Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Право інтелектуальної власності

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«28» грудня 2018 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Право  інтелектуальної власності

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

281 «Публічне управління та адміністрування»

051 «Економіка підприємства»

освітньо-професійна програма

«Публічне управління та адміністрування»

«Економіка підприємства»

спеціалізація

Публічне управління та адміністрування

Національна економіка

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

ПОГОДЖЕНО:

методичного відділу _________Т.В. Гуть

Завідувач кафедри ____________А.В. Омельченко

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

Розробники:  Білоусова Ніна Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного і трудового  права, доцент.

email: n.o.bilousova@gmail.com

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1 (денна форма навчання)

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Н.О.Білоусова, 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………..

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  ЗА ТЕМАМИ………………………..

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО…..……………………………………………………………….

 

6

Тема 1. Загальні положення права інтелектуальної власності ………………………..

6

Тема 2. Авторське право: об’єкти, суб’єкти, зміст ………………………………………...…..

6

Тема 3. Суміжні права .……………………………………………………………………………………….

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ, ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ …………………..………………………………………………………………………..

7

Тема 4. Право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (патентне право)……………………………………………………………….

7

Тема 5. Право інтелектуальної власності на торговельні марки ……………….……

7

Тема 6. Право інтелектуальної власності на географічні зазначення та комерційні (фірмові) найменування ………………………………………………………..………

7

Тема 7. Право інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти …………………

8

Тема 8. Захист прав інтелектуальної власності ………..…………………………..…...........

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………………………….

 

9

2.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………………….

9

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни….

10

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……

13

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………………………………………………...

 

13

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для       самостійної роботи……………………………………………………………….

 

17

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………………………

18

          4.1.   Нормативно-правові акти………………………………………………………………….

18

          4.2.   Основна література…………………………………………………………………………….

21

4.3.   Додаткова література ………………………………………………………………………..

21

 

 

Вступ

 

Навчальна дисципліна «Право інтелектуальної власності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 051 «Економіка підприємств»

Анотація навчальної дисципліни:

Право інтелектуальної власності передбачає послідовний цільовий виклад теоретичних положень основних інститутів права інтелектуальної власності та вивчення нормативного регулювання, у тому числі міжнародного, відносин, що виникають з приводу створення, використання та охорони об’єктів права інтелектуальної власності. У процесі вивчення курсу студенти опановують категоріальний апарат права інтелектуальної власності, вивчають правові режими охорони основних об’єктів права інтелектуальної власності, набувають навичок ідентифікації об’єктів права інтелектуальної власності, визначення обсягу їхньої правової охорони. Курс передбачає набуття студентами навичок тлумачити та застосовувати законодавство, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності в умовах конкретних кейсів; готувати письмові консультації; знати практику застосування відповідного законодавства, теоретичні проблеми правового регулювання вказаних відносин. Обов’язковою складовою вивчення нормативно-правового регулювання відносин інтелектуальної власності є ознайомлення з тенденціями розвитку національного законодавства у контексті європейської інтеграції України.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни: структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців спеціальності «Публічне управління та адміністрування» і «Економіка підприємств». Дисципліна «Право інтелектуальної власності» має міжгалузевий характер, тому тісно пов’язано із цілим рядом правових дисциплін, які вивчаються на освітньо-професійному рівні «бакалавр». Так, передбачає знання цивільного права, оскільки основне ядро відносин, що складаються у сфері інтелектуальної власності є цивільними. В ході опанування курсом студент вже повинен застосовувати свої знання щодо об’єктів і суб’єктів цивільних відносин, правочинів, захисту цивільних прав та інтересів. Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності передбачає можливість застосування кримінально-правових та адміністративних засобів захисту, що робить необхідним знання відповідних галузевих дисциплін. Оскільки відносини, що виникають в ході комерційної реалізації майнових прав інтелектуальної власності знаходяться у сфері господарювання, для правильного правозастосування необхідне знання господарського права. Національне нормативне регулювання сфери інтелектуальної власності інтегроване у міжнародне і побудоване на стандартах, що запроваджені у міжнародних угодах, тому в ході вивчення права інтелектуальної власності студенти знайомляться з основними міжнародними угодами і формують навички, які в подальшому будуть розвинуті при вивченні міжнародного права.

Метою опанування дисципліни є засвоєння основних принципів і норм права інтелектуальної власності, з’ясування  сутності основних інститутів права інтелектуальної власності, правових режимів охорони об’єктів права інтелектуальної власності, ознайомлення  з джерелами правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності та засвоєння практики їх застосування, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера у сфері управління фінансами міжнародних корпорацій;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань щодо принципів та основних інститутів права інтелектуальної власності, системи джерел правового регулювання; ознайомлення з категоріальним апаратом права інтелектуальної власності; вивчення правових режимів охорони об’єктів інтелектуальної власності; набуття основних навичок практичного застосування норм права інтелектуальної власності щодо набуття, використання та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності; набуття навичок надання  консультацій з питань правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Предметом курсу «Право інтелектуальної власності» є безпосередньо відносини щодо створення, використання та правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності та їхнє нормативно-правове забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

Знання теоретичних засад права інтелектуальної власності, особливостей правового режиму майнових прав інтелектуальної власності, системи законодавства, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, правового забезпечення використання об’єктів права інтелектуальної власності у господарській діяльності, проблеми науки права інтелектуальної власності, складові системи правової охорони інтелектуальної власності, міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

 1. Уміння:

з’ясовувати зміст норм законодавства у сфері інтелектуальної власності, правильно тлумачити їхній зміст та застосовувати до вирішення конкретних питань у процесі роботи за юридичною спеціальністю: ідентифікувати порушення прав інтелектуальної власності, визначати адекватні та ефективні способи захисту прав інтелектуальної власності, складати документи юридичного характеру з метою оформлення прав інтелектуальної власності.

 1. Комунікація:

здатність здійснювати консультації з правових питань, аналізувати потреби клієнта та системно їх оцінювати з метою формулювання та пропонування відповідних юридичних рішень; здатність враховувати інтереси учасників відносин і пропонувати збалансовані підходи до їх регулювання.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні рішення чи надані пропозиції/рекомендації, складені документи, які можуть впливати на діяльність господарюючих суб’єктів.

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

 

Тема 1. Загальні положення права інтелектуальної власності

 

Генезис права інтелектуальної власності від привілеїв до прав.  Основні теорії суб’єктивного права на результат творчості: пропрієтарна теорія, теорія особистих прав, договірна теорія, рентна теорія, деліктна теорія, теорія виключних прав. Генезис терміну «інтелектуальна власність». Поняття права інтелектуальної власності в об’єктивному розумінні. Місце права інтелектуальної власності у системі права України. Характеристика відносин, що регулюється правом інтелектуальної власності.  Поняття та ознаки об'єктів права інтелектуальної власності. Система об'єктів права інтелектуальної власності. Вільні, службові, створені за замовленням об'єкти права інтелектуальної власності. Конструкція (зміст) суб’єктивного права інтелектуальної власності. Основні особисті немайнові права інтелектуальної власності. Характерні риси особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності. Характерні риси майнових прав інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності. Система джерел права інтелектуальної власності. Система органів державної виконавчої влади у сфері охорони інтелектуальної власності.

 

Тема 2. Авторське право: об’єкти, суб’єкти, зміст

Генезис авторського права. Джерела авторського права. Сфера дії Закону України «Про авторське право і суміжні права». Поняття «твору»: проблема визначення. Умови правооб’єктності твору. Матеріальні форми творів. Проблеми, пов’язані із цифровою формою твору. Структурні елементи творів та їх юридичне значення. Принципи правової охорони творів. Види об'єктів авторського права. Об'єкти, що не охороняються авторським правом. Значення оприлюднення твору. Самостійні і залежні твори: юридичне значення поділу. Суб'єкти авторського права. Підстави набуття авторських прав. Проблема підтвердження авторства на твір. Презумпція авторства. Співавторство: подільне і неподільне. Особисті немайнові авторські права. Майнові авторські права. Способи використання творів. Значення та порядок державної реєстрації авторських прав в Україні. Строк авторських прав: правила обчислення. Інші права на твір: право слідування, право доступу, право на плату за використання твору. Обмеження авторських прав. Вільне використання творів відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», міжнародних угод та законодавства ЄС. Процедура «Take-down notice». Захист авторських прав: дії, що є порушенням прав, способи захисту.

 

Тема 3. Суміжні права

 

Історія виникнення правової охорони об'єктів суміжних прав. Проблема визначення природи об'єктів суміжних прав. Джерела правової охорони суміжних прав. Види об'єктів суміжних прав. Поняття і ознаки виконання. Поняття і ознаки фонограми та відеограми. Поняття та ознаки передачі (програми) організації мовлення. Суб'єкти суміжних прав. Підстави виникнення суміжних прав. Суміжні права: момент виникнення, зміст, строки і межі. Обмеження суміжних прав. Порядок виплати винагороди виконавцям, виробникам фонограм та організаціям мовлення. Захист суміжних прав: дії, що є порушенням прав, способи захисту.

Поняття, види та правовий статус організацій колективного управління правами в Україні. Основні сфери та моделі колективного управління у зарубіжних країнах. Здійснення колективного управління авторських та суміжних прав.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ, ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

 

Тема 4. Право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (патентне право)

 

Виникнення і розвиток правової охорони винаходів і промислових зразків. Джерела правової охорони. Поняття винаходу (корисної моделі), об’єкти винаходів (корисних моделей) та умови їх патентоздатності. Коло об'єктів, які виключені із патентної охорони. Поняття промислового зразка. Умови патентоспроможності. Підходи до правової охорони промислових зразків у зарубіжних країнах. Ознаки службових об'єктів. Особи, які мають право на одержання патенту. Порядок набуття права на одержання патенту роботодавцем. Порядок набуття прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Поняття заявки. Основні етапи процедури одержання патенту. Явище пріоритету та його види. Момент виникнення прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Зміст права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Обмеження патентних прав: право попереднього користування, примусове ліцензування, вичерпання прав, випадки вільного використання. Строк дії патентних прав, підтримання чинності. Захист патентних прав: дії, що є порушенням прав, способи захисту.

Тема 5. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

 

Засоби індивідуалізації як об'єкти правової охорони. Історія виникнення правової охорони торговельних марок. Джерела правової охорони торговельних марок. Поняття і функції торговельної марки як об’єкта права інтелектуальної власності. Види торговельних марок. Умови правової охорони торговельних марок. Суб’єкти прав на торговельні марки. Порядок набуття прав на торговельні марки. Процедура державної реєстрації прав на торговельні марки. Міжнародна реєстрація торговельних марок. Строк чинності прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Зміст прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Обмеження прав. Особливості правової охорони добре відомих торговельних марок. Захист прав на торговельні марки: дії, що є порушенням прав, способи захисту.

 

Тема 6. Право інтелектуальної власності на географічні зазначення та комерційні (фірмові) найменування

 

Види географічних зазначень, співвідношення із торговельними марками. Джерела правової охорони. Умови охороноздатності географічних зазначень. Порядок набуття прав на географічні зазначення. Права інтелектуальної власності на географічні зазначення. Охорона географічних зазначень відповідно до Угоди про асоціацію. Строк дії прав. Підстави припинення прав. Видова назва товару. Захист прав на географічні зазначення: дії, що є порушенням прав, способи захисту.

Поняття комерційного (фірмового) найменування. Співвідношення комерційного (фірмового) найменування та найменування юридичної особи. Співвідношення прав інтелектуальної власності на комерційні (фірмові) найменування та торговельні марки. Джерела правової охорони. Умови правової охорони комерційного (фірмового) найменування. Проблема визначення об’єкта комерційного (фірмового) найменування. Захист прав на комерційні (фірмові) найменування: дії, що вважаються порушенням прав, способи захисту.

 

Тема 7. Право інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти

 

Правова охорона компонувань інтегральних мікросхем. Поняття та умови правової охорони топографії інтегральної мікросхеми. Порядок набуття  права інтелектуальної власності на топографію інтегральної мікросхеми. Права інтелектуальної власності на топографію інтегральної мікросхеми. Обмеження прав. Захист прав на топографії інтегральних мікросхем: дії, що є порушенням прав, способи захисту.

Правова охорона раціоналізаторських пропозицій. Поняття та умови правової охорони раціоналізаторських пропозицій. Суб’єктивні права на раціоналізаторську пропозицію. Оформлення раціоналізаторських пропозицій.

Особливості науково-технічної інформації як об’єкта права інтелектуальної власності та способи її охорони. Особливості конфіденційної (нерозкритої) інформації. Поняття та ознаки комерційної таємниці. Проблема визначення і співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці. Заходи щодо збереження комерційної таємниці. Види порушень прав на комерційну таємниці та способи протидії.

 Правова охорона селекційних досягнень.  Поняття сорту рослин, породи тварин та режим їх правової охорони. Джерела правової охорони. Суб’єкти прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Порядок оформлення прав на сорт рослин. Зміст прав на сорт рослин. Обмеження прав. Захист прав на сорти рослин: дії, що є порушенням прав, способи захисту.

 Правова охорона наукових відкриттів. Поняття наукового відкриття та правовий режим його охорони. Порядок оформлення прав. Підходи в охороні відкриттів у зарубіжних країнах.

 

Тема 8. Захист прав інтелектуальної власності

 

Джерела правового регулювання захисту прав інтелектуальної власності. Загальні і спеціальні цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні. Порядок реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі. Захист від недобросовісної конкуренції: дії, що визнаються недобросовісною конкуренцією. Значення захисту від недобросовісної конкуренції для сфери інтелектуальної власності. Порядок розгляду справ про недобросовісну конкуренцію органами Антимонопольного комітету України. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Особливості захисту прав інтелектуальної власності в Інтернеті. Технічні засоби захисту як спосіб протидії порушенням прав інтелектуальної власності.

Спори, що розглядаються Вищим судом з питань інтелектуальної власності.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ  РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Право інтелектуальної власності»

для студентів освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування», «Економіка підприємства»

 

денна форма навчання

 

Номер

заняття

Тема заняття

Види навчальних занять

(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1.

Загальні положення про право інтелектуальної власності

Семінарське заняття 1. Розгорнута бесіда

4

2.

Загальні положення про право інтелектуальної власності. Інституційна система правової охорони інтелектуальної власності

Семінарське заняття 2. Розгорнута бесіда

4

3.

Авторське право: об'єкти і суб’єкти авторського права

Практичне заняття № 3 - Семінар-розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних вправ.

4

4.

Авторське право: зміст авторського права

Семінарське заняття № 4 - Дискусія з елементами аналізу

4

5.

Авторське право

Практичне заняття № 5 - Міні-кейс

4

6. 

Суміжні права

Семінарське заняття № 6 – Розгорнута дискусія

4

7.

Контрольна модульна робота № 1

 

10

8.

Об’єкти і  суб’єкти патентних прав

Практичне заняття № 7 - Дискусія з елементами аналізу, семінар-вирішення ситуаційних вправ.

4

9.

Зміст патентних прав та їх обмеження

Практичне заняття № 8 - Дискусія з елементами аналізу, семінар-вирішення ситуаційних вправ

4

10.

Правова охорона торговельних марок. Умови надання правової охорони та порядок реєстрації за національною процедурою.

Семінарське заняття № 9 - Дискусія з елементами аналізу, семінар-вирішення ситуаційних вправ.

4

11.

Правова охорона торговельних марок. Зміст права інтелектуальної власності на торговельну марку

Семінарське  заняття № 10 - Дискусія, міні-кейс

8

12.

Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації: географічні зазначення та комерційні (фірмові) найменування

Семінарське заняття № 12 - Розгорнута бесіда

4

13.

Право інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти. Умови правової охорони комерційних таємниць

Практичне  заняття № 14 - Семінар-вирішення ситуативних вправ

4

14.

Захист прав інтелектуальної власності. Юрисдикційні форми захисту. Тимчасові процедури. Неюрисдикційні форми захисту.

Семінарське заняття № 15 Дискусія з елементами аналізу, семінар-вирішення ситуаційних вправ.

6

15.

Контрольна модульна робота № 2

 

10

Усього  балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (інституту)

10

7. Виконання завдань практичного спрямування

10

8. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього  балів за виконання і захист завдань самостійної роботи студента

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами поточної роботи в семестрі – 100 балів 

 

Для денної форми навчання:

 

Об’єкти контролю:

 1. Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – до 60 балів:

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному семінарському (практичному) занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Положенні про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, затв. Ухвалою Вченої ради університету від 25.05.2017 р., а також реальної кількості занять, відведених згідно з  навчальним планом на даний вид робіт (до 60 балів).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному занятті з дисципліни «Право інтелектуальної власності», є однаковою для більшості семінарських (практичних) занять з дисципліни, оскільки складність матеріалу занять та обсяги робіт, які має виконувати студент, приблизно однакові, і складає 4 бали. При цьому ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань буде мати наступний вигляд: 4; 3; 2; 1 і 0 балів. Кілька семінарів мають підвищені бали оцінювання (6 та 8) у зв’язку із підвищеною складністю теми та завдання.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

 

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

4 бали

відмінний рівень

Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

3 бали

добрий рівень

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками

2 бали

задовільний рівень

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

1 бал

мінімальний

рівень

Студент показав слабку орієнтацію у поставленому питанні, відповідь має фрагментарний характер, крім цього відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

 

0 балів

незадовільний рівень

Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

 

         Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи та виконання завдань для самостійної роботи.   

 

2) Результати виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента – до 20 балів:

чотири індивідуальних завдання, кожне з яких оцінюється до 5 балів (або два  індивідуальні завдання, які оцінюються до 20 балів), зокрема:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка есе, аналітичного звіту, доповіді на конференції тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка проектів юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);

 

3) Результати виконання контрольних (модульних) робіт – до 20 балів (1 контрольна (модульна) робота складається з одного або двох завдань).

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контрольна (модульна) робота може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

 

Критерії оцінювання знань студентів при проведенні контрольних (модульних)робіт

 

Кожне контрольне  завдання оцінюється в 10, 8, 6 або 0 балів відповідно до наведених нижче критеріїв.

Вид

завдання

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

 

 

Теоретичні питання

 

 

10 балів

Студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей,  спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

 

8 бали

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками

 

 

6 бали

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

 

0 балів

 

Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

 

Практичні завдання

 

10 балів

Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів,  логічно  і  послідовно аргументує і викладає свою точку зору

 

8 бали

Студент в цілому правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, вказав при обґрунтуванні розв’язання норми основних нормативно-правових актів, відповідь побудована логічно і послідовно

 

 

6 бали

Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту

0 балів

 

Студент не  вирішив  ситуації або вирішив її помилково, або неправильно  обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

Тестові завдання

10  балів

Студент вирішив 90-100 % тестових завдань правильно і повно

8 бали

Студент вирішив 70-80 % тестових завдань правильно і повно

6 бали

Студент вирішив понад 60 % тестових завдань правильно і повно

0  балів

Студент вирішив правильно менше 60 % тестових  завдань або вирішив їх переважно неправильно, або відповідь на них є неповною

 

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

3.1.1. Підготовка есе за заданою тематикою

Вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт:

Обсяг роботи не може перевищувати 12-15 сторінок стандартного машинописного тексту (Тіmеs New Roman 14 кегель, полуторний інтервал), компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

Обов'язкові складові роботи:

Вступ – 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина – 7-10 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах; тощо)

Висновки – 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового інституту або вдосконалення законодавства та існуючої юридичної практики.

Список використаних джерел – 1 стор., має базуватись не менш, ніж на 10 наукових джерелах, окрім нормативно-правових актів та матеріалів правозастосовчої практики (журнали «Право України», «Юридична Україна», «Підприємництво, господарство і право», «Юридична практика», «Вісник господарського судочинства», «Теорія і практика інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність» тощо).

Обов’язковим  є  використання наукових джерел останніх 2-3 років видання.

Роботи,   що   не   відповідають   цим   вимогам   –  не   перевіряються і не оцінюватимуться.

 

Орієнтовна тематика наукових робіт (есе)

 1. Порівняльна характеристика теорії права інтелектуальної власності.
 2. Право інтелектуальної власності у сфері моди
 3. Проблеми правової охорони програмних продуктів
 4. Проблеми правової охорони комп’ютерних програм в Україні
 5. Інтернет-сайт як об’єкт правової охорони
 6. Особливості правової охорони фотографічних творів
 7. Особливості правової охорони аудіовізуальних творів
 8. Аналіз зарубіжного досвіду охорони телеформатів
 9. Телеформат як об’єкт правової охорони
 10. Охорона прав на персонаж: іноземний та вітчизняний досвід
 11. Проблемні питання охорони баз даних
 12. Правове регулювання вільного використання творів
 13. Особливості правового регулювання цитування творів
 14. Пародія як об’єкт авторського права
 15. Незаконне використання об'єктів авторських і суміжних прав у рекламі: практика захисту
 16. Використання об'єктів суміжних прав у діяльності засобів масової інформації
 17. Проблеми правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності у фармацевтиці
 18. Зловживання правом на торговельну марку
 19. Правова охорона trade-dress в Україні та США
 20. Аналіз вітчизняної судової практики доменних спорів
 21. Проблеми правової охорони комерційних (фірмових) найменувань в Україні
 22. Особливості захисту прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі
 23. Адміністративні способи захисту прав промислової власності
 24. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет
 25. Захист від недобросовісної конкуренції з використанням об'єктів промислової власності
 26. Аналіз зарубіжного досвіду спеціалізованого судочинства у сфері інтелектуальної власності.
 27. Аналіз судової практики у сфері захисту від недобросовісної конкуренції в Україні та США
 28. Механізм захисту авторських прав, передбачений DMCA.

 

3.1.2. Пошук, підбір та аналітичний огляд наукових публікацій

за заданою тематикою

Вимоги: підготувати проблемне питання із запропонованого переліку. Необхідно: сформулювати та описати проблеми правового регулювання у запропонованій сфері  (до 2 сторінок), підготувати огляд літератури з обраної проблеми, навести аргументи, які підтверджують та спростовують проблемне питання. Максимальний обсяг виконаної роботи – 6-8 сторінок.

 

Орієнтовний перелік проблемних питань

для огляду наукової літератури:

 

 1. Проблеми правової охорони програмних продуктів
 2. Проблеми правової охорони комп’ютерних програм в Україні
 3. Проблеми правової охорони 3-Д візуалізацій як об’єктів авторського права
 4. Проблеми правової охорони Інтернет-сайтів як результатів творчості
 5. Проблеми правової охорони фотографічних творів
 6. Проблеми правової охорони аудіовізуальних творів
 7. Проблеми правової охорони телеформатів
 8. Проблеми правової охорони прав на персонаж: підходи судової практики
 9. Проблеми правової охорони образа ведучого ТВ-шоу
 10. Особливості здійснення права на авторське ім’я
 11. Зарубіжний досвід здійснення судочинства спеціалізованими судами у сфері інтелектуальної власності
 12. Проблемні питання охорони баз даних
 13. Проблемні питання вільного використання творів
 14. Особливості правового регулювання цитування творів
 15. Пародія, попурі, карикатура як об’єкт авторського права
 16. Незаконне використання об'єктів авторських і суміжних прав у рекламі: практика захисту
 17. Використання об'єктів суміжних прав у діяльності засобів масової інформації
 18. Особливості правової природи вільних публічних ліцензій
 19. Зловживання правом на торговельну марку
 20. Правова охорона trade-dress в Україні та США
 21. Аналіз вітчизняної судової практики доменних спорів
 22. Проблеми правової охорони комерційних (фірмових) найменувань в Україні
 23. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет
 24. Захист від недобросовісної конкуренції з використанням об'єктів промислової власності
 25. Медіація як альтернативний спосіб вирішення конфліктів у сфері інтелектуальної власності.

 

3.1.3. Завдання практичного характеру  - усний захист.

 

Завдання 1. Скласти заявку на реєстрацію торговельної марки за заданими характеристиками

Вимоги: необхідно проаналізувати нормативно-правові акти, які встановлюють порядок складання та заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг, згрупувати товарі і послуги, які задані у завданні відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг, відповідно до встановлених правил скласти проект заявки. Компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

Завдання 2. Скласти договір  на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, підготувати проект заяви на реєстрацію договору у Мінекономрозвитку України

 

Вимоги: необхідно проаналізувати зміст обраного з переліку договору, підготувати його проект під певну уявну ситуацію та провести огляд законодавства щодо обраного договору із зазначенням використаних нормативно-правових актів (повна назва, дата прийняття, стаття − номер та зміст) і відповідних наукових праць (за їх наявності), підготувати заяву на державну реєстрацію підготовленого договору. Компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

 

Перелік договорів:

 1. Договір на передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності
 2. Ліцензійний договір, предметом якого є виключна ліцензія
 3. Ліцензійний договір, предметом якого є одинична ліцензія
 4. Ліцензійний договір, предметом якого є невиключна ліцензія
 5. Авторський договір про повне передання авторських майнових прав
 6. Авторський договір про передання виключних прав на використання
 7. Авторський договір про передання невиключних прав на використання

 

3.1.4. Підготовка огляду основних нормативно-правових актів за заданою тематикою - усний захист.

 

Підготувати огляд основних нормативно-правових актів та судової практики

у сфері інтелектуальної власності

 

Вимоги: систематизувати і охарактеризувати основні (базові) законодавчі та інші нормативно-правові акти,  в тому числі міжнародні та європейські, , які регулюють відповідну сферу відносин інтелектуальної власності, а також матеріали судової практики, прокоментувати наявні в них новітні зміни, виявити, за наявності, вагомі недоліки та проаналізувати існуючі проекти нормативно-правових актів, спрямовані на розв’язання виявлених проблем (за їх наявності, або запропонувати власне бачення розв’язання виявлених проблем). Максимальний обсяг виконаної роботи – 10-12 сторінок. Компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

 

Перелік питань, за якими пропонується провести огляд

основних нормативно-правових актів:

 

 1. про охорону комп’ютерних програм
 2. про охорону творів архітектури
 3. про охорону баз даних
 4. про охорону колективних творів
 5. про обмеження авторських і суміжних прав
 6. про цивільно-правові способи захисту  авторських прав
 7. про особливості використання об’єктів авторських і суміжних прав у рекламі
 8. про правовий режим приватного копіювання
 9. про розповсюдження аудіовізуальних творів
 10. про особливості використання об’єктів авторських і суміжних прав у процесі здійснення господарської діяльності
 11. про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні
 12. про порядок патентування за процедурою РСТ
 13. про порядок видачі примусових ліцензій на використання винаходу (корисної моделі)
 14. про визнання торговельної марки добре відомою
 15. про реєстрацію нетрадиційних торговельних марок
 16. про реєстрацію торговельної марки за Мадридською системою
 17. про припинення свідоцтва на торговельну марку у зв’язку із невикористанням
 18. про охорону географічних зазначень ЄС в Україні
 19. про реєстрацію торговельних марок, що містять географічні зазначення
 20. про охорону частини твору
 21. про охорону персонажів творів
 22. про відповідальність власників веб-сайтів (веб-сторінок) за порушення авторських прав
 23. про захист прав на торговельні марки від порушень в Інтернеті
 24. про охорону наукових творів
 25. про охорону результатів наукових досліджень

 

3.1.5. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання

Індивідуальні завдання для самостійного виконання у міжсесійний період видаються на початку навчального семестру.

Виконані індивідуальні завдання (контрольні роботи) з дисципліни студенти заочної форми навчання здають або пересилають поштою на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Студенти зобов’язані захистити обов’язкові індивідуальні завдання (контрольні роботи) під час сесії або в «День заочника» в ході співбесіди з викладачем чи під час індивідуально-консультативних годин викладача.

 

 

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи

 

 

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для         самостійної роботи

 

Ступінь розкриття теми

У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов’язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем

10

У роботі належно висвітлено тільки основні питання й не зачіпаються конкретні спеціальні проблеми щодо теми дослідження, або предмет дослідження істотно звужено, або за змістом робота виходить за межі предмета дослідження, або аналіз проблемних питань має дещо поверховий характер

5

У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану)

0

Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту індивідуального завдання, виявлений студентом під час його усного захисту

Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі питання, виявляє високий рівень знань щодо теми індивідуального завдання та суміжних положень відповідної дисципліни, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію

10

Студент під час захисту виявив належний рівень знань щодо теми індивідуального завдання та її змісту, відповіді на поставлені питання надає переважно правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях правових категорій, не завжди належно обґрунтовує свою позицію чи інші положення роботи

5

Під час усного захисту індивідуального завдання студент допускає істотні помилки у відповідях, добре не орієнтується за змістом роботи або студент неспроможний аргументувати положення роботи, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді, або не в змозі відповісти на поставлені питання

0

 

Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:

Ступінь розкриття теми

У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов’язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем; або ж практичне завдання вирішено правильно із застосуванням необхідних правових норм

5

У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану), або ж вирішення завдання є неправильним

0

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
 4. Господарський процесуальний кодекс в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 // Відомості Верховної Ради України. – 2017. - № 48. - ст.436.
 5. Цивільний процесуальний кодекс в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 // Відомості Верховної Ради України. – 2017. - № 48. - ст.436.      
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
 7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.
 8. Митний кодекс України  від 13.03.2012 № 4495-VI // Урядовий кур'єр 2012, N87 від 18.05.2012 – розділ XIV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через  митний кордон України».
 9. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, прийнята 14.07.1967р. Дата набрання чинності для України -26.04.1970р.
 10. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) від 15.04.1994.
 11. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Паризький акт, дата прийняття 24.07.71, із змінами від 02.10.79. Дата набрання чинності для України - 31.05.1995р.
 12. Всесвітня конвенція про авторське право, дата прийняття  06.09.52. Дата ратифікації - 23.12.93. Дата набрання чинності для України - 03.11.1995р.
 13. Договір ВОІВ з авторського права, дата укладання 20.12.96. Дата приєднання - 20.09.2001, дата ратифікації - 23.12.93. Дата набрання чинності для України - 03.11.1995.
 14. Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція), дата прийняття 26.10.61. Дата приєднання України - 20.09.2001р.
 15. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (Конвенція по фонограмам), дата прийняття 29.10.71. Дата приєднання України - 15.06.1999р.
 16. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, дата укладання 20.12.96р. Дата приєднання України - 20.09.2001р.
 17. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) від 15.04.1994.
 18. Конвенція про кіберзлочинність. Дата підписання: 23.11.2001 р. Дата ратифікації: 07.09.2005 р. Дата набрання чинності: 01.07.2006 р.
 19. Паризька конвенція з охорони промислової власності, прийнята 20 березня 1883 року. Дата набрання чинності для України 25 грудня 1991 р.
 20. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності. Дата набрання чинності для України 26 квітня 1970 р.
 21. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) від 15.04.1994.
 22. Договір про патентну кооперацію. Дата набрання чинності для України 25 грудня 1991р.
 23. Договір про закони щодо товарних знаків (TLT).
   дата набрання чинності для України 1 серпня 1996р.
 24. Найробський договір про охорону Олімпійського символу.
   дата набрання чинності для України 20 грудня 1998р.
 25. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин.
   дата набрання чинності для України 3 листопада 1995р. 
 26. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури. дата набрання чинності для України 2 липня 1997р.
 27. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків
   дата набрання чинності для України 28 серпня 2002 р.
 28. Додаткова угода до Гаазької угоди з міжнародного депонування промислових зразків (Підписана у Стокгольмі 14.07.1967 р.)  дата набрання чинності для України 28 серпня 2002 р.
 29. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.  дата набрання чинності для України 25 грудня 1991р.
 30. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.
   дата набрання чинності для України 25 грудня 1991р.
 31. Сінгапурський договір ООН про право товарних знаків вiд 27.03.2006, ратифіковано ЗУ від 15 квітня 2009 року.
 32. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків. дата набрання чинності для України 29 грудня 2000р.
 33. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків. Дата набрання чинності для України 21.01.2009.
 34. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію. Дата набрання чинності для України 07.04.2010 р.
 35. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків. Дата набрання чинності для України 16.03.2009 р.
 36. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка була ратифікована 16.09.2014 року. (Глава 9 Розділу 4).
 37.  Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року в редакції ЗУ від 01.06.2000 N 1771-III.
 38. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року № 3688-ХІІ.
 39. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ.
 40. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. № 752-14.
 41. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР.
 42. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 N 3116-XII (в редакції ЗУ від 17.01.2002  N 2986-III.)
 43. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. N 236/96-ВР.
 44. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII в ред. Закону України від 13.01.2011.
 45. Закон України «Про науково-технічну інформацію” від 25 червня 1993 р. № 3322-XII.
 46. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 №848-VIII.
 47. Закон України «Про авторське право і суміжні права»  від 23.12.93 N 3792-XII в ред. Закону N 2627-III від 11.07.2001.
 48. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (зі змінами та доповненнями) від 16.11.92 N 2782-XII.
 49. Закон України «Про видавничу справу» (зі змінами та доповненнями)  від 05.06.97 N 318/97-ВР.
 50. Закон України «Про театри і театральну справу» від 31 травня 2005 р. N 2605-IV.
 51. Закон України «Про кінематографію» від 13 січня 1998 року № 9/98-ВР.
 52. Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» № 1977-VIII від 23.03.2017.
 53. Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р. N 687-XIV.
 54. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»  від 10.07.2003 р.  № 1098-IV.
 55. Закон України «Про рекламу» вiд 03.07.1996р.  № 270/96-ВР в ред. ЗУ № 1121-IV від 11.07.2003 (з наступними змінами та доповненнями).
 56. ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»  від 21.12.93 N 3759-XII (зі змінами та доповненнями).
 57. Закон України «Про електронну комерцію» № 675-VIII від 03.09.2015.
 58. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 в ред. ЗУ від 10.07.2003р. № 1098-IV;
 59. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 № 3477-IV.
 60. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року N 3659-XII.
 61. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. -  № 31. -  ст.545.
 62. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у редакції закону № 5407-VI від 02.10.2012 // Відомості Верховної Ради. – 2013. - № 47. - ст.644.
 63. Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15.05.2018 № 2415-VIII // Урядовий кур'єр 2018, N147 від 08.08.2018.

 

4.2. Основна література

 

 1. Право інтелектуальної власності: Акад.. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О.Андрощук,  та ін.: За ред.. О.П.Орлюк, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696с.
 2. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В.Паладія, Н.М.Мироненко, В.О.Жарова. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 432с.
 3. Основи інтелектуальної власності. – К: Юридичне видавництво «Ін юре», 1999. – 578 с.

 

4.3. Додаткова література

 

 1. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. – 400с.
 2. Бєгова Т.І. Поняття ноу-хау і договір про його передання. Х.: «Право», 2009. – 160с.
 3. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. – М., 1977.
 4. Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права: Курс лекцій – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 288 с.
 5. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти./За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 216 с.
 6. Боярчук О.М. Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03; Київ. національн. ун-т імені Т.Шевченка. — К., 2002. – 19с.
 7. Булат Є.А. Наукове відкриття, як об'єкт цивільних правовідносин: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03/; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2010. — 16 с.
 8. Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М.: Статут, 2009. – 192с.
 9. Воронін Я.Г. Цивільно-правова охорона винаходів в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03.  НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2009. — 16 с.
 10. Гончаренко О.А. законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в державах – членах ЄС // Право та інновації № 1 (9) 2015. – С. 55-61. // http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/Goncharenko9.pdf
 11. Грамацький Е.М. Договір комерційної концесії/ Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.: за ред.. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С. 1012-1031.
 12. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184с.
 13. Дмитришин В.С. Набуття та передання авторських прав на комп’ютерні програми: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ НАН україни. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2008. – 20с.
 14. Дроб’язко В. Основні сфери і типові форми колективного управління авторським правом і суміжними правами//Інтелектуальна власність. – 2006. - №7.  – С.11-20.
 15. Жуков В. Забезпечення доказів, пов’язаних із захистом прав на комп’ютерні програми в Україні // Українське Комерцiйне Право. – 2001. – № 1. – с.141-149. Режим доступу: http://konovalenko.zp.ua/wp-content/uploads/2010/12/jukov-2.pdf
 16. Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / за ред. Г.Авігдора, Ю. Капіци. – К. : Фенікс, 2011. – 704 с.
 17. Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку: аналітичний звіт, підготовлений Комітетом з інтелектуальної власності Європейської Бізнес Асоціації. – 2008. – режим доступу: http://www.eba.com.ua/files/Lobbying/Judicial_Protection_IPR_Ukr_04_2008.pdf
 18. Івченко Т.В. Цивільно-правове регулювання комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 /; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2009. — 16 с.
 19. Ієвіня О.В. Цивільно-правова охорона та захист прав виробників фонограм: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2005. — 20 с.
 20. Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М.: Изд-во «Юридическая литература», 1963. – 137с.
 21. Иванов Н.В. Авторские и смежные права в музыке. Учеб.-практ. пособие. М.: Проспект, 2009, - 122с.
 22. Інноваційна Україна 2020 [Текст] : національна доповідь / [Бажал Ю. М. та ін. ; за заг. ред. В. М. Гейця та ін.] – Київ : НАН України, 2015. – 334, [1] с. // http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-2020++.pdf
 23. Калініченко П.Проблеми суб’єктності в колективному управлінні майновими правами суб’єктів авторського та суміжних прав//Інтелектуальна власність. – 2006. -№11. – С.8-11.
 24. Капіца Ю.М. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, О.В. Жувака. – К.: Логос, 2012. – 696с.
 25. Капіца Ю.М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрями вдосконалення законодавства України // Право та інновації № 1 (13) 2016. С. 251-256. // http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/Kapitsa13.pdf
 26. Капіца Ю. Напрямки адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. – 2005. – №1. – С. 66–70.
 27. Капіца Ю. Гармонизация прав интеллектуальной собственности в Европейском Союзе и вопросы адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы/ Под ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юринком Інтер, 2003. – С. 513–536.
 28. Капіца Ю.М. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца // Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 4. – С. 3-11.
 29. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрямки розвитку. НАН України, Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України. — Київ : Академперіодика, 2017. — 664 с.
 30. Капіца Ю.М., Аралова Н.І. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій/ Наука та інновації.― 2015. ― № 2. ― С. 55–76.
 31. Капіца Ю.М. Охорона авторського права при комерційному розповсюдженні або вільному доступі до електронних наукових видань у мережі Інтернет: вимоги, обмеження, досвід/ Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 11, 2015.―C. 45–55.
 32. Капіца Ю.М. Використання знака охорони авторського права у наукових періодичних виданнях та монографіях/ Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 13, 2016.―C. 49–61.
 33. Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. Застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі / Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 13, 2016.―C. 62–70.
 34. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 22 с.
 35. Кирилюк А.В. Ліцензійний договір на використання літературних творів (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ Одеська нац. юрид. акад. – О., 2010. – 20с.
 36. Клейменова С.М. Авторські  правовідносини  як  форма  реалізації правомочностей  суб’єктів  авторського  права: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. –К., 2004. – 25с.
 37. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. Крайнєва П.П.: Монографія. –К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 340с.
 38. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 428 с.
 39. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. - М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. – 788с.
 40. Майданик Л. Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в праві України // Юридична Україна. – 2014. - № 7. – С.39-45. Режим доступу:
 41. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. — М.: Юристъ, 2000. — 400с.
 42. Основи інтелектуальної власності. – К: Юридичне видавництво «Ін юре», 1999. – 578 с.
 43. О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін. Право інтелектуальної власності: Академ. курс / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. - 696с
 44. Підходи до надання патентної охорони українським винаходам у Європі/ Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України /За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та інш.― К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. ― C. 223–239.
 45. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В.Паладія, Н.М.Мироненко, В.О.Жарова. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 432с.
 46. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України /За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та інш.― К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. ― C. 1104 с.
 47. Рассомахіна О. Регулювання укладання договорів про трансфер технологій в рамках ООН, регіональних та міжрегіональних угод // Юридична Україна. - К., 2012. - № 1. - С. 86-91 // Режим доступу: http://www.pravnuk.info/urukrain/1399-regulyuvannya-ukladannya-dogovoriv-pro-transfer-texnologij-v-ramkax-oon-regionalnix-ta-mizhregionalnix-ugod.html.
 48. Рекомендації «Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю»з врахуванням досвіду Європейського Союзу // http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=348
 49. Рекомендації щодо визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій / Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци.― К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України , 2015.― C. 202–236.
 50. Ришкова О.В. Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2007. — 21 с.
 51. Руководство по франшизе. Составлено Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Женева, Публикация ВОИС № 480 (R),1995. - 56с.
 52. Сидоров Я.О. Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 19 с.
 53. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія / Відп. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: КНТ, 2008. – 626с.
 54. Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Київ, 2016. – 220 с.
 55. Типовой контракт международного франчайзинга МТП. Публикация № 557. Серия: «Издания Международной торговой палаты». На рус. и англ. яз. М.: Издательство «Консалтбанкир», 2002. – 168с.
 56. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т.6: Право інтелектуальної власності / За ред.. проф.. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк Л.С., 2011. – 592с.
 57. Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор. – Учебн.-практ. пособ. К.: Истина, 2002. – 240с.
 58. Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України: Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.03 /; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 37 с.
 59. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау/Пер. с нем. В.И. Дергачева. – М.: Прогресс, 1976. – 375с.
 60. Штумпф Г. Лицензионный договор/Пер. с нем. А.К. Кудрящова, В.В. Драгунова. Под ред. М.М. Богуславского. – М.: Прогресс, 1988. – 480с.
 61. Типовой контракт международного франчайзинга МТП. Публикация № 557. Серия: «Издания Международной торговой палаты». На рус. и англ. яз. М.: Издательство «Консалтбанкир», 2002. – 168с.