Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра обліку та аналізу

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання курсового проекту

для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

обліку та аналізу.

Протокол №1 від 29 серпня 2017 р.

 

 

 

Львів – 2017

 

Облік на підприємстві. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: Л.М. Пилипенко, О.В. Рябкова. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 18 с.

 

 

 

 

Укладачі                                  Пилипенко Л.М., доктор екон. наук, проф.

Грицай О.І., канд. екон. наук, доц.

Рябкова О.В., асистент

Левик І.С., асистент

 

 

 

 

Відповідальний за випуск    Шквір В.Д., канд. екон. наук, доц.

 

 

Рецензенти                              Воськало В.І., канд. екон. наук, доц.,

                                                 Скибінський О.С., канд. екон. наук, доц.

 

 

Реєстраційний номер №7690 від 19.09.2017р.

 

ПЕРЕДМОВА

Курсовий проект “Облік на підприємстві” є однією з найважливіших форм самостійної роботи студентів. Основною його метою є поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань студентів під час вивчення дисциплін фахового спрямування, а також набуття практичних навиків організації та побудови системи бухгалтерського обліку на підприємстві.

Курсовий проект “Облік на підприємстві” виконується під час вивчення дисципліни “Облік за видами економічної діяльності”. Він передбачає комплексне вирішення конкретних фахових завдань щодо організації бухгалтерського обліку на підприємстві певного виду діяльності. Вирішення цих завдань здійснюється шляхом опрацювання нормативно-правових джерел, навчальної, наукової та періодичної фахової літератури за темою проекту, дослідження способів та особливостей організації і ведення первинного, синтетичного й аналітичного обліку та формування звітності обраного підприємства.

 

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект повинен містити такі структурні елементи:

Завдання.

Зміст.

Вступ.

Основну частину, яка складається із двох розділів.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

 

ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Тема курсового проекту затверджується відповідно до виду економічної діяльності підприємства, який визначається згідно із порядковим номером прізвища студента у журналі обліку поточної успішності та відвідування студентів. Наприклад, об’єктом дослідження курсового проекту студента, який в журналі викладача записаний під номером 10 є авторемонтне підприємство. Вихідні дані для виконання курсового проекту наведені у табл. 1. Номери контрагентів відповідають порядковим номерам прізвищ студентів у журналі обліку поточної успішності та відвідування в межах однієї групи.

Поданий перелік тем не є виключним. Студент може запропонувати затвердити іншу тему, що не входить до поданого переліку, за умови обґрунтування її актуальності та відповідності меті виконання курсового проекту.

Таблиця 1.

Вихідні дані для виконання курсового проекту

№ варіанту

Контрагенти-постачальники

Контрагенти-покупці

№ варіанту

Контрагенти-постачальники

Контрагенти-покупці

 1.  

4,12,16

4,17,24

 1.  

9,11,13

1,2,17

 1.  

3,4,16

4,17,25

 1.  

1,2,16

7,14,19

 1.  

6,14,18,

2,5,22

 1.  

12,15,20

3,13,12

 1.  

1,2,21

1,2,5

 1.  

13,15,17

15,25,28

 1.  

3,4,20

25,25,24

 1.  

8,12,25

5,9,18

 1.  

7,8,26

9,3,21

 1.  

6,11,30

4,23,26

 1.  

15,17,23

6,24,26

 1.  

3,25,28

1,8,27

 1.  

10,22,23

6,9,20

 1.  

21,25,30

7,8,29

 1.  

6,8,20

26,28,16

 1.  

1,5,7

11,27,30

 1.  

11,26,30

08,15,27

 1.  

2,5,19

20,22,23

 1.  

24,27,29

10,16,21

 1.  

7,9,21

6,10,29

 1.  

13,14,18

14,18,20

 1.  

10,22,24

11,29,30

 1.  

14,18,28

12,16,19

 1.  

5,9,19

13,14,22

 1.  

12,17,28

3,12,13

 1.  

23,26,27

11,15,30

 1.  

10,19,29

7,18,19

 1.  

24,27,29

10,21,23

 

Тему курсового проекту студент обов’язково погоджує з викладачем, який керує виконанням проекту, а потім записує її в бланк завдання. Обрана тема та оформлене завдання затверджуються завідувачем кафедри.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Завдання. Завдання на курсовий проект студент оформляє на типовому бланку упродовж першого тижня семестру, в якому виконують курсовий проект, і подає на підпис керівнику та завідувачу кафедри.

Зміст. У змісті вказують назви та номери початкових сторінок всіх структурних елементів курсового проекту. Зміст повинен об’єднувати всі заголовки, які є в проекті, починаючи із вступу і завершуючи списком використаних джерел та додатками. Взірець змісту наведено у Додатку А.

Вступ. Вступ повинен містити обґрунтування актуальності теми курсового проекту, мету і завдання його виконання. У вступі також наводять опис структури курсового проекту.

Після вступу подають основну частину проекту. Назва та зміст кожного розділу залежать від обраної теми.

Розділ 1. Теоретична частина. Характеристика особливостей господарської діяльності та їх вплив на облікову політику підприємств … (вказується вид підприємства, що відповідає обраній темі).

У першому розділі необхідно розкрити специфіку виду діяльності, до якого належить підприємство, подати характеристику його облікової політики з врахуванням специфіки виду діяльності та з можливими рекомендаціями щодо її покращення, тим самим уникаючи простого копіювання наказу про облікову політику.

За необхідності, в цьому розділі розкривають особливості технології виробництва, складування і зберігання запасів, оплати праці та інших аспектів виробничо-господарської діяльності, які впливають на організацію бухгалтерського обліку об’єкта дослідження. Крім того, в першому розділі можна охарактеризувати основні нормативно-правові документи, які регламентують діяльність та організацію бухгалтерського обліку об’єкта дослідження.

Обсяг першого розділу проекту повинен становити 8-10 сторінок.

Розділ 2. Практична частина. Особливості ведення бухгалтерського обліку на (у) підприємствах … (вказується вид підприємства, що відповідає обраній темі).

У другому розділі необхідно скласти баланс підприємства на початок поточного місяця, використовуючи залишки на рахунках, що наведені в табл. 2.

Таблиця 2.

Залишки на рахунках підприємства

на початок поточного місяця (тис. грн.)

№ рах.

Назва рахунку

Номер варіанту

1, 7, 13, 19, 25

2, 8, 14, 20, 26

9, 15, 21, 27

4, 16, 22, 24, 28, 30

3, 5, 10, 11, 17, 23

6, 12, 18, 29

 1.  

2

3

4

5

6

7

8

 1.  

Основні засоби

124894

15240

41880

1060531

38431

165790

 1.  

Нематеріальні активи

73

49

6895

3773

107

148337

 1.  

Знос основних засобів

10429

10110

20249

405715

20183

71913

 1.  

Накопичена амортизація нематеріальних активів

15

32

5477

2602

48

767

 1.  

Накопичена амортизація довгостроковиx біологічних активів

2648

0

0

0

0

0

 1.  

Капітальні інвестиції

2193

0

0

21822

0

39

 1.  

Довгострокові біологічні активи

4650

0

0

0

0

0

 1.  

Виробничі запаси

12026

1480

283

31084

702

986

 1.  

Поточні біологічні активи

17499

0

0

0

0

0

 1.  

Малоцінні тa швидкозношувані предмети

0

85

0

250

13

98

 

Продовження табл.2.

 1.  

2

3

4

5

6

7

8

 1.  

Виробництво

9359

0

156528

0

0

0

 1.  

Готова продукція

0

13

7069

0

0

0

 1.  

Продукція сільськогосподарського виробництва

2837

0

0

0

0

0

 1.  

Товари

0

8

0

1822471

0

698

 1.  

Рахунки в банках

10824

532

176

114817

142

3203

 1.  

Розрахунки з покупцями тa замовниками

10891

607

7626

436787

2075

902

 1.  

Розрахунки зa виданими авансами

805

2289

0

241615

99

546

 1.  

Розрахунки з підзвітними особами

0

2

5

15

0

7

 1.  

Витрати майбутніх періодів

466

0

6

19798

0

199

 1.  

Зареєстрований (пайовий) капітал

11016

3000

175

17

2304

80923

 1.  

Капітал у дооцінках

35107

0

0

295

2543

0

 1.  

Додатковий капітал

0

15172

0

0

0

157802

 1.  

Резервний капітал

886

12

0

0

576

545

 1.  

Нерозподілені прибутки (нeпокриті збитки)

26068

-13858

179197

-1846958

2489

4444

 1.  

Довгострокові позики

92000

0

0

736331

7597

3000

 1.  

Короткострокові позики

8098

0

0

87388

370

0

 1.  

Поточна заборгованість зa довгостроковими зобов’язаннями

2393

0

0

962079

0

0

 1.  

Розрахунки з постачальниками тa підрядниками

6642

4948

1252

3180280

4176

829

 1.  

Розрахунки зa податками i платежами

142

0

143

14531

34

210

 1.  

Розрахунки за страхуванням

362

356

0

9992

473

0

 1.  

Розрахунки зa виплатами працівникам

687

528

5

25529

711

13

 1.  

Розрахунки за авансами одержаними

24

5

13970

175162

65

359

 

 За господарськими операціями, що наведені у табл. 3, необхідно скласти кореспонденцію рахунків та записати їх у журнал реєстрації господарських операцій.

 

Таблиця 3.

Господарські операції підприємства за поточний місяць

№ з/п

Господарська операція

Остання цифра номеру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.  

Придбання основного засобу у іншого підприємства

˅

 

 

 

˅

 

 

 

˅

 

 1.  

Безоплатне отримання основного засобу

 

˅

 

 

 

˅

 

 

 

˅

 1.  

Відображено витрати на модернізацію основних засобів

 

 

˅

 

 

 

˅

 

 

 

 1.  

Відображено витрати на поточний ремонт основних засобів

 

 

 

˅

 

 

 

˅

 

 

 1.  

Продаж основних засобів

˅

 

 

 

 

 

˅

 

 

 

 1.  

Ліквідовано основний засіб

 

˅

 

 

 

˅

 

˅

 

 

 1.  

Безоплатно передано основний засіб

 

 

˅

 

 

 

 

 

˅

 

 1.  

Дооцінено основний засіб

 

 

 

˅

 

 

 

 

 

˅

 1.  

Уцінено основний засіб

 

 

 

 

˅

 

 

 

 

 

 1.  

Надходження нематеріального активу

 

 

 

˅

 

 

 

 

 

 

 1.  

Вибуття нематеріального активу

 

 

˅

 

˅

 

 

 

 

 

 1.  

Придбання виробничих запасів у постачальника

 

˅

 

 

 

˅

 

 

 

 

 1.  

Безоплатне надходження запасів

˅

 

 

 

 

 

˅

 

 

 

 1.  

Оприбуткування надлишків запасів, виявлених при інвентаризації

 

 

 

 

 

 

 

˅

 

 

 1.  

Внутрішнє переміщення запасів

 

 

 

 

 

 

 

 

˅

 

 1.  

Реалізація запасів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˅

 1.  

Списання запасів

˅

 

 

 

 

 

 

 

 

˅

 1.  

Уцінено запаси

 

˅

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Придбання МШП у постачальника

 

 

˅

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Списання МШП

 

 

 

˅

 

 

 

 

 

 

 1.  

Уцінено МШП

 

 

 

 

˅

 

 

 

 

 

 1.  

Отримано готівку з банку

 

 

 

 

 

˅

 

 

 

 

 

Продовження табл. 3.

 1.  

Видано кошти підзвіт

 

 

 

 

 

 

˅

 

 

 

 1.  

Надходження коштів на поточний рахунок в банку від покупця

 

 

 

 

 

 

 

˅

 

 

 1.  

Погашено заборгованість постачальнику

 

 

 

 

 

 

 

 

˅

 

 1.  

Пред’явлено претензію постачальнику

˅

 

 

˅

 

 

˅

 

 

˅

 1.  

Отримано довгостроковий кредит в банку

 

˅

 

 

˅

 

 

˅

 

 

 1.  

Отримано короткостроковий кредит в банку

 

 

˅

 

 

˅

 

 

˅

 

 1.  

Господарська операція на вибір з постачальником №1 (див. табл. 1.)

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Господарська операція на вибір з постачальником №2

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Господарська операція на вибір з постачальником №3

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Господарська операція на вибір з покупцем №1

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Господарська операція на вибір з покупцем №2

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.      

Господарська операція на вибір з покупцем №3

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Нарахування амортизації основних засобів

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Нарахування амортизації нематеріальних активів

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Нарахування заробітної плати персоналу

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Нараховано єдиний соціальний внесок на заробітну плату

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Списано доходи на рахунок фінансових результатів

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Списано витрати на рахунок фінансових результатів

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Нараховано податок на прибуток та списано на рахунок фінансових результатів

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 1.  

Визначено фінансовий результат

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 

До кожної операції додаються первинні документи. Господарські операції обираються відповідно останній цифрі номеру залікової книжки. Зміст господарської операції формується з урахуванням виду діяльності підприємства. Тип та зміст господарських операцій з контрагентами, що наведені у табл. 1 мають відповідати видам діяльності підприємств та не повинні дублюватися.

На кінець звітного періоду необхідно скласти фінансову та податкову звітність підприємства. Усі підприємства знаходяться на загальній системі оподаткування і є платниками ПДВ. Ставки податків, зборів та обов’язкових платежів застосовувати відповідно до діючих законодавчих актів на момент виконання проекту. Облікова реєстрація господарських операцій здійснюється з використанням будь-якої форми бухгалтерського обліку, про що має бути зазначено в описі облікової політики.

Висновки. У висновках узагальнюють результати, досягнуті під час розкриття теми курсового проекту в розділах його основної частини, подають перелік пропозицій і рекомендацій.

Список використаних джерел. В цьому списку наводять перелік усіх використаних під час написання курсового проекту начальних, наукових, нормативно-правових, електронних та інтернет джерел.

Додатки. У додатках до курсового проекту подають допоміжний матеріал, який потрібний для повнішого сприйняття роботи (первинні документи, облікові реєстри, звітність тощо).

 

ОФОРМЛЕННЯ, ПОДАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект виконується машинописним способом на аркушах паперу формату А4. Обсяг роботи повинен становити 30-40 сторінок (без урахування додатків), набраних шрифтом "Times New Roman" 14-им кеглем через 1,5 інтервалу. Поля сторінок робляться з такими відступами: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Зразок оформлення титульного аркуша подано в Додатку Б.

Кожний структурний елемент курсового проекту (анотація, передмова, зміст, кожний розділ, висновки, список використаних джерел, додатки) розпочинаються з нової сторінки. При нумерації сторінок враховуються всі аркуші роботи, починаючи з титульного, а проставляються номери на сторінках починаючи зі змісту і завершуючи додатками (титульний аркуш і анотація враховуються при нумерації, проте номери на них не проставляються).

Виклад роботи повинен бути чітким і лаконічним. Таблиці повинні бути компактними, логічно й економічно побудованими. Кожна таблиця повинна мати номер, назву, посилання на неї попередньо в тексті роботи і бути вирівняною за шириною вікна. Таких же вимог необхідно дотримуватись і при побудові рисунків. Підпис рисунку здійснюється знизу, після скорочення "Рис." ставиться номер рисунку і його назва. Цитати та інші запозичені матеріали подаються з обов’язковими посиланнями на джерела, оформленими згідно з вимогами бібліографічного опису.

Список використаних джерел є обов’язковим елементом курсового проекту і повинен містити як перелік навчальної літератури (посібників, підручників), так і матеріалів професійних періодичних бухгалтерських видань, наукових досліджень (статей у наукових виданнях, тез доповідей на наукових конференціях, монографій), а також нормативно-правових актів.

Виконаний курсовий проект повинен бути поданий на кафедру до початку заліково-екзаменаційного тижня. У курсовому проекті мають бути виконані всі розділи роботи згідно із завданням.

Під час оцінювання курсового проекту до уваги беруть правильність його оформлення, повноту висвітлення теми, своєчасність виконання і подання на кафедру та правильність відповідей студента під час захисту. Курсовий проект, виконаний не за затвердженою темою, до захисту не приймається.

Оцінювання курсового проекту відбувається за 100-бальною шкалою. Кожен із двох розділів проекту оцінюється максимально у 50 балів:

1. За виконання курсового проекту (0-30 балів): за повноту висвітлення питання, правильність, обсяг наведеного матеріалу, табличний та графічний матеріал, використання додатків; наявність логічних та обґрунтованих висновків та пропозицій.

2. За усний захист курсового проекту (0-20 балів): за правильні відповіді на поставлені питання, їх обґрунтованість, наявність логічного мислення, вміння застосовувати набуті теоретичні знання відносно теми курсового проекту.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах із вирощування однорічних і дворічних культур.
 2. Бухгалтерський облік на м’ясопереробних підприємствах.
 3. Бухгалтерський облік у проектних організаціях.
 4. Бухгалтерський облік на підприємствах у сфері інтернет-торгівлі.
 5. Бухгалтерський облік на автотранспортних підприємствах у сфері вантажних перевезень.
 6. Бухгалтерський облік у закладах оздоровлення та відпочинку.
 7. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах із вирощування багаторічних культур.
 8. Бухгалтерський облік на овоче- та фруктопереробних підприємствах.
 9. Бухгалтерський облік на будівельних підприємствах.
 10. Бухгалтерський облік на авторемонтних підприємствах.
 11. Бухгалтерський облік на автотранспортних підприємствах у сфері пасажирських перевезень.
 12. Бухгалтерський облік у закладах громадського харчування.
 13. Бухгалтерський облік на підприємствах із вирощування посадкового матеріалу.
 14. Бухгалтерський облік на молокопереробних підприємствах.
 15. Бухгалтерський облік на будівельно-монтажних підприємствах.
 16. Бухгалтерський облік у супермаркетах.
 17. Бухгалтерський облік на підприємствах з виробництва і торгівлі добривами, засобами захисту рослин і тварин.
 18. Бухгалтерський облік на кейтерингових підприємствах
 19. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах у сфері тваринництва.
 20. Бухгалтерський облік на підприємствах борошнопереробного комплексу.
 21. Бухгалтерський облік на спеціалізованих ремонтно-будівельних підприємствах.
 22. Бухгалтерський облік на підприємствах гуртової торгівлі.
 23. Бухгалтерський облік на підприємствах поштового зв’язку.
 24. Бухгалтерський облік на підприємствах автозаправного комплексу.
 25. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах
 26. Бухгалтерський облік на підприємствах із виробництва напоїв.
 27. Бухгалтерський облік на поліграфічних підприємствах.
 28. Бухгалтерський облік на роздрібних торгівельних підприємствах.
 29. Бухгалтерський облік у готелях.
 30. Бухгалтерський облік на підприємствах у сфері виробництва меблів.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навчальний посібник / П.Й. Атамас. – 2-ге видання. – Київ: Центр учбової літератури , 2010. – 390 с.
 2. Базилюк А.В. Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту і перевезень: навчальний посібник / А.В. Базилюк. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 240 с.
 3. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: Навч. посібник / А.Г. Загородній, І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко, А.С. Мороз. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 216 с.
 4. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред.. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр "Ажур", 2010. – 1220 с.
 5. Бухгалтерський облік у сільському господарстві в первинних документах і проводках / За ред. М.Ф. Огійчука та В.М. Пархоменка. – Х.: Фактор, 2008. – 464 с.
 6. Ватуля І.Д. Організація обліку у фермерських господарствах: навчальний посібник / І.Д. Ватуля, Л.О. Гладка – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 312 с.
 7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV;
 8. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: підручник / Н.О. Гура. – Київ: Центр учбової літератури , 2010. – 320 с.
 9. Державні будівельні норми ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджені наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.07.2013 р. № 293.
 10. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин. – 3-ге вид., доопрац. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 631 с.
 11. Загородній А.Г. Облік і аудит: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид. доопр. та доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки; ПП НВФ «Біарп», 2012. – 632 с.
 12. Задорожний З.В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві / З.В. Задорожний. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 336 с.
 13. Задорожний З.-М.В. Облік в підгалузях будівництва: навч. посіб. / З.-М.В. Задорожний, І.Є. Давидович, І.Я. Омецінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 148 с.
 14. Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-ІІІ.
 15. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV.
 16. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР.
 17. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ.
 18. Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР.
 19. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. № 1955-IV.
 20. Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 21.06.2012 р. № 5007-VI.
 21. Інструкція про застосування електронних таксометрів, які внесені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, при розрахунках за послуги таксі та видачі пасажирам чеків, затверджена Наказом Міністерства транспорту України від 13 серпня 1998 р. № 320.
 22. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291.
 23. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб. / Г. Кім, В.В. Сопко, Ю.Г. Кім. – 2-ге вид, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.
 24. Крупка Я.Д. Облік у будівництві: Підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник. – К.: Знання, 2008. – 631 с.
 25. Максімова В.Ф. Облік у галузях економіки:  навчальний посібник / В.Ф. Максімова, З.В. Кузіна., Л.М. Стиренко,  Т.Г. Степанова; за ред. В.Ф. Максімової. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 496 с.
 26. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315.
 27. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001 р. № 189.
 28. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132.
 29. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені наказом Мінрегіонбуду України від 31.12.2010 р. № 573.
 30. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 21.12.2007 р. № 929.
 31. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 21.02.2008 р. № 73.
 32. Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 17.12.2007 р. № 921.
 33. Наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження регістрів та Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу" від 07.03.2001 р. № 49.
 34. Наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та методичних рекомендацій щодо їх застосування" від 27.09.2007 р. № 701.
 35. Наказ Міністерства аграрної політики України "Про спеціалізовану річну бухгалтерську звітність" від 08.11.2000 р. № 221.
 36. Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: Конспект лекцій / Л.М. Пилипенко [Електронний ресурс] – Код доступу: http//www.vns.lp.edu.ua
 37. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291.
 38. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.
 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 18 "Будівельні контракти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205.
 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790.
 41. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833.
 

Додаток А

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. Теоретична частина. Характеристика особливостей господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та їх вплив на облікову політику.

4

РОЗДІЛ 2. Практична частина. Особливості ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах

12

ВИСНОВКИ

28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

30

ДОДАТКИ

31

 

 

Додаток Б

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

 

Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Львівська політехніка"

Кафедра обліку та аналізу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

"ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ"

на тему: «Бухгалтерський облік на переробних підприємствах»

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент гр. ОП-41

Вороненко Ю.П.

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Пилипенко Л.М.

 

 

 

 

 

 

Львів – 201_

 

ЗМІСТ

 

Передмова …………………………………………………………………..

3

Структура курсового проекту………………………………………………

3

Вибір та затвердження теми курсового проекту …………………..……..

3

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту …….……….

4

Оформлення, подання і захист курсового проекту………………….........

9

Перелік тем курсового проекту…………………………………………....

10

Список рекомендованої літератури……………………………………..…

11

Додатки………………………………………………………………….…..

15

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання курсового проекту

для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

 

 

Укладачі                                  Пилипенко Л.М., доктор екон. наук, проф.

Грицай О.І., канд. екон. наук, доц.

Рябкова О.В., асистент

Левик І.С., асистент

 

 

 

 

Відповідальний за випуск    Шквір В.Д., канд. екон. наук, доц.

 

 

Рецензенти                              Воськало В.І., канд. екон. наук, доц.,

                                                 Скибінський О.С., канд. екон. наук, доц.