Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Організація бухгалтерського обліку

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

 

                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             на засіданні кафедри

                                                                            теорії бухгалтерського обліку

                                                                                    Протокол № ___ від ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

студентами заочної форми навчання

з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку",

спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит» (спеціалісти),

8.03050901 «Облік і аудит» (магістри)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

При виконанні контрольних завдань потрібно керуватись наступними правилами:

 1. Контрольні роботи це письмові відповіді на питання з різних розділів програми курсу. Перед відповіддю обов‘язково повинен бути написаний текст питання.
 2. На обкладинці контрольної роботи повинно бути написано:
 • Прізвище, ім‘я та по батькові студента;
 • Назва факультету, курсу, номер залікової книжки;
 1. Оформлення контрольної роботи повинно відповідати вимогам до оформлення текстових документів студентами спеціальності „Облік та аудит”.
 2. Контрольні завдання, що виконані недбало та без додержання наведених правил, без перевірки повертаються на доопрацювання.
 3. В кінці роботи слід вказати список літературних джерел, яким користувався студент.

У випадку негативної рецензії виправлену контрольну роботу слід повторно представити на перевірку рецензенту, разом з варіантом не зарахованої роботи.

Студентів, які не виконали контрольну роботу, до здавання іспиту не допускаються.

Варіант індивідуальної контрольної роботи відповідає останній цифрі номера залікової книжки.

В контрольній роботі студент повинен відповісти на одне теоретичне запитання (завдання №1) та виконати практичну частину, яка містить розробку наказу про облікову політику підприємства з додатками (завдання №2) та розв’язок трьох задач (завдання № 3, 4, 5).

При виконанні завдання № 2 слід дотримуватись зазначених обмежень відповідно до варіанту індивідуальної контрольної роботи, а саме: організаційно-правової форми, основного виду діяльності підприємства, величини статутного капіталу, середньої чисельності персоналу та тривалості операційного циклу. Вказані обмеження впливають на облікову політику підприємства. Всі інші фактори, які визначають облікову політику, студент обирає самостійно. Макет наказу про облікову політику та перелік додатків до нього наводиться нижче (після контрольних завдань). Наявність того чи іншого додатку до наказу про облікову політику визначається факторами, що впливають на облікову політику.

6. Критерії оцінювання контрольної роботи.

Для оцінювання якості виконання студентом заочної форми навчання контрольної роботи з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" будуть використані такі критерії оцінювання.

Теоретичне питання оцінюється 10 балами (при 100% виконанні). Відповідь на теоретичне питання оцінюється за шкалою 10, 7, 4, 0.

- 10 балів – відповідь на питання повна, ґрунтовна, аргументована, викладена логічно, послідовно, доповнена прикладами з сучасного економічного життя. При оформленні студент дотримався загальних вимог до письмових контрольних робіт.

- 7 балів – відповідь досить повна, аргументована, викладена логічно, послідовно, але містить незначні помилки, що не є принциповими.

- 4 бала – відповідь не повна, але зміст запитання в цілому розкритий, відповідь не завжди викладена послідовно, містить незначні окремі помилки, як по змісту так і по оформленню.

- 0 балів – відповідь неповна, містить значні принципові помилки, або не розкриває сутності запитання.

Кожне практичне завдання оцінюється 10 балами (при 100% виконанні). Відповідь на кожне практичне завдання оцінюється також за шкалою 10,7,4,0.

- 10 балів – завдання вирішено повністю.

- 7 балів – рішення завдання досить повне, але містить незначні помилки, що не є принциповими.

- 4 бала – рішення не повне, містить не значні окремі помилки як по змісту (результату) так і по оформленню.

- 0 балів – відповідь на тестове запитання не вірне, як що задача, то рішення не вірне або не повне, містить значні принципові помилки.

Загальна сума балів (при наявності 100% вірних відповідей на 5 поставлених запитання) за результатами виконання контрольної роботи повинна складати 50 балів.

Після розрахунку сумарної кількості балів передбачається подальше переведення їх загальної суми у традиційну систему оцінювання.

20 – 30 балів – "задовільно";

31 – 40 балів – "добре";

41 – 50 балів – "відмінно".

Студент, що набрав менш 20 балів, одержує оцінку незадовільно і мусить виконати контрольну роботу ще раз.

 

 

Завдання для контрольної роботи.

 

Варіант № 1.

 

1. Сутність та завдання організації бухгалтерського обліку. Надати характеристику об’єктів та суб’єктів організації бухгалтерського обліку.

2. Розробити проект наказу про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного промислового підприємства. Статутний капітал підприємства складає 900000 грн. Середня чисельність персоналу – 280 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

3. Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків.

№ з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Д-т

92

641

631

46

92

631

641

92

311

631

702

944

662

972

377

К-т

631

631

672

40

372

717

311

39

361

311

791

361

717

104

742

4. Визначити розмір статутного капіталу ТзОВ “Світлана”. Визначити частку кожного засновника в статутному капіталі. Визначити суму, яку необхідно виплатити Тарасенко Т.О. при його виході з товариства, якщо є наступні дані:

ТзОВ “Світлана” займається виробництвом кондитерських виробів, яке засноване 15 січня ц.р. Склад засновників: Жиркова Ж.А. – директор-менеджер; Підлубна П.А. – головний бухгалтер; Тарасенко Т.О. – начальник цеху.

Внески засновників до статутного капіталу ТзОВ “Світлана”

Засновники

Внески

Сума, грн.

1.Жиркова Ж.А.

-    формуюча машина

85000

-    вартість рекламного оголошення

20

-    грошові кошти

75000

-    комп’.тер

5570

2. Тарасенко Т.О.

 • Тістозмішувальна машина

19500

 • Грошові кошти

95000

 • Приміщення цеху

500000

3. Підлубна П.А.

 • Борошно

7000

 • Грошові кошти

78000

 • Оригінальна технологія виготовлення пряників

4000

 

На момент виходу Тарасенка Т.О з товариства підприємство працювало і одержало прибуток в розмірі 25000 грн., заборгованість перед кредиторами склала 5000 грн.

5. Визначити продажну вартість освітлювальних приладів. Зазначити, якими документами оформлюються операції, пов’язані з реалізацією готової продукції. Встановити за яких умов доцільніше користуватись послугами транспортної організації, враховуючи, що вартість таких послуг становить 500 грн.

Дані для виконання:

ТзОВ “Світолюкс” займається виробництвом і реалізацією освітлювальних приладів. Виробнича собівартість партії виготовлених приладів в кількості 2000 шт. склала 80000 грн. В ході реалізації готової продукції виникають наступні витрати: пов’язані з транспортуванням (ПММ, поточний ремонт автотранспорту) – 350 грн., оплата вантажно-розвантажувальних робіт – 200 грн., витрати по відрядженню водіїв та експедиторів – 150 грн.

 

Варіант № 2.

 

1. Етапи процесу організації бухгалтерського обліку. Елементи та план організації бухгалтерського обліку.

2. Розробити проект наказу про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного підприємства торгівлі. Статутний капітал підприємства складає 750000 грн. Середня чисельність персоналу – 110 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

3.  Провести ліквідацію підприємства – ТзОВ “Сіріус”, дотримуючись черговості задоволення вимог кредиторів згідно чинного законодавства. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи.

Дані для виконання:

Після продажу майна на поточному рахунку ТзОВ “Сіріус” залишилось 26000 грн. Пасив балансу даного підприємства має наступний вигляд:

Статті пасиву

Сума, тис. грн.

Статутний капітал

15,0

Резервний капітал

2,4

Векселі видані

1,6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

4,0

Поточні зобов’язання по розрахунках з бюджетом

3,0

Разом

26,0

4. Скласти акт приймання на баланс цінностей.

Дані для виконання:

ТзОВ “Контракт” передає торговельне обладнання на баланс ТзОВ “Глорія” в рахунок внеску до його статутного капіталу. Комісія у складі: голова – директор Шульга Ш.Г., члени комісії – головний бухгалтер Якір Я.Р., менеджер Крініцький К.Й., касир Моровська М.А. за наказом директора ТзОВ “Глорія” від 20.02 ц.р. №25 прийняла від представника ТзОВ “Контракт” директора Лютого Л.Й. і передала на відповідальне зберігання комірнику ТзОВ “Контракт” Стеценко С.О. торговельне обладнання.

5. Здійснити облік виробничих запасів, оцінка яких здійснюється за одним з методів:

 1. середньозваженої собівартості
 2. ФІФО

Вказати, який з методів є більш доцільним для застосування і за яких умов.

Дані для виконання

Дані про рух борошна на складі ТзОВ “Степ” за квітень ц.р.

Дата

Надходження

Витрачання, кількість, кг

Кількість, кг

ціна, грн.

сума, грн.

Залишок на 01.04

500

1,80

?

 

Надходження 05.04 (І партія)

900

1,90

?

 

Витрачання 10.04

-

-

-

200

Надходження 12.04 (ІІ партія )

300

2,00

?

 

Витрачання 19.04

-

-

-

1200

Надходження 24.04 (ІІІ партія)

400

1,95

?

 

Витрачання 29.04

-

-

-

350

Разом (залишок та надходження)

?

 

?

?

Залишок на 30.04

?

 

?

 

 

Варіант № 3.

 

1. Охарактеризуйте процес формування облікової політики підприємства. Відповідальність, яка передбачається законодавством за порушення положень облікової політики підприємства.

2. Розробити проект наказу про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного будівельного підприємства. Статутний капітал підприємства складає 800000 грн. Середня чисельність персоналу – 125 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

3. Скласти акт про виділення до знищення документів (додаток Д).

Дані для виконання.

На підставі Переліку типових документів, що створюється в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, старшим архівістом ТзОВ “Омега” за погодженням з експертною комісією та керівником підприємства Сидорчуком С.К. було прийняте рішення про виділення до знищення наступних документів:

 • довіреності на отримання ТМЦ (справи зберігаються 4 роки);
 • актів на списання ТМЦ (справи зберігаються 3 роки);
 • головної книги (зберігаються 5 років).

Всього 7 справ.

4. Керівництво ПАТ “Збручівка” прийняло рішення про випуск облігацій. Відповідно до цього рішення було випущено 600 облігацій на пред’явника номінальною вартістю 10 грн. за од. Облігації були продані з премією 10%. Відсотки по облігаціях становлять 5% на рік, амортизація премії – 25%. Необхідно розрахувати суму премії, відсотків та амортизації премії. Зазначити первинні документи.

5. Оптовою базою одержано від заводу-виробника “Астор” скляний сортовий посуд вартістю 15000 грн.

Товар перевезено залізницею на відстань 720 км та автотранспортом від станції залізниці до складу бази.

При оприбуткуванні товару в результаті перевірки на “чутний” бій на складі бази відібрано пачки та коробки з порушеним упакуванням і шорохом, що чується всередині упаковки. В результаті розпакування відібраних пачок та коробок виявлено бій на суму 270 грн.

В результаті повної перевірки всієї партії товару виявлено бій на суму 310 грн.

Необхідно обчислити нормативну суму втрат, що підлягають списанню та зазначити кореспонденцію рахунків по операціях зі списання втрат запасів за нормами природного убутку. Виставити претензію виробнику за понаднормові втрати.

 

Варіант № 4.

 

1. Охарактеризуйте методичні прийоми перевірки документів та операцій. Сутність бухгалтерської обробки документів.

2. Розробити проект наказу про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного підприємства торгівлі. Статутний капітал підприємства складає 700000 грн. Середня чисельність персоналу – 95 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

3. Необхідно розробити і затвердити у встановленому порядку посадову інструкцію головного бухгалтера підприємства. Скласти індивідуальний графік роботи головного бухгалтера та структурний графік роботи відділу бухгалтерій.

4. ТзОВ “Грона” за домовленістю з постачальником видало кредитору простий довгостроковий вексель на суму 4000 грн. Строк погашення заборгованості за даними складає 3 роки за умови сплати відсотків у розмірі 20% щороку. Вексель та відсотки по ньому були погашені вчасно. Необхідно розрахувати суму відсотків, належних до сплати та зазначити первинні документи.

5. Підприємство роздрібної торгівлі ПП “Світограй” отримало за складу оптової бази партію ялинкових іграшок на суму 2300 грн. З них 15 ящиків на суму 450 грн. переупаковані після поштучної перевірки та упакуванням підприємством-виробником.

При оприбуткуванні товару виявлено бій на суму 200 грн.

Необхідно:

 • обчислити нормативну суму втрат, що підлягають списанню;
 • зазначити кореспонденцію рахунків по операціях зі списання втрат запасів за нормами природного убутку;
 • скласти акт, що підтверджує фактичний бій.

 

Варіант № 5.

 

1. Порядок вибору форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Переваги та недоліки існуючих форм організації бухгалтерського обліку.

2. Розробити проект наказу про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) у галузі промисловості Статутний капітал підприємства складає 850000 грн. Середня чисельність персоналу – 112 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

3. ВАТ “Олдіс” створюється на базі міського молокозаводу. Частина акцій належить трудовому колективу. Планується виготовляти три види продукції: кефір, масло селянське, сир. Відповідно працюватимуть три виробничих цехи, передбачений допоміжний цех для незалежного водо- та енергопостачання, автопарк для транспортування готової продукції. Функціонує відділ матеріально-технічного постачання та відділ збуту. Загальна кількість працюючих – 1200 чоловік.

Необхідно обрати організаційну структуру бухгалтерії та відобразити її за допомогою схеми.

4. Першого червня ц.р. підприємству наданий кредит у розмірі 500000 грн. строком на три роки під 40% річних. Умовами кредитного договору передбачено, що заборгованість підприємства по основній сумі боргу погашається щороку, частинами, одночасно з виплатою відсотків за кредит.

Необхідно:

 • розрахувати суму відсотків, належних до сплати;
 • скласти графік погашення зобов’язань за кредитним договором;
 • відповідь оформити у таблиці.

 

Дата

Погашення основної суми боргу, грн.

Відсотки за кредит, грн.

Сума виплат, грн. (гр.2+гр.3)

Залишок основної суми кредиту, грн.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

5. 20.05 ц.р. згідно з договором №01/10 підприємство ПП “Автотранс” надало послуги з перевезення вантажу ПАТ “Ортекс” на суму 1000 грн. з оплатою 31.05 ц.р.

У вказаний термін контрагент ПАТ “Ортекс” не розрахувався, у зв’язку з чим йому 01.07 ц.р. ПП “Автотранс” було вручено лист-вимогу. На лист-вимогу оплата також не надійшла, і тому ВАТ “Ортекс” у листопаді було виставлено претензію.

Необхідно:

 • розрахувати суму основного боргу за претензією з врахуванням офіційного індексу інфляції станом на 1-ше листопада ц.р.;
 • розрахувати суму нарахованої пені і штрафу;
 • описати процедуру доарбітражного врегулювання господарських спорів.

Дані для виконання:

Офіційний індекс інфляції за червень-жовтень ц.р. склав:

Червень – 103,7%                                           вересень – 102,6%

Липень – 99,9%                                              жовтень – 101,4%

Серпень – 100,0%

Облікова ставка НБУ встановлена 27% річних, штраф згідно з умовами договору – 10% суми боргу.

 

Варіант № 6.

 

1. Особливості централізованої те децентралізованої організації обліку. Порядок розподілу праці за функціональним та оперативно-виробничим принципами при різних формах побудови бухгалтерії.

2. Розробити проект наказу про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) у торгівлі. Статутний капітал підприємства складає 700000 грн. Середня чисельність персоналу – 92 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

3. Необхідно:

 • підготувати наказ про звільнення з посади головного бухгалтера (причина звільнення на розсуд студента);
 • оформити наказом прийняття на роботу головного бухгалтера;
 • укласти контракт з новопризначеним головним бухгалтером;
 • скласти акт приймання-передачі справ.

4. Необхідно нарахувати погодинно-преміальну оплату праці, різні види доплат, премію та допомогу у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю відповідно до табеля робітникам цеху №1 та здійснити необхідні утримання:

 • Біленький Б.Й. (VI розряд);
 • Іваненко І.О. (ІV розряд);
 • Прокопенко Б.О.  (ІІI розряд);
 • Кононенко К.О. (VI розряд);
 • Онуфрійчук О.К. (V розряд).

Дані для виконання

 

Перелік тарифних ставок до розрядів, грн.

Тарифні ставки

Розряд

ІІІ

IV

V

VI

Погодинники

4,10

4,50

4,90

5,40

 

Виписка з табелю обліку використання робочого часу по цеху №1

№ з/п

ПІБ

Таб. номер

Невідпрацьова-ні години

Відпрацьовані години

дні хвороби

простої

надурочні

вихідні дні

нічні

разом за місяць

1

Біленький Б.Й.

11

5

1

-

1

-

148

2

Іваненко І.О

12

-

2

4

-

-

146

3

Прокопенко Б.О

13

-

2

-

-

8

170

4

Кононенко К.О.

14

3

3

3

-

5

150

5

Онуфрійчук О.К.

15

-

3

-

2

-

165

За колективним договором оплата праці за години нічної роботи здійснюється в розмірі 40%.

Наказом по підприємству робітникам цеху №1 встановлена премія 15%.

 

Відомості про оплату праці за два попередні місяці

№ з/п

Види виплат

 Сума, грн.

Біленької Б.А.

Кононенко К.О.

1

Основна заробітна плата

950,00

960,00

2

Надбавки за професійну майстерність

70,00

100,00

3

Премія за економію ресурсів

50,00

-

4

Одноразова матеріальна допомога

150,00

-

5

Компенсація за невикористану відпустку

500,00

-

6

Допомога по тимчасовій непрацездатності

150,00

250,00

 

Кількість відпрацьованих днів за попередні два місяці становить 42 робочі дні. Стаж роботи: Біленької Б.А. – 5 років; Кононенко К.О. – 3 роки 8 місяців.

5. Підприємство “Знання” здійснює реалізацію підручників з маркетингу Ф. Котлера собівартістю 15 грн. за загальним списком цін, в якому зазначена ціна підручника 30 грн. Вищим навчальним закладам підприємство надає знижку в розмірі 25%. Інститут менеджменту придбав 200 підручників зі знижкою.

Необхідно визначити суму дебіторської заборгованості за підручники.

 

Варіант № 7.

 

1. Планування діяльності бухгалтерії. Значення посадових інструкцій.

2. Розробити проект наказу про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного публічного акціонерного товариства (ПАТ) у промисловості. Статутний капітал підприємства складає 1200000 грн. Середня чисельність персоналу – 310 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

3. На складі оптової бази яловичина морожена на суму 9000 грн. зберігалась 12 діб Норма природного убутку яловичини мороженої при 3-х добовому терміні зберігання встановлена у розмірі 0,08%. За кожну наступну добу зберігання до 10 діб збільшується на 0,01%, після 10-ти добового зберігання за кожну добу норма збільшується на 0,005%.

Необхідно розрахувати норму природного убутку та обчислити суму природного убутку.

4. Здійснити нарахування робітниці цеху №4 Сидоренко С.О., суми вихідної допомоги та компенсації за невикористану відпустку внаслідок закінчення трудової угоди, якщо вона відпрацювала в цьому місяці 20 робочих днів. Визначити суму утримань.

Дані для виконання

Відомості про оплату праці за два попередні місяці

робітниці цеху №4 Сидоренко С.О.

№ з/п

Види виплат

Сума, грн.

1

Основна заробітна плата

1750,00

2

Надбавки за професійну майстерність

160,00

3

Виробничі премії

100,00

4

Матеріальна допомога

150,00

5

Дотації на проїзд

30,00

6

Компенсація за невикористану відпустку

400,00

7

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

300,00

Кількість відпрацьованих днів за попередні два місяці становить 42 робочі дні.

Відомості про нараховану заробітну плату за попередні 12 місяців

робітниці цеху №4 Сидоренко С.О.

№ з/п

Види виплат

Сума, грн.

1

Основна заробітна плата

10850,00

2

Доплата за надурочний час

560,00

3

Виробничі премії

350,00

4

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік

200,00

5

Допомога по тимчасовій непрацездатності

350,00

6

Компенсація за невикористану відпустку

420,00

7

Вартість безоплатно виданого спецодягу

270,00

Тривалість невикористаної відпустки складає 24 календарних дні.

5. За результатами інвентаризації в ТзОВ “Автопарк” встановлено наступне:

Місяць

Фактично списано безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, грн.

Сальдо дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на кінець місяця, грн.

Липень

300

40000

Серпень

-

44000

Вересень

350

30000

Жовтень

150

32000

Листопад

-

36000

Грудень

1100

34000

Разом

1900

Х

Необхідно визначити резерв сумнівних боргів та скласти розрахунок бухгалтерії.

 

Варіант № 8.

 

1. Суть і основні завдання інвентаризації як методу наступного господарського контролю. Порядок планування інвентаризаційної роботи.

2. Розробити проект наказу про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного публічного акціонерного товариства (ПАТ) у торгівлі. Статутний капітал підприємства складає 900000 грн. Середня чисельність персоналу – 285 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

3. На складі ТзОВ “Смак” проведено інвентаризацію залишків ковбаси станом на 15-те травня ц.р. Попередня інвентаризація проводилась 15-го березня ц.р. (інвентаризаційний період склав 61 добу).

Надходження, відпуск та залишки ковбаси на підставі даних бухгалтерського обліку за весь міжінвентаризаційний період відображені в нижче наведеній таблиці.

Рух ковбаси на складі №1 ТзОВ “Смак” за період

з 15 березня по 15 травня ц.р., кг

Дата

Залишок товару на початок дня

Надійшло товару за день

Відпущено товару за день

Залишок товару на кінець дня

16.03

-

451

-

451

17.03

451

-

310

141

18.03

141

525

290

376

тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05

945

-

678

267

Разом за інвентаризаційний період

-

-

24580

18340

Норма природного убутку ковбаси при терміні зберігання 4 доби – 0,086%.

Необхідно розрахувати середньодобовий залишок, добовий оборот, середній термін зберігання. Обчислити граничний розмір природного убутку.

4. На балансі ВАТ “Орхідея”, яке надає послуги населенню з ксерокопіювання, обліковується ксерокс. Строк корисного використання ксероксу – 5 років, первісна вартість – 2600 грн., ліквідаційна вартість – 200 грн.

Протягом терміну корисного використання ксероксу планується зробити наступну кількість копій: за 1-й рік – 34000 шт., за 2-й рік – 32000 шт., за 3-й рік – 31500 шт., за 4-й рік – 30000 шт.

Обчислити суму амортизації основного засобу в розрізі років за виробничим методом амортизації.

5. Здійснити розрахунок амортизації дисконту (премії) за інвестиціями в облігації, якщо відомо, що Купівельна вартість придбаних облігацій склала 60000 грн., при їх номінальній вартості 50000 грн. Строк погашення облігацій – 4 роки, річний відсоток доходу – 10%, виплачується щорічно в кінці року.

 

Варіант № 9.

 

 1. Нормування праці бухгалтерів. Види норм та їх характеристика.
 2. Розробити проект наказу про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного закритого акціонерного товариства (ЗАТ) у промисловості. Статутний капітал підприємства складає 900000 грн. Середня чисельність персоналу – 285 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

3. Заповнити інвентаризаційний опис №5 товарно-матеріальних цінностей та порівняльну відомість за результатами інвентаризації на 31-ше грудня ц.р., проведену за наказом №10 від 15.12.ц.р.

Дані для виконання

Комірник: Сергієнко Сергій Олександрович.

Комісія в складі: голова комісії: Тарасенко Т.О.

                              члени комісії:   Соколова С.А., Маркова М.А.

В результаті проведення інвентаризації було виявлено:

 • фарба – 10 кг вартістю 20 грн. за 1 кг;
 • оліфа – 5 кг вартістю 10 грн. за 1 кг;
 • плитка кахельна – 100 м2 вартістю 15 грн. за 1 м2;
 • дошки – 20 м3 вартістю 250 грн. за 1 м3.

За даними обліку:

 • фарба – 10 кг вартістю 20 грн. за 1 кг;
 • оліфа – 15 кг вартістю 10 грн. за 1 кг;
 • плитка кахельна – 1000 м2 вартістю 15 грн. за 1 м2;
 • дошки – 40 м3 вартістю 250 грн. за 1 м3.

4. На балансі ВАТ “Кедр”, яке надає послуги населенню з ксерокопіювання, обліковується ксерокс. Строк корисного використання ксероксу – 4 роки, первісна вартість – 2200 грн., ліквідаційна вартість – 200 грн.

Протягом терміну корисного використання ксероксу планується зробити наступну кількість копій: за 1-й рік – 34000 шт., за 2-й рік – 32000 шт., за 3-й рік – 31500 шт., за 4-й рік – 30000 шт.

Методи амортизації

Роки

1

2

3

4

1. Прямолінійний

 

 

 

 

2. Зменшення залишкової вартості

 

 

 

 

3. Прискореного зменшення залишкової вартості

 

 

 

 

4. Кумулятивний

 

 

 

 

5. Виробничий

 

 

 

 

Обчислити суму амортизації основного засобу в розрізі років за різними методами. Звести отримані результати в таблицю та з’ясувати, як сума амортизації, обчислена за кожним методом, вплине на фінансовий результат підприємства.

5. Здійснити розрахунок амортизації дисконту (премії) за інвестиціями в облігації, якщо відомо, що підприємство придбало облігацій на суму 28000 грн. номінальною вартістю 30000 грн. Погашення облігацій заплановано через два роки з щорічною виплатою відсотку – 8%.

 

Варіант № 10.

 

1. Вимоги до ергономічного та соціального забезпечення бухгалтерського обліку.

2. Розробити проект наказу про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного закритого акціонерного товариства (ЗАТ) у торгівлі. . Статутний капітал підприємства складає 950000 грн. Середня чисельність персоналу – 290 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

3. При ревізії паливно-мастильних матеріалів (ПИИ) виявлена недостача бензину А-76 у кількості 360 л та бензину АІ-92 – 230 л. У пояснювальній записці завідуючий складом ПММ вказав, що він працює недавно, про повну матеріальну відповідальність не попереджений, договору про повну матеріальну відповідальність не укладав і відповідати за недостачу не збирається.

Необхідно:

 • визначити вид матеріальної відповідальності завідуючого складом та інших посадових осіб за недостачу паливно-мастильних матеріалів;
 • встановити розмір відшкодування недостачі паливно-мастильних матеріалів (ціни взяти на момент вирішення завдання);
 • скласти акт про недостачу паливно-мастильних матеріалів.

4. ПП “Октава” придбано автомобіль, первісна вартість якого 20000 грн. Як очікується, після ліквідації об’єкту буде отримано 2 тони металобрухту (закупівельна ціна – 260 грн. за 1 тону) та запчастини, придатні для використання на суму 660 грн. Витрати на ліквідацію складуть 80 грн., а транспортні витрати з доставки металобрухту – 45 грн. Необхідно визначити ліквідаційну вартість основного засобу та вартість, яка амортизується.

5. Об’єктом інвестування є асоційоване підприємство, статутний капітал якого складає 150000 грн., внесок інвестора – 60000 грн. Загальний чистий прибуток об’єкта інвестування складає 15000 грн., в т.ч. прибуток від надання асоційованим підприємством послуг підприємству-інвестору – 5000 грн. Визначити дохід інвестора в асоційованому підприємстві за методом участі в капіталі.

 

Рекомендована література

 

А. Нормативна література

 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-ХІУ (із змінами і доповненнями).

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. № 291.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. №291.

4. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики  України від 29.12.95р. № 352.

5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 

Б. Спеціальна література

 

6. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності״Рута״, 2005 – 528 с.

7. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку Підручник — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 c.

8. Організація бухгалтерського обліку. Вправи, ситуації, тесті. Навч. посіб. /під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288с.

9. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник/за ред. В.С.Леня. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.

10. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. - К. : Каравела, 2009. - 624 с.

11.Організація обліку: навч. Посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит") / М.Ю. Карпушенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 241 с.

12. Кундря-Висоцька О.П. Організація обліку: Навчальний посібник. - К.: Алерта, 2007. - 223 с.

13. Сльозко Т. М. Організація обліку: навч. посіб. /Т.М. Сльозко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

14. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. - 412 с.

15. Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

16. 0. Чебанова Н., Чупир Т., Чупир В. Організація бухгалтерського обліку. Х.: Фактор, 2008. – 480 с.

 

В. Додаткова література

 

17. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні/під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2001. – 832 с.

18. Бухгалтерський облік в Україні: навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хом'яка, В.І.Лемішовського. - 7-ме вид., перероб. і доп. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2008. - 1224 с.

19. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н. М. Ткаченко. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2007. - 954 с

20. Бухгалтерський облік у документах: навчальний посібник / За ред. Л.М. Чернелевського. - К. : Кондор, 2007. - 430 с.

21. Войнаренко М.П., Пухальська Г.В. Податковий облік і аудит: Навч. посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 338 с.

22. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1, Розділ 1. – Краматорськ: НЦП, 1998.

23. Журнали – ордери та методичні рекомендації з їх застосування // Все про бухгалтерський облік .– 2001. – № 24 (570) (спецвипуск 62). – 19 березня

24. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

25. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: навч. посіб. /В.С.Лень, В.П. Гливенко – К.: Знання-Прес, 2005 – 491с.

26. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

27. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку (наказ Міністерства праці та соціальної політики України N 269 від 26 вересня 2003 р.)

27. Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко – Х.:Харківський національний економічний університет, 2005. – 350 с.

29. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

30. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / За ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2007. - 266 с.

31. Хом’як Г.Л. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. – Лівів: Національний Університет "Львівська політехніка", "Інтелект - Захід", 2003. – 820 с.

32. Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: концептуальний підхід [Текст]: монографія / В.А. Шпак. – К.: Бізнес медіа консалтинг, 2011. – с.312.

 

 

Додаток А

 

Макет наказу про облікову політику

 

Наказ №__________

про облікову політику підприємства й організацію

бухгалтерського обліку

м. __________________                                                      від _____________ 200___ року

Відомості про підприємство

Показник

Зміст

Підприємство

 

Форма власності підприємства

 

Організаційно-правова форма

 

Ознака особи

 

Територія

 

Номер свідоцтва про державну реєстрацію

 

Ідентифікаційний код

 

Юридична адреса та місцезнаходження

 

Наявність філій, підрозділів

 

Основний вид господарської діяльності

 

Вид інвестиційної діяльності

 

Вид зовнішньоекономічної діяльності

 

Вид фінансової діяльності

 

Статутний капітал

 

Кількість акціонерів

 

Середня чисельність персоналу

 

Тривалість операційного циклу

 

 

Для виконання Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України” від 16 липня 1999 року №996-XIV (далі – Закон про бухгалтерський облік), Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України з метою забезпечення єдиної облікової політики й надання достовірної фінансової звітності

 

НАКАЗУЮ:

Здійснити організаційні заходи щодо ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності.

Розділ 1. Організація роботи облікового апарату

 1. Організація роботи бухгалтерії.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і виконання пункту 4 статті 8 Закону про бухгалтерський облік встановити з 1 січня 200___ року в ____________________ наступну форму організації бухгалтерського обліку:

 1. Бухгалтерський облік здійснюється _____________________________________

__________________________________________________________________________.

 1. Головний бухгалтер підприємства може мати ________________________

___________________________________________________________________________.

 1. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається __________________

___________________________________________________________________________.

2. Права та обов’язки ____________________________________________________

визначаються Законом про бухгалтерський облік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

2.1. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону про бухгалтерський облік, головний бухгалтер підприємства:

2.1.1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.1.2. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.1.3. __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.1.4. __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

2.2. Розпорядження _________________, які стосуються організації та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов’язковими до виконання усіма структурними підрозділами і працівниками підприємства.

2.2.1.___________________________ наділяється правом другого підпису, який він проставляє на первинних бухгалтерських документах, регістрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах, згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього наказу.

2.3. _____________________ несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, згідно з переліком питань, наведених у пункті 2.1. цього наказу.

2.3.1. За відсутності _____________________ обов’язки та відповідальність покладаються на ______________________________.

У разі відсутності з поважних причин _____________________ і його _______________________ - на _______________________________, згідно з окремим письмовим розпорядженням керівника підприємства.

2.3.2. Відповідальність _____________________________ регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.

3. Затвердити (перелік) посадових осіб, які складають фінансову звітність та примітки до неї згідно з вимогами Закону про бухгалтерський облік, національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, звітності з обліку податків та платежів (додаток 2).

3.1. Зобов’язати посадових осіб, які включені до переліку, наведеному у додатку 2 до цього наказу, підписувати відповідні звіти підприємства.

3.2. Покласти на вказаних у додатку 2 осіб відповідальність за якість підготовки та своєчасність подання такої звітності.

4. Загальну відповідальність за ведення податкового обліку покласти на ___________________________________.

(Закріпити за окремими працівниками бухгалтерії конкретні ланки обліку:

4.1. Виписування податкових накладних, ведення книг обліку продажу та придбання доручити______________.

4.2. Ведення підрахунку валових доходів та валових витрат покласти на ___________________________. Облік валових доходів та валових витрат здійснювати _________________________________ у форматі діючої звітності про прибуток підприємства.)

 

Розділ 2. Методика обліку

 1. Встановити межу істотності в розмірі _________________.
 2. Використовувати на підприємстві наступну методику бухгалтерського обліку:
  1. До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк використання (експлуатації) яких _______________________________________________

_______________________, первісна вартість яких _____________________ грн.

 1. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважати _________________________.
 2. Фактичні витрати, пов’язані з поточним ремонтом основних засобів, ___________________________________.
 3. Класифікувати основні засоби відповідно до ст. 5 П(С)БО 7 за такими групами:
 • _________________________________________________________________;
 • _________________________________________________________________;
 • _________________________________________________________________;
 • _________________________________________________________________.
  1. Використовувати при нарахуванні амортизації основних засобів наступні методи, обрані й затверджені _____________________________________.
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________;
 • _____________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 1. Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів ________________ та з метою нарахуванні амортизації прийняти рівною _________.
 2. Встановити строки використання нематеріальних активів за групами відповідно до класифікації (ст. 5 П(С)БО 8):
 • права користування майном (право користування будівлею, право на оренду помешкань, __________________________________) - _______ років;
 • права на знаки для товарів, послуг - _________ років;
 • права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, моделі, промислові зразки) - ___________ років;
 • авторські та суміжні права (___________________________________________) - __________ років;
 • гудвіл - ___________ років.
  1. Встановити для нематеріальних активів ___________________________ метод списання амортизації.
  2. Прийняти ліквідаційну вартість нематеріальних активів для цілей амортизації рівною _______________-.
  3. Здійснювати переоцінку за ________________вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок.
 • Встановити вартісну межу належності матеріальних активів до інших необоротних матеріальних активів до ___________ грн.
  1. Амортизацію таких активів нараховувати у___________________________ використанні об’єкта в розмірі ____________________________________________ _________________________________________________________________________.
  2. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, відносити до _________________________________________________.
 • Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати в залежності від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, отримані безоплатно, придбані в результаті обміну на подібні та неподібні активи згідно з П(С)БО 9 “Запаси”.
  1. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів  вважати ______________________________________.
  2. Організовувати аналітичний облік руху запасів таким чином ______________________________:
 • у бухгалтерії - __________________________________________;
 • на складі (складах) - __________________________________________;
 • _____________________________________________________________;
 • _____________________________________________________________;

 

 1. Застосовувати __________________________________________________ систему оцінки запасів.
 2. Оцінку незавершеного виробництва здійснювати за _____________________________________________________.
 3. Оцінку запасів при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснювати за методом__________________________________________________.
 4. При складанні балансу здійснювати оцінку запасів та відображати в бухгалтерському обліку і звітності за ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 5. Транспортно-заготівельні витрати, які входять до первісної вартості запасів, придбаних у постачальників, ___________________________________________; інші витрати, що входять до первісної вартості запасів, придбаних у постачальників, ___________________________________________________________________________.
 6. Товари придбані для реалізації оцінювати ______________________________.
 7. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом ____________________________________; при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 1. Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

 1. Затвердити перелік, склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до додатку 3.
 2. Затвердити перелік і склад, порядок розподілу змінних та постійних загальновиробничих витрат (додаток 4).
 3. Витрати майбутніх періодів списуються на витрати відповідно до __________________________________________________________________ (додаток 5) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 4. Встановити _____________________________________________________ метод обліку витрат на виробництво та фактичної калькуляції собівартості продукції.
 5. Встановити нормальну потужність цехів, відповідно до додатку 6.
 6. Здійснювати класифікацію дебіторської заборгованості шляхом ___________

___________________________________________________________________________.

 1. Встановити періодичність спостереження для визначення коефіцієнта сумнівності - _____________________. __________________________________________

__________________________________________________________________________.

 

 1. Визнавати поточну дебіторську заборгованість безнадійною тільки у разі __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 2. Списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості здійснювати тільки __________________________________________________________.
 3. Обліковувати безнадійну дебіторську заборгованість на ______________________ рахунку _________________________________________ роки.
 4. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________(облікова політика щодо забезпечення на відшкодування майбутніх відпусток).

 

 1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________(якщо на підприємстві створюються резерви або фонди (додаток 7)).

 1. На підприємстві застосовуються форми та системи оплати праці згідно з умовами, передбаченими колективним договором.

Розділ 3. Організаційно-технічні аспекти

 1. Форма обліку.

Для реєстрації фактів господарського життя та відображення їх в обліку застосовувати _____________________ систему обробки облікових документів __________________________________________________________________________. Відповідальність за рівень відповідності регістрів обліку, порядку та способу реєстрації та узагальнення інформації вимогам законодавства покласти на _____________________________________________________________________.

 1. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (додаток 8). Зразки підписів відповідних осіб за переліком затвердити окремим наказом керівника і довести до відповідних структурних підрозділів.
  1. Перелічених у додатку 8 осіб наділити правами і покласти на них відповідальність за відповідність проведених операцій чинному законодавству та статуту підприємства, згідно з посадовими інструкціями.
 2. Затвердити перелік посадових осіб яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні активи (додаток 9). Зразки підписів відповідних посадових осіб згідно з переліком затвердити окремим наказом керівника та довести до відповідних структурних підрозділів.
  1. Перелічених в додатку 9 осіб наділити правами, покласти на них всю повноту відповідальності за відповідність здійснених операцій законодавчим актам і статуту підприємства, згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України.
 3. Затвердити правила та графік документообігу відповідно до додатку 10 до цього наказу.
 4. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здачу відповідної документації до державного архіву покласти на ________________________________.

Видачу документації у тимчасове користування посадовим особам підприємства здійснювати ________________________________________________________________. Особам, які не є працівниками підприємства - ___________________________________.

 1. Відповідальність за допущення несанкціонованого доступу до облікової інформації покласти на ____________________________________________________.
 2. Затвердити перелік первинних документів, які застосовуються  підприємством у практичній діяльності та офіційно затверджені відповідними державними органами (додаток 11).
  1. Затвердити форми первинних облікових документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності, але не затверджені відповідними органами (додаток 12), в тому числі форми первинних документів та форми зведених облікових документів; _______________________________________________________________.

Графік документообігу повинен містити всі документи, в тому числі розроблені та застосовувані підприємством.

 1. До бланків суворого обліку відносити документи, наведені у додатку 13 до цього наказу.
 2. Для ведення обліку руху бланків суворого обліку, видачі (здачі невикористаних) бланків відповідним посадовим особам, приймання звітності за виданими бланками суворого обліку та їх передачі на постійне зберігання до архіву підприємства призначається ___________________________________________.
  1. Затвердити перелік посадових осіб, які використовують бланки суворого обліку у своїй роботі (додаток 14).
  2. Затвердити право підпису довіреностей на отримання товарно-матеріальних активів, укладання угод:
 3. Встановити місце зберігання (архів підприємства) первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, виготовлених на всіх видах носіїв інформації. Строки зберігання визначені в додатках до цього наказу. Доступ сторонніх осіб до такого приміщення (архіву) без спеціального на те дозволу заборонити.
 1. Затвердити систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій.
  1. Для підтвердження достовірності фінансової звітності ________________ проводити аудиторські перевірки фінансової звітності ________________________.
 2. Затвердити наступні строки видачі готівки, норми витрат і терміни звітності за окремими операціями:
  1. Встановити дні видачі готівки з каси підприємства: заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат кожного ______________________________числа місяця.
  2. Встановити норму представницьких витрат у розмірі:____________________________________________________________.
  3. Застосовувати на підприємстві передбачені чинними нормативними актами граничні норми добових на службові відрядження, граничну величину розрахунків готівкою, строки звітування за витрачання коштів тощо.
 3. Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання та  видачу трудових книжок і виконавчих листів покласти на _______________________________.
 4. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності проводити інвентаризацію майна і фінансових зобов’язань, відповідно до статті 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів.
  1. Інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводити_____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Точний час і порядок їх проведення, відповідальних осіб визначити окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.

 1. У всіх інших випадках об’єкти та періодичність проведення інвентаризації визначити на підставі чинного законодавства в міру необхідності керівником підприємства. Час та перелік інвентаризації об’єктів визначати окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.
 2. Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та позапланових інвентаризацій активів та зобов’язань, основних засобів, інших необоротних активів, МШП, інших матеріальних активів тощо) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 1. Права, обов’язки і завдання, які покладаються на членів постійно діючою інвентаризаційної комісії, визначати згідно з Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (далі – Інструкція № 69).
 2. Додатково до завдань, визначених Інструкцією № 69, на постійно діючу інвентаризаційну комісію покласти завдання з: ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 1. Для проведення раптової інвентаризації касової готівки підприємства створити комісію у складі:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 1. Інвентаризацію готівки підприємства проводити ___________________________________________________________________________.
 2. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (див. Наказ МФ України № 291 від 21.12.99 р.) робочий план рахунків з використанням рахунків першого, другого і третього порядку (додаток 15).

Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 1. Загальний контроль за виконання цього наказу залишаю за собою:
  1. Контроль за виконанням конкретних пунктів наказу покласти на:

____________________________________________________________________________

(наводиться перелік відповідальних посадових осіб)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 1. Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до виконання.

Керівник підприємства ____________________________.

(підпис)

З наказом ознайомлені:___________________________________________________

(наводиться перелік та підписи відповідальних посадових осіб)

 

 

Додаток Б

 

Перелік можливих додатків до наказу про облікову політику

Номер

Назва

Додаток 1

Перелік первинних документів, зведених бухгалтерських регістрів бухгалтерського обліку, які підтверджуються головним бухгалтером

Додаток 2

Перелік посадових осіб, які складають звітність

Додаток 3

Перелік та склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

Додаток 4

Перелік, склад та порядок розподілу змінних і постійних загальновиробничих витрат

Додаток 5

Склад та порядок розподілу витрат майбутніх періодів

Додаток 6

Нормальна потужність цехів та інших структурних підрозділів

Додаток 7

Перелік створюваних на підприємстві ресурсів (фондів) та порядок формування і використання таких фондів

Додаток 8

Перелік осіб, які наділяються правом видачі дозволу на проведення господарських операцій

Додаток 9

Перелік посадових осіб, які наділяються правами отримувати та видавати товарно-матеріальні активи

Додаток 10

Графік документообігу

Додаток 11

Перелік первинних документів, які застосовуються підприємствами у практичній діяльності та офіційно затверджені відповідними державними документами

Додаток 12

Перелік первинних документів, які створюються в діяльності підприємства, форми яких затверджуються наказом керівника

Додаток 13

Перелік бланків суворої звітності, які використовуються підприємством у практичній діяльності

Додаток 14

Перелік посадових осіб, які використовують бланки суворої звітності у своїй роботі

Додаток 15

Робочий план рахунків

 

 

Додаток В

 

Можливі варіанти організації та ведення бухгалтерського обліку

№ з/п

Облікова політика підприємства

Можливі варіанти

1

Вибір суб’єкта, що здійснює облік

 • бухгалтерська служба
 • бухгалтер
 • керівник
 • приватний підприємець
 • аудиторська фірма

2

Організація роботи облікового апарату

 • централізована
 • децентралізована
 • змішана

3

Технологія обробки облікової інформації

 • ручна
 • із застосуванням комп’ютерної техніки

4

Форма бухгалтерського обліку

 • журнальна
 • журнально-ордерна
 • спрощена без ведення регістрів обліку майна
 • спрощена з веденням регістрів обліку майна

5

Обов’язки (відповідальність) бухгалтера. Відповідальність керівника підприємств

Регулюються Законом

6

Робочий план рахунків та субрахунків підприємства

Додаток до наказу про облікову політику

7

Форми первинних облікових документів

 • типові уніфіковані облікові документи
 • перелік форм первинних документів розроблених підприємством
 • форми первинних документів для внутрішнього контролю

8

Правила документообігу та технологій обробки облікової документації

 • строк надання проміжної документації структурними підрозділами
 • графік документообігу

9

Структурні підрозділи, виділені на окремий баланс

 • перелік відокремлених підрозділів, виділених на окремий баланс
 • перелік відокремлених підрозділів, не виділених на окремий баланс

10

Одиниця обліку основних засобів

 • об’єкт
 • група об’єктів

11

Строк корисної експлуатації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Встановлюється підприємством самостійно

12

Ліквідаційна вартість основних засобів, та інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів

Встановлюється підприємством самостійно

13

Метод нарахування амортизації основних засобів

 • кумулятивний
 • прямолінійний
 • виробничий
 • зменшення залишкової вартості
 • прискореного зменшення залишкової вартості
 • податковий

14

Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів

 • прямолінійний
 • виробничий

15

Методи нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів

 • по 50% - при введенні в експлуатацію
 • 50% - при списанні з балансу
 • одразу 100% при введенні в експлуатацію

16

Становлення вартісної межі віднесення об’єктів до малоцінних необоротних матеріальних активів та основних засобів

 • вартість цінностей, що відносяться до складу необоротних матеріальних активів встановлено в розмірі…………………..

17

Витрати на ремонт основних засобів

 • відносяться на витрати підприємства
 • включаються до вартості основних засобів

18

Метод нарахування амортизації нематеріальних активів

 • прямолінійний
 • кумулятивний
 • виробничий
 • зменшення залишкової вартості
 • прискореного зменшення залишкової вартості

19

Метод прискорення списання запасів при їх вибутті

 • ідентифікованої собівартості
 • середньозваженої собівартості
 • ФІФО
 • ЛІФО
 • нормативних затрат
 • ціни продажу

20

Оцінка незавершеного виробництва

 • за нормативною виробничою собівартістю
 • за прямими статтями витрат
 • за вартістю сировини, напівфабрикатів, матеріалів

21

Оцінка готової продукції

 • фактична виробнича собівартість
 • планова виробнича собівартість

22

Варіант обліку витрат діяльності

 • з використанням рахунків класу 8 “Витрати за елементами” для суб’єктів малого підприємництва, а також інших підприємств, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності
 • з використанням рахунків класу 9 “Витрати діяльності”
 • з використанням рахунків класів 8 “Витрати за елементами” та 9 “Витрати діяльності”

23

Методи визначення собівартості цінних паперів, що були реалізовані та вибули професійними учасниками ринку цінних паперів

 • середньозважена собівартість
 • ФІФО
 • ЛІФО

24

Резерви майбутніх витрат та платежів

 • перелік резервів, що створюються для наступних платежів
 • резерви майбутніх платежів не створюються

25

Порядок створення резерву по сумнівних боргах

 • не створюється резерв сумнівних боргів
 • створюється резерв сумнівних боргів

26

Метод формування резерву сумнівних боргів

 • виходячи з платоспроможності окремих дебіторів
 • на основі класифікації дебіторської заборгованості

27

Методи обліку доходів

Доходи включаються до складу Звіту про фінансові результати  на підставі принципу нарахування і відповідності та відображати в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів до яких вони відносяться

28

Метод визнання доходу від надання послуг

 • метод оцінки ступеня завершеності робіт
 • рівномірного нарахування

29

Порядок проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства

 • кількість інвентаризацій в звітному році
 • дати їх проведення
 • перелік майна та зобов’язань, що підлягає інвентаризації
 • склад інвентаризаційної комісії

30

Порядок ведення податкового обліку. Відповідальні за формування регістрів податкового обліку

Накопичувальні відомості валових доходів і валових витрат