Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ студентів ІІІ курсу Університету митної справи та фінансів

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ студентів ІІІ курсу Університету митної справи та фінансів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Ректор Університету митної справи та фінансів

_____________ В.А. Куземко

 

__ ________ 2017 р.

 

 

 

 

 

Робоча програма

 виробничої  (ТЕХНОЛОГІЧНОї)  ПРАКТИКИ

студентів ІІІ курсу Університету митної справи та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро

2017


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма

 виробничої (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ

студентів ІІІ курсу Університету митної справи та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі:   Ченцов В. В., д. і. н., д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування;

Ковальов В. Г., к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування.

 

.

 

 

«УЗГОДЖЕНО»

 

Проректор з навчальної роботи

Є. В. Гармаш

 

 

ВСТУП

 

Практична підготовка студентів Університету митної справи та фінансів (надалі – Університет) є невід’ємною складовою підготовки фахівців. Виробнича (технологічна) практика проводиться в органах фіскальної служби, підрозділах інших державних органів, судових органах, на підприємствах - базах практики, що відповідним чином оснащені. Строки проведення та бази визначаються наказом Університету.

Робочу програму навчальної практики складено з урахуванням вимог Інструкції про проходження практики студентами Університету, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України та наскрізних програм практики для відповідних спеціальностей.

Виробнича (технологічна)  практика студентів третього курсу Університету проводиться протягом трьох тижнів у відділах митного оформлення, організації митного контролю фіскальних органів, у відповідних підрозділах інших підприємств – баз практики.

Навчально-методичне керівництво і контроль за виконанням програми практики студентів забезпечує кафедра публічного управління та митного адміністрування. Безпосереднє керівництво студентами під час проходження практики здійснює посадова особа бази практики, що призначена керівником бази практики, відповідно до наказу чи розпорядження відповідного керівника бази практики.

Для керівників практики пропонується наступна технологія проведення практики:

1 день – знайомство з практикантом, проведення інструкції з техніки безпеки на робочому місці, визначення порядку проходження практики, складання документації;

2 день – знайомство практиканта з основними документами що регламентують роботу бази практики (положення, структура, звіти);

3 день – знайомство практиканта з номенклатурою справ, порядком ведення та зберігання документів в справах;

4-8 день – участь практикантів під керівництвом керівників практики  певних  етапах митного контролю та митного оформлення, або технологічних процесах баз практики;

9-10 день – підведення підсумків практики, оформлення відповідної документації.

 

 1. 1.     ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

Виробнича (технологічна) практика складає особливий цикл навчального процесу, направлений на набуття студентами навичок практичної діяльності, закріплення теоретично набутих знань при вивченні дисциплін митного спрямування, необхідних для формування фахівця, що може виконувати свої службові обов’язки на високому професійному рівні. Практичне ознайомлення з технологією митного контролю та оформлення, відповідно до митних режимів, або технологічних процесів прийнятих на базах практики. Вимоги фіскальних органів до документів, що подаються, технічного облаштування зон митного контролю (включаючи митні ліцензійні склади, спеціальні митні зони).

Студент Університету під час проходження практики зобов’язаний:

-         до початку практики ознайомитись зі змістом та програмою практики;

-         вчасно прибути на базу практики, маючи при собі комплект належним чином оформлених документів (направлення на практику, щоденник, індивідуальне завдання, робочу програму практики, тощо);

-         ознайомитись та виконувати правила охорони праці, техніки безпеки та вимоги внутрішнього розпорядку бази практики;

-         в повному обсязі та своєчасно виконати завдання на практику (вести щоденник проходження практики, скласти звіт за результатами проходження практики та захистити його).

Керівник практики від Університету забезпечує:

-         проведення вихідного інструктажу з техніки безпеки, та про порядок проходження практики;

-         формулює завдання на практику, відповідно до Робочої програми виробничої (технологічної) практики, та забезпечує необхідними документами;

-         інформує студентів про систему звітності за результатами практики та у складі комісії приймає звіт з практики;

-         за результатами проведення практики подає завідувачу кафедри письмовий звіт, в якому наводяться зауваження та пропозиції щодо удосконалення проходження практики.

Керівник практики від бази  практики:

-         проводить обов’язкові інструктажі з охорони праці на робочому місці;

-         забезпечує безпечні умови роботи;

-         здійснює контроль за роботою студентів (контролює правильність виконання завдань, дотримання правил внутрішнього розпорядку, організує ведення табеля відвідування студентами бази практики);

-         після закінчення практики надає характеристику на кожного студента, в якій проаналізовано: якість виконання завдань, підготовки звіту, загальне відношення студента до проходження практики, надає відгук з оцінкою за результатами практики.

 

2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Під час проходження практики особливу увагу слід звернути на вивчення наступних питань:

Завдання та функції відповідного підрозділу, який є базою практики;

Використання уніфікованої митної квитанції МД-1 та митної  декларації форми МД-2, додаткових аркушiв форми МД-3, специфiкацiї форми МД-8, доповнення форми МД-6 під час митного оформлення товарів, що переміщуються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

Форми та етапи митного контролю та оформлення, перелік документів необхідних для реєстрації суб’єктів ЗЕД в митних органах;

Порядок заповнення МД та перелік документів, що подається разом з нею, відповідно до вимог різних митних режимів;

Порядок нарахування митних платежів та податків під час переміщення товарів через митний кордон України;

Організаційна структура державної податкової інспекції. Інформаційні системи і технології в організації роботи державної податкової інспекції;

Організація роботи суду, його структура, порядку роботи апарату суду;

Вивчення документів, що регламентують роботу суду та його основних підрозділів;

Порядок прийому документів до суду та їх наступне проходження;

Присутність на судових засіданнях та складання проектів судових рішень;

Аналіз активів підприємства, визначення їх розміру на плановий період;

Суспільна місія підприємства, форма власності, основні напрями господарської діяльності. Номенклатура продукції (послуг). Коротка характеристика виробничого процесу та виробничо-організаційна структура підприємства;

Принципи організації роботи з управлінням Державного казначейства, контрольно-ревізійними службами, податковими інспекціями тощо. Форми документів та порядок їх підготовки у процесі взаємодії;

Засади комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, санітарного очищення, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою території району, надання комунальних послуг та виконання робіт за замовленням населення, соціально-побутових і виробничих споживачів незалежно від форм власності;

Загальна характеристика та побудова банківської системи України.

Правовий статус та функції НБУ. Організаційна структура НБУ. Нормативні документи, що регулюють діяльність НБУ. Операції НБУ. Банки другого рівня банківської системи. Організаційні основи функціонування. Зареєстрована кількість банків (станом на перше січня поточного року). Кількість банків, які мають ліцензію НБУ. Динаміка змін у складі банків за останні три роки;

Організаційна структура казначейської служби, місце в ній досліджуваного органу казначейства. Взаємодія органів Державного казначейства з органами державної та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

Порядок ведення діловодства на базі практики;

2.1. Завдання на практику:

Передбачає поглиблений розгляд питань, пов’язаних з практичною реалізацією митного контролю та оформлення в залежності від завдань, що поставленні перед відділом митного оформлення, видом транспорту, на якому відбувається переміщення товарів або пасажирів.

Зокрема, під час проходження практики студенти повинні розглянути та вивчити наступні питання:

ПРАКТИКА На Митницях

 1. Порядок застосування митної декларації, заповненої у  звичайному порядку, періодичної митної декларації, тимчасової митної декларації, попередньої митної декларації, додаткової митної декларації;
 2. Порядок використання бланків єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2, додаткових аркушiв форми МД-3, специфiкацiї форми МД-8, доповнення форми МД-6 під час декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами ЗЕД;
 3. Порядок нарахування та сплати митних платежів; в залежності від митного режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В у митній декларації форми МД-2 та форми МД-3;
 4. Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільному; залізничному; повітряному; морському (річковому), стаціонарними засобами транспортування) залежно від регіональних особливостей бази практики;
 5. Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.
 6. Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення.

 

ПРАКТИКА У ДЕРЖАВНІЙ ПОДАТКОВІЙ ІНСПЕКЦІЇ

У період проходження виробничої практики в державній податковій інспекції студентам (слухачам) необхідно вивчити наступні питання:

Нормативно-правові акти, якими керуються у роботі контролюючі органи з оподаткування. Функції контролюючих органів з оподаткування, права і обов’язки працівників фіскальних органів.

Організаційна структура державної податкової інспекції. Інформаційні системи і технології в організації роботи державної податкової інспекції. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі контролюючого органу. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами контролюючого органу.

Основні матеріали, які необхідно зібрати під час проходження виробничої практики, відобразити в звіті про її проходження.

Нормативно-правові акти, якими керуються у роботі контролюючі органи з оподаткування. Організаційна структура державної податкової інспекції. Інформаційні системи і технології в організації роботи державної податкової інспекції.

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі контролюючого органу. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Схеми документообігу та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами.

 

 практика в органах  юстиції

У період проходження виробничої практики в органах юстиції студентам необхідно вивчити наступні питання:

Нормативно-правові акти, якими керуються у роботі органи юстиції. Функції органів юстиції, їх структура, права і обов’язки працівників.

Організаційна структура територіального органу юстиції. Інформаційні системи і технології в організації роботи. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі територіального органу. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами контролюючого органу.

 

ПРАКТИКА В СУДОВИХ ОРГАНАХ

Під час проходження виробничої практики в судах студенти мають показати вміння роботи з нормативними документами, реалізовувати отриманні знання та навички щодо аналізу процесуальних документів, що застосовуються в господарському судочинстві та виконати методичне завдання, яке полягає в наступному:

 1. Проаналізувати законодавчі та внутрішні нормативні документи, які регламентують діяльність суду.
 2. Ознайомитись зі структурою та роботою апарату суду, особливу увагу приділити аспекту автоматичного розподілу справ.
 3. Бути присутніми в судових засідання за різними категоріями справ.
 4. Застосувати отримані знання з права при складанні проектів процесуальних документів.
 5. Розробити пропозиції щодо удосконалення роботи судів та/або процесуального законодавства.

 

ПРАКТИКА НА ПІДПРИЄМСТВАХ

За умов проходження практики на підприємствах, базами практики є підприємства різних форм власності, різних напрямків діяльності, зорієнтованих як на забезпечення суспільства промисловою та споживчою продукцією, а також на задоволення виробничих і споживчих послуг, аудиторські фірми тощо. Студенти (слухачі) повинні показати вміння використовувати набуті раніше теоретичні знання у галузі фінансово-економічних дисциплін у практичній діяльності та виконати методичне завдання, яке передбачає вивчення та ознайомлення наступних питань:

 1. 1.  Аналіз активів підприємства, визначення їх розміру на плановий період:

–     оцінити структуру та загальний обсяг активів та зміни в них, визначити тенденції, що склалися та дати їх оцінку з точки зору економічних інтересів підприємства;

–     визначити розмір оборотних активів підприємства і проаналізувати динаміку їх обсягу;

–     провести аналіз структури оборотних активів з окремими видами активів та оцінити зміни, що відбулися в них протягом аналізованого періоду;

–     провести аналіз прибутковості підприємства.

2. Аналіз капіталу підприємства:

–     проаналізувати обсяг і структуру власного капіталу підприємства;

–     охарактеризувати обсяг та структуру позикових ресурсів підприємства в аналізованому періоді;

–     охарактеризувати структуру капіталу підприємства.

3. Оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

–  проаналізувати динаміку експорту (імпорту) продукції (товарів, сировини) (за загальним обсягом, структурою, у діючих та співставних цінах, по країнах);

–  оцінити ефективність укладених зовнішньоекономічних угод;

–  проаналізувати виконання  сторонами обов’язків щодо виконання зовнішньоекономічних договорів;

–  визначити основних конкурентів підприємства на світовому ринку;

–  розробити пропозиції щодо підвищення ефективності  зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

4. Оцінка ефективності, проблем та перспектив діяльності підприємства за результатами виконання індивідуального завдання:

Узагальнюючи проведений аналіз за кожним із вищезазначених напрямів діяльності підприємства-об’єкта комплексної практики з фаху студент повинен  провести діагностику ефективності роботи  підприємства, наслідки та перспективи діяльності підприємства.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати та проаналізувати під час проходження виробничої практики, відобразити в звіті про її проходження.

Суспільна місія підприємства, форма власності, основні напрями господарської діяльності. Номенклатура продукції (послуг). Коротка характеристика виробничого процесу та виробничо – організаційна структура підприємства.

ПРАКТИКА У ГОЛОВНИХ ФІНАНСОВИХ УПРАВЛІННЯХ ОБЛАСНИХ, РАЙОННИХ, МІСЬКИХ, РАЙОННИХ У МІСТАХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ УКРАЇНИ

У період проходження навчальної практики в місцевих фінансових органах України студенти (слухачі) повинні вивчити наступні питання:

В бюджетному відділі Головних фінансових управлінь обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України.

1. Організація роботи управління (відділу).

Завдання та функції управління (відділу), його структура та місце в структурі фінансового управління. Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками управління (відділу).

2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до  управління (відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообігу та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.

3. Взаємодія з Державним казначейством та іншими органами державної влади та управління.

Принципи організації роботи з управлінням Державного казначейства, контрольно-ревізійними службами, Податковою адміністрацією тощо. Форми документів та порядок їх підготовки у процесі взаємодії.

4. Аналіз основних показників прогнозу.

Детально проаналізувати показники виконання бюджету території та інші форми звітності щодо прогнозів Міністерства фінансів України та Головного фінансового управління, покладених до розрахунку показників бюджету території.

В відділі бюджетних програм та соціально-культурної сфери Головних фінансових управлінь обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України.

1. Організація роботи управління (відділу).

Завдання та функції управління (відділу), його структура та місце в структурі фінансового управління. Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками управління (відділу).

2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до  управління (відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообігу та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.

3. Склад та структура видатків.

Склад, структура і динаміка видатків обласного (районного, міського) бюджету, бюджету району у місті за функціональною, відомчою, програмною та економічною класифікаціями видатків. Рівень використання бюджетних коштів на утримання установ та здійснення заходів, що передбачалися на рік. Економічна і аналітична робота фінансового органу щодо збільшення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

4. Аналіз основних показників використання бюджетних коштів на фінансування соціальної сфери.

Аналіз обсягів та структури видаткової частини бюджету. Аналіз планових та фактичних показників фінансування окремих груп видатків соціальної сфери. Аналіз показників загального та спеціального фондів.

В Управлінні житлово-комунального господарства обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України.

1. Організація роботи управління.

Завдання,  функції управління та його структура. Розподіл повноважень між працівниками управління. Взаємозв’язок між працівниками управління.

2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління.

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління. Внутрішні документи, що формуються в управлінні: зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до управління з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообігу та обміну інформацією з іншими державними органами.

3. Державна політика розвитку житлово-комунального господарства.

Засади комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, санітарного очищення, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою території району, надання комунальних послуг та виконання робіт за замовленням населення, соціально-побутових і виробничих споживачів незалежно від форм власності;

Порядок розроблення проектів програм економічного і соціального розвитку району, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі з постачання якісною питною водою, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження.

4. Контрольна функція управління.

Контроль за організацією та якістю обслуговування населення у сфері житлово-комунального господарства. Контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності. Забезпечення координації робіт між комунальними службами підпорядкованими адміністрації та службами іншого підпорядкування.

5. Аналіз стану та пріоритетів розвитку житлово-комунального господарства.

Аналіз поточного стану, а також проектів програм економічного і соціального розвитку району, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі з постачання якісною питною водою, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження.

ПРАКТИКА У БАНКАХ

У період проходження навчальної практики в банках студенти (слухачі) повинні вивчити наступні питання:

1. Загальна характеристика банківської системи

1.1. Стан та тенденції розвитку банківської системи України

Загальна характеристика та побудова банківської системи України.

Правовий статус та функції НБУ. Організаційна структура НБУ. Нормативні документи, що регулюють діяльність НБУ. Операції НБУ. Банки другого рівня банківської системи. Організаційні основи функціонування. Зареєстрована кількість банків (станом на перше січня поточного року). Кількість банків, які мають ліцензію НБУ. Динаміка змін у складі банків за останні три роки. Організаційно-правова форма банків. Кількість банків з іноземним капіталом. Розподіл банків за регіонами.

1.2. Формування ресурсів банківської системи

Джерела формування ресурсів банківської системи. Аналіз структури капіталу банківської системи. Аналіз капіталізації банківської системи. Статутний капітал банків. Середній розмір статутного капіталу банків за регіонами. Аналіз структури зобов’язань банківської системи. Характеристика ринку депозитів в Україні (за строками, видами, валютою, способами залучення, фізичних і юридичних осіб окремо). Визначення питомої ваги банків-лідерів даного ринку. Аналіз процентних ставок за депозитами (за строками, валютами, контрагентами). Аналіз динаміки використання не депозитних джерел у формуванні ресурсів (міжбанківські кредити, емісія цінних паперів) в цілому по банківській системі. Порівняльний аналіз структури зобов’язань за групами банків.

1.3. Розміщення ресурсів банками

Аналіз структури активів банківської системи . Порівняльний аналіз структури активів за групами банків. Аналіз кредитного портфеля банківської системи. Характеристика ринку банківського кредитування в Україні. Визначення питомої ваги банків-лідерів даного ринку. Порівняльний аналіз продуктів та послуг банків на даному ринку. Аналіз процентних ставок за кредитами (за строками, валютами, контрагентами). Банківські інвестиції - операції банку з цінними паперами.

1.4. Фінансові результати діяльності банківської системи

Доходи банківської системи: структура та динаміка. Витрати банків, їх склад та аналіз. Фінансовий результат діяльності банківської системи. Основні показники діяльності банківської системи. Порівняльний аналіз банків або груп банків за структурою доходів, витрат, величиною прибутку

ПРАКТИКА У СТРАХОВИХ КАМПАНІЯХ

В період проходження виробничої практики в страхових компаніях студентам (слухачам) необхідно вивчити наступні питання:

-                        правові та економічні основи діяльності страхових компаній;

-                        управлінська та організаційна структура страховика;

-                        страхові послуги;

-                        перестрахування і співстрахування;

-                        фінансово-економічна діяльність страхових організацій;

-                        порядок формування страхових резервів;

-                        оцінка фінансової стійкості та платоспроможності страхової компанії;

-                        фінансова звітність страхової компанії.

 

ПРАКТИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

В період проходження виробничої практики в Органах Державної казначейської служби України (ДКСУ) студентам (слухачам) необхідно вивчити наступні питання:

 1. 1.                Організація роботи управління (відділу)

Організаційна структура казначейської служби, місце в ній досліджуваного органу казначейства. Взаємодія органів Державного казначейства з органами державної та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. Створення колегій, дорадчих та допоміжних органів в управлінні Казначейства.

 1. 2.                Функції органу Державного казначейства та його посадових осіб.

Функції органу Державного казначейства. Функції начальника управління казначейства. Функції працівників різних відділів органу казначейства.

 1. 3.                Правовий статус органу казначейства.

Правовий статус органу казначейства. Порядок затвердження структури, штатного розпису органу Державного казначейства.

 1. 4.                Законодавча і нормативна база функціонування органів Державного казначейства.

Загальна характеристика правової бази, що регламентує функціонування органів казначейства.

5. Загальні засади організації виконання бюджетів.

Порядок виконання державного та місцевих бюджетів. Поняття та економічний зміст казначейського обслуговування бюджетних коштів.

6. Бухгалтерський облік та звітність про виконання державного і місцевого бюджетів.

Загальні засади ведення бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в органі Державного казначейства. Склад фінансової та бюджетної звітності про виконання державного та місцевого бюджету.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати та проаналізувати під час проходження виробничої практики, відобразити в звіті про її проходження.

 1. Кількість працівників органу казначейства, навантаження на одного працівника відділу.
 2. Показники фінансування органу казначейства (суми доходів та видатків в розрізі загального і спеціального фондів).

Здійснити вертикальний та горизонтальний аналіз даних за останні 3 роки.

 

3. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Під час проходження практики відбувається постійний поточний контроль виконання програми практики з боку керівника бази практики, з відповідною поміткою в щоденнику проходження практики.

Підсумковий контроль відбувається під час захисту звіту студентом перед комісією, який враховує відгук керівника практики від бази практики, та його оцінку.

 

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Звіт з виробничої (технологічної) практики повинен мати обсяг 20-25 друкованих аркушів, та відповідати вимогам стандарту з оформлення документації. Звіт містить результат виконаної роботи студентом під час проходження практики.

Крім того у звіті обов’язково має бути відображена наступна інформація:

-       місце проходження практики та загальні відомості про базу практики (місце знаходження, зона діяльності, структура, керівництво, специфіка діяльності  та ін.);

-       послідовність виконання програми практики із зазначенням основних проведених студентом робіт та заходів;

-       розглянуті та повністю розкриті завдання практики  зазначені у п.2.1 Робочої програми проходження технологічної практики;

-       труднощі, з якими зіткнувся студент, питання на які він не знайшов відповіді, обставини, які не дозволили якісно виконати програму практики;

-       висновки та пропозиції, щодо практики студентів, які на їх думку потрібно передбачити під час проведення наступних практик.

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Останнім етапом виробничої (технологічної) практики є захист звіту. Студент представляє звіт, до якого додається щоденник проходження практики та характеристика. Перераховані документи підписуються керівником практики бази практики. Особи, що отримали незадовільну оцінку, не з’явились на захист, відраховуються з Університету за невиконання навчального плану.

 

Перелік рекомендованої літератури

 1. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с.
 2. Гребельник О.П. «Основи митної справи», Навчальний посібник, Київ, 2003.
 3. Деркач Л.В., «Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра» - Київ, 2000.
 4. Дубініна А.А., Сорокіна С.В. «Основи митної справи в Україні», Навчальний посібник, Київ, 2004.
 5. Жорін Ф.Л., Звягіна І.Н. «Правові засади митної справи України», Навчальний посібник, За заг. ред. Ф.Л. Жоріна, Київ, 2005.
 6. Макогон Ю.В., Яценко А.Б. «Митна справа», Навчальний посібник, Київ, 2005.
 7. Митна справа, Навчальний посібник, у 3-х томах, за ред. А.Д. Войцещука, Київ, 2006.
 8. Митне право України: Навчальний посібник, за редакцією Ченцова В.В., — . К, «Істина» 2007. – 328 с.
 9. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. «Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні», Київ, Знання, 2004.
 10. Основи митної діяльності в Україні, Навчальний посібник, За ред. П.В. Пашка, Київ, Знання, 2004.
 11. Основи митної справи: Навчальний посібник /В.А. Аргунов, В.П. Батіг, Є.М. Березний та ін. / За заг. ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. - Харків.: Видавнича групи РА Каравела, 2000.
 12. Регулювання митної справи, Підручник, за заг.ред. А.Д. Войцещука, Хмельницький, 2007.
 13. Таможенный контроль в морских пунктах пропуска. Учебное пособие. за редакцією Ченцова В.В.- Одесса: «Пласке» ЗАО, 2009. – 480 с.
 14. Таможенный контроль: на пути к международным стандартам, монография, А.В. Полищук, П.В. Пашко, Е.Б. Самсонов, С.Н. Семка, В.В. Ченцов. – Одесса: «Пласке»ЗАО,2009.
 15. Терещенко С. «Основи митного законодавства України. Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності» - К., ЗАТ «Август», 2000.
 16. Ченцов В.В. Митна служба України в системі державного управління. Підручник. — Дніпропетровськ, АМСУ, 2008. – 361 с.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

 1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», від 22.05.03 № 851-IV.
 2. Закон України «Про електронний цифровий підпис», від 22.05.03 № 852-IV.
 3. Закон України від 02.10.92 № 2657-ХІІ «Про інформацію».
 4. Закон України від 01.07.04 № 1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність».
 5. Закон України від 22.10.99 № 1192-ХІV «Про гуманітарну допомогу».
 6. Закон України від 04.04.1996 № 123/96-ВР «Про лікарські засоби»
 7. Конституція України // Відомості Верховної Ради — 1996 — №30- ст.141.
 8. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів (ІНКОТЕРМС 2010, редакція 2010 року).
 9. Митний кодекс України: Закон України №4495-VI вiд 13.03.2012 р.
 10. Наказ Адміністрації державної прикордонної служби України від 31.08.2009 N 643 «Про затвердження Положення про зону сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів перед пунктами пропуску через державний кордон для міжнародного та міждержавного автомобільного сполучення»
 11. Наказ Адміністрації державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 06.10.2009 N 745/926/1032 «Про затвердження технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон для залізничного сполучення»
 12. Наказ Державної митної служби України від 27.04.06 № 340 «Про затвердження Порядку розробки та впровадження програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України».
 13. Наказ Державної митної служби України від 17.09.2004 N 678 «Про затвердження інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними»
 14. Наказ Державної митної служби України від 06.04.2004 N 240 «Про затвердження інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуютьсяцими суднами»
 15.  Наказ Державної митної служби України, Міністерства траспорту та зв’язку України від 18.09.2008 N 1019/1143 «Про затвердження Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з багажем і вантажобагажем, переміщуваними в багажних вагонах, і працівників залізниць України»
 16. Наказ Державної митної служби України від 04.01.05 № 1 «Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1».
 17. Наказ Міністрества фінансів України від 06.11.2012  № 1145 «Про затвердження Порядку оформлення аркуша коригування та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної митної служби України»
 18. Наказ Державної митної служби України від 21.11.01 № 755 «Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП».
 19. Наказ Державної митної служби України та Міністерства транспорту та зв’язку від 18.09.2008  N 1019/1143 «Про затвердження інструкцій про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури в міжнародному залізничному сполученні, і працівників залізниць України».
 20. Наказ Державної митної служби України від 01.09.2008 № 957/724 «Про затвердження інструкцій про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури в міжнародному залізничному сполученні, і працівників залізниць України».
 21. Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2012  № 737 «Про затвердження Порядку прийняття, відкликання попереднього рішення про країну походження товару, затвердження форми попереднього рішення про країну походження товару».
 22. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012  № 631 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа»
 23. Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012  № 654 «Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) та форми акта про взяття проб (зразків) товарів».
 24. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 N 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа»
 25. Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012 N 657 «Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму»
 26. Наказ Міністерства фінансів України від 09.20.2012 N1066 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень»
 27. Наказ Міністерства фінансів від 22.06.2012 N 629 «Про митні формальності на трубопровід ньому транспорті та лініях електропередач»
 28. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 N 630 «Про затвердження виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об'єктів»
 29. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 26.12.95 № 1044 «Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю».
 30. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 431  «Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності».
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 434 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання».
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450  «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій»
 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 805 «Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю»
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.03 № 93 «Про справляння плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв»
 35. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 427  «Про затвердження переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави».
 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 N 622 «Питання реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодія митних органів з іншими правоохоронними та контролюючими органами та власником прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу»
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 432 «Про затвердження переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу».
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю»
 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1142 «Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон»
 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 N 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними»
 41. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах [Текст]. – К. : УАЗТ, 2000. ─ 598 с.