Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

Контактне заняття 1 -  (2 години)

Тема: Роль і значення концептуальних основ і міжнародних стандартів фінансової звітності

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1. Загальні:

- Здатність  до аналізу  інформації з фахових джерел;

- Навики використання інформаційних систем і технологій в навчальному процесі;

2. Професійні:

- навики опрацювання інформації законодавчо – нормативних актів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності;

- розуміння змісту, принципів та методичних засад обліку і звітності у відповідності МСФЗ;

- знати  основні вимоги до фінансової звітності та вміти відображати і оцінювати елементи фінансової звітності ;

- вміння аналізувати господарські операції у процесі формування показників фінансової звітності;

- застосовувати принципи та критерії визнання показників фінансової звітності – розуміти якісні характеристики фінансової звітності та вміти їх правильно інтерпретувати.

План заняття

1.Ознайомлення студентів з організаційними аспектами проведення семінарських (практичних) занять з науки "Облік і звітність за міжнародними стандартами”.

Розкриття інформації щодо порядку формування оцінки за поточну успішність згідно Карти самостійної роботи студента.

2.Презентація Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки "Облік і звітність за міжнародними стандартами ” для спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми 8509/2 “Облік і аудит в управлінні банками ” а також матеріалів дистанційного навчально-методичного комплексу з науки  (Web CT).

3.Обговорення теоретичних основ і принципів концептуальних засад і міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

3.1.Побудова вітчизняної системи бухгалтерського обліку та відповідність вимогам МСФЗ

3.2.Сутність, склад та значення МСФЗ

3.3.Принципи розкриття інформації у фінансовій звітності

3.4.Загальні вимоги розкриття інформації у фінансовій звітності

4.Розподіл завдань міні – тренінгу за темою.

Студенти поділяються на 3 підгрупи. Завдання міні - тренінгу: сформувати принципи і якісні характеристики  інформації , що формується у фінансовій звітності. Згрупувати запити користувачів фінансової звітності 3груп : кредиторів, інвесторів, менеджменту компанії, а також розробити план - презентацію результатів міні - тренінгу на наступному занятті.

Завдання 1.1

В таблиці 1.1, що наведена нижче, вкажіть основні переваги та недоліки складання звітності за МСФЗ.

Таблиця 1.1

Переваги та недоліки складання звітності за МСФЗ

Переваги

Недоліки

 

 

 

 

 

 

Завдання 1.2

Перехід на МСФЗ може відбуватись шляхом зміни П(С)БО, їх відміни або одночасного існування двох груп стандартів. Заповніть наведену таблицю 1.2 зазначивши, який шлях впровадження МСФЗ на Вашу думку є найоптимальнішим для України і чому.

Таблиця 1.1

Шляхи впровадження МСФЗ

№ з\п

Впровадження МСФЗ

Характеристика

1

Адаптація П(С)БО до МСФЗ

 

2

Заміна П(С)БО на МСФЗ (підприємство складає фінансову звітності за МСФЗ)

 

3

Одначасне існування П(С)БО та МСФЗ

 

 

Завдання 1.3

Дайте коротку характеристику нормативно-правовим актам, які регулюють порядок використання міжнародних стандартів в Україні. Заповніть табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Характеристика нормативно-правових актів, які регулюють порядок використання міжнародних стандартів в Україні

№ з/п

Нормативно-правовий акт

Коротка характеристика

Для яких підприємств використовується

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1.4

Розглянути пакет міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, зробити порівняння у табл.1.4

Таблиця 1.4

Порівняння ПСБО та МСФЗ

№ з/п

Критерій

МСБО/ МСФЗ

П(С)БО

1

Кількість стандартів

 

 

2

Обсяг стандартів

 

 

3

Стандарти, що регулюють порядок складання форм фінансової звітності

 

 

4

Стандарти, що регулюють порядок обліку активів

 

 

5

Стандарти, що регулюють порядок обліку капіталу

 

 

6

Стандарти, що регулюють порядок обліку зобов’язань

 

 

7

Стандарти, що регулюють порядок обліку доходів

 

 

8

Стандарти, що регулюють порядок обліку витрат

 

 

9

Зрозумілість подання для користувачів

 

 

3.3.Принципи розкриття інформації у фінансовій звітності

3.4.Загальні вимоги розкриття інформації у фінансовій звітності

Контрольні питання до теми:

 1. Як Ви ставитися до обов’язкового складання акціонерними товариствами фінансової звітності за МСФЗ?
 2. Які є проблеми при впровадженні МСФЗ в Україні?
 3. Як Ви оцінюєте рівень організаційно-методичного забезпечення процесу запровадження МСФЗ?
 4. Чи варто розвивати галузеві стандарти МСФЗ чи П(С)БО в Україні?
 5. Які на вашу думку чинники, спонукали до необхідності переходу на МСБО?
 6. У якому напрямку ви пропонуєте ввести зміни до податкового законодавства у зв’язку із введенням МСФЗ?
 7. Які на вашу думку основні труднощі виникнуть у бухгалтера у зв’язку із трансформацією звітності за МСФЗ?    
 8. Чи існують проблеми застосування принципів і методів МСФЗ для вітчизняних підприємств?
 9. Чи підвищить інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств трансформація фінансової звітності у звітність за МСФЗ?;
 10. На сьогодні фінансову звітність повинні складати в обов’язковому порядку публічні акціонерні товариства, банки та страховики. Обґрунтуйте думку, чи актуальним буде застосування МСФЗ при складанні звітності для приватних підприємств?
 11. Існує думка, що перехід на МСФЗ дасть можливість додаткового розвитку для вітчизняних підприємств, в напряму трансформації проводиться значна робота з боку державних органів. На вашу думку, чи будуть оправданими дані зусилля в майбутньому?

4.Розподіл завдань міні – тренінгу.

Завдання1

Нещодавно ви були призначені помічником бухгалтера у ПАТ «Чарівний погляд». Ви допомагали у складанні проектів фінансових звітів для підприємства. За проектами звітів очікується, що підприємство буде збитковим у звітному році. Управляючий директор стурбований, що акціонери не будуть задоволені почути про збитки підприємства. Він має намір уникнути, якщо це можливо, збитків. Для виправлення ситуації він запропонував:

а) не нараховувати амортизацію за звітний рік;

в) капіталізувати всі витрати на дослідження;

г) не створювати ніякого резерву сумнівних боргів та сторнувати всі витрати, відображені у Звіті про фінансові результати за попередні періоди, пов'язані з його створенням.

Чи згідні ви з цими пропозиціями? Аргументуйте ваші рішення.

Завдання 2

Необхідно вказати, що з наведеного відноситься до основних вимог та припущень відповідно до Концептуальної основи МСФЗ: простота, зрозумілість, безперервність діяльності, вірогідність, документування, порівнянність, грошовий вимір, історична собівартість, нарахування, співвідношення витрат і вигід, релевантність.

Завдання 3

Необхідно вказати для кожної з нижче перерахованих ситуацій дії бухгалтера, які були здійснені (або не здійснені) для ухва-лення рішення.

1. Залишкова вартість автомобіля становить €20 000. Підприємству запропонували за нього €30 000.

2. Підприємство вирішило реалізувати споруду, залишкова вартість якої становить €100 000. Ринкова вартість цієї споруди коливається в межах від €150 000 до 200 000.

3. Підприємство досягає угоди із дебітором про погашення дебі-торської заборгованості, яка вже буда списана як безнадійна.

4. Запаси відображені в обліку підприємства за балансовою вар-тістю в €5 000, але підприємство вважає, що поточна чиста реалізаційна вартість запасів приблизно дорівнює €4 500.

5. Покупець не зробив оплату протягом трьох місяців за умовами договору, і тепер він пропонує відкласти оплату ще на термін 6 місяців.

6. При раптовій перевірці каси виявилася нестача готівки у розмірі €200. Касир обіцяє повернути суму нестачі протягом тижня.

Студенти поділяються на 3 підгрупи. Завдання міні - тренінгу: сформувати принципи і якісні характеристики  інформації , що формується у фінансовій звітності. Згрупувати запити користувачів фінансової звітності 3груп : кредиторів, інвесторів, менеджменту компанії, а також розробити план - презентацію результатів міні - тренінгу на наступному занятті.

 

Інформаційне забезпечення

1. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009

2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. - К.: Лібра, 2001. – С.25-34.

3. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО: методичні рекомендації. – За ред.. С.Ф. Голова. – Вінниця: Консоль, 2003.

 

Контактне заняття  2 (2 години) -  Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема .  Загальні вимоги, склад та структура фінансової звітності за міжнародними стандартами

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1). Загальні:

- Здатність  до аналізу  інформації з фахових джерел;

- Навики використання інформаційних систем і технологій в навчальному процесі;

2). Професійні:

- навики опрацювання інформації законодавчо – нормативних актів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності;

- розуміння змісту, принципів та методичних засад обліку і звітності у відповідності МСФЗ;

- знати  зміст і структуру та вміти відображати і оцінювати елементи фінансової звітності ;

- вміння аналізувати господарські операції у процесі формування показників фінансової звітності;

- застосовувати принципи та критерії визнання показників фінансової звітності - навики виконання розрахунків і оцінки елементів обліку та відображення їх у фінансовій звітності.

План заняття

1.Обговорення проблемних аспектів застосування та змісту міжнародних стандартів щодо формування фінансової звітності.

2.1 Визнання теоретичних передумов формування показників та оцінки елементів фінансової звітності ; Обговорюються такі питання:

1.1.Елементи балансу , їх визнання та оцінка;

1.2.Призначення та елементи звіту про прибутки та збитки;

1.3.Зміст і структура звіту про рух грошових коштів;

1.4.Примітки до фінансових звітів, виправлення помилок. Зміни в обліковій політиці та оцінках; розкриття інформації за статтями балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про зміни  власного капіталу. - знати  зміст і структуру та вміти відображати елементи фінансової звітності ;

2. Проведення усного опитування за темою.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ:

ЗАВДАННЯ 1. Виходячи з вимог міжнародних стандартів та Балансу підприємства, складеного за НП(С)БО, розробіть форму Звіту про фінансовий стан цього підприємства згідно вимог міжнародних стандартів обліку та звітності на 31.12.20Х6 року. Поясніть, які припущення, концепції та інші вимоги МСФЗ застосовуватиме.

 

Баланс станом на 20Х6 рік

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

42

42

 

Основні засоби:

1010

6439

6412

 

- первісна вартість

1011

18790

19260

 

- знос

1012

( 12351 )

( 12848 )

 

- інші фінансові інвестиції

1035

6508

5508

 

Відстрочені податкові активи

1045

594

794

 

Інші необоротні активи

1090

523

0

 

Усього за розділом I

1095

 

 

 

II. Оборотні активи

 

Виробничі запаси

1101

3681

8493

 

Незавершене виробництво

1102

3584

0

 

Товари

1104

0

2335

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

5877

15111

 

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 

- за бюджетом

1135

33

58

 

- за виданими авансами

1130

6259

2265

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

5762

4214

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

441

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

1165

222

484

 

Інші оборотні активи

1190

65

513

 

Усього за розділом II

1195

 

 

 

ІІІ. Необоротні активи та групи вибуття

1200

6923

1471

 

Баланс

1300

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

7020

7020

Додатковий капітал

1410

7843

7886

Резервний капітал

1415

74

74

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

2780

3178

Усього за розділом I

1495

17717

18158

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інші довгострокові зобов’язання

1515

14164

0

Усього за розділом III

1595

14164

0

ІІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

4463

4597

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1615

4348

14256

- з одержаних авансів

1635

217

33

- з бюджетом

1620

348

550

- зі страхування

1625

354

408

- з оплати праці

1630

693

718

Інші поточні зобов'язання

1690

4206

9419

Усього за розділом IІІ

1695

14629

29981

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

2

2

Баланс

1900

17254

 

                   

 

Завдання2.Скласти Звіт про сукупні доходи за рік, який закінчився 31 грудня 20Х2р. за такою формою, яка була б прийнятною для оприлюднення та яка б відповідала МСБО. Поясніть, чому саме цей формат ви вибрали для складання Звіту. Нижче надано інформацію по підприємству, станом на 31 грудня 20Х7р.

Стаття

За 20Х6 рік

За 20Х7 рік

Тис.грн

Тис.грн

Адміністративні витрати

90

 

Банк

11

 

Податок на прибуток

 

20

Витрати на збут

60

 

Дивіденди отримані

 

600

Інвестиції у необоротні активи

6500

 

Проміжні дивіденди

575

 

Позика (до сплати у 20Х5р.)

 

200

Відсотки за позикою

24

 

Обладнання - собівартість

900

 

Обладнання - амортизація

 

440

Будівлі - собівартість

2400

 

Будівлі - амортизація

 

720

Нерозподілений прибуток

 

221

Придбання

2027

 

Реалізація

 

5000

Акціонерний капітал

 

7000

Запаси.

165

 

Торгова кредиторська заборгованість

 

168

Торгова дебіторська заборгованість

417

 

Зарплата - адміністрація

800

 

Зарплата - збут

400

 

 

14,369

14,369

1)     Собівартість запасів за підсумками інвентаризації станом на 31 грудня 20Х2р. склала 167000 грн.

2)     Будівлі були переоцінені до 2,5 млн.грн 1 січня 20Х2р. Директори вирішили включити цю оцінку до балансу. Ніяких інших операцій або коригувань не виникало з необоротними активами.

3)     Будівлі слід амортизувати на 2% від первісної вартості або від переоціненої суми, а обладнання - на 20% за методом зменшення залишку. Сума амортизації була віднесена до витрат на збут.

4)    Податок на прибуток за рік становив 270000 грн.

5)     Прибуток за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 20Х1р., становив 1,65 млн.грн.

Завдання 3

Складіть проект звіту про зміни у власному капіталі станом на 31 грудня 20X3р. Стисло поясніть мету звіту;

З балансу за попередній рік доступна така інформація.

На 31 грудня 20X2 р. кредитові залишки на рахунку премії за акціями становили 1,065,000 грн. резерв переоцінки - 3,000,000 грн. та нерозподілений прибуток - 980,000 грн. Випущений акціонерний капітал становив 1,000,000 грн. акцій вартістю 1 грн за одну акцію.

Протягом звітного року відбулися такі операції:

1) 400,000 акцій вартістю 1 грн за акцію було випущено в обмін на грошові кошти у сумі 1,500,000 грн;

2) Будівлю фабрики, переоцінену з 300,000 до 980,000 грн. в 20X0р. продали 1,640,000 грн. До цього часу не було перерозподілу реалізованого прибутку.

3) Земельна ділянка, первісною вартістю 50,000 грн, переоцінена з 95,000 до 40,000.

4) Будівлю складу переоцінено з 642,000 до 933,000 грн.

5) Зміну в обліковій політиці, згідно з якою прибуток попереднього року було завищено на 320,000 грн., слід відобразити за МСБО 8.

6) За рік, що закінчився 31 грудня 20X3р.,прибуток до розподілу між акціонерами становить 490,000 грн. та оголошені дивіденди - 185,000 грн..

Завдання 4

Необхідно класифікувати наведені нижче операції щодо руху грошових коштів у результаті відповідної діяльності, використовуючи умовні позначення, наведені в примітці.

Операція

Класифікація

1. Надійшла сума авансу від замовника

 

2. Нарахована амортизація основних засобів

 

3. Сплачені дивіденди акціонерам

 

4. Оплачений рахунок постачальників  за матеріали, що надійшли в попередньому періоді

 

5. Перераховані кошти як внесок у спільне підприємство

 

6. Отримані кошти до каси з банку для виплати зарплати

 

7. Сплачений податок на прибуток

 

8. Переоцінка залишку коштів в іноземній валюті станом на кінець звітного періоду

 

9. Сплачений штраф за порушення терміну поставки

 

10. Погашена довгострокова позика банку

 

Примітка: О – операційна; І – інвестиційна; Ф – фінансова; Н – негрошова

Завдання 5

За наведеними даними необхідно скласти звіт про прибутки й збитки за принципом характеру витрат.

Є така інформація про компанію "Антарес", (€): запаси готової продукції на 31.12. минулого року – 53 068; запаси готової продукції на 31.12. поточного року – 13 320; дооцінка основних засобів – 29 000; витрати матеріалів на виробництво продукції – 86 400; витрати на податки – 46 600; дохід від реалізації основних засобів – 60 000; НЗВ на 31.12. поточного року – 20 000; витрати на відсотки – 58 000; витрати з нарахування амортизації основних засобів – 27 200; витрати на соціальне страхування працівників – 15 000; витрати на канцелярські прилади – 2 000; витрати від знецінювання основних засобів – 16 000; витрати на зарплату адміністрації – 32 840; витрати на оренду приміщень – 16 840; НЗВ на 31.12. минулого року – 65 700; витрати на зарплату робітників – 42 480; дохід від реалізації готової продукції – 51 5400; витрати на утримання встаткування – 47 360.

Завдання 6.

Зазначте, чи є наведені далі операції результатом змін в обліковій політиці, змін облікових оцінок або виправленням помилок попередніх періодів. Стисло наведіть причини своєї відповіді.

A. Забезпечення на гарантійні рекламації підприємства «Оріон», які раніше оцінювали як 9 млн. грн переоцінюють у суму 18 млн. грн, оскільки встановили, що в продукції виникає більше дефектів, ніж спочатку очікували.

Б. Амортизація транспортних засобів підприємства «Мотор-парк» раніше нараховувалися за нормою 25% методом зменшуваного залишку. Управлінський персонал прийняв рішення, що доцільнішим буде нарахування за нормою 20% прямолінійним методом, оскільки він краще відображає споживання вигід від експлуатації машин.

В. Бухгалтер підприємства виявив, що запаси були завищені в попередньому періоді, оскільки електронна таблиця, за допомогою якої визначали підсумок, неправильно додала дані до загальної вартості запасів. Сума завищення становила 2,500 грн, що не було достатньо суттєвим, аби виникли сумніви щодо вартості запасів на той час.

Г. ПАТ «Буд-Сервіс» попередньо капіталізувало витрати на позики як складову частину витрат на будівництво певних основних засобів. Було прийняте рішення, що доцільніше відносити витрати на позики до витрат тоді, коли вони понесені.

 

ТЕСТИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ (ЗАНЯТТЯ  2)

 

ВКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

 ТЕСТ 1 Облікову політику слід змінювати:

а) щорічно;

б) при прийнятті вперше політики переоцінки активів;

в) коли це потребують органи стандартизації обліку або якщо зміни призведуть до більш достовірного відображенню операцій в звітності;

г) у всіх перерахованих вище випадках.

ТЕСТ 2. До змін в обліковій політиці відносяться:

а) прийняття облікової політики для подій та угод, що відрізняються за змістом від подій та угод, що відбувались раніше;

б) прийняття нової облікової політики для подій та угод, які відбувалися раніше;

в) прийняття нової облікової політики для подій та угод, які раніше не були істотними;

г) у всіх перерахованих вище випадках.

ТЕСТ 3Що із перерахованого нижче не відображається як зміна облікової політики?

а) зміна методу обліку запасів (перехід від ФІФО до методу середньозваженої собівартості);

б) зміна методу обліку витрат за позиками;

в) зміна методу амортизації основних засобів;

г) зміна методу оцінки інвестиційного нерухомості (перехід від моделі собівартості до моделі справедливої вартості).

ТЕСТ 4 . Ретроспективне застосування нової облікової політики у звітності за певний період неможливо, якщо не можна виявити вплив змін на:

а) баланс на початок цього періоду;

б) баланс на кінець цього періоду;

в) баланс і на початок, і на кінець цього періоду;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 5. У випадку неможливості ретроспективного застосування нової облікової політики у звітності за певний період слід:

а) внести зміни тільки у звітність поточного періоду;

б) внести зміни у звітність самого раннього з попередніх облікових періодів, для якого це можливо;

ТЕСТ 6. 6 січня 2016 року було отримано інформацію про банкрутство клієнта, яке відбулося після  дати балансу.

а) начислити резерв сумнівних боргів та скоригувати фінансову звітність;

б) списати дебіторську заборгованість та скоригувати фінансову звітність;

в) не виправляти фінансову звітність, але відобразити факт в примітках;

г) ігнорувати цю інформацію.

ТЕСТ 7.13 лютого 2016 року керівництво підприємства отримало інформацію про викривлення фінансової звітності, яку воно мало намір затвердити через 2 дні. Що необхідно здійснити в даній ситуації?

а) передати фінансову звітність аудитору;

б) відкоригувати фінансову звітність;

в) не коригувати фінансову звітність, але відобразити даний факт в примітках;

г) ігнорувати цю ситуацію.

ТЕСТ 8.

Після затвердження фінансової звітності стало відомо про зниження ринкової вартості ваших інвестицій в період між датою балансу та датою затвердження фінансової звітності для оприлюднення. В даній ситуації необхідно:

а) відкоригувати фінансову звітність;

б) не коригувати фінансову звітність, але відобразити даний факт в примітках;

в) ігнорувати дану інформацію;

г) продати фінансову інвестицію.

ТЕСТ  9.

В період між датою балансу та датою затвердження фінансової звітності для оприлюднення ПАТ оголосило дивіденди. У зв’язку з цим необхідно:

а) нарахувати зобов’язання та відкоригувати фінансову звітність;

б) збільшити власний капітал та відкоригувати фінансову звітність;

в) не коригувати фінансову звітність, але відобразити даний факт у примітках;

г) ігнорувати дану інформацію.

ТЕСТ 10. Метою складання фінансової звітності є:

а) звіт перед податковими органами;
б) внутрішні потреби;
в) надання інформації користувачам;
г) надання інформації керівнику.

ТЕСТ 11.  Інформація, якщо вона впливає на економічні рішення користувачів шляхом надання допомоги в оцінюванні ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій, є:

а) зрозумілою;
б) доречною;
в) суттєвою;
г) достовірною.

ТЕСТ 12. Інформація, коли вона вільна від суттєвих помилок та упередженості, й користувачі можуть покластися на неї, є:

а) зрозумілою;
б) доречною;
в) суттєвою;
г) достовірною.

ТЕСТ 13. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання еко номічних вигід у майбутньому:

а) зобов'язання;
б) власний капітал;
в) доходи;
г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 14. Датою переходу на МСФЗ називають:

а) початок першого періоду, за який підприємство подає повну порівняльну інформацію згідно з МСФЗ у своїх перших фінансових звітах за МСФЗ;

б) кінець найостаннішого періоду, який охоплює фінансові звіти або проміжний фінансовий звіт;

в) початок першого періоду, за який підприємство подає повну інформацію згідно з МСФЗ у своїх перших фінансових звітах;

 г) правильна відповідь відсутня.

ТЕСТ 15.За якою ознакою розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеціальну, внутрішньогосподарську звітність:

а) терміном подання;
б) змістом і джерелами формування;
в) ступенем узагальнення;
г) обсягом.

ТЕСТ 16. Облікову політику підприємства розкривають у:

а) балансі;
б) звіті про фінансові результати;
в) звіті про рух грошових коштів;
г) примітках до фінансових звітів.

ТЕСТ 17.  Інформація, якщо її 'пропуску або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансової звітності, є:

а) зрозумілою;
б) доречною;
в) суттєвою;
г) достовірною.

ТЕСТ 18. Якому з приведених нижче критеріїв повинна задовольняти стаття, що відповідає визначенню елемента фінансової звітності, щоб бути визнаною у фінансовій звітності?

 а) існує імовірність того, що майбутня економічна вигода, що пов'язана з даною статтею, буде отримана компанією;

б) існує імовірність того, що майбутня економічна вигода, що пов'язана з даною статтею, буде отримана чи втрачена компанією;

в) фактичні витрати або вартість статті можуть бути надійно оцінені; 

 г)  правильні відповіді "б" і "в".

 

Інформаційне забезпечення

1.Голов С. Ф. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] : вопросы. Тесты. Упражнения / С. Ф. Голов [и др.] ; ред. С. Ф. Голов. - К: Либра, 2007.  320 с.: табл.. Библиогр.: с. 319. ISBN 966-7035-82-4

2. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами [Текст] : практ. посіб. /С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. - К. : Лібра, 2004. -880 с. - ISBN 966-7035-68-9

Контактне заняття 3- (2 години)

Тема: Визнання, оцінка та розкриття інформації про запаси,  основні засоби у фінансовій звітності

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1. Загальні:

- Здатність  до аналізу  інформації з фахових джерел;

- Навики використання інформаційних систем і технологій в навчальному процесі;

2. Професійні:

- навики опрацювання інформації законодавчо – нормативних актів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності;

- розуміння змісту, принципів та методичних засад обліку і звітності у відповідності МСФЗ;

- знати  зміст і структуру та вміти відображати і оцінювати елементи фінансової звітності про запаси;

- вміння аналізувати господарські операції у процесі формування показників про основні засоби фінансової звітності;

- застосовувати принципи та критерії визнання основних засобів у  фінансовій звітності

- навики виконання розрахунків і оцінки запасів та основних засобів та відображення їх у фінансовій звітності.

 План заняття:

 1. Питання для обговорення
 2. Визнання, класифікація та первісна оцінка капітальних інвестицій у відповідності МСБО 16» Основні засоби».
 3. Амортизація основних засобів. Формування амортизаційної політики. Вплив методу амортизації на фінансовий результат.
 4. Переоцінка основних засобів на дату балансу.
 5. Вибуття основних засобів. Фінансовий результат в результаті вибуття основних засобів.
 6. Облік зменшення корисності необоротних активів.

      2.Вирішення розрахункових аналітичних завдань, міні - кейс щодо визнання, оцінки  в обліку запасів та основних засобів.

ЗАВДАННЯ  ДО ТЕМИ: Визнання, оцінка та розкриття інформації про   основні засоби у фінансовій звітності

Завдання 1.

1 червня 2015 року один з фургонів компанії був пошкоджений в результаті дорожньо-транспортної пригоди. На цю дату балансова вартість фургона складала 2500 гр. од. 15 червня компанія оплатила рахунок за новий двигун, який було встановлено у фургоні в травні на суму 700, а також інший рахунок на 500 за різні види ремонту. В серпні компанія отримала 3500 гр. од. страховки фургона, за які планується придбати новий фургон. Яку суму повинна відобразити компанія у своєму звіті про прибутки та збитки за 2015 р. як результат списання фургона?

а) 1000 прибуток;

б) 300 прибуток;

в) 2500 збиток;

г) 200 збиток.

 

Завдання 2

Завод прийняв на практику студентів-практикантів. Оскільки вони ніколи не працювали з таким обладнанням, їх некваліфіковане поводження вивело із ладу один станок. Завод віддав станок підприємству-виробнику, доплативши 600 гр. од. в обмін на новий станок. Інформація про станки:

 

Завод

Підприємство-виробник

Первісна вартість

580

540

Накопичена амортизація

280

0

Справедлива вартість

180

800

Яка первісна оцінка станка, отриманого за рахунок операції обміну?

а) 900;

б) 780;

в) 1400;

г) 180.

Завдання 3

Підприємство переоцінює свої основні засоби. Які зміни відбудуться з наведеними нижче статтями балансу та звітом про фінансові результати, якщо протягом минулого і звітного періодів справедлива вартість об’єкта основних засобів постійно зростала?

 

                            Баланс

Звіт про фінансові результати

а)

збільшиться балансова вартість основних засобів

збільшиться прибуток до оподаткування

б)

збільшиться балансова вартість основних засобів і власний капітал

не зміниться

в)

збільшиться балансова вартість основних засобів

збільшиться стаття «Інші доходи»

г)

не зміниться

не зміниться

 

Завдання 4

       Районними органами державної влади компанії "Рекреаційний центр" виділена земля в сільській місцевості за нульовою вартістю для розміщення об'єкта, що покращує    екологію району. Оскільки компанія не зазнала ніяких витрат, у бухгалтерському обліку не було зроблено жодних записів. Як потрібно оприбуткувати актив?

Бухгалтерський запис                                                                             Сума

а) Дебет рахунку "Основні засоби"                                               Нульова вартість

    Кредит рахунку "Капітал"

 

б) Дебет рахунку "Основні засоби"                                               Оціночна вартість

    Кредит рахунку "Капітал"

 

в) Дебет рахунку "Основні засоби"                                               Оціночна вартість

    Кредит рахунку "Дохід"

 

г) Дебет рахунку "Основні засоби"                                               Оціночна вартість

    Кредит рахунку "Капітал"

    Дебет рахунку "Витрати на амортизацію"                               Амортизація

    Кредит рахунку "Накопичена амортизація"

 

Завдання 4. Сфера використання стандарту

Потрібно вибрати правильну відповідь та  відзначити її  значком "+".

МСБО 16 застосовується до основних засобів, які використовують для:

 

Напрям використання

Так

Ні

1. Торгівлі запасами

 

 

2. Надання послуг

 

 

3. Продажу як об'єкта купівлі-продажу

 

 

4. Розробки корисних копалин

 

 

5. Виробництва біологічних активів

 

 

6. Збереження біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю

 

 

7. Збереження запасів корисних копалин

 

 

8. Збереження прав на корисні копалини

 

 

9. Будівництва інвестиційної нерухомості

 

 

10. Отримання доходу від здачі в оренду

 

 

 

Завдання 5. Вкажіть правильну відповідь:

 

 Тест 1. Коли один чи кілька активів обмінюються на новий актив, то новий актив оцінюється за:

а) залишковою (балансовою) вартістю;

б) справедливою вартістю;

в) найменшою між справедливою і балансовою вартостями;

г) немає правильної відповіді. Тест 2.. Ліквідаційна вартість – це:

а) отримана вартість утильсировини/брухту;

б) чиста грошова сума, що компанія може одержати/затратити при продажі/ліквідації активу наприкінці терміну його корисної служби;

в) валова грошова сума, що компанія може одержати при продажі активу наприкінці терміну його корисної служби;

г) немає правильної відповіді.

Тест 3. Коли здійснюється переоцінка основних засобів, накопичена на дату переоцінки амортизація:

а) переоцінюється пропорційно зміні балансової вартості активу;

б) списується в рахунок балансової вартості активу;

в) а та б;

г) немає правильної відповіді.

Тест 4. Балансова вартість активу дорівнює ліквідаційній вартості. Чи продовжується амортизація?

а) ні;

б) так, до закінчення терміну корисної служби активу;

в) так, але норма амортизації повинна бути зменшена в два рази;

г) ні, якщо норма амортизації не буде зменшена в два рази.

Тест 5. Балансова вартість активу 100 у.о., а справедлива - 120 у.о. На базі якої вартості продовжуються амортизаційні відрахування?

а) 100 у.о.;

б) 120 у.о.;

в) у залежності від методу обліку основних засобів;

г) немає правильної відповіді.

Тест 6. Термін корисної служби активу відноситься:

а) до всього періоду, протягом якого актив доступний для використання будь-якою кількістю власників;

б) до періоду, протягом якого актив доступний для використання компанією;

в) до періоду, протягом якого актив ефективний для використання компанією;

г) середнє між «а» і «в».

Тест 7. Устаткування було куплено за 25 000 у.о., балансова вартість 19 800 у.о., а вартість, що амортизується, 22 000 у.о. Його оцінна ліквідаційна вартість складає:

а) 5 200 у.о.;

б) 2 200 у.о.;

в) 3 000 у.о.;

г) неможливо визначити, виходячи з запропонованої інформації.

Тест 8. Компанія використовує у своїй діяльності великі запасні частини і має резервне устаткування. У бухгалтерському обліку компанії раніше витрати на їх придбання відображувалися як витрати в момент придбання. Зараз нове керівництво компанії має сумнів щодо правильності такого підходу. Як варто відбивати в обліку великі запасні частини і резервне устаткування?

а) визнавати як витрати в момент придбання;

б) великі запасні частини класифікувати як запаси і визнавати витратами по мірі їх споживання, а резервне устаткування класифікувати як основні засоби;

в) завжди класифікувати як основні засоби;

 г) класифікувати як основні засоби, якщо компанія очікує використовувати їх протягом більш ніж одного періоду.

Тест 9. Устаткування було куплено за 25 000 у.о., балансова вартість 19 800 у.о., а вартість, що амортизується, 22 000 у.о. Його оцінна ліквідаційна вартість складає:

а) 5 200 у.о.;

б) 2 200 у.о.;

 в) 3 000 у.о.;

 г) неможливо визначити, виходячи з запропонованої інформації. з запропонованої інформації.

4. Проведення міні – контрольної роботи (протягом останніх 10 хвилин заняття).

 

Інформаційне забезпечення

1.Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами [Текст] : практ. посіб. /С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. - К. : Лібра, 2004. -880 с. - ISBN 966-7035-68-9

2. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст]  : навч. посібник / О. В. Небильцова, Р. С. Коршикова, Л. І. Лук’яненко, В. В. Ходзицька; Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана.- К. : КНЕУ, 2011.-453 с.

3. Лучко М. Р., Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність  за міжнародними стандартами /М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. Навчальний посібник  – Тернопіль: Екон. Думка ТНЕУ, 2016. – 360 с.