Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Операційний менеджмент

Оформлення виконаних індивідуальних завдань, що здаються для перевірки, повинно відповідати типовим вимогам, тобто мають бути присутніми:

-  титульний аркуш;

-  зміст, тобто перелік складових частин із зазначенням сторінок, з яких починається виклад матеріалу кожної частини;

-  текстова частина;

-  список використаних джерел;

-  додатки (у разі потреби).

 

 

1. Аналітичний огляд п’яти україномовних наукових публікацій за заданою тематикою (реферат).

Тематика –

·  Зміст і сфери, принципи, функції та методи операційного менеджменту.

·  Система управління операційною діяльністю організації.

·  Стратегічні рішення в сфері операцій.

·  Вибір варіанту технології та проектування операційного процесу.

·  Підготовка виробництва нової продукції.

·  Методи переходу до випуску нової продукції

·  Формування виробничої програми підприємства.

·  Оперативне планування та контроль операційної діяльності.

·  Диспетчерування операційної діяльності.

·  Матеріально-технічне забезпечення усталеного функціонування операційної системи.

·  Кадрове та організаційно-управлінське забезпечення усталеного функціонування операційної системи.

·  Інформаційне та програмно-алгоритмічне забезпечення усталеного функціонування операційної системи.

·  Управління життєвим циклом операційної системи.

·  Концепція групової технології та її реалізація за сучасних умов.

·  Концепція гнучкої виробничої системи та її реалізація за сучасних умов.

В обов’язковому порядку аналітичний огляд має містити стислий виклад змісту кожної статті, порівняльний аналіз викладених авторами статей точок зору, висновки, сформульовані студентом по результатах цього аналізу.

 

2. Аналітичний огляд однієї англомовної наукової публікації за заданою тематикою (переклад + реферат).

Тематика – операційна стратегія бізнес-організації.

Рекомендовані джерела – «Harvard Business Review», «International Journal of Operations and Production Management»; можливі також і інші міжнародні журнали чи матеріали зарубіжних конференцій останніх років.

Обсяг статті для перекладу та аналізу – не менше 5 сторінок (≈ 10 тис. друк. знаків). У разі, якщо обсяг статті перевищує визначені межі, припускається колективна робота 2-х – 3-х студентів. Переклади, здійснені за допомогою автоматичних перекладачів на кшталт Google-перекладач, не приймаються.

Переклад має бути супроводжений критичним аналізом думок, викладених у статті.

 

3. Написання есе за заданою тематикою.

Тематика –

·  Ощадливе виробництво – наскільки вітчизняні організації схильні до втілення підходу ощадливості?

·  Кастомізація масового виробництва: чи закріпився підхід на вітчизняному бізнесовому підґрунті?

·  Концепція безперервного вдосконалення бізнес-процесів та реінжиніринг: який з підходів має вищу ефективність?

·  Нове – це добре забуте старе. Чи можна докласти таке трактування до теорії обмежень Еліяху Голдрата?

·  Інформаційні технології в управлінні операційною діяльністю – що є запитаним на сьогодні?

·  Групові технології – чи можна застосовувати цей підхід за реалій вітчизняного промислового виробництва?

·  Нова економіка – це економіка знань. Якими є місце та роль операційного менеджменту в такій економіці?

·  Система оптимізованої виробничої технології (OPT) – як і де її можна застосовувати за реалій української економіки?

·  CALS-концепція – чи існують перспективи запровадження її принципів у невиробничій сфері?

В есе в обов’язковому порядку слід подати:

-  обґрунтування того, чому саме ця проблема обрана для дослідження;

-  розкриття суті проблеми;

-  виклад власної точки зору на проблему;

-  виклад аргументів, що доводять право цієї точки зору на існування.

Кількість опрацьованих при підготовці есе першоджерел – не менше 5.

Орієнтовний обсяг – 10-12 сторінок.

 

4. Підготовка презентацій за заданою тематикою.

Тематика – система та інструменти управління операційною діяльністю конкретної вітчизняної бізнес-організації.

Презентація має бути підготовленою в Microsoft PowerPoint. Обсяг – не менше 10 слайдів. Обов’язково мають бути представлені інструменти організації та планування, контролю та регулювання основної та допоміжної операційної діяльності.

 

5. Розроблення набору задач з проблематики операційного менеджменту.

Задачі повинні стосуватися суто проблематики дисципліни «Операційний менеджмент», а не споріднених курсів на кшталт «Економіка підприємства», «Організація виробництва» тощо.

Задачі мають бути розробленими на матеріалах конкретних вітчизняних бізнес-організацій. Обов’язково має бути охоплена така тематика: формування виробничої програми, побудова графіків Гантта, АВС-аналіз, вибір варіанту технології. За бажанням студента можливі й інші спрямування.

Кількість – не менше 5.

Кожна задача супроводжується розв’язком, коментарями, посиланнями на джерела первинної інформації.

 

6. Розроблення набору міні-кейсів.

Кейси мають бути розробленими на матеріалах конкретних вітчизняних бізнес-організацій і присвячені реальним проблемам, що мали місце у сфері управління операційною діяльністю.

Кількість кейсів – не менше 3.

Обсяг основного тексту кожного з кейсів не має перевищувати 3-х сторінок (формат А4, шрифт 14, інтервал 1,5). Наприкінці кейсу подаються запитання, а після них – в обов’язковому порядку – розділ, в якому викладається, як було розв’язано проблемну ситуацію.

До кожного кейсу необхідно додати методичні рекомендації щодо обговорення та посилання на джерела первинної інформації.

 

7. Вивчення проблематики операційного менеджменту на навчальних платформах відкритих онлайнових курсів (з представленням відповідного сертифікату).

Тематика – операційний менеджмент загалом чи його окремі аспекти.

Рекомендовані платформи масових відкритих онлайн-курсів – Coursera, Prometheus.

 

8. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

За рішенням кафедри студентам, які протягом поточного семестру приймають участь у науково-дослідній роботі понад обсяги завдань, встановлених робочою навчальною програмою з дисципліни «Операційний менеджмент» (зокрема, в роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, брали участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах з досліджень проблематики операційного менеджменту) можуть присуджуватись додаткові (заохочувальні) бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Здійснення науково-дослідної роботи передбачає співпрацю з науковим керівником (це може бути науковий керівник по комплексній курсовій роботі; це може бути викладач, який веде семінарські та практичні заняття з дисципліни «Операційний менеджмент»). Вибір напряму досліджень, аналіз підготовлених матеріалів, їх структуризація, підготовка тез доповіді чи статті до публікації, підготовка до виступу на конференції – питання, які узгоджуються індивідуально з науковим керівником.