Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік і аудит ХНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО

проведення науково-дослідної частини науково-дослідної практики магістрів

факультету «Облік і аудит»

кафедри економічного аналізу

 Харківського національного економічного університету

 

 

 

 

 

Затверджено:

на засіданні кафедри економічного аналізу

 

 

« __25__ »  серпня   2011 р.

(Протокол № __1__ )

 

 

 

Укладач: Преображенська О.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2011

 

 

 

Погоджено:

 

Завідуюча кафедри

економічного аналізу

                                                     ____________ д.е.н., професор Отенко І.П.

 «_____» _____________ 200__ р.

Декан

факультету «Облік і аудит»

                                              _____________ к.е.н., доцент Азаренков Г.Ф.

«_____» _____________ 200__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Вступ. Ошибка! Закладка не определена.

2. Мета і завдання науково-дослідної практики. 1

3. Бази практики. 2

4. Порядок організації та керівництво науково-дослідної практикою.. 2

5. Зміст практики. 4

6. Форми і методи контролю.. 4

7. Підведення підсумків практики. 5

8. Структура та оформлення звіту з науково-дослідної практики. 6

Додаток 1. 8

Індивідуальний графік проходження науково-дослідної практики. 8

Додаток 2. 10

Зразок титульної сторінки звіту. 10

Додаток 3. 11

Рекомендації щодо структури текстової частини звіту відповідального за науково-дослідну практику від кафедри. 11

Додаток 4. 14

Формат електронного звіту відповідального за науково-дослідну практику від кафедри про проходження практики (виконується в MS Excel) 14

Додаток 5. 15

Критерії оцінювання результатів практики. 15

Додаток 6. 18

Вимоги до оформлення бібліографії 18

Додаток 7. Ошибка! Закладка не определена.

Вимоги до структури, змісту та оформлення відзиву на автореферат дисертації за обраним напрямом магістерської роботи. Ошибка! Закладка не определена.

Додаток 8. 31

Вимоги до структури, змісту та оформлення рецензії на наукову статтю, опубліковану в межах тематики обраного напряму магістерської роботи. 31

Додаток 9. 33

Вимоги до структури, змісту та оформлення наукових статей і доповідей за результатами досліджень магістра. 33

Додаток 10. 38

Загальні вимоги до формулювання предмету, об’єкту, мети та завдань та плану кваліфікаційної роботи магістра. 38

Додаток 11. 45

План-звіт проходження практики. 45

 

 

Вступ

Науково-дослідна практика магістрів базується на основних концептуальних засадах проведення науково-дослідної практики студентів факультету «Облік і аудит» Харківського національного економічного університету та є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи.

У даних Методичних рекомендаціях розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків науково-дослідної практики студентів факультету «Облік і аудит» Харківського національного економічного університету.

Головний зміст науково-дослідної практики полягає у залученні студентів-магістрантів до самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою проведення науково-дослідної роботи в академічних та спеціалізованих інститутах, практикою підприємництва, питаннями реалізації теоретичних та наукових розробок в сфері їх професійної діяльності.

Проходження студентами науково-дослідної практики орієнтується на отримання основних результатів науково-дослідної роботи.

Предметом науково-дослідної практики є поглиблення навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду студентів, дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним теоретичним напрямком дослідження, визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи.

 

2. Мета і завдання науково-дослідної практики

 

Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань в сфері економічних відносин, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Студенти під час проходження практики мають вирішити наступні завдання:

 • вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблеми дослідження щодо майбутньої магістерської роботи;
 • визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі;
 • ознайомлення із структурою, науковою проблематикою та результатами наукової роботи академічних і галузевих інститутів та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень;
 • визначення структури та основних завдань магістерського дослідження;
 • оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних;
 • апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо).

Науково-дослідна практика повинна відповідати напряму наукових досліджень студента магістратури. Під час такої практики надається можливість використати нові методи та отримати необхідні результати досліджень, що їх проводить студент при написанні магістерської роботи.

На певний час студент змінює роль: від студента-слухача до науковця-дослідника, що надає змогу самому оцінити складність науково-дослідної роботи.

 

3. Бази практики

 

Основним базовим об’єктом науково-дослідної практики є кафедра економічного аналызу. Науково-дослідна практика може проводиться також за додаткової потреби на базі науково-дослідних закладів, відповідних профільних кафедр вищих навчальних закладів, наукових та аналітичних підрозділів підприємств, установ, організацій, відомств, бібліотек тощо, які проводять науково-дослідні роботи чи здійснюють розробки та мають наукові здобутки у сфері наукової проблематики студентів.

Для проходження науково-дослідної практики кафедра економічного аналізу залучає студентів безпосередньо у проведення науково-дослідної роботи, підготовки наукових звітів, розробки наукової тематики кафедри.

 

4. Порядок організації та керівництво науково-дослідної практикою

 

Науково-дослідна практика для студентів магістратури проводиться згідно з навчальним планом кафери економічного аналізу для студентів денної форм навчання. Потягом проходження науково-дослідної практики та виконання основних завдань програми практики, кожен студент повинен отримати конкретні наукові результати з обраної наукової проблеми, що будуть відображені у формулюванні теми випускної кваліфікаційної роботи магістра.

Програма науково-дослідної практики студентів магістратури складається з наступних частин:

 • формування індивідуального графіку проходження науково-дослідної практики  та ознайомлення студента з вітчизняними та іноземними науковими та іншими джерелами літератури з метою формування студентом бібліографічного списку літератури за обраним напрямом дослідження (зразок оформлення наведений у додатках). За цей період студенти зобов’язані здійснити огляд нормативної документації та друкованої літератури, зібрати та обробити практичний та інформаційний матеріал, здійснити підбір та обробку статистичних даних з обраного напряму магістерської роботи,
 • підготовка рецензії на наукову статтю з обраної проблеми досліджень, а також на основі опрацювання нормативної бази та виявлених недоліків їх практичного застосування готують рекомендації до відповідних органів влади і управління з метою підвищення ефективності вирішення назрілих проблем;
 • підготовка тез для виступу на науковій конференції за обраним напрямом. У цей же період студенти готують оглядову наукову статтю за обраним напрямом досліджень з дотриманням вимог ВАКУ. (Друк статті – бажаний).
 • виконання індивідуального завдання, завершення роботи над формуванням теми магістерської роботи, оформлення звіту про проходження науково-дослідної практики і захищають його (при розрахунку - 4 години на роботу одного студента ).

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечуються кафедрою. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням на факультеті здійснює керівник практик кафедри економічного аналізу.

Для безпосереднього керівництва практикою кожного студента кафедра призначає наукового керівника з числа викладачів тільки з науковим ступенем доктора або кандидата наук, який, як правило, поєднує ці обов'язки з обов'язками наукового керівника кваліфікаційної роботи студента. Робота безпосереднього наукового керівника входить до педагогічного навантаження, обсяг якого визначається з діючими нормативами.

Розпочинаючи проходження практики, студент повинен завчасно отримати інструктаж з практики на кафедрі.

Обов’язки відповідального за науково-дослідну практику від кафедри:

Відповідальні за науково-дослідну практику по кафедрі призначаються завідувачем кафедри і підпорядковані безпосередньо керівнику-організатору практики від кафедри.

Основними обов’язками відповідальних за науково-дослідну практику від кафедри є:

 • організація та проведення настановчої конференції для студентів кафедри  та надання їм необхідних документів перед початком практики;
 • забезпечення своєчасності формування студентами індивідуальних графіків проходження практики
 • своєчасне проведення настановчих зборів з науково-дослідної практики, ознайомлення студентів з вимогами до оформлення документації з практики, системою звітності та критеріями оцінки з практики, які регламентуються відповідною нормативною та методичною документацією з організації та проведення практики.
 • консультування студентів щодо термінів і порядку проходження практики, оформлення документів з практики та захисту звіту;
 • забезпечення своєчасності надання студентами на кафедру звітів з науково-дослідної практики та інших документів, необхідних для захисту, їх перевірка та візування;
 •  
 • звітування на засіданні кафедри про підсумки практики;
 • розробка та надання студентам індивідуальних завдань та інших вказівок для проходження практикиі;
 • контроль за своєчасністю формування та виконанням індивідуальних графіків проходження практики студентами;
 • консультування студентів щодо виконання індивідуального завдання практики та оформлення документів з практики;
 • своєчасне оформлення відгуку і попередня оцінка роботи студента на практиці на підставі перевірки звіту з практики, результатів виконання індивідуального завдання та інших документів з практики;
 • здійснення, у разі необхідності, разом з керівником-організатором практики від кафедри, вибіркового контролю за проходженням практики студентами безпосередньо на базі практики.

Обов’язки студентів-практикантів

Студенти при проходженні науково-дослідної практику зобов’язані:

 • до початку практики на настановних зборах, а далі в індивідуальному порядку, одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • систематично працювати над виконанням завдань за про­грамою практики,
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, зазначені у індивідуальному графіку проходження практики та вказівками безпосереднього керівника;
 • висвітлити результати виконаної роботи та оформити їх у звіті про проходження практики;
 • своєчасно надати на кафедру звітні документи та у належний термін захистити матеріали практики

 

5. Зміст практики

Основні завдання науково-дослідної практики відображається в індивідуальному графіку, який ведеться за формою, наведеною у додатку 1, з дотриманням визначених у ньому термінів виконання завдань.

Студент здійснює відмітки та записує зміст і обсяг виконаної роботи, а також її результати протягом всієї практики. Фактичне виконання засвідчують науковий керівник та керівник практики від кафедри з відміткою про вчасність його представлення.

 

6. Форми і методи контролю

 На місцях проходження практики регламент робочого дня студентів має відповідати внутрішньому розпорядку, установленому для персоналу органі­зації - бази практики, і є обов'язковим для студентів.

Робота практиканта з виконання програми практики контро­люється науковим керівником. Практикант повинен дотриму­ватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку. Спізнення на заняття та порушення графіку навчального процесу у зв’язку з проходженням практики студентом не припускається.

Виконання кожного розділу практики завіряється підписом керівників практики. По закінченні практики науковий керівник готує відзив на виконання програми практики.

 

 

7. Підведення підсумків практики

 

Підведення підсумків науково-дослідної практики відбувається відкрито на підсумковій конференції перед членами комісії, склад якої визначає завідувач кафедри (не менше 2-х членів комісії).

 Результатом практики має стати отримання наукових результатів, які будуть використані у подальших наукових дослідженнях практиканта, на підставі яких буде сформульовано тему магістерської роботи та будуть покладені в основу написання магістерської роботи.

Письмовий звіт разом з іншими документами (графіки, робочі записи, характеристика, індивідуальне завдання, відгук), подається на рецензування безпосередньому керівнику практики від кафедри у термін, який визначається відповідною кафедрою та регламентується нормативними й методичними документами з організації і проведення практики (як правило, не пізніше ніж через 10 днів після закінчення практики).

У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності вимогам факультету, звіт направляється на доопрацювання студенту шляхом здійснення напису на титульному аркуші „на доопрацювання” безпосереднім керівником та завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису.

За результатами перевірки звіту безпосередній керівник практики від кафедри пише загальний відзив й визначає оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту перед комісією. Оцінка керівника практики носить лише рекомендаційний характер і не є обов’язковою оцінкою захисту для комісії.

Після перевірки поданого звіту безпосереднім керівником практики від кафедри і його позитивної оцінки, зафіксованої у відповідному відгуку, звіт з практики публічно захищається студентами на підсумковій (звітній) конференції перед комісією, яка створюється за розпорядженням завідувача кафедри і складається з викладачів (не менше двох) відповідної кафедри. Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання необхідних документів з практики, якості підготовленого звіту, виконання індивідуального завдання, рівня знань та рівня захисту студента за шкалами ХНЕУ, які характеризує успішність студента. З метою об'єктивної оцінки знань та вмінь, набутих студен­тами під час проходження практики, захист звітів про практику проводиться з урахуванням критеріїв, які наведені у додатку 5.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента та враховується при визначенні стипендії разом з оцінками за результатами підсумкового семестрового контролю.

В разі неподання звіту, характеристики, інших обов’язкових документів або одержання незадовільної оцінки за результатами захисту практики студент має право на повторний захист протягом 30 днів семестру після закінчення практики. У разі остаточної незадовільної оцінки вирішується питання про можливість його подальшого навчання.

 Підсумки науково-дослідної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики підводяться на засіданнях Вченої ради факультету щорічно.

 

8. Структура та оформлення звіту з науково-дослідної практики

 

Основним документом, що свідчить про виконання студентом програми науково-дослідної практики є письмовий звіт. Зміст звіту повинен розкривати знання і уміння студента, набуті ним у вирішенні питань, визначених метою і завданням практики.

Рекомендується наступна послідовність викладення матеріалу в звіті:

1.1) Титульна сторінка звіту (зразок оформлення - додаток 2).

Зміст звіту із зазначенням сторінок.

1.2). Індивідуальний графік практики, розроблений згідно з додатком 1 даних рекомендацій.

1.3). План-звіт науково-дослідної практики з відзивом від наукового керівника. (додаток 11).

1.4). Бібліографія (стислий аналіз науково-інформаційних джерел, проаналізованих практикантом та відібраних для написання наукової роботи магістра). (вимоги до структури, змісту та оформлення - додаток 6).

1.5). Рецензія на наукову статтю у фаховому виданні за науковою проблематикою практиканта (виданою за поточний рік), написана відповідно до встановлених вимог. (Ксерокопія статті має обов’язково міститися як додаток). (вимоги до структури, змісту та оформлення - додаток 7).

1.7). Текст виступу або доповіді на науковій конференції, з підтвердженням апробації результатів дослідження практиканта. (вимоги до структури, змісту та оформлення - додаток 8).

1.8). Наукова оглядова стаття з обраної проблематики дослідження, що відображає результати наукових пошуків практиканта та написана згідно з вимогами ВАК України (бажано, але не обов’язково її опублікувати у фаховому журналі). (Якщо стаття опублікована, її ксерокопія має обов’язково міститися як додаток до звіту). (вимоги до структури, змісту та оформлення - додаток 8).

1.9). Рекомендації до державних органів влади та управління, що містять конкретні пропозиції, пов’язані з проблематикою практиканта..

1.10). Аналіз та оцінка стану об’єкту дослідження на основі зібрання фактологічного, статистичного та фактичного матеріалу.

1.11). Перелік іншомовної наукової публікації за темою роботи або напрямом дослідження. (Ксерокопія публікації та відомостей про її друк має обов’язково міститися як додаток).

1.12). Уточнення теми магістерської роботи за спеціальністю, що пов’язана з досліджуваною проблематикою і викристалізувалася за результатами проходження науково-дослідної практики студента. Чітке визначення предмету, об’єкту, мети, завдань дослідження, а також попереднього плану роботи (вимоги подані у додатку 9).

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 70 сторінок друкованого тексту (шрифт - Time New Roman Cyr, розмір - 14, інтервал - 1,5. Береги: верхній - 2 см., нижній - 2 см., лівий - 2,5 см., правий – 1 см.). До звіту додаються копії документів про виконану роботу. Всі додатки до звіту повинні бути пронумеровані. Посилання у текстовій частин звіту на додатки дається з вказівкою на номер додатку.

До звіту обов’язково додається список використаної наукової літератури, нормативно-правових джерел, додатки у вигляді статистичного та фактологічного матеріалу. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені у інструктивних матеріалах факультету, наскрізній та відповідних робочих програмах практики, з обов’язковим урахуванням державного стандарту до звітів з науково-дослідної роботи.

 

 

Додаток 1

Індивідуальний графік проходження науково-дослідної практики

студентом 1 курсу магістратури денної/заочної форми навчання

спеціальності „ _________________________________ ”

_______________________________________________________________

Завдання за планом

Термін виконання

 

Фактичне виконання

Підписи наукового керівника та керівника від кафедри

 1. Розробка індивідуального графіку проходження практики. Узгодження його з науковим керівником магістерської роботи та керівником практики від кафедри

 

 

 

 1. Формулювання орієнтовної теми магістерської роботи, визначення предмету та об’єкту дослідження

 

 

 

 1. Ознайомлення з науково-інформаційними джерелами за спеціалізацією, обрання наукової проблематики та формування бібліографії

 

 

 

 1. Ознайомлення з іноземними науково-інформаційними джерелами за спеціалізацією та обраним напрямом досліджень, переклад іноземної публікації

 

 

 

 1. Ознайомлення зі змістом авторефератів дисертацій за останні два роки за обраним напрямом досліджень, вибір автореферату, який найповніше відображає наукові інтереси практиканта та написання відзиву на нього

 

 

 

 1. Ознайомлення зі змістом публікацій у фахових виданнях за останні два роки за обраним напрямом досліджень, вибір наукової статті, яка найповніше відображає наукові інтереси практиканта та написання рецензії на неї

 

 

 

 1. Збір та обробка відповідними методами фактичного, фактологічного та статистичного матеріалу щодо стану об’єкту дослідження зі зведенням їх у відповідні розрахункові таблиці

 

 

 

 1. Ознайомлення з нормативно-правовою документацією за обраною проблематикою та формування напрямів удосконалення щодо стану об’єкту дослідження у аналітичній записці та рекомендаціях до відповідних органів влади та управління

 

 

 

 1. Підготовка тексту доповіді (виступу) для участі у науковій конференції за обраною проблематикою

 

 

 

 1. Участь у науковій конференції (обов’язкова)

 

 

 

 1. Підготовка наукової статті за обраним напрямом досліджень (друк статті бажаний)

 

 

 

 1. Виконання індивідуального завдання з обраної проблеми досліджень

 

 

 

 1. Уточнення теми магістерської роботи, предмету та об’єкту дослідження. Узгодження їх з науковим керівником магістерської роботи.

 

 

 

 1. Розробка завдання на магістерську роботу та плану роботи магістра. Узгодження їх з науковим керівником магістерської роботи.

 

 

 

 1. Розробка завдання та графіку виконання магістерської роботи

 

 

 

 1. Оформлення звіту з практики

 

 

 

 

Узгоджено:                            дата

 

 

______________________________

Керівник практики від кафедри

(науковий ступінь, вчене звання керівника)

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 2

Зразок титульної сторінки звіту

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ______________________________________________

 

Звіт

про проходження науково-дослідної практики

Студента (ки) магістратури

спеціальності ________________________________________________________
 

___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Термін практики з_____________ по______________ 20__р.
 

База практики ________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Науковий керівник магістерської роботи

_____________________________________

(науковий ступінь, вчене звання керівника)

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Керівник практики від кафедри

______________________________________

(науковий ступінь, вчене звання керівника)

______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

Харків-20__р.

 

Додаток 3

Рекомендації щодо структури текстової частини звіту відповідального за науково-дослідну практику від кафедри

 

ЗВІТ

про проходження науково-дослідної практики

студентами 1 курсу магістратури _______________ форми навчання

спеціальності _________________________________________________

економічного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 Відповідно до навчального плану економічного факультету на 200__/200__ навчальний рік по кафедрі ____________________________ було проведено науково-дослідну практику студентів 1 курсу магістратури спеціальності «______________________» _________________ форми навчання з   «_____» _____________ 200__ р. по «_____» _____________ 200__ р.

 1. Бази практики:
 • для проходження практики студенти були направлені на наступні об’єкти:

_____________________     _____________

(назва бази практики)                                  (кількість студентів)

_____________________     _____________

(назва бази практики)                                  (кількість студентів)

 1. Керівництво практикою:
 • Обов’язки відповідального за науково-дослідну практику від кафедри на громадських засадах виконує _______________________________________

                                                                                                                                             (посада, ПІБ)

 • наукові керівники _____________    _____________

(посада, ПІБ)                       (кількість студентів)

 1. Дати проведення:
 • Настановчі збори проведені кафедрою “____” ______________ 200__ р.
 • Звітна конференція проведена кафедрою “____” ______________ 200__ р.
 1. Склад комісії із захисту практики.

Для захисту звітів практики кафедрою ____________________________ було створено комісію у такому складі:

________________________________

(посада, ПІБ)

________________________________

(посада, ПІБ)

________________________________

(посада, ПІБ)

 1. Основні:
 • види робіт, що провели студенти під час проходження практики (огляд літератури, збір та обробка фактичного матеріалу, підготовка наукової статті, підготовка доповіді (виступу) на наукову конференцію тощо) згідно з метою та завданнями даного виду практики ____________________________
 • тематичні напрями досліджень_______________________________________
 1. Звітна документація, яку подали студенти за результатами проходження практики (індивідуальне завдання, характеристика, відгук, інші обов’язкові документи тощо) згідно з робочою програмою та вимогами факультету __________________________________________________________________
 2. Результати захисту практики:
 • оцінки:

"відмінно"____________

"добре"______________

"задовільно"__________

"незадовільно"________

не з’явилися__________ (в тому числі з поважних причин _____), зокрема ___________________________________________________________________ ).

           (пояснення кожної причини неявки з вказанням ПІП студента та шляхів вирішення проблеми).

Захист звітів з практики для студентів, які не з’явилися на практику вчасно призначені на _____________________________.

 • студенти, які були особливо відмічені комісією за підсумками виконаної роботи:

________________       ______________          ______________         _______________

(ПІБ студента)                         (ПІБ наукового керівника)                  (тема роботи)        (коротко що зроблено)

________________       ______________          ______________         _______________

(ПІБ студента)                         (ПІБ наукового керівника)                  (тема роботи)        (коротко що зроблено)

 • загальні результати проходження практики студентами кафедри (кількість підготовлених під час проведення практики наукових статей, впроваджень, тощо)
 • відповідність теми індивідуального завдання темі курсової або кваліфікаційної роботи магістра за відповідним напрямом.
 1. Недоліки в організації, проведенні та захисті практики ________________
 2. Висновки та пропозиції щодо підвищення ефективності даного виду практики по кафедрі (факультету).

 

Завідувач кафедри

__________________                                                          _______________

(ПІБ)

Керівник-організатор практик

від кафедри _______________________                                     _______________

(ПІБ)

Відповідальний за науково-дослідну практику

від кафедри ______________________                             _______________

(ПІБ)

"___"_____20_р.

 

Звіти подаються у двох примірниках керівнику практик факультету (не пізніше ніж через 7 календарних днів після проведення звітної конференції з практики).

 

Додаток 4

Формат електронного звіту відповідального за науково-дослідну практику від кафедри про проходження практики (виконується в MS Excel)

Зведені дані по кафедрі _________________________________ про підсумки науково-дослідної практики студентів 1 курсу магістратури у 20__ - 20__ н.р.

Основні результати практики

Форма навчання

Питома вага, %

денна

заочна

денна

заочна

Кількість студентів на ______ курсі спеціальності (вказати назву спеціальності), осіб

 -

 -

100

100

Кількість студентів, які пройшли практику, осіб

 -

 -

 

 

Кількість студентів, які пройшли практику за договорами на підготовку спеціалістів, осіб

 

 

 

 

Кількість студентів, які не пройшли практику, осіб, з них:

 -

 -

 

 

 - з поважних причин, осіб

 -

 -

 

 

Кількість студентів, які пройшли практику за межами м. Харкова, осіб

 -

 -

 

 

Результати захисту (кількість осіб), з них отримали:

 -

 -

100

100

 - відмінно

 -

 -

 

 

 - добре

 -

 -

 

 

 - задовільно

 -

 -

 

 

 - незадовільно

 -

 -

 

 

 - не з'явились (без поважних причин)

 -

 -

 

 

Керівництво практикою

Всього керівників практики, осіб, з них:

 -

 -

100

100

 - професори

 -

 -

 

 

 - доценти

 -

 -

 

 

 - асистенти з науковим ступенем

 -

 -

 

 

 - асистенти без наукового ступеня

 -

 -

 

 

Забезпеченість базами практики

Кількість місць для проходження практики, на які студенти влаштовані (розподілені) кафедрою

 -

 -

 

 

Кількість місць для проходження практики, які обрані студентами самостійно

 -

 -

 

 

Результати практики

Кількість студентів, які взяли участь у конференції з доповідями, осіб*

 

 

 

 

Кількість студентів, які мають публікації**

 

 

 

 

Кількість студентів, які мають впровадження***

 

 

 

 

Відповідальний за науково-дослідну практику

від кафедри ______________________                             _______________

(ПІБ)

* - до звіту надати списки студентів з наведенням назв конференцій, термінів та місця їх проведення, назв доповідей студентів на зазначених конференціях

* - до звіту надати списки опублікованих праць студентів

* - до звіту надати списки студентів з впровадженнями, вказати повні реквізити організацій та основні впроваджені результати

 

Додаток 5

Критерії оцінювання результатів практики

Оцінка проходження науково-дослідної практики складається із суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про практику та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять до програми практики. Для ко­ректного порівняння оцінок різного типу застосовуються зважувальні коефіцієнти.

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у шкалу оцінок ХНЕУ.

1) сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожним структурним розділом програми практики;

2) бали безпосередньо за захист звіту про практику (із засто­суванням коефіцієнту х2).

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за практику, наведена нижче.

 

№ з/п

Зміст завдання

Кількість балів

Коефіцієнт поправки

Максимальна кількість балів

 1.  

Бібліографія

0-5-10

1

10

 1.  

Відзив на автореферат дисертації

0-5-10

1

10

 1.  

Рецензія на наукову статтю

0-5-10

1

10

 1.  

Доповідь (виступ) на науковій конференції

0-5-10

1

10

 1.  

Наукова стаття

0-5-10

1

10

 1.  

Рекомендації

0-5-10

1

10

 1.  

Тема магістерської роботи, предмет та об’єкт дослідження

0-5-10

1

10

 1.  

Оформлення результатів

0-5-10

1

10

 1.  

Захист звіту з практики

0-5-10

2

20

Загальна максимальна сума балів

100

Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту про практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого задає студентові усні запитання, які дозволяють оцінити розу­міння студентом викладених у змісті звіту про практику поло­жень. Виставлена загальна сума балів переводиться у традиційну оцінку і заноситься у відповідні документи як підсумкова оцінка з проходження практики.

Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ)

І. Найвища якість розділу звіту (оцінюється в 10 балів) пови­нна відповідати таким вимогам:

1) повне та вичерпне викладення матеріалу, яке використовувалося при проведенні студентом занять та під час опрацювання відповідного розділу;

2) повний склад необхідних додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (копії документів, аналітичні та статистичні мате­ріали тощо); допускається представлення не менше 75% додатків, передбачених програмою, з причин, які не залежать від студента;

3) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації;

4) участь з виступом (доповіддю) у проведенні щонайменше однієї наукової конференції (з відповідним підтвердженням);

5) дотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин програми практики.

II. Посередня якість розділу звіту (оцінюється в 5 балів) ви­значається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) неповне викладення матеріалу або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (50-75% охоп­лення зазначених у програмі проходження практики за відповід­ною дисципліною питань);

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним роз­ділом практики (50-75% необхідних додатків);

3) неактуальність або застарілість поданої у звіті інформації;

4) недотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин програми практики.

III. Незадовільна якість розділу звіту (оцінюється в 0 балів) визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) одночасно присутні два чи більше критеріїв, що відповіда­ють оцінці в 5 балів;

2) неповне викладення матеріалу або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі проходження практики за від­повідною дисципліною питань);

3) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (менше 50% необхідних додатків);

4) недостовірність поданої у звіті інформації.

Критерії оцінки захисту звіту про практику

І. Найвища якість захисту звіту про практику, яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці, чітке розуміння суті обраної наукової проблеми та володіння здобутками науки у цій царині;

2) повне знання відповідного матеріалу, публікацій з обраної проблематики;

3) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'я­зані із змістом роботи науково-педагогічних кадрів.

II. Захист звіту про практику оцінюється в 5 балів, якщо:

1) відносно захисту на найвищий бал немає відповідності хо­ча б одному з пунктів, зазначених вище, або якщо:

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу.

ІІІ. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього;

2) одночасно наявні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки в 10 балів;

3) характер відповідей дає підставу стверджувати, що особи яка захищає звіт про практику, неправильно зрозуміла зміст практики і тому не відповідає на питання по суті, припустилася грубих помилок у змісті відповіді.

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховуються і впливають на загальну суму балів допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

- неохайне оформлення роботи (вживання незагальноприйнятих скорочень, рукописний варіант звіту, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 10 балів);

- помилки в оформленні звіту про практику порівняно з діючими вимогами (мінус 5 балів);

- помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у звіті (мінус 5 балів);

- використання застарілих науково-інформаційних джерел.

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і впливає на загальну суму балів трудова дисципліна студента під час проходження практики. При порушенні графіка і змісту проходження практики (зафіксованому у відповідному журналі) викладач може знизити оцінку:

- за одноразове порушення індивідуального графіку практики та  відсутність без поважних причин на занятті у встановлений час або систематичні запізнення (мінус 5 балів за кожні факт порушення);

- за несвоєчасність представлення на кафедру інформації про початок практики (мінус 10 балів);

- за несвоєчасність представлення на кафедру звіту про практику (мінус 5 балів).

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих недоліків 0 балів.

Студент, котрий не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, направляється на практику повторно або відраховується з університету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6.

Вимоги до оформлення бібліографії

Вивчення літературних джерел. Методи добору фактичних матеріалів і огляду літератури

Ознайомлення з опублікованими за обраним напрямом досліджень магістерської роботи науковими працями починається відразу після розробки ідеї, тобто задуму наукового дослідження, який, знаходить своє відображення в темі й робочому плані роботи.

Така постановка справи допомагає цілеспрямованіше шукати літе­ратурні джерела за обраною темою і краще опрацювати матеріал, опублікований у працях інших учених, бо витоки основних питань проблеми майже завжди закладені в більш ранніх дослідженнях.

Як знайти потрібну літературу? Є два шляхи отримання біб­ліографічної довідки: замовлення у спеціалізованій інформаційній ус­танові (інформаційному підрозділі установи) або самостійний пошук. Треба зазначити, що, незважаючи на високу кваліфікацію працівників інформаційних служб, вони ніколи не доберуть літературу так, як тре­ба здобувачу, хоч і збережуть йому багато цінного часу. Науковий працівник у пошуку літератури має спочатку з'ясувати перелік періо­дичних видань, від яких можна сподіватися необхідної інформації. Добре складений перелік навіть при побіжному знайомстві із заго­ловками джерел допомагає усвідомити обсяг потрібної інформації

Необхідно переглянути всі види джерел, зміст яких пов'язаний з те­мою магістерського дослідження. До них належать матеріали, над­руковані в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях, недруковані документи (звіти про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, дисертації, депоновані рукописи, матеріали зарубіжних фірм), офіційні матеріали. Якщо такий перелік виявиться дуже вели­ким, слід обмежити параметри бібліографічного пошуку: мова, краї­на, рік видання тощо. Коли з даного питання існує бібліографічний довідник, треба його використати, одночасно пересвідчившись у його повноті. Починати пошук варто з нової літератури, а потім поступово "розмотувати клубок", користуючись посиланнями на інші джерела.

Стан вивченості теми доцільно аналізувати з інформаційних ви­дань, метою випуску яких є оперативна інформація як про самі публі­кації, так і найсуттєвіші моменти їхнього змісту. Нині випуском інфор­маційних видань займаються Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), Книжкова палата України, цен­тральні наукові бібліотеки, Інститут реєстрації інформації НАН Украї­ни (електронна газета "Все всім", реферативний журнал "Джерело"), служби науково-технічної інформації міністерств і відомств, деяких наукових установ.

Найважливіші книги та статті необхідно обов'язково прочитати в оригіналі. Вивчаючи літературне джерело, слід відразу зробити його пов­ний бібліографічний опис. Ніколи не покладайтеся на свою пам'ять, занотуйте необхідне та зауваження до кожного джерела.

Вивчаючи літературу, не намагайтеся тільки запозичити матеріал. Паралельно обдумайте знайдену інформацію. Цей процес має трива­ти протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, які виникли в ході знайомства з чужими працями, стануть основою для отриман­ня нового знання. Зазвичай використовується не вся інформація, що міститься в певному джерелі, а тільки та, яка безпосередньо стосуєть­ся теми роботи і тому найбільш цінна і корисна. Таким чином, кри­терієм оцінювання вивченого є можливість його практичного викори­стання в майбутній кваліфікаційній роботі магістра.

Вивчаючи літературні джерела, треба стежити за оформленням виписок, щоб надалі ними було легко користуватися. Працюючи над якимось питанням або розділом, треба постійно бачити його зв'язок із проблемою в цілому, а розроблюючи широку проблему — вміти розділяти її на частини, кожну з яких продумувати в деталях. Мож­ливо, частина отриманих даних виявиться непотрібною; дуже рідко вони використовуються повністю. Тому необхідні ретельний відбір і оцінювання їх. Відбір наукових фактів — не проста справа. Це не механічний, а творчий процес, який потребує цілеспрямованої праці. Треба добирати не будь-які, а тільки наукові факти. Поняття "на­уковий факт" є значно ширшим і багатограннішим, ніж поняття "факт", що застосовується у повсякденному житті. Коли говорять про наукові факти, то розуміють їх як складові елементи основи науко­вого знання, віддзеркалення об'єктивних властивостей речей і про­цесів. На підставі наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії та виводяться закони.

Наукові факти характеризуються такими властивостями, як но­визна, точність, об'єктивність і достовірність.

Новизна наукового факту свідчить про принципово новий, не відо­мий до цього часу предмет, явище або процес. Це не обов'язково наукове відкриття, але нове знання про те, чого ми досі не знали.

Точність наукового факту визначається об'єктивними методами і характеризує сукупність найсуттєвіших прикмет предметів, явищ, подій, їхніх кількісних та якісних визначень.

При доборі фактів необхідно бути науково об'єктивним. Не мож­на відкидати факти тільки тому, що їх важко пояснити або знайти їм практичне застосування. Справді, сутність нового в науці не завжди чітко видно самому досліднику. Нові наукові факти, часом досить значні, саме через те, що їхнє значення недостатньо розкрито, мо­жуть надовго залишатися в резерві науки і не використовуватися на практиці.

Достовірність наукового факту базується на його безумовному реальному існуванні, яке підтверджується при побудові аналогічних ситуацій. Якщо такого підтвердження немає, то немає і достовірності наукового факту. Достовірність наукових фактів значною мірою за­лежить від достовірності першоджерел, від їхнього цільового призна­чення і характеру їхньої інформації. Очевидно, що офіційне видання, опубліковане від імені державних або громадських організацій, уста­нов і відомств, містить матеріали, точність яких викликає найменше сумнівів.

Монографія — наукове видання, яке містить повне і всебічне дос­лідження якоїсь проблеми або теми; науковий збірник матеріалів ав­торитетної наукової конференції; науковий збірник дослідницьких матеріалів установ, навчальних закладів або наукових товариств із най­важливіших наукових і науково-практичних проблем — всі ці видання мають принципове наукове значення і практичну цінність. У своїй основі вони безумовно належать до числа достовірних джерел. Прак­тично абсолютну достовірність мають описи винаходів.

Серед джерел інформації чільне місце посідають наукові статті. Теоретичні статті в галузі гуманітарних наук значно більше, ніж стат­тя технічна, насичені роздумами, порівняннями, словесними доведен­нями. Достовірність її змісту перебуває в залежності від достовірності вихідної інформації, використаної авторами. Проте тут важливого значення набуває позиція автора, його світогляд, з огляду на які стат­тя поряд з об'єктивними науковими даними може містити неправильні трактування, помилкові положення, різного роду неточності. Тому слід розібратися в цьому і точно оцінити зміст статті, встановити іс­тинність тверджень її автора і дати їм відповідну оцінку.

Самостійне значення має інформаційна стаття в будь-якій науковій галузі. Така стаття звичайно оперативна й актуальна, вона містить стислий, конкретний виклад певних фактів, повідомлення про якусь подію, явище. Подібно статтям, різний ступінь достовірності мають також доповіді, оголошені на наукових конференціях, симпозіумах. Деякі з них можуть містити обґрунтовані, доведені, апробовані відо­мості, інші — питання постановочного характеру, пропозиції тощо.

Про достовірність вихідної інформації свідчить не тільки характер першоджерела, а й науковий, професійний авторитет його автора, належність автора до тієї чи іншої наукової школи. У всіх випадках слід добирати тільки останні дані, найавторитетніші джерела, точно зазначати, звідки взяті матеріали.

До фактів з літературних джерел треба підходити критично. Не можна забувати, що життя постійно йде вперед, розвиваються наука, техніка й культура. Те, що вважалося абсолютно точним вчора, сьо­годні може виявитися неточним, а часом і неправильним.

Особливою формою фактичного матеріалу є цитати. Органічно вплетені у текст наукової роботи, вони складають невід'ємну його частину. Цитати використовуються для того, щоб без перекручень передати думку автора першоджерела, для ідентифікації поглядів при зістав­ленні різних точок зору та ін. Вони слугують необхідною опорою магістрові в процесі аналізу й синтезу інформації. Відштов­хуючись від їхнього змісту, можна створити систему переконливих доказів, необхідних для об'єктивної характеристики явища, яке вивчається. Цитати можуть використовуватися і для підкріплення окре­мих тверджень самого здобувача кваліфікаційного рівня магістра.

У всіх випадках кількість використаних цитат повинна бути опти­мальною, тобто визначатися потребами розроблення теми наукової роботи. Від її автора вимагається встановити, чи доцільним є застосування цитат у контексті, чи нема в них перекручень сенсу аналізованих дже­рел. Причини перекручень можуть бути різними. В одних випадках із першоджерела можуть бути взяті слова, які не визначають основної суті поглядів його автора. В інших — цитати обмежуються словами, які містять лише частину думки, наприклад, ту, що більше відповідає інтересам автора. Іноді в цитаті викладається точка зору не на той предмет, що розглядається в даному контексті. Можливі й інші неточності при цитуванні.

Найчастіше цитати та інші запозичені матеріали застосовують при написанні огляду літератури — одного з важливих етапів підготовки наукової роботи магістром.

Основними завданнями огляду літератури є:

 • ознайомлення з матеріалами за обраною темою дослідження, їхня класифікація, відбір найцікавіших досліджень, основних фундамен­тальних праць, найсуттєвіших результатів; при цьому треба вив­чати літературу не тільки з "вузької" теми, а й за близькими до неї темами;
 • виявлення напрямів досліджень, які викликають найбільшу цікавість, ще недостатньо досліджені і могли б стати темою кваліфікаційної роботи магістра;
 • формулювання напрямів наукового пошуку в магістерській роботі, характерис­тика методу й основних розділів теоретичної та експерименталь­ної частин дослідження; і на завершення огляду — перша редак­ція орієнтовного плану роботи;
 • отримання вихідного матеріалу для написання частини магістерської роботи, складання анотованого покажчика статей і книг за обраною темою.

Можна рекомендувати такий типовий план щодо пошуку та огляду літератури:

 • загальна характеристика галузі досліджень, значення остан­ньої в науці і промисловості, актуальність завдань, які стоять перед даною галуззю;
 • класифікація основних напрямів досліджень у даній галузі; ви­значення напрямів, практично використовуваних, і таких, які  перебувають у стадії розробки, відображення різних точок зору на розв'язання проблеми;
 • детальний виклад результатів досліджень за кожним розділом класифікації; для теоретичного дослідження — опис викорис­таної методики, застосованого математичного апарату; для експериментальної роботи — найважливіші схеми, їхнє досліджен­ня й основні результати; критичний аналіз цих матеріалів із про­позиціями та зауваженнями;
 • у кінці кожного розділу — висновки, підсумки досліджень і пе­релік основних нерозв'язаних проблем;
 • на завершення огляду —  формулювання основних напрямів досліджень, їхня актуальність і кінцева мета; орієнтовний план роботи із зазначенням запропонованої методики теоретич­них та експериментальних робіт. Існує два критерії самоперевір­ки правильності написання огляду: огляд пишеться не за авто­рами, а за завданнями досліджень; огляд тоді написаний пра­вильно, коли його можна публікувати як самостійну статтю.

Оформлення бібліографічного опису варто подати у звіті в табличному вигляді (табл.. 1).

Позицією визначено відібраний автором магістерської роботи матеріал, який за логікою викладення являє цілісне уявлення про певне явище або процес і, який буде використаний при написанні роботи. Слід звернути увагу, що літературне джерело може мати одну або декілька позицій, які пов’язані з завданнями дослідження.

 

Таблиця 1.

Зразок оформлення бібліографічного опису джерел

Автор, назва, видавник, місто видання, рік видання, загальна кількість сторінок

Короткий зміст відібраного матеріалу, який використовуватиметься в роботі (сторінки за кожною позицією)

Відібрані цитати (характеристика та сторінки за кожною позицією), на які будуть посилання

Дискусійні моменти джерела (характеристика та сторінки за кожною позицією)

Зауваження (для якого розділу, вирішення якого завдання роботи відібраний матеріал)

1

2

3

4

5

6

1.

Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навч.посіб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 140 с.

1. характеристика основних підходів до визначення поняття «маркетинг» (с. 7 – 8)

«Дослівно термін «маркетинг» перекладається з англійської як ринкотворення, ринкова діяльність, орієнтація на ринок» (с. 7)

С. 58 – класифікація цін (відображені тільки 4 ознаки) – в роботі порівняти з іншими працями з маркетингу та подати узагальнену класифікацію цін (завдання 1.2. магістерської роботи)

 С. 7 – 13 – сучасна концепція маркетингу (розділ 1 роботи - виконання завдання 1.1. визначення сутності та характеристика основних підходів до маркетингу)

 

 

2. характеристика основних етапів проведення маркетингових досліджень (с. 18 – 22)

Рис. 2.2. Процес маркетингового дослідження (с.18)

 

С. 58 – 64 – маркетингова цінова політика підприємства (розділ 2 роботи - виконання завдання 2.2. – методика формування цін)

 

 

 

С. 93 – 102 – стратегічне маркетингове планування (розділ 3 роботи - виконання завдання 3.3. – формування основних напрямів розробки стратегічного плану маркетингу підприємства)

 

 

Огляд літератури за темою демонструє ґрунтовне ознайомлення зі спеціальною літературою, його вміння систематизува­ти джерела, критично їх розглядати, виділяти суттєве, оцінювати зроблене раніше іншими дослідниками, визначати головне в сучас­ному стані вивчення теми. Матеріали такого огляду треба систе­матизувати в певному логічному зв'язку і послідовності. Тому пе­релік праць та їхній критичний розгляд не обов'язково подавати у хронологічному порядку. Якщо до обраної теми є дуже багато інформаційних джерел, то оглядові літератури може бути присвяче­ний окремий розділ (зазвичай перший) основної частини дисертації. При цьому слід пам'ятати, що оскільки магістерська робота розкриває відносно вузьку тему, то огляд праць попередників роб­лять тільки з питань обраної теми, а не за проблемою в цілому. В огляді називають і критично оцінюють публікації, що мають пря­ме і безпосереднє відношення до теми. Зайвим є виклад усього, що стало відомим з прочитаного, і того, що має побічний стосунок до його праці.

Буває, магістр, не знайшовши в доступній йому літературі необ­хідних відомостей, безпідставно береться стверджувати, що саме йому належить перше слово в описі досліджуваного явища, проте згодом це легко спростовується. Ясно, що такі відповідальні заяви можна робити тільки після ретельного і всебічного вивчення літера­турних джерел і консультацій з науковим керівником.

Всі відібрані джерела формуватимуть у подальшому бібліографічний список. Разом з тим недоцільно роботи детальний опис всіх відібраних джерел бібліографії. Слід проглянути і відібрати тільки ту літературу, використання якої дозволить розкрити обрану тему дослідження, а опис джерел доцільно подавати тільки за тими з них, які відібрані для використання в роботі. Бібліографічний список використаної літератури прийнято вміщувати після загальних висновків роботи — як одну із суттєвих частин кваліфікаційної роботи магістра, що відтворює самостійну творчу робо­ту магістранта у багатогранному інформаційному полі.

Магістр зобов'язаний посилатися на джерела, з яких у роботі використано матеріали, окремі результати, ідеї чи висновки для розробки власних проблем, завдань, питань. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність цитування пев­них наукових робіт, повідомляють необхідну інформацію про них, допомагають з'ясувати їх зміст, мову тексту та обсяг. Посилатися слід на останні видання творів. Більш ранні видання можна зазначати лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, не включений до останнього видання.

Не варто включати до бібліографічного списку праці, на які немає посилання в тексті роботи і вони фактично не були використані, а також енциклопедії, довідники, науково-популярні книжки, газети.

 

Оформлення бібліографічного списку

Бібліографічний апарат у роботі магістра — це ключ до використаних автором джерел. Крім того, він певною мірою відби­ває наукову етику й культуру наукової праці. Саме з нього можна зробити висновок про ступінь ознайомлення магістра з наявною літературою за досліджуваною проблемою. Бібліографічний апарат складається зі списку використаних джерел і посилань, які оформлюються відповідно до чинних стандартів.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:

 • у порядку появи посилань у тексті за їхньою наскрізною нумерацією (найзручніший для користування і рекомен­дований при написанні роботи),
 • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків,
 • у хронологічному порядку.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведен­ням назв праць.

 

Приклади оформлення списку використаних джерел

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

 

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

 

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 

 

Багатотомний докумт

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—    .— (Джерела з історії науки в Україні).

               Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—    .— (Серия "Нормативная база предприятия").

                Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—    .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    .—
        Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).      Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конфз’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006—    . — (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

 

Додаток 7.

Вимоги до структури, змісту та оформлення рецензії на наукову статтю, опубліковану в межах тематики обраного напряму магістерської роботи

 

Написання рецензії на наукову статтю є одним з основних  результатів наукового пошуку магістра. Наукова стаття являє собою найновіші наукові результати щодо опрацювання відповідних проблем наукою та практикою. Якість та змістовність рецензії свідчить про глибину опрацювання наукової літератури за обраним напрямом досліджень й вказує на обізнаність магістра з найновішими науковими дослідження щодо обраної тематики. Вибір наукової статті для рецензування передбачає аналіз значного кола фахових наукових журналів, які визначаються ВАК України фаховими з економіки, і в яких публікуються основні результати наукових досліджень. Для написання рецензії може бути використана періодика (наукові журнали, збірки наукових праць, збірки матеріалів за підсумками проведених конференцій, датовані максимум один-два роки тому (тобто, якщо рецензія пишеться у 2006 році, то публікація має бути датована 2006 роком, або максимум 2004 роком). До звіту як додаток долучається копія статті з журналу (титульний аркуш журналу, зміст, публікація), на яку магістром написано рецензію.

При написанні відзиву магістр ставить себе на місце наукового рецензента. Критичний підхід до опублікованих результатів дослідження — головний критерій високого професіоналізму магістра й доконечна умова конструктивної дискусії під час написання кваліфікаційної роботи магістра.

Магістр на підставі вивчення змісту публікації та переліку використаних автором для її написання праць, висвітлює такі обов'язкові питання:

 • актуальність обраної теми,
 • ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,
 • достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій,
 • своєчасність та важливість для науки й національної економіки одержаних автором публікації результатів,
 • висловлюються рекомендації щодо їхнього використання;
 • зауваження щодо змісту;
 • висновок щодо відповідності публікації встановленим вимогам.

 

 

Приклад оформлення рецензії:

 

Рецензія

на статтю Іванова Івана Івановича

Механізм управління інноваціями // «Фінанси України». - № 8. – 2010. – С. 15 – 22.

 

У глибоких якісних перетвореннях, які відбуваються в економічному житті України, провідне місце займають процеси реформування економічних відносин стратегічних сфер національного виробництва. Тому на сьогодні не викликає заперечень і сумнівів, що подальший розвиток національної економіки значною мірою пов’язаний з результативністю науково-технічної та інноваційною діяльності. Інновації забезпечують на всіх рівнях модернізацію, структурну перебудову і підвищення ефективності економіки. З іншого боку, можливості підприємства вчасно і адекватно реагувати на зміни в оточенні, спричинені багатьма факторами, зокрема, умовами конкурентної ринкової системи, визначаються здатністю підприємства до впровадження і сприйняття інновацій. З огляду на це актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, спрямованого на формування механізму управління створенням наукоємної продукції сумніву не викликає.

Як свідчить зміст рецензованої статті, проблеми дослідження характеризуються науковою новизною отриманих результатів. До них слід віднести авторське визначення наукоємної продукції та виділення основних ознак її класифікації (с. 15), а також виділення функцій, які наукоємна продукція виконує через залучення у сферу ринкових відносин (с. 17).

У рецензованій роботі, розглянуто основні напрями удосконалення державного регулювання створення наукоємної продукції в Україні, які передбачають як заходи підтримки, так і заходи прямого впливу на розвиток науково-технологічної сфери (с. 21). На увагу заслуговує також авторське бачення основних напрямів участі держави у процесі створення наукоємної продукції, що сприятиме формуванню сприятливих умов для активізації науково-технічної та інноваційної діяльності (с. 22).

Разом з тим, слід зазначити, що висвітлення проблематики ….. має обмеження, які полягають у …. (наводяться упущення та недоліки)

Оцінюючи загалом зміст наукової статті, зазначимо, що вона має теоретичну та практичну цінність, виконана на належному рівні, являє собою закінчене самостійне наукове дослідження та відповідає вимогам ВАК України.

 

Рецензент,

студент магістратури

спеціальності

факультету

ХНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8.

Вимоги до структури, змісту та оформлення наукових статей і доповідей за результатами досліджень магістра

 

Для майбутнього вченого важливо оволодіти тех­нікою написання статей і підготовки доповідей на конференціях не тільки з точки зору задоволення вимог щодо кількості та рівня публі­кацій, а й з позицій сприйняття їх слухачами та читачами. Це зобов'я­зує до певної логіки побудови доповіді чи статті, високої вимогли­вості до їхніх форми, стилю й мови

Методика підготовки наукової статті

Опублікувати статтю — це означає зробити матеріал надбанням фахівців для використання в їхній роботі. Отже, треба писати просто і зрозуміло. Слід уникати як передчасних публікацій, так і зволікання з публікаціями.

Висвітлимо методику написання статті за результатами якогось часткового дослідження. Передусім треба розробити план.

Для статті обсягом сім-вісім машинописних сторінок план, як правило, має бути таким:

 • вступ — постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'я­зок із важливими практичними завданнями (5—10 рядків);
 • останні дослідження і публікації, на які спирається автор, ви­
  ділення нерозв'язаних  питань загальної проблеми, якій присвя­чується дана стаття (зазвичай ця частина статті складає близько 1/3 сторінки). її можна назвати "вихідні передумови";
 • формулювання цілей статті (постановка завдання).  Цей розділ особливо важливий, бо з нього читач визначає ко­рисність для себе даної статті. Мета статті випливає з постанов­ки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто має на меті ліквідувати якісь "білі плями" у загальній про­блемі (обсяг цієї частини 5—10 рядків);
 • виклад власне матеріалу дослідження (5—6 сторінок машинописного тексту через 2 інтервали). Невеликий обсяг вимагає виділення головного у матеріалах дослідження. Іноді можна обмежитися тільки формулюванням мети досліджень, коротким згадуванням про метод розв'язання завдання і викладом отри­маних результатів. Якщо на обсяг статті немає суворих обме­жень, то доцільно описати методику дослідження повніше;
 • на закінчення наводяться висновки з даного дослідження і ко­ротко подаються перспективи подальших розвідок у цьому на­прямі.

Згідно з вимогами  до наукових статей ВАК України (постанова ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р..):

(п. 3) Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

 1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 3. формулювання цілей статті (постановка завдання);
 4. виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

При підготовці статті варто також ознайомитися з статтею Ю.М. Бажала, що надрукована в Бюлетні ВАК №4 за 2003 р., та в якій відзначені такі необхідні змістовні вимоги до статей:

 1. необхідність більшої кількості посилань в тексті статей;
 2. необхідність посилань в тексті статей на публікації іноземних авторів;
 3. необхідність та доцільність посилань в тексті статей на останні (за часом) публікації;
 4. переваги посилань в тексті статей на періодичні видання перед посиланнями на монографії та підручники;
 5. необхідність ідентифікації новизни й особистого внеску автора.

Крім того, варто мати на увазі, що публікації повинні відображати результати дослідження магістерської роботи.

 

Методика підготовки доповіді на науковій конференції

План доповіді — аналогічний плану статті. Проте специфіка усного мовлення викликає суттєві зміни у формі та змісті. При написанні доповіді треба врахувати, що значна частина матеріалу викладена на плакатах (слайдах). На плакатах зазвичай подають: математичні поста­новки, метод розв'язання, алгоритми, структуру системи, схему експе­рименту, виявлені залежності в табличній або графічній формі тощо

Тому в доповіді викладають коментарі (але не повторення!) до ілюстративного матеріалу. Це дає змогу на 20-30 % скоротити її.

Слід також мати на увазі, що за 10 хвилин людина може прочита­ти матеріал, розміщений на 4 сторінках машинописного тексту (че­рез два інтервали), тому обсяг доповіді зазвичай є меншим від обся­гу статті. Крім того, доповідач повинен реагувати на попередні висту­пи за темою його доповіді. Полемічний характер доповіді викликає інтерес слухачів і підвищує їхню активність.

 

Вимоги до структури та оформлення матеріалу

Підготовлена стаття повинна готуватися з дотриманням таких основних правил та відповідати таким вимогам:

 • відомості про автора (авторів): ім'я, по батькові, прізвище, вчене звання, вчений ступінь, посада і місце роботи — все це мовою оригіналу та англійською мовою. Після   прізвища  вказувати   вчений  ступінь  (якщо  він  є)  або посаду - в разі його відсутності. Між ініціалами і прізвищем ставити нерозривний пробіл;
 • індекс УДК,
 • назва статті мовою оригіналу та англійською мовою. Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відбивати її зміст,  відповідати  суті  досліджуваної наукової проблеми.  При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів:  "Дослідження питання...", "Деякі питання...", "Проблеми...", Шляхи...", в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми;
 • коротка анотація (2-4 речення) мовою оригіналу та англійською мовою. Анотації (українською та англійською) набирати курсивом 8
  кеглем.  Виклад  матеріалу  в анотації має бути  стислим  і  точним
  (близько   50   слів).   Слід   застосовувати   синтаксичні   конструкції
  безособового речення, наприклад: "Досліджено...", "Розглянуто...",
  "Установлено..."(наприклад,   "Досліджено   генетичні   мінливості...
  Отримано задовільні результати для естераз...");
 • стаття має включати наступні необхідні елементи: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається; визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження;  внутрішню структуризацію - розділи з назвами або виділені;
 • не використовувати стильових розміток.
 • посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті в дужках за порядковим номером цієї роботи в списку. Посилання   в   тексті   подавати   тільки   у   квадратних   дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела,  потім  через кому сторінку (маленьке «с»), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4,
  с. 5; 8, с. 10-11]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких
  як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. - К., 2000, - С. 54);
 • посилання на джерела статистичних даних обов'язкові;
 • посилання на публікації дослідників, праці яких цитуються чи використовуються для обґрунтування власних висновків обов'язкові;
 • посилання на підручники, навчальні посібники, газети і ненаукові журнали  некоректні;
 • посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;
 • у тексті статті наводити тільки останні новітні наукові дані, а не застарілі.
 • усі   цитати,  мова оригіналу яких  є  іншою,  подавати  українською мовою й обов'язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і
  конкретну сторінку.
 • не робити  посторінкових посилань, а подавати їх у дужках
  безпосередньо в тексті.
 • на всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.
 • написи на рисунки виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення;
 • формули чіткі, із загальноприйнятим використанням символів; формули у статтях по всьому тексту набирати лише в одному із формульних редакторів - Eq. 3.0 чи Math type 5, шрифт TIMES, 10 кегль.
 • автори мають дотримуватись правильної галузевої термінології (див. Держстандарт).
 • терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
 • між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) ставити нерозривний пробіл.
 • скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год тощо), а також скорочення млн, млрд писати без крапки.
 • якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.
 • обсяг статті — 12-24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків);
 • шрифти найпоширенішого типу, текстовий шрифт та шрифт формул повинні бути різними;
 • таблиці компактні, з назвою та нумерацією;
 • якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією;
 • матеріали мають бути надані роздрукованими на папері та в електронному вигляді;
 • список літератури оформляти в алфавітному порядку.
 • номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу.
 • у вихідних даних джерела вказати назву видавництва та кількість сторінок.
 • у списку літератури прізвища подавати курсивом, а ініціали ставити після прізвища.
 • якщо в джерелах більше чотирьох авторів, то зазначати лише три перші, наприклад: Іваненко М.С., Петренко П.Т., Сидорова О.Р. та ін.
 • у джерелах, які подаються за назвою, вказувати, за чиєю редакцією їх видано, наприклад: Зоологія: Підручник / За ред. І.В. Осауленка (у цьому разі ініціали ставити перед прізвищем і не курсивити).
 • в кінці після списку літератури до статті подати ключові слова (до 10);
 • до статті слід додати рецензію на подану наукову статтю (внутрішня рецензія, що виконується магістром-одногрупником);
 • до статті слід додати рецензію та рекомендацію до друку від наукового керівника магістерської роботи.
 • обов'язковий список використаних джерел у кінці статті за абеткою (не менше десяти джерел);
 • автор повинен уважно вичитати свою статтю після набору та поставити свій підпис.
 • Кількість помилок на сторінку після вичитування тексту не повинна перевищувати 5. Особливо це стосується текстів, перекладених за допомогою програм автоматичного перекладу, тому що в цьому разі виникає багато помилок і непорозумінь. Статті, в яких кількість помилок перевищуватиме встановлену вище норму, не зараховуватимуться.

Оформлення статті повинно відповідати вимогам відповідного видання. Кожен науковий журнал висуває свої особливі вимоги. Тому при підготовці статті до друку слід уважно прочитати вимоги до статей, які зазвичай містяться у відповідному виданні в кінці. Разом з тим, стаття у звіт з практики має свої буті виконана і оформлена згідно з вимогами Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

 

Приклад оформлення статті:

 

УДК:

В.В.Козюк

 

Нова міжнародна фінансова архітектура: дефініцій ні контури та аспекти монетарного аналізу глобалізацій них процесів

 

У статті визначаються відмінності між дефініціями «міжнародна валютна система» і «міжнародна фінансова архітектура» та виявляються елементи, що їх об'єднують. Розглядаються функціональні складові нової міжнародної фінансової архітектури з позиції монетарного аналізу глобалізаційних процесів

Рис.4, Табл..1, Літ.25

 

Постановка проблеми. Успішне ведення бізнесу ….

Аналіз останніх досліджень та невирішені частини загальної проблеми. Так, аналіз процесів становлення нової міжнародної фінансової архітектури достатньо глибоко досліджується багатьма західними економістами, наприклад, Дж. Соросом [9], Б. Ейченгріном [13], …. Втім застосування даного терміну вкрай обмежено, тому поза увагою залишаються монетарні проблеми функціонування глобальної економіки …..

Метою статті є з’ясування ….

Виклад основного матеріалу. ……

Висновки. ….

Література.

Ключові слова: глобалізація, фінансова архітектура, міжнародна фінансова архітектура

V. V. Kozyuk

 

NEW INTERNATIONAL FINANCIAL ARCHITECTURE: DEFINITIONAL OUTLINES AND ASPECTS OF MONETARY ANALYSIS OF THE GLOBALIZATION PROCESSES

The differences between definition of «international monetary system» and «international financial architecture» are stated in the article as well as the elements that are common to both notions. The functional components of the new international financial architecture are considered from the viewpoint. of the globalization processes monetary inves­tigation.

Key words: globalization, financial architecture, international financial architecture

 

Додаток 9.

Загальні вимоги до формулювання предмету, об’єкту, мети та завдань та плану кваліфікаційної роботи магістра

 

У будь-якому дослідженні треба обмежувати себе як за шириною охоплення теми, так і за глибиною її розробки: з цього випливає, що необхідно сформулювати не тільки завдання даного етапу досліджен­ня, а й обмеження у вирішенні загального завдання. Обмеження особливо важливі на етапі написання дисертації за готовим чорно­вим матеріалом.

Поради щодо техніки роботи:

 1. При виконанні великої роботи необхідно звільнитися від дрібних сторонніх справ.
 2. Не можна робити дві справи одночасно: це не означає, що не
  варто чергувати складну і просту, особливо механічну роботу.
 3. Треба знайти індивідуальні засоби "втягування" в роботу. Як
  правило, у всіх науковців найбільші труднощі викликає початок роботи. Універсальних засобів "втягування" немає, вони для кожного
  індивідуальні. На наш погляд, добре було б розпочинати роботу з пе­речитування раніше написаного матеріалу та його коригування. Після
  30—40 хв. такої праці з'являється бажання йти далі. Також індивідуально має бути обраний час роботи з граничною творчою продуктивністю.
 4.  Особливу увагу слід звернути на допустиму тривалість праці та
  необхідний час відпочинку. Кожна праця вимагає дотримання режиму, інакше вона стає малопродуктивною і може призвести до втрати віри у свої сили.

Не працювати без плану. За весь період роботи над дисерта­цією може існувати кілька планів.

Контролювати хід роботи, обмежувати глибину розробки.
За результатами контролю треба коригувати як загальний план, так і
окремі його частини.

 

Формулювання теми магістерської роботи

Вибір теми є найвідповідальнішим етапом науково-дослідної практики і написання магістерської роботи, бо від нього залежить майбутня діяльність, яка ви­рішально обумовлює результат дослідження. Практи­ка показує, що правильно обрати тему — означає наполовину забез­печити успішне її виконання.

При обранні теми основними критеріями мають бути:

 • актуальність, новизна і перспективність;
 • наявність теоретичної бази;
 • можливість виконання теми в даній установі;
 • зв'язок її з конкретними господарськими планами і довгостроковими програмами;
 • можливість отримання від упровадження результатів дослідження економічного та соціального ефекту.

Обравши тему, магістр має усвідомити сутність пропонованої ідеї, її новизну й актуальність, теоретичну важливість і практичну доцільність. Це значно полегшує оцінку й остаточне закріплення об­раної теми. Наукова магістерська робота повинна характеризуватися елементами наукової новизни.

Говорячи про новизну ідеї (а отже, і теми), не треба забувати відо­ме положення, що не все нове є обов'язково прогресивним, так само, як і старе — консервативним. Наукова новизна самої роботи — це ознака, наявність якої дає авторові підстави використовувати по­няття "вперше" при характеристиці отриманих ним результатів і про­ведення дослідження в цілому. Поняття "вперше" означає в науці факт відсутності подібних результатів до їх публікації. Уперше може проводитися дослідження на оригінальні теми, раніше не досліджу­вані в тій чи іншій галузі наукового знання.

Для багатьох галузей наукова новизна виявляється в наявності вперше сформульованих і змістовно обґрунтованих теоретичних по­ложень, методичних рекомендацій, які впроваджені в практику і сут­тєво впливають на досягнення нових соціально-економічних резуль­татів. Новими можуть бути тільки ті положення до­слідження, що сприяють подальшому розвитку науки або окремих її напрямів. Новизна історичних досліджень полягає у введенні до наукового обігу досі не використовуваних джерел, з'ясуванні генезису розвитку тієї чи іншої галузі знань, у розкритті закономірностей і ос­новних шляхів розвитку певної наукової галузі.

Часом магістри висловлюють побоювання, чи не робить хтось іще дослідження за аналогічною темою або такою самою ж темою. Ці побоювання є марними, хоча при­родно, що актуальною темою можуть займатися в кількох установах одночасно. Досвід підказує, що не можуть двоє людей, не пов'яза­них один з одним, однаково розв'язати якусь проблему. Обов'язко­во принцип розв'язання проблеми, зміст теоретичної частини, мето­дика експерименту будуть різними.

Кожен магістр пови­нен уміти визначити новизну свого наукового результату.

Найтиповіші помилки, яких припускаються у цьому, такі:

 • новизна підміняється актуальністю теми, її практичною і теоретичною значущістю;
 • висновки до розділів мають характер констатації і є самоочевидними твердженнями, з якими дійсно не можна сперечатися;
 • немає зв'язку між отриманими раніше й новими результатами,
  тобто наступності.

За місцем отриманих знань серед відомих наукових даних можна виділити три рівні новизни:

 • перетворення відомих даних, докорінна їх зміна;
 • розширення, доповнення відомих даних;

• уточнення, конкретизація відомих даних, поширення відомих ре­зультатів на новий клас об'єктів, систем.

Рівень перетворення характеризується принципово новими в даній галузі знаннями, які не просто доповнюють відомі положення, а яв­ляють собою щось самостійне. Самоперевірку цього рівня можна здійснити, поставивши собі запитання: "А що, ніхто ніколи цього за­вдання не виконував?" На цьому рівні суттєво важливо розрізняти два варіанти новизни: дискусійно-гіпотетичну і загальновизнану. У першому випадку нові результати ще не досить доказові, не мають достатніх всебічних конкретизацій і нерідко натрапляють на проти­дію, оскільки самі факти не піддаються новаторському науковому поясненню. Тому залишається сумнів щодо справедливості таких на­укових ідей.

На рівні доповнення новий результат розширює відомі теоретичні або практичні положення, додає до них нові елементи, доповнює знання в даній галузі без зміни їхньої сутності.

На рівні конкретизації новий результат уточнює відоме, конкрети­зує окремі положення, що стосуються поодиноких випадків. На цьо­му рівні відомий метод, спосіб можуть бути розвиненими і пошире­ними на новий клас об'єктів, систем, явищ.

Таким чином, практично будь-яка актуальна науково-дослідна те­ма може забезпечити виконання дисертації. Все залежить від глиби­ни і широти її розроблення, а отже, від самого магістра.

У минулому однією з прикмет актуальності теми була належність її до плану науково-дослідних робіт організації, або до державного плану науково-дослідних робіт. Нині ця ознака втратила свою інформативність. Оцінюючи актуальність обраної теми, не можна ставити її в залежність від політичної ситуації в країні або світі. Справжня наука не терпить кон'юнктурних підходів. Політизація тут у недалекому минулому призводила часом до звуження спек­тра напрямів наукового пошуку, вилученню з нього напрямів, які не користувалися з якихось міркувань підтримкою правлячої партії, що було причиною необ'єктивності наукових розроблень.

Даючи оцінку практичній значущості обраної теми, слід знати, що ця значущість залежить від характеру конкретного наукового до­слідження.

Якщо робота має методологічний характер, то її практична значущість може полягати:

• у публікації основних результатів дослідження на сторінках мо­нографій, підручників, наукових статей;

 • у наявності авторських свідоцтв, актів про впровадження результатів дослідження на практиці;
 • в апробації результатів дослідження на науково-практичних конференціях і симпозіумах;
 • у використанні наукових розроблень у навчальному процесі закладів освіти;
 • в участі у розробці державних і регіональних програм розвитку тієї чи іншої галузі народного господарства;
 • у використанні результатів дослідження для підготовки нових нормативних і методичних документів.

Практична значущість магістерського дослідження методичного характеру може ви­явити себе: у наявності науково обґрунтованих і апробованих резуль­татами експериментів методів і засобів удосконалення економічного або соціального розвитку країни. Сюди ж відносять дослідження з наукового обґрунтування нових і розвитку діючих систем, методів і засобів того чи іншого виду діяльності.

Форми впровадження наукових результатів методичного характеру:

 • пропозиції щодо вдосконалення систем соціально-економічно­го, політичного, юридичного та ін. регулювання;
 • рекомендації стосовно удосконалення економічного механізму, управління соціальними процесами тощо;
 • нормативні та методичні документи, затверджені або рекомен­довані для використання міністерствами, державними комітета­ми, відомствами, об'єднаннями або іншими зацікавленими орга­нізаціями.

Коли передбачається, що майбутнє дослідження забезпечуватиме наукове обґрунтування шляхів оптимізації трудових і матеріальних ресурсів або виробничих процесів, тобто носить тільки прикладний характер, то його практична значущість може виявлятися у таких формах:

 • наукового обґрунтування напрямів, способів удосконалення
  умов і ефективності праці, основних виробничих і невиробни­чих фондів, матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів та інших факторів соціальної й економічної діяльності об'єднань, відомств, організацій;
 • економічного обґрунтування заходів щодо використання науково-технічних досягнень у різних галузях науки та практики;
 • обґрунтування пропозицій з використання досягнень наукових розроблень у практичній діяльності підприємств і організацій
 • розв'язання окремих проблемних питань у розробленні науково-дослідних тем, держбюджетних і договірних наукових робіт; використання результатів дослідження в реальних розробках проектних інститутів, проектно-конструкторських та інших орга­нізацій.

 

Складання плану роботи

Від самого початку роботи магістрові необхідно мати план, хоча б попередній, такий, що буде багато разів коригуватися. Досвід вказує на те, що за весь період роботи можуть бути складені плани кількох видів. Робочий план починаєть­ся з розробки теми, тобто задуму наукового дослідження. Можливо, що підґрунтям такого задуму буде лише гіпотеза, тобто припущення, викладене як на основі інтуїції (передчуття), так і на попередньо роз­робленій версії (тобто на повідомленні чогось з метою попереднього пояснення). Навіть така постановка справи дасть змогу систематизу­вати й упорядкувати всю наступну роботу.

Попередній робочий план тільки в основних рисах дає характери­стику предмета дослідження, надалі такий план може і повинен уточ­нюватися, проте основне завдання, що стоїть перед роботою в ціло­му, має змінюватися якомога менше.

Робочий план має довільну форму. Як правило, це план-рубрика, що складається з переліку розташованих у колонку рубрик, об'єд­наних внутрішньою логікою дослідження даної теми. Такий план ви­користовується на перших стадіях роботи, даючи змогу ескізно пред­ставити проблему, що досліджується, в різних варіантах. На основі розробки такого плану формуються бібліографічні списки, в процесі опрацювання літератури за яким план уточнюється.

На пізніших стадіях роботи складають план-проспект, тобто ре­феративне викладення розміщених у логічному порядку питань, за якими надалі буде систематизуватися увесь зібраний фактичний ма­теріал. Доцільність складання плану-проспекту визначається тим, що шляхом систематичного включення все нових і нових даних його можна довести до заключної структурно-фактологічної схеми роботи.

Необхідно усвідомити черговість і логічну послідов­ність запланованих робіт. При організаційній черговості завдання виконуються залежно від наявних можливостей, порядок їх виконан­ня може змінитися за тієї умови, щоб за певний період вони всі були виконані.

Логічна послідовність диктує розкриття сутності завдання. Доки не завершений перший розділ, не можна переходити до другого. Важливо навчитися знаходити в будь-якій роботі головне, вирішаль­не, те, на чому треба зосередити в даний час всю увагу. Це дасть можливість знайти оптимальні розв'язки поставлених завдань.

Такий методичний підхід приводить до необхідності врахування стратегії і тактики наукового дослідження. Це означає, що дослідник визначає генеральну мету роботи, формулює центральне завдання, виявляє всі доступні резерви для виконання задуму та ідеї, обирає необхідні методи і прийоми дій, знаходить найзручніший час для ви­конання кожної операції.

У творчому дослідженні план завжди має динамічний, рухливий характер і не може, не повинен сковувати розвиток ідеї та задуму дослідника, зберігаючи певний чіткий і визначений науковий напрям у роботі.

З урахуванням специфіки творчого процесу до плану досліджен­ня вносять усе, що можна заздалегідь передбачити. Звісно, в науці можливі й випадкові відкриття, але не можна будувати наукове до­слідження, орієнтуючись на випадковості. Наукове дослідження не може проводитися без плану. Тільки планове дослідження дає змогу глибоко пізнавати нові об'єктивні закономірності навколишньої дійсності.

За кожним науковим результатом можна простежити повний цикл дослідження, тобто сукупність етапів, що починається в точці "повно­го незнання" і закінчується впровадженням "добутого" знання. При плануванні етапів досліджень доцільно одночасно продумати підго­товку до друку необхідних публікацій.

 

Формулювання предмету та об’єкту дослідження

З метою визначення предмету та об’єкту магістерської роботи спершу проводиться аналіз теми дослідження за такими напрямами:

 • на відповідність результатам;
 • на відповідність паспорту спеціальності.

•   на відповідність назві кафедри теми роботи.

Назва повинна містити об'єкт і предмет дослідження, завдання, що розв'язується, а іноді й галузь використання. Серед найбільш розповсюджених помилок при формулюванні назви можна вказати на те, що назви тем нерідко пе­ренасичені штучно ускладненою термінологією, носять наукоподіб­ний характер, сформульовані стилістично недбало, а часом не до­сить грамотно.

Занадто часто назви дисертацій починаються словами "Вивчення процесу...", "Дослідження деяких шляхів...", "Матеріали до вивчен­ня...", "Деякі питання...", "До питання..." та ін. У них не віддзерка­люються достатньою мірою суть розглянутої проблеми, завершеність роботи, немає ясного визначення її мети і результатів.

Слід уникати занадто довгих назв. Часом доцільно сформулювати назву двома реченнями: у першому подати сутність роботи, у друго­му — об'єкт використання результатів досліджень.

Для кожної спеціальності існує так званий паспорт спеціальності, де зазнача­ються: формула спеціальності, напрями досліджень і галузі наук, за якими присуджується науковий ступінь. Аналіз полягає в тому, щоб назва роботи обов'язково відповідала за змістом одному з на­прямів досліджень.

Актуальність — обов'язкова вимога до будь-якої роботи. Вміння обрати тему, правильно її зрозумі­ти й оцінити з точки зору своєчасності й соціальної значущості харак­теризує наукову зрілість і професійну підготовку автора. Висвітлення актуальності — сутність проблемної ситуації. Чітко й одно­значно визначити наукову проблему і таким чином сформулювати її суть буде неважко, якщо магістру вдасться показати, де пролягла межа між знанням і незнанням з предмета дослідження.

Проблему часто ототожнюють з питанням (тобто з положенням, яке також треба вирішити). Вважається, що проблема — це те ж пи­тання, тільки важливіше і складніше. Це так і не так, оскільки спе­цифічною рисою проблеми є те, що для її розв'язання необхідно ви­йти за рамки старого, вже досягнутого знання. Стосовно ж питання взагалі, то для відповіді на нього цілком вистачить старого знання, тобто для науки питання не є проблемою.

Для з'ясування стану розробки обраної теми складається корот­кий огляд літератури (бібліографія), з якого можна зробити висновок, що дана тема ще не розкрита (розкрита лише частково, або не в тому аспекті) і тому вимагає подальшого розроблення. Якщо такий висновок не ви­пливає логічно з огляду, то немає сенсу розробляти обра­ну тему.

Від формулювання наукової проблеми і доведення, що та частина проблеми, яка є темою майбутньої праці, ще не розроблена і не висвітлена у спеціальній літературі, логічно перейти до формулю­вання мети дослідження, а також зазначення конкретних завдань, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети. Це зазвичай роблять у формі перерахунку (вивчити... описати... встановити... ви­явити... вивести залежність... та ін.). Формулювати завдання необхід­но якомога ретельніше, оскільки описання їхнього розв'язання ста­новить зміст розділів праці. Це важливо також і тому, що заголовки таких розділів народжуються саме з формулювання завдань дослідження.

Мета дослідження — це запланований результат. Результат має бути конструктивним, тобто спрямованим на вироблення суспільно корисного продукту з вищими, ніж було раніше, показниками якості або процесу її досягнення. Поставленої мети досягти треба обов'яз­ково. Мета конкретизується у завданнях та розкривається в межах роботи у конкретних пунктах плану (параграфах роботи). І неодмінно перевірити, чи визначене чітко досягнення мети у висновках.

Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта і предмета дослідження. Об'єкт — це процес або явище, що породжує про­блемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового проце­су співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виді­ляється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дисертанта, оскільки предмет досліджен­ня визначає тему дисертаційної праці, яка позначається на титульно­му аркуші як її назва.

Об'єкт дослідження — це та частина матеріального світу, яка привернула увагу дослідника, наприклад, певні економічні чи полі­тичні інституції, процеси, різновид діяльності тощо. Стосовно об'єкта дослідження необхідно усвідомити: об'єкт дослідження новий (Н) чи традиційний (Т). Наприклад, діяльність державного служ­бовця, трансформаційні процеси — це нові об'єкти дослідження, а обороноздатність країни, економіка — традиційні об'єкти дослідження.

Предмет дослідження — це розглянута у роботі сторона об'єкта дослідження та його досліджувані якість і галузь викорис­тання, наприклад, певна галузь економіки, складова національної без­пеки тощо. Щодо предмета дослідження, то тут також треба виріши­ти те саме питання: предмет дослідження є новим чи традиційним. Можливі такі комбінації новизни предмета (П) і об'єкта (О) дослід­ження: а) НП — НО; б) НП — ТО; в) ТП — НО; г) ТП – ТО

Для магістерських робіт випадок ТП — ТО є практично неприпустимим: або предмет, або об'єкт дослідження обов'язково має бути новим. Об'єкт дослідження, зазначений у роботі, повинен мати модель (моделі) у тексті й на плакатах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10.

План-звіт проходження практики

Харківський національний економічний університет

Кафедра _______

 

_____________________________________

 

План-Звіт

проходження науково-дослідної практики

 

Магістрант __________________________________________________________

                                               (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник магістерської роботи ________________________________

____________________________________________________________________

                                               (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики ____________________________________________________

____________________________________________________________________

                            (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Об’єкт практики ______________________________________________________

(назва установи)

____________________________________________________________________

За час практики зроблено:

1. Вивчення нормативних документів, що регулюють питання науково-дослідної діяльності в Україні щодо ____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Огляд друкованої літератури та бібліографічних джерел з наукової проблеми

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Збір та обробка практичного та інформаційного матеріалу

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Формування бібліографічного списку для написання магістерської роботи з проблематики ________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Підготовка:

5.1. наукової статті __________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва, відмітка про друк)

5.2. тез на конференцію _______________________________________________

____________________________________________________________________

(назва, відмітка про виступ/друк)

5.3. рецензії на статтю ________________________________________________

____________________________________________________________________

(автор, назва, інформація про друк)

____________________________________________________________________

6. Виконання індивідуального завдання на тему: __________________________

____________________________________________________________________

(назва теми)

6.1. підготовка реферату _______________________________________________

____________________________________________________________________

(назва)

7. Участь у роботі:

7.1. конференції: ____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва, місце та дата проведення)

7.2. наукового семінару: _______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва, місце та дата проведення)

7.3. Днів науки: ______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва, місце та дата проведення)

8. Участь у наукових заходах кафедри:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва заходу, місце та дата проведення, зміст роботи)

До звіту додаються:

Календарний план-графік

 

Перелік нормативних документів щодо проблеми

 

Бібліографічний список з обраного напряму дослідження

 

Перелік інформаційного матеріалу

 

Наукова стаття

 

Участь у наукових конференціях

 

Тези конференції

 

Рецензія на наукову статтю (зі статтею)

 

Відзив на автореферат (з авторефератом дисертації)

 

Пропозиції до органів влади

 

Індивідуальне завдання (з рефератом)

 

Орієнтовна назва магістерської роботи

 

 

Магістрант ______________________            Дата ________________ 20__ року.

 

Відгук наукового керівника та оцінка виконаної роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Науковий керівник  ______________________                 Дата ________________ 20__ року.