Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ П Р О Г Р А М А комплексного державного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності

П Р О Г Р А М А комплексного державного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

комплексного державного екзамену

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

спеціальності

_______7.03050901_“Облік і аудит”__

(шифр, напрям)

 

 

 

 

 

Розроблено та затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № 6 від 22 грудня 2015 р.

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Протокол № 5 від 25 лютого 2016 р.

 

 

 

Івано-Франківськ – 2016


УДК 657

ББК 65.052

 

Програма комплексного державного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит“ / за ред. І.Ф. Баланюк, Н.І. Пилипів, В.М. Якубів. – Івано-Франківськ, 2016. – 36 с.

 

Колектив авторів: д.е.н. Баланюк І. Ф., д.е.н. Пилипів Н. І., д.е.н. Якубів В. М., к.е.н. Василюк М. М., к.е.н. Гнатюк Т. М., к.е.н. Шкромида В. В., к.е.н. Шеленко Д. І., к.е.н. Жук О. І., к.е.н. Мельник Н. Б., к.е.н. Матковський П. Є., к.е.н. Сас Л. С., к.е.н. Галущак І. Є., к.е.н. Максимів Ю. В., к.е.н. Шкромида Н. Я., Банашкевич Т. П.

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено до друку на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 6 від 22 грудня 2015 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

стор.

Пояснювальна записка………………………………….………………………....4

Програмові вимоги…………………………….......................................................5

Зразки типових задач…………………………...………………..………………..10

Перелік рекомендованої літератури……………………....……….……………..27

Критерії оцінювання.……………………………………………….…..…………34


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Комплексний державний екзамен на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за фахом – виступає одним з етапів навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти та однією з форм державної атестації випускників. Сучасний фахівець повинен володіти комплексом знань із гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мати добру практичну підготовку для виконання функціональних обов'язків на виробництві, в організаціях та установах.

Метою комплексного державного екзамену є перевірка знання вступників з дисциплін підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста “Організація обліку”; “Звітність підприємства”, “Фінансовий аналіз”; “Облік зовнішньоекономічної діяльності”.

Завдання комплексного державного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста є перевірка якості професійної підготовки спеціалістів та можливість застосування отриманих знань на практиці як спеціаліста обраного фаху та здатності виконувати: аналітичну, планову, організаційну, обліково-статистичну та інформаційну функції.

Згідно з вимогами здобувачі спеціальності “Облік і аудит” повинні продемонструвати знання облікової політики підприємств різних організаційно-правових форм власності, проведення аналітичних та аудиторських процедур, визначення ймовірності банкрутства підприємств.

Зміст кожного розділу комплексного державного екзамену представлено розгорнутою програмою дисциплін.

Цикл облікових та аналітичних дисциплін відіграє важливу роль в управлінні підприємством. Фахівець спеціальності “Облік і аудит” в результаті проведення обліково-аналітичних процедур повинен дати керівництву підприємств пропозиції щодо розробки заходів про підвищення ефективності їх фінансово-господарської діяльності.

Програму комплексного державного екзамену розроблено викладачами з урахуванням вимог навчального плану та ринкового середовища. Вона знайомить здобувачів з методикою підготовки комплексного державного екзамену, висвітлює питання з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Зміст програми охоплює основну проблематику дисциплін, які дають змогу перевірити і оцінити набутий необхідний рівень знань та практичних навичок спеціаліста.

Оцінювання відповіді студентів проводиться за існуючими сталими вимогами і нормами  та уніфікованою системою оцінювання.

 

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

 

з комплексного державного екзамену за фахом для студентів

ОКР “спеціаліст” спеціальності “Облік і аудит” на 2015-2016 н.р.

 

Організація обліку

 1. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у системі управління господарством.
 2. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.
 3. Предмет, об’єкти організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.
 4. Поетапна побудова технології організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.
 5. Організація бізнесу та його обліку. Підприємство – від створення до ліквідації.
 6. Бізнес – план і його роль в розвитку підприємства.
 7. Етапи облікового процесу та їх характеристика. Призначення та функції бухгалтерії. Нормування праці працівників бухгалтерії.
 8. Посадові інструкції бухгалтерів.
 9. Відповідальність бухгалтерського персоналу.
 10. Визначення об’єктів організації облікового процесу: організація облікових номенклатур, носіїв  облікової інформації та технології облікового процесу.
 11. Організація обліку формування видів  капіталу. Організація обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу.
 12. Організація обліку забезпечення зобов’язань.
 13. Організація  процесу інвентаризації зобов’язань.
 14. Розробка організаційних регламентів.
 15. Організація обліку фінансових інвестицій: основні завдання організації обліку фінансових інвестицій, організація первинного та аналітичного обліку фінансових інвестицій. 
 16. Завдання організації обліку запасів та методи їх оцінки.
 17. Організація складського обліку запасів.
 18. Документування операцій із руху запасів: документальне оформлення оприбуткування цінностей, оформлення відпуску матеріалів.
 19. Відображення руху запасів у реєстрах обліку і звітності.
 20. Організація обліку дебіторської заборгованості.
 21. Відображення коштів та розрахунків у реєстрах обліку і звітності.
 22. Поняття витрат та їх класифікація.
 23. Поняття собівартості продукції та методологічні засади її визначення.
 24. Особливості організації обліку витрат діяльності.
 25. Організаційні засади обліку витрат операційної діяльності.
 26. Організація обліку інших операційних витрат.
 27. Організація обліку фінансових витрат.  
 28. Відображення операційних витрат у реєстрах та рахунках бухгалтерського обліку.
 29. Визнання, класифікація та оцінка доходів.
 30. Організація обліку фінансових результатів.
 31. Організація обліку втрат від участі в капіталі.
 32. Організація обліку інших витрат.
 33. Організація обліку витрат з податку на прибуток.
 34. Поділ та кооперування праці працівників бухгалтерської служби.
 35. Планування робочого часу працівників бухгалтерської служби,нормування робочого часу.
 36. Визначення чисельності(кількості)облікового, контрольного й аналітичного персоналу.
 37. Вимоги до ергономічного і соціального забезпечення праці працівників обліку, контролю й аналізу.
 38. Організація інформаційного забезпечення обліку.
 39. Організація технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу.
 40. Паспортизація та атестація робочих місць працівників бухгалтерії.

 

Звітність підприємства

1.     Сутність звітності, її призначення та види

2.     Користувачі звітності та їх інформаційні потреби

3.     Основні принципи та якісні характеристики фінансової звітності

4.     Вимоги до фінансової звітності, її мета та принципи підготовки

5.     Склад фінансової звітності та напрями використання її інформації

6.     Правила складання та порядок подання фінансової звітності.

7.     Розкриття інформації у фінансовій звітності

8.     Баланс: призначення та структура як форми звітності

9.     Загальні вимоги до складання ф. № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”

10.   Основні етапи та методика складання ф. № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”

11.   Загальна характеристика ф. № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”

12.   Структура та основні елементи ф. № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”

13.   Методика заповнення ф. № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”

14.   Призначення та структура ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів”

15.   Методика заповнення ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів”

16.   Способи складання ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів”

17.   Значення та структура ф. № 4 “Звіт про власний капітал”.

18.   Методика заповнення ф. № 4 “Звіт про власний капітал”

19.   Узгодження показників різних форм фінансової звітності

20.   Призначення та склад Приміток до річної фінансової звітності

21.   Порядок формування інформації за звітними сегментами.

22.   Порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності

23.   Відповідальність посадових осіб за складання та подання звітності

24.   Склад та призначення звітності суб’єктів малого підприємництва.

25.   Методика складання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

26.   Загальна характеристика і склад податкової звітності підприємства.

27.   Порядок нарахування та строки сплати податку на прибуток

28.   Методика складання Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

29.   Порядок заповнення податкової звітності з податку на додану вартість

30.   Порядок оформлення та подання податкової звітності з податку на додану вартість

31.   Призначення та структура форми № 1ДФ

32.   Порядок заповнення та подання форми № 1ДФ

33.   Призначення статистичної звітності та її види

34.   Статистична звітність про основні показники діяльності підприємства

35.   Сутність і призначення внутрішньої звітності

36.   Види звітності до Фондів соціального страхування

37.   Суть та порядок подання звітності про нарахування єдиного соціального внеску

38.   Порядок складання звітності про нарахування єдиного соціального внеску

39.   Формування звітності в умовах застосування сучасних програмних продуктів

40.   Організація процесу електронного звітування на підприємстві

 

Фінансовий аналіз

1.     Значення і теоретичні основи фінансового аналізу.

2.     Види, предмет, об’єкт та суб’єкт фінансового аналізу.

3.     Класифікація методів аналізу.

4.     Класифікація прийомів аналізу.

5.     Класифікація моделей, які використовуються у фінансовому аналізі.

6.     Формалізовані і неформалізовані методи аналізу.

7.     Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу.

8.     Види взаємозв`язку фінансової звітності.

9.     Економічна сутність і структура майна підприємства.

10.   Методи аналізу майна підприємства.

11.   Порівняльний аналіз динаміки складу і структури майна.

12.   Аналіз ефективності використання основних фондів.

13.   Аналіз резервів збільшення випуску продукції та фондовіддачі.

14.   Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу.

15.   Сутність, цілі та напрямки аналізу виробничих запасів.

16.   Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської заборгованості.

17.   Оцінка кредитних можливостей підприємства.

18.   Аналіз динаміки складу і структури джерел фінансових ресурсів.

19.   Аналіз вартості капіталу.

20.   Ціна основних джерел фінансування діяльності підприємств.

21.   Аналіз ефективності використання власного і залученого капіталу.

22.   Склад, структура та оборотність кредиторської заборгованості.

23.   Методи оцінки руху грошових коштів.

24.   Ануїтет та дисконтування грошових потоків.

25.   Сутність ліквідності та платоспроможності.

26.   Значення ліквідності та платоспроможності при оцінці фінансового стану підприємства.

27.   Послідовність аналізу ліквідності.

28.   Класифікація активів і пасивів за ознаками ліквідності та терміновості.

29.   Фактори, що впливають на пропорції поточних активів з різним ступенем ліквідності.

30.   Основний спосіб оцінки ліквідності підприємства.

31.   Методика розрахунку системи показників ліквідності.

32.   Аналіз величини власного оборотного капіталу.

33.   Основні етапи аналізу абсолютних показників ліквідності та платоспроможності.

34.   Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства.

35.   Вплив структури активів і пасивів на стійкість фінансового стану підприємства.

36.   Аналіз використання оборотних і необоротних активів.

37.   Відносні показники фінансової стійкості.

38.   Оцінка запасу фінансової стійкості.

39.   Вертикальний та горизонтальний аналіз формування фінансових результатів підприємства.

40.   Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів.

 

Облік зовнішньоекономічної діяльності

 1. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 2. Об’єкти і цілі бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності
 3. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності
 4. Види зовнішньоекономічних операцій
 5. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
 6. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій
 7. Облік продажу іноземної валюти
 8. Облік операцій з купівлі іноземної валюти
 9. Порядок визначення курсових різниць та відображення їх в обліку
 10. Способи розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності
 11. Форми розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 12. Митне оформлення при здійсненні експортно-імпортних операцій
 13. Терміни проведення розрахунків за імпортними операціями.
 14. Види та порядок відкриття рахунків в іноземній валюті
 15. Особливості укладання та виконання зовнішньоекономічних договорів
 16. Облік імпортних операцій
 17. Терміни проведення розрахунків за імпортними операціями
 18.   Бухгалтерський облік готівкової іноземної валюти
 19. Облік експортних операцій
 20. Документування при здійсненні експортно-імпортних операцій
 21. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців
 22. Особливості укладання договорів на переробку з давальницької сировини.
 23. Документальне забезпечення операцій з давальницькою сировиною.
 24. Облік операцій з давальницькою сировиною
 25. Бартерні операції у зовнішньоекономічній діяльності та особливості їх оформлення
 26. Облік бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності
 27. Облік міжнародних автотранспортних перевезень
 28. Організація зовнішньоекономічних автотранспортних перевезень
 29. Документальне оформлення автотранспортних перевезень
 30. Облік одержаних іноземних інвестицій
 31. Облік фінансового лізингу
 32. Облік розрахунків з відрядження за кордон
 33. Види кредитування зовнішньоекономічної діяльності
 34. Порядок одержання та погашення банківського кредиту
 35. Облік кредитних операцій
 36. Оподаткування експортно-імпортних операцій.
 37. Оподаткування зовнішньоекономічних товарообмінних операцій
 38. Здійснення міжнародних розрахунків із застосуванням банківського переказу
 39. Акредитивна форма міжнародних розрахунків
 40. Вексель, як форма безготівкового розрахунку 

 


ЗРАЗКИ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ

 

Завдання 1

Розробити наказ про облікову політику підприємства, в якому передбачити наступне:

1. Вибір суб’єкта, що здійснює бухгалтерський облік.

2. Обов’язки та відповідальність бухгалтера та керівника підприємства.

3. Форму бухгалтерського обліку.

4. Метод нарахування зносу основних засобів та нематеріальних активів.

5. Метод списання запасів при їх вибутті.

6. Організацію аналітичного обліку на підприємстві.

7. Метод визнання доходів і витрат від різних видів діяльності.

 

Завдання 2

Скласти схему облікового процесу ,як об’єкту організації .

При цьому використати всі технологічні етапи облікового процесу та об’єкти організації облікового процесу.

 

Завдання 3

Розробити схему організаційної структури облікового апарату і контрольно-ревізійних підрозділів підприємства, виходячи з наступних даних (Довільної форми).

 До централізованої бухгалтерії підприємства входять такі сектори :

-  обліку розрахунків із заробітної плати (2 працівники);

-  обліку засобів праці та предметів праці (основних засобів ,нематеріальних активів,

 МШП та матеріальних цінностей –3 працівники);

-  обліку процесу виробництва (4 працівники);

-  обліку готової продукції та її реалізації (2 працівники);

-  обліку коштів і розрахункових операцій (3 працівники).

 Головний бухгалтер має двох заступників. Першому заступникові підпорядковані сектори обліку розрахунків із заробітної плати, обліку засобів і предметів праці, нематеріальних активів та МШП. Другому заступникові – сектор обліку процесу виробництва і готової продукції та її реалізації. Сектор обліку коштів і розрахункових операцій підпорядкований безпосередньо головному бухгалтерові .

Контрольно-ревізійний підрозділ складається з трьох штатних та шести нештатних працівників.

 

 

 

Завдання 4

Спроектувати форму первинного документа за топологічною ознакою – грошові кошти. Формуляр-зразок документа подати у вигляді таблиці:

 Формуляр-зразок документа

 

Частина

Що зазначити

Заголовок

 

 

Змістова

 

 

Оформлююча

 

 

 

Завдання 5

 Розробити схему організації обліку наявності та руху трудових ресурсів довільно обраного підприємства .В схемі передбачити :

-         наявність відповідних документів про приймання роботу ;

-         звільнення з роботи ;

-         переведення працівників на іншу роботу.

 

Завдання 6

 Розробити схему порядку формування статутного капіталу підприємств на основі різних організаційно-правових форм за наведеною таблицею :

 

Порядок формування статутного капіталу підприємств різних

 організаційно-правових форм

 

Організаційно-правова форма підприємства

Назва капіталу

Порядок формування капіталу

Величина мінімального розміру капіталу(якщо вона законодавчо встановлена).

мін. з/пл

Мінімальна частка капіталу, яку необхідно вносити до реєстрації(якщо вона законодавчо встановлена).

%

 

Завдання 7

Вказати кореспонденцію рахунків на підставі наведених даних:

-         номінальна вартість придбаних облігацій становить 30000 грн.;

-         дисконт дорівнює 2400 грн.;

-         чиста собівартість облігацій – 27600 грн.;

-         сума витрат, пов’язаних з придбанням облігацій – 250 грн.;

-         процентна ставка за облігаціями – 5% річних;

-         термін погашення облігацій настає через два роки.

 

 

 

 

Завдання 8

Розрахувати розподіл транспортно-заготівельних витрат:

 

№ з.п.

Показники

За обліковими цінами, грн.

Транспортно-заготівельні витрат, грн.

Разом фактична собівартість запасів, грн.

1.

Залишок на початок місяця

12500,00

2500,00

?

2.

Надходження

40000,00

6000,00

?

3.

Усього

?

?

?

4.

Середній % транспортно – заготівельних витрат

 

Видаток

 

 

 

5.

Основне виробництво

28000,00

?

?

6.

Допоміжні виробництва

4000,00

647,60

?

7.

Адміністративні цілі

10000,00

161,9

?

8.

Усього видатку

?

?

?

9.

Залишок на кінець місяця

?

?

?

 

 

Завдання 9

Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі наведених господарських операцій.

 1. Оприбуткування готівкової виручки.
 2. Здавання готівкової виручки до банку через інкасатора.
 3. Отримання підприємством дивідендів та інших пасивних доходів готівкою.
 4. Внесення винною особою готівки до каси у рахунок погашення заборгованості з відшкодування завданого матеріального збитку, що виник у результаті недостач, розкрадань або виробничого браку.
 5. Відшкодування до каси вартості раніше списаних матеріальних цінностей.
 6. Надходження до каси добровільних пожертвувань у зв’язку з надзвичайною подією.
 7. Зарахування грошових коштів на тимчасовий рахунок з метою купівлі іноземної валюти.
 8. Повернення постачальникові або підрядникові раніше отриманого авансу внаслідок розірвання договору.
 9. Перерахування коштів страховикам за договорами страхування майна підприємства.
 10. Сплата митних і ринкового зборів й інших обов’язкових платежів.

 

Завдання 10

Розробити схему функціональних та інформаційних стосунків працівників відділу (сектору, групи) обліку товарно-матеріальних цінностей з працівниками інших підрозділів (підприємства) та подати її у вигляді таблиці :

 

Функціональні та інформаційні стосунки працівників сектору обліку товарно-матеріальних цінностей з працівниками інших підрозділів (підприємства)

Вхідна інформація

Вихідна інформація

Назва документа

 

Від кого отримують

Термін отримання

Назва документа

Кому надають

Термін відправлення

1

2

3

4

5

6

 

 

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

Задача 1

Необхідно згідно з наведеними даними заповнити ф. № 4 Звіт про власний капітал. Дані для виконання:

1) Витяг з ф. № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан):

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

200

Капітал у дооцінках

1405

-

Додатковий капітал

1410

15

Резервний капітал

1415

75

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

35

Неоплачений капітал

1425

(     60    )

Вилучений капітал

1430

(       -     )

Усього за розділом I

1495

265

 

-  збільшено зареєстрований капітал за рахунок нерозподіленого прибутку – 4 тис. грн.;

-  виявлено помилку при відображенні вартості нематеріального активу, який було отримано безкоштовно – завищено вартість на 1 тис. грн.;

-  засновник вніс основні засоби в погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу - 25 тис. грн.;

-  здійснено дооцінку основних засобів на суму – 6 тис. грн..

-  вилучено частку в капіталі - 75 тис. грн.;

-  протягом року отримано прибуток в сумі 16 тис. грн.

 

Задача 2

На основі наведених нижче даних заповнити ф. № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” за 2014 рік (по ТОВ “Спеціаліст” (м. Івано-Франківськ), яке займається виробництвом продуктів харчування). Проаналізувавши основні показники Балансу, охарактеризувати тенденції фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

Стаття балансу

Сума, тис. грн.

1

Інший додатковий капітал

5900

2

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

507

3

Дебіторська заборгованість за товари (первісна вартість)

2104

4

Короткострокові кредити банків

358

5

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів

1475

6

Резервний капітал

7793

7

Знос основних засобів

5329

8

Розрахунки зі страхування

28

9

Витрати майбутніх періодів

29

10

Готівка в національній валюті

68

11

Кредиторська заборгованість за товари

328

12

Незавершене виробництво

4858

13

Нематеріальні активи (первісна вартість)

8

14

Нерозподілений прибуток

4290

15

Основні засоби (первісна вартість)

17007

16

Поточні фінансові інвестиції

109

17

Цільове фінансування

1

18

Матеріали

500

19

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

18

20

Довгострокові кредити банків

10

21

Розрахунки з бюджетом

38

22

Розрахунки з оплати праці

20

23

Незавершене будівництво

472

24

Готова продукція

2153

25

Резерв сумнівних боргів

41

26

Пайовий капітал

4350

27

Довгострокові фінансові інвестиції непов’язаним сторонам

192

 

Задача 3

Заповнити І розділ ф. № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2014 р., підприємство не є платником ПДВ.

Витяг із оборотно-сальдової відомості:

Оборот по рахунку 701 Дохід від реалізації готової продукції – 834 тис. грн

Оборот по рахунку 702 Дохід від реалізації товарів – 30,0 тис. грн

Оборот по рахунку 711 Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти – 6,6 тис. грн

Оборот по рахунку 713 Дохід від операційної оренди активів – 5,7 тис. грн

Оборот по рахунку 718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів – 0,9 тис. грн

Оборот по рахунку 731 Дивіденди одержані – 6,7 тис. грн

Оборот по рахунку 745 Дохід від безоплатного одержання активів – 1,2 тис. грн

Оборот по рахунку 901 Собівартість реалізованої готової продукції – 418,2 тис. грн

Оборот по рахунку 902 Собівартість реалізованих товарів – 21,7 тис. грн

Оборот по рахунку 92 Адміністративні витрати – 62,0 тис. грн

Оборот по рахунку 93 Адміністративні витрати – 32,2 тис. грн

Оборот по рахунку 941 Витрати на дослідження та розробки – 42,5 тис. грн

Оборот по рахунку 944 Сумнівні та безнадійні борги – 4,9 тис. грн

Оборот по рахунку 947 Нестачі і втрати від псування цінностей – 0,9 тис. грн

Оборот по рахунку 948 Визнані штрафи, пені, неустойки – 30,4 тис. грн

Оборот по рахунку 951 Відсотки за кредит – 45,5 тис. грн

Завдання виконувати на типовому бланку ф. № 2.

 

Задача 4

Необхідно згідно з наведеними даними заповнити ф. № 4 “Звіт про власний капітал”. Дані для виконання:

1) Витяг з ф. № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан):

 

Пасив

Код
рядка

На початок звітного періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

400

Капітал у дооцінках

1405

25

Додатковий капітал

1410

8

Резервний капітал

1415

75

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

14

Неоплачений капітал

1425

(     45    )

Вилучений капітал

1430

(       -     )

Усього за розділом I

1495

?

 

-  отримано прибуток в розмірі 12 тис. грн.

-  20 % від отриманої суми прибутку спрямовано на виплату дивідендів

-  збільшено зареєстрований капітал за рахунок нерозподіленого прибутку – 4 тис. грн.;

-  виявлено помилку при відображенні вартості основного засобу, який було отримано безкоштовно – занижено вартість на 2 тис. грн.;

-  накопичені курсові різниці – 3 тис. грн.

-  засновник вніс основні засоби в погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу - 8 тис. грн.;

-  здійснено дооцінку необоротних активів на суму – 6 тис. грн.

-         згідно установчих документів 8 % нерозподіленого прибутку щороку спрямовують до резервного фонду.

 

Задача 5

Заповнити ф. № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” ТОВ “Апельсин” за третій квартал 2014 р. (із додаванням необхідних додаткових рядків). Основним видом діяльності підприємства є виробництво харчових продуктів, а саме: перероблення та консервування фруктів і овочів; середня кількість працівників: 125 чол.; всі інші обов’язкові загальні дані студент наводить самостійно. Інформація про залишки за рахунками активів, капіталу і зобов’язань ТОВ “Апельсин” на 30 вересня 2014 року наведена у таблиці:

 

№ п/п

Залишки за рахунками активів, капіталу і зобов’язань

Сума, грн

1

2

3

1

Будівля адміністративного призначення:

- первісна вартість;

- знос.

Будівля цеху:

- первісна вартість;

- знос.

Обладнання для виготовлення продукції:

- первісна вартість;

- знос.

Авторське право:

- первісна вартість;

- накопичена амортизація.

Автомобіль адміністративного призначення:

- первісна вартість;

- знос.

 

285 000

51 000

 

186 000

35 050

 

267 900

72 000

 

3 200

1 100

 

90 000

22 000

2

Зареєстрований капітал

500 000

3

Резервний капітал

112 500

4

Неоплачений капітал

4 100

5

Грошові кошти на рахунку в банку в національній валюті

19 300

6

Готівка в касі підприємства

1 300

7

Сировина і матеріали

28 000

8

Паливо

750

9

МШП

18 000

10

Нерозподілений прибуток

24 000

11

Заборгованість за розрахунками з бюджетом / ПДФО

7 260

12

Заборгованість за нарахованою заробітною платою

16 480

13

Доходи майбутніх періодів

9 640

14

 Заборгованість перед:

-      ПП “Експерт” за придбану сировину;

-      СП “Лукойл” за пальне;

-      РЕС за використану електроенергію;

-      ПАТ “Укртелеком” за надані послуги зв’язку

 

25 740

6 040

10 350

4 960

15

Короткостроковий кредит банку

50 000

1

2

3

16

Кредит банку строком на 8 років

102 000

17

Витрати на передоплату періодичних видань

1 800

18

Аванс, виданий підзвітній особі на відрядження

4 345

19

Отримані аванси від покупців

47 671

20

Готова продукція

188 096

 

Задача 6

Згідно з нижченаведеними даними сформувати показники, які відображають у першому розділі ф. № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”, а саме:

1)    Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

2)    Валовий прибуток (збиток);

3)    Фінансовий результат від операційної діяльності;

4)    Фінансовий результат до оподаткування;

5)    Чистий фінансовий результат.

 

№ з/п

Показник

Сума, тис. грн

1

Дохід від реалізації продукції

16,00

2

Податок на додану вартість пов'язаний з одержанням доходів від реалізації продукції

3,20

3

Собівартість реалізованої продукції

5,00

4

Дохід від отриманих штрафів

1,00

5

Відсотки на залишок коштів на поточному рахунку підприємства

1,5

6

Витрати на управління підприємством

5,0

7

Судові витрати

1,00

8

Витрати на сплату винагороди за фінансовою орендою

1,1

9

Витрати із податку на прибуток

1,2

 

Задача 7

На основі наведених нижче даних про рух грошових коштів ПАТ “МАГ” (код за ЄДРПОУ - 38936549) за 2014 рік потрібно заповнити ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів”:

–        залишок коштів на початок року – 80,9 тис. грн.;

–        виплачено заробітну плату працівникам – 7,6 тис. грн.;

–        перераховано в бюджет кошти по нарахованому та утриманому єдиному соціальному внеску – 1,9 тис. грн.;

–        перераховано кошти в погашення зобов’язань за податками та зборами – 3,5 тис. грн.

–        отримано кошти від продажу обладнання – 8,6 тис. грн.;

–        отримано позику в банку – 5 тис. грн.;

–        отримано дохід від реалізації продукції – 35,3 тис. грн.;

–        отримано комп’ютер в обмін на вироблені товари – 69,0 тис. грн.;

–        виплачено дивідендів – 1,5 тис. грн.;

–        отримано кошти від реалізованих необоротних активів, які утримувалися для продажу – 15,5 тис. грн.;

–        сплачено штраф державній фіскальній службі – 1,1 тис. грн.;

–        оприбутковано в касу грошові кошти з розрахункового рахунку на господарські потреби  – 1,6 тис. грн.;

–        сплачено постачальникам за товарно-матеріальні цінності – 17,1 тис. грн.

–        придбано нематеріальний актив шляхом емісії акції – 3,5 тис. грн.;

–        реалізовано нематеріальний актив – 4,5 тис. грн.;

–        отримано з бюджету відшкодований ПДВ – 1,5 тис. грн.;

–        отримано кошти від наданих послуг обслуговуючого господарства ТОВ “МАГ” – 2,6 тис. грн.;

–        витрачено кошти на погашення векселів – 1,6 тис. грн.;

Завдання виконувати на типовому бланку.

 

Задача 8

Необхідно згідно з наведеними даними заповнити ф. № 4 “Звіт про власний капітал”. Дані для виконання:

Витяг з ф. № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства “АБВ” (Залишки власного капіталу, тис. грн.)

 

Показники

На 31.12.20__ р.

Зареєстрований капітал

1720

Капітал у дооцінках

-

Додатковий капітал

140

Інший додатковий капітал

410

Резервний капітал

530

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

85

Неоплачений капітал

(130,0)

Усього

2755

 

Операції за 20__ р., що вплинули на суму власного капіталу:

- у січні була виявлена помилка у нарахуванні суми амортизації в попередньому році, внаслідок чого сума прибутку була  занижена на 10 тис. грн.;

-   в лютому проведено дооцінку основних засобів на 5 тис. грн.;

-   чистий прибуток за звітний рік склав 80 тис. грн.;

-   частину прибутку в сумі 5 тис. грн. направлено на поповнення резервного капіталу;

- в березні погашено заборгованість учасників за внесками до зареєстрованого капіталу - 130 тис. грн.;

- у листопаді підприємство безоплатно отримало персональний комп'ютер - 3 тис. грн.(нарахована амортизація складає 1 тис. грн.).

 

 

Задача 9

Необхідно визначити в яких статях власного капіталу відбулися зміни. Дані для виконання:

1. Викуплено акції власної емісії.

2. За рахунок нерозподіленого прибутку створено резерв забезпечення гарантійних зобов'язань.

3.Здійснено виплати пенсіонерам за рахунок додаткових пенсійних забезпечень.

4. Анульовано акції власної емісії.

5. Виплачено члену кредитної спілки його частку капіталу при виході зі спілки.

6. Збільшено розмір статутного  капіталу за рахунок  індексації балансової вартості основних засобів.

7. Оприбутковано внески членів житлово-будівельного кооперативу.

8. Відображено формування пайового капіталу в сільськогосподарському виробничому кооперативі.

9. Збільшено статутний капітал за рахунок додаткового капіталу.

10.Дооцінено нематеріальні активи.

 

Задача 10

Необхідно згідно з наведеними даними заповнити ф. № 4 Звіт про власний капітал. Дані для виконання:

1) Витяг з ф. № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 1 січня 2015 р. ПАТ “МАГ”:

Пасив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1200

?

Капітал у дооцінках

1405

-

?

Додатковий капітал

1410

-

?

Резервний капітал

1415

300

?

1

2

3

4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

150

?

Неоплачений капітал

1425

(     50     )

(  ? )

Вилучений капітал

1430

(       -     )

(  ?  )

Усього за розділом I

1495

1600

?

 

2) У січні 2015 року в процесі підготовки до складання річної фінансової звітності головним бухгалтером ПАТ “МАГ” виявлено помилку, допущену в попередньому році, внаслідок якої нерозподілений прибуток минулого звітного періоду завищено на 5 тис. грн. Також протягом звітного року було змінено метод оцінки запасів, що призвело до заниження нерозподіленого прибутку на 1 тис. грн.

3) ПАТ “МАГ” за звітний період отримало чистий прибуток у сумі 20 тис. грн. і на зборах акціонерів прийняло рішення використати прибуток таким чином:

- поповнити резервний капітал згідно вимог законодавства - ?;

- виплатити дивіденди акціонерам – 3,8 тис. грн;

4) засновники ПАТ “МАГ” у звітному періоді частково погасили заборгованість за внесками до статутного капіталу – 10 тис. грн

5) ПАТ “МАГ” у звітному періоді здійснено дооцінку активів на суму – 2,6 тис. грн.

Завдання виконувати на типовому бланку.

 

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

 

Задача 1

На початок року на підприємстві машинобудування вартість основних фондів становила 780 тис. грн. З 1 червня введено в експлуатацію основних виробничих активів на суму 171 тис. грн. З 1 травня поточного року здійснено ліквідацію активів у результаті їх повного фізичного зносу на суму 115 тис. грн. Визначити середньорічну вартість, коефіцієнт введення та коефіцієнт приросту основних фондів цього підприємства, дати коротку характеристику цих показників.

 

Задача 2

На початок року на підприємстві машинобудування вартість основних фондів становила 1849 тис. грн. З 1 березня введено в експлуатацію основних виробничих активів на суму 745 тис. грн. З 1 вересня поточного року здійснено ліквідацію активів у результаті їх повного фізичного зносу на суму 551 тис. грн. Визначити середньорічну вартість коефіцієнт введення, коефіцієнт виведення, коефіцієнт приросту та коефіцієнт компенсації основних активів дати коротку характеристику цих показників.

 

Задача 3

На початок року на підприємстві машинобудування вартість основних фондів становила 1987 тис. грн. З 1 квітня введено в експлуатацію основних виробничих фондів на суму 630 тис. грн., у тому числі нових – 486 тис. грн. У поточному році здійснено ліквідацію активів на суму 429 тис грн., у тому числі у результаті їх повного фізичного зносу на суму 364 тис. грн. Визначити вартість основних фондів цього підприємства на кінець року, середньорічну вартість, коефіцієнт введення, коефіцієнт виведення, коефіцієнт оновлення та інтенсивність заміни. Дати коротку характеристику цих показників.

 

 

Задача 4

На початок року на підприємстві машинобудування вартість основних фондів становила 2987 тис. грн. У поточного році здійснено ліквідацію активів у результаті їх повного фізичного зносу на суму 764 тис. грн. Сума нарахованої амортизації на кінець року склала 1348 тис. грн. Визначити вартість основних фондів цього підприємства на кінець року, коефіцієнт виведення, коефіцієнт ліквідації, коефіцієнти зношення та придатності. Дати коротку характеристику цих показників.

 

Задача 5

Заповнити таблицю та виявити вплив факторів зміни обсягів виробництва та вартості основних коштів на показник фондовіддачі.

 

Показники

2007 р

2008р.

Відхилення

Абсолютне грн.

Відносне %

Обсяг виробництва продукції, тис. грн.

1469

1746

 

 

Середньорічна вартість основних коштів, тис. грн.

652

683

 

 

Фондовіддача, грн.

 

 

 

 

 

Задача 6

Заповнити таблицю та провести аналіз складу, динаміки та структури основних фондів.

Категорії основних фондів

2007 р.

2008 р.

Зміна значень

сума тис. грн.

питома вага %

сума тис. грн.

питома вага %

Абсолютна тис. грн.

Темп приросту %

У структурі %

% до підсумку

1. Активні ОФ:

2888,8

 

1900.5

 

 

 

 

 

1.1. машини і устаткування

2833,4

 

1848.5

 

 

 

 

 

1.2. інструменти і пристрої

55,4

 

52

 

 

 

 

 

2. Пасивні ОФ:

3216,1

 

2950.5

 

 

 

 

 

2.2. будинки і споруди

3202,2

 

2934

 

 

 

 

 

2.3. транспортні засоби

13,9

 

16.5

 

 

 

 

 

Усього ОФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 7

Згрупувати кошти та поточні пасиви підприємства за ступенем ліквідності, та ступенем строковості. Провести попередній порівняльний аналіз та оцінити рівень ліквідності майна підприємства.

Показники грн.:

­         сумнівна дебіторська заборгованість – 7500;

­         грошові кошти – 41000;

­         заборгованість перед постачальниками за отримані товари, послуги, виконану роботу, – 51600;

­         короткострокові позики банків – 68000;

­         виробничі запаси – 88000;

­         дебіторська заборгованість за товари, роботу, послуги – 27500;

­         довгострокові позики банків – 105000;

­         незавершене виробництво – 206600.

 

Задача 8

Розмір власного капіталу на підприємстві на кінець звітного періоду становить – 457000 грн. Короткострокові пасиви склали 263000 грн. Оборотні активи – 303000 грн., в т. ч :

­         виробничі запаси – 103000 грн.;

­         готова продукція – 62000 грн.;

­         незавершене виробництво – 102000 грн.;

­         грошові кошти 57000 грн.

Визначити розмір власних оборотних коштів. Привести оцінку рівня ліквідності та платоспроможності майна підприємства.

 

Задача 9

Визначити розмір власних оборотних коштів. Привести оцінку рівня фінансової стійкості підприємства. Дати коротку характеристику отриманих результатів.

Показники

На початок року тис. грн.

На кінець року тис. грн.

Зміна

1. Власний капітал

450

438

 

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

35

22

 

3. Необоротні активи

250

265

 

4. Наявність власних оборотних коштів

 

 

 

5. Загальна величина запасів і витрат

248

182

 

6. Надлишок (брак) власних оборотних коштів

 

 

 

 

Задача 10

Визначити розмір власних оборотних коштів. Привести оцінку рівня фінансової стійкості підприємства. Дати коротку характеристику отриманих результатів.

Показники

На початок року тис. грн.

На кінець року тис. грн.

Зміна

1. Власний капітал

450

438

 

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

35

22

 

3. Необоротні активи

250

265

 

4. Наявність власних оборотних коштів

 

 

 

5. Довгострокові зобов’язання

48

16

 

7. Наявність власних і довгострокових коштів для формування запасів і витрат

 

 

 

5. Загальна величина запасів і витрат

248

182

 

6. Надлишок (брак) власних оборотних коштів

 

 

 

 

Задача 11

Заповнити таблицю та виявити вплив факторів на відхилення за рівнем прибутковості.

Показники

 

2007 р

2008р.

Відхилення

Абсолютне грн.

Відносне %

Чистий прибуток скоригований на суму сплачених відсотків на позиковий капітал, тис. грн.

1369

1646

 

 

Середньорічна сума оборотного капіталу, тис. грн.

10652

12683

 

 

Рентабельність оборотного капіталу, грн.

 

 

 

 

 

 

Задача 12

Заповнити таблицю та виявити вплив факторів на відхилення за рівнем прибутковості.

Показники

2007 р

2008р.

Відхилення

Абсолютне грн.

Віднос-не %

Чистий прибуток скоригований на суму сплачених відсотків на позиковий капітал, тис. грн.

1869

1746

 

 

Середньорічна сума загального капіталу, тис. грн.

11652

11633

 

 

Рентабельність загального капіталу, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 13

Заповнити таблицю та виявити вплив факторів на відхилення за рівнем прибутковості.

Показники

2007 р

2008р.

Відхилення

Абсолютне грн.

Відносне %

Чистий прибуток скоригований на суму сплачених відсотків на позиковий капітал, тис. грн.

1969

2146

 

 

Середньорічна сума власного капіталу, тис. грн.

12652

12633

 

 

Рентабельність власного капіталу, грн.

 

 

 

 

 

Задача 14

Заповнити таблицю та виявити рівень вивільнення (додаткового залучення) оборотного капіталу

№ за/п

Показники

2007 р

2008р.

Відхилення

Абсолютне грн.

Відносне %

1

Виторг від реалізації товарної продукції, тис. грн.

12652

12633

 

 

2

Середньорічна сума оборотного капіталу, тис. грн.

5969

6146

 

 

3

Оборотність оборотного капіталу, рази, (1:2)

 

 

 

 

4

Тривалість одного обороту, дні, (2×365:1)

 

 

 

 

5

Показник закріплення оборотного капіталу, грн. (2:1)

 

 

 

 

6

Одноденний оборот з реалізації, тис грн. (1:365)

 

 

 

 

7

Сума вивільнення (додаткового залучення) оборотного капіталу, тис грн. (4-4×6)

×

×

×

 

 

 

ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Задача 1

Згідно із зовнішньоекономічним договором підприємство отримало від нерезидента сировину вартістю 27 000 дол. США. При оформленні вантажної митної декларації курс НБУ складав 25,06 грн за 1 дол. США. Нараховано: мито - 3%, митний збір - 0,5%, податок на додану вартість на імпорт – 20 %. У тому ж звітному періоді погашено заборгованість перед не­резидентом. Курс НБУ на дату погашення заборгованості склав 25,10 грн за 1 дол. США. Нараховано та сплачено декларанту за митне оформлення в сумі 2400 грн. у т.ч. ПДВ.

 

Задача 2

Приватне підприємствоперерахувало іноземному постачальнику попередню оплату (аванс) у сумі20000дол. США 15 листопада поточного року за готову продукцію. Продукцію було одержано20 листопада поточного року на суму20000 дол. США.

При ввезенні товару було сплачено мито -5%, митні збори - 0,6% та ПДВ.

Курс НБУ на дату передоплати склав  25,8 грн за 1 дол. США, а на дату одержання продукції 25,15 грн. за 1 дол. США.

 

Задача 3

Підприємство прийняло рішення про продаж валюти 2000 євро. З відповідною заявою воно звернулося до уповноваженого банку. Комісійна винагорода банку – 550 грн.

Курс НБУ євро по відношенню до гривні становлять:

-           на день списання іноземної валюти з валютного рахунку підприємства – 27,43 грн. за 1євро;

-           на день зарахування гривень на поточний рахунок підприємства – 27,44 грн. за 1євро.

 

Задача 4

Згідно із зовнішньоекономічним договором підприємство придбало  верстат вартістю 25000 дол. США. При оформленні вантажної митної декларації курс НБУ складав 26,06 грн. за 1 дол. США. Заборгованість перед постачальником-нерезидентом погашено у наступному звітному періоді при курсі 26,05 грн. за 1 дол. США Курс НБУ на кінець звітного періоду (кварталу) складав 25,9 грн. за 1 дол. США. Нараховано та сплачено мито 6%, митний збір 0,4% та ПДВ.

 

Задача 5

Підприємство подало заяву до уповноваженого банку на придбання 10000 доларів США за курсом 25,16 грн за 1 дол. США. Для цього було перераховано до банку на купівлю валюти 251600 грн. Комісійна винагорода банку становить 400 грн. Курс НБУ на дату зарахування іноземної валюти 25,12 грн за 1 дол. США).

 

Задача 6

Підприємство уклало зовнішньоекономічний бартерний договір з іноземною фірмою на суму 20000 дол. США, відповідно до якого за імпортом має бути отримано обладнання, а за експортом відвантажена готова продукція. Курс НБУ на дату оформлення ввізної вантажної митної декларації складав - 25,15 грн за 1 дол. США. Під час оформлення ВМД було сплачено мито - 10%, митні збори - 0,3%, імпортне ПДВ - 20%.

У цьому ж періоді підприємство відвантажило готову продукцію на суму 10000 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення ВМД складав 25,20 грн за 1 дол. США, мито - 5%, митні збори - 0,6%. Собівартість відвантаженої готової продукції склала 350000 грн.

 

Задача 7

Підприємствоперерахувало іноземному постачальнику попередню оплату (аванс) у сумі15000дол. США 20 вересня з поточного року за готову продукцію. Продукцію було одержано25 вересня поточного року на суму15000 дол. США.

При ввезенні товару було сплачено мито -3%, митні збори - 0,4% та ПДВ.

Курс НБУ на дату передоплати склав  25,10 грн за 1 дол. США, а на дату одержання продукції 25,12 грн за 1 дол. США.

 

Задача 8

 

Згідно із зовнішньоекономічним договором підприємство отримало від нерезидента сировину вартістю 15 000 дол. США. При оформленні вантажної митної декларації курс НБУ складав 25,10 грн за 1 дол. США. Нараховано: мито - 5%, митний збір - 0,2%, податок на додану вартість на імпорт – 20 %. У тому ж звітному періоді погашено заборгованість перед не­резидентом. Курс НБУ на дату погашення заборгованості склав 25,08 грн за 1 дол. США. Нараховано та сплачено декларанту за митне оформлення в сумі 1800 грн. у т.ч. ПДВ.

 

Задача 9

Українське підприємство відвантажило іноземній фірмі в межах бартерного договору готову продукцію на експорт вартістю 10000 дол. США. Курс НБУ на момент відвантаження складав 25,03 грн за 1 дол. США. Згодом підприємство одержало за імпортом товари на суму 10000 дол. США, які були розмитнені за курсом 25,05 грн за 1 дол. США. Митні платежі склали: мито - 10%, митні збори - 0,2% митної вартості. Облікова вартість готової продукції- 180000 грн.

 

Задача 10

Згідно із зовнішньоекономічним договором підприємство придбало  продукцію сільськогосподарського призначення  вартістю 5000 дол. США. При оформленні вантажної митної декларації курс НБУ складав 25,7 грн. за 1 дол. США. Заборгованість перед постачальником-нерезидентом погашено у наступному звітному періоді при курсі 25,06 грн за 1 дол. США Курс НБУ на кінець звітного періоду (кварталу) складав 25,10 грн. за 1 дол. США. Нараховано та сплачено мито 4%, митний збір 0,5% та ПДВ.

 

 


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література

 1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз : теорія та практика : навч. посіб. / О.Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328 с.
 2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : Підручник / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська – Житомир : ПП “Рута”, 2010. – 392 с.
 3. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців [Текст] : Навч. посіб. / За заг. ред. Ю. А. Кузьмінського. – К. : КНЕУ 2007. – 648 с.
 4. Бухгалтерський облік: [навч. Посіб. Для студентів вищих навчальних закладів] / [За ред. М. Д. Корінька]. – Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. – 459 с.
 5. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]: підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; за заг. ред. [із передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доповн. і переробл. – Житомир: Рута, 2009. – 912 с.
 6. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посіб. / Т.В. Гладких. – К. : ЦНЛ, 2007. – 480 с.
 7. Голов С. Ф. Фінансовий облік [Текст] : Підручник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, І. Ю. Кравченко, Г. А. Ямборко. – К.: Лібра, 2005 – 976 с.
 8. Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник. / С.Ф. Голов. – К. : Лібра, 2008. – 704 с.
 9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 10. Добровський В.М. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні : навчальний посібник. / В.М. Добровський. – К. : А.С.К., 2009. – 976 с.
 11. Добровський В.М. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні : навчальний посібник. / В.М. Добровський. – К. : А.С.К., 2009. – 976 с.
 12. Закон України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 13. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 № 851-IV [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 14. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291  [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.rada.gov.ua
 15. Коблянська О.І. Фінансовий облік : Навч. пос. / О.І. Коблянська. – К. : Знання, 2007. – 471 с.
 16. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3:тє видання. Навч. пос. / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.
 17. Лень В.С. Фінансовий облік : навчальний облік / В.С. Лень. – К. : ВЦ “Академія”, 2011. – 608 с.
 18. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп.  – Київ: Вид-во “Центр учбової літератури”, 2009. – 670 с.
 19. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник / О.В. Лишиленко. – К. : Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2010. − 528 с.
 20. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [Текст] ; затв. наказом М-ва промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373. – Київ : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2007. – 305 с.
 21. Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств [Текст] / Н. М. Григор, О. В. Крехівський, Н. Л. Ніколаєнко [та ін.] : [Держ. ін.-т комплексних техніко-економічних досліджень М-ва промислової політики України]. – К, 2008. – 407 с.
 22. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua
 23. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua
 24. Нападовська Л.В. Управлінський облік [Текст] : підруч. для вузів  / Л.В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац. та допов.– К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.– 648 с.
 25. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 26. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Консолідована фінансова звітність” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 27. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік [Текст] : Навчальний посібник. / Г.В. Нашкерська.  – К.: Кондор, 2005. – 503с.
 28. Олійничук В.П. Фінансовий облік : [навчально-методичний посібник] / В.М. Олійничук, Д.І. Шеленко, В.М. Якубів. – Івано-Франківськ : “Тіповіт”, 2011. – 441 с.
 29. Партин Г.О. Управлінський облік : підручник / [Г.О. Партин ... [та ін.]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 279 с.
 30. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 31. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 32. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014 р. № 879. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку “Податкові різниці”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 “Нематеріальні активи”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов’язання” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 “Фінансові інвестиції”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 13 “Фінансові інструменти”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 “Оренда”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 “Дохід”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 “Податок на прибуток” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 18 “Будівельні контракти” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 19 “Об’єднання підприємств” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 20 “Консолідована фінансова звітність”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 21 “Вплив змін валютних курсів”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 22 “Вплив інфляції”  [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 50. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01
 51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 24 “Прибуток на акцію”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26 “Виплати працівникам” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 28 “Зменшення корисності активів” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 29 “Фінансова звітність за сегментами”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 57. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 30 “Біологічні активи”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 58. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 31 “Фінансові активи” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 59. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 32 “Інвестиційна нерухомість” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 60. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 61. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 34 “Платіж на основі акцій” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 62. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України № 88 від 24. 05. 1995 р.. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 63. Порядок подання фінансової звітності від 28.02.2000 р. № 419, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
 64. Пушкар М.С. Фінансовий облік : Підручник / М.С. Пушкар. − Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 628 с.
 65. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. / Г.В. Савицька. – К. : Кондор, 2007. – 274 с.
 66. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / В. В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
 67. Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – К. : КНЕУ, 2008. – 411 с.
 68. Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К. : Знання, 2012. – 647 с.
 69. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 5-те вид. допов. і перероб. – К. : Алерта, 2013. –  982 с.
 70. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський, В.І. Воськало, В.С. Мохняк – Львів : Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 440 с.
 71. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік та оподаткування : навчальний посібник / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів : Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с.
 72. Чебанова Н.В. Фінансовій облік : Підручник / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. – К .: Видавничий центр “Академія”, 2007. – 702 с.
 73. Череп А.В. Економічний аналіз : навчальний посібник / А.В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 160 с.
 74. Черниш С.С. Економічний аналіз : навч. посіб. / С.С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312 с.
 75. 77.            Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: Знання, 2004. 447 с.

20.            Ловінська Л. Г. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посіб. / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Л. О. Галат. – К. : КНЕУ, 2005. – 329 с.

25.            Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 “Про Примітки до річної фінансової звітності” [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/l

 

Додаткова література

 1. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / В.С. Білоусько, М.І. Беленкова. – К. : Алерта, 2010. – 402 с.
 2. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю й аудиту. / М.Т. Білуха. Підручник. – К.: Вища школа, 2001. – 364 с.
 3. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку : Підручник. / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська. – Житомир : ПП “Рута”, 2008. – 528 с.
 4. Вахрушина М. А.Бухгалтерский управленческий учет : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М. А. Вахрушина. – 8(е изд., испр. – М. : Издательство «Омега-Л», 2010. – 570 с.
 5. Войнаренко М.П. Управлінський облік : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. Хмельницький національний університет, 2013. – 363 с.
 6. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності : підручник / Н.О. Гура. –К. : ЦУЛ, 2010. – 392 с.
 7. Давидова Г.М. Облікова політика : навчальний посібник / Г.М. Давидова. – К. : Знання, 2010. – 479 с.
 8. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет [Текст] : Учебн. пособие для вузов / К. Друри; пер. с англ. под ред. Н. Д. Эриашвили; предисловие проф. П. С. Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998.– 783 с.
 9. Засадна Х.О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1с: Бухгалтерія 7.7 : навч. посіб. / Х.О. Засадна, Р.К. Шурпенкова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 237 с.
 10. Ивашкевич В. Б. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учеб. для вузов / В.Б. Ивашкевич. – М. : Экономиста, 2004. – 638 с.
 11. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посіб. / С.В. Івахненков. – К. : Знання, 2008. – 343 с. 
 12. 12.            Козаченко Г.В.Управління затратами підприємства / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов, Г. А. Макухін. – Монографія. – Київ: Лібра, 2007. – 320 с
 13. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. Монографія. – Тернопіль: Астон, 2005. –288 с
 14. Пилипів Н.І. Облік і контроль затрат на газотранспортних підприємствах [Текст] : Монографія / Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – 364 с.
 15. Реслер М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності : монографія / М.В. Реслер. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 208 с.
 16. Романів Є.М. Державний фінансовий контроль та аудит. Навчально-методичний посібник / Є.М. Романів – К.: ТОВ “НІОС”, 2003. – 304 с.
 17. Романів Є.М. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. / Є.М. Романів, Р.Л. Хом‛як та ін. – Львів: Інтелект – Захід, 2002. – 320 с.
 18. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. / А.М. Стельмащук, П.С. Смоленюк. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 528 с.
 19. Сучасний стан та перспективи розвитку системи обліку, аналізу та аудиту в Україні. Монографія. – Сімферополь : “Доля”, 2010. – 232 с.
 20. Управленческий учет: учеб. пособие / под. ред. проф. Я. В. Соколова. – Москва: Магистр, 2010. – 428 с.
 21. Фаріон І.Д. Організація обліку, контролю й аналізу : Навчальний посібник / І.Д. Фаріон, І.В. Перевозова – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 487 с.
 22. Шило В.П. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії : навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна. – К. : Кондор, 2011. – 172 с.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Оцінювання результатів складання державних екзаменів та захисту випускних кваліфікаційних робіт здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Університеті системою оцінювання знань.

При визначенні оцінки випускної кваліфікаційної роботи береться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів. Оцінки державного екзамену і захисту випускної кваліфікаційної роботи виставляє кожен член комісії.

Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного державного екзамену (державного екзамену) є обов’язковим.

При оцінюванні знань студентів використовуються наступні критерії.

Оцінка “відмінно" (90 – 100 балів) виставляється, якщо студент при відповіді на теоретичні питання екзаменаційного білету чітко і послідовно викладає матеріал, виявляє всебічні, ґрунтовні, систематизовані знання програмного матеріалу з усіх дисциплін, виявляє творчий підхід до засвоєного матеріалу, правильно розв'язав практичне завдання, має пояснення до кожного етапу розв'язування, а також чітко і логічно відповів на поставлені екзаменаторами запитання. Студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно використовує на творчому рівні, вільно володіє науковою термінологією.

Оцінка “добре" (80 – 89 балів) ставиться у випадку, коли при відповіді на теоретичні питання, студент допустив окремі неточності несуттєвого характеру за умови, що принципові моменти запитань були розкриті правильно. Студент дав відповіді на всі питання білету, має досить високий рівень основних знань з фахових дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв'язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, аналізує навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні. Задача білету розв'язана, але нераціонально або немає пояснень, при розв'язанні практичного завдання допущені лише арифметичні помилки.

Оцінка “добре" (70 – 79 балів) ставиться, якщо відповідаючи на білет, студент допускає несуттєві неточності і не може чітко відповісти на поставлені у білеті запитання, залишаючи тим самим нерозкритим до 25% їх змісту. Задача білету, в основному, розв'язана, з незначними помилками, нераціонально, без пояснень. Допущені несуттєві помилки при розв'язанні задачі усуваються самим студентом, коли на помилки вказує екзаменатор.

Оцінка “задовільно" (60 -69 балів) виставляється коли студентом недостатньо повно та нечітко викладається матеріал, спостерігається неглибоке знання основного матеріалу, у відповіді допускаються суттєві неточності та порушується логіка викладу матеріалу, в зв'язку з чим до 30% змісту білета залишається нерозкритою. Виникають складності при виконанні практичного завдання. Задача розв'язана неповністю, але шляхи розв'язання обрані вірно. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків.

Оцінка “задовільно" (50 – 59 балів) виставляється, якщо під час відповіді допущено ряд суттєвих помилок, або коли студент не розкриває до 50% змісту питань білета. На додаткові запитання екзаменатора відповідає теж в межах 45-50%. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків. При нагадуванні екзаменатором назв, необхідних для розв'язання задачі коефіцієнтів, інших показників тощо, студент самостійно згадує їх суть і швидко знаходить правильне вирішення практичного завдання.

Оцінка “незадовільно" (25 – 49 балів) виставляється студенту у випадку наявності лише фрагментарних знань з фахових дисциплін, не освоїв значної частини матеріалу, який винесено на екзамен, погано засвоїв основні принципові положення курсу, наявні грубі та суттєві помилки при викладенні теоретичних питань. Практичне завдання невиконане взагалі або виконане із значними помилками. На логічні запитання екзаменатора та членів ДЕК за програмою ДЕК студент часто не знає правильної відповіді. Не знає базових категорій та економічних показників, інших фундаментальних формул, потрібних для розв'язання практичного завдання.

Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення незадовільної оцінки за державний екзамен в цілому.

Співвідношення між шкалами оцінок за ЕСТS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою при виставленні підсумкової оцінки комплексногодержавного екзамену наведені в таблиці 1:

Таблиця 1

Оцінка за шкалою ЕСТS

За 100бальною шкалою закладу

Екзамен (за національною шкалою)

А

90 - 100

відмінно

В

80 - 89

добре

С

70 - 79

D

60 -69

задовільно

Е

50 - 59

25 - 49

незадовільно (з можливістю повторного складання екзамену)

F

0-25

незадовільно

 

 

Підсумкова оцінка комплексного державного екзамену визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань (якщо інше не визначене програмою державного екзамену).

Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзамену, а також про присвоєння студентам кваліфікації спеціаліста та видання випускникам дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос голови Екзаменаційної комісії є вирішальним.

Повторне складання (перескладання) державного екзамену і повторний захист випускної кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Якщо відповідь студента на державному екзамені або захист випускної кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, Екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що студент не пройшов атестацію і у протоколі засідання Екзаменаційної комісії йому виставляється оцінка «незадовільно» (менше 50 балів). У випадку, якщо студент не з’явився на засідання Екзаменаційної комісії для складання екзаменів або захисту випускної кваліфікаційної роботи, у протоколі зазначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання.

Якщо студент не з’явився на засідання Екзаменаційної комісії з поваж­ної причини, що підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата складання екзамену (захисту випускної кваліфікаційної роботи) під час роботи Екзаменаційної комісії.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні комплексного чи додаткового державного екзамену (на випускному курсі) або на захисті випускної кваліфікаційної роботи, відраховується з Універ­ситету. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.

Студенти, які не склали державні екзамени у зв’язку неявкою без поважних причин або отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну державну атестацію протягом трьох років після відрахування з Університету (у період роботи Екзаменаційної комісії з відповідної спеціальності). Перелік державних екзаменів визначається за навчальним планом, чинним на момент повторної державної атестації. Повторно складаються тільки ті державні екзамени, з яких була отримана незадовільна оцінка.

У випадку неявки студента на засідання Екзаменаційної комісії з поважних причин, підтверджених відповідними документами, і перенесенням, за рішенням Голови комісії, екзамену або захисту випускної кваліфікаційної роботи на більш пізній термін, графік роботи Екзаменаційної комісії може бути подовжений, але пізніше, ніж до 30 червня включно поточного навчального року.

Оцінку визначає державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.