Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Робоча програма навчальної дисципліни "Адміністративне право і процес" (2018)

Робоча програма навчальної дисципліни "Адміністративне право і процес" (2018)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

навчальної дисципліни «Адміністративне право і процес»

 обов’язкових компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. завідувач кафедри, д.ю.н., професор Салманова О.Ю

2. доцент кафедри, к.ю.н., с.н.с. Завальний М.В.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

1. Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва спеціальності, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 7

Загальна кількість годин – 210

Кількість тем                    – 20

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Навчальний курс – 1, 2 (денна), 3 (заочна);

Семестр – 2, 3 (денна),                   5 (заочна)

Види контрою:  залік (денна),  екзамен (денна, заочна)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

 

денна форма навчання

 

Лекції                         – 40 годин;

Семінарські заняття  – 60 годин;

Практичні заняття    – 20 годин;

Самостійна робота    – 90 годин

 

заочна форма навчання

 

Лекції                         – 10 годин;

Семінарські заняття  – 10 годин;

Практичні заняття    – 10 годин;

Самостійна робота    – 180 годин

 

       

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень» є засвоєння слухачами магістратури основних теоретико-правових положень, що стосуються змісту, особливостей та порядку здійснення кваліфікації адміністративних правопорушень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень» є формування у слухачів магістратури знань, умінь та навиків щодо кваліфікації адміністративних правопорушень.

Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне право», «Адміністративне судочинство», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати: теоретичні положення курсу «Кваліфікація адміністративних правопорушень», включаючи положення, які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови пленуму Верховного Суду України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації адміністративних правопорушень; позицію правозастосовної практики щодо правової кваліфікації окремих видів посягань та діянь, які є злочинними та іншими видами правопорушень; норми чинного законодавства, що регламентують адміністративно-правову кваліфікацію та напрямки їх подальшого вдосконалення;

вміти: застосовувати Кодекс та інше законодавство України про адміністративні правопорушення в конкретних правових ситуаціях; тлумачити положення статей КпАП України; кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення; визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків; правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи.

 

3. Програма навчальної дисципліни

 

ТЕМА № 1. «Адміністративне право як галузь права».

Поняття і предмет адміністративного права України. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Принципи адміністративного права. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями права. Система адміністративного права. Роль та місце адміністративного права в побудові правової держави. Поняття адміністративного права як науки. Розвиток науки адміністративного права. Найважливіші наукові праці з адміністративного права. Роль науки у розвитку адміністративного права і удосконаленні публічного управління на сучасному етапі. Адміністративне право як наука та навчальна дисципліна.

ТЕМА № 2. «Загальні засади публічного управління»

Публічне управління як вид соціального управління. Виконавча влада і публічне управління. Поняття публічного управління. Основні риси управлінської діяльності. Поняття та види функцій публічного управління. Структура публічного управління. Поняття і система основних принципів публічного управління. Політико-юридичні принципи публічного управління. Організаційні принципи публічного управління. Проблеми удосконалення публічного управління на сучасному етапі.

ТЕМА № 3. Механізм адміністративно-правового регулювання».

Поняття, зміст та структура адміністративно-правових норм. Види адміністративно-правових норм. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі, за категоріями осіб. Поняття та види джерел адміністративного права України. Конституція України ‑ основа системи та змісту джерел адміністративного права. Адміністративне право і адміністративне законодавство. Місце та роль законодавчих актів в системі джерел адміністративного права. Міжнародно-правові акти як джерела адміністративного права. Проблеми удосконалення адміністративного законодавства. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин. Структура та види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

ТЕМА № 4. «Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права»

Поняття органу виконавчої влади, його ознаки. Правовий стан органу виконавчої влади. Компетенція, підвідомчість і повноваження. Види органів виконавчої влади. Організаційна структура і штати органів виконавчої влади. Вищі і центральні органи виконавчої влади. Порядок формування, склад і компетенція Кабінету Міністрів України. Загальні функції і система міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Місцеві органи виконавчої влади. Порядок утворення та система місцевих державних адміністрацій. Структура та основи компетенції місцевих державних адміністрацій. Правовий стан територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, не підпорядкованих місцевим адміністраціям.

ТЕМА № 5. «Органи  місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права».

Функції публічного управління, які покладаються на органи місцевого самоврядування. Основи взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

ТЕМА № 6. «Державні службовці як суб’єкти адміністративного права».

Поняття і основні принципи державної служби. Види державної служби. Правове регулювання державної служби. Поняття посади і державних службовців. Види державних службовців. Адміністративно-правовий статус державних службовців. Особливості правового статусу посадових осіб. Проходження державної служби. Стимулювання діяльності державних службовців та їх соціальний захист. Підстави та види відповідальності державних службовців. Дисциплінарна відповідальність державних службовців, її підстави та види. Особливості проходження служби в органах Національної поліції.

ТЕМА № 7. «Фізичні особи, громадські об’єднання  як суб’єкти адміністративного права».

Адміністративно-правовий статус громадян України. Адміністративна правоздатність і дієздатність громадян. Права та обов’язки громадян у сфері публічного управління. Форми участі громадян в публічному управлінні. Адміністративно-правові гарантії суб’єктивних прав громадян. Іноземні громадяни і особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права, особливості їх адміністративно-правового статусу. Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права. Поняття та види громадських об’єднань. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. Забезпечення законності в діяльності громадських об’єднань.

ТЕМА № 8. «Адміністративно-правові форми публічного управління».

Поняття та види форм публічного управління. Правові та організаційні форми публічного управління. Видання адміністративних актів як провідна правова форма управління. Поняття та ознаки актів управління, їх класифікація. Вимоги, що ставляться до адміністративних актів. Нікчемні та заперечні акти, їх відмінність.

ТЕМА № 9. «Адміністративно-правові методи публічного управління».

Поняття методів публічного управління, їх класифікація. Переконання та примус у публічному управлінні. Методи прямого і непрямого управління. Адміністративні і економічні методи. Регулювання, загальне керівництво і безпосереднє управління.

ТЕМА № 10. «Адміністративний примус як метод публічного управління».

Поняття та ознаки адміністративного примусу. Підстави застосування та види адміністративно-примусових заходів. Мета, види та порядок застосування адміністративно-запобіжних заходів. Мета та види заходів адміністративного припинення. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Спеціальні (виняткові) заходи адміністративного припинення. Проблеми забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.

ТЕМА № 11. «Загальні засади адміністративної відповідальності».

Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Особливості нормативного врегулювання адміністративної відповідальності. Правові засади адміністративної відповідальності

ТЕМА № 12. «Система адміністративних стягнень».

Мета та зміст адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Основні і додаткові стягнення. Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням. Порядок обчислення строків адміністративних стягнень. Строки накладення адміністративних стягнень. Погашення адміністративних стягнень. Загальні правила накладення адміністративних стягнень. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.

ТЕМА № 13. «Загальні засади адміністративних процедур».

Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур. Публічне управління та адміністративні процедури. Поняття та характерні риси адміністративних процедур. Принципи адміністративних процедур. Методи адміністративно-процедурного права. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права. Адміністративно-процедурні відносини. Система адміністративно-процедурного права. Адміністративно-процедурні норми. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративних процедур. Лідируючі суб’єкти в адміністративних процедурах. Суб’єкти зацікавленні у вирішенні справи. Суб’єкти, що сприяють здійсненню процедур.

ТЕМА № 14. «Окремі адміністративні провадження».

Правове регулювання провадження із звернень громадян. Поняття та види звернень громадян, вимоги, що до них ставляться. Порядок розгляду звернень. Особливості розгляду скарг. Обов’язки державних органів та посадових осіб щодо розгляду звернень громадян. Строки розгляду звернень. Вимоги, які ставляться до особистого прийому громадян керівниками та іншими посадовими особами. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. Сутність та завдання дисциплінарного провадження, його правове регулювання. Підстави порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Порядок розгляду справи про дисциплінарний проступок і накладення дисциплінарного стягнення. Строки та порядок оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення. Порядок виконання, погашення та зняття дисциплінарних стягнень.

ТЕМА № 15. «Законність в публічному управлінні».

Принцип законності у публічному управлінні, його зміст і значення. Співвідношення законності і дисципліни. Поняття та види способів забезпечення законності в публічному управлінні. Поняття та види контролю. Державний контроль в управлінні, його види. Контроль органів законодавчої влади. Контрольні повноваження Президента України. Контроль органів виконавчої влади. Адміністративний нагляд. Функції, повноваження та система державних інспекцій. Контроль органів судової влади, форми його здійснення. Адміністративна юстиція в Україні. Громадський контроль в публічному управлінні та його значення.

ТЕМА № 16. «Адміністративно-правові засади публічного управління економікою».

Державне  регулювання як метод управління економікою. Система центральних і місцевих органів управління економікою. Адміністративний нагляд у сфері економіки. Зміст управління промисловістю. Система та правовий стан органів управління промисловістю. Організація управління галузями промисловості. Державний контроль та нагляд в управлінні промисловістю. Система та правовий стан органів управління агропромисловим комплексом. Державний контроль та нагляд в управлінні агропромисловим комплексом. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сільському господарстві.

ТЕМА № 17. «Адміністративно-правові засади публічного управління соціально - культурним будівництвом».

Структура соціально-культурного будівництва. Система центральних і місцевих органів управління соціально-культурним будівництвом. Функції органів місцевого самоврядування щодо управління соціально-культурним будівництвом. Завдання публічного управління соціально-культурним будівництвом на сучасному етапі.

ТЕМА № 18. «Адміністративно-правові засади державного управління в сфері  адміністративно-політичної діяльності».

Правові засади та організація управління обороною. Порядок комплектування Збройних Сил України. Військова служба. Зміст управління державною безпекою. Функції, система та повноваження органів Служби безпеки України. Організація охорони державного кордону України. Функції та повноваження Прикордонних військ України. Прикордонний режим. Зміст управління закордонними справами. Система та правовий стан органів управління закордонними справами. Установи МЗС України за кордоном, їх види і правовий статус. Зміст управління юстицією. Система та правовий стан органів управління юстицією. Установи юстиції.

ТЕМА № 19. «Загальні засади адміністративного судочинства».

Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ, її розмежування з іншими публічно-правовими спорами. Компетенція адміністративних судів. Поняття підсудності, її види. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого. Склад осіб, які беруть участь у справі. Сторони в судовому адміністративному процесі. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність позивача та відповідача. Сутність неналежної сторони в адміністративному процесі та процедури її заміни. Процесуальне правонаступництво в адміністративному процесі. Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свобод та інтереси інших осіб.

ТЕМА № 20. «Провадження адміністративного судочинства».

Порушення адміністративної справи. Поняття та ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду в адміністративному процесі. Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Примирення сторін. Судове доручення. Забезпечення адміністративного позову. Завершення підготовчого провадження. Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості. Етапи судового розгляду адміністративної справи. Суд апеляційної інстанції. Право на апеляційне оскарження. Порядок та строки апеляційного оскарження. Вимоги до заяви про апеляційне провадження та до апеляційної скарги. Прийняття судом апеляційної інстанції апеляційної скарги. Підготовка справи до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження. Судові рішення суду апеляційної інстанції. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження. Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні. Судові рішення суду касаційної інстанції.

 

 

4. Структура навчальної дисципліни

 

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 2

Тема № 1: Адміністративне право як галузь права

8

2

4

0

0

2

залік

Тема № 2: Загальні засади публічного управління

10

2

4

0

0

4

Тема № 3: Механізм адміністративно-правового регулювання

10

2

4

0

0

4

Тема № 4: Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

10

2

4

0

0

4

Тема № 5: Органи  місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

10

2

4

0

0

4

Тема № 6: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права

10

2

4

0

0

4

Тема № 7: Фізичні особи, громадські об’єднання  як суб’єкти адміністративного права

10

2

4

0

0

4

Тема № 8: Адміністративно-правові форми публічного управління

10

2

4

0

0

4

Тема № 9: Адміністративно-правові методи публічного управління

10

2

4

0

0

4

Тема №10: Адміністративний примус як метод публічного управління

10

2

4

0

0

4

Тема №11:  Загальні засади адміністративної відповідальності

10

2

2

2

0

4

Тема 12: Система адміністративних стягнень

10

2

2

2

0

4

Тема № 13: Загальні засади адміністративних  процедур

10

2

2

2

0

4

Всього за  ІІ семестр

128

26

46

6

0

50

Семестр № 3

Тема № 14: Окремі адміністративні провадження

10

2

2

2

0

4

екзамен

Тема № 15: Законність в публічному управлінні

12

2

2

2

0

6

Тема № 16: Адміністративно-правові засади публічного управління економікою

12

2

2

2

0

6

Тема № 17: Адміністративно-правові засади публічного управління соціально - культурним будівництвом

12

2

2

2

0

6

Тема № 18: Адміністративно-правові засади державного управління в сфері  адміністративно-політичної діяльності

12

2

2

2

0

6

Тема № 19: Загальні засади адміністративного судочинства

12

2

2

2

0

6

Тема № 20: Провадження адміністративного судочинства

12

2

2

2

0

6

Всього за ІІІ семестр:

82

14

14

14

0

40

Разом

210

40

60

20

0

90

 

                                                                                         

 

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 5

Тема № 1: Адміністративне право як галузь права

2

2

2

0

0

8

екзамен

Тема № 2: Загальні засади публічного управління

0

0

2

0

0

10

Тема № 3: Механізм адміністративно-правового регулювання

2

2

2

0

0

8

Тема № 4: Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

0

0

0

0

0

10

Тема № 5: Органи  місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

0

0

0

0

0

10

Тема № 6: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права

0

0

0

2

0

8

Тема № 7: Фізичні особи, громадські об’єднання  як суб’єкти адміністративного права

0

0

0

0

0

10

Тема № 8: Адміністративно-правові форми публічного управління

2

2

2

0

0

8

Тема № 9: Адміністративно-правові методи публічного управління

2

2

2

0

0

8

Тема №10: Адміністративний примус як метод публічного управління

0

0

0

0

0

10

Тема №11:  Загальні засади адміністративної відповідальності

0

0

0

2

0

10

Тема 12: Система адміністративних стягнень

0

0

0

0

0

8

Тема № 13: Загальні засади адміністративних  процедур

2

2

0

0

0

8

Тема № 14: Окремі адміністративні провадження

0

0

0

2

0

8

Тема № 15: Законність в публічному управлінні

2

2

0

0

0

10

Тема № 16: Адміністративно-правові засади публічного управління економікою

2

0

0

0

0

8

Тема № 17: Адміністративно-правові засади публічного управління соціально - культурним будівництвом

2

0

0

0

0

10

Тема № 18: Адміністративно-правові засади державного управління в сфері  адміністративно-політичної діяльності

2

0

0

0

0

10

Тема № 19: Загальні засади адміністративного судочинства

2

0

0

2

0

8

Тема № 20: Провадження адміністративного судочинства

2

0

0

2

0

10

Всього за семестр:

210

10

10

10

0

180

Разом

210

10

10

10

0

180

 

                                                                                         

 

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

 

Перелік питань до тем навчальної дисципліни

Література:

 

Тема № 1: Адміністративне право як галузь права. Сутність та принципи публічного управління

 

 

1. Підготуйте доповідь за темою: «Камералістика та поліцейське право як основи виникнення адміністративного права».

2. Сформулюйте поняття адміністративного права та визначте його співвідношення з іншими галузями права.

3. Визначте у чому полягає відмінність адміністративного права як галузі права від науки адміністративного права, навчальної дисципліни, адміністративного законодавства?

Основна: 13, С. 109-185; 21, С.77-93; 29, С.42-54

 

Тема № 2: Загальні засади публічного управління

 

 

1. Охарактеризуйте сутність управління, його складові та різновиди.

2. Визначте поняття соціального управління та його види.

3.Наведіть ознаки публічного управління як соціального управління.

4. Принципи публічного управління. Основні (конституційні) та допоміжні (організаційно-технічні) принципи.

Основна: 13, С. 109-185; 21, С.77-93; 29, С.42-54

 

Тема № 3: Механізм адміністративно-правового регулювання

 

 

1. Назвіть існуючі види гіпотези адміністративно-правової норми.

2. Надайте розгорнутий аналіз загальної частини адміністративного права; особливої частини адміністративного права.

3. Визначте поняття та види систематизації адміністративного законодавства.

Основна:  13, С. 109-185; 21, С.77-93; 29, С.42-54

 

Тема № 4: Органи виконавчої влади

 

 

1. Визначте місце органів державної виконавчої влади у системі органів державного управління.

2. Окресліть повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

Основна: 13, С. 206-253; 21, С.125-163; 29, С.69-98

 

Тема № 5: Органи  місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

 

 

1. Визначте функції публічного управління, які покладаються на органи місцевого самоврядування.

2. Охарактеризуйте основи взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Основна: 30;

Додаткова: 70; 65; 60; 59; 82; 121; 131; 161

 

Тема № 6: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права

 

 

1. Проаналізуйте підстави виникнення державно-службових відносин та організаційно-правові способи заміщення посад.

2. Проаналізуйте наведену ситуацію: Лікар-терапевт районної поліклініки за певну плату видавав необґрунтовані листки тимчасової непрацездатності, про що начальнику поліції надійшла заява. Товариш лікаря, студент-юрист, пояснив йому, що він не підлягає кримінальній відповідальності за хабарництво, тому що не є посадовою особою. Яка Ваша думка з цього приводу?

Основна: 13, С. 307-338; 21, С.114-124 ; 29, С.98-111

 

Тема № 7: Фізичні особи, громадські об’єднання  як суб’єкти адміністративного права

 

 

1. Визначте поняття адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу.

2. Визначте адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб.

3. Засвойте поняття: іноземець; особа без громадянства; громадське об’єднання; політична партія.

4. Чим відрізняються соціально-економічні, політичні та особисті права і свободи громадян?

Основна: 13, С. 195-203; 21, С.93-113; 29, С.57-69,119-122

 

Тема № 8: Адміністративно-правові форми публічного управління

 

 

1. Засвойте поняття: форма публічного управління; акт державного управління.

2. Покажіть відмінність між правовими і організаційними формами публічного управління.

3. Визначте, керуючись Конституцією України, які акти видають органи виконавчої влади? Які органи правомочні зупиняти їх дію або скасування?

4. З метою закріплення вивченого за темою матеріалу визначте, які акти видають: Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства, місцеві державні  адміністрації, їх управління та відділи, керівники державних підприємств, установ та організацій.

Основна: 13, С. 276-290; 21, С.185-190; 29, С.132-158

 

Тема № 9: Адміністративно-правові методи публічного управління

 

 

1. Засвойте поняття: метод державного управління; субординація; координація; переконання; адміністративний примус; превентивні поліцейські заходи; примусові поліцейські заходи.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) в чому полягає основна відмінність між превентивними поліцейськими заходами та примусовими поліцейськими заходами;

б) яку мету переслідують превентивні поліцейські заходи?

в) чим відрізняються одне від одного: адміністративне затримання, адміністративний арешт, доставлення особи, її привід?

3. Визначте заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

4. Сформулюйте перелік примусових поліцейських заходів та порядок їх застосування: заходи фізичного впливу; спеціальні заходи; вогнепальна зброя.

5. Дайте характеристику заходам адміністративного стягнення.

Основна: 13, С. 296-302; 21, С.190-197; 29, С.158-170

 

Тема №10: Адміністративний примус як метод публічного управління

 

 

1. Визначте підстави застосування та види адміністративно-примусових заходів.

2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Спеціальні (виняткові) заходи адміністративного припинення.

3. Проблеми забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.

Основна: 13, С. 296-302; 21, С.190-197; 29, С.158-170

 

Тема №11:  Загальні засади адміністративної відповідальності

 

 

1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.

2. Підстави адміністративної відповідальності.

3. Обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності.

4. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

5. Особливості нормативного врегулювання адміністративної відповідальності.

Основна: 13, С. 429-441; 21, С.198-227; 29, С.170-182

 

Тема 12: Система адміністративних стягнень

 

 

1. Мета та зміст адміністративних стягнень.

2. Види адміністративних стягнень.

3. Основні і додаткові стягнення.

4. Порядок обчислення строків адміністративних стягнень.

5. Строки накладення адміністративних стягнень.

6. Погашення адміністративних стягнень.

7. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.

Основна: 13, С. 429-441; 21, С.198-227; 29, С.170-182

 

Тема № 13: Загальні засади адміністративних  процедур

 

 

1. Визначте поняття та види адміністративних процедур.

2. Які Ви знаєте адміністративно-юрисдикційні провадження?

3. Визначте правове регулювання та порядок здійснення дисциплінарного провадження.

Основна: 13, С. 487-515; 21, С.332-346; 29, С.203-220

 

Тема № 14: Окремі адміністративні провадження

 

 

1) Порядок розгляду звернень.

2) Вимоги, які ставляться до особистого прийому громадян керівниками та іншими посадовими особами. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

3) Сутність та завдання дисциплінарного провадження, його правове регулювання. Підстави порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності..

Основна: 13, С. 487-515; 21, С.332-346; 29, С.203-220

 

Тема № 15: Законність в публічному управлінні

 

 

1. Засвойте поняття: законність; дисципліна; контроль; перевірка виконання; адміністративний нагляд.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) в чому полягає забезпечення законності в державному управлінні?

б) які є види державної дисципліни?

в) як співвідносяться поняття «контроль» і «нагляд»?

г) в яких формах здійснюється судовий контроль в державному управлінні?

д) визначте особливості державних інспекцій як органів виконавчої влади?

Основна: 13, С. 345-388; 21, С.347-366; 29, С.237-268

 

Тема № 16: Адміністративно-правові засади публічного управління економікою

 

 

1) поняття та зміст державного управління  у сфері економіки;

2) основні завдання державного керівництва економікою в сучасних умовах;

3) організаційно-правові засади управління власністю: система органів управління власністю,  державна програма приватизації (поняття, мета, види та правова основа приватизації);

4) основи державного управління промисловістю;

5) управління агропромисловим комплексом: система органів та державний контроль;

6) організаційні засади управління будівництвом і житлово-комунальним господарством;

7) державний контроль і нагляд  в галузі використання і охорони природних ресурсів;

7) управління в галузі бюджетної діяльності, кредитування та страхування/

Основна: 21, С.367-396; 29, С.299-409.

Додаткова:; 55, С.356-448

 

Тема № 17: Адміністративно-правові засади публічного управління соціально - культурним будівництвом

 

 

1) Структура  соціально-культурного будівництва. Система центральних і місцевих органів управління соціально-культурним будівництвом.

2)Функції органів місцевого самоврядування щодо управління соціально-культурним будівництвом.

3)Система освіти, види та правовий статус закладів освіти.

4) Значення, зміст та види наукової діяльності. Система наукових закладів.

5)Принципи  у сфері культурної політики України. Система та правовий стан органів управління культурою. Види закладів культури, їх правовий статус.

Основна: 21, С.367-396; 29, С.299-409.

Додаткова: 55, С.356-448

 

Тема № 18: Адміністративно-правові засади публічного управління в сфері  адміністративно-політичної діяльності

 

 

1) Поняття та структура сфери адміністративно-політичного будування в державі.

2) Організація охорони державного кордону.

3) Зміст і система органів управління в галузі зовнішніх справ.

4) Система і правовий стан органів управління юстицією.

5) Система та функції органів державної виконавчої служби.

6) Міністерство внутрішніх справ: завдання та компетенція.

7) Поняття, система і завдання Національної поліції.

8) Функції і повноваження Національної гвардії

9) Система і повноваження Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

10) Адміністративно-правові засади державного управління у галузі виконання покарань.

11) Особливості державного управління в умовах надзвичайного стану.

Основна: 21, С.367-396; 29, С.299-409

Додаткова: 55, С.356-448

 

Тема № 19: Загальні засади адміністративного судочинства

 

 

1) визначте публічно-правові спори, що віднесені до юрисдикції адміністративних судів;

2) назвіть види підсудності адміністративних справ, керуючись Кодексом адміністративного судочинства України;

3) визначте підстави та порядок передачі адміністративної справи з одного суду до іншого;

4) визначте підстави та порядок відводу (самовідводу) судді

Основна: 16.

Додаткова: 87, 90, 195, 56, 68, 66, 45

 

Тема № 20: Провадження адміністративного судочинства

 

 

Порушення адміністративної справи. Примирення сторін. Судове доручення. Забезпечення адміністративного позову. Завершення підготовчого провадження. Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості. Етапи судового розгляду адміністративної справи.

Основна: 11, 15, 16

Додаткова: 90, 103, 156, 203, 160, 162, 193, 56, 68, 49

 

 

 

5. Індивідуальні завдання

5.1. Теми рефератів

 1. Виникнення засад адміністративного права: від камералістики і поліцейського права до адміністративного права.
 2. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість.
 3. Співвідношення публічного управління та виконавчої влади.
 4. Конституційне регулювання адміністративно-правових відносин.
 5. Законодавчі акти в системі джерел адміністративного права.
 6. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови.
 7. Кабінет Міністрів в системі органів виконавчої влади.
 8. Міністерства та  відомства як центральні органи виконавчої влади.
 9. Порядок проходження служби в поліції.
 10. Стадії проходження державної служби.
 11. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика.
 12. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців.
 13. Соціальне забезпечення державних службовців.
 14. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за вчинення корупційних діянь.
 15. Порядок розробки, прийняття, набрання чинності та дії актів публічного управління.
 16. Особливості актів публічного управління.
 17. Управлінський процес, як вид юридичного процесу.
 18. Відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду.
 19. Класифікація видів державного контролю.
 20. Контроль з боку органів місцевого самоврядування .
 21. Контроль з боку громадських організацій.
 22. Законодавче регулювання адміністративної відповідальності.
 23. Форми вини суб’єкта адміністративного проступку.
 24. Адміністративно-правові засади управління освітою.
 25. Адміністративно-правові засади управління в сфері забезпечення обороноздатності країни.
 26. Поняття та правила предметної підсудності та наслідки її недотримання.
 27. Особливості розмежування предмету адміністративної і конституційної юрисдикцій.
 28. Правовий статус спеціаліста, експерта та свідка.
 29. Процесуальні права та обов’язки сторін в адміністративному процесі.
 30. Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види.
 31. Представництво в судах адміністративної юрисдикції.
 32. Поняття адміністративного позову, його ознаки.
 33. Види позовів в адміністративному процесі.
 34. Форма і зміст адміністративного позову.
 35. Поняття та види строків в адміністративному процесі.
 36. Попереднє судове засідання. Завершення підготовчого провадження.
 37. Особливості апеляційного провадження.
 38. Порядок касаційного розгляду адміністративної справи.
 39. Судові рішення за наслідками апеляційного провадження.

 

5.2. Теми контрольних робіт

Немає

 

5.1.3. Теми наукових робіт

Немає

 

6. Методи навчання

 

Мультимедійні лекції: передбачають викладення нового теоретичного матеріалу викладачем, за своїм змістом лекції охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчальної дисципліни. Метою лекційного курсу є формування у слухачів  комплексу сучасних знань, вмінь та навичок щодо кваліфікації адміністративних правопорушень.

Семінарське заняття - форма навчального заняття, під час якого викладач організує обговорення попередньо визначених питань, до яких слухачі повинні самостійно готувати тези виступів; вміти формулювати визначення основних понять теорії кваліфікації правопорушень; добирати нормативні акти, які регламентують певні питання кваліфікації адміністративних правопорушень; застосовувати норми адміністративного законодавства України до конкретних правових ситуацій; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом слухачем магістратури у час, вільний від аудиторних навчальних занять, яка складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до практичних занять, самостійного освоєння навчального матеріалу по окремим темам, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з нормативними актами та рекомендованою літературою, а також самостійне виконання індивідуальних завдань, передбачених цією програмою.

Індивідуальна робота слухача магістратури забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручники, навчальні та навчально-методичні посібники та матеріали, конспект лекцій викладача, методичними рекомендаціями тощо. Для самостійної роботи слухачеві також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна та періодична література.

 

7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль

Контрольні питання, що виносяться на залік (2 семестр):

 1. Поняття, предмет і система адміністративного права.
 2. Особливості методу адміністративно-правового регулювання.
 3. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями.
 4. Предмет та завдання науки адміністративного права.
 5. Публічне управління в структурі предмета адміністративного права.
 6. Принципи публічного управління.
 7. Поняття та структура адміністративно-правових норм.
 8. Види адміністративно-правових норм.
 9. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі та за колом осіб.
 10. Джерела адміністративного права: поняття та види.
 11. Конституція – основа системи та змісту джерел адміністративного права.
 12. Систематизація адміністративного права, її види та особливості.
 13. Поняття, особливості та види адміністративно-правових відносин.
 14. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб.
 15. Поняття і основні риси органу виконавчої влади.
 16. Види органів виконавчої влади.
 17. Організаційна структура і штати органів виконавчої влади.
 18. Порядок утворення, склад Кабінету Міністрів України.
 19. Компетенція Кабінету Міністрів України.
 20. Система і загальні функції центральних органів виконавчої влади.
 21. Система місцевих органів виконавчої влади.
 22. Система та основи компетенції місцевих державних адміністрацій.
 23. Органи місцевого самоврядування: порядок створення та компетенція.
 24. Поняття і основні принципи державної служби.
 25. Поняття посади та види державних службовців.
 26. Проходження державної служби: етапи та їх характеристика.
 27. Стимулювання праці державних службовців.
 28. Підстави та види юридичної відповідальності державних службовців
 29. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.
 30. Матеріальна відповідальність державних службовців.
 31. Поняття Національної поліції та принципи її діяльності.
 32. Система і завдання Національної поліції.
 33. Порядок проходження служби в підрозділах Національної поліції.
 34. Громадський контроль поліції.
 35. Основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією.
 36. Форми публічного управління: поняття та види.
 37. Характеристика правових форм державного управління.
 38. Характеристика організаційних форм державного управління.
 39. Акти публічного управління: сутність, особливості, види.
 40. Відмінність актів публічного управління від інших документів.
 41. Вимоги, що ставляться до актів управління, наслідки їх невиконання.
 42. Чинність актів публічного управління.
 43. Поняття методів публічного управління та їх система.
 44. Переконання як метод публічного управління. Співвідношення переконання та примусу.
 45. Поняття, основні риси та види адміністративного примусу.
 46. Мета та види адміністративно-запобіжних заходів.
 47. Перевірка документів і проведення огляду як адміністративно-запобіжний захід.
 48. Мета та види заходів адміністративного припинення.
 49. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 50. Адміністративне затримання: порядок застосування, процесуальне оформлення та строки.
 51. Особистий огляд та огляд речей як припинення адміністративних правопорушень.
 52. Тимчасове вилучення посвідчення водія як захід забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 53. Тимчасове затримання транспортних засобів як захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 54. Загальні та спеціальні заходи адміністративного припинення.
 55. Поняття поліцейських заходів та порядок їх застосування.
 56. Вимоги, що ставляться до поліцейських заходів.
 57. Види поліцейських заходів.
 58. Превентивні поліцейські заходи: види та характеристика.
 59. Поліцейське піклування як превентивний поліцейський захід.
 60. Поліцейські заходи примусу: види та характеристика.

 

Контрольні питання, що виносяться на екзамен (3 семестр):

 1. Поняття, предмет і система адміністративного права.
 2. Особливості методу адміністративно-правового регулювання.
 3. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями.
 4. Предмет та завдання науки адміністративного права.
 5. Публічне управління в структурі предмета адміністративного права.
 6. Принципи публічного управління.
 7. Поняття та структура адміністративно-правових норм.
 8. Види адміністративно-правових норм.
 9. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі та за колом осіб.
 10. Джерела адміністративного права: поняття та види.
 11. Конституція – основа системи та змісту джерел адміністративного права.
 12. Систематизація адміністративного права, її види та особливості.
 13. Поняття, особливості та види адміністративно-правових відносин.
 14. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб.
 15. Поняття і основні риси органу виконавчої влади.
 16. Види органів виконавчої влади.
 17. Організаційна структура і штати органів виконавчої влади.
 18. Порядок утворення, склад Кабінету Міністрів України.
 19. Компетенція Кабінету Міністрів України.
 20. Система і загальні функції центральних органів виконавчої влади.
 21. Система місцевих органів виконавчої влади.
 22. Система та основи компетенції місцевих державних адміністрацій.
 23. Органи місцевого самоврядування: порядок створення та компетенція.
 24. Поняття і основні принципи державної служби.
 25. Поняття посади та види державних службовців.
 26. Проходження державної служби.
 27. Стимулювання праці державних службовців.
 28. Підстави та види юридичної відповідальності державних службовців
 29. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.
 30. Матеріальна відповідальність державних службовців.
 31. Поняття Національної поліції та принципиїї діяльності.
 32. Система і завдання Національної поліції.
 33. Порядок проходження служби в підрозділах Національної поліції.
 34. Громадський контроль поліції.
 35. Основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією.
 36. Форми публічного управління: поняття та види.
 37. Акти публічного управління: сутність, особливості, види.
 38. Відмінність актів публічного управління від інших документів.
 39. Вимоги, що ставляться до актів управління, наслідки їх невиконання.
 40. Чинність актів публічного управління.
 41. Поняття методів публічного управління та їх система.
 42. Переконання як метод публічного управління. Співвідношення переконання та примусу.
 43. Поняття, основні риси та види адміністративного примусу.
 44. Мета та види адміністративно-запобіжних заходів.
 45. Мета та види заходів адміністративного припинення.
 46. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 47. Адміністративне затримання: порядок застосування, процесуальне оформлення та строки.
 48. Особистий огляд та огляд речей як припинення адміністративних правопорушень.
 49. Тимчасове вилучення посвідчення водія як захід забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 50. Тимчасове затримання транспортних засобів як захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 51. Загальні та спеціальні заходи адміністративного припинення.
 52. Поняття поліцейських заходів та порядок їх застосування.
 53. Вимоги, що ставляться до поліцейських заходів.
 54. Види поліцейських заходів.
 55. Превентивні поліцейські заходи: види та характеристика.
 56. Поліцейське піклування як превентивний поліцейський захід.
 57. Поліцейські заходи примусу: види та характеристика.
 58. Поняття та види адміністративних процедур.
 59. Поняття і особливості та принципи управлінського процесу.
 60. Структура управлінського процесу.
 61. Види звернень громадян, порядок їх розгляду.
 62. Завдання і порядок дисциплінарного провадження.
 63. Дозвільно-ліцензійне провадження.
 64. Способи забезпечення законності в публічному управлінні.
 65. Державний контроль в управлінні, його види.
 66. Поняття, функції та система державних інспекцій.
 67. Судовий контроль в управлінні, його форми.
 68. Громадський контроль в публічному управлінні, його значення.
 69. Поняття, особливості і принципи адміністративної відповідальності, правове регулювання адміністративної відповідальності.
 70. Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки, склад.
 71. Мета та види адміністративних стягнень. Основні та додаткові стягнення.
 72. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
 73. Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 74. Система та види органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.
 75. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення: поняття та види.
 76. Оскарження (опротестування) постанови і перегляд справи про адміністративне правопорушення.
 77. Провадження щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
 78. Завдання та структура державного керівництва економікою.
 79. Завдання та структура управління соціально-культурним будівництвом.
 80. Сутність і основні завдання публічного управління адміністративно-політичним будівництвом.
 81. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.
 82. Стадії судового адміністративного процесу.
 83. Компетенція адміністративних судів.
 84. Предметна, інстанційна і територіальна підсудність адміністративних справ.
 85. Право звернення до адміністративного суду.
 86. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви.
 87. Відкриття провадження в адміністративній справі.
 88. Судові виклики і повідомлення.
 89. Склад осіб, які беруть участь у справі.
 90. Процесуальний статус сторін.
 91. Права та обов’язки третіх осіб.
 92. Процесуальний статус представників. Особи, які не можуть бути представниками.
 93. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
 94. Інші учасники адміністративного процесу.
 95. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідка.
 96. Письмові та речові докази. Оцінка доказів.
 97. Експертиза та її види у судовому адміністративному процесі.
 98. Основні адміністративні процесуальні строки.
 99. Структура провадження в суді першої інстанції.
 100. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.
 101. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви.
 102. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Початок розгляду справи по суті.
 103. Дослідження доказів. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.
 104. Види судових рішень суду першої інстанції.
 105. Суд апеляційної інстанції. Право на апеляційне оскарження.
 106. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження.
 107. Порядок і строки касаційного оскарження.
 108. Вимоги до касаційної скарги.
 109. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції.
 110. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції.
 111. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні.
 112. Судові рішення суду касаційної інстанції.
 113. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень та відповідні строки.
 114. Підстави для провадження за ново виявленими обставинами. Право подати заяву про перегляд судового рішення за винятковими обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення.
 115. Відкриття провадження за ново виявленими обставинами.
 116. Судові рішення за наслідками провадження за ново виявленими обставинами.
 117. Набрання судовим рішенням законної сили.
 118. Постанови суду, які виконуються негайно.
 119. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.
 120. Звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового виконання. Зміст виконавчого листа.

 

8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів

 

Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе поточний та підсумковий контролі.

Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути екзамени (комплексні екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи;  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види індивідуальних та групових завдань.

Поточний контроль. До форм поточного контролю належить оцінювання:

 •  рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
 •  якості виконання самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна робота (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

=( (

Результат

навчальних занять

за семестр

+

Результат самостійної роботи за семестр

)  /

2 )

*10

 

 

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

         Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».

Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

 

Підсумкові бали

навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

+

Кількість балів за підсумковим контролем

 

 

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю (екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його  повторно. Повторне складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних працівники.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Підсумкові бали за поточний семестр

+

Підсумкові бали за попередній семестр

:

2

 

 

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських, практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна робота, виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної роботи. Наприклад:

 

Робота під час навчальних

занять

Самостійна робота

Підсумковий контроль

Отримати не менше 4 позитивних оцінок

Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи, виконати практичне завдання тощо

Отримати за підсумковий контроль не менше 30
балів

 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(«зараховано»)

А

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(«зараховано»)

B

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними помилками.

75 – 81

C

«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з однією–двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(«зараховано»)

D

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(«не зараховано»)

FX

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

 

 

 

 

10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

 

Основна

 

 1. Авер’янов В. Б. Предмет адміністративного права: «управлінська» і «публічно-сервісна» складові [Текст]: // Адвокат. – 2004. – № 8. – С. 7-11.
 2. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні [Текст]:  /В.Б.Авер’янов. - К., 1997. - 48 с.
 3. Авер’янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка [Текст]: / В.Б. Авер’янов. - Право України. – 2004. – № 10. – С. 25-29.
 4. Агапов, А.Б. Административная ответственность [Текст]: Учебник /А.Б. Агапов. – М.: «Статут», 2000. 
 5. Административное право (общая часть) [Текст]: Учебник / Под общей ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2000. – 256 с.
 6. Административное право [Текст]: /Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М., 2000. – 728 с.
 7. Административное право зарубежных стран [Текст]: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.
 8. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст]: навч. посіб./ А.Т.Комзюк, В.А. Гуменюк, Г.В. Джагупов, О.Ю.Салманова, О.О.Небрат та ін.; за заг. ред. А.Т. Комзюка. - Харків, 2007 – 80 с..
 9. Адміністративна реформа для людини [Текст]:  (науково-практичний нарис) / За заг. ред. I.E. Коліушка. - К., 2001. - 72 с.
 10. Адміністративна юстиція в Україні : [навчальний посібник] / [Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Мельник Р. С., Бевзенко В. М.] . – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
 11. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвська, Р. В. Синєльнік, І. О. Сквірський] ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 152 с.
 12. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
 13. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст]: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.
 14. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред.. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2011. – 584 с.
 15. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 16. Адміністративне судочинство України : підручник / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
 17. Андреевский, И.Е. Полицейское право [Текст]: Сочинение в 2-х т. - Спб., 1876.
 18. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні [Текст]: Дис. ... канд. юрид. наук. – Харків: Нац. унів. внутр. справ, 2001. – 158 с.
 19. Антологія української юридичної думки [Текст]: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 600 с.
 20. Афанас’єв К.К Адміністративний договір [Текст]: навчальний посібник/ К.К.Афанас’єв. Луганськ., 2001. – 69 с.
 21. Бандурка О.М. Адміністративне право України [Текст]: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во НУВС, 2004. – 480 с.
 22. Бандурка, О.М. Основи управління в органах  внутрішніх справ: теорія, досвід, шляхи удосконалення [Текст]: - Х., 1996. – 448 с.
 23. Бахрах Д.Н. Административное право России [Текст]: Учебник для вузов/Д.Н.Бахрах. – М.: Норма, 2002. – 444 с.
 24. Бевзенко В. М. Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bvmnac.pdf.
 25. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07. / Бевзенко Володимир Михайлович. – Х, 2010. – 463 с.
 26. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми : Монографія / Бевзенко В. М. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.
 27. Бельский К. С. Ученый-административист В. Л. Кобалевский: жизнь, труды, основные научные положения (к 110-летию со дня рождения) [Текст]: // Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 81-87.
 28. Бельский К.С. Идеи и трагедия большого ученого-административиста (К 100-летию со дня рождения Н.П. Карадже-Искрова) [Текст]:  // Государство и право. – 1996. – № 3. – С. 134-142.  
 29. Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. Адміністративне право України [Текст]: /Підручник Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юринком Інтер, 2005. – 544 с.
 30. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навч. посіб. / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – К. : Атіка, 2001. – 302 с.
 31. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 32. Васильев Р.Ф. Акты управления: Значение, проблема исследования, понятие [Текст]:  - М., 1987.
 33. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень [Текст]:  Навч. посібник / С.В. Ващенко, В.Г.Поліщук /за заг. ред. Петкова В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000.
 34. Величко В.О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні [Текст]: монографія / В.О Величко. – Х.: 2005. – 208 с.
 35. Виконавча влада і адміністративне право [Текст]: / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. – 668 с.
 36. Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции [Текст]: /Д.Галиган, В.Полянский, Ю.Н.Старилов. – М.: Юрист, 2002. – 410 с.
 37. Гасаналиев А.Ш. Формирование основных институтов административного права и административно-правовая мысль России XIX – начала XX веков [Текст]: Автореф. дис.…  канд. юрид. наук. – М., 2000. – 21 с.
 38. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність [Текст]: навч.посібник/ С.Т.Гончарук. - К., 1995.
 39. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. / Гордєєв Віталій Володимирович. – К., 2009. – 200 с.
 40. Государственное управление: теория и практика [Текст]: / Под общей редакцией Аверьянова В.Б. - Киев, Юринком Интер, 1998.
 41. Гриценко І.С. Предмет адміністративного права у його історичному розвитку [Текст]: // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 97-104.
 42. Грущинський, І.М., Кравчук, В.М., Пограничний, Є.П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності [Текст]: Науково-практичний посібник/ І.М.Грущинський, В.М.Кравчук, Є.П.Пограничний. – Л.: Престиж-Інформ, 2000. – 268 с.
 43. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України [Текст]: навч.посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 496. – Бібліогр.: с.488 – 495.

Додаткова:

 1. Елистратов А. И. Лекции по административному праву. 1914. Перевидання
 2. Жуковський О. Г. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” : [науково-практичний коментар] / Жуковський О. Г. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 304 с.
 3. Карабін Т.О. Компетенція місцевих органів державно виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: теоретико-термінологічні аспекти [Текст] / Т.О. Карабін // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К., 2005. - № 29. - С. 221-228.
 4. Карадже-Искров Н.М. Новейшая эволюция административного права [Текст]: Иркутск. 1927. – 38 с.
 5. Кобалевский В. Очерки советского административного права [Текст]: Харьков. 1924. – 260 с.
 6. Кобилянський К. М. Право фізичної особи на судовий захист в адміністративному суді : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кобилянський Костянтин Миколайович. – Одеса, 2006. – 208 с.
 7.  Коваль Л. Адміністративне право України [Текст]:  Курс лекцій/ Коваль Л. - К., 1994.
 8. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні [Текст]: - К.; 2002. - 260 с.
 9. Колодій А. М. Принципи права України : монографія / А. М. Колодій. К. : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.
 10. Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Адміністративне право України  [Текст]: Навчальний посібник / За заг.ред Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.
 11. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 12. Колпаков В.К. Адміністративне право України [Текст]:  Підручник /В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
 13. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с
 14. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст]:  Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. - Харків, 2002.
 15. Компанієць І.М. Адміністративно-правове регулювання свободи совісті [Текст]: Автреф. дис… канд. юрид наук: 12.00.07 / Національна юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1996. – 22 с.
 16. Корнієнко М. І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно–правові системи : навч. посібник / М. І. Корнієнко. – К. : Алерта, 2005. – 144 с.
 17. Кравченко В. В. Муніципальне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. – К. : Атіка, 2003. – 672 с.
 18. Кузниченко О.В. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ України [Текст]: Монографія – Х.; Основа. 2002. – 164 с.
 19. Липа В.А. Особливості адміністративно-юрисдикційного процесу [Текст] /В.А. Липа // Держава і право. – 2008. – № 39. – С.333-338.
 20. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: Сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях [Текст]: /М.Я. Масленников - Воронеж, 1990.
 21. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах) [Текст]: Навч. Посіб. – К.: Атіка, 2008. – 272 с.
 22. Муніципальне право України / за ред. В. Ф. Погорілко, О. Ф.Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 350 с.
 23. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 1. – Вид. 2-е, змін. та доп. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 787 с.
 24. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 2 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 752 с.
 25. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. І. Х. Темкіжева (кер. авт. кол.). – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 26. Небрат О.О. Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 235-240.
 27. Основи муніципального права України : навч. посіб. / за ред. М. І. Корнієнка. – К. : Знання, 2000. –119 с.
 28. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність [Текст]:  Консп. лекцій Ю.П.Битяк, В.В.Зуй, А.Т. Комзюк. - Х., 1994.
 29. Подлінєв С. Д. Організація управління в адміністративно-політичній сфері України [Текст]: навч.-метод, посіб./ С.Д.Подлінев. – Одеса, 1998.
 30. Публічне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування [Текст]:/ За заг. ред. В.Б. Авер ‘янова, І.Б. Коліушка. - К, 1999. - 50 с.
 31. Публічне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст]: / Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Школик А. М. та ін.; За заг. ред.  Авер’янова В. Б. – К.: Юстініан, 2007. – 288 с.
 32. Руденко А. В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Руденко Артем Валерійович. – Х., 2006. – 209 с.
 33. Салманова О.Ю. Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху [Текст]: Автреф. дис… канд. юрид наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутр. справ. – Харків, 2002. – 19 с.
 34. Скрипник А.П., Олійник, М.О. Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і туризмом в  Україні [Текст]:/ А.П. Скрипник, М.О. Олійник. - Х., 1996.
 35. Старилов Ю.Н. Служебное право [Текст]: /Ю.Н.Старилов. - Изд-во БЕК. – М. – 1996. – С. 315.
 36. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: [Текст]: Навчальний посіюник. – К.: Атіка, 2008. – 624 с.
 37. Стрижак, А. Адміністративно-правові відносини у галузі правосуддя: особливості та види [Текст]: // Право України. – 2004. – № 1. – С. 37-41.
 38. Судебные и правоохранительные органы Украины [Текст]: Учебник / Под ред. проф. А.М. Бандурки. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 350 с.
 39. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз : монографія / Г. В. Чапала. – Харків: Право, 2006. – 221 с.
 40. Чиркин В.Е. Государственное управление: Элементарный курс [Текст]: – М. Юристъ, 2002. – 320 с.
 41. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект) [Текст]: - К., 1996. - 60 с.
 42. Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина) [Текст]: наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.
 43. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Публічне   будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник /О.Н.Ярмиш, В.О.Серьогін. – Харків, 2002.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України від 02.05.2003 — 2003 р., № 18, стаття 144.
 3. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації [Текст]: зі змінами та доповненнями: постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. // Уряд. кур’єр. - 1997. - 29 травня.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 6. Кодекс цивільного захисту України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради України від 30.08.2013 — 2013 р., / № 34-35 /, стор. 1802, стаття 458.
 7. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 № 2341-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 8. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 9. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права [Електронний ресурс]: міжнародно-правовий документ прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року № А/RES/2200 А (XXI) // - Офіційний веб-сайт верховної ради України. - Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- in/laws/main.cgi?nreg=995_043. Назва з екрану.
 10. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 11. Повітряний кодекс України [Текст]: зі змінами та доповненнями: //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 25. - Ст.274.
 12. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 13. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 14. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/264/94-
 15. Про альтернативну (невійськову) службу [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27.- Ст.385.
 16. Про банки і банківську діяльність : Верховна Рада України; Закон від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001 — 2001 р., № 5, стаття 30.
 17. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
 18. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:  Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3671-VI // Відомості Верховної Ради України від 20.04.2012 — 2012 р., № 16, стор. 702, стаття 146.
 19. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 5073-VI // Відомості Верховної Ради України від 21.06.2013 — 2013 р., № 25, стор. 1350, стаття 252.
 20. Про вибори Президента України: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – 25 березня.
 21. Про виконавче провадження : Закон України : від 21 квіт. 1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
 22. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 23. Про вищу освіту : Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України від 19.09.2014 — 2014 р., / № 37-38 /, стор. 2716, стаття 2004.
 24. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України : від 8 квіт. 2014 р. № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 23. – Ст. 870.
 25. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України Закон від 25.03.1992 № 2232-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 26. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України : від 5 черв. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49. – Ст. 1919.
 27. Про громадські об'єднання: Верховна Рада України; Закон від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України від 04.01.2013 — 2013 р., № 1, стор. 2, стаття 1.
 28. Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України 25.12.2015 № 928-VIII// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19
 29. Про державний кордон України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.384.
 30. Про державну реєстрацію актів цивільного стану : Верховна Рада України; Закон від 01.07.2010 № 2398-VI // Відомості Верховної Ради України від 24.09.2010 — 2010 р., № 38, стор. 1381, стаття 509.
 31. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 03.10.1992 № 493/92// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/493/92
 32. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Верховна Рада України; Закон від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України від 17.12.2004 — 2004 р., № 51, стаття 553.
 33. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 34. Про державну таємницю:  Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.
 35. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 36. Про дорожній рух: Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12.
 37. Про доступ до судових рішень : закон України : від 22 груд. 2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.
 38. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст.1.
 39. Про електроенергетику [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 1. - Ст.1.
 40. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
 41. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України : від 12 лют. 2015 р. № 192-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 19-20. – Ст. 132.
 42. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 43. Про залізничний транспорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - Ст.183.
 44. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 45. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19
 46. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16
 47. Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України : наказ Державної судової адміністрації України : від 17 груд. 2013 року № 174 // Юридичний вісник України. – 2014. – № 4.
 48. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
 49. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
 50. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини: Наказ МОЗ, МВС, Генпрокуратури, Мінюсту від 10 жовтня 1997 р. №306/680/21/65/5. // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0534-97
 51. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: Наказ МВС України від 31 травня 1993р. №314. // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93
 52. Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) : наказ Державної судової адміністрації України : від 20 вер. 2012 року № 108 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 77. – Ст. 296.
 53. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, Адміністрації державної прикордонної служби України, СБ України від 23.04.2012 № 353/271/150 // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12.
 54. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
 55. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
 56. Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень : постанова Кабінету Міністрів України : від 5 січ. 2011 р № 5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2 – Ст. 102.
 57. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України / Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 02.07.2014 № 228.// Офіційний вісник України від 15.07.2014 — 2014 р., № 54, стор. 88, стаття 1455, код акту 73125/2014.
 58. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF
 59. Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ Міністерства юстиції України від 19.01.2012 № 93/5// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0067-12
 60. Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України: МВС України; Наказ, Порядок, Заява [...] від 25.04.2012 № 363 // Офіційний вісник України від 01.06.2012 — 2012 р., № 39, стор. 237, стаття 1509, код акту 61694/2012.
 61. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. №616. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616-2003-%D0%BF
 62. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
 63. Про захист економічної конкуренції : // Верховна Рада України; Закон від 11.01.2001 № 2210-III Відомості Верховної Ради України від 23.03.2001 — 2001 р., № 12, стаття 64.
 64. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
 65. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
 66. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
 67. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 68. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29. - Ст.377.
 69. Про інформацію: закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 70. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 71. Про карантин рослин [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Офіц. вісник України. - 1997. - № 35. - Ст.220.
 72. Про метрологію та метрологічну діяльність : Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1314-VII // Відомості Верховної Ради України від 25.07.2014 — 2014 р., № 30, стор. 2350, стаття 1008.
 73. Про міжнародні договори України : Закон України : від 29 черв. 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
 74. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 75. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21 травня 1997 року
 76. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 3190.
 77. Про музеї та музейну справу [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 25. - Ст.191.
 78. Про національний архівний фонд і архівні установи [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №   15. - Ст.86.
 79. Про національні меншини в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 529.
 80. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/580-19
 81. Про нотаріат : Закон України : від 2 верес. 1993 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
 82. Про оборону України [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 9. - Ст.106.
 83. Про організацію роботи фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством):  Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.03.2016 № 189// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0491-16
 84. Про освіту :  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 34. - Ст.451.
 85. Про основи соціального захисту інвалідів в Україні [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст.252.
 86. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:  Закон України від 05.04.2007 № 877-V// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
 87. Про охорону атмосферного повітря [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст.678.
 88. Про охорону навколишнього природного середовища [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст.546.
 89. Про охорону праці : Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 49. - Ст.668.
 90. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 № 2789-III// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14
 91. Про порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.2013 № 822// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1943-13
 92. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України [Текст]: із змінами та доповненнями: закон України від 21 січня 1994 року № 3857-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 18. – Ст. 101.
 93. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.
 94. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон від 22.09.2011 № 3773-VI // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 95. Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 13 груд. 2010 р. № 3 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 1. – Ст. 118.
 96. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 6 берез. 2008 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 2. – Ст. 117.
 97. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 2 квіт. 2007 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 1.
 98. Про природно-заповідний фонд України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст.502.
 99. Про Раду національної безпеки і оборони України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Уряд. кур’єр. - 1998. - 4 квітня.
 100. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV  // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
 101. Про свободу совісті і релігійні організації [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25. -  Ст.283.
 102. Про Службу безпеки України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.382.
 103. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
 104. Про статус депутатів місцевих рад: Верховна Рада України; Закон від 11.07.2002 № 93-IV // Відомості Верховної Ради України від 04.10.2002 — 2002 р., № 40, стаття 290.
 105. Про статус народного депутата України: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 18.
 106. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 № 550-XIV// Режим доступу:
 107. Про судовий збір : Закон України від 8 лип. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 108. Про судову експертизу : Закон України : від 25 лют. 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
 109. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 43, 44–45. – Ст. 529.
 110. Про телебачення і радіомовлення [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №10. - Ст.43.
 111. Про телекомунікації: Верховна Рада України; Закон від 18.11.2003 № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України від 19.03.2004 — 2004 р., № 12, стаття 155.
 112. Про транспорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст.446.
 113. Про туризм [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 31. - Ст.241.
 114. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [Текст] : закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №_20. – Ст. 99.
 115. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
 116. Про фізичну культуру і спорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 14. - Ст.80.
 117. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України : від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.
 118. Протокол щодо статусу біженців [Електронний ресурс]: міжнародно-правовий документ ООН прийнятий 16 грудня 1966 року // - Офіційний веб-сайт верховної ради України. - Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_363.
 119. Сімейний кодекс України: Кодекс України  від 10.01.2002 № 2947-III// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14