Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Правова статистика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кафедра статистики

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи___________А.М. Колот

                                                            

                                                                  «__29_» ___травня___2017_р.

 

                                                                                      

                                                                                    

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни «Правова статистика»

освітній ступінь бакалавр

 

галузь знань   «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність   «Економіка»

спеціалізація (освітня програма) – «Соціально-економічна статистика»

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри статистики ___________________І.Г. Манцуров

 

Начальник навчально-

методичного відділу ________________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2017

 

Укладачі: д.е.н., професор  Бараник З.П., ст. викладач Столєтова І.Г.

 

Рецензент: д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики Манцуров І.Г.

 

 

ЗМІСТ

 

стор.

1. Вступ                                                                                                                          4

 1. Тематичний план дисципліни                                                                      6
 2. Зміст дисципліни за темами                                                                          7
 3. Плани занять:

4.1. Плани лекцій                                                                                                       9

4.2. Плани семінарських ( практичних, лабораторних) занять

денної форми навчання                                                                                             11

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми

навчання                                                                                                           19

4.4. Плани навчальної роботи для студентів заочної форми

навчання  в міжсесійний період                                                                       24

5. Самостійна робота студентів                                                                        24

6. Поточний і підсумковий контроль знань                                                  24

6.1. Денна форма навчання:

 • Карта самостійної роботи студента                                                     26
 • Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

з дисципліни                                                                                                27

6.2. Заочна форма навчання:

 • Карта самостійної роботи студента                                                     32
 • Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

з дисципліни                                                                                                33

7. Рекомендована література      (основна і додаткова)                                                38

 

 

1. Вступ

 

Програма дисципліни “Правова статистика” розроблена для студентів КНЕУ денної і заочної форм навчання галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»

         Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок встановлення, вимірювання і дослідження закономірностей і тенденцій розвитку суспільно – правових процесів.

                Дисципліна «Правова статистика» є вибірковою і пов’язана з такими дисциплінами як “Право”, “Статистика”, “Соціально – економічна статистика”, кількісну сторону яких відображає “Правова статистика”. Тому вивчення названих правових дисциплін передує вивченню дисципліни “Правова статистика”.

Завданням дисципліни є:

- здійснення всебічного обліку, збирання й аналізу статистичної інформації про факти соціально – економічного життя, що детермінують правопорушення;

- отримання знань про поняття, зміст, основні показники суспільно – правових явищ і процесів, їх вплив на стан і розвиток суспільства;

- набуття вмінь використання методів аналізу статистичної інформації  і дослідження та прогнозування правопорушень, злочинності, цивільних спорів, діяльності правоохоронних органів; виховання навичок організації збору і обробки статистичної інформації згідно з принципами статистичної науки про кримінально – правові, цивільно – правові і адміністративно – правові явища і процеси суспільного життя;

- забезпечення доступності, відкритості, гласності зведених статистичних даних про правові явища

         Дисципліна передбачає набуття студентами знань:

- про сучасну організацію статистичної роботи в правоохоронних органах;

- про методи збирання статистичних даних щодо правопорушень і діяльності правоохоронних органів;

- про принципи і методи обробки матеріалів статистичного спостереження;

- про сутність узагальнюючих показників суспільно – правових явищ і процесів та основи їх статистичного аналізу.

Студенти – статистики також мають освоїти навички та вміння щодо:

- організації та проведення статистичних спостережень правових явищ;

- розробляти макети та будувати таблиці і графіки;

- обчислювати узагальнюючі статистичні показники;

- аналізувати статистичні матеріали про правопорушення і заходи боротьби з ними з боку правоохоронних органів;

- формулювати висновки і пропозиції для прийняття управлінських рішень.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії. Знання та вміння з дисципліни «Правова статистика» можуть бути використані:

- в Міністерстві юстиції України, обласних управліннях юстиції з метою:

- координації роботи правоохоронних органів;

- організації надходження первинних документів і звітів;

- налагодження обміну статистичною та адміністративною інформацією в судових і правоохоронних органах;

- в органах прокуратури з метою контролю за виконанням законності в різних сферах життя країни;

- в органах внутрішніх справ

- для оперативного керівництва їх діяльністю;

- з метою попередження злочинності;

- для удосконалення роботи внутрішніх справ.

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВА СТАТИСТИКА»

денної та заочної форм навчання

 

№ з/п

Назва теми

К і л ь к і с т ь    г о д и н

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Л

П

ІКР

СРС

КГ

ІКР

СРС

1.

Загальні основи правової статистики

2

-

-

7

-

-

4

2.

Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах

2

4

-

7

1

-

4

3.

Система показників правової статистики

2

4

2

7

1

1

9

4.

Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження

2

4

2

7

2

2

10

5.

Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ

2

4

2

9

2

1

10

Модульна контрольна робота

2

2

6.

Статистичне вивчення причинно-наслідкових зв’язків правопорушень

2

4

2

7

2

2

10

7.

Статистичне вивчення динаміки суспільно – правових явищ

2

4

2

7

2

1

10

8.

Особливості застосування індексів у правовій статистиці

2

4

2

9

2

2

10

Модульна контрольна робота

2

2

Разом годин

16

32

12

60

14

9

67

Разом

годин

120

90

кредитів

4

3

                     

 

де Л — лекції, П — практичні заняття, ІКР — індивідуально-консультативна робота, СРС — самостійна робота студентів, КГ – контактні години роботи студентів і викладача.

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Загальні основи правової статистики

Статистика і право. Поняття правової статистики, її зв’язок з іншими суспільно-правовими науками. Історія розвитку правової статистики. “Купонна система” обліку кримінальних справ у другій половині ХІХ століття. Сучасний етап розвитку правової статистики. Галузі правової статистики, їх зміст і структура.

Предмет правової статистики. Статистична закономірність і статистична сукупність правових явищ. Етапи статистичного дослідження в правоохоронних органах. Методи аналізу правових показників.

 

Тема 2. Організація статистичного спостереження в правоохоронних органах

Поняття статистичного спостереження, його значення для проведення статистичного дослідження у правоохоронних органах. План статистичного спостереження, його структура.

Програмно-методологічні питання плану спостереження. Об’єкт статистичного спостереження в кримінально-правовій, цивільно-правовій і адміністративно-правовій статистиці. Одиниця спостереження й одиниця сукупності. Вимірники злочинності. Програма статистичного спостереження.

Організаційні питання плану спостереження. Вибір форми, виду і способу спостереження. Види спостереження за охопленням одиниць сукупності та часом проведення. Способи спостереження.

Документи первинного обліку правопорушень у правоохоронних органах. Статистична звітність органів внутрішніх справ, прокуратури, судів. Перелік джерел статистичної інформації про економічні злочини. Контроль точності й вірогідності даних спостереження.

 

Тема 3. Система показників правової статистики

Поняття і види статистичних показників. Абсолютні статистичні показники.

Система показників кримінально-правової, цивільно-правової та адміністративно-правової статистики. Показники статистики слідчих органів і прокуратури. Система показників судових органів.

Відносні правові показники, їх види, суть і форма вираження. Коефіцієнт злочинності.

 

Тема 4. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження

Зведення і групування – другий етап статистичного дослідження. Поняття і види статистичного зведення. Просте і складне зведення. Програма складного зведення.

Основні положення теорії статистичних групувань. Завдання і види статистичних групувань. Групувальні ознаки. Ряди розподілу.

Застосування групувань у кримінально-правовій і цивільно – правовій статистиці. Типологічні групування злочинів і цивільних справ.

Статистичні таблиці: поняття, склад, макет, правила побудови і види за підметом і розробкою присудка. Графічне зображення атрибутивних і варіаційних групувань. Правила побудови секторної діаграми.

 

Тема 5. Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ

Поняття і види середніх величин, техніка їх обчислення. Середня арифметична – проста і зважена. Середня гармонійна. Порядкові середні – мода і медіана, їх обчислення в рядах розподілу різних видів.

Узагальнюючі характеристики варіації правових показників: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації. Способи їх розрахунку і тлумачення.

 

Тема 6. Статистичне вивчення причинно – наслідкових зв’язків правопорушень

Поняття причинної залежності. Види залежностей між правовими явищами. Параметричні й непараметричні методи вимірювання взаємозв’язків, відмінності їх застосування.

Оцінка тісноти зв’язку між правовими ознаками. Коефіцієнт асоціації. Коефіцієнт рангової кореляції. Перевірка істотності зв’язку.

 

Тема 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно – правових явищ

Динамічний ряд – основа аналізу та прогнозування розвитку суспільно-правових процесів. Види динамічних рядів. Визначення середнього рівня правового показника.

Статистичні характеристики інтенсивності розвитку правових явищ: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту. Коефіцієнт випередження.

Методи перетворення динамічних рядів і вивчення тенденції розвитку правових явищ. Аналітичне вирівнювання, його суть, способи обчислення параметрів рівняння. Їх економічний зміст і використання для прогнозування рівнів правових показників.

Аналіз структури і структурних зрушень суспільно-правових явищ. Вимірювання сезонних коливань. Індекс сезонності. Узагальнюючі показники сезонності.

Тема 8. Особливості застосування індексів у правовій статистиці

Суть індексів, їх роль при вивченні суспільно-правових процесів. Методологічні принципи побудови індексів.

Індивідуальні та зведені, базисні та ланцюгові індекси. Агрегатні й середньозважені індекси. Взаємозв’язок індексів. Визначення впливу окремих факторів на динаміку результативного показника. Індекси середніх величин.

Особливості застосування агрегатних індексів для вимірювання ступеня суспільної небезпеки злочинності. Оцінка впливу окремих факторів на зміну середнього рівня тяжкості злочинів.

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

 1. Плани лекцій

 

Лекція 1 (вступна) (2 години)

Тема 1. Загальні основи правової статистики.

1.1. Поняття правової статистики.

1.2. Історія розвитку правової статистики.

1.3. Основні галузі правової статистики.

1.4. Предмет і завдання правової статистики.

1.5. Методологічні основи правової статистики.

1.7. Значення правової статистики в діяльності правоохоронних органів.

 

Лекція 2 (у формі діалогу) (2 години)

Тема 2. Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах.

2.1. Поняття статистичного спостереження, вимоги до якості даних.

2.2. Об‘єкт і одиниця статистичного спостереження в кримінально – , цивільно – , адміністративно – правовій статистиці.

2.3. Програма статистичного спостереження.

2.4. Форми, види і способи статистичного спостереження.

2.5. Документи первинного обліку в правоохоронних органах та судах.

2.6. Державна статистична звітність в органах МВС, прокуратури, судів.

2.7. Контроль вірогідності даних статистичного спостереження.

 

Лекція 3 (проблемна) (2 години)

Тема 3. Система показників правової статистики.

3.1. Поняття і види статистичних показників.

3.2. Система показників кримінально-правової статистики.

3.3. Система показників цивільно-правової статистики.

3.4. Показники статистики правоохоронних органів та судів.

3.5. Відносні показники правової статистики.

3.6. Сучасні проблеми формування системи показників правової статистики.

 

Лекція 4 (лекція у формі діалогу) (2 години)

Тема 4. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження.

4.1. Поняття статистичного зведення і групування.

4.2. Види статистичних групувань.

4.3. Основні питання методології статистичних групувань.

4.4. Ряди розподілу правових явищ.                                                                

4.5. Застосування групувань в кримінально – і цивільно – правовій  статистиці.

4.6. Табличний метод подання матеріалів правової статистики.

4.7. Графічне зображення правових показників.

 

Лекція 5 (проблемна) (2 години)

Тема 5. Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ.

5.1. Поняття і види середніх величин.

5.2. Середня арифметична: проста і зважена.

5.3. Середня гармонійна.

5.4. Мода і медіана.

5.5. Показники варіації правових ознак.

 

Лекція 6 (проблемна) (2 години)

Тема 6. Статистичне вивчення причинно-наслідкових зв’язків правопорушень.

6.1. Поняття і види взаємозв‘язків між правовими ознаками.

6.2. Застосування параметричних методів вимірювання взаємозв’язків у правовій статистиці.

6.3. Оцінка тісноти зв’язку між правовими ознаками на основі непараметричних статистичних методів.

 

Лекція 7 (лекція у формі діалогу) (2 години)

Тема 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів.

7.1. Динамічний ряд – основа аналізу і прогнозування розвитку суспільно-правових процесів.

7.2. Статистичні характеристики динамічних рядів.

7.3. Методи вивчення тенденції розвитку правових явищ.

7.4. Статистична оцінка коливань і сталості правових показників.

7.5. Характеристика сезонних коливань правових показників.

7.6. Аналіз структурних зрушень в правових процесах.

 

Лекція 8 (проблемна) (2 години)

Тема 8. Особливості застосування індексів у правовій статистиці.

8.1. Суть індексів і їх роль у вивченні динаміки суспільно – правових явищ.

8.2. Застосування індексів агрегатної форми до аналізу правопорушень.

8.3. Оцінка рівня та динаміки суспільної небезпеки злочинності за допомогою індексів.

8.4. Індекси середніх рівнів правових показників.

 

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

 

Тема 2. Організація статистичного спостереження в правоохоронних органах

Практичні заняття 1, 2. Сформувати вміння:

- організації і проведення статистичного спостереження у правоохоронних органах;

- збору первинної інформації про правові явища і процеси на основі карток первинного обліку;

- узагальнення зібраної первинної інформації у статистичних звітах міліції, прокуратури, судів.

Компетенції:

загальні: здатність до організації і проведення статистичного спостереження, засвоєння основних базових знань з професії юриста чи статистика, усне спілкування, уміння збирати первинну інформацію та узагальнювати її в статистичних звітах;

ключові: взаємодія, здатність до критики, здатність до навчання та застосування знань на практиці.

 

Плани занять

Експрес – контроль теоретичних знань студентів за темою «Загальні основи правової статистики».

Усне опитування з основних теоретичних питань, з‘ясування рівня засвоєння студентами термінів і понять:

 • статистичне спостереження;
 • статистичні дані;
 • вимоги до якості первинних даних;
 • етапи статистичного спостереження;
 • об‘єкти спостереження в кримінально-, цивільно-, адміністративно – правовій статистиці;
 • форми, види і способи спостережень;
 • помилки спостереження;
 • види контролю даних спостереження.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

Самостійна робота студента:

Підготувати теоретичні питання теми «Система показників правової статистики».

 

Тема 3. Система показників правової статистики

Практичні заняття 3, 4. Сформувати вміння:

- розрізняти показники в різних галузях правової статистики;

- обчислювати відносні показники інтенсивності, структури, координації, динаміки, порівняння;

- робити висновки і пропонувати управлінські рішення щодо поліпшення криміногенної ситуації.

Компетенції:

загальні: засвоєння основних базових знань з правової статистики, усне спілкування, здатність до обчислення і аналізу відносних  показників правової статистики;

ключові: взаємодія, здатність працювати в малих групах, здатність застосовувати теоретичні знання до обчислення і аналізу конкретних відносних показників, здатність працювати самостійно.

 

Плани занять

Експрес – контроль за теоретичним блоком теми «Система показників правової статистики»

Усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами таких термінів і понять:

 • відносний показник;
 • форми вираження відносних показників;
 • відносний показник інтенсивності;
 • коефіцієнти злочинності і судимості;
 • відносний показник структури;
 • коефіцієнт ураженості злочинністю;
 • відносний показник порівняння;
 • відносний показник динаміки.

Практичний блок:

- індивідуальна робота в малих групах над розв’язуванням задач 19 і 20 на с.74.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

Самостійна робота студента:

Підготувати до наступного практичного заняття теоретичні питання за темою «Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження».

Розв’язати задачу 21, с.75 за варіантами 1 – 5, написати аналітичний огляд географії злочинності і судимості в розподілених на групи регіонах, оформити результати розрахунків та аналізу у вигляді міні – кейсу.

 

Тема 4. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження

Практичні заняття 5, 6. Сформувати вміння:

- розробляти макети і будувати статистичні таблиці;

- складати, аналізувати і зображати графічно ряди розподілу;

- будувати і аналізувати комбінаційні групування.

Компетенції:

загальні: засвоєння основних базових знань з узагальнення первинної інформації, здатність будувати, аналізувати і графічно зображати ряди розподілу.

Ключові: здатність працювати в малих групах, взаємодія, здатність застосовувати теоретичні знання на практиці.

Плани занять

Експрес – контроль за теоретичним блоком теми «Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження» для з’ясування рівня засвоєння студентами таких термінів і понять:

- просте і складне зведення;

- програма групового зведення;

- завдання і види групувань;

- групувальні ознаки;

- рівні та нерівні інтервали;

- ряди розподілу, їх види;

- групування і класифікації в кримінально-правовій статистиці;

- групування і класифікації в цивільно – правовій статистиці;

- статистичні таблиці;

- графіки правових показників.

Практичний блок:

- презентація міні – кейсів щодо оцінки криміногенної ситуації в 5 групах регіонів України на основі фактичної інформації;

- фронтальне розв‘язування задач 18, 23, 29 на с.103 – 106;

- індивідуальна робота в малих групах по розв‘язанню і представленню задач 22, 27, 33 на с.104 – 107.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

Самостійна робота студента:

Підготувати теоретичні питання за темою «Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ».

Розв’язати задачі 20, 21 с. 104, 25, 26 с. 105, 30, 31 с. 106.

 

Тема 5. Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ

Практичні заняття 7, 8. Сформувати вміння:

- обчислювати середні характеристики статистичної сукупності правових явищ залежно від наявної інформації;

- обчислювати і аналізувати порядкові середні (моду і медіану) в рядах розподілу різних видів;

- визначати і аналізувати показники варіації правових ознак залежно від наявної інформації;

компетенції:

загальні: засвоєння базових знань з методики обчислення та аналізу узагальнюючих характеристик статистичної сукупності, усне спілкування.

Ключові: здатність застосовувати теоретичні знання на практиці, здатність самостійно працювати, взаємодія, здатність працювати в малих групах.

Плани занять

Усне опитування з базових теоретичних питань за темою заняття для  з’ясування рівня засвоєння студентами таких термінів і понять:

 • середня величина;
 • середня арифметична: проста і зважена;
 • мода і медіана;
 • розмах варіації;
 • середнє лінійне відхилення;
 • дисперсія та середнє квадратичне відхилення;
 • лінійний і квадратичний коефіцієнти варіації.

Практичний блок:

 • перевірка виконання завдань 20, 21 с.104, 25, 26 с.105, 30, 31 с.106 з презентацією висновків та виявленням помилок в оформленні таблиць і графіків;
 • фронтальне розв’язування задач 13, 15 і 24 на с.123 – 125;
 •  індивідуальна робота в малих групах над задачами 12 с.123, 21 с.124, 34 с.125.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

Самостійна робота студента:

Підготувати теоретичні питання за темою «Статистичне вивчення причинно-наслідкових зв’язків правопорушень».

Розв’язати задачі 35, 36 с.125, 37, 38, 39, 40 с.126 з обов’язковою інтерпретацією змісту обчислених характеристик.

Систематизація вивченого теоретичного матеріалу за темами 1 – 5 за допомогою тестування.

 

Практичне заняття 9. Модульна контрольна робота 1.

 

Тема 6. Статистичне вивчення причинно – наслідкових зв’язків правопорушень

Практичні заняття 10, 11. Сформувати вміння:

 • розрізняти види взаємозв’язків за статистичною природою;
 • вибирати аналітичний вираз, обчислювати та інтерпретувати параметри регресійних рівнянь;
 • оцінювати щільність та істотність зв’язку між кількісними правовими ознаками;
 • застосовувати непараметричні статистичні методи оцінки щільності зв’язку між атрибутивними правовими ознаками;

компетенції:

загальні: навики знаходження інформації і підбору методів її аналізу, засвоєння базових знань з методики кореляційно – регресійного аналізу та методики застосування непараметричних методів аналізу.

ключові: здатність застосовувати теоретичні знання на практиці, здатність самостійно працювати, взаємодія, здатність працювати в малих групах.

 

Плани занять

Усне опитування з базових теоретичних питань за темою заняття для  з’ясування рівня засвоєння студентами таких термінів і понять:

 • причинна залежність;
 • види взаємозв’язків між суспільно – правовими явищами;
 • факторні і результативні правові ознаки;
 • кореляційний зв’язок;
 • лінія регресії;
 • коефіцієнт регресії;
 • коефіцієнт детермінації;
 • коефіцієнт рангової кореляції;
 • коефіцієнти співзалежності;
 • коефіцієнт асоціації;
 • відношення шансів.

Практичний блок:

 • презентація виконання завдань 35, 36 с.125, 37, 38, 39, 40 с.126 з аналізом та інтерпретацією змісту обчислених узагальнюючих показників;
 • фронтальне розв’язування задачі 12 с. 146;
 • індивідуальна робота в малих групах над розв’язуванням задач 16, 18 с. 147.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

Самостійна робота студента:

Підготувати теоретичні питання за темою «Статистичне вивчення динаміки суспільно – правових процесів».

Розв’язати задачі 14 с.146, 17 с.147, 19 с.148.

 

Тема 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно – правових процесів

Практичні заняття 12, 13.

Сформувати вміння:

- розрізняти види динамічних рядів за ознакою часу;

- обчислювати середні рівні динамічних рядів залежно від їх виду;

- визначати та аналізувати ланцюгові, базисні і середні показники інтенсивності розвитку;

- застосовувати методи виявлення тенденції розвитку правових явищ;

- аналізувати структурні зрушення у правових процесах;

компетенції:

загальні: базові знання за темою, здатність знаходити інформацію та аналізувати показники інтенсивності розвитку правових явищ.

Ключові: взаємодія, формування навичок роботи в групі, розвиток працьовитості, вольових якостей, здатність застосовувати теоретичні знання на практиці.

Плани занять

Експрес – контроль за теоретичним блоком теми «Статистичне вивчення динаміки суспільно – правових процесів».

Усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами відмінностей між видами динамічних рядів за статистичною природою правових показників і ознакою часу на конкретних прикладах завдань 3 – 7 с.174.

Практичний блок:

 • візуальна і суттєва перевірка виконання завдань 14, 17, 19 с.146 – 148;
 • фронтальне розв’язування задач 9, 10, 13, 16 с.175;
 • індивідуальна робота в малих групах над аналізом інтенсивності розвитку окремих видів злочинів у сфері службової діяльності, виявлення їх тенденції та екстраполяція на найближче майбутнє у формі міні – кейса.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

Самостійна робота студента:

Підготувати теоретичні питання за темою «Особливості застосування індексів у правовій статистиці».

Розв’язати задачі 17, 19, 20, 22 с.176 – 177.

Підготуватися до тестування за темами 6 – 8.

 

Тема 8. Особливості застосування індексів у правовій статистиці

Практичні заняття 14, 15. Сформувати вміння:

- обчислювати і аналізувати агрегатні індекси суми позовів, суми заподіяної матеріальної шкоди, рівня злочинності;

- оцінювати суспільну небезпеку злочинності за допомогою тотальних індексів злочинності і судимості;

- аналізувати динаміку середньої суми стягненого штрафу, яка припадає на одне адміністративне правопорушення, за допомогою індексів змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень;

компетенції:

загальні: засвоєння основних базових знань за темою, здатність до обчислення і аналізу різних форм індексів.

Ключові: взаємодія, формування навичок роботи в групі, працьовитість, дослідницькі навики, здатність застосовувати знання на практиці.

План заняття

Експрес-контроль за теоретичним блоком теми «Особливості застосування індексів у правовій статистиці».

Усне опитування для з‘ясування рівня засвоєння студентами відмінностей між індивідуальними і зведеними індексами на конкретних прикладах завдань 8 – 11 с. 196.

Практичний блок:

         - візуальна і змістова перевірка виконання завдань 17, 19, 20, 22 на с.176 – 177;

         - фронтальне розв’язання задач 13, 17 с.197;

         - індивідуальна робота в малих групах над розв’язуванням задач 18, 19, 20 с.198 – 199;

- систематизація вивченого теоретичного матеріалу за темами 6 – 8 за допомогою тестування.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

 

Практичне заняття 16. Модульна контрольна робота 2.

 

 

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

Контактне заняття 1

Теми 2, 3. Організація статистичного спостереження в правоохоронних органах. Система показників правової статистики

Практичне заняття 1 (2 год.). Сформувати вміння:

- організації і проведення статистичного спостереження у правоохоронних органах;

- збору первинної інформації про правові явища і процеси на основі карток первинного обліку;

- узагальнення зібраної первинної інформації у статистичних звітах міліції, прокуратури, судів;

- розрізняти показники в різних галузях правової статистики;

- обчислювати відносні показники інтенсивності, структури, координації, динаміки, порівняння;

- робити висновки і пропонувати управлінські рішення щодо поліпшення криміногенної ситуації.

Компетенції:

загальні: здатність до організації і проведення статистичного спостереження, засвоєння основних базових знань з професії юриста чи статистика, усне спілкування, уміння збирати первинну інформацію та узагальнювати її в статистичних звітах; засвоєння основних базових знань з правової статистики, усне спілкування, здатність до обчислення і аналізу відносних  показників правової статистики;

ключові: взаємодія, здатність до критики, здатність до навчання та застосування знань на практиці; взаємодія, здатність працювати в малих групах, здатність застосовувати теоретичні знання до обчислення і аналізу конкретних відносних показників, здатність працювати самостійно.

Питання для обговорення

1. Статистичне спостереження, види, способи і форми статистичних спостережень, етапи статистичного спостереження.

2. Статистичні дані, вимоги до якості первинних даних.

3. Об’єкти спостереження в кримінально-, цивільно-, адміністративно – правовій статистиці;

4. Помилки спостереження, види контролю даних спостереження.

5. Відносні показники, види відносних показників, форми вираження відносних показників.

6. Коефіцієнти злочинності і судимості, коефіцієнт ураженості злочинністю.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

Контактне заняття 2

Тема 4. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження

Практичне заняття 2 (2 год.). Сформувати вміння:

- розробляти макети і будувати статистичні таблиці;

- складати, аналізувати і зображати графічно ряди розподілу;

- будувати і аналізувати комбінаційні групування.

компетенції:

загальні: засвоєння основних базових знань з узагальнення первинної інформації, здатність будувати, аналізувати і графічно зображати ряди розподілу.

ключові: здатність працювати в малих групах, взаємодія, здатність застосовувати теоретичні знання на практиці.

План заняття

1. Просте і складне зведення, програма групового зведення.

2. Завдання і види групувань, групувальні ознаки, рівні та нерівні інтервали.

3. Ряди розподілу, їх види.

4. Групування і класифікації в кримінально-правовій статистиці.

5. Групування і класифікації в цивільно – правовій статистиці.

6. Статистичні таблиці, графіки правових показників.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

Контактне заняття 3

Тема 5. Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ

Практичне заняття 3 (2 год.). Сформувати вміння:

- обчислювати середні характеристики статистичної сукупності правових явищ залежно від наявної інформації;

- обчислювати і аналізувати порядкові середні (моду і медіану) в рядах розподілу різних видів;

- визначати і аналізувати показники варіації правових ознак залежно від наявної інформації;

компетенції:

загальні: засвоєння базових знань з методики обчислення та аналізу узагальнюючих характеристик статистичної сукупності, усне спілкування.

ключові: здатність застосовувати теоретичні знання на практиці, здатність самостійно працювати, взаємодія, здатність працювати в малих групах.

План заняття

1. Середня величина, середня арифметична: проста і зважена.

2. Порядкові середні: мода і медіана.

3. Показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія та середнє квадратичне відхилення, лінійний і квадратичний коефіцієнти варіації.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

Контактне заняття 4

Тема 6. Статистичне вивчення причинно – наслідкових зв’язків правопорушень

Практичне заняття 4 (2 год). Сформувати вміння:

 • розрізняти види взаємозв’язків за статистичною природою;
 • вибирати аналітичний вираз, обчислювати та інтерпретувати параметри регресійних рівнянь;

компетенції:

загальні: навики знаходження інформації і підбору методів її аналізу, засвоєння базових знань з методики кореляційно – регресійного аналізу та методики застосування непараметричних методів аналізу.

ключові: здатність застосовувати теоретичні знання на практиці, здатність самостійно працювати, взаємодія, здатність працювати в малих групах.

План заняття

1. Причинно – наслідкові залежності, види взаємозв’язків між суспільно – правовими явищами.

2. Факторні і результативні правові ознаки.

3. Кореляційний зв’язок, лінія регресії, коефіцієнт регресії, коефіцієнт детермінації. 4. Коефіцієнт рангової кореляції, коефіцієнти Спірмена, Чупрова, Крамера, Пірсона.

5. Коефіцієнти співзалежності, асоціації, конкордації.

6. Аналіз таблиць взаємної спряженості, коефіцієнт відношення шансів.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

Контактне заняття 5

Тема 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно – правових процесів

Практичне заняття 5 (2 год.).

Сформувати вміння:

 • розрізняти види динамічних рядів за ознакою часу;
 • обчислювати середні рівні динамічних рядів залежно від їх виду;
 • визначати та аналізувати ланцюгові, базисні і середні показники інтенсивності розвитку;
 • застосовувати методи виявлення тенденції розвитку правових явищ;

аналізувати структурні зрушення у правових процесах;

компетенції:

загальні: базові знання за темою, здатність знаходити інформацію та аналізувати показники інтенсивності розвитку правових явищ.

ключові: взаємодія, формування навичок роботи в групі, розвиток працьовитості, вольових якостей, здатність застосовувати теоретичні знання на практиці.

План заняття

1. Поняття про ряди динаміки та їх класифікація.

2. Система показників, що використовуються в ході аналізу динаміки правових явищ і процесів.

3. Основні прийоми аналізу динаміки правових явищ і процесів.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

Контактне заняття 6

Тема 8. Особливості застосування індексів у правовій статистиці

Практичне заняття 6 (2 год.). Сформувати вміння:

- обчислювати і аналізувати агрегатні індекси суми позовів, суми заподіяної матеріальної шкоди, рівня злочинності;

- оцінювати суспільну небезпеку злочинності за допомогою тотальних індексів злочинності і судимості;

- аналізувати динаміку середньої суми стягненого штрафу, яка припадає на одне адміністративне правопорушення, за допомогою індексів змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень;

компетенції:

загальні: засвоєння основних базових знань за темою, здатність до обчислення і аналізу різних форм індексів.

ключові: взаємодія, формування навичок роботи в групі, працьовитість, дослідницькі навики, здатність застосовувати знання на практиці.

План заняття

1. Поняття статистичних індексів та їх класифікація.

2. Агрегатна форма індексів.

3. Перетворення агрегатних індексів у середні.

4. Індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень та їх застосування суспільно – правових явищ.

Інформаційне забезпечення:

1. Злочинність в Україні: Статистичний збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачева І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. – Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

 

Контактне заняття 7

Модульна контрольна робота (2 год.)

На останньому занятті проводиться модульна контрольна робота.

 

4.4. Плани навчальної роботи для студента заочної форми навчання в міжсесійний період

І. Обов’язкові

з/п

Вид завдань

Форма подання

Форма контролю

Термін подання і максимальна кількість балів

Виконання завдань для самостійного опрацювання

1.1.

Добір статистичної інформації для виконання індивідуальної контрольної роботи

електронна

Контроль якості та повноти відібраної інформації за темами 4-7 тематичного плану

лютий, березень

10

1.2.

Виконання розрахункової частини індивідуального контрольного завдання

електронна

Перевірка правильності виконаних розрахунків за темами 4-7 тематичного плану

березень – червень, вересень, жовтень

30

1.3.

Підготовка аналітичного огляду на основі виконаних розрахунків

електронна

Оцінка повноти та глибини статистичного аналізу за  темами 4-7 тематичного плану

вересень, жовтень

20

Виконання модульних контрольних робіт

1.4.

Підготовка до модульної контрольної роботи

електронна

Перевірка правильності розв’язання контрольних завдань

вересень, жовтень

35

Разом балів за обов’язкові види СРС

95

ІІ. Вибіркові

2.1.

Підготовка рефератів з окремих питань статистичного дослідження правових процесів

письмова

Перевірка повноти висвітлення обраної проблеми

вересень, жовтень

5

2.2.

Підготовка аналітичних оглядів змісту первинних документів та статистичної звітності органів МВС, прокуратури, судів

письмова

Перевірка повноти висвітлення обраної проблеми

вересень, жовтень

5

Разом за вибіркові види СРС

5

Усього балів за СРС

100

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі теоретичних питань, що передбачені робочою програмою дисципліни, та закріплення отриманих на практичних заняттях.

Для досягнення поставлених завдань щодо оволодіння курсом «Правова статистика» цикл аудиторних занять (лекцій та практичних) має доповнюватися самостійною роботою студентів, як в аудиторіях (консультування з викладачами), так і позааудиторними заняттями (дома чи в бібліотеці). Лише системна та цілеспрямована робота може забезпечити успішне засвоєння зазначеного курсу.

Самостійна робота студентів над вивченням курсу «Правова статистика» проводиться за такими формами:

1) опрацювання лекційного матеріалу та доповнення його деякими питаннями з метою поглиблення розглянутих проблем, які виносяться для детальнішого вивчення на практичних заняттях;

2) вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

3) виконання домашніх завдань;

4) підготовка до практичних занять;

5) підготовка до написання модульної контрольної роботи;

6) вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

7) систематика вивченого матеріалу дисципліни «Правова статистика» перед написанням модуля та заліком;

8) підготовка аналітичної записки (Case study);

9) виконання індивідуальних завдань.

Контроль поточних знань студентів проводиться шляхом:

    усного опитування;

    перевірки правильності виконання завдань та розглядом підготовлених матеріалів під час аудиторних занять;

    семінару – розгорнутої бесіди;

    дискусії з елементами аналізу.

Контроль поточних знань студентів проводиться з урахуванням відвідування студентами лекцій та наявності конспекту лекційного матеріалу. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що включає в себе наступні напрями оцінювання робіт студентів за якими проставляються бали, що вказані в карті самостійної роботи студентів:

    за систематичність і активність роботи на практичних заняттях;

    за виконання модульної контрольної роботи (однієї);

    за виконання індивідуальних завдань (написання реферату (есе), аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою).

Упродовж вивчення курсу викладачі проводять консультації.

Зміст самостійної роботи полягає в набутті студентами навичок по визначенню системи статистичних показників статистики праці та засвоєнні методики їх розрахунку, вміння використати методи статистичного аналізу при дослідженні явищ і процесів, що відбуваються в галузі праці.

Самостійну роботу кожному студенту викладач видає на першому практичному занятті з обов’язковим терміном її виконання.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми самостійної роботи студента, види семінарських (практичних, лабораторних) занять, та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС наведено у карті самостійної роботи студентів.

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Бараник Зоя Павлівна, доктор економічних наук, професор;

Столєтова Ірина Геннадіївна, ст.. викладач

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

Львівська площа,14, 7-й корпус, ауд. 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у «День заочника»

 

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа,14, 7-й корпус КНЕУ, ауд. 409, тел. 537-07-29,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у «День заочника»

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

6.1. Денна форма навчання:

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Правова статистика»

 

Денна форма навчання

заняття

Форми

самостійної роботи студентів

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовний модуль № 1

1

Вивчення теми «Організація статистич-ного спостереження в правоохоронних органах»

Розгорнута бесіда

2

2

Вирішення і письмове оформлення задач, пов’язаних з розрахунком і аналізом від-носних показників правової статистики

Робота в малих групах

4

3

Аналіз криміногенної ситуації в окремих групах областей України

Презентація аналітичних оглядів

5

Побудова і графічне зображення атри-бутивних, дискретних та інтервальних рядів розподілу правових показників

Перевірка правильності виконання

5

4

Обчислення характеристик центра розподілу правових явищ та показників варіації правових ознак

Робота в малих групах

5

Систематика вивченого теоретичного матеріалу за темами 1 – 5

Тестування

5

Змістовий модуль №2

5.

Оцінювання наявності та тісноти зв’язку між правовими ознаками за допомогою параметричних і непараметричних статистичних методів

Вирішення ситуаційних задач

5

6.

Опрацювання теоретичних питань статистичного вивчення динаміки суспільно-правових процесів

Дискусія

2

Аналіз інтенсивності розвитку конкретних суспільно-правових процесів за допомогою показників динаміки, виявлення тенденції їх розвитку та прогнозування

Міні-кейс

7

7.

Розрахунок та інтерпретація агрегатних індексів рівня злочинності, кількості розглянутих справ, суми заподіяних матеріальних збитків та застосування індексів до оцінки суспільної небезпеки злочинності

Робота в творчих малих групах

5

Систематика вивченого теоретичного матеріалу за темами 6 – 8

Тестування

5

Усього балів за роботу на практичних заняттях

50

За виконання модульних контрольних завдань

Модуль №1. Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль №2. Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (обирається 2 завдання)

1. Пошук та підбір статистичної інформації для виконання індивідуального проекту

15

2. Побудова рядів розподілу за атрибутивною та варіаційною правовими ознаками, викладення результатів у формі статистичних таблиць і графіків

15

3. На основі ряду розподілу за варіаційною правовою ознакою визначити характеристики центра розподілу та показники варіації

15

4. Проаналізувати інтенсивність зміни в динаміці окремого правового показника за допомогою ланцюгових, базисних та середніх характеристик динаміки

15

5. Підготовка аналітичного огляду на основі виконаних розрахунків

15

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

30

Разом балів за СРС

100

             

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Оцінювання знань студентів проводиться у трьох напрямах:

1. Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях.

2. Контроль виконання завдань модульних контрольних робіт.

3. Контроль виконання завдання індивідуальних завдань.

 

Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Поточна робота студентів на практичних заняттях оцінюється від 0 до 100 балів і охоплює такі види:

1) експрес-контроль підготовки теоретичних положень за темами дисципліни (максимально – 15 балів);

2) індивідуальна та колективна робота на заняттях з вирішення практичних ситуацій та їх аналізу (максимально – 18 балів);

3) презентація виконання домашніх завдань (максимально – 18 балів);

4) тестування (максимально – 10 балів);

5) виконання модульних контрольних робіт (максимально – 20 балів);

6) виконання самостійної пошуково – аналітичної роботи (максимально – 15 балів).

Згідно з навчальним планом протягом семестру передбачається проведення восьми практичних занять, з яких два заняття для модульних контрольних робіт. За одне заняття студент повинен набрати максимально 10 балів, які складаються з оцінок за експрес – опитування, презентацію домашніх завдань, активну роботу на практичних заняттях та тестування.

1. Протягом семестру передбачається проведення п’яти експрес – опитувань. На перших 10 – ти хвилинах практичних занять студенти відповідають на чітко сформульовані короткі теоретичні питання. Максимальна оцінка відповіді на питання – 3 бали.

Студент отримує:

- 3 бали за повну, змістовну відповідь на питання;

- 2 бали за відповідь, у якій не викладені деякі окремі теоретичні положення;

- 1 бал за половину відповіді на отримане питання;

- 0 балів за невірну відповідь на питання.

Сума набраних протягом семестру балів складає 15 балів.

На кожному з шести практичних занять студенти презентують виконані домашні завдання, які складаються з 1 – 3 задач за варіантами. Перевірка їх виконання здійснюється, як візуально, так і по суті. Презентується схема розрахунку, аналітичні викладки, методика обчислення показників. Максимальна оцінка – 3 бали.

Студент отримує:

- 3 бали при повному і безпомилковому виконанні домашнього завдання і належній його презентації;

- 2 бали при повному виконанні і належній презентації, але при наявності не більше трьох помилок в розрахунках і формулах;

- 1 бал при повному виконанні за наявності більше трьох помилок у формулах і розрахунках.

- 0 балів при невиконанні завдання чи відсутності на практичному завданні.

Сума набраних балів протягом семестру становить 18 балів.

1. На кожному з шести практичних занять стимулюється також активність та рівень знань студентів при обговоренні теоретичних питань та розв’язанні типових задач. Активна участь у цьому процесі на окремому практичному оцінюється в 3 бали.

Студент отримує:

- 3 бали коли студент правильно відповів на теоретичне питання і розв’язав усі запропоновані задачі;

- 2 бали коли студент правильно відповів на теоретичне питання, але не закінчив розв’язок однієї задачі;

- 1 бал коли студент розв’язав половину запропонованих задач;

- 0 балів коли студент не відповів на теоретичне питання і розв’язав менше половини запропонованих задач.

Загальна сума набраних балів за активну роботу становить 18 балів.

Протягом семестру студенти проходять два тестування за темами першого і другого модулів. Кожен тест містить 5 питань. Правильна відповідь на питання оцінюється в 1 бал. Максимальна оцінка тесту становить 5 балів.

Студент отримує:

- 5 балів, якщо правильно відповів на всі питання;

- 4 бали, якщо помилився у відповіді на одне питання;

- 3 бали, якщо помилився у відповіді на два питання;

- 2 бали, якщо помилився у відповіді на три питання;

- 1 бал, якщо помилився у відповіді на чотири питання;

- 0 балів, якщо не відповів на всі питання.

Сума набраних балів протягом семестру становить 10 балів.

 

Контроль виконання завдань модульних контрольних робіт

Протягом семестру студенти виконують дві модульні контрольні роботи, кожна з яких складається з 5-ти практичних задач і оцінюється в 10 балів.

Студент отримує:

- 10 балів, якщо усі задачі розв’язав і проаналізував правильно;

- 8 балів, якщо не розв’язав одну задачу;

- 6 балів, якщо не розв’язав дві задачі;

- 0 балів, якщо розв’язав менше половини задач.

Сума набраних за модульні контрольні роботи балів становить 20 балів.

 

Зразок модульної контрольної роботи № 1

1. Кількість зареєстрованих злочинів у сфері службової діяльності у регіоні становила 14159 випадків, а середньорічна чисельність населення цього регіону – 45 830 тис. чол. Обчисліть і проаналізуйте коефіцієнт злочинності у сфері службової діяльності.

2. Кількість зареєстрованих злочинів у сфері економічної діяльності в поточному році становила 65724 випадки, а в базисному році – 49582 випадки. Обчисліть і проаналізуйте відносний показник динаміки.

3. Сума стягненого штрафу в 20 адміністративних правопорушеннях в галузі охорони праці і здоров’я населення змінюється в межах від 60 грн. до 140 грн. Для об‘єднання цих правопорушень в 4 групи обчисліть величину рівного інтервалу та побудуйте інтервали групування.

4. Розподіл засуджених за освітою має такий вид:

Освіта

Початкова

Загальна середня

Професійно-технічна

Вища

Разом

Частка засуджених, %

26

23

33

18

100

 

Побудуйте секторну діаграму розподілу засуджених за освітою. Зробіть висновок.

5. Вік групи засуджених жінок характеризується такими даними, років: 25, 26, 24, 20, 23, 22, 21, 26, 24, 22. Обчисліть дисперсію віку засуджених жінок.

 

Зразок модульної контрольної роботи № 2

1. Кількість випадків незаконного виготовлення зберігання або збуту підакцизних товарів у 2010 році становила – 938, у 2001 – 1058, у 2012 – 1787, у 2013 – 1193, у 2014 – 1211, у 2015 – 1475. Обчисліть і проаналізуйте середній рівень цього динамічного ряду.

2. За даними наведеного в задачі 1 динамічного ряду проаналізуйте абсолютний приріст ланцюговим і базисним способом кількості випадків незаконного виготовлення, зберігання або збуту підакцизних товарів.

3. Кількість зареєстрованих злочинів у сфері службової діяльності у 2010 році становила 17980 випадків, а у 2015 році – 18120. Обчисліть і проаналізуйте середньорічний темп зростання і темп приросту цього показника.

4. В таблиці наведені дані про кількість зареєстрованих злочинів за два періоди:

Вид злочину

Кількість злочинів, випадків

Коефіцієнт тяжкості злочинів

базисна

звітна

Розбій

20

10

4,0

Крадіжка

30

40

2,0

 

Обчисліть і проаналізуйте зведений індекс злочинності з урахуванням «тяжкості» скоєних злочинів.

5. В таблиці наведені дані про загальну кількість розглянутих справ у судах міста та чисельність суддів за два періоди:

Суди

Чисельність суддів, чол.

Кількість розглянутих справ

базисна

звітна

базисна

звітна

1

30

40

210

360

2

20

25

100

150

 

Проаналізуйте зміну середнього числа справ, яка припадає на одного суддю по місту в цілому за допомогою індексу фіксованого складу.

 

Контроль виконання завдання індивідуальних завдань

Самостійна пошуково – аналітична робота складається з трьох завдань, які видаються кожному студенту викладачем за варіантами і виконується протягом семестру в позаурочний час. Контроль виконання завдань індивідуального проекту відбувається в формі перевірки зроблених розрахунків та аналітичних викладок і захисту в усній формі. Кожне завдання оцінюється в 5 балів за шкалою від 0 до 5-ти.

Студент отримує:

- 5 балів, якщо обчислив, проаналізував та оформив завдання проекту у відповідності до вимог;

- 4 бали, якщо виконав розрахунки правильно, але допустив помилки в оформленні чи не проаналізував результати розрахунків;

- 3 бали, якщо виконав завдання наполовину;

- 0 балів, якщо завдання не виконав.

Сума балів за індивідуальний проект становить 15 балів.

За результатами поточного контролю здійснюється оцінювання знань студентів у формі підсумкового заліку. Залік виставляється за умови, коли студент набрав 60 і більше балів, виконавши при цьому завдання, передбачені навчальною програмою.

ПМК оформляється на останньому практичному занятті. Кількість балів за результатами поточного контролю (від 0 до 100) вноситься до залікової відомості і є підставою для визначення загальної оцінки знань студента з дисципліни. Поряд з оцінкою «зараховано» чи «не зараховано» виставляється літера за шкалою ECTS.

Переведення даних 100 – бальної шкали оцінювання в шкалу ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

A

зараховано

80 – 89

B

зараховано

70 – 79

C

зараховано

66 – 69

D

зараховано

60 – 65

E

зараховано

21 – 59

FX

не зараховано

0 – 20

F

не зараховано

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю 21 – 59 балів, мають право після належної підготовки повторно скласти залік.

Студенти, які за результатами поточного контролю набрали 0 – 20 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення дисципліни.

 

6.2. Заочна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Правова статистика»

Заочна форма навчання

№  заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Макси-мальна кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

1

Загальні основи правової статистики

Міні-лекція (конспект);

виконання практичних завдань

5

2

Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах

Міні-лекція (конспект);

виконання практичних завдань

5

3

Система показників правової статистики

Міні-лекція (конспект);

виконання практичних завдань

5

4

Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження

Міні-лекція (конспект);

виконання практичних завдань

5

5

Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ

Міні-лекція (конспект);

виконання практичних завдань

5

6

Статистичне вивчення причинно-наслідкових зв‘язків правопорушень

Міні-лекція (конспект);

виконання практичних завдань

5

7

Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових явищ

Міні-лекція (конспект);

виконання практичних завдань

5

8.

Особливості застосування індексів у правовій статистиці

Міні-лекція (конспект);

виконання практичних завдань

5

Разом балів

40

За виконання модульних (контрольних) завдань

9.

Комплексна аудиторна самостійна модульна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

к – ть  балів

Домашнє індивідуальне завдання  «Розрахункова робота фахового спрямування»

(письмова або електронна)

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до почат-ку чергової сесії.

Захист і обгово-рення результа-тів за графіком «Дня заочника»

20

Індивідуальне завдання в дистанційному режимі.

електронна

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до почат-ку чергової сесії.

Викладачем в онлайн – режимі

20

За виконання індивідуальних робіт за вибором (одного завдання)

1 Пошук, підбір та аналітичний огляд джерел за заданою тематикою.

2. Підготовка презентації за заданою тематикою.

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

               

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Оцінювання знань студентів проводиться у трьох напрямах:

1. Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) заняттях.

2. Контроль самостійної аудиторної модульної контрольної роботи.

3. Контроль за виконання індивідуальних завдань.

 

Контроль систематичності та активності роботи на контактних заняттях

 

На контактних заняттях оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування матеріалу дисципліни. До них відносяться наступні форми роботи студентів:

- опрацювання проблемних ситуацій;

- підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми;

- підготовка до роботи в малих групах щодо розв’язання проблемних ситуацій.

На кожному практичному занятті студент може отримати максимальну кількість балів — 5.

Модульна контрольна робота охоплює ключові теми дисципліни і складається з 5 завдань, кожне з яких оцінюється в 10 балів.

Студент отримує:

10 балів, якщо усі задачі розв’язав і проаналізував правильно;

8 балів, якщо не розв’язав одну задачу;

6 балів, якщо не розв’язав дві задачі;

0 балів, якщо розв’язав менше половини задач.

Сума набраних за модульну контрольну роботу балів становить 10 балів.

 

Зразок модульного завдання для студентів заочної форми навчання

 

1. Коефіцієнт злочинності в Запорізькій області становить 1299 злочинів на 100 тис. середньорічного наявного населення, а в Тернопільській – 484 злочини. Обчисліть і проаналізуйте відносний показник порівняння.

2. Сума накладеного штрафу в 20 адміністративних правопорушеннях на транспорті змінюється від 40 до 80 грн. Для об’єднання цих правопорушень в 4 групи обчисліть величину рівного інтервалу та побудуйте інтервали групування.

3. Розподіл засуджених за громадянством характеризується такими даними:

Громадянство

Громадянин України

Іноземець

Без громадянства

Разом

Частка засуджених, % до підсумку

80

15

5

100

 

Побудуйте секторну діаграму розподілу засуджених за громадянством.

4. Розподіл підлітків, засуджених за хуліганство, за віком має такий вид:

Вік, років

14

15

16

17

Разом

Кількість підлітків

9

12

18

11

50

 

За даними завдання 3 обчисліть модальний вік засуджених підлітків.

5. За порушення водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів було накладено штраф у сумі, грн.: 21, 33, 19, 25, 27. Обчисліть квадратичний коефіцієнт варіації суми накладеного штрафу. Зробіть висновок.

 

6. Контингент жінок, які працюють в лікарнях СІЗО та ДПСУ на кінець року становив, осіб: 2010 – 198, 2011 - 118, 2012 – 198, 2013 – 271, 2014 – 288, 2015 – 336. Обчисліть середньорічну чисельність жінок, які працюють в лікарнях при СІЗО та ДПСУ.

7. За даними завдання 6 обчисліть ланцюговий абсолютний приріст чисельності жінок, які працюють в лікарнях при СІЗО та ДПСУ.

8. Кількість випадків шахрайства з фінансовими ресурсами у 2010 році становила 835, у 2015 році – 531. Обчисліть середньорічний темп зростання кількості шахрайств. Зробіть висновок.

9. В таблиці наведені дані про кількість засуджених за хабарництво :

Засуджено

Кількість засуджених, тис. чол.

Коефіцієнт суспільної небезпеки

базисна

звітна

до позбавлення волі

130

180

1,5

до виправних робіт

380

350

0,5

 

Обчисліть і проаналізуйте зведений індекс судимості за хабарництво з урахуванням суспільної небезпеки правопорушень.

10. В таблиці наведені дані про кількість адміністративних правопорушень та суму стягненого штрафу за два періоди:

Адміністративні правопорушення

Число правопорушень

Сума стягненого штрафу, грн.

базисне

звітне

базисна

звітна

В торгівлі

120

150

6000

9600

На транспорті

80

90

1600

2700

 

Обчисліть індекс середньої суми штрафу, яка припадає на одне адміністративне правопорушення, фіксованого складу. Зробіть висновок.

 

Загальна сума балів, яку може отримати студент за контактні заняття складає 50 балів.

Контроль за виконанням завдань для індивідуального опрацювання

 

Упродовж семестру, здійснюється оцінювання виконання студентом завдань на самостійне опрацювання, які обираються ним довільно. До таких завдань відносяться:

Порядок оцінювання кожного обраного завдання наступний:

- якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 20 балів;

- якщо виконана робота не оформлена відповідним чином, але була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 15 балів;

- якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана без відповідної доповіді в аудиторії, але з індивідуальним захистом – 10 бали;

- якщо роботу не виконано або виконана робота не була подана з відповідною доповіддю в аудиторії або ж без індивідуального захисту – 0 балів.

Загальна сума балів за виконанням індивідуальних завдань складає 50 балів.

Порядок підсумкового оцінювання знань

Підсумкове оцінювання знань здійснюється на основі оцінювання поточної успішності студентів у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Залік на заочній формі навчання оформлюється за розкладом сесії.

Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 50 балів, він отримує оцінку «не зараховано» з даної дисципліни.

У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за виконання завдань на контактних заняттях і за виконання завдань в міжсесійний період. До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах з подальшим переведенням у 2 – бальну систему та шкали за системою ECTS (European Credit Transfer System).

При цьому рівень знань оцінюється наступним чином:

1. «Зараховано» – від 60 до 100 балів;

2. «Не зараховано» – від 0 до 59 балів.

 

Загальна кількість балів

Оцінка за 4 – х бальною системою

Оцінка за шкалою ECTS

90 – 100

зараховано

A

80 – 89

зараховано

B

70 – 79

C

66 – 69

зараховано

D

60 – 65

E

21 – 59

не зараховано – з можливістю повторного складання

FX

0 – 20

не зараховано – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

Індивідуальна розрахункова робота виконується за варіантом, вказаним викладачем на основі вихідних даних, наведених в таблиці 1 (Додаток А).

 

 

Додаток А

Таблиця 1

Соціально-правові характеристики засуджених

п/п

Стать

Націо­нальність

Вік

Освіта

Соціаль­ний стан

Минула судимість

Місце злочину

Об’єкт посягань

Сума збитків

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

чол..

рос.

20

неп ср

роб

так

місто

держ

5752

2.

жін

рос

25

середн

служб

ні

місто

кол

3130

3.

жін

укр

30

середн

служб

ні

місто

держ

4659

4.

чол

укр

18

неп ср

прац с/г

ні

село

кол

2170

5.

чол

євр

16

неп ср

роб

так

місто

прив

1220

6.

жін

євр

24

серед

служб

так

місто

держ

6460

7.

жін

біл

25

вища

служб

ні

місто

прив

2200

8.

чол

біл

21

сер сп

роб

ні

село

кол

4100

9.

чол

узб

28

неп ср

роб

ні

село

прив

3150

10.

чол

рос

25

серед

роб

ні

село

кол

5210

11.

жін

узб

40

сер сп

служб

так

село

прив

4203

12.

чол

євр

24

неп ср

роб

ні

місто

держ

5668

13.

чол

груз

22

неп ср

роб

ні

село

кол

4311

14.

чол

рос

19

неп ср

роб

ні

місто

держ

5416

15.

чол

рос

17

середн

служб

ні

місто

держ

6416

16.

жін

укр

24

сер сп

служб

так

місто

прив

3175

17.

жін

узб

20

неп ср

роб

ні

село

кол

7191

18.

жін

євр

30

вища

служб

ні

місто

держ

7592

19.

чол

груз

40

середн

роб

так

місто

прив

1268

20.

чол

рос

45

неп ср

прац с/г

так

місто

кол

3454

21.

жін

укр

38

сер сп

прац с/г

ні

село

кол

4300

22.

жін

рос

42

сер сп

прац с/г

так

місто

держ

5338

23.

чол

рос

48

серед

роб

ні

місто

кол

5460

24.

жін

євр

40

вища

служб

ні

місто

держ

6393

25.

чол

євр

35

вища

служб

ні

місто

прив

2590

26.

чол

рос

19

серед

роб

ні

місто

держ

5521

27.

жін

укр

60

неп ср

прац с/г

ні

село

кол

3210

28.

чол

рос

60

неп ср

роб

так

місто

кол

2302

29.

жін

рос

25

сер сп

служб

ні

місто

прив

4270

30.

жін

рос

29

сер сп

служб

ні

місто

держ

6579

1. Для 30 засуджених за вказаними викладачем ознаками побудуйте: ряд розподілу за атрибутивною ознакою, який зобразіть у вигляді секторної діаграми; ряд розподілу за варіаційною ознакою, який подайте у вигляді гістограми; комбінаційний розподіл за атрибутивною і варіаційною ознаками.

 

2. На основі ряду розподілу за варіаційною ознакою: визначте середню величину, моду і медіану; проаналізуйте варіацію цієї ознаки за допомогою абсолютних і відносних показників; зробіть висновки по кожному з них.

 

3. Зі статистичного щорічника України за 2000 та інші роки випишіть за 2000 - 2015(16) роки динамічний ряд правового показника, вказаного викладачем. Проаналізуйте зміну в динаміці цього показника за допомогою таких характеристик: середнього рівня ряду; ланцюгових і базисних абсолютних приростів, темпів зростання, темпів приросту і абсолютних значень 1% приросту; середнього темпу зростання і приросту. Напишіть короткий аналітичний огляд  зміни в динаміці цього правового показника і причин цієї зміни.

 

 

7. Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Злочинність в Україні: Стат. збірник/ Державна служба статистики України, 2014.

2. Калачова І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. - Харків: Право, 1999.

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua

6. Трофімова Г.Г. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001.

 

Додаткова література

 

1. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. – М.: Юрист, 1999.

2. Правова статистика: Навч. посібник.-К.: Знання, 2007.

3. Правовая статистика / Под ред. Н.А. Осетрова. – М.: Юрид. лит., 1980.

4. Правовая статистика: Учебник / Под ред. З.Г. Яковлевой. – М.: Юрид. лит., 1986.

5. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. – М.: Юрист, 1999.

6. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000.

7. Рахункова палата України. – Доступний на http://www.ac-rada.gov.ua/

8. Державна податкова адміністрація України. Доступний на <http://www.sta.gov.ua/>