Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік і аудит

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для проходження переддипломної та передмагістерської

виробничої практики

студентів V курсу спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 “Облік і аудит”

денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2014

 

 

Методичні вказівки для проходження переддипломної та передмагістерської виробничої практики студентів V курсу спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 “Облік і аудит”  денної та заочної форм навчання

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол № 3 від 27 жовтня 2014 р.

Методичні вказівки для проходження переддипломної та передмагістерської виробничої практики студентів V курсу спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 “Облік і аудит”  денної та заочної форм навчання. – Івано-Франківськ, 2014. – 98 с.

 

 

Укладачі:

І.Ф. Баланюк, доктор економічних наук, професор;

Н.І. Пилипів, доктор економічних наук, професор;

В.М. Якубів, доктор економічних наук, професор;

М.М. Василюк, кандидат економічних наук, доцент;

Т.М. Гнатюк, кандидат економічних наук, доцент;

В.В. Шкромида, кандидат економічних наук, доцент;

Д.І. Шеленко,кандидат економічних наук, доцент;

В.В. Гловацька,кандидат економічних наук, доцент;

О.І. Жук,кандидат економічних наук, доцент;

М.В. Смушак, кандидат економічних наук, доцент;

Н.Б. Мельник, кандидат економічних наук, доцент;

П.Є. Матковський, кандидат економічних наук, викладач;

Л.С. Сас, кандидат економічних наук, викладач;

І.Є. Галущак, кандидат економічних наук, викладач;

Н.Я. Шкромида, кандидат економічних наук, викладач;

Ю.В. Максимів, кандидат економічних наук, викладач.


ЗМІСТ

Вступ                                                                                                                             4

1. Мета і завдання практики                                                                                       5

2. Організація проходження та керівництво практикою                                        6

3. Зміст переддипломної виробничої практики                                                      11

3.1. Програма переддипломної виробничої практики студентів в Державної фінансової інспекції України                                                                                       11

3.2. Програма переддипломної виробничої практики студентів в органах Державної фіскальної служби України                                                                        26

3.3. Програма переддипломної виробничої практики студентів в аудиторських фірмах                                                                                                                         45

3.4. Програма переддипломної виробничої практики студентів на промисловому підприємстві                                                                                                        64

3.5. Програма переддипломної виробничої практики студентів в банківських установах                                                                                                                   82

4. Оформлення і захист звіту про практику                                                           84

5. Список рекомендованої літератури                                                                     87

ВСТУП

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин суттєво підвищуються вимоги до підготовки спеціалістів економічного профілю, зокрема економістів зі спеціальності "Облік і аудит"

У підготовці висококваліфікованих спеціалістів з даної спеціальності важливе значення має переддипломна практика, яка разом із написанням дипломної роботи є завершальною стадією навчального процесу у вищих навчальних закладах. Переддипломна виробнича практика є однією із форм адаптації студентів до умов та характеру майбутньої роботи. Вона передбачає набуття практичних навиків економічної діяльності ринкових умовах господарювання, вміння самостійно вести аналітичну та дослідну роботу з обраної спеціальності. Під час проходження практики студенти-практиканти повинні самостійно безпосередньо на робочих місцях виконувати службові обов'язки.

Програма переддипломної виробничої практики складена у відповідності з чинним Положенням "Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" від 06.04.1993р, підготовленим Міністерством освіти і науки України, а також на підставі типових програм курсів "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Контроль і ревізія", "Економічний аналіз", "Фінансовий аналіз", та "Організація і методика аудиту”.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета переддипломної виробничої практики є систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, одержаних під час навчання у вузі, розвиток і набуття практичних навичок, самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Основні завдання переддипломної практики:

-    закріпити та поглибити отримані теоретичні знання і практичні навички з дисциплін обліково-економічного профілю;

-    вивчити чинні законодавчі акти і нормативні документи з питань бухгалтерського обліку, ревізії та аудиту;

-    ознайомитись із фінансово-господарською діяльністю підприємства та організацією системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

-    здобути практичні навички і досвід виконання облікових, робіт у всіх підрозділах діяльності підприємства;

-    навчитись виконувати зазначені вище облікові та аналітичні роботи за допомогою сучасної комп'ютерної техніки, а також складати плани і програми проведення ревізій та аудиторських перевірок;

- вивчити принципи організації та способи проведення ревізій і аудиторських перевірок;

- оволодіти комплексом прийомів і процедур документального та фактичного контролю фінансово-господарської діяльності підприємства;

- засвоїти методику й тематику проведення ревізій та аудиторських перевірок у комп'ютерному середовищі, а також методологію проведення економічного і фінансового аналізу господарюючих суб'єктів;

- набути вміння критично оцінювати діючу практику обліку, ревізії та аудиту з наступною розробкою конструктивних пропозицій щодо її вдосконалення;

- дібрати, опрацювати і систематизувати необхідний матеріал для написання звітів з практики відповідно до чинних вимог.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Для проходження переддипломної та передмагістерської практики студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання направляються в органи Державної фінансової інспекції України та Державної фіскальної служби України, в аудиторські фірми та промислові підприємства (за вибором студента).

Переддипломна практика студентів на спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” триває 4 робочі тижні та спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” триває 6 робочих тижнів для денної та заочної форм навчання.

Загальне організаційне, навчально-методичне та наукове керівництво переддипломною виробничою практикою здійснює факультетський керівник практики та завідуючий кафедрою, а контроль за ходом проходження практики – навчальна частина університету.

Розподіл і направлення студентів на практику юридично узаконюється наказом ректора університету, де зазначається термін і місце її проходження, прізвище наукового керівника від кафедри.

Перед від'їздом студентів на практику кафедра обліку і аудиту проводить відповідний інструктаж. При цьому їм видають направлення, щоденник і програму проходження практики.

При прибутті на базу практики студент зобов'язаний подати у відділ кадрів підприємства направлення на практику.

Керівник організації разом з начальником відділу кадрів видають наказ, в якому вказують конкретне місце проходження практики, її строки, а також прізвище керівника практикою від підприємства.

За час проходження переддипломної виробничої практики студенти повинні

а) в органах Державної фінансової інспекції України:

-    ознайомитись із організаційною структурою ДФІ, правами та обов'язками його працівників;

-    вивчити та проаналізувати принципи організації ДФІ;

-    взяти участі, у проведенні ревізій бюджетних установ (на прикладі однієї з них) відповідно до програми практики оформити звіт;

-   ознайомитись з основами ведення діловодства, і складання та оформлених документів у контрольно-ревізійному управлінні;

б)  в органах Державної фіскальної служби України:

-   ознайомитись із структурою ДФІ;

-   вивчити права, обов'язки ДФІ та її підрозділів;

-    вивчити та проаналізувати принципи організації контрольно-економічної роботи ДФІ;

-    ознайомитись із обліком платників податків і податкових надходжень;

-    вивчити порядок справляння загальнодержавних і місцевих податків, зборів і платежів;

-    взяти участь у документальних перевірках господарюючих суб'єктів щодо своєчасності та повноти надходжень податків і податкових платежів і дотримання чинного законодавства про оподаткування (на прикладі одного з них відповідно до програми практики оформити звіт);

-    ознайомитись із порядком притягнення до відповідальності юридичних і фізичних осіб за порушення чинного законодавства щодо оподаткування;

-    ознайомитись із оперативною та. консультативною роботою з основами ведення діловодства, складання і оформлення документів у ДФІ;

в)  в аудиторській фірмі:

-    ознайомитись зі структурою аудиторської фірми, правами та. обов’язками її працівників;

-    взяти участь у плануванні роботи аудиторської фірми;

-    ви вчити організацію і. методологію аудиторських перевірок;

-    взяти участь у проведенні аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів (на прикладі одного з них відповідно до програми практики оформити звіт);

- ознайомитись з основами ведення діловодства, складання і оформлення документів в аудиторській фірмі;

г) на підприємствах:

-    ознайомитись із структурою підприємства, його економічними службами, характером організації їх діяльності та управління;

-    вивчити передовий досвід організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

-    набути практичних навичок і досвіду при виконанні облікових робіт на всіх ділянках діяльності підприємства;

-    оволодіти способами й прийомами аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства;

-    набути навичок при проведенні фінансового аналізу діяльності підприємства.

Керівник практики від навчального закладу зобов'язаний:

-    взяти участь у проведенні всіх організаційних заходів перед початком переддипломної виробничої практики (інструктаж про порядок проходження практики, ознайомити з програмою практики, надати необхідний методичний матеріал тощо);

-    забезпечити якісне проходження практики відповідно до затвердженої програми:

-    консультувати студентів з усі питань, що виникають у процесі проходження практики;

-    контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку:

-    здійснювати постійний контроль за виконанням програми практики;

-    періодично інформувати кафедру про етапи проходження студентами переддипломної виробничої практики;

-    перевіряти звіти студентів про проходження практики, давати відгуки про їх роботу і пропозиції щодо вдосконалення практичної підготовки студентів;

-    брати участь у роботі комісії з захисту звітів за результатами проходження практики.

Керівник практики від організації зобов'язаний:

-    організувати проходження практики відповідно до програми;

-    ознайомити студентів з умовами праці, правилами техніки безпеки та внутрішнього розпорядку;

-    створити студентам необхідні умови для проходження практики;

-    забезпечити її робочими місцями та необхідними матеріалами;

-    скласти разом зі студентом календарний план-графік проходження практики і контролювати його виконання;

-    надавати студентам-практикантам допомогу у виконанні програми практики і написанні звіту;

-    робити позначки про проходження окремих тем програми практики;

-    своєчасно інформувати відповідні органи академії про порушення дисципліни студентами-практикантами;

-    підготувати об'єктивну характеристику на студента-практиканта у щоденнику за період перебування його на практиці.

Під час проходження переддипломної виробничої практики студент повинен:

-  до моменту виїзду на базу практики отримати всі документи (щоденник, програму і направлення для проходження практики)

-  своєчасно прибути на базу практики;

-  дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, трудового законодавства, діючого в контрольно-ревізійному управлінні, Державній податковій інспекції, аудиторській фірмі;

-  своєчасно виконувати вказівки безпосередніх керівників практики від організації та університету, а також затверджений календарний план-графік проходження переддипломної виробничої практики,

-    регулярно робити записи до текстової частини звіту, узгоджуючи їх з керівником практики;

-    своєчасно і якісно готувати передбачені програмою матеріали щодо оформлення документальної частини звіту;

-    за результатами практики підготувати письмовий звіт і своєчасно подати його на кафедру;

-    не пізніше, як за день до закінчення практики, отримати характеристику і щоденник, завірені печаткою і відповідними підписами.

 

ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

3.1. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ

 УКРАЇНИ

Таблиця 1

Календарний план-графік проходження практики в органах Державної фінансової інспекції України

 

№ п/п

Назва розділів і тем

Кількість робочих днів по плану

1

2

3

1

Організація контрольно-ревізійної роботи .

 

2

Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку в бюджетних установах

 

2.1

Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю бюджетної установи

 

2.2

Облік фінансування, грошових коштів і видатків бюджетних установ

 

2.3

Облік праці та заробітної плати

 

2.4

Облік розрахунків

 

2.5

Облік необоротних активів

 

2.6

Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)

 

2.7

Облік позабюджетних коштів

 

2.8

Облік власного капіталу

 

2.9

Бухгалтерська звітність

 

3

Тематика проходження практики з ревізії і контролю в бюджетних установах.

 

3.1

Ревізія фінансування грошових коштів і видатків бюджетних установ

 

3.2

Ревізія праці та заробітної плати

 

3.3

Ревізія розрахунків

 

3.4

Ревізія необоротних активів

 

3.5

Ревізія матеріалів та МШП

 

3.6

Ревізія позабюджетних коштів

 

3.7

Ревізія власного капіталу

 

3.8

Ревізія стану бухгалтерського обліку і звітності

 

4

Тематика проходження практики з економічного аналізу бюджетних установ

 

4.1

Попередній аналіз кошторису доходів та видатків

 

4.2

Аналіз доходів

 

4.3

Аналіз видатків

 

4.4

Аналіз необоротних активів

 

4.5

Аналіз запасів

 

4.6

Аналіз коштів, розрахунків та інших активів

 

4.7

Аналіз власного капіталу

 

4.8

Аналіз довгострокових зобов'язань

 

4.9

Аналіз поточних зобов'язань

 

5

Оформлення та захист звіту про практику

 

 

РАЗОМ

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ

Вивчити законодавчі акти та нормативні документи з питань ревізії в Україні.

Ознайомитись з організацією роботи ДФІ, її структурою, функціональними обов'язками та правами працівників.

Досконало вивчити питання планування контрольно-ревізійної роботи, методичного керівництва і контролю за проведенням ревізій і перевірок.

Проаналізувати порядок узагальнення та оформлення результатів ревізій і перевірок, здійснення контролю за усуненням недоліків і порушень.

Ознайомитись з особливостями автоматизованої обробки інформації з контрольно-ревізійної роботи.

Проаналізувати звітність про контрольно-ревізійну роботу. Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.

 

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВАХ

Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю

бюджетної установи

Вивчаючи тему, слід звернути увагу на такі питання:

-    види бюджетних установ;

-    структура бюджетної установи та апарату управління;

-    особливості фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку;

-    завдання обліку бюджетних установ;

-    структура бухгалтерії та функції її окремих секторів (дільниць, груп, відділів);

-    контроль за виконанням кошторису видатків і взятих зобов'язань, за дотриманням фінансово-господарської дисципліни, своєчасне виявлення небажаних наслідків фінансово-господарської діяльності, забезпечення внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації;

-    рівень і перспективи комп'ютерної обробки даних.

Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.

Облік фінансування, грошових коштів і видатків бюджетної установи

Вивчити і описати у звіті:

-    порядок та принципи фінансування бюджетних установ (безповоротність надання коштів, цільовий характер бюджетного фінансування, зв'язок між обсягами наданих коштів і виконання планів бюджетними установами);

-    методи фінансування бюджетних установ;

-    розпорядники коштів, їх права та обов'язки;

-    механізм фінансування бюджетної установи через органи Державного казначейства (відкриття реєстраційних розрахунків, порядок укладання договору між органами казначейства та бюджетними установами);

-    синтетичний і аналітичний облік фінансування та розрахунків по ньому (розрахунки, що використовують для обліку асигнувань, їх структура та економічна характеристика, реєстри аналітичного і синтетичного обліку);

-    види видатків бюджету та їх характеристики відповідно до кодів;

-    касові та фактичні видатки бюджетної установи, синтетичний і аналітичний облік касових і фактичних видатків бюджетної установи;

-    готівкові кошти бюджетної установи, порядок та умови їх зберігання. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій;

-    валютні операції бюджетної установи та їх характеристика. Синтетичний та аналітичний облік валютних операцій;

-    синтетичний і аналітичний облік інших грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні бюджетної установи (акредитиви, лімітовані чекові книги, векселі, грошові документи тощо).

До звіту слід додати копії документів і реєстрів, описаних у ньому.

Облік праці та заробітної плати

При вивчені даної теми необхідно:

-    дати характеристику праці та заробітної плати в бюджетній установі;

-   здійснити класифікацію складу працівників бюджетної установи за функціональною ознакою;

-   засвоїти порядок прийняття працівника на роботу, укладання трудової угоди між працівником та установою;

-   ознайомитись із порядком ведення обліку використання робочого часу та виробітку, здійснення контролю за виходом на роботу і закінченням роботи та веденням табельного обліку;

-   вивчити форми і види оплати праці в бюджетній установі. Дати характеристику погодинної і відрядної форми оплати праці та особливості їх застосування в діяльності бюджетної установи. Ознайомитись з порядком встановлення розміру заробітної плати в бюджетній установі. Склад фонду заробітної плати. Основна і додаткова заробітна плата;

-   здійснити розрахунки утримань із заробітної плати працівників бюджетної установи (прибуткового податку, збору на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування, профспілкових внесків, за виконавчими листами та ін.);

-   скласти схему та дати характеристику етапів нарахування заробітної плати працівникам бюджетної установи. Техніка підрахунку заробітної плати і складання розрахунково-платіжних документів;

-   вивчити синтетичний та аналітичний облік розрахунків з працівниками по заробітній платі;

-   ознайомитись з порядком здійснення нарахувань на заробітну плату та синтетичним і аналітичним обліком розрахунків із позабюджетними соціальними фондами.

До звіту необхідно додати копії документів і реєстрів з обліку праці та заробітної плати, які мають бути послідовно описані в ньому.

Облік розрахунків

При проходженні практики з обліку розрахунків необхідно:

дати характеристику форм безготівкових розрахунків із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів та інкасових доручень;

-    вивчити синтетичний і аналітичний облік з дебіторами та кредиторами, розрахунків з відшкодуванням завданих збитків, розрахунків за платежами і податками в бюджет, розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами та розрахунків у порядку планових платежів, а також порядок списання простроченої дебіторсько-кредиторської заборгованості;

-    ознайомитись із синтетичним та аналітичним обліком розрахунків з підзвітними особами.

До звіту додати копії документів і реєстрів з обліку розрахунків, описаних в ньому.

Облік необоротних активів

Під час проходження практики з обліку необоротних активів особливу увагу слід звернути на такі питання:

-    склад та оцінка основних засобів;

-    документальне оформлення надходження основних засобів;

-    інвентарний облік основних засобів у місцях знаходження;

-    порядок нарахування амортизації;

-    облік ремонтів основних засобів;

-    механізм відображення вибуття основних засобів в обліку;

-    синтетичний облік основних засобів;

-    облік нематеріальних активів;

-    інвентаризація необоротних активів і відображення її
результатів в обліку.

Потрібно додати копії документів і реєстрів з обліку необоротних активів, описаних у ньому.

Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)

Вивчити та описати у звіті:

-    класифікацію та оцінку матеріалів бюджетної установи;

-    порядок переоцінки матеріалів і МШП у бюджетній установі;

-    документальне оформлення надходження та вибуття матеріалів. Дати характеристику первинної документації щодо руху матеріалів. Скласти схему документообігу;

-    облік матеріалів за місцем їх зберігання (складський облік) та його зв'язок з обліком у бухгалтерії;

-    синтетичний облік матеріалів;

-    особливості обліку медикаментів і продуктів харчування;

-    інвентаризація матеріалів і порядок її проведення;

-    синтетичний та аналітичний облік МШП.

До звіту слід додати копії документів і реєстрів, описаних у ньому.

Облік позабюджетних коштів

З цієї теми необхідно розглянути такі питання:

-    склад, класифікація та завдання обліку позабюджетних коштів;

-    облік спеціальних коштів: види спеціальних коштів; відкриття поточних рахунків для зберігання зазначених коштів;

-   синтетичний та аналітичний облік;

-    облік сум за дорученнями: види сум за дорученнями, відкриття поточних рахунків «Суми за дорученнями»; синтетичний та аналітичний облік;

-    облік депозитних сум та інших позабюджетних коштів: види депозитних сум та інших позабюджетних коштів; порядок їх зберігання; синтетичний та аналітичний облік;

-    облік витрат на науково-дослідні роботи (НДР): порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання; загальна схема обліку витрат на НДР; калькулювання собівартості НДР; облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконанні НДР.

До звіту необхідно додати копії документів і реєстрів, описаних у ньому.

Облік власного капіталу

При проходженні практики з обліку власного капіталу необхідно:

-    вивчити зміст поняття власного капіталу та фондів бюджетних установ;

-   засвоїти синтетичний та аналітичний облік фондів;

-    ознайомитись з порядком обліку результатів виконання кошторисів.

До звіту необхідно додати копії документів і реєстрів, описаних у ньому.

Бухгалтерська звітність

Студент повинен вивчити структуру, зміст і порядок складання бухгалтерської звітності.

До звіту необхідно додати копії форм бухгалтерської звітності, описаних у ньому.

 

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

З РЕВІЗІЇ І КОНТРОЛЮ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Ревізія фінансування грошових коштів і видатків бюджетних установ

У процесі проходження практики з цієї теми необхідно:

-    ознайомитись з умовами збереження грошових коштів і цінних паперів у касі;

-   перевірити повноту оприбуткування і цільового використання грошових коштів у бюджетній установі, дотримання встановленого ліміту залишків готівки в касі;

-   встановити частоту та ефективність проведення в бюджетній установі ревізій каси;

-   взяти участь у проведенні ревізії каси;

-   здійснити перевірку правильності оформлення касових операцій у первинних документах та відображення цих операцій в обліку і звітності;

-   встановити, скільки рахунків відкрито бюджетною установою в банках і яке їх призначення;

-   перевірити законність і достовірність здійснюваних

банківських операцій, правильність оформлення документами і відображення їх в обліку;

-    встановити наявність кошторису доходів і видатків бюджетної установи, правильність і обґрунтованість його формування;

-  перевірити виконання кошторису доходів і видатків;

-  здійснити перевірку правильності ведення обліку фінансування бюджетної установи;

-  перевірити правильність ведення обліку касових і фактичних видатків;

-  здійснити перевірку правильності ведення обліку операцій з іноземною валютою.

Результати перевірки проаналізувати, систематизувати і підготувати до включення їх в акт ревізії та звіт. До звіту додати копії фіктивних або неправильно оформлених документів.

 

Ревізія праці та заробітної плати

Під час ревізії праці та заробітної плати необхідно перевірити:

-    правильність встановлення і застосування посадових окладів (ставок) заробітної плати, доплат, надбавок, виплат за заміщення і сумісництво та премій відповідно до чинних законодавчих актів і нормативних документів;

-    чи не допускались виплати зарплати за невідпрацьований час (за час перебування працівників у відпустках, на лікуванні тощо);

-    достовірність первинної документації, що є основою для нарахування і видачі заробітної плати (табелі, наряди тощо);

-    чи не допускалось списання на витрати коштів за фіктивними відомостями на виплату заробітної плати, за відомостями минулих років (за минулі періоди) на підставних і вигаданих осіб;

-    правильність підсумків у відомостях на виплату заробітної плати;

-    чи не допускались у відомостях на виплату заробітної плати підчистки, дописки і виправлення цифр з метою збільшення

-    суми виплаченої заробітної плати. При наявності підчисток, дописок, виправлень необхідно переконатись у тому, чи власноручно зроблені підписи відповідними працівниками і чи не зроблено це з метою привласнення коштів;

-    чи правильним є утримання податків і платежів із заробітної плати працівників установи і чи були своєчасними і повними перерахування їх до бюджету та позабюджетних фондів;

-    чи правильними і повними є нарахування на заробітну плату і своєчасними перерахування їх до бюджету та позабюджетних фондів;

-    правильність відображення операцій із заробітної плати в системі рахунків.

Результати перевірки проаналізувати, систематизувати і підготувати до включення їх в акт ревізії та звіт. До звіту додати копії фіктивних або неправильно оформлених документів.

 

Ревізія розрахунків

При проходженні практики із ревізії розрахунків слід перевірити:

-    стан розрахунків, достовірність і реальність дебіторської та кредиторської заборгованості. Особливу увагу необхідно звернути на дебіторську заборгованість з тривалим терміном її утворення і які заходи були вжиті для стягнення цієї заборгованості;

-    правильність ведення обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами;

-    своєчасність і правильність розрахунків з підзвітними особами.

Результати перевірки проаналізувати, систематизувати і підготувати до включення їх в акт ревізії і звіт. До звіту додати копії фіктивних або неправильно оформлених документів.

 

Ревізія необоротних активів

Вивчити законодавчі акти та нормативні документи з питань ведення обліку основних засобів і нематеріальних активів.

Визначити склад основних засобів та економічну обґрунтованість їх класифікації.

Перевірити стан обліку, збереження та ефективності використання основних засобів.

Визначити повноту і своєчасність оприбуткування, внутрішнього переміщення та вибуття основних засобів.

Ознайомитись з порядком нарахування амортизації основних засобів.

Перевірити порядок відображення в обліку ремонту основних засобів, своєчасність і якість проведення інвентаризацій і правильність прийнятих у результаті інвентаризації рішень.

Визначити склад нематеріальних активів і встановити правильність їх відображення в обліку.

Результати перевірки проаналізувати, систематизувати і підготувати до включення їх в акт ревізії та звіт. До звіту додати копії фіктивних або неправильно оформлених документів.

 

Ревізія матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів

Вивчення і дослідження зазначених об'єктів обліку необхідно розпочати з ознайомлення з законодавчими актами та нормативними документами з питань обліку матеріалів і МШП.

Вивчити систему організації і порядок заготівлі та придбання матеріалів.

Ознайомитись з організацією складського господарства щодо забезпечення складів ваговимірювальними приладами і тарою, а також зі станом збереження матеріалів.

Перевірити організацію складського обліку матеріалів (документальне оформлення надходження і витрачання матеріалів, порядок ведення кількісного обліку матеріалів на складі).

Вивчити результати проведення інвентаризації матеріалів, правильність відображення їх в обліку.

Ознайомитись з порядком ведення обліку матеріалів у бухгалтерії. Особливу увагу звернути на порядок визначення фактичної собівартості матеріалів, склад транспортно-заготівельних витрат, правильність списання витрачених матеріалів за фактичною собівартістю.

При проведенні перевірки в установах охорони здоров'я, дитячих будинках, школах-інтернатах та в інших установах, які виділяють кошти на харчування, слід уважно перевірити за документами повноту оприбуткування продуктів харчування та правильність списання їх на витрати, чи не були зловживань шляхом фальсифікації одержувачами документів постачальників продуктів харчування, штучного заниження кількості (ваги, обсягу) продуктів, що надійшли до установи за нагромаджувальними відомостями. Встановити, як здійснюється контроль за повнотою закладання харчових продуктів у казан під час приготування їжі.

Під час перевірки витрат на придбання медикаментів в установах охорони здоров'я необхідно ретельно проаналізувати первинні документи (рахунків, накладних) на придбання медикаментів, їх оприбуткування, вимоги на видачу медикаментів, історії захворювань, правильність застосування цін і таксування оплачених рахунків: чи правильно виведені у розрахунках, вимогах, нагромаджувальних відомостях підсумки вартості медикаментів, чи не допущено в них дописок, підчисток, виправлень. Особливу увагу слід приділити перевірці повноти оприбуткування і правильності списання на витрати дефіцитних і дорогих медпрепаратів.

Перевірити правильність відображення в обліку надходжень використання, реалізації та вибуття МШП.

Результати перевірки проаналізувати, систематизувати і підготувати для включення їх в акт ревізії та звіт. До звіту додати копії фіктивних або неправильно оформлених документів.

 

Ревізія позабюджетних коштів

Ознайомитись із законодавчими актами та нормативними документами з питань обліку позабюджетних коштів.

При ревізії позабюджетних коштів необхідно встановити:

-    правильність утворення, цільове використання спеціальних і позабюджетних коштів;

-    наявність відповідних кошторисів з кожного виду спеціальних і позабюджетних коштів;

-    дотримання встановленого порядку надходження доходів і приймання готівки в касу та обліку цих доходів і видатків.

Під час здійснення ревізії витрат і собівартості науково-дослідних робіт (НДР) необхідно перевірити:

-    правильність планування витрат, пов'язаних з виконанням НДР;

-    достовірність даних обліку про собівартість виконаних НДР, повноту і правильність відображення в обліку фактичних витрат на НДР та незавершеного виробництва;

-    дотримання встановленого порядку прийняття-здавання завершених НДР за госпрозрахунковими договорами та за рахунок коштів Державного бюджету або місцевих бюджетів.

Узагальнити результати перевірки, дати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і підготувати матеріал для включення в акт ревізії та звіт.

 

Ревізія власного капіталу

Під час проходження практики з цієї теми необхідно:

-    ознайомитись із нормативно-правовими документами;

-    вивчити правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку фондів;

-    перевірити достовірність визначення результату бюджетної установи від надання послуг відповідно до кошторису.

Узагальнити результати ревізії, дати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і підготувати матеріал для включення в акт ревізії та звіт.

 

Ревізія стану бухгалтерського обліку та звітності

Ревізію стану бухгалтерського обліку та звітності необхідно провести у такій послідовності:

-    відповідність організації та ведення бухгалтерського обліку законодавчим актам та нормативним документам;

-    своєчасність, правильність і достовірність складання та оформлення первинними документами здійснених господарських операцій;

-    наявність на документах грошового, матеріального, розрахункового і кредитного характеру підписів керівника і головного бухгалтера;

-    своєчасність і якість складання касових, виробничих, авансових та інших звітів;

-    правильність і своєчасність перевірки та обробки документів і звітів матеріально-відповідальних осіб бухгалтерією;

-    наявність затверджених графіків документообігу та їх дотримання;

-    розподіл посадових обов'язків між працівниками бухгалтерії;

-    ефективність застосування комп'ютерної техніки;

-    рівень використання на підприємстві прогресивних форм,
.методів і прийомів бухгалтерського обліку;

-    правильність і. своєчасність відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку та в облікових реєстрах;

-    відповідність даних аналітичного обліку синтетичному;

-    своєчасність і повнота проведення інвентаризації, звірка її результатів з даними бухгалтерського обліку, визначення розбіжностей і вжиття заходів для їх усунення;

-    відповідність даних, відображених в документах первинного і зведеного обліку, показникам звітності у відповідних органах;

-    дотримання правил і термінів зберігання бухгалтерських документів в архіві.

За результатами ревізії підготувати матеріал для включення в акт ревізії та звіт про практику.

 

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Звіт про проходження практики з економічного аналізу необхідно побудувати за нижчеподаним планом.

 1. Попередній аналіз кошторису доходів та видатків
 2. Аналіз доходів
 3. Аналіз видатків
 4. Аналіз необоротних активів
 5. Аналіз запасів
 6. Аналіз коштів, розрахунків та інших активів
 7. Аналіз власного капіталу
 8. Аналіз довготермінових зобов'язань
 9. Аналіз поточних зобов'язань


 

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Таблиця 5

Календарний план-графік проходження практики в органах Державної фіскальної служби

 

№ п/п

Назва розділів і тем

Кількість робочих днів по плану

1

2

3

1

Ознайомлення з організацією роботи податкового органу

 

2

Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку на підприємстві

 

2.1

Загальне ознайомлення з підприємством

 

2.2

Облік необоротних активів та фінансових інвестицій

 

2.3

Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметі в(МШП)

 

2.4

Облік праці та заробітної плати

 

2.5

Облік грошових коштів та розрахункових операції!

 

2.6

Облік витрат діяльності

 

2.7

Облік збуту продукції

 

2.8

Облік доходів та фінансових результатів

 

2.9

Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань

 

2.10

Облік розрахунків за податками та платежами

 

2.11

Фінансова звітність підприємства

 

3

Тематика проходження  практики з контролю за правильністю ведення підприємством бухгалтерського та податкового обліку

 

3.1

Контроль за правильністю ведення обліку необоротних активів та фінансових інвестицій

 

3.2

Контроль за правильністю ведення обліку матеріалів та МШП

 

3.3

Контроль за правильністю ведення обліку праці та заробітної плати

 

3.4

Контроль за правильністю ведення обліку грошових коштів та розрахункових операцій

 

3.5

Контроль за правильністю ведення обліку витрат діяльності

 

3.6

Контроль за правильністю ведення обліку збуту продукції

 

3.7

Контроль за правильністю веденні обліку доходів та фінансових результатів

 

3.8

Контроль за правильністю ведення обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань

 

3.9

Контроль  за  правильністю нарахування та сплати  податків  і платежів

 

3.10

Контроль за правильністю складання фінансової звітності

 

4

Тематика проходження практики з фінансового аналізу

 

4.1

Попередня оцінка фінансового стану підприємства

 

4.2

Аналіз активів підприємства

 

4.3

Аналіз джерел фінансування підприємства

 

4.4

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

 

4.5

Аналіз ділової активності підприємства

 

4.6

Аналіз рентабельності підприємства

 

4.7

Аналіз фінансових результатів підприємства

 

5

Оформлення та захист звіту про практику

 

 

РАЗОМ:

 

 

Ознайомлення з організацією роботи

податкового органу

Під час проходження практики в органах ДФСУкраїни необхідно:

-    ознайомитись із структурою ДФС України і їх функціями;

-    вивчити права, обов'язки ДФС та її підрозділів;

-    проаналізувати організацію і методологію контрольно-економічної роботи ДФС;

-    ознайомитись з обліком платників податків, порядком справляння загальнодержавних та місцевих податків, зборів і платежів;

-    проаналізувати порядок притягнення до відповідальності юридичних і фізичних осіб за порушення чинного законодавства щодо оподаткування;

-    ознайомитись з оперативною та консультативною роботою, з основами ведення діловодства, складання, оформлення і подання документів ДФС. Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.

 

Тематика проходження практики

з бухгалтерського обліку на підприємстві

 

Загальне ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з підприємством слід розпочати з вивчення технології виробництва, організаційної структури управління підприємством, роботи економічних служб, стану бухгалтерського обліку.

Керівництво підприємства має організувати для студента екскурсію по основних підрозділах підприємства (основних і допоміжних), ознайомити його з технологічним процесом, структурою підприємства та його історією.

Студент повинен вивчити структуру апарату бухгалтерії, функції п окремих підрозділів (груп, секторів, відділів), а також права і обов'язки облікових працівників.

На основі зібраних даних необхідно скласти звіт і описати в ньому схеми організації управління підприємством, послідовності технологічного процесу виробництва, структури бухгалтерії, дати характеристику облікового апарату, стану бухгалтерського обліку на підприємстві, форму рахівництва, що застосовують, і методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. За обліковими роботами, що виконують із використанням комп'ютерів, описати порядок і принципи побудови класифікаторів облікових номенклатур, систему їх кодування, будову нормативно-довідкової інформації, показати загальну схему обробки облікової інформації з використанням комп'ютерів.

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

Вивчити і охарактеризувати зміст законодавчих активів і нормативних документів з обліку необоротних активів та фінансових інвестицій.

Ознайомитись зі складом необоротних активів, порядком оцінки необоротних активів, відображенням руху необоротних активів, методами нарахування амортизації (зносу) необоротних активів, обліком оренди необоротних активів, обліком витрат на поліпшення основних засобів, обліком фінансових інвестицій, інвентаризацією необоротних активів і відображенням її результатів в обліку.

Під час вивчення цієї теми необхідно підібрати відповідні первинні документи, облікові реєстри, заповнити їх і описати у звіті.

Скласти таблицю, в якій відобразити кореспонденцію рахунків з обліку необоротних активів і фінансових інвестицій.

Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних

предметів (МШП)

Вивчення теми необхідно розпочати з ознайомлення із нормативно-правовими документами з питань обліку матеріалів і МШП.

Вивчити систему забезпечення підприємства матеріалами, скласти список основних постачальників матеріалів, описати порядок укладання з ними договорів та контролю за їх виконанням.

Ознайомитись із порядком розробки номенклатури-цінника на матеріали, методикою визначення первісної вартості матеріалів, складським господарством підприємства (вивчити організацію складського господарства, порядок розміщення матеріалів на складах, забезпечення складів ваговимірювальними приладами і тарою, функції матеріально відповідальних осіб) і організацією складського обліку матеріалів (документальне оформлення надходження і витрачання матеріалів, побудова картотеки, ведення кількісного обліку матеріалів на складі, контроль за записами, порядок виписки супроводжувальних документів передачі первинних документів із складу в бухгалтерію).

Взяти участь у проведенні інвентаризації матеріалів, скласти порівняльні відомості, відобразити результати інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку і зробити записи в облікових реєстрах.

Вивчити порядок обліку матеріалів у бухгалтерії, заповнити відомість № 3.3 «Відомість аналітичного обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками», звернути увагу на облік розрахунків за претензіями, виконати роботи із перевірки і таксування прибуткових і видаткових документів, що надходять з складу, скласти нагромаджувальні відомості із надходження і витрачання матеріалів та книги залишків матеріалів, а також відомості № 5.1 «Відомість аналітичного обліку запасів», визначити процент транспортно-заготівельних витрат.

Дати характеристику порядку нормування витрат матеріалів на виробництво продукції, вивчити методику списання витрачених матеріалів на витрати виробництва за фактичною собівартістю.

Ознайомитись з порядком обліку МШП на складі, в експлуатації і бухгалтерії, обліком і реалізацією надлишкових і непотрібних матеріалів, скласти схеми і таблицю з кореспонденцією рахунків з обліку руху матеріалів і МШП, вивчити порядок використання комп'ютерів при обліку матеріалів та МШП.

Описати техніку обліку матеріалів і МШП, додати всі необхідні документи та реєстри до звіту.

Облік праці та заробітної плати

При проходженні практики з даної теми необхідно:

-    вивчити нормативно-правові документи, що регламентують порядок обліку праці та заробітної плати;

-    ознайомитись із порядком прийняття працівників на роботу, обліком особового складу, обліком робочого часу та виробітку робітників;

-    описати механізм визначення норм виробітку та розцінок,
систему контролю за їх правильним використанням;

-    оформити доплатні документи на відхилення від нормативної заробітної плати (доплатні листки, листки про простої, відомість на понад урочні роботи тощо);

-    у розрахунковому відділі бухгалтерії, користуючись табелем, рапортами, нарядами, нарахувати заробітну плату робітникам, які працюють за погодинною та відрядною формами оплати праці, інженерно-технічному персоналу, службовцям та іншим категоріям працюючих;

-    засвоїти порядок нарахування середньої заробітної плати та зробити розрахунок оплати за час відпусток і непрацездатності, нічні години праці, простої, брак, матерям-годувальницям, підліткам, за виконання державних і громадських обов'язків;

-    зробити розрахунки утримань із заробітної плати і скласти розрахункову та платіжну відомості;

-    засвоїти порядок обліку депонованої заробітної плати;

-    вивчити облік розрахунків за страхуванням ЄСВ;

-     скласти кореспонденцію рахунків із нарахування, утримання і виплати заробітної плати;

-     ознайомитись із технологічним процесом обробки документів з обліку праці й заробітної плати при використанні комп'ютерів.

Облік грошових коштів і розрахункових операцій

Вивчаючи тему, необхідно:

-    ознайомитися з нормативно-правовими документами на даній ділянці обліку;

-    описати стан збереження готівки в касі підприємства;

-    описати порядок заповнення прибуткових та видаткових касових документів ведення касової книги (скласти звіт касира);

-    здійснити перевірку дотримання ліміту залишку готівки в касі;

-    скласти журнал № 1 і відомість №1.1;

-    перелічити рахунки, відкриті підприємством в банках;

-    вивчити форми розрахунків підприємства зі своїми клієнтами;

-    оформити документи за операціями, які здійснюють через банк;

-    заповнити журнал № 1 і відомості № 1.2 і 1.3;

-    засвоїти порядок розрахунків з підзвітними особами, скласти відомість № 3.2;

-    вивчити порядок розрахунків із бюджетом, різними дебіторами і кредиторами, облік претензій, облік вексельних операцій, скласти журнал № 3 та відомості № 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6;

-    здійснити облік цінних паперів;

-    облікувати кредити банку;

-    скласти схеми кореспонденції рахунків з обліку грошових коштів і розрахункових операцій.

Облік витрат діяльності

Під час проходження практики з цієї теми необхідно:

-    ознайомитись із нормативно-правовими документами на даній ділянці обліку;

-    встановити тип підприємства, види основної діяльності, допоміжних та обслуговуючих виробництв;

-    вивчити систему документального оформлення та порядок включення виробничих витрат (матеріальних витрат, витрат на оплату праці та інших) у собівартість виготовленої продукції;

-    засвоїти порядок обліку та розподілу загальновиробничих витрат;

-    охарактеризувати метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, що використовують на підприємстві, та внести пропозиції щодо його вдосконалення (в умовах використання на підприємстві нормативного методу обліку витрат на виробництво вивчити організацію нормативного господарства, порядок складання нормативних карт (калькуляцій), організацію обліку змін норм і відхилень від норм, порядок складання відомостей витрат на виробництво продукції при нормативному методі);

-    вивчити порядок обліку і визначення собівартості продукції й послуг у допоміжному виробництві, включення їх у витрати основного виробництва;

-    описати методику обліку й оцінки незавершеного виробництва, організацію зведеного обліку витрат на виробництво;

-    вивчити особливості обліку витрат звітного періоду (адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат), інших витрат звичайної діяльності та надзвичайних витрат;

-    скласти журнал обліку витрат № 5 або 5А.

Матеріал підготувати і в систематизованому подати його у звіті про практику.

Облік збуту продукції

При проходженні практики необхідно:

-    ознайомитись з обліком випуску готової продукції та здаванням її на склад, організацією складського обліку продукції, а також її оцінкою;

-    вивчити порядок відпуску продукції покупцям, умови виконання договорів поставки, скласти відомість № 5.1 «Відомість аналітичного обліку запасів» щодо обліку готової продукції та відомість № 3.1 «Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками»;

-    ознайомитись з організацією претензійної роботи;

-    взяти участь в інвентаризації готової продукції і відобразити в обліку її результати;

-    засвоїти порядок застосування облікових цін, визначення собівартості реалізованої продукції і сум відхилень;

-    охарактеризувати процес обліку витрат на збут продукції і податків на реалізовану продукцію;

-    скласти схему кореспонденції рахунків з обліку випуску та збуту продукції;

-    вивчити питання використання комп'ютерної техніки в обліку випуску та збуту готової продукції.

Узагальнені результати вивчення всіх питань подати у звіті про практику.

Облік доходів і фінансових результатів

З цієї теми необхідно вивчити і описати у звіті порядок:

-    визнання та оцінки доходу;

-    обліку доходів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства;

-    списання витрат звітного періоду на фінансові результати;

-    визначення   фінансових  результаті   в  діяльності підприємства;

-    відображення доходів і фінансових результатів у журналі № 6 «Облік доходів і результатів діяльності».

Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Об'єктами вивчення цієї теми є:

-    статутний капітал, порядок утворення та облік його змін;

-    облік інших видів власного (додаткового, резервного, неоплаченого і вилученого) капіталу;

-    облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків);

-    облік забезпечення майбутніх витрат і платежів;

-    облік цільового фінансування та цільових надходжень;

-    порядок ведення реєстрів з обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань, зокрема відомостей № 7.1; 7.2; 7.3 і журналу № 7.

. Матеріал узагальнити і подати у певному порядку в звіті про практику.

Облік розрахунків за податками та платежами

З цієї теми студент повинен освоїти такі питання:

-    ознайомитись із законодавчими актами і нормативними документами з питань обліку податків і зборів;

-    вивчити особливості формування валових доходів і витрат, порядок обчислення величини податку на прибуток, скласти розрахунок авансових платежів з податку на прибуток та заповнити Декларацію з податку на прибуток підприємства;

-    засвоїти порядок обліку операцій та заповнення і подання податкової Декларації з податку на додану вартість;

-    особливості обліку та розрахунку акцизного податку (скласти перелік підакцизних товарів і ставок акцизного податку і вивчити механізм визначення оподаткованого обороту та суми акцизного податку; засвоїти порядок і терміни сплати і складання розрахунку по акцизному податку;

- облік податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

-    облік інших загальнодержавних податків і зборів;

-    облік місцевих податків та зборів;

-    облік розрахунків по страхуванню.

Результати вивчення всіх вказаних питань узагальнити і в систематизованому вигляді подати їх у звіті про практику.

Фінансова звітність підприємства

Під час вивчення даної теми необхідно:

-    ознайомитись із нормативно-правовими документами з питань складання фінансової звітності підприємства;

-    вивчити порядок закриття в кінці звітного періоду реєстрів бухгалтерського обліку та описати взаємозв'язок між ними;

-    на основі реєстрів бухгалтерського обліку заповнити Головну книгу за звітний період;

-    самостійно скласти баланс за звітний період, пов'язати його з Головною книгою і обліковими реєстрами, описати джерела і техніку його складання;

-    скласти Баланс та Звіт про фінансові результати та вказати джерела даних, що використовують для їх складання;

-    описати методику і техніку складання звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток та обов'язково вказати джерела даних для заповнення;

-    вивчити порядок розкриття інформації у звітності про об'єднання підприємств;

-    засвоїти порядок складання консолідованої фінансової звітності та вимоги до її подання;

-    здійснити взаємозвірку показників форм фінансової звітності підприємства.

Узагальнений матеріал викласти у певному порядку у звіті про практику.


ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ

Контроль за правильністю ведення обліку необоротних активів

і фінансових інвестицій

Вивчити нормативно-правові документи з питань обліку необоротних активів та фінансових інвестицій.

Перевірити наявність необхідних дозволів на будівництво і реконструкцію об'єктів; правильність, складання і затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво, додержання договірної, проектно-кошторисної та розрахункової дисципліни в ході здійснення капітальних вкладень; рівень виконання планів будівельно-монтажних робіт і своєчасність введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; правильність і своєчасність оформлення виконаних будівельно-монтажних робіт актами: фактичне виконання будівельно-монтажних робіт і правильність включення витрат у собівартість об'єктів; порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Вивчити склад необоротних активів та економічну обґрунтованість їх класифікації.

Перевірити правильність віднесення активів підприємства до основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, дотримання умов, що забезпечують зберігання основних засобів та нематеріальних активів; законність та правильність операцій, пов'язаних із рухом основних засобів, нематеріальних активів та їх документальним оформленням; ефективність їх використання та збереження; правильність визначення терміну корисної експлуатації (використання) необоротних активів; правильність встановлення ліквідаційної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; достовірність відображення в бухгалтерському обліку первісної та ліквідаційної вартості необоротних активів, а також результатів їх переоцінки; правильність нарахування амортизації необоротних активів; доцільність проведення ремонту основних засобів і правильність відображення в бухгалтерському обліку понесених витрат; правильність ведення обліку операцій, пов'язаних з орендою основних засобів; законність і правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з необоротними активами.

При вивченні операцій з фінансовими інвестиціями необхідно перевірити наявність документів, що підтверджують право власності на фінансові інвестиції; правильність віднесення активів підприємства до фінансових інвестицій та відповідність термінів їх погашення; правильність розмежування в обліку довготермінових та поточних фінансових інвестицій, а також за іншими відповідними ознаками їх класифікації; відповідність синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій; правильність складання кореспонденції рахунків з обліку фінансових інвестицій.

Результати перевірки необхідно опрацювати для включення їх в акт перевірки та звіт про практику.

Контроль за правильністю ведення обліку матеріалів МШП

Вивчення і дослідження зазначених об'єктів обліку необхідно розпочати з ознайомлення із законодавчими актами та нормативними документами з питань обліку матеріалів та МШП.

Перевірити забезпечення умов збереження матеріалів (стан охорони складських приміщень та протипожежної безпеки, дотримання санітарних норм, температурних режимів, порядок складування матеріалів, забезпеченість складів ваговимірювальними приладами та технікою); законність операцій по руху матеріалів; результати проведення інвентаризації матеріалів і правильність відображення їх в обліку; правильність встановлення лімітів з відпуску матеріалів і дотримання їх виконання; правильність визначення і списання на витрати виробництва вартості витрачених матеріалів; правильність застосування норм витрачання матеріалів; правильність і своєчасність проведення переоцінки матеріалів.

Вивчити методи контролю за використанням матеріалів у виробництві.

Перевірити правильність відображення в обліку надходжень, використання, реалізації та вибуття МШП.

Матеріал необхідно опрацювати для включення його в акт перевірки і звіт про практику.

Контроль за правильністю ведення обліку праці та заробітної плати

Під час проходження практики з цієї теми необхідно перевірити:

-    правильність організації праці на підприємстві, дотримання встановлених розцінок-ставок і вкладів;

-    дотримання діючих положень про оплату праці тапреміювання працівників;

-    використання робочого часу на підприємстві;

-    наявність непродуктивних втрат робочого часу за рахунок простоїв, прогулів і з'явлення на роботу з дозволу адміністрації. Визначити питому вагу цих втрат у загальному балансі ефективності використання робочого часу та їх вплив на обсяг випуску продукції;

-    стан нормування праці на підприємстві та використання технічно обґрунтованих норм;

-    достовірність первинної документації (табелі, наряди, рапорти тощо), на підставі якої здійснюють нарахування заробітної плати;

-    своєчасність і правильність нарахування заробітної плати, розрахунків з робітниками та службовцями, бюджетом, позабюджетними фондами і страхуванню;

-    повноту та законність здійсненних утримань із заробітної плати;

-    правильність складання та оформлення розрахунково-платіжних документів;

-    реальність заборгованості робітникам і службовцям по заробітній платі.

Результати перевірки необхідно опрацювати для здійснення відповідних записів у акт звірки і звіт про практику.

Контроль за правильністю ведення обліку грошових коштів

і розрахункових операцій

Вивчити нормативно-правові документи з питань касових, розрахункових і кредитних операцій.

Ознайомитись з умовами збереження готівки та інших цінностей у касі та при їх доставці з банку.

Перевірити своєчасність і повноту оприбуткування отриманої готівки з банку та від інших осіб; правильність оформлення касових операцій первинними документами та відображення цих операцій в обліку і звітності; дотримання касової дисципліни при проведенні касових операцій; цільове використання готівки; дотримання встановленого ліміту готівки в касі, умов видачі на поточні потреби та інші цілі; стан обліку касових операцій і ведення касової книги.

Встановити частоту та ефективність проведення на підприємстві ревізії каси.

Взяти участь у проведенні ревізії каси.

Здійснити перевірку законності відкриття підприємством рахунків у банк, своєчасності одержання і обробки виписок банку по всіх відкритих рахунках, правильності оформлення банківських операцій у документах.

Перевірити правильність розрахунків з підзвітними особами (цільове використання підзвітних сум і своєчасність подання авансових звітів підзвітними особами, законність і доцільність здійснення витрат через підзвітних осіб), постачальниками та покупцями, бюджетом і позабюджетними фондами та іншими дебіторами і кредиторами.

Проаналізувати стан розрахункової дисципліни, достовірність і реальність дебіторської і кредиторської заборгованості.

Здійснити перевірку доцільності одержання, ефективності використання і своєчасності погашення кредитів банку.

Результати перевірки проаналізувати, систематизувати і підготувати для включення в акт перевірки та звіт.

Контроль за правильністю ведення обліку витрат діяльності

Ознайомитись із законодавчими актами та нормативними документами з питань обліку витрат діяльності.

Встановити правильність документального оформлення нагромадження та списання витрат діяльності.

Перевірити правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку матеріальних витрат, витрат на оплату праці та інших витрат, обґрунтованість їх списання і розподілу, відповідність записів в облікових реєстрах записам первинних документів.

Проаналізувати методику обліку витрат і визначення собівартості продукції (робіт, послуг) у допоміжних виробництвах і порядок їх включення у витрати основного виробництва.

Перевірити правильність ведення обліку незавершеного виробництва, своєчасність і якість проведення інвентаризації незавершеного виробництва.

Вивчити правильність нагромадження, розподілу та списання загальновиробничих витрат.

Здійснити перевірку правильності визначення виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до прийнятого методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

Підтвердити правильність вибору підприємством методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

Вивчити правильність відображення в обліку адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Перевірити правильність нагромадження і списання витрат фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльностей.

Підтвердити законність і правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку витрат діяльності.

Здійснити перевірку повноти, правильності та достовірності відображення інформації про витрати діяльності в звітності.

Узагальнити результати перевірки, подати пропозиції щодо усунення недоліків і підготувати матеріал для внесення до акту перевірки і звіту.

Контроль за правильністю ведення обліку забуту продукції

Вивчити законодавчі акти і нормативні документи з питань обліку збуту продукції.

Ознайомитись з порядком організації обліку випуску продукції і системою передачі готової продукції з виробництва на склад, умовами зберігання її на складі та оцінкою.

Перевірити стан обліку руху готової продукції на складі.

Проаналізувати своєчасність і якість проведення інвентаризації готової продукції на складі та відображення її результатів в обліку.

Здійснити перевірку виконання договірних зобов'язань за термінами та обсягами збуту продукції, своєчасності й правильності розрахунків з покупцями.

Перевірити правильність визначення собівартості реалізованої продукції, ведення обліку витрат на збут продукції і податків на реалізовану продукцію.

Результати перевірки необхідно опрацювати і узагальнити для включення до акту перевірки і звіту.

Контроль за правильністю ведення

обліку доходів і фінансових результатів

Ознайомитись із законодавчими актами та нормативними документами з обліку доходів і фінансових результатів.

Встановити правильність визначення та оцінки доходу від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Перевірити правильність списання собівартості реалізованої продукції і витрат звітного періоду на фінансові результати.

Підтвердити достовірність і правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів і фінансових результатів.

Проаналізувати правильність визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Матеріал проаналізувати і підготувати для включення в акт перевірки і зніт про практику.

Контроль за правильністю ведення обліку власного капіталу

та забезпечення зобов'язань

Ознайомитись з установчими документами (установчою угодою, статутом) та іншими документами підприємства щодо його діяльності. Перевірити відповідність змісту установчих документів діючим законодавчий актам, правильність формування і ведення обліку статутного і капіталу.

Встановити правильність ведення обліку інших видів власного капіталу (додаткового, резервного, неоплаченого і вилученого), обліку нерозподіленого прибутку (непокритих збитків); обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Здійснити перевірку наявності затверджених кошторисів і дотримання законності використання коштів цільового фінансування і надходжень.

Перевірити достовірність відображення показників щодо власного капіталу та забезпечення зобов'язань у звітності.

За результатами перевірки підготувати матеріал для включення в акт перевірки і звіт про практику.

Контроль за правильністю нарахування

та сплати податків і платежів

Вивчити законодавчі акти та нормативні документи з питань оподаткування.

Перевірити правильність формування доходів і втрат, обчислення величини та сплати податку на прибуток, заповнення і своєчасність здачі в Державну податкову інспекцію розрахунку авансових платежів з податку на прибуток та Декларації з податку на прибуток підприємства.

Здійснити перевірку правильності нарахування і своєчасність перерахування до бюджету сум податку на додану вартість, а також правильність відшкодування ПДВ з бюджету.

Перевірити повноту та своєчасність перерахування до бюджету акцизного податку.

Встановити правильність, повноту і своєчасність перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб.

Здійснити перевірку правильності нарахування і своєчасності сплати ресурсних податків та платежів до бюджету.

Перевірити правильність нарахування і своєчасність перерахування місцевих податків та податку.

Встановити правильність проведення розрахунків по страхуванню.

Матеріал проаналізувати і підготувати для включення в акт перевірки та звіт про практику.

Контроль зі правильністю складання фінансової звітності

Під час проходження практики з цієї теми необхідно:

-    перевірити достовірність і відповідність показників звітності даним Головної книги та реєстрів обліку;

-    встановити відповідність складання фінансової звітності затвердженим положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;

-    простежити за своєчасністю здачі фінансової звітності до відповідних органів;

-    перевірити правильність розкриття інформації у звітності про об'єднання підприємств;

-    перевірити правильність складня консолідованої фінансової звітності підприємства;

-    звірити показники форм фінансової звітності підприємства;

-    оцінити вплив подій, що відбулися після дати складання звітності, та порядок їх відображення у звітності.

Матеріал необхідно узагальнити для включення в акт перевірки і звіт про практику.

 

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

З ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Звіт про проходження практики з фінансового аналізу необхідно побудувати за нижчеподаним планом.

1. Попередня оцінка фінансового стану підприємства.

2. Аналіз активів підприємства.

3. Аналіз джерел фінансування підприємства.

4. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

5. Аналіз ділової активності підприємства.

6. Аналіз рентабельності підприємства.

7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

 

 

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ В АУДИТОРСЬКИХ ФІРМАХ

 

Таблиця 5

Календарний план-графік проходження практики в аудиторських фірмах

 

№ п/п

Назва розділів і тем

Кількість робочих днів по плану

1

2

3

 

Загальне ознайомлення з організацією роботи аудиторської фірми

 

 

Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку на підприємстві

 

 

Ознайомлення з підприємством

 

 

Облік матеріалів та малоцінних швидкозношуваній предметів (МШІІ)

 

 

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

 

 

Облік праці та заробітної плати

 

 

Облік грошових коштів і розрахункових операцій

 

 

Облік витрат діяльності

 

 

Облік збутової діяльності

 

 

Облік доходів і фінансових результатів

 

 

Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язані

 

 

Фінансова звітність підприємства

 

 

Тематика проходження практики з аудиту

 

 

Планування аудиту

 

 

Правові основи функціонування підприємства

 

 

Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства

 

 

Загальний огляд фінансової звітності

 

 

Аудит необоротних акти він і фінансових інвестицій

 

 

Аудит матеріалів та МШП

 

 

Аудит праці та її оплати

 

 

Аудит грошових коштів і розрахункових операцій

 

 

Аудит витрат діяльності

 

 

Аудит збуту продукції

 

 

Аудит доходів і фінансових результатів

Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань

 

 

Тематика проходження практики з фінансового аналізу

 

 

Попередня оцінка фінансового стану підприємства

 

 

Аналіз активів підприємства

 

 

Аналіз джерел фінансування підприємства

 

 

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

 

 

Аналіз ділової активності підприємства

 

 

Аналіз рентабельності підприємства

 

 

Аналіз фінансових результатів підприємства

 

 

Оформлення та захист звіту про практику

 

 

РАЗОМ:

 

 

ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ

АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Під час проходження практики з даної теми необхідно:

- ознайомитись із законодавчими актами та нормативними документами з питань аудиту;

- вивчити установчі документи, структуру аудиторської фірми права та обов'язки і відповідальність аудиторів та аудиторської фірми;

- визначити коло господарюючих суб'єктів, яким надає послуги аудиторська фірма;

- вивчити питанню планування роботи аудиторської фірми, методичного керівництва і контролю за наданням аудиторських послуг;

- ознайомитись з порядком узагальнення результатів аудиторських перевірок і надання послуг;

- оцінити рівень автоматизованої обробки інформації в аудиторській фірмі під час проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Матеріал опрацювати і підготувати для включення у звіт про практику.

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з підприємством необхідно розпочати з вивчення організації виробництва на підприємстві, характером випущеної продукції та технологією її виготовлення, структурою облікового апарату та організацією обліку.

Керівництво підприємства має організувати екскурсію в цехи основного і допоміжного виробництва, ознайомити з технологією і структурою підприємства, пояснити функції структурних підрозділів.

Студент повинен вивчити структуру апарату бухгалтерії та засвоїти функції її окремих підрозділів (груп, секторів, відділів), а також план-графік документообігу і вміти провести контроль за його виконанням.

На основі зібраних даних необхідно скласти схеми організації управління підприємством, послідовності технологічного процесу виробництва, охарактеризувати обліковий апарат, організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, форму рахівництва, що застосовують, і методи обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції.

Ознайомитись з використанням на підприємстві комп'ютерів: вивчити питання організації роботи; основи проектування комп'ютерного обліку, структуру комп'ютерів, функції відповідальних осіб за використання комп'ютерів.

Необхідно знати склад комп'ютерів, їх експлуатаційні характеристики, стан, і перспективи впровадження комп'ютерної обробки облікової інформації на підприємстві.

Якщо тут впроваджений комп’ютерний облік, слід ознайомитись із принципами його організації, вивчити основи побудови та функції комп'ютерного обліку. '

Принципи комп'ютерної обробки облікової інформації детально розглядають студенти в процесі вивчення роботи окремих функціональних підрозділів бухгалтерії.

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

Під час проходження практики з обліку необоротних активів і фінансових інвестицій особливу увагу слід звернути на такі питання: склад необоротних активів, організація обліку надходження і вибуття необоротних активів; аналітичний і синтетичний облік необоротних активів; порядок нарахування амортизації (зносу) необоротних активів; облік оренди необоротних активів; облік витрат на поліпшення основних засобів; облік фінансових інвестицій; інвентаризація необоротних активів і відображення її результатів в обліку; порядок обліку необоротних активів і фінансових інвестицій в умовах комп'ютерної обробки даних.

У процесі вивчення і практичного виконання завдань із теми необхідно підібрати відповідні первинні документи, облікові реєстри, заповнити їх і описати в звіті.

Скласти таблицю, в ній відобразити проводки з обліку необоротних активів і фінансових інвестицій.

Облік матеріалів та малоцінних швидкозношуваній предметів

Головні питання організації навчального процесу: вивчити порядок організації заготівлі та придбання матеріалів, ознайомитись з порядком розробки номенклатури-цінника на матеріали, методикою визначення первісної вартості матеріалів. порядком нормування матеріальних втрат на виробництво; вивчити організацію складського господарства; порядок розміщення матеріалів на складах; забезпечення складів ваговимірювальними приладами і тарою, функції матеріально відповідальних осіб, організацію складського обліку матеріалів (документальне оформлення надходження і витрачання матеріалів, побудова картотеки, ведення кількісного обліку матеріалів на складі, контроль за записами); скласти супроводжувальні документи, які передають у бухгалтерію; брати участь у проведенні інвентаризації матеріалів, скласти порівняльні відомості, відобразити результати інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку; вивчити порядок обліку матеріалів у бухгалтерії; брати участь в обробці рахунків-фактур постачальників, що надходять у бухгалтерію, контролювати об’єктивне оприбуткування матеріалів, ведення відомості № 33 за розрахунками з постачальниками і підрядниками, вивчення порядку обліку розрахунків за претензіями; виконати роботи з перевірки і таксування прибуткових і видаткових документів, що надходять зі складу, складати нагромаджувальні й групувальні відомості з надходження і витрачання матеріалів, книги залишків матеріалів, вивчити порядок складання відомості руху матеріалів, визначити процент транспортно-заготівельних витрат.

Ознайомитись з порядком обліку інструментів на центральному інструментальному складі (ЦІС), документальним оформленням надходження і вибуття інструментів, оперативним обліком видачі й списання інструментів, системою обліку видачі інструментів робітникам; вивчити порядок обліку руху малоцінних і швидкозношуваних предметів; ознайомитись з порядком документального оформлення руху тари, обліком реалізації надлишкових і непотрібних матеріалів; скласти схеми документообігу за основними операціями надходження і витрачання матеріалів, скласти таблицю з кореспонденцією рахунків з обліку руху матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів; вивчити порядок використання комп'ютерної техніки під час обліку матеріалів, основні форми зведених даних і машинограми, періодичність їх складання, призначення і використання.

Описати техніку обліку всіх операцій матеріального обліку, подати всі необхідні документи і реєстри, заповнити їх. У зведених документах заповнити 5 – 8 позицій та обов'язково вказати на взаємозв'язок підсумкових даних.

Облік праці та заробітної плати

У цій темі необхідно звернути увагу на такі питання: у відділі кадрів вивчити організацію обліку праці, робочого часу та виробітку особового складу робітників підприємства.

Ознайомитись з порядком визначення норм виробітку і самостійно зробити розрахунки; вивчити порядок визначення і використання розцінок, систему контролю за їх правильним використанням; у розрахунковому відділі бухгалтерії взяти участь у групуванні обліку виробітку робітників; оформити доплатні документи на відхилення від нормативної заробітної плати (доплатні листки, листки про простої, відомість на понадурочні роботи тощо); вивчити документацію, зробити розрахунки утримань із заробітної плати, самостійно вести особові рахунки і скласти розрахункову  відомість, засвоїти спосіб визначення середнього заробітку, зробити розрахунок оплати за час відпусток і непрацездатності, за нічні години правці, простої, брак, матерям-годувальницям, підліткам, виконання державних і громадських обов'язків; скласти платіжну відомість, засвоїти порядок обліку депонованої зарплати; скласти схему записів на синтетичних рахунках із нарахування, утримань і виплати зарплати на основі зведених реєстрів бухгалтерського обліку. Ознайомитись зі системою бухгалтерського контролю за використанням фонду оплати праці та способами виявленні приписок, скласти схему документообігу та облікових записів із заробітної плати і розрахунків з персоналом; вивчити питання використання комп’ютерної техніки в обліку праці її заробітної плати.

Ознайомитись з технологічним процесом обробки документів з обліку праці й заробітної плати на базі комп’ютерів.

Облік грошових коштів і розрахункових операцій

Під час проходження практики з обліку грошових коштів і розрахункових операцій необхідно:

­   оформити касові документи з надходження і витрачання наявних грошей, вести касову книгу (скласти звіт касира), оформити виплату заробітної плата із каси, здійснити ревізію каси: і відобразити в обліку її результати;

­   скласти журнал № 1 і відомість № 1.1;

­   оформити документи за операціями, які здійснюють через банк (отримання грошей, здавання виручки і депонованої заробітної плати);

­   спрацювати виписки банку;

­   скласти журнал № 1, відомість № 1.2 і 1.3;

­   скласти журнал № 3 та відомості № 3.1; 3.2; 33; 3 4; 3.5; 3.6;

­   ознайомитись з порядком видачі грошей у підзвіт;

­   прийняти, перевірити й опрацювати авансові звіти;

­   скласти відомість № 3.2.

Облік цінник паперів.

Облік кредитів банку.

Облік витрат діяльності

Під час проходження практики необхідно:

­   ознайомитись із законодавчими актами та нормативними документами з питань планування, обліку і визначення собівартості продукції;

­   вивчити порядок обліку та включання в собівартість продукції матеріальних витрат сировини і матеріалів, палива, запасних частин, МШП;

­   скласти відомість розподілу заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування, резерву на оплату відпусток;

­   засвоїти методику обліку та розподілу амортизаційних відрахувань необоротних активів;

­   вивчити питання організації обліку загальновиробничих витрат; обліку витрат на підготовку та освоєння виробництва, обліку браку, порядок визначення втрат від браку і включення їх у собівартість продукції;

­   ознайомитись з порядком обліку втрат від простоїв і включення їх у собівартість продукції;

­   вивчити порядок обліку та визначення собівартості продукції й послуг у допоміжному виробництві, включень їх у витрати основного виробництва;

­   вивчити методику обліку та оцінку незавершеного виробництва; організацію зведеного обліку витрат на виробництво;

­   вказати, який метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості використовують на підприємстві і дати пропозиції щодо його вдосконалення;

­   засвоїти методику обліку витрат звітного періоду (адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат), інших витрат звичайної діяльності та надзвичайних витрат;

­   скласти журнал обліку витрат № 5 або 5 А.

На підприємствах з автоматизованим процесом виробництва необхідно вивчити узагальнення витрат на поточних лініях і конвеєрах, визначення собівартості продукції; порядок обліку виробітку продукції за останньою операцією.

В умовах використання на підприємстві нормативного методу обліку витрат на виробництво вивчити організую нормативного господарства, порядок складання нормальних документів (карт, калькуляцій), організацію обліку змін норм і відхилень від норм, порядок складання відомостей витрат на виробництво продукції при нормативному методі.

Вказати, який варіант зведеного обліку витрат на виробництво використовують на підприємстві, як відбувається міжцехове переміщення напівфабрикатів.

При використанні комп'ютерів для обліку витрат на виробництво необхідно вказати, які отримують машинограми, додати їх копії до звіту.

Вивчити організацію оперативного обліку і аналізу собівартості продукції. За відсутності такого обліку та аналізу вказати на можливість його застосування.

Узагальнити результати вивчення всіх вказаних питань і в систематизованому вигляді подати їх у звіті про практику.

Облік збутової діяльності

Під час проходження практики необхідно звернути особливу увагу на такі питання:

­    ознайомитись з організацією оперативного обліку випуску продукції та її здаванням на склад;

­   організація обліку на складах готової продукції;

­   у бухгалтерії ознайомитись з порядком організації обліку випуску продукції, її оцінкою і визначенням собівартості;

­   вивчити склад покупців готової продукції, систему відвантаження і її відпускання, контроль за залишками продукції на складі, виконання договорів поставки;

­   виконати такі роботи, як прийом документів зі складу, виписка рахунків-фактур, здійснення записів у відомість № 5.1, визначення вартості продукції за обліковими цінами та собівартості реалізованої продукції і сум відхилень: скласти схему кореспонденції рахунків з обліку збуту продукції;

­   ознайомитись зі системою оперативного контролю за виконанням плану реалізації й своєчасною оплатою рахунків, з організацією обліку витрат на збут продукції;

­   засвоїти методику складання розрахунку платежів у бюджет;

­   визначити рентабельність окремих видів продукції: взяти участь в інвентаризації готової продукції і відобразити в обліку її результати;

­   ознайомитись з організацією претензійної роботи;

­   вивчити питання про застосування комп’ютерної техніки в обліку готової продукції, дати характеристику основних машинограм.

Узагальнений матеріал податну визначеному порядку в звіті про практику.

Облік доходів і фінансових результатів

У процесі вивчення даної теми необхідно:

­   вивчити порядок визнання та оцінки доходу;

­   засвоїти облік доходів від звичайної операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства;

­   описати порядок списання витрат звітного періоду на фінансові результати;

­   вивчити механізм визначання фінансових результатів діяльності підприємства;

­   скласти журнал № 6 «Облік доходів і результаті з діяльності».

 

Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Під час проходження практики необхідно виконати таку роботу:

­    ознайомитись з обліком статутного капіталу і його змінами;

­   вивчити облік інших видів власного капіталу (додаткового і резервного, неоплаченого та вилученого) капіталу;

­   засвоїти порядок обліку нерозподіленого прибутку (непокритих збитків);

­   вивчити облік забезпечення майбутніх витрат і платежів;

­   ознайомитись з обліком цільового фінансування і цільових надходжень;

­   скласти відомості № 7.1; 7.2; 7,3 і журнал № 7.

Фінансова звітність підприємства

Вивчення звітності потребує від практиканта детального ознайомлення з поточною, періодичною і річною звітністю, організацією робіт і складання звітності й функцій відділів підприємства з її підготовки і складання. Студент повинен:

- вивчити організацію складання звітності;

- ознайомитись з технікою складання форм звітності;

- обов'язково вказати джерела даних для заповнення форм звітності, методику їх складання;

- вивчити порядок розкриття інформації у звітності про об'єднання підприємств;

- засвоїти порядок складання консолідованої фінансової звітності та вимоги до її подання;

- здійснити взаємозвірку показників форм фінансової звітності підприємства.

 

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З АУДИТУ

Планування аудиту

Невід'ємною складовою частиною процесу аудиту є планування, що дає можливість забезпечити високий рівень проведення перевірок на підприємстві. На даному етапі проходження практики необхідно скласти загальний план очікуваного обсягу робіт і термінів проведення аудиту з обов'язковим зазначенням таких моментів: одержання інформації про облікову політику і структуру системи внутрішнього контролю; визначення очікуваного рівня довіри до внутрішнього контролю, часу проведення і обсягу виконуваних процедур і координацію їх виконання. На основі отриманої інформації про облікову систему клієнта, політику та процедури внутрішнього контролю необхідно зрозуміти і критично оцінити:

- форму бухгалтерського обліку на підприємстві і її відповідність організаційним та іншим особливостям підприємства;

- організацію документообігу, правильність і своєчасність складання бухгалтерських документів, наявність графіків документообігу;

- рівень наукової організації праці працівників бухгалтерського обліку (розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії, кооперація праці; наявність посадових інструкцій; нормування праці працівників бухгалтерії: раціональна організація робочого місця бухгалтера; рівень автоматизації бухгалтерського обліку тощо);

- наявність плану інвентаризації майна підприємства, своєчасність і повнота проведення інвентаризації, правильність визначення її результатів;

- порядок ведення Головної книги і реєстрів бухгалтерського обліку, відповідність даних синтетичного та аналітичного обліку;

- метод обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції та його відповідність вимогам управління процесами формування собівартості;

­   своєчасність і якість складання звітності;

- стиль і методи роботи керівників підприємства;

- кадрову політику щодо ведення, підвищення кваліфікації співробітників підприємства;

­   розподіл прав і обов'язків між працівниками підприємства.

Оцінку системи внутрішнього контролю здійснити за допомогою одного з методів: опису, анкетування і блок-схем.

Після цього слід скласти аудиторську програму, в якій необхідно передбачити ті процедури, що забезпечили б виконання загального плану аудиту.

Правові основи функціонування підприємства

Під час проходження практики з цієї теми необхідно встановити наявність установчих документів (установчої угоди між засновниками та статутом), а також відповідність їх змісту чинним законодавством. Слід перевірити, чи відображені в установчих документах розмір, склад і структура статутного капіталу, порядок оцінки вкладів; у статутний капітал і механізм його формування. Перевірити наявність дозволів на здійснення окремих видів діяльності.

Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства

Загальний огляд фінансової звітності

У процесі проходження практики з цієї теми необхідно:

- встановити тотожність показників звітності даним Головної книги та реєстрів бухгалтерського обліку;

- здійснити перевірку відповідності складання фінансової звітності затвердженим положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;

- перевірити своєчасність подання фінансової звітності до відповідних органів;

- здійснити перевірку порівнюваності показників форм фінансової звітності підприємства;

- оцінити можливість подальшого функціонування підприємства.

Результати перевірки слід обробити та узагальнити для включення в аудиторський висновок і звіт.

Аудит необоротних активів і фінансових інвестицій

Під час проходження практики з даної теми студент-практикант повинен оцінити систему внутрішнього контролю і після цього встановити:

- наявність власних та орендованих необоротних активів, достовірність їх оцінки;

- відповідність аналітичного та синтетичного обліку основних засобів чинному законодавству;

­   правильність відображення в обліку та звітності результатів:

 • · переоцінки необоротних активів;
 • · надходжень;
 • · реалізації;
 • · ліквідації та іншого вибуття;
 • · ремонту основних засобів:
 • · інвентаризації;

- правильність і своєчасність нарахування зносу (амортизації) основних засобів;

- відповідність обліку зносу (амортизації) чинному законодавству;

- рівень автоматизації обліку основних засобів (вплив комп'ютерної обробки даних на процес обліку основних засобів);

- склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки;

- правильність відображення в обліку надходжень, зносу (амортизації) нематеріальних активів, реалізації та іншого вибуття;

- відповідність обліку фінансових інвестицій чинному законодавству.

За результатами аудиту необоротних активів і фінансових інвестицій підготувати матеріал для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

Аудит матеріалів та МШП

При здійсненні аудиту матеріалів і МШП необхідно звернути увагу на такі питання:

- оцінити систему внутрішнього контролю;

- порядок заготівлі та придбання матеріалів;

- наявність договорів з постачальниками на придбання матеріалів;

- умови зберігання матеріалів;

- порядок класифікації матеріалів;

- методи оцінки матеріалів і забезпечення незмінності визначених методів протягом звітного періоду;

- правильність відображення в обліку та звітності результатів надходжень, списання матеріалів на виробництво, реалізації та інвентаризації;

­   правильність відображення в обліку надходжень, використання, реалізації та вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів;

­   рівень автоматизації обліку матеріалів і МШП.

Матеріал слід опрацювати для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

Аудит праці та її оплати

При проходженні практики необхідно вивчити:

- систему внутрішнього контролю;

- дотримання положень чинного законодавства про працю;

- правильність документального оформлення трудових відносин;

- порядок ведення обліку робочого часу;

- правильність застосування систем і форм оплати праці;

- рівень нормування праці, планування та фактичного використання трудових ресурсів;

- правильність нарахування заробітної плати та розрахунків з робітниками і службовцями, бюджетом і по страхуванню:

- відповідність даних аналітичного обліку розрахунків з робітниками і службовцями даним синтетичних рахунків Головної книги;

рівень автоматизації обліку праці та заробітної плати на підприємстві.

Результати аудиту праці та її оплати опрацювати для включення в аудиторський висновок і звіт.

Аудит грошових коштів і розрахункових операцій

Перед початком практики з цієї теми студент повинен ознайомитися з нормативними документами щодо ведення касових, розрахункових і кредитних операцій.

Перевіряючи грошові кошти, розрахункові та кредитні операції необхідно оцінити систему внутрішнього контролю, а також встановити:

-    відповідність даних бухгалтерських реєстрів даним Головної книги;

-    порядок зберігання грошових коштів і цінних паперів у касі, своєчасне та повне їх оприбуткування, використання за призначенням;

-    частоту проведення на підприємстві раптових перевірок каси;

-    наявність розходжень з даними касової книги під час останніх перевірок каси;

-    ефективність проведення ревізій каси;

-    наявність банківських рахунків, і їх призначення;

-    частоту одержання підприємством виписок банку;

-    законність і реальність здійснюваних банківських операцій, правильність оформлення документів і відображення їх в обліку;

-    внутрішній контроль за здійсненням розрахункових операцій;

-    стан розрахункової дисципліни, достовірність і реальність дебіторської та кредиторської заборгованості;

-    правильність розрахунків із підзвітними особами, постачальниками, покупцями та з різними дебіторами і кредиторами;

-    наявність заборгованості, за якою минув термін позовної давності;

-    правильність розрахунків із засновниками та учасниками;

-    відповідність чинному законодавству розрахунків з бюджетом і по страхуванню;

-    правильність розрахунків по зовнішньоекономічній діяльності та їх стан;

-    наявність своєчасно непогашеної заборгованості за кредитами банків;

-    відповідність обліку кредитних операцій чинному законодавству.

Матеріал необхідно опрацювати для включення з аудиторський висновок і звіт про практику.

Аудит витрат діяльності

У цій темі слід звернути увагу на такі питання:

-    здійснити оцінку системи внутрішнього контролю;

-    перевірити правильність ведення обліку витрат діяльності відповідно до законодавчих актів і нормативних документів;

-    здійснити перевірку правильності документального оформлення витрат діяльності;

-    встановити правильність формування витрат виробництва за їх елементами та статтями в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності;

-    перевірити дотримання норм витрачання сировини та матеріалів і виходу готової продукції;

-    проаналізувати методику обліку витрат і визначення собівартості продукції (робіт і послуг) у допоміжних виробництвах, включення їх до витрат основного виробництва;

-    вивчити порядок обліку незавершеного виробництва, своєчасність і якість проведення інвентаризації незавершеного виробництва;

-    здійснити перевірку. правильності розподілу витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом;

-    проаналізувати порядок обліку загальновиробничих витрат;

-    перевірити правильність визначення виробничої собівартості продукці:'(робіт, послуг) відповідно до прийнятого методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

-    вивчити правильність відображення в обліку адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат;

-    здійснити перевірку правильності ведення обліку витрат фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльностей;

-    підтвердити законність і правильність кореспонденції рахунків з обліку витрат діяльності.

За результатами аудиту витрат діяльності слід опрацювати матеріал для включення в аудиторський висновок і звіт.

Аудит збуту продукції

Під час аудиту збуту продукції необхідно:

-    оцінити систему внутрішнього контролю;

-    перевірити порядок обліку випуску продукції та механізм передачі з виробництва на склад;

-    ознайомитись з умовами зберігання готової продукції на складах;

-    здійснити перевірку порядку обліку готової продукції на складах і в бухгалтерії;

-    встановити правильність оцінки готової продукції;

-    проаналізувати своєчасність і якість проведення інвентаризації готової продукції на складі та відображення її результатів в обліку;

-    перевірити наявність договорів на збут продукції та рівень їх виконання;

-    здійснити перевірку своєчасності та правильності розрахунків із покупцями за відвантажену продукцію;

-    проаналізувати правильність визначення собівартості реалізованої продукції та ведення обліку витрат на збут продукції;

-    перевірити правильність визначення сум податку на додану вартість та акцизного збору, що підлягають сплаті до бюджету.

Матеріал необхідно опрацювати для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

Аудит доходів і фінансових результатів

Під час проходження практики з даної теми необхідно:

-    вивчити законодавчі акти і нормативні документи з питань обкута та аудиту доходів і фінансових результатів;

-    оцінити систему внутрішнього контролю;

-    перевірити правильність обчислення і відображення в обліку та фінансовій звітності доходу від звичайної операційної, інвестиційної фінансової діяльності;

-    здійснити перевірку правильності списання собівартості реалізованої продукції та витрат звітного періоду на фінансові результати;

-    підтвердити правильність кореспонденції рахунків з обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства;

-    проаналізувати правильність визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Матеріал проаналізувати і підготувати для включення в аудиторський висновок і звіт.

Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Під час проходження практики з цієї теми необхідно перевірити:

-    відповідність з місту установчих документів (установчої угоди, статуту) діючим законодавчим актам;

-    склад і структуру статутного капіталу;

-    правильність формування статутного капіталу,

-    відповідність фактичних внесків засновників умовам установчих документів;:

-    правильність ведення обліку внесків до статутного капіталу;

-    порядок ведення обліку інших видів власного (додаткового, резервного, неоплаченого і вилученого) капіталу;

-    порядок розподілу прибутку, правильність відображення в обліку нерозподіленого прибутку та його використання;

-    достовірність відображення показників щодо власного капіталу і забезпечення зобов'язань у фінансовій звітності та законність і правильність їх формування і цілеспрямованого використання.

Результати аудиту власного капіталу і забезпеченні зобов'язань узагальнити для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З

ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Під час проходження практики з фінансового аналіз необхідно:

-    коротко висвітлити значення фінансового аналізу в аудиторській діяльності;

-    визначити систему фінансових показників;

-    здійснити попередню оцінку фінансового стану підприємства;

-    провести аналіз активів, джерел фінансування, фінансової стійкості та платоспроможності, фінансової активності, рентабельності й фінансових результатів діяльності підприємства.

 

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 

Таблиця 5

Календарний план-графік проходження практики

на промисловому підприємстві

 

№ п/п

Назва розділів і тем

Кількість робочих днів по плану

1

2

3

 

Ознайомлення з підприємством

 

 

Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку на підприємстві

 

 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

 

 

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

 

 

Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)

 

 

Облік праці та заробітної плати

 

 

Облік грошових коштів і розрахункових операцій

 

 

Облік грошових коштів і розрахункових операцій

 

 

Облік витрат діяльності

 

 

Облік збуту продукції

 

 

Облік доходів і фінансових результатів

 

 

Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань

 

 

Облік розрахунків за податками та платежами

 

 

Фінансова звітність підприємства

 

 

Тематика проходження практики з аудиту

 

 

Планування аудиту

 

 

Правові основи функціонування підприємства

 

 

Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства

 

 

Загальний огляд фінансової звітності

 

 

Аудит необоротних акти він і фінансових інвестицій

 

 

Аудит матеріалів та МШП

 

 

Аудит праці та її оплати

 

 

Аудит грошових коштів і розрахункових операцій

 

 

Аудит витрат діяльності

 

 

Аудит збуту продукції

 

 

Аудит доходів і фінансових результатів

 

 

Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань

 

 

Тематика проходження практики з фінансового аналізу

 

 

Попередня оцінка фінансового стану підприємства

 

 

Аналіз активів підприємства

 

 

Аналіз джерел фінансування підприємства

 

 

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

 

 

Аналіз ділової активності підприємства

 

 

РАЗОМ

 

 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ

Ознайомлення з підприємством слід розпочати з вивчення структури промислового підприємства, технології виготовлення продукції (паралельний процес – випуск продукції здійснюють поєднанням окремих частин і деталей у результаті паралельного їх виготовлення, послідовний процес – випуск продукції здійснюють у результаті послідовної обробки «сирого» матеріалу, що проходить через кілька обробок) і роботи економічних служб.

Керівництво підприємства може організувати екскурсію в цехи основного і допоміжного виробництва, познайомити з технологічним процесом і структурою підприємництва, пояснити функції структурних підрозділів

На основі зібраних даних необхідно скласти і описати в звіті схеми організації управління підприємством і послідовності технологічного процесу.

Матеріал необхідно опрацювати для включення в звіт.

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Вивчити і описати у звіті:

-    структуру апарату бухгалтерії, функції її окремих підрозділів (груп, секторів, відділів), а також права і обов'язки облікових працівників;

-    форму обліку, що застосовують на підприємстві;

-    організацію документообігу, правильність і своєчасність складання бухгалтерських документів, наявність графікові документообігу;

-    метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

-    рівень і перспективи комп'ютерної обробки даних (за обліковими роботами, що виконують за допомогою комп'ютерів, описати порядок і принципи побудови класифікаторів облікових номенклатур, систему їх кодування, будову нормативно-довідкової інформації, показати загальну схему обробки облікової інформації з використанням комп'ютерів).

Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

Під час проходження практики необоротних активів і фінансових інвестицій необхідно звернути увагу на такі питання:

-    склад та оцінка необоротних активів;

-    документальне оформлення руху необоротних активів;

-    порядок нарахування амортизації (зносу) необоротних активів;

-    облік оренди необоротних активів;

-    облік витрат на поліпшення основних засобів;

-    облік фінансових інвестицій;

-    інвентаризація необоротних активів і відображення її результатів в обліку;

-    особливості обліку необоротних активів і фінансових інвестицій в умовах комп'ютерної обробки даних.

У процесі вивчення цієї теми необхідно підібрати відповідні первинні документи, облікові реєстри, заповнити їх і описати у звіті.

Скласти таблицю і подати в ній кореспонденцію рахунків з обліку необоротних активів і фінансових інвестицій.

Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів

Під час проходження практики з цієї теми необхідно вивчити і описати у звіті:

-    порядок організації матеріально-технічного постачання (умов поставки матеріалів на підприємство);

-    облік виконання договорів із постачальниками матеріалів;

-    методику розробки номенклатури-цінника і оцінки матеріалів;

-    організацію складського господарства (порядок розміщення матеріалів на складах; забезпечення складів ваговимірювальними приладами і тарою; функції матеріально відповідальних осіб);

-    складський облік матеріалів (документальне надходження витрачання матеріалів; побудова картотеки; ведення кількісного обліку матеріалів на складі; контроль за записами в картках складського обліку матеріалів, порядок виписки супроводжувальних документів передачі первинних документів зі складу в бухгалтерію);

-    порядок проведення інвентаризації матеріалів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку;

-    облік матеріалів у бухгалтерії (заповнити відомість № 3.3 «Відомість аналітичного обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками»; особливості обліку розрахунків за претензіями; виконати роботи з перевірки і таксування прибуткових і видаткових документів, що надходять зі складу; скласти нагромаджувальні відомості з надходження і витрачання матеріалів та книги залишків матеріали, а також відомість № 5.1 «Відомість аналітичного обліку запасів»; визначити відсоток транспортно-заготівельних витрат);

-    порядок нормування витрат матеріалів на виробництво продукції;

-    методику списання витрачених матеріалів на витрати виробництва за фактичною собівартістю;

-    облік МШП на складі, в експлуатації і в бухгалтерії;

-    облік реалізації надлишкових і непотрібних матеріалів:

-    кореспонденцію рахунків з обліку руху матеріалів і МШП;

-    особливості обліку матеріалів та МШП з використанням комп'ютерів.

Матеріал слід; опрацювати і подати в певному порядку в звіті з практики. До звіту слід додати копії документів: реєстрів описаних у ньому.

Облік праці та заробітної плати

Під час вивчення даної тема необхідно виконати таку роботу: ознайомитись з порядком прийняття працівників на роботу, обліком особового складу, обліком робочого часу та виробітку робітників:

-    скласти табель відпрацьованого часу, засвоїти методи реєстрації робочого часу в табелі (відпрацьований і невідпрацьований час), вивчити документацію, що підтверджує відпрацьований час, понад урочний час, нічні години праці, пільговий час для підлітків, виконання державних і суспільних зобов'язань, час непрацездатності, відпусток тощо);

-    описати порядок визначення норм виробітку та розцінок, систему контролю за їх дотриманням;

-    користуючись табелем, рапортами, нарядами та інтими первинними документами, нарахувати заробітну плату робітникам, які працюють за погодинною та відрядною формами оплати праці, інженерно-технічному персоналу, іншим категоріям працівників;

-    засвоїти порядок обчислення середньої заробітної плати та зробити розрахунок оплати за час відпусток і непрацездатності, за нічні години праці, простої, брак, матерям-годувальницям, підліткам, виконання державних і громадських обов'язків;

-    здійснити розрахунки утримань із заробітної плати працівників підприємства (ПДФО), збору на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування, профспілкових внесків, за виконавчими листами та ін.);

-    скласти розрахункову та платіжну відомості;

-    засвоїти порядок обліку депонованої заробітної плати;

-    вивчити порядок здійснення нарахувань на заробітну плату та облік розрахунків з позабюджетними соціальними фондами;

-    скласти кореспонденцію рахунків із нарахування, утримання і виплати заробітної плати на основі зведених реєстрів бухгалтерського обліку;

-    описати особливості обліку праці та заробітної плати при використанні комп'ютерної техніки.

До звіту слід додати копії первинних документів і облікових реєстрів з обліку праці та заробітної плати.

Облік грошових коштів і розрахункових операцій

-    ознайомитися з нормативно-правовими документами на даній ділянці обліку;

-    описати стан збереження готівки в касі підприємства;

-    описати порядок заповнення прибуткових та видаткових касових документів, ведення касової книги (скласти звіт касира);

-    здійснити перевірку дотримання ліміту залишку готівки в касі;

-    перелічити рахунки, відкриті підприємством в банках;

-    вивчити форми розрахунків підприємства зі своїми клієнтами;

-    оформити документи за операціями, які здійснюють через банк;

-    заповнити журнал № 1 і відомості №  1.1; 1.2 і 1.3;

-    засвоїти порядок розрахунків з підзвітними особами, скласти відомість № 3.2;

-    вивчити порядок розрахунків із бюджетом, різними дебіторами і кредиторами, облік претензій, облік вексельних операцій, скласти журнал № 3 та відомості № 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6;

-    здійснити облік цінних паперів;

-     ознайомитися з порядком обліку кредитів банку;

-    скласти схеми кореспонденції рахунків з обліку грошових коштів і розрахункових операцій.

Облік витрат діяльності

Під час проходження практики з цієї теми необхідно:

-    ознайомитись із нормативно-правовими документами на даній ділянці обліку;

-    вивчити систему документального оформлення та порядок включення виробничих витрат (матеріальних витрат, витрат на оплату праці та інших) у собівартість виготовленої продукції;

-    засвоїти порядок обліку та розподілу загальновиробничих витрат;

-    охарактеризувати метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, що використовують на підприємстві, та внести пропозиції щодо його вдосконалення (в умовах використання на підприємстві нормативного методу обліку витрат на виробництво вивчити організацію нормативного господарства, порядок складання нормативних карт (калькуляцій), організацію обліку змін норм і відхилень від норм, порядок складання відомостей витрат на виробництво продукції при нормативному методі);

-    вивчити порядок обліку і визначення собівартості продукції й послуг у допоміжному виробництві, включення їх у витрати основного виробництва;

-    описати методику обліку й оцінки незавершеного виробництва, організацію зведеного обліку витрат на виробництво;

-    вивчити особливості обліку витрат звітного періоду (адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат), інших витрат звичайної діяльності та надзвичайних витрат;

-    скласти журнал обліку витрат № 5 або 5А.

Матеріал підготувати і в систематизованому подати його у звіті про практику.

Облік збуту продукції

При проходженні практики необхідно:

-    ознайомитись з обліком випуску готової продукції та здаванням її на склад, організацією складського обліку продукції, а також її оцінкою;

-    вивчити порядок відпуску продукції покупцям, умови виконання договорів поставки, скласти відомість № 5.1 «Відомість аналітичного обліку запасів» щодо обліку готової продукції та відомість № 3.1 «Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками»;

-    ознайомитись з організацією претензійної роботи;

-    взяти участь в інвентаризації готової продукції і відобразити в обліку її результати;

-    засвоїти порядок застосування облікових цін, визначення собівартості реалізованої продукції і сум відхилень;

-    охарактеризувати процес обліку витрат на збут продукції і податків на реалізовану продукцію;

-    скласти схему кореспонденції рахунків з обліку випуску та збуту продукції;

-    вивчити питання використання комп'ютерної техніки в обліку випуску та збуту готової продукції.

Узагальнені результати вивчення всіх питань подати у звіті про практику.

Облік доходів і фінансових результатів

З цієї теми необхідно вивчити і описати у звіті порядок:

-    визнання та оцінки доходу;

-    обліку доходів від звичайної операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства;

-    списання доходів звітного періоду на фінансові результати;

-    визначення фінансових результаті в діяльності підприємства;

-    відображення доходів і фінансових результатів у журналі № 6 «Облік доходів і результатів діяльності».

Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Об'єктами вивчення цієї теми є:

-    статутний капітал, порядок утворення та облік його змін;

-    облік інших видів власного капіталу (додаткового, резервного, неоплаченого і вилученого) капіталу;

-    облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків);

-    облік забезпечення майбутніх витрат і платежів;

-    облік цільового фінансування та цільових надходжень;

-    порядок ведення реєстрів з обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань, зокрема відомостей № 7.1; 7.2; 7.3 і журналу № 7.

. Матеріал узагальнити і подати у певному порядку в звіті про практику.

Облік розрахунків за податками та платежами

З цієї теми студент повинен освоїти такі питання:

-    ознайомитись із законодавчими актами і нормативними документами з питань обліку податків і платежів (зборів);

-    вивчити особливості формування доходів і витрат, порядок обчислення величини податку на прибуток, скласти розрахунок авансових платежів з податку на прибуток та заповнити Декларацію з податку на прибуток підприємства;

-    засвоїти порядок обліку операцій та заповнення і подання податкової декларації з податку на додану вартість;

-    особливості обліку та розрахунку акцизного податку (скласти перелік підакцизних товарів і ставок акцизного податку і вивчити механізм визначення оподаткованого обороту та суми акцизного збору; засвоїти порядок і терміни сплати і складання розрахунку по акцизному податку;

- облік податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

-    облік інших загальнодержавних податків і платежів (зборів);

-    облік місцевих податків та зборів;

-    облік розрахунків по страхуванню.

Результати вивчення всіх вказаних питань узагальнити і в систематизованому вигляді подати їх у звіті про практику.

Фінансова звітність підприємства

Під час вивчення даної теми необхідно:

-    ознайомитись із нормативно-правовими документами з питань складання фінансової звітності підприємства;

-    вивчити порядок закриття в кінці звітного періоду реєстрів бухгалтерського обліку та описати взаємозв'язок між ними;

-    на основі реєстрів бухгалтерського обліку заповнити Головну книгу за звітний період;

-    самостійно скласти баланс за звітний період, пов'язати його з Головною книгою і обліковими реєстрами, описати джерела і техніку його складання;

-    скласти Баланс та Звіт про фінансові результати та вказати джерела даних, що використовують для його складання;

-    описати методику і техніку складання звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток та обов'язково вказати джерела даних для їх заповнення;

-    вивчити порядок розкриття інформації у звітності про об'єднання підприємств;

-    засвоїти порядок складання консолідованої фінансової звітності та вимоги до її подання;

-    здійснити взаємо звірку показників форм фінансової звітності підприємства.

Узагальнений матеріал викласти у певному порядку у звіті про практику.

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З АУДИТУ

Планування аудиту

Невід'ємною складовою частиною процесу аудиту є планування, що дає можливість забезпечити високий рівень проведення перевірок на підприємстві. На даному етапі проходження практики необхідно скласти загальний план очікуваного обсягу робіт і термінів проведення аудиту з обов'язковим зазначенням таких моментів: одержання інформації про облікову політику і структуру системи внутрішнього контролю; визначення очікуваного рівня довіри до внутрішнього контролю, часу проведення і обсягу виконуваних процедур і координацію їх виконання. На основі отриманої інформації про облікову систему клієнта, політику та процедури внутрішнього контролю необхідно зрозуміти і критично оцінити:

- форму бухгалтерського обліку на підприємстві і її відповідність організаційним та іншим особливостям підприємства;

- організацію документообігу, правильність і своєчасність складання бухгалтерських документів, наявність графіків документообігу;

- рівень наукової організації праці працівників бухгалтерського обліку (розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії, кооперація праці; наявність посадових інструкцій; нормування праці працівників бухгалтерії: раціональна організація робочого місця бухгалтера; рівень автоматизації бухгалтерського обліку тощо);

- наявність плану інвентаризації майна підприємства, своєчасність і повнота проведення інвентаризації, правильність визначення її результатів;

- порядок ведення Головної книги і реєстрів бухгалтерського обліку, відповідність даних синтетичного та аналітичного обліку;

- метод обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції та його відповідність вимогам управління процесами формування собівартості;

­   своєчасність і якість складання звітності;

- стиль і методи роботи керівників підприємства;

- кадрову політику щодо ведення, підвищення кваліфікації співробітників підприємства;

­   розподіл прав і обов'язків між працівниками підприємства.

Оцінку системи внутрішнього контролю здійснити за допомогою одного з методів: опису, анкетування і блок-схем.

Після цього слід скласти аудиторську програму, в якій необхідно передбачити ті процедури, що забезпечили б виконання загального плану аудиту.

Правові основи функціонування підприємства

Під час проходження практики з цієї теми необхідно встановити наявність установчих документів (установчої угоди між засновниками та статутом), а також відповідність їх змісту чинним законодавством. Слід перевірити, чи відображені в установчих документах розмір, склад і структура статутного капіталу, порядок оцінки вкладів; у статутний капітал і механізм його формування. Перевірити наявність дозволів на здійснення окремих видів діяльності.

Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства

Загальний огляд фінансової звітності

У процесі проходження практики з цієї теми необхідно:

- встановити тотожність показників звітності даним Головної книги та реєстрів бухгалтерського обліку;

- здійснити перевірку відповідності складання фінансової звітності затвердженим положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;

- перевірити своєчасність подання фінансової звітності до відповідних органів;

- здійснити перевірку порівнюваності показників форм фінансової звітності підприємства;

- оцінити можливість подальшого функціонування підприємства.

Результати перевірки слід обробити та узагальнити для включення в аудиторський висновок і звіт.

Аудит необоротних активів і фінансових інвестицій

Під час проходження практики з даної теми студент-практикант повинен оцінити систему внутрішнього контролю і після цього встановити:

- наявність власних та орендованих необоротних активів, достовірність їх оцінки;

- відповідність аналітичного та синтетичного обліку основних засобів чинному законодавству;

­   правильність відображення в обліку та звітності результатів:

 • · переоцінки необоротних активів;
 • · надходжень;
 • · реалізації;
 • · ліквідації та іншого вибуття;
 • · ремонту основних засобів:
 • · інвентаризації;

- правильність і своєчасність нарахування зносу (амортизації) основних засобів;

- відповідність обліку зносу (амортизації) чинному законодавству;

- рівень автоматизації обліку основних засобів (вплив комп'ютерної обробки даних на процес обліку основних засобів);

- склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки;

- правильність відображення в обліку надходжень, зносу (амортизації) нематеріальних активів, реалізації та іншого вибуття;

- відповідність обліку фінансових інвестицій чинному законодавству.

За результатами аудиту необоротних активів і фінансових інвестицій підготувати матеріал для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

Аудит матеріалів та МШП

При здійсненні аудиту матеріалів і МШП необхідно звернути увагу на такі питання:

- оцінити систему внутрішнього контролю;

- порядок заготівлі та придбання матеріалів;

- наявність договорів з постачальниками на придбання матеріалів;

- умови зберігання матеріалів;

- порядок класифікації матеріалів;

- методи оцінки матеріалів і забезпечення незмінності визначених методів протягом звітного періоду;

- правильність відображення в обліку та звітності результатів надходжень, списання матеріалів на виробництво, реалізації та інвентаризації;

­   правильність відображення в обліку надходжень, використання, реалізації та вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів;

­   рівень автоматизації обліку матеріалів і МШП.

Матеріал слід опрацювати для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

Аудит праці та її оплати

При проходженні практики необхідно вивчити:

систему внутрішнього контролю;

дотримання положень чинного законодавства про працю;

- правильність документального оформлення трудових відносин;

- порядок ведення обліку робочого часу;

- правильність застосування систем і форм оплати праці;

- рівень нормування праці, планування та фактичного використання трудових ресурсів;

- правильність нарахування заробітної плати та розрахунків з робітниками і службовцями, бюджетом і по страхуванню:

- відповідність даних аналітичного обліку розрахунків з робітниками і службовцями даним синтетичних рахунків Головної книги;

рівень автоматизації обліку праці та заробітної плати на підприємстві.

Результати аудиту праці та її оплати опрацювати для включення в аудиторський висновок і звіт.

Аудит грошових коштів і розрахункових операцій

Перед початком практики з цієї теми студент повинен ознайомитися з нормативними документами щодо ведення касових, розрахункових і кредитних операцій.

Перевіряючи грошові кошти, розрахункові та кредитні операції необхідно оцінити систему внутрішнього контролю, а також встановити:

-    відповідність даних бухгалтерських реєстрів даним Головної книги;

-    порядок зберігання грошових коштів і цінних паперів у касі, своєчасне та повне їх оприбуткування, використання за призначенням;

-    частоту проведення на підприємстві раптових перевірок каси;

-    наявність розходжень з даними касової книги під час останніх перевірок каси;

-    ефективність проведення ревізій каси;

-    наявність банківських рахунків, і їх призначення;

-    частоту одержання підприємством виписок банку;

-    законність і реальність здійснюваних банківських операцій, правильність оформлення документів і відображення їх в обліку;

-    внутрішній контроль за здійсненням розрахункових операцій;

-    стан розрахункової дисципліни, достовірність і реальність дебіторської та кредиторської заборгованості;

-    правильність розрахунків із підзвітними особами, постачальниками, покупцями та з різними дебіторами і кредиторами;

-    наявність заборгованості, за якою минув термін позовної давності;

-    правильність розрахунків із засновниками та учасниками;

-    відповідність чинному законодавству розрахунків з бюджетом і по страхуванню;

-    правильність розрахунків по зовнішньоекономічній діяльності та їх стан;

-    наявність своєчасно непогашеної заборгованості за кредитами банків;

-    відповідність обліку кредитних операцій чинному законодавству.

Матеріал необхідно опрацювати для включення з аудиторський висновок і звіт про практику.

Аудит витрат діяльності

У цій темі слід звернути увагу на такі питання:

-    здійснити оцінку системи внутрішнього контролю;

-    перевірити правильність ведення обліку витрат діяльності відповідно до законодавчих актів і нормативних документів;

-    здійснити перевірку правильності документального оформлення витрат діяльності;

-    встановити правильність формування витрат виробництва за їх елементами та статтями в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності;

-    перевірити дотримання норм витрачання сировини та матеріалів і виходу готової продукції;

-    проаналізувати методику обліку витрат і визначення собівартості продукції (робіт і послуг) у допоміжних виробництвах, включення їх до витрат основного виробництва;

-    вивчити порядок обліку незавершеного виробництва, своєчасність і якість проведення інвентаризації незавершеного виробництва;

-    здійснити перевірку правильності розподілу витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом;

-    проаналізувати порядок обліку загальновиробничих витрат;

-    перевірити правильність визначення виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до прийнятого методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

-    вивчити правильність відображення в обліку адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат;

-    здійснити перевірку правильності ведення обліку витрат фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльностей;

-    підтвердити законність і правильність кореспонденції рахунків з обліку витрат діяльності.

За результатами аудиту витрат діяльності слід опрацювати матеріал для включення в аудиторський висновок і звіт.

Аудит збуту продукції

Під час аудиту збуту продукції необхідно:

-    оцінити систему внутрішнього контролю;

-    перевірити порядок обліку випуску продукції та механізм передачі з виробництва на склад;

-    ознайомитись з умовами зберігання готової продукції на складах;

-    здійснити перевірку порядку обліку готової продукції на складах і в бухгалтерії;

-    встановити правильність оцінки готової продукції;

-    проаналізувати своєчасність і якість проведення інвентаризації готової продукції на складі та відображення її результатів в обліку;

-    перевірити наявність договорів на збут продукції та рівень їх виконання;

-    здійснити перевірку своєчасності та правильності розрахунків із покупцями за відвантажену продукцію;

-    проаналізувати правильність визначення собівартості реалізованої продукції та ведення обліку витрат на збут продукції;

-    перевірити правильність визначення сум податку на додану вартість та акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету.

Матеріал необхідно опрацювати для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

Аудит доходів і фінансових результатів

Під час проходження практики з даної теми необхідно:

-    вивчити законодавчі акти і нормативні документи з питань обкута та аудиту доходів і фінансових результатів;

-    оцінити систему внутрішнього контролю;

-    перевірити правильність обчислення і відображення в обліку та фінансовій звітності доходу від звичайної операційної, інвестиційної фінансової діяльності;

-    здійснити перевірку правильності списання собівартості реалізованої продукції та витрат звітного періоду на фінансові результати;

-    підтвердити правильність кореспонденції рахунків з обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства;

-    проаналізувати правильність визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Матеріал проаналізувати і підготувати для включення в аудиторський висновок і звіт.

Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Під час проходження практики з цієї теми необхідно перевірити:

-    відповідність з місту установчих документів (установчої угоди, статуту) діючим законодавчим актам;

-    склад і структуру статутного капіталу;

-    правильність формування статутного капіталу,

-    відповідність фактичних внесків засновників умовам установчих документів;

-    правильність ведення обліку внесків до статутного капіталу;

-    порядок ведення обліку інших видів власного (додаткового, резервного, неоплаченого і вилученого) капіталу;

-    порядок розподілу прибутку, правильність відображення в обліку нерозподіленого прибутку та його використання;

-    достовірність відображення показників щодо власного капіталу і забезпечення зобов'язань у фінансовій звітності та законність і правильність їх формування і цілеспрямованого використання.

Результати аудиту власного капіталу і забезпеченні зобов'язань узагальнити для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

З ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Звіт про проходження практики з фінансового аналізу необхідно побудувати за нижчеподаним планом.

 1. Попередня оцінка фінансового стану підприємства.
 2. Аналіз активів підприємства.
 3. Аналіз джерел фінансування підприємства.
 4. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
 5. Аналіз ділової активності підприємства.
 6. Аналіз рентабельності підприємства.
 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

 

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Календарний план-графік проходження практики в банківських установах

 

№ п/п

Назва розділів і тем

Кількість робочих днів по плану

1

2

3

1

Ознайомлення з організацією роботи банку

 

2

Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку в банку

 

2.1

Загальне ознайомлення з банківською установою

 

2.2

Відкриття поточних і депозитних рахунків суб'єктам господарської діяльності

 

2.3

Оформлення та облік готівкових і безготівкових операцій за рахунками СГД

 

2.4

Облік операцій з поточними, депозитними і картковими рахунками фізичних осіб

 

2.5

Організація касової роботи. Порядок здійснення операцій у прихідних, видаткових і вечірніх касах, касах перерахунку

 

2.6

Організація міжбанківських розрахунків

 

2.7

Кредитування юридичних та фізичних осіб. Формування ресурсів банку для видачі кредитів

 

2.8

Операції банків із власними цінними паперами. Формування статутного капіталу акціонерного банку за рахунок емісії акцій

 

2.9

Операції з готівковою інвалютою. Організація роботи обмінних пунктів

 

2.10

Облік основних і оборотних засобів банку

 

2.11

Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами

 

2.12

Облік результатів діяльності банків

 

2.13

Фінансова звітність банку

 

3

Тематика проходження  практики з контролю за правильністю ведення обліку в банку

 

3.1

Контроль за правильністю ведення обліку поточних і депозитних рахунків суб'єктам господарської діяльності

 

3.2

Контроль за правильністю ведення обліку готівкових і безготівкових операцій за рахунками СГД

 

1

2

3

3.3

Контроль за правильністю ведення обліку операцій з поточними, депозитними і картковими рахунками фізичних осіб

 

3.4

Контроль за правильністю ведення обліку касової роботи

 

3.5

Контроль за правильністю організації міжбанківських розрахунків

 

3.6

Контроль за правильністю ведення обліку кредитування юридичних та фізичних осіб

 

3.7

Контроль за правильністю веденні обліку операцій банків із власними цінними паперами

 

3.8

Контроль за правильністю ведення обліку основних і оборотних засобів банку

 

3.9

Контроль  за  правильністю розрахунків з дебіторами і кредиторами

 

3.10

Контроль за правильністю ведення обліку результатів діяльності банків

 

3.11

Контроль за правильністю складання звітності банку

 

4

Тематика проходження практики з фінансового аналізу

 

4.1

Попередня оцінка фінансового стану банку

 

4.2

Аналіз активів банку

 

4.3

Аналіз джерел фінансування банку

 

4.4

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності банку

 

4.5

Аналіз ліквідності банку

 

4.6

Аналіз ділової активності банку

 

4.7

Аналіз рентабельності банку

 

4.8

Аналіз фінансових результатів банку

 

5

Оформлення та захист звіту про практику

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ

У процесі проходження практики студенти складають звіт про практику. Звіт повинен мати такі частини: текстову, документальну та список використаної літератури. Основними нормативними документами, що регламентують звіт, є програма та календарний план. Текстова частина звіту складається з вступу, основної частини та висновків.

У вступі обґрунтовують мету, завдання переддипломної виробничої практики і її практичне значення.

Основну частину тексту звіту потрібно поділити на розділи і теми із виділенням окремих питань. У цій частині студент дає коротку характеристику поставленого питання і описує виконану ним роботу (пов'язуючи текстову частину з документами, що додають до звіту в додатках (документальна частина)). Висвітлюючи питання, передбачені програмою проходження практики, але котрих на підприємстві не застосовують, студент повинен теоретично описати порядок їх здійснення. Текстова частина має бути стислою без зайвих описових фраз загального характеру.

Переписувати у звіті матеріали, висвітлені в законодавчих актах, нормативних документах, підручниках і лекціях без посилань на них не дозволяється!

У висновках студент обґрунтовує свої пропозиції щодо удосконалення облікової та економічної роботи на підприємстві.

Загальний обсяг текстової частини звіту не має перебільшувати 70 – 80 сторінок рукописного тексту.

Документальна частина включає копії первинних документів, облікових реєстрів, бухгалтерської звітності, згрупованих відповідно до тем. У документальній частині звіту (в додатках) не дозволяється наводити первинні документи та реєстри без заповнених реквізитів.

Текстова і документальна частина звіту мають бути взаємопов’язані. Посилаючись на документ, студент у дужках поряд з назвою документа пише: див. додаток.

Звіт потрібно написати від руки чітким почерком на одній стороні білого паперу формату А – 4. Розмір полів:

-    ліве – 20 мм.;

-    верхнє – 20 мм.;

-    нижнє – 20 мм.;

-    праве – 20 мм.

Кожен розділ теми потрібно назвати і написати прописними буквами. В кінці назви розділу та теми крапку не ставиться. Номер кожного розділу і теми ставити безпосередньо перед назвою відповідно до програми практики. Новий розділ потрібно писати з нової сторінки незважаючи на кількість тексту на попередній сторінці. Назви розділів і параграфів у змісті й тексті мають бути однаковими.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою звіту  є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини звіту, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна писати:

“1. ВСТУП” або “Розділ 3. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка пишуть заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Зміст подають на початку звіту. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

Висновки є завершальною частиною звіту. Вони містять стислий виклад актуальності зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, а також пропозицій автора. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати уявлення про ступінь досягнення автором звіту поставленої мети і завдань. Обсяг висновків – 3 – 5 с.

Після рецензування звіту про практику відбувається його захист. Захищають звіти на кафедрі відповідно до встановленого графіка. Для цього створюють комісію. Під час захисту перевіряють повноту та рівень засвоєння студентом програми практики.

Оцінку результатів переддипломної виробничої практики ставлять у відомості диференційовано.

Студент, який не виконав програми переддипломної виробничої практики і отримав негативну характеристику або незадовільну оцінку при захисті звіту, повинен повторно пройти практику в період, визначений ректором вузу. В окремих випадках студента можуть, відрахувати з вузу.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література

 1. Атамас П. Й. Управлінський облік. Навчальний посібник. / П. Й. Атамас. – Д.-К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.
 2. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз : теорія та практика : навч. посіб. / О.Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328 с.
 3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : Підручник / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська – Житомир : ПП “Рута”, 2010. – 392 с.
 4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник. / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірейцев та ін. – Житомир : ПП “Рута”, 2010. – 756 с.
 5. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців [Текст] : Навч. посіб. / За заг. ред. Ю. А. Кузьмінського. – К. : КНЕУ 2007. – 648 с.
 6. Бухгалтерський облік та оподаткування [Текст] : Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2009. – 1112 с.
 7. Бухгалтерський облік: [навч. Посіб. Для студентів вищих навчальних закладів] / [За ред. М. Д. Корінька]. – Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. – 459 с.
 8. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]: підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; за заг. ред. [із передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доповн. і переробл. – Житомир: Рута, 2009. – 912 с.
 9. Герасимчук П.К. Державний фінансовий контроль:ревізія та аудит / П. К. Герасимчук. – К. : АВТ, 2004. – 424 с.
 10. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посіб. / Т.В. Гладких. – К. : ЦНЛ, 2007. – 480 с.
 11. Голов С. Ф. Фінансовий облік [Текст] : Підручник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, І. Ю. Кравченко, Г. А. Ямборко. – К.: Лібра, 2005 – 976 с.
 12. Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник. / С.Ф. Голов. – К. : Лібра, 2008. – 704 с.
 13. Гончарук Я.А. Аудит : Навч. посіб. / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – К. : Знання, 2007. – 443 с.
 14. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 15. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз : навчальний посібник. / Б.Є. Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с.
 16. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. – К. : АВТ, 2004. – 424 с.
 17. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит: Інтегр. навч.-атест. комплекс. – К. : АВТ, 2004. – 424 с.
 18. Державний фінансовий контроль:ревізія та аудит / П.К. Герасимчук. – К. : АВТ, 2004. – 424 с.
 19. Дєєва Н.М. Аудит : навч.-метод. посіб. / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 184 с.
 20. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посібник / Л.В. Дікань. – К. : ЦУЛ, 2004. – 245 с.
 21. Добровський В. М. Управлінський облік : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова; за ред. В. М. Добровського. – К.: КНЕУ, 2003. –  235 с.
 22. Добровський В.М. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні : навчальний посібник. / В.М. Добровський. – К. : А.С.К., 2009. – 976 с.
 23. Добровський В.М. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні : навчальний посібник. / В.М. Добровський. – К. : А.С.К., 2009. – 976 с.
 24. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики [Текст]: підручник / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2009. – 422 с.
 25. Закон України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 26. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 27. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 № 851-IV [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 28. Закон України “Про основні засади здійсненнядержавногофінансового контролю в Україні” № від 26.01.1993 № 2939-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-12
 29. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків від 11.08.94 р. № 69 [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 30. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291  [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.rada.gov.ua
 31. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз : теорія і практика: Підручник / Г.І. Кіндрацька. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 428 с.
 32. Коблянська О.І. Фінансовий облік : Навч. пос. / О.І. Коблянська. – К. : Знання, 2007. – 471 с.
 33. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Микитюк Н. Я. та ін. Фінансовий облік. Підручник. – К.: “Хай-тек Прес”, 2011. – 544 с.
 34. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/49/3605.html.
 35. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3:тє видання. Навч. пос. / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.
 36. Лень В.С. Фінансовий облік : навчальний облік / В.С. Лень. – К. : ВЦ “Академія”, 2011. – 608 с.
 37. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп.  – Київ: Вид-во “Центр учбової літератури”, 2009. – 670 с.
 38. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник./ О. В. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2004. – 254 с.
 39. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник / О.В. Лишиленко. – К. : Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2010. − 528 с.
 40. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [Текст] ; затв. наказом М-ва промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373. – Київ : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2007. – 305 с.
 41. Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств [Текст] / Н. М. Григор, О. В. Крехівський, Н. Л. Ніколаєнко [та ін.] : [Держ. ін.-т комплексних техніко-економічних досліджень М-ва промислової політики України]. – К, 2008. – 407 с.
 42. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua
 43. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua
 44. Нападовська Л.В. Управлінський облік [Текст] : підруч. для вузів  / Л.В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац. та допов.– К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.– 648 с.
 45. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 46. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Консолідована фінансова звітність” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 47. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік [Текст] : Навчальний посібник. / Г.В. Нашкерська.  – К.: Кондор, 2005. – 503с.
 48. Огійчук М.Ф. Аудит : організація і методика : навчальний посібник. / М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584 с. 
 49. Олійничук В.П. Фінансовий облік : [навчально-методичний посібник] / В.М. Олійничук, Д.І. Шеленко, В.М. Якубів. – Івано-Франківськ : “Тіповіт”, 2011. – 441 с.
 50. Павлюк В.В. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. / Павлюк В.В., Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. – К.: Центр навчальної літератури., 2006. – 195 с.
 51. Партин Г.О. Управлінський облік : підручник / [Г.О. Партин ... [та ін.]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 279 с.
 52. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 53. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку “Податкові різниці”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 57. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 “Нематеріальні активи”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 58. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 59. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов’язання” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 60. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 “Фінансові інвестиції”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 61. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 13 “Фінансові інструменти”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
 62. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 “Оренда”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 63. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 “Дохід”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 64. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 65. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 “Податок на прибуток” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 66. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 18 “Будівельні контракти” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 67. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 19 “Об’єднання підприємств” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 68. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 20 “Консолідована фінансова звітність”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 69. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 21 “Вплив змін валютних курсів”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 70. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 22 “Вплив інфляції”  [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 71. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01
 72. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 24 “Прибуток на акцію”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 73. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 74. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26 “Виплати працівникам” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 75. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 76. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 28 “Зменшення корисності активів” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 77. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 29 “Фінансова звітність за сегментами”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 78. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 30 “Біологічні активи”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 79. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 31 “Фінансові активи” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 80. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 32 “Інвестиційна нерухомість” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 81. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 82. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 34 “Платіж на основі акцій” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 83. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України № 88 від 24. 05. 1995 р.. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 84. Порядок подання фінансової звітності від 28.02.2000 р. № 419, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
 85. Пушкар М.С. Фінансовий облік : Підручник / М.С. Пушкар. − Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 628 с.
 86. Радецька Л. П. Управлінський облік [Текст]: навчальний посібник. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – К. : Академія, 2007. – 352 с.
 87. Рядська В.В. Облік, аналіз та аудит : навчальний посібник. – К. : Кондор, 2008. – 618 с. 
 88. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. / Г.В. Савицька. – К. : Кондор, 2007. – 274 с.
 89. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / В. В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
 90. Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – К. : КНЕУ, 2008. – 411 с.
 91. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. / А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк. – Ів.-Франківськ : ЦУЛ, 2007. – 528 с.
 92. Стрєльніков Р.М.Контроль і ревізія. Практикум [Текст]: навч. посіб. / Р.М. Стрєльніков, Т.В. Свірідова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 336 с.
 93. Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К. : Знання, 2012. – 647 с.
 94. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 5-те вид. допов. і перероб. – К. : Алерта, 2013. –  982 с.
 95. Труш В.Є. Управлінський облік. / В. Є. Труш. – К. : Академія, 2007. – 316 с.
 96. Усач Б.Ф. Аудит : навч. посіб. / Б.Ф. Усач. – К. : Знання, 2007. – 231 с.
 97. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник. / Б.Ф. Усач. – К. : Знання, 2007. – 263 с.
 98. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський, В.І. Воськало, В.С. Мохняк – Львів : Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 440 с.
 99. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік та оподаткування : навчальний посібник / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів : Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с.
 100. Чебанова Н.В. Фінансовій облік : Підручник / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. – К .: Видавничий центр “Академія”, 2007. – 702 с.
 101. Череп А.В. Економічний аналіз : навчальний посібник / А.В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 160 с.
 102. Чернелевський Л.М. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: Навч. посіб. / Л. М. Чернелевський. – К. : Пектораль, 2005. – 364 с.
 103. Черниш С.С. Економічний аналіз : навч. посіб. / С.С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312 с.
 104. 106.       Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: Знання, 2004. 447 с.

40.            Ловінська Л. Г. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посіб. / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Л. О. Галат. – К. : КНЕУ, 2005. – 329 с.

45.            Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 “Про Примітки до річної фінансової звітності” [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/l

 

Додаткова література

 1. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика [Текст] / А. Апчерч; Пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 952 с.
 2. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / В.С. Білоусько, М.І. Беленкова. – К. : Алерта, 2010. – 402 с.
 3. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю й аудиту. / М.Т. Білуха. Підручник. – К.: Вища школа, 2001. – 364 с.
 4. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку : Підручник. / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська. – Житомир : ПП “Рута”, 2008. – 528 с.
 5. Вахрушина М. А.Бухгалтерский управленческий учет : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М. А. Вахрушина. – 8(е изд., испр. – М. : Издательство «Омега-Л», 2010. – 570 с.
 6. Войнаренко М.П. Управлінський облік : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. Хмельницький національний університет, 2013. – 363 с.
 7. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності : підручник / Н.О. Гура. –К. : ЦУЛ, 2010. – 392 с.
 8. Давидова Г.М. Облікова політика : навчальний посібник / Г.М. Давидова. – К. : Знання, 2010. – 479 с.
 9. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет [Текст] : Учебн. пособие для вузов / К. Друри; пер. с англ. под ред. Н. Д. Эриашвили; предисловие проф. П. С. Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998.– 783 с.
 10. Засадна Х.О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1с: Бухгалтерія 7.7 : навч. посіб. / Х.О. Засадна, Р.К. Шурпенкова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 237 с.
 11. Ивашкевич В. Б. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учеб. для вузов / В.Б. Ивашкевич. – М. : Экономиста, 2004. – 638 с.
 12. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посіб. / С.В. Івахненков. – К. : Знання, 2008. – 343 с. 
 13. 13.            Козаченко Г.В.Управління затратами підприємства / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов, Г. А. Макухін. – Монографія. – Київ: Лібра, 2007. – 320 с
 14. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. Монографія. – Тернопіль: Астон, 2005. –288 с
 15. Пилипів Н.І. Облік і контроль затрат на газотранспортних підприємствах [Текст] : Монографія / Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – 364 с.
 16. Реслер М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності : монографія / М.В. Реслер. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 208 с.
 17. Романів Є.М. Державний фінансовий контроль та аудит. Навчально-методичний посібник / Є.М. Романів – К.: ТОВ “НІОС”, 2003. – 304 с.
 18. Романів Є.М. Контроль і ревізія. Навчальнийпосібник. / Є.М. Романів, Р.Л. Хом‛як та ін. – Львів: Інтелект – Захід, 2002. – 320 с.
 19. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. / А.М. Стельмащук, П.С. Смоленюк. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 528 с.
 20. Сучасний стан та перспективи розвитку системи обліку, аналізу та аудиту в Україні. Монографія. – Сімферополь : “Доля”, 2010. – 232 с.
 21. Управленческий учет: учеб. пособие / под. ред. проф. Я. В. Соколова. – Москва: Магистр, 2010. – 428 с.
 22. Фаріон І.Д. Організація обліку, контролю й аналізу : Навчальний посібник / І.Д. Фаріон, І.В. Перевозова – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 487 с.
 23. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учел управленческий аспект: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова.- М.: Финансы и статистика, 1995.- 416 с: ил. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).
 24. Шило В.П. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії : навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна. – К. : Кондор, 2011. – 172 с.