Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Податкова система

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи

Кафедра податкової політики

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

кафедри  податкової політики

протокол №__від ”___”_____ 2016 р.

Завідувач кафедри 

_____________  В.Л.Андрущенко, д.е.н., професор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до написання курсових робіт

з навчальної дисципліни

«податкова система»

для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірпінь 2016

Методична розробка до написання курсових робіт складена на основі програми курсу “Податкова система”, затвердженої у 20___ році.

 

Автори:                                   ______________         О.С. Іванишина, к.е.н., доцент

                                               ______________          О. О. Мискіна, к.е.н.

                                               ______________          Т. А. Забарна, ст. викладач

   

    Рецензент                       ______________         О.Є. Сушкова, к.е.н., доцент

 

 

 

ВСТУП

 

Одним з важливих етапів процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів з оподаткування, фінансів, економіки і підприємництва є написання та захист курсових робіт. Виконання курсової роботи є обов’язковим етапом навчання студентів, а її захист дозволяє продемонструвати весь спектр вмінь та навичок, здобутих студентами у процесі вивчення дисципліни. Курсова робота – самостійне, завершене, цілісне дослідження що розкриває на відповідному теоретичному та методологічному рівні вибрану автором проблему. Це творчий екзамен, завдяки якому перевіряється рівень самостійного мислення автора, його вміння систематизації та правильного використання літературного й статистичного матеріалу, правильно аналізувати зібрані матеріали, робити узагальнюючі висновки, тобто практично застосовувати знання, набуті в процесі вивчення дисципліни „Податкова система”.

В процесі виконання курсових робіт у студентів поступово формується та розвивається наукове мислення, виробляються навички самостійного письмового викладання та оформлення результатів науково-дослідної роботи. Велике значення має вміння автора працювати на широкому полі історико-правового матеріалу, орієнтуватися у розмаїтті думок та наукових підходів, порівнювати й аналізувати різні погляди, висловлювати своє бачення щодо обговорюваної теми. Основна цінність курсової роботи визначається її науковим значенням, а також логічністю, обґрунтованістю, чітким, ясним викладенням матеріалу.

Підготовка та захист курсової роботи проводиться у декілька етапів:

 • вибір теми та затвердження її на кафедрі;
 • збір, обробка, критичний аналіз наукової інформації, літературних джерел, теоретичних розробок;
 • складання та погодження плану роботи;
 • добір та опрацювання літератури;
 • написання роботи;
 • оформлення курсової роботи;
 • підготовка до захисту;
 • захист курсової роботи на комісії.

Перераховані етапи не обмежують студента жорсткою послідовністю їхнього виконання. Окремі етапи можуть виконуватися паралельно з урахуванням конкретних умов написання роботи.

.

І. Мета та завдання курсової роботи

 

Метою курсової роботи є виявлення теоретичних і практичних знань студента, отриманих ним в процесі вивчення курсу «Податкова система», а також  розвитку у студентів здібностей до самостійного наукового дослідження.

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі основні завдання:

 • глибоко опрацювати спеціальну наукову та методологічну літературу;
 • проаналізувати й осмислити фактичні дані;
 • систематизувати та правильно використати статистичний матеріал;
 • логічно та послідовно викласти свої думки;
 • зуміти коротко та чітко доповісти на захисті про результати своїх досліджень.

Курсова робота повинна включати в себе елементи наукового дослідження, показати вміння використовувати надбані теоретичні знання, творчу ініціативу й активність студента.

 

 

ІІ. ПОСЛІДОВНІСТЬ ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

2.1. Вибір теми  та затвердження  її на кафедрі

 

Першим етапом підготовки курсової роботи є вибір теми, її узгодження із науковим керівником та затвердження кафедрою.

Тематика курсових робіт розробляється кафедрою податкової політики і періодично уточнюється з урахуванням змін, що відбуваються у законодавстві, практиці господарювання і оподаткування (додаток А).

Вибір теми здійснюється у процесі активної участі студента на практичних заняттях, діалогу із науковим керівником. Тема повинна бути актуальною, значимою, такою, що дає можливість максимально застосувати знання та навички студента. Студенту надається право самостійно вибрати тему із запропонованого переліку курсових робіт. Перед тим, як обрати тему, майбутній автор повинен урахувати: власний інтерес до певної наукової проблеми; ступінь особистого ознайомлення з обраною для дослідження темою; характер та обсяг практично доступних для використання науково-методичних джерел і матеріалів. Бажано, якщо це можливо, встановлення зв’язку із профілем майбутньої кваліфікаційної дипломної роботи студента .        

Вибір теми курсової роботи оформлюється заявою на ім’я завідуючого кафедрою (додаток Б).

Після затвердження теми науковий керівник видає завдання (додаток В) на підготовку курсової роботи. Завдання передбачає план, і календарний графік написання окремих розділів роботи.

Терміни виконання, подання та захист курсової роботи встановлює кафедра згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів.

 

 

 1. Збір, обробка, критичний аналіз наукової інформації, літературних джерел, теоретичних розробок

 

Інформаційною базою наукового дослідження студента є державні нормативні документи, законодавчі акти з оподаткування, офіційні статистичні матеріали, дані діяльності підприємств, організацій, а також податкових органів.

Як джерела інформації мають бути вивчені та критично проаналізовані теоретичні і методичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем оподаткування, матеріали науково-практичних конференцій, наукових форумів, симпозіумів, «круглих столів» тощо.

 

 1. Складання та погодження плану роботи

 

Початковим етапом у підготовці курсової роботи є створення студентом її плану, який готується на підставі попереднього вивчення основних джерел та осмислення матеріалу за темою.

План, який погоджується із науковим керівником, має репрезентувати комплексний, системний підхід до вирішення базової проблематики і складатися із 3-4 чітко сформульованих найбільш важливих питань, які розкрили б сутність обраної теми, її основний зміст. Якісно підготовлений, добре продуманий, ясно і лаконічно сформульований план є одним із показників розуміння студентом обраної для вивчення проблеми і відіграє важливу роль у організації роботи. Формулювання розділів курсової роботи не повинні повторювати назву самої роботи. План курсової роботи в обов’язковому порядку має бути складним.

До оформлення структури та плану курсової роботи з „Податкової системи” висувається ряд вимог. Як правило, робота мусить містити аналіз стану проблеми, виділення задач дослідження. Враховуючи дану обставину, у  курсовій  роботі з дисципліни „Податкова система” головні питання – це діюча система оподаткування та можливі шляхи вирішення поставлених задач дослідження.

Після вивчення джерел план коригується, відшліфовуються формулювання питань. У вищій школі не існує обов’язкових норм для розробки плану, все залежить від теми, що досліджується. Важливо, щоб план курсової роботи був логічним і послідовним.

 

 1. Добір та опрацювання літератури

 

Для написання курсової роботи потрібен ретельний і виважений добір літератури, складання загальної бібліографії. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми у ході навчального процесу. Далі, під час написання курсової роботи проводиться систематизація джерел.

До складу бібліографії мають бути віднесені вітчизняні та міжнародні нормативні акти, підручники, навчальні посібники, довідники, збірники, словники, енциклопедії, монографії, матеріали наукових конференцій, журнальні та газетні статті тощо.

Вивчення літератури та дослідження проблеми повинні проводитись в історичному аспекті – від історії питання, його теоретичних засадах, до сучасного стану, практичної реалізації, перспектив розвитку. Це дозволяє вивчити явище чи проблему в динаміці, виявити тенденції розвитку, науково спрогнозувати її.

Після підбору літератури слід розпочинати її вивчення, систематизацію, конспектування. Виконуючи цю роботу, необхідно пам’ятати, що вивчення – це не лише механічне засвоєння інформації, а й активний творчий процес, спрямований на вирішення поставлених завдань. Працюючи над тією чи іншою монографією чи статтею, слід конспектувати основні положення, точки зору, висновки та їх обґрунтування. Кожну виписку рекомендується робити на окремих аркушах з вказівкою всіх вихідних даних видання, що дасть змогу зробити правильне посилання на літературу.

Вивчаючи літературу, не намагайтеся тільки запозичити матеріал. Паралельно обдумайте знайдену інформацію. Цей процес має тривати протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, які виникли в ході знайомства із чужими працями, стануть основою для отримання нового знання. Звичайно використовується не вся інформація, що міститься і певному джерелі,  а тільки та, яка безпосередньо стосується теми курсової роботи і найбільш цінна і корисна. отже,  критерієм оцінювання вивченого є можливість його практичного використання в курсовій роботі.

Вивчаючи літературні джерела необхідно добирати не будь-які, а тільки наукові факти. Поняття „науковий факт” значно ширше і багатогранніше, ніж поняття „факт”, що застосовується у повсякденному житті. Коли говорять про наукові факти, то розуміють їх як складові елементи основи наукового знання, віддзеркалення об’єктивних властивостей речей і процесів. На підставі наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії і виводяться закони.

Наукові факти характеризуються такими властивостями, як новизна, точність, об’єктивність і достовірність. Новизна наукового факту свідчить про принципово новий, невідомий досі предмет, явище або процес. Це не обов’язково наукове відкриття, але нове знання про те, чого ми до тепер не знали. Нові наукою факти, часом досить значні, саме через те, що їх значення недостатньо розкрите, можуть надовго залишатися у резерві науки і не використовуватися на практиці.  Точність наукового факту визначається об’єктивними методами і характеризує сукупність найсуттєвіших прикмет предметів, явищ, подій, їх кількісних та якісних визначень.

Достовірність наукових фактів значною мірою залежить від достовірності першоджерел, від їх цільового характеру їх інформації. Очевидно, що офіційне видання, опубліковане від імені державних або громадських організацій, установ і відомств, містить матеріали, точність яких викликає найменший сумнів.

Під час роботи над теоретичною літературою студент повинен зуміти дати аналіз прочитаної праці, критично розібрати концепції автора, відзначивши їх сильні та слабкі сторони. Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли висвітлення у сучасній літературі чи були лише поставленими в працях дослідників. Якщо з даної проблеми існує декілька точок зору, то автор курсової роботи повинен коротко викласти кожну з них, дати їм критичну оцінку й обґрунтувати, чому він дотримується тієї чи іншої концепції, чи висунути та довести власну точку зору.

Якісне написання курсової роботи забезпечується використанням (вивченням) не одного джерела, а декількох, як рекомендованих, так і вибраних самостійно.

 

 

2.5. Написання роботи

 

Головним завданням цього етапу є написання курсової роботи відповідно до узгоджених теми та плану. Студент має ґрунтовно ознайомитись з теоретичними засадами обраної проблематики, узагальнити існуючі підходи та обґрунтувати методичний фундамент своїх досліджень на підставі аналізу літературних джерел. За допомогою цього інструментарію та загальновідомих сучасних прийомів і методів аналізу проводиться діагностика об’єкта дослідження під кутом зору обраної теми та визначаються наявні проблеми і причини їх виникнення. Це, в свою чергу, є основою для розробки і обґрунтування альтернативних пропозицій щодо усунення проблем і визначення найбільш доцільного способу їх вирішення. 

Для всебічного вивчення об’єкту, що аналізується, студенту необхідно зібраний матеріал узагальнити і згрупувати в таблиці для кращого аналізу і формування висновків.

Протягом підготовки курсової роботи керівник проводить консультації (згідно графіку, визначеного кафедрою) та контролює виконання окремих етапів роботи.

 

2.6. Оформлення курсової роботи

 

Курсова робота має бути виконаною і оформленою з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текст роботи має бути роздрукованим чітко, без виправлень через півтора міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм ). Шрифт Times New Roman, 14 пт.

При написанні тексту курсової роботи необхідно залишати поля таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній та нижній – 20 мм.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” і “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Відстань між заголовком структурної частини і пунктом має складати 2 інтервали. Відстань між заголовком пункту і текстом відсутня.

Кожну структурну частину курсової роботи потрібно розпочинати з нової сторінки.

Структура і зміст роботи, співвідношення її розділів визначаються обраною метою.

Рекомендується така структура курсової роботи:

1. Титульна сторінка (додаток Г).

2. Завдання на курсову роботу.

3. Зміст роботи (вказуються назви розділів і пунктів та сторінки, на яких вони відображені).

4. Вступ і основний зміст роботи (складається з трьох розділів, кожен з яких може мати декілька пунктів).

5. Висновки.

7. Список використаних джерел.

8. Додатки.

Текст роботи викладається від третьої особи або у формі безособових речень, уникаючи займенників "я" та "ми". Рекомендується вживати слово "автор".

 

НУМЕРАЦІЯ

Нумерація сторінок, розділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць та формул подається арабськими цифрами без знака “№”.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації. На титульній сторінці номер не ставлять. Нумерацію сторінок починають з початкової сторінки вступу.  Номер проставляють в правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу ставлять після слова “Розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Зміст, вступ, список використаних джерел висновки не нумерують. Пункти нумерують в межах кожного розділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.” (третій пункт першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщенні на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом “Рис.”. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі дано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

Якщо в курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця” і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”.

Формули в курсовій роботі нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку.

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (під рисунковий текст).

ТАБЛИЦІ

Цифровий матеріал, як правило, повинен бути поданий у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і пишуть симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких літер, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи, або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на іншу сторінку назву вміщують над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – бокових.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його заміняють словами “Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

ФОРМУЛИ

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти із тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід переносити після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

ПОСИЛАННЯ

У дипломній роботі не повинно бути повторень, надмірного цитування. Цитати повинні бути короткими і органічно поєднуватися з основним текстом. На використані у роботі цифрові дані, цитати, таблиці мають бути посилання із зазначенням джерел.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела відповідно до бібліографічного опису, а після коми сторінка, на якій розміщений текст цитати                                (наприклад: [10, с.19]).

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: “Рис. 1.2”.

Посилання на формули курсової роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: “... у формулі (2.1)”.

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “... в табл. 1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел літератури дається у такій послідовності:

1. Конституція і закони України.

2. Укази Президента України.

3. Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

4. Нормативні акти міністерств і відомств.

5. Доповіді, виступи керівників держави.

6. Спеціальна література (автори монографій, статей, підручників, посібників тощо в алфавітному порядку).

Обсяг списку використаних джерел не повинен бути меншим за 20 найменувань.

ДОДАТКИ

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках курсової роботи, то кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований посередині угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої.

Додатки, слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: “Додаток А”, “Додаток Б” і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідністю може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують в межах кожного додатка. В цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1. – підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: Рис. Д.1. – перший рисунок додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Для якісного мовностилістичного оформлення курсової роботи студентам важливо вміти організовувати накопичену наукову інформацію у зв’язний текст. У вирішенні цього завдання у додаток Н винесено приклади мовних конструкцій, які можна використати в якості засобів зв’язку між реченнями курсової роботи.

Курсова робота повинна бути виконана згідно з методичними вказівками, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту. Вона повинна бути переплетена в тверду обкладинку.

Курсова робота повинна мати певну логічну побудову, послідовність та завершеність розгляду відповідного кола питань. Обсяг курсової роботи повинен бути в межах 30-40 друкованих сторінок формату А4.

Виклад основного змісту курсової роботи

Вступ – один з найбільш значущих у методологічному відношенні розділів курсової роботи. У вступі в обов’язковому порядку необхідно:

 • обґрунтувати актуальність обраної теми та важливість її вирішення для конкретного об’єкту дослідження;
 • аргументувати вибір об’єкту та предмету дослідження;
 • вказати наукову та методологічну значущість роботи;
 • сформулювати мету та завдання дослідження, методологічно їх обґрунтувати;
 • подати коротку характеристику використаної літератури.

Обсяг вступу – 3 друкованих сторінки. 

Основна частина курсової роботи може складатися з різної кількості розділів, пунктів (в залежності від теми). Назви заголовків мають бути стислими та відповідати меті та змісту роботи. Не допускається повторення назви теми роботи у назві одного з розділів. Кожний розділ повинен закінчуватися короткими узагальненнями та висновками.

У першому розділі автор:

 • теоретично обґрунтовує обрану тему;
 • показує свою обізнаність з використаними джерелами та дає узагальнюючий аналіз їх змісту;
 • визначає, наскільки повно у літературі було розкрито тему;
 • дає свою оцінку тих питань, які мають найбільш істотне значення в рамках обраної проблематики;
 • аналізує різні точки зору на проблему і висловлює власне розуміння.

У другому розділі необхідно дати коротку організаційно-економічну характеристику бази дослідження, детально проаналізувати статистичні та аналітичні матеріали, які визначають рівень вирішення окремих аспектів та досліджуваної проблеми в цілому в податкових органах.

На основі вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів студент повинен виявити вплив позитивних і негативних факторів, встановити причини недоліків, дати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи.

В останньому розділі роботи даються загальні висновки та пропозиції, обґрунтовані рішення щодо вибору оптимального шляху досягнення поставленої мети та завдань дослідження, вирішення основних проблем, визначення позитивних та негативних сторін, обґрунтовуються можливості практичного застосування результатів дослідження.

Висновки. У висновках стисло формулюються  головні обґрунтовані висновки, практичні рекомендації та пропонуються заходи щодо ефективності вирішення поставлених у роботі завдань.

Обсяг висновків – 4-5 друкованих сторінки.

 

2.7. Підготовка до захисту

Згідно з регламентом студент зобов’язаний подавати курсову роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені строки. У разі не­додержання студентом календарного графіка виконання курсової роботи завідувач кафедри за поданням наукового керівника  курсової роботи, звертається до директора інституту з пропозицією відрахувати студента з університету як такого, що не виконує навчальний план.

Питання щодо допуску курсової роботи до захисту перед комісією вирішується на засіданні кафедри податків та оподаткування за наявності оформлення належним чином роботи.

На кафедру подається закінчена курсова робота з відгуком наукового керівника за 3 дні до засідання комісії.

 

2.8. Захист курсової роботи на комісії

Закінчена та зареєстрована курсова робота із відзивом наукового керівника представляється на кафедру. Захист відбувається на відкритому засіданні комісії, на якому можуть бути присутні всі бажаючі.

Під час захисту курсової роботи кожен з присутніх (викладачі, студенти) може задавати автору питання з теми  дослідження, виступати з оцінкою роботи.

Виступ автора при захисті курсової роботи не повинен перевищувати 10 хвилин, що відповідає проголошенню 3-4 сторінок друкованого тексту. Зміст виступу потрібно ретельно підготувати та погодити із науковим керівником. Він має бути коротким і водночас змістовним. У виступі повинна знайти відображення сутність дослідженої проблеми, її актуальність, ступінь науковості розробки, використані методи її вирішення. Виступ повинен містити в собі інформацію про структуру роботи, основні її здобутки (висновки), узагальнення, конкретні пропозиції та рекомендації.

Автор повинен надати аргументовані відповіді на критичні зауваження членів комісії, а також відповісти на питання, які можу бути задані йому під час захисту. 

Рішення комісії щодо захисту курсової роботи повідомляються студентам в той самий день. Головним критерієм оцінки роботи є її теоретичний рівень, новизна, самостійність, значущість, уміння автора переконливо і аргументовано захистити свої висновки.

Роботи, що не відповідають вимогам, повертаються на доопрацювання.

Критерії оцінювання курсової роботи

Підсумкову оцінку за написання та захист курсової роботи визначає комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості курсової роботи:

Змістовні аспекти роботи:

 • актуальність обраної теми дослідження;
 • спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
 • відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;
 • широта і адекватність методологічного та діагностичного апарату;
 • наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
 • рівень обґрунтування запропонованих рішень;
 • розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

 

Якість захисту роботи:

 • уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;
 • здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
 • загальний рівень підготовки студента;
 • володіння культурою презентації.

         У визначений кафедрою термін повністю закінчена робота подається студентом на кафедру для перевірки керівником. Керівник курсової роботи відмічає у відгуку позитивні сторони і недоліки роботи (якщо вони мають місце), дає рекомендації для їх усунення, а також оцінює роботу. При необхідності доопрацювання, робота разом з відгуком повертається студенту на доопрацювання для усунення недоліків.

         Курсова робота після допуску роботи до захисту керівником захищається студентом при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри. Курсові роботи оцінюється за 100-бальною шкалою. При підведенні загальних підсумків в роботі комісія проставляє загальну кількість балів.

Остаточна оцінка вноситься до відомості та залікової книжки і перегляду (повторному захисту) не підлягає; перегляд допускається лише за умови отримання незадовільної оцінки. Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну шкалу та шкалу за системою ЕСТS.

 

 • Оцінка курсової роботи за шкалою ECTS з подальшим переведенням у національну шкалу

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за розширеною шкалою

Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою

A

90-100

відмінно

5

B

80-89

дуже добре

4,5

C

70-79

добре

4

D

60-69

задовільно

3,5

E

50-59

достатньо

3

FX

35-49

незадовільно

2

F

0-34

неприйнятно

1

 

Курсова робота не допускається до захисту за таких умов:

 • подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом;
 • написана на тему, яка своєчасно не була затверджена завідувачем кафедри;
 • виконана не самостійно;
 • структура не відповідає методичним вимогам до курсової роботи;
 • відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів;
 • не скріплена типографським способом, недбало оформлена чи роздрукована;
 • інші умови, які можуть бути визначені кафедрою.

Рекомендована література:

Базова:

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 – VI
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV
 3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X
 5. Кримінальний кодекс від 05.04.2001 № 2341-III
 6. Митний кодекс України від від 13.03.2012 № 4495-VI
 7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2756-VI
 8. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції"
 9. Закон України від 25.12.14 № 63-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу"
 10. Закон України від 28.12.14 № 72-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням"
 11. Закон України від 08.07.2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування " 
 12. Закон України від 28.12.14 № 77-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці"
 13. Закон України від 28 .12.2014 № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи " 
 14. Закон України від 15.05.2003 №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (зі змінами)
 15. Закон України від 07.12.00 №2121-III "Про банки і банківську діяльність"
 16. Закон України від 19.12.95 року N 481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів "
 17. Постанова КМ України від 06.08.2014 №311 "Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"
 18. Постанова КМ України від 21.05.2014 №236 "Про Державну фіскальну службу України" 
 19. Постанова КМ України від 21.05.2014 р. №160 "Про утворення Державної фіскальної служби"
 20. Постанова КМ України від 01.03.14 № 67 "Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів"
 21. Постанова КМ України від 20.03.13 № 228 "Про реорганізацію деяких органів державної податкової служби, спеціалізованих митних органів та організацій"
 22. Постанова КМ україни від 28.10.04 № 1452 "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності"
 23. Постанова КМ України від 28.12.04 № 1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади "
 24. Постанова КМ України від 28.10.04 № 1454 "Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації "
 25. Наказ ДФС України від 20.05.2016 №458 "Про затвердження документів, які регламентують діяльність центрів обслуговування платників"
 26. Наказ ДФС України від 23.05.2016 №461 "Про Конкурсну комісію"
 27. Наказ ДФС України від 13.01.2016 №22 "Про організацію виконання заходів із відстеження результативності регуляторних актів у 2016 році"
 28. Наказ ДФС України від 08.09.2015 №681 "Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2016 рік"
 29. Наказ ДФС України від 28.08.2014 №88 "Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах ДФС"
 30. Наказ ДФС України від 25.01.2016 №64 "Про ліквідацію, створення та зміну місць дислокації деяких окремих митних постів митниць ДФС"
 31. Наказ ДФС України від 23.10.2014 №207 "Про службові посвідчення працівників органів Державної фіскальної служби"
 32. Наказ ДФС України від 30.12.2014 №411 "Про затвердження Положення про Науково-Технічну Раду Державної фіскальної служби України"(зі змінами, внесеними наказом ДФС від 23.11.2015 №926)
 33. Наказ ДФС України від 30.12.2014 №410 "Про затвердження Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній фіскальній службі України"
 34. Наказ ДФС України від 28.12.2015 №999 "Про створення окремого митного поста Одеської митниці ДФС"
 35. Наказ ДФС України від 28.12.2015 №1000 "Про ліквідацію окремого митного поста Луганської митниці ДФС"
 36. Витяг з Порядку про опрацювання звернень, що надходять на сервіс "Пульс", затвердженого наказом ДФС від 13.01.2015 №6 "Про опрацювання інформації, якка надходить на сервіс "Пульс"
 37. Наказ ДФС України від 30.11.2015 №955 "Про внесення змін до наказу ДФС від 13.10.2014 № 184"
 38. Наказ ДФС України від 29.10.2015 №829 "Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій"
 39. Наказ ДФС України від 26.10.2015 №813 "Про створення окремих митних постів Київської митниці ДФС"
 40. Наказ ДФС України від 10.08.2015 №590 "Про внесення змін до Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи"
 41. Наказ ДФС України від 07.08.2015 №586 "Про визначення місць дислокації деяких митних постів митниць ДФС"
 42. Наказ ДФС України від 28.07.2015 №544 "Про проведення відбору"
 43. Наказ ДФС України від 16.07.2015 №502 "Про визначення місць дислокації деяких митних постів митниць ДФС "
 44. Наказ ДФС України від 07.07.2015 №471 "Про внесення змін до Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи"
 45. Наказ ДФС України від 06.07.2015 №467 "Про внесення змін до Класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи" 
 46. Наказ ДФС України від 07.11.2014 №256 "Про переміщення та закінчення простою"
 47. Наказ ДФС України від 15.06.15 № 417 "Про визначення місць дислокації деяких митних постів митниць ДФС "
 48. НАКАЗ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12.06.15 № 415 ог "Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей"
 49. НАКАЗ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей)
 50. Наказ ДФС України від 12.02.15 № 80 "Про затвердження Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015 - 2018 роки"
 51. Наказ Міністерства фінансів України від 24.02.15 № 210 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних – Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків"
 52. Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 №359 "Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)"
 53. Наказ ДФС України від 30.04.2015 №317 "Про визначення місць дислокації деяких митних постів Енергетичної митниці ДФС"
 54. Наказ ДФС України від 17.04.2015 №281 "Про затвердження Концепції наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері"
 55. Наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2015 №309 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України, форми подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володіння органів Державної фіскальної служби України"
 56. Наказ ДФС України від 09.04.15 № 264 " Про початок проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»"
 57. Наказ ДФС України від 24.02.2015 № 117 "Про початок проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно посадових і службових осіб Міндоходів "
 58. Наказ ДФС України від 14.02.2015 №85 "Про внесення змін до Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затверджених наказом ДФС України від 24.10.2014 №213"
 59. Наказ ДФС України від 16.02.2015 №90 "Про визначення місця дислокації митного поста „Чоп-залізничний” Закарпатської митниці ДФС"
 60. Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2014 №1154 "Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації"
 61. Наказ ДФС України від 27.11.2014 №333 "Про затвердження Інструкції з діловодства у Державній фіскальній службі України"
 62. Наказ ДФС України від 27.11.14 №332 "Про особисте митне забезпечення посадових осіб митниць ДФС "
 63. Наказ ДФС України від 13.10.2014 №184 "Про затвердження персонального складу Громадської ради при Державній фіскальній службі України"
 64. Наказ ДФС України від 09.09.14 № 114 "Про затвердження складу Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при Державній фіскальній службі України"
 65. Наказ Міндоходів України від 31.12.13 № 896 "Про затвердження Критеріїв визначення платників для набуття статусу «зразковий платник» та Програми підтримки платників, які набули статусу «зразковий платник"
 66. Наказ Міндоходів від 27.12.2013 № 855 "Про затвердження Положення про порядок акумулювання, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів"
 67. Наказ Міндоходів України від 22.10. 13 № 609 "Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів "

 

Допоміжна:

 1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка заходу в XX столітті: теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів: [монографія] / Володимир Леонідович Андрущенко - Львів: Каменяр, 2000. -303 с.
 2. Вергелес Т. Держава в трансформаційній економіці: теорії та реалії // Світ фінансів. - 2009. - № 1 (18).
 3. Єфименко Т.І. Концептуальні підходи до реформування податкової системи України / Т.І. Єфименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - Вип. 1 (32). - С. 9-16.
 4. Крисоватий А., Валігура В. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори / Монографія. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. - 248 с.
 5. Крисоватий А., Луцик А. Податки і фіскальна політика: Навч. посібник. - Тернопіль, 2003. - 312 с.
 6. Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет", "Анализ и аудит" / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2011. – 591 с.
 7. Мельник В.М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу: Монограф. - К.: Комп'ютерпрес, 2006. - 277 с.
 8. Мельник В.М. Обмежувальна та стимулювальна роль податків / В.М. Мельник // Фінанси України. - 2006. - № 1. - С. 31-37.
 9. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій [та ін.]; за ред. 3.С. Варналія. - К.: Знання України, 2008. - 675 с.
 10. Податкова політика України: навч.пос. / П.В. Мельник, З.С. Варналій, Л.Л.Тарангул [та ін.]; за ред. П.В.Мельника. - К.: Знання України, 2010. - 505 с.
 11. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика застосування): [монографія] / [Андрущенко В.Л., Мельник В.М., Ляшенко Ю.І. та ін.]; за заг. ред. В.Л. Андрущенка, В.М. Мельника. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. -210с.
 12. Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под. ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И. Крисоватого. – К.: Кондор, 2011.- 352с.
 13. Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду / А.М. Соколовська, Т. І. Єфименко, І. О. Луніна та ін.-К.: НДФІ, 2006. -320с.
 14. Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження і рівня оподаткування економіки // Економіка Украї­ни. - 2006. - № 7.
 15. Соколовська А.М. Основи теорії податків: навч. посіб. / А.М.Соколовська. - К.: Кондор, 2010. - 326 с.
 16. Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки // Фінанси України. - 2006. - № 9.
 17. Соколовська А.М. Податкова система держави / Соколовська А.М. - К.: Знання-Прес, 2004. - 454 с.
 18. Становлення доктрини фінансової системи України: [монографія] / [Бескид Й.М, Гуцал І.С, Десятнюк О.М.]; за ред. С.І. Юрія, О.М. Десятнюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 192 с.
 19. Юрій С.І., Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в україні: Монограф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010.-292с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Журнал «Вісник фіскальної служби України».

2. Журнал «Фінанси України»

3. Журнал «Економіка України»

4. Журнал «Економіст»

5. Газета «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ».

6. Газета «Все про бухгалтерський облік»

7. Газета «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес».

8. Газета «Податки та бухгалтерський облік»

9. Газета «Дебет-кредит»

10. Сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua

11. Сайт Державної фіскальної служби України: http://sfs.gov.ua

12. Сайт ЛІГА:ЗАКОН: http://www.liga.net

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток А

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з курсу “Податкова система”

 1. Акцизний податок: виникнення, природа, вітчизняні реалії.
 2. Фіскальні та регулюючі ефекти акцизного податку.
 3. Вплив місцевих податків та зборів на формування місцевих бюджетів.
 4. Вплив податків на господарську діяльність підприємств.
 5.   Фіскальне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств.
 6. Вплив системи оподаткування на інвестиційну діяльність.
 7. Вплив системи оподаткування на фінансовий стан підприємств.
 8. Екологічне оподаткування: стан та перспективи розвитку.
 9. Майнове оподаткування: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід.
 10. Мито як регулятор зовнішньоекономічної діяльності.
 11. Місцеві податки і збори: вітчизняна практика та зарубіжний досвід.
 12. Місцеві податки і збори: регіональний аспект.
 13. Податковий контроль та напрями підвищення його ефективності.
 14. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
 15. Оподаткування підприємницької діяльності в Україні.
 16. Оподаткування прибутку підприємств в Україні: стан та перспективи.
 17. ПДВ в системі непрямого оподаткування.
 18. Податкові пільги та їх роль у розвитку підприємства.
 19. Податки як інструмент бюджетного регулювання.
 20. Податкова політика України на сучасному етапі.
 21. Розвиток податкової системи України в  ринкових умовах.
 22. Податковий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку.
 23. Податок на доходи фізичних осіб в системі оподаткування особистих доходів громадян.
 24. Фіскальні та регулюючі ефекти оподаткування ПДВ.
 25. Соціально-регулятивний потенціал системи прямого оподаткування.
 26. Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку.
 27. Стан та перспективи майнового оподаткування в Україні.
 28. Оподаткування доходів юридичних осіб: вітчизняна та зарубіжна практика.
 29. Рентна плата в системі оподаткування України.
 30. Система адміністрування податків в органах ДФС України.
 31. Роль податків у фінансовій системі України.
 32. Становлення та напрями модернізації державної фіскальної служби України.
 33.  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності: вітчизняна практика та зарубіжний досвід.
 34. Порівняльна характеристика загальної та альтернативних систем оподаткування в Україні.
 35. Принципи побудови та шляхи реформування податкової системи України.
 36. Податки на споживання в Україні: фіскальні ефекти та цінові наслідки.
 37. Європейський досвід екологізації податкової системи.
 38. Облікові технології в адмініструванні податків в Україні.
 39. Теоретичні і практичні аспекти адміністрування податків в Україні.

 

 

Додаток Б

Затверджую

________________________

              (підпис завідувача кафедри)     

 

                              

Завідувачу кафедри

податкової політики 

Андрущенку В.Л.    

студента (ки) ______ курсу

спеціальності ________________________

групи   ____________

_________________________________

               (прізвище, ім’я,  по батькові)

 

 

Заява

 

      Прошу затвердити з дисципліни «Податкова система» тему курсової роботи_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

“____” __________ 201_ р.                                   ___________________

                                                                                                     (підпис студента)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

 

 (назва вищого навчального закладу)

Кафедра

 

Дисципліна

 

Спеціальність

 

 

Курс

 

Група

 

Семестр

 

 

З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу студента

 

 

 (прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема курсової роботи

 

 

 

 

 

2. Строк здачі студентом закінченої роботи

 

3. Вихідні дані по роботі

 

 

 

 

 

 

       

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

 

 

 

 

 

 

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним значенням обов’язкових креслень)

 

 

 

 

6. Дата видачі завдання

 

 

 

 

Продовження додатку В
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№ п/п

Назва етапів курсового роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітки

1.

Вибір теми, вивчення літературних джерел та складання плану роботи

 

 

2.

Підготовка 35% курсової роботи та подання її керівнику

 

 

3.

Підготовка 70% курсової роботи та подання її керівнику

 

 

4.

Підготовка 100% курсової роботи та подання її керівнику

 

 

5.

Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника

 

 

6.

Отримання відгуку керівника роботи

 

 

7.

Захист курсової роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент

 

                            (підпис)

 

Керівник

 

 

 

                            (підпис)                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

             201_ р.

 

 

Додаток Г

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

 

ННІ  ___________________________________________

 

Кафедра податкової політики

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “ Податкова система”

на тему:_______________________________________

_______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота виконана студентом (кою)

______ курсу, групи ___________

Спеціальності__________________

_______________________________

(прізвище, ім’я по-батькові)

Науковий керівник _____________

_______________________________

     (науковий ступінь та вчене звання)

_______________________________

            (прізвище, ім’я по-батькові)

 

 

 

Ірпінь 201_

 

 

 

Продовження додатку Г Г

 

Реєстраційний №         _________     ________________       _________________

                                                                  (дата)                            (П.І.П.)

 

Результати перевірки  _________     ________________       __________________

                                                                   (дата)                           (П.І.П.)

                                      _________     ________________       __________________

                                                                   (дата)                          (П.І.П.)

Результати захисту     _________    ________________         __________________

          (оцінка)                (підпис)                     (П.І.П.)

 

Члени комісії:        ________________         __________________

         (підпис)                            (П.І.П.)

                                 ________________         __________________

          (підпис)                           (П.І.П.)

                                 ________________         __________________

          (підпис)                           (П.І.П.)

 

 Рецензія до курсової роботи