за операцією з придбання акцій та їх переоцінки.

Задача 12.

На балансі банку «Агро» обліковується гараж. Первісна вартість будівлі складала 99 000 грн. Протягом терміну експлуатації гаража нараховано знос у сумі 18 000 грн. Справедлива вартість об’єкту на дату складання балансу  105 000 грн.

Необхідно: відобразити в обліку процедуру переоцінки.

Задача 13.

У зв’язку з непогашенням клієнтом-позичальником ТОВ «Сіріус» боргу за кредитом в сумі 120.000 грн. банком прийнято рішення:

 • сформувати резерв під заборгованість за основним боргом у розмірі 70 %;
 • у зв’язку із суттєвим погіршенням фінансового стану  ТОВ «Сіріус» списати заборгованість за рахунок резервів за кредитом.

Необхідно: відобразити в обліку зміст потрібних процедур за змістом операцій.

Задача 14.

На балансі банку «Індекс» обліковується офісне приміщення вартістю  100 000 грн. (залишкова вартість).  Сума нарахованого зносу складає 400 000 грн. У зв’язку зі зміною ринкової вартості приміщення було виконано такі операції з переоцінки:

 • дооцінка : вартості – 60 000 грн., зносу – 12 000 грн.;
 • уцінка : вартості – 40 000 грн., зносу – 8 000 грн.;
 • уцінка: вартості – 10 000 грн., зносу – 2 000 грн.

Облік ведеться за другим підметодом метода переоцінки.

Необхідно:  визначити переоцінену вартість і переоцінену суму зносу та відобразити в обліку всі операції з переоцінки об’єкта.

 

 

 

 

Тема 2. Методика обліку дисконту та премії за фінансовими інструментами банку (4 години)

 

Завдання 1.

Скласти бухгалтерські проведення за змістом операцій:

 1. у портфель ….. банк придбав боргові цінні папери, емітовані іншим банком за ціною 1600 000 грн. Номінал придбаних ЦП 1800 000 грн.;
 2. у портфель банку ……. банк зарахував придбані боргові цінні папери, емітовані іншим банком за ціною 1300 000. Номінал придбаних ЦП 1000 000 грн.;
 3. банком випущено в обіг власні ощадні (короткострокові) депозитні сертифікати номіналом 1100 000 грн. і розмістив їх в іншому банку за ціною 800 000 грн.;
 4. банком здійснено амортизацію премії за борговими цінними паперами у портфелі банку …….в сумі 80 000 грн.;
 5. банк придбав боргові цінні папери органу місцевого самоврядування за ціною 12 600 грн., номінальна вартість БЦП – 10 800 грн. ЦП обліковуються в ……………банку;
 6. банк придбав облігації муніципальної позики в портфель………….. за ціною 570 000 грн., номінальна вартість облігації – 600 000 грн.

Задача 2.

Банк «Індекс» придбав  18 000  шт. боргових цінних паперів  банку «Донбас»  за 3 600 000 грн. і зарахував їх до портфелі …………. Номінал облігації 1 700 грн. Амортизація дисконту (премії) здійснюється щомісяця.

Необхідно:  відобразити зміст наведених операцій.

 

Задача 3.

Банк «Аврора» придбав боргові цінні папери органів державної влади за ціною 700 000 грн. з метою утримання їх до дати погашення. Дані папери були зараховані до портфелю ………………Номінальна вартість БЦП – 780 000 грн. Амортизація дисконту (премії) здійснюється щомісяця.

Необхідно:  відобразити зміст наведених операцій.

 

Задача 4.

Банк «Інтер» придбав  14 % боргові цінні папери органів місцевого самоврядування за ціною 31 200 грн. Номінальна вартість цінних паперів – 30 500 грн. Мета придбання – на продаж. Папери були зараховані у портфель …………………..Амортизація дисконту (премії) здійснюється щомісяця.

Необхідно:  відобразити зміст наведених операцій.

 

Завдання 5.

Визначити економічний зміст операцій за наведеними бухгалтерськими проведеннями:

1.Дт 2065 Кт 6390

2.Дт 7390 Кт 2066

 1. Дт 6026 Кт 2065
 2. Дт 1526 Кт 6016
 3. Дт 7790 Кт 2206
 4. Дт 2206 Кт 6042
 5. Дт 2207 Кт 6390
 6. Дт 1525 Кт 6390
 7. Дт 6029 Кт 2085
 8. Дт 1626 Кт 6398
 9. Дт 1625 Кт 7016
 10. Дт 7016 Кт 1626
 11. Дт 6052 Кт 3117
 12. Дт 3327 Кт 7052
 13. Дт 7052 Кт 3326
 14. Дт 3216 Кт 6053
 15. Дт 6053 Кт 3217
 16. Дт 3212, 3217 Кт 1200
 17. Дт 3112 Кт 1200, 3116

 

Завдання 6.

Банк «Індекс» надав кредит  на поточні потреби фізичній особі на таких умовах: сума кредиту -  19 000 грн., термін кредиту -  10 місяців, процентна ставка за угодою 22%, ринкова ставка на дату надання кредиту – 24%. Кредит обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Комісії за користування кредитом, що входять в розрахунок ефективної ставки склали 1236 грн. Амортизація дисконту (премії) здійснюється щомісяця. Розрахувати ефективну ставку відсотка і здійснити розрахунок амортизації дисконту та/або премії за два перших місяці за договором.

Необхідно: відобразити в обліку зміст наведених операцій: оприбуткування кредиту, виникнення дисконтів або премій, нарахування доходу за номінальною ставкою, амортизацію дисконту або премії за перший місяць.

 

Завдання 7.

Банк «Агро» надав іпотечний кредит  ТОВ «Тепло» на таких умовах: сума кредиту – 350 000 грн., термін кредит -  36 місяців, процентна ставка за угодою 23%, ринкова ставка на дату надання кредиту – 21%.  Процентні доходи  за кредит в сумі 41 400 банк утримав наперед. Амортизація дисконту (премії) здійснюється щомісяця. Кредит зараховано до групи іпотечних кредитів, що обліковуються за амортизованою собівартістю.

Розрахувати ефективну ставку відсотка і здійснити розрахунок амортизації дисконту та/або премії за два перших місяці за договором.

Необхідно: відобразити в обліку зміст наведених операцій аналогічно задачі 6.

 

Завдання 8.

Банк «Індекс» надав короткостроковий кредит банку «Агро» в сумі 1 200 000 грн. за ставкою 16% річних. Ринкова ставка на дату надання кредиту становила 12 %.  Процентні доходи за кредит в сумі 150 000 банк утримав наперед. Амортизація дисконту (премії) здійснюється щомісяця.

Розрахувати ефективну ставку відсотка і здійснити розрахунок амортизації дисконту та/або премії за два перших місяці за договором.

Необхідно: відобразити в обліку зміст наведених операцій на балансі банку-кредитора (банку «Індекс»).

 

Завдання 9.

Банк «Кредо» надав короткостроковий кредит банку «Альянс» в сумі 2 000 000 грн. за ставкою 14% річних. Ринкова ставка на дату кредитування становила 17% річних. Угодою передбачено сплату банком-позичальником комісії наперед в розмірі 4% від суми наданого кредиту і загальну суму нарахованих доходів за кредит в сумі  240 000 грн. Амортизація дисконту (премії) здійснюється щомісяця.

Розрахувати ефективну ставку відсотка і здійснити розрахунок амортизації дисконту та/або премії за два перших місяці за договором.

Необхідно: відобразити в обліку зміст наведених операцій на балансі банку-кредитора (банку «Кредо»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Облік операцій в іноземній валюті (6 годин)

Задача 1.

24.03.2016 р. укладена угода між банком А і банком Б. Предмет угоди: купівля банком А 100000$ США за курсом 26,5318 грн. за 1 долар за умовами "спот". Офіційний курс на дату заключення контракту склав 26,015065 грн. за 1 долар.

Дата розрахунку за контрактом склала 26.03.2016 р. Ринковий курс склав 26,6115 грн. за 1 долар США, офіційний курс склав 26,128 грн.

Здійснити бухгалтерські проведення з купівлі банком А іноземної валюти за умовами спот на дату операції і дату розрахунку, визначити результат переоцінки іноземної валюти на дату операції, а також розрахункову суму прибутку або збитку банку А на дату розрахунку.

Задача 2.

28.03.2016 р. укладена угода між банком А і банком Б. Предмет угоди: продаж банком А 100000€ США за курсом  29.7234 грн. за 1 долар за умовами "спот". Офіційний курс на дату заключення контракту склав 29.078848 грн. за 1 долар.

Дата розрахунку за контрактом склала 30.03.2016 р. Ринковий курс склав 29.350 грн. за 1 долар США, офіційний курс склав 29.3129 грн.

Здійснити бухгалтерські проведення з купівлі банком А іноземної валюти за умовами спот на дату операції і дату розрахунку, визначити результат переоцінки іноземної валюти на дату операції, а також розрахункову суму прибутку або збитку банку А на дату розрахунку.

Тема 3. Облік операцій в іноземній валюті (6 годин)

 

Задача 3.

OTP Bank  29.03.2018 р. виконує заявку клієнта на придбання 50000 дол. США для здійснення розрахунку за зовнішньоекономічним контрактом. Підписано угоду з виконуючим банком на таких умовах:

 • курс угоди 25.200 грн./дол. США.
 • комісія банку 2% від гривневого еквівалента.

Водночас між обслуговуючим банком і клієнтом окремою угодою передбачено:

 • депонування коштів 28.03.18 р.за курсом 25.40 грн/дол. США
 • комісія  банку 3% від гривневого еквівалента іноземної валюти, що купується
 • офіційний курс НБУ визначено 29.03.18 - 25.2801 грн. за 1 долар США

Необхідно: відобразити через бухгалтерські проведення всі необхідні облікові процедури із зазначенням сум  за операціями.

 

Задача 4.

Банк виконує заявку клієнта на продаж іноземної валюти – виручки, що поступила на  валютний рахунок підприємства - резидента від нерезидента.

Умови угоди між обслуговуючим банком і клієнтом:

 • Обсяг виручки                                                                   150000$
 • Обсяг валюти, що продається (з’ясувати на сьогодняшній день!)                                                ?$
 • Комісійна винагорода банку

 (від гривневого еквівалента проданої валюти)                           2,5%

Іноземну валюту обслуговуючий банк продає іншому банку.

Умови угоди між банками:

 • Курс угоди грн.дол.                                                                26.290
 • Офіційний курс на 29.08.18 р.                                               26.2801
 • Комісійна винагорода виконуючому банку

(сплачує обслуговуючий банк)                                              1,5%

Необхідно: відобразити в обліку зміст наведених операцій.

 

Задача 5.

Банк виконує заявку клієнта - підприємства на продаж іноземної валюти, що зарахована на його рахунок в межах ліміту власної валютної позиції.

Умови угоди:

 • обсяг валюти на продаж - 20000 дол/США
 • комісія банку 5% від гривневого еквівалента іноземної валюти
 • офіційний курс грн/дол. США              26.2801
 • курс угоди                                                26.300

Необхідно: навести потрібні бухгалтерські проведення, розрахувати результат за операцією і відобразити його в обліку.

 

Задача 6.

Банк здійснює операцію купівлі іноземної валюти для власних потреб у межах ліміту власної валютної позиції.

Умови угоди:

 • обсяг придбаної валюти - 20000 дол/США
 • офіційний курс грн/дол. США              26.2801
 • курс угоди                                                26.100

Необхідно: навести потрібні бухгалтерські проведення, розрахувати результат за операцією і відобразити його в обліку.

 

Задача 7.

На відкритий депозитний рахунок фізичної особи терміном 3 місяці внесено готівку в сумі 5000 дол/США. За угодою передбачено нарахування % за депозитом у валюті у розмірі 50 дол/США щомісячно. Офіційний курс доллару в день нарахування процентних витрат за депозитом склав  25.870 грн. за 1 доллар, в наступний місяць - 26.345 грн. за 1 доллар, в останній місяць угоди - 26.2801 грн. за 1 доллар. Виплата % і суми депозиту здійснено по завершенню терміну угоди.

Необхідно: через бухгалтерські проведення відобразити в обліку зміст наведених процедур із потрібними сумами нарахування і сплати процентів та номіналу депозиту.

Задача 8.

Протягом дня пунктом обміну валют банку “Діамант” виконано такі операції:

 1. На початок дня касир обмінного пункту отримав із операційної каси:
 • 10000 грн;
 • 500 доларів США;

2. Куплено:

 • 400 доларів США за курсом 26.30

3.Продано:

 • 200 доларів США за курсом 26.10

4. Офіційний курс НБУ на дату проведення операцій становив 26.2801 грн. за долар. Необхідно:

 • відобразити в обліку зміст здійснених операцій з готівкою;
 • визначити результат (реалізований) за операціями купівлі - продажу іноземної валюти;
 • розрахувати залишок коштів у підзвітної особи – касира банку;
 • відобразити в обліку видачу авансу касиру і повернення залишку коштів в кінці дня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями та методика обліку цих операцій. (4 години)

 

Задача 1.

Банк «Аваль», у зв’язку із погіршенням фінансового стану позичальника ТОВ «Сіріус»,  проводить відрахування до резерву за кредитом в   поточну діяльність на суму 650 000 грн. Через 6 місяців після цього кредитний комітет банку приймає рішення про визнання безнадійною до отримання кредитну заборгованість через визнання банкрутом позичальника - ТОВ «Сіріус» та списує з балансу суму заборгованості ТОВ «Сіріус» за рахунок сформованого резерву – 960 000 грн.

Через два роки (після списання) ТОВ «Сіріус» погашає всю суму заборгованості.

          Необхідно: відобразити в обліку зміст наведених операцій.

Задача 2.

У зв’язку з непогашенням клієнтом-позичальником ТОВ «Тепло» основного боргу за іпотечним кредитом  в сумі 120 000 грн. та нарахованими процентами в сумі 9000 грн. кредитний комітет банку прийняв рішення:  визнати заборгованості простроченими;  сформувати резерв під заборгованість за основним боргом та непогашеними процентами;  у зв’язку із суттєвим погіршенням фінансового стану позичальника списати заборгованість за рахунок резервів за кредитами, які оцінюються на індивідуальній основі.

Наприкінці цього ж фінансового року ТОВ «Тепло» погасило заборгованість в повній сумі.

Необхідно: відобразити в обліку зміст наведених операцій.

 

 

 

Задача 3.

01.03 банк "Кредит агріколь" надав короткостроковий кредит банку "Діамант" в сумі 3000000 грн. на 6 місяців під відсоткову ставку 23% річних. Під забезпечення було надано державні облігації ОВДП в сумі 3200000 грн. Наприкінці терміну банк "Діамант" повернув 35% кредиту, залишкова сума кредитної заборгованості була визнана безнадійною разом з відсотками за всю суму кредиту за 6 місяців, що були нараховані банком-кредитором щомісячно. Банк "Кредит агріколь" сформував резерв, який включав як суму кредитної заборгованості, так і суму нарахованих безнадійних відсотків. Голова Правління банку дозволив списати всю заборгованість банку "Діамант" за рахунок сформованого резерву в кінці поточного року.

Банк боржник повернув кредит наступного року (01.04)  разом із простроченими відсотками і штрафами за кожен місяць неповернення (5% від суми кредитної заборгованості).

 

Задача 4.

02.02.2014 р.банк "Укрсіббанк" придбав 2470 акцій фінансової компанії за 22 260 грн. (справедлива вартість). Акції зараховано до портфеля на продаж з подальшим обліком за собівартістю .

10.02.2015 р. банк продав 1600 акцій за ціною 10 грн. за акцію.

17.02.2015 р. ринкова вартість акцій становила 7 грн.за шт.

27.02.2015 р. банк продав решту акцій іншому банку за ціною 6,7 грн. за акцію.

Необхідно: сформувати резерв під знецінення вартості цінних паперів; розрахувати необхідні суми та зробити бухгалтерські проведення за змістом операцій.

 

 

 

 

Задача 5.

02.02.2014 р.банк "Укрсіббанк" придбав 2470 акцій промислового підприємства (АТ) за 37050 грн. (справедлива вартість). Акції зараховано до портфеля на продаж з подальшим обліком за справедливою вартістю.

1.02.2015 р. Були нараховані дивіденди за акції в розмірі 2 грн. за штуку, однак вони не були виплачені емітентом банку.

5.02.2015 р. Відбулася уцінка акцій внаслідок падіння вартості акцій до 13 грн. за штуку.

10.02.2015 р. банк продав 1600 акцій за ціною 10 грн. за акцію. Залишок акцій був уцінений. Емітент був визнаний фінансово нестійким субєктом, відбулося значне погіршення його фінансового стану.

17.02.2015 р. ринкова вартість акцій становила 7 грн. за шт. Також відбулася уцінка.

27.02.2015 р. Банк вирішив сформувати резерв під знецінення вартості акцій. 01.04 внаслідок неплатоспроможності емітента і втрати його ринкових позицій банк вирішує списати знецінені акції за рахунок резерву.

Необхідно: сформувати резерв під знецінення вартості цінних паперів; розрахувати необхідні суми та зробити бухгалтерські проведення за змістом операцій.

 

Задача 6.

Банк придбав  борговий цінний папір (облігації) органу місцевого самоврядування (обласної ради Чернігівської області) і зарахував їх до портфеля на продаж. Подальший обіг цінних паперів банк планує здійснювати за справедливою вартістю.

 • Дата придбання облігацій                                          1.03.2015 р.
 • Дата продажу наступному покупцю (компанії)   3.09.2015 р.;
 • Номінал облігацій (справедлива вартість портфеля)        200.000 грн.;
 • Ціна придбання                                                                        185.000 грн.;
 • Оголошена % ставка                                                         20% річних;
 • Відсотки нараховуються щомісячно і сплачуються при наступному продажу
 • 03.09.2015 р. банк не зміг продати облігації, так як поточна вартість портфеля впала до 94000 грн.   (включаючи нараховані проценти)  
 • Банк в цей же день визнає зменшення корисності цих цінних паперів                    

Необхідно: відобразити в обліку через бухгалтерські проведення всі необхідні операції за змістом наведених умов.

 

Задача 7.

01.04.2015 на дату операції банком заключений договір з придбання боргових цінних паперів (облігацій великого системоутворюючого банку), що рефінансуються НБУ. Дані цінні папери банк вирішує направити в портфель до погашення.

Договір був заключений на придбання 50 облігацій за ціною 1255 грн. кожна штука. Справедлива ціна облігацій на дату розрахунку склала 1149 грн. штука. Крім цього банк-емітент заклав в кожну облігацію знижку в ціні (дисконт) в розмірі 53 грн.

Цінні папери були випущені на 3 роки зі ставкою річної дохідності 7,5% зі сплатою доходів в кінці календарного року (31.12). Нарахування доходів (відсотків) здійснюється одночасно із амортизацію дисконтів і премій щомісяця.

Поточна дисконтована вартість цінних паперів на 05.01.2016  склала 1005 грн., що виявилося значно нижче первинної балансової справедливої вартості. Банк вирішив сформувати резерв на зменшення корисності цих паперів. За 1 рік обігу (до 31.12) емітент сплачував банку відсотки, після початку наступного року перестав сплачувати нараховані відсотки.

01.06.2016 вартість паперів впала до 756 грн. за штуку. Банк вирішив списати знецінені цінні папери і прострочені доходи за рахунок сформованого резерву.

Необхідно: сформувати резерв під знецінення вартості цінних паперів; розрахувати необхідні суми та зробити бухгалтерські проведення за змістом операцій.

 

 

Тема 5. Облік інвестицій в асоційованій і дочірні компанії та боргових цінних паперів власного боргу (2 години).

Задача 1.

Банк 26.04.2015 р. здійснює інвестицію в асоційовану компанію за методом участі в капіталі (придбаває 25% акцій компанії "Укрбудінвест"). Загальний акціонерний капітал компанії складає 385.400.670 грн. В кінці 2015 року компанія отримала прибуток у сумі 5.408.725 грн. В кінці 2016 року відбулися процеси реорганізації компанії, в результаті чого капітал компанії зменшується на 50%.

Здійснити всі потрібні бухгалтерські проведення, які будуть відбуватися в бухгалтерському обліку банку-інвестора.

Задача 2.

Банк 26.04.2015 р. здійснює інвестицію в асоційовану компанію за методом участі в капіталі (придбаває 25% акцій компанії "Укрбудінвест"). Загальний акціонерний капітал компанії складає 385.400.670 грн. В кінці 2015 року компанія отримала прибуток у сумі 5.408.725 грн. Банк визнає свою частку дивідендів і отримує їх згідно договору інвестування (купівлі акцій). В кінці 2016 року відбувся процес розширення компанії, в результаті чого капітал компанії збільшився на 50% (зросла вартість акцій).

Здійснити всі потрібні бухгалтерські проведення, які будуть відбуватися в бухгалтерському обліку банку-інвестора.

Задача 3.

Банк 26.04.2015 р. здійснює інвестицію в дочірню фінансову компанію, акції будуть обліковуватися за собівартістю  (придбаває 75% акцій компанії "Світязь"). Загальний акціонерний капітал компанії складає 60.000.000 грн. В кінці 2015 року компанія отримала прибуток у сумі 400.000 грн. Банк визнає свою частку дивідендів, нараховує їх і отримує їх згідно договору інвестування (купівлі акцій). В кінці 2016 року відбувся падіння фінансового стану компанії, внаслідок чого капітал компанії зменшився на 60% (впала вартість акцій).

Здійснити всі потрібні бухгалтерські проведення, які будуть відбуватися в бухгалтерському обліку банку-інвестора.

 

Задача 4.

Банк випустив і продав фінансовій компанії з дисконтом в 30000 грн. портфель із 500 облігацій власного боргу вартістю 6.000.000 грн. Строк обігу – 10 місяців, відсоткова ставка – 11% річних. Витрати нараховуються щомісяця, сплата – 2 рази за період контракту. Зробити необхідні бухгалтерські проведення.

 

Задача 5.

Банк випустив і продав іншому банку з премією в 50000 грн. 1200 штук власних депозитних сертифікатів загальною справедливою вартістю 2.530.000 грн. Строк обігу – 24 місяці, відсоткова ставка – 15% річних. Витрати нараховуються щомісяця, сплата відсотків здійснюється щоквартально. Зробити необхідні бухгалтерські проведення.

 

 

Тема 6. Проблемні питання бухгалтерського обліку операцій банку з необоротними активами

Завдання 1.

19.05 Альфабанк придбав автомобіль Nissan Sentra вартістю 22930 $ з усією комплектацією для службових потреб. Офіційний курс долара склав 25.2572 грн. за 1 долар. На дату попередньої оплати (16.05) офіційний курс грн / дол. США був — 25,4521.

Необхідно відобразити в обліку відповідні бухгалтерські записи щодо придбання і оприбуткування автомобіля на баланс.

 

Завдання 2.

Банк придбав комплект офісних меблів, відпускна ціна яких, зазначена у документах постачальника, — 5 комплектів столів Zetta k5 за 10231 грн. комплект та 5 комплектів столів Zetta k4 за 11953 грн. за комплект. За доставку меблів додатково сплачено 1000 грн. транспортній організації — клієнту цього банку. Розрахунок з постачальником, який обслуговується в іншому банку, проведено на умовах попередньої оплати.

Необхідно відобразити в обліку потрібні бухгалтерські записи щодо придбання меблів, оприбуткування меблів, враховуючи транспортні витрати.

 

Завдання 3.

Банком придбано комп’ютерне обладнання (комплекти моноблок Acer Aspire Z3 – 8 штук) за ціною 24564 грн. комплект. Визначена чиста ліквідаційна вартість наприкінці строку корисного використання — 2200 грн. Визначений строк корисного використання — 5 років.

Необхідно розрахувати рівномірним методом щомісячну суму амортизаційних відрахувань і відобразити потрібні бухгалтерські записи.

 

Завдання 4.

Банк запроваджує нову комп’ютерну систему. Для встановлення комп’ютерів придбано окреме приміщення. У процесі його обладнання банк витратив, у грн:

—   вартість комп’ютерів — персональні комп'ютери Apple iMac 21,5 А1418 за 38499 грн. комплект (6 штук);

—   вартість розроблення програмного забезпечення —  Windows 10 5583 грн. на 1 комп'ютер плюс банківські програми 4000 грн. для всього комплекта.

Необхідно відобразити через бухгалтерські проведення витрати, пов’язані із запровадженням нової комп’ютерної системи.

 

Завдання 5.

Банк придбав нову комп’ютерну техніку за іноземну валюту. Вартість комп’ютера — 931 долар США. Офіційний курс на дату попередньої оплати — 25,45 грн/ долар США, офіційний валютний курс на дату оприбуткування комп’ютера — 25,25 грн/ долар США.

 

У процесі експлуатації проведено поточний ремонт комп’ютера. Загальні витрати на ремонт склали 1000 грн., зокрема, вартість комплектуючих — 500 грн., заробітна плата спеціаліста — 500 грн., нарахування обов’язкових платежів — 100 грн.

Необхідно відобразити через бухгалтерські записи зміст усіх операцій, пов’язаних з придбанням і ремонтом комп’ютера.

 

Завдання 6.

Банк придбав автомобіль Mercedes-Benz E250 BlueTEC 4Matic  за ціною 1 560 694  грн. За перший рік експлуатації нараховано амортизацію прямолінійним методом. Строк експлуатації визначено в 10 років. Ліквідаційна вартість – 10% від суми придбання.

Оскільки завод-виробник цієї марки автомобілів підвищив ціни на всі марки, банк прийняв рішення провести дооцінку вартості на 20 000 грн, відповідно зношення — на 2000 грн. Цього ж звітного місяця банк продав автомобіль іншому банку за 1400500 грн.

Необхідно відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст здійснених операцій за період від придбання до продажу автомобіля.

 

Завдання 7.

Банк продав автомобіль. На дату продажу вартість автомобіля 550000 грн.; сума зношення 150000 грн; різниця між сумою дооцінок і сумою уцінок автомобіля — 500 грн. Автомобіль продано за 600000 грн.

Необхідно відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст виконаних операцій за період продажу автомобіля.

 

Завдання 8.

На балансі банку обліковується система сигналізації. Первісна вартість об’єкта — 35 000 грн. За період експлуатації нараховано зношення в сумі 5 000 грн. На 1.01.20_р. справедлива вартість об’єкта становить 40 000 грн.

Необхідно визначити суму переоцінки й відобразити бухгалтерські проведення.

 

Завдання 9.

Приватбанк виконав роботи з капітального ремонту будівлі, яку буде передано у фінансовий лізинг. Витрати на ремонт такі:

—   вартість будівельних матеріалів — 980000 грн;

—   заробітна плата робітникам банку (нарахована) — 25000 грн;

—   нарахування на зарплату:

?

—   транспортні послуги, надані фірмою, що є клієнтом банку — 200 грн.

Необхідно підрахувати повну вартість робіт з капітального ремонту; провести розрахунок з робітниками з нарахованої зарплати; скласти бухгалтерські проведення за всіма наведеними операціями, у тому числі передачу у фінансовий лізинг будівлі.

 

Утримання з заробітної плати у 2016 році

Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VIII змінені ставки податків, які утримуються з заробітної плати.

Єдиний соціальний внесок

Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VIII внесено зміни до статей 4, 7, 8 Закону « Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI відповідно до яких з 01 січня 2016 року скасовано утримання ЄСВ з доходів фізичних осіб, тобто ані 3,6%, ані 2% з заробітної плати відтепер не утримується.

Військовий збір

Військовий збір залишився без змін та протягом 2016 року повинен утримуватися в розмірі 1,5% від нарахованої заробітної плати за усіма видами нарахувань. Виняток становить допомога по вагітності та пологах. З неї військовий збір не утримується.

Податок на доходи фізичних осіб

Нагадаємо, що в минулому році з доходу, який не перевищував десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, утримувався податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15%, та за ставкою 20 %, — з більшої суми доходу. З 1 січня 2016 року незалежно від суми нарахованої заробітної плати застосовується єдина ставка ПДФО, розмір якої становить 18%.

Нарахування на заробітну плату у 2016 році

З 01 січня 2016 року встановлена єдина ставка нарахування ЄСВ, розмір якої дорівнює 22% від нарахованого доходу. Ставка застосовується для всіх видів заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності та по вагітності та пологах. Виняток становить заробітна плата, яка нараховується працівникам-інвалідам. Для них ставка залишилася без змін на рівні 8,41%.

Слід зазначити, що законодавці збільшили розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Відтепер вона дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, що з 01.01.2016 року дорівнює 34450 грн.

Частиною 5 статті 8 ЗУ 2240-VI зі змінами від 01.01.2016 р. передбачено, що в разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, та ставки єдиного внеску. Тобто, якщо з якихось причин працівнику нараховано заробітну плату в розмірі нижче ніж мінімальний, роботодавець повинен обов’язково сплатити ЄСВ в розмірі

1378 грн. *22% = 303,16 грн.

Ця норма закону не стосується працівників-інвалідів та осіб, що працюють за сумісництвом.

Приклад розрахунку утримань та нарахувань з заробітної плати

Кравченко П.П. за січень було нараховано 4530 грн.

З заробітної плати працівниці потрібно утримати:

Військовий податок:

4530 грн. * 1,5% = 67,95 грн.

Податок на доходи фізичних осіб:

4530 грн. * 18% = 815,40 грн.

Тобто на руки працівниця повинна отримати:

4530 грн. – 67,95 грн. – 815,40 грн. = 3646,65 грн.

На заробітну плату потрібно нарахувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ):

4530 грн. *22% = 996,60 грн.

 

 

 

Завдання 10.

Банк реалізує будівлю, що використовувалася в операційній діяльності банку, за ціною 1550 000 грн, первісна вартість будівлі — 2000000 грн, нараховано зношення 500 000 грн.

Необхідно визначити результат від реалізації й зробити потрібні бухгалтерські записи.

 

              3авдання 11.

Банк придбав недобудоване офісне приміщення за ціною 5.000.000 грн.

 • Добудова здійснюється підрядною будівельною компанією.

Вартість  робіт                                                                          300.000 грн.

Після введення в експлуатацію прийнято рішення про щомісячне нарахування амортизації в сумі                                                                       15.000 грн.;

 • Загалом приміщення експлуатувалось протягом 12 місяців з дати введення в експлуатацію;
 • Продано на початку наступного року за                          6.200.000 грн.;

Необхідно: відобразити в обліку зміст наведених операцій, визначити результат від продажу приміщення.

           Завдання 12.

Банк придбав гараж. Первісна вартість гаражу (будівлі) 2.300.000 грн. За перший рік експлуатації нарахований знос у сумі 250.000 грн. В кінці першого року експлуатації справедлива вартість об’єкту змінилася і склала 2.600.000 грн. За другий рік експлуатації було нараховано 265.000 грн. амортизації. В кінці року банк переїхав в інший район міста і продав гараж іншій організації за ціною 1.750.000 грн.

Відобразити в обліку процедури: придбання гаражу, нарахування амортизації, переоцінки (із розрахованим індексом переоцінки), продажу гаражу.

 

 

 

 

Тема 7. Облік лізингових операцій банку (4 години)

Завдання 1

Умова: Укрсіббанк уклав угоду із ПАТ "Хартрон" про передачу йому в оперативний лізинг будинку строком на 8 років. Вартість будівлі - 2400000 грн. Строк корисного використання будівлі - 25 років. Визначена ліквідаційна вартість - 500000 грн., щорічна лізингова плата - 45000 грн. Нарахування амортизації проводиться рівномірним методом.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення на балансі лізингодавця - банку за операціями відповідно до умови задачі.

 

Завдання 2

Умова: Укрсіббанк уклав угоду із Альфабанком про передачу йому в оперативний лізинг будинку строком на 8 років. Вартість будівлі - 2400000 грн. Строк корисного використання будівлі - 25 років. Визначена ліквідаційна вартість - 500000 грн., щорічна лізингова плата - 45000 грн. Нарахування амортизації проводиться рівномірним методом.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення на балансі лізингодавця - банку та лізингоодержувача-банку за операціями відповідно до умови задачі.

 

Завдання 3

Умова: Укрсіббанк уклав угоду із банком “Райффайзен” про передачу йому в оперативний лізинг будинку строком на 8 років. Вартість будівлі - 2400000 грн. Строк корисного використання будівлі - 20 років. Визначена ліквідаційна вартість - 500000 грн., щорічна лізингова плата - 45000 грн. Нарахування амортизації проводиться методом зменшення залишкової вартості.

Необхідно: Скласти бухгалтерські проведення на балансі лізингодавця та лізингоотримувача за операціями відповідно до умови задачі.

 

 

 

Завдання 4

Умова: Приватбанк уклав угоду із “Укргазбанком” про фінансовий лізинг автомобіля. Первісна вартість автомобіля - 80000 грн., строк лізингу - 5 років. Річна ставка процента за користування об’єктом лізингу - 15%. “Укргазбанк” передав автомобіль Приватбанку  01.03.20_р.

Необхідно: Знайти теперішню вартість мінімального лізингового платежу та відобразити через бухгалтерські проведення зміст лізингової операції на балансі лізингодавця та лізингоотримувача.

 

Завдання 5        

Умова: Банк  уклав угоду з фінансового лізингу. Предмет угоди - придбання обладнання суб'єктом господарювання - підприємством, справедлива вартість якого - 150000 грн. Строк лізингу - 5 років. Річна ставка проценту за користування об’єктом лізингу -12%, сплачується наприкінці кожного періоду платежу (року). Визначений строк корисного використання обладнання 7 років. Коефіцієнт для розрахунку теперішньої вартості майбутніх лізингових платежів становить 3,605.

Необхідно: Скласти таблицю лізингових платежів і відобразити зміст операції на балансі лізингодавця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями та методика обліку цих операцій.

 

Задача 1.

Банк «Аваль», у зв’язку із погіршенням фінансового стану позичальника ТОВ «Сіріус»,  проводить відрахування до резерву за кредитом в   поточну діяльність на суму 650 000 грн. Через 6 місяців після цього кредитний комітет банку приймає рішення про визнання безнадійною до отримання кредитну заборгованість через визнання банкрутом позичальника - ТОВ «Сіріус» та списує з балансу суму заборгованості ТОВ «Сіріус» за рахунок сформованого резерву – 960 000 грн.

Через два роки (після списання) ТОВ «Сіріус» погашає всю суму заборгованості.

          Необхідно: відобразити в обліку зміст наведених операцій.

Задача 2.

У зв’язку з непогашенням клієнтом-позичальником ТОВ «Тепло» основного боргу за іпотечним кредитом  в сумі 120 000 грн. та нарахованими процентами в сумі 9000 грн. кредитний комітет банку прийняв рішення:  визнати заборгованості простроченими;  сформувати резерв під заборгованість за основним боргом та непогашеними процентами;  у зв’язку із суттєвим погіршенням фінансового стану позичальника списати заборгованість за рахунок резервів за кредитами, які оцінюються на індивідуальній основі.

Наприкінці цього ж фінансового року ТОВ «Тепло» погасило заборгованість в повній сумі.

Необхідно: відобразити в обліку зміст наведених операцій.

 

Задача 3.

01.03 банк "Креди агріколь" надав короткостроковий кредит банку "Діамант" в сумі 3000000 грн. на 6 місяців під відсоткову ставку 23% річних. Під забезпечення було надано державні облігації ОВДП в сумі 3200000 грн. Наприкінці терміну банк "Діамант" повернув 35% кредиту, залишкова сума кредитної заборгованості була визнана безнадійною разом з відсотками за всю суму кредиту за 6 місяців, що були нараховані банком-кредитором щомісячно. Банк "Креди агріколь" сформував резерв, який включав як суму кредитної заборгованості, так і суму нарахованих безнадійних відсотків. Голова Правління банку дозволив списати всю заборгованість банку "Діамант" за рахунок сформованого резерву в кінці поточного року.

Банк боржник повернув кредит наступного року (01.04)  разом із простроченими відсотками і штрафами за кожен місяць неповернення (5% від суми кредитної заборгованості).

Задача 4.

02.02.2014 р.банк "Укрсіббанк" придбав 2470 акцій промислового підприємства (АТ) за 37050 грн. (справедлива вартість). Акції зараховано до портфеля на продаж з подальшим обліком за справедливою вартістю.

1.02.2015 р. Були нараховані дивіденди за акції в розмірі 2 грн. за штуку, однак вони не були виплачені емітентом банку.

5.02.2015 р. Відбулася уцінка акцій внаслідок падіння вартості акцій до 13 грн. за штуку.

10.02.2015 р. банк продав 1600 акцій за ціною 10 грн. за акцію. Залишок акцій був уцінений. Емітент був визнаний фінансово нестійким субєктом, відбулося значне погіршення його фінансового стану.

17.02.2015 р. ринкова вартість акцій становила 7 грн. за шт. Також відбулася уцінка.

27.02.2015 р. Банк вирішив сформувати резерв під знецінення вартості акцій. 01.04 внаслідок неплатоспроможності емітента і втрати його ринкових позицій банк вирішує списати знецінені акції за рахунок резерву.

Необхідно: сформувати резерв під знецінення вартості цінних паперів; розрахувати необхідні суми та зробити бухгалтерські проведення за змістом операцій.

 

Задача 5.

Банк придбав  борговий цінний папір (облігації) органу місцевого самоврядування (обласної ради Чернігівської області) і зарахував їх до портфеля на продаж. Подальший обіг цінних паперів банк планує здійснювати за справедливою вартістю.

 • Дата придбання облігацій                                          1.03.2017 р.
 • Дата продажу наступному покупцю (компанії)   3.09.2017 р.;
 • Номінал облігацій (справедлива вартість портфеля)        200.000 грн.;
 • Ціна придбання                                                                        185.000 грн.;
 • Оголошена % ставка                                                         20% річних;
 • Відсотки нараховуються щомісячно і сплачуються при наступному продажу
 • 03.09.2017 р. банк не зміг продати облігації, так як поточна вартість портфеля впала до 94000 грн.   (включаючи нараховані проценти)  
 • Банк в цей же день визнає зменшення корисності цих цінних паперів                    

Необхідно: відобразити в обліку через бухгалтерські проведення всі необхідні операції за змістом наведених умов.