Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Проектний аналіз

Вихідні дані для виконання домашньої індивідуальної роботи та її структура

Тема роботи:  Середовище проекту як ключовий фактор успішності проекту

Індивідуальна робота має теоретично-розрахунковий характер і складається з двох частин. Варіанти теми та практичні завдання можна знайти в переліку (Додаток Б, В).

Індивідуальна робота повинна мати наступну структуру:

·         титульний аркуш (додаток А);

·         зміст;

·         вступ;

·         основна частина;

·         висновки;

·         список використаних джерел (додаток Д);

·         додатки (у разі необхідності).

До загального обсягу не входять додатки та список використаних джерел, але всі сторінки зазначених елементів підлягають нумерації на загальних засадах.

Зміст. Виконується на окремому стандартному аркуші; у змісті подають найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаних літературних джерел та додатками, якщо вони є. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки у змісті або наводити їх у іншій редакції порівняно із заголовком у тексті не дозволяється. Усі заголовки у змісті починаються з великої літери без крапки в кінці. Останнє слово кожного заголовка з’єднують крапками з відповідним номером сторінки у крайньому правому положенні в рядку або використовують функцію «Автозміст».

Наприклад:

Зміст

Вступ.............................................................................................................. 4

Розділ 1. Теоретичні засади управління інноваційними проектами ......  6

1.1.       Поняття інноваційного проекту та їх класифікація ........……….. 6

1.2.       Планування інноваційного проекту ..........................………….… 11

1.3.       Принципи управління проектами ……………………………….. 16

Розділ 2.                                  ........................................................                 21

          2.1.                                 .......................................................                  21

          2.2.                                ........................................................                  29

          2.3.                                .......................................................                   39

Висновки........................................................................................                 40

Список використаних джерел ......................................................                41

Додатки ...........................................................................................                43

 

Перелік умовних позначень (за необхідності) подається за змістом з нового аркуша і має включати пояснення всіх застосованих у роботі мало розповсюджених умовних позначень, символів, скорочень і термінів. Перелік необхідно друкувати двома колонками, в яких зліва за алфавітом наводять скорочення, а справа – їх детальне розшифрування.

Вступ. Вступ подається на 1– 2 сторінках, де необхідно зазначити актуальність теоретичної теми, мета та завдання роботи, її об’єкт, предмет, характеристика основних джерел одержання інформації (офіційних, наукових, літературних, бібліографічних).

Основна частина. Основна частина буде включати теоретичну та розрахункову частину. В теоретичній частині студент розкриває сутність обраної згідно з його варіантом теми. Студенту надається змога здійснити індивідуальне наповнення основної частини індивідуальної роботи. Обсяг теоретичної частини повинен становити близько 10 сторінок. Розрахункова частина повинна містити вирішення практичних задач відповідного варіанту.

Висновки (одна окрема сторінка). Підсумовують все зроблене в процесі написання  роботи.

Перелік посилань. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи,  наводять у кінці тексту індивідуальної роботи, починаючи його з нової сторінки.

Додатки. Розміщуються  використані  довідкові  матеріали, однотипні розрахунки, специфікації та інші матеріали.

 Оформлення має бути здійснено згідно зазначених вимог. Обов’язковим є наявність в тексті теоретичної частини посилань на використані джерела інформації.

 

Вимоги до оформлення індивідуальної роботи

Текст роботи повинен бути оформленим через  1,5 інтервали  на аркуші  формату А4. Шрифт Times New  Roman, 14 пт, масштаб 100%, звичайний, абзац 1,0 – 1,25 см.

Текст роботи розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – 30 мм, правим – 10 мм, верхнім – 20 мм, нижнім – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм.

Структурні елементи: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ» (якщо доцільно виділяти), «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» не нумерують, а їх назви виступають як заголовки структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів слід розміщувати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапки в кінці. Наступний підрозділ починається одразу після завершення попереднього. Заголовки підрозділів друкуються з абзацним відступом без крапки в кінці та без підкреслень. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Перенесення слів у заголовках не допускається.

Заголовки розділів і підрозділів слід виділяти напівжирним шрифтом. Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків. Якщо після заголовка залишається лише один рядок тексту, необхідно перенести сам заголовок на наступну сторінку.

Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремлені крапкою (1.1., 1.2. і т.д.) і після останньої цифри ставлять крапку.

Висновки до кожного розділу починаються одразу після закінчення останнього підрозділу з інтервалом в два рядки (не з нової сторінки), а підсумкові ВИСНОВКИ починаються з нової сторінки.

Рисунки, таблиці розташовують після першого посилання на них у тексті або не далі наступної сторінки. На рисунки та таблиці у тексті посилаються скороченням слів та нумеруються – табл.2.1 (перша таблиця другого розділу), рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті. У разі повторного посилання вказують у скороченому вигляді – «див. табл. 1.3».

Таблиці і рисунки роботи, повинні мати назву.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) симетрично до тексту, як це показано на рис. 4.1. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть: «Продовження таблиці ___» із зазначенням номера таблиці. Назва таблиці розміщується зліва (вирівнювання по ширині з абзацним відступом).

 

 

 

Таблиця 4.1  Фінансово-економічний стан підприємства

Показники

Фактично

План* 2011р.

2008р.

2009р.

2010р.

А

1

2

3

4

Середньорічна чисельність працівників, чол.

82 

74

75

75

 

 

(наступна сторінка)

Продовження таблиці  4.1.

А

1

2

3

4

Основні виробничі фонди, тис. грн.

3 606 

3 953

22 602

22 602

Оборотні активи, тис. грн.

1 393

1 383

2 419

1 993

Валовий дохід, тис. грн.

786 

866

1 183

1 279

Середньорічна оплата праці одного працівника, грн.

8 085 

10 351

12 027

13 333

Чистий прибуток, тис. грн.

47 

100

134

50

Рівень рентабельності, %

3,8

7,2

8,2

3,9

Довгострокові зобов'язання, тис. грн.

 -

-

-

-

 

Складено автором або   Джерело: [5, c. 3] або Складено на основі [8, 9, 10, 11,12 ,13, 14]

Посилання на літературне джерело зазначається під таблицею. Можливими формами посилань є:

−        Джерело [14], якщо таблицю відображено ідентично джерелу;

−        Складено на основі [14], якщо таблиця формувалась автором відповідно до даних літературного джерела;

−        Складено за даними [14], якщо таблиця формувалась на основі даних Державної служби статистики, підприємства;

−        Розраховано за даними [14], якщо автор самостійно робив розрахунки використовуючи дані Державної служби статистики, підприємства;

−        Розроблено (складено) автором, якщо таблиця є власною розробкою (даний напис зазначається курсивом у круглих дужках).

Графічний матеріал позначають словом «Рисунок  ___». Наприклад, «Рисунок 3.2 – Структура витрат виробництва кінцевого продукту підприємства «ХХХ». Назва рисунку розміщується посередині і друкується звичайним шрифтом.

Приклад оформлення графічного матеріалу представлено на рис. 4.2.

http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/pro/m_docs/362/up150827115634c7d43/doc.files/image003.gif

Рисунок 4.2 – Семантична схема сутності термінів

Складено на основі [8, 9, 10, 11,12 ,13, 14] або  Джерело: [24, c. 236-237]

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, посередині сторінки. Формули за винятком тих, які є в додатках, мають нумеруватися арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою: (2.3) означає, що це 3-тя формула 2-го розділу. Номер зазначають на рівні формули або рівняння в круглих дужках, у крайньому правому положенні на рівні відповідної формули.

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою літери позначення додатка. Наприклад: “…відповідно до формули (В.1) додатка В ...”.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають  бути наведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом „де” без двокрапки після нього.

Формули, що подаються одна за одною і нерозділені текстом, відокремлюють комою.

Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках. Наприклад: “Розрахуємо чисту теперішню вартість проекту згідно формули (2.3)”.

У додатках вміщують допоміжний матеріал, який до­повнює текст роботи, але великий за обсягом, має особливі способи відтворення або якщо включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу. Додатки оформлюють як продовження роботи на на­ступних її сторінках, розміщуючи їх у послідовності посилань у тексті. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої ве­ликої симетрично до тексту сторінки. Праворуч над заголовком ма­лими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» з вели­кою літерою української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Й, О, Ч, Ь, що позначає його послідовність.

Допускається позначення  додатків літерами  латинської абетки, за винятком  літер І, О.

Перелік посилань подається у такій послідовності:

1)      Закони України;

2)      інструкції та нормативні акти  міністерств і відомств;

3)      наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;

4)      наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

Приклади оформлення літературних джерел для оформлення переліку посилань представлені в додатку Б.

Правила цитування та посилання на використані джерела. При написанні роботи студент повинен давати посилання на  джерела, матеріали з яких наводяться в роботі.

Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад, [3, с.18]).

Нумерацію сторінок виконують  наскрізно, номер сторінки проставляють у верхньому правому куті без крапки в кінці.

Титульний аркуш та зміст не нумерують.

Вступ, основна частина, висновки, список літератури та додатки починаються з нової сторінки.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, що включається в загальну нумерацію сторінок (додаток А).

На початку роботи подається зміст із зазначенням початкових номерів сторінок усіх структурних елементів.

Робота цілком виконується українською мовою.

 

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ