Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Розробка грантового бізнес-проекту в ЄС

Розробка грантового бізнес-проекту в ЄС

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Індивідуальні завдання для самостійного опрацювання дозволяють набрати: 10 балів із 50 для студентів денної форми навчання АБО 25 балів із 50 для студентів заочної форми навчання.

Для цього пропонується альтернативний вибір з кількох видів наукової роботи:

 

Обов’язковим видом індивідуального завдання є формування аналітичних звітів  на тему: «Розробка грантового бізнес-проекту в ЄС» з максимальною оцінкою 5 балів (для денної форми навчання) та 15 балів (для заочної форми навчання).

Обсяг індивідуальної роботи складає 18-20 стор. Студентам пропонується  розробка грантової заявки під конкретний бізнес-проект до інституцій-донорів ЄС. Робота подається для перевірки у друкованому та електронному вигляді на кафедру європейської економіки і бізнесу та на Інтернет-скриньку – evropbiz@gmail.com (з приміткою: «Analit Zvit EU biz - <№ групи>, <ПІП студента>») не пізніше, ніж за три тижні до закінчення навчального триместру.

 

Пропонована структура аналітичного звіту:

Титульний аркуш.

Зміст

Розділ І. Загальна характеристика пропонованого бізнес-проекту.

Розділ ІІ. Обґрунтування вибору грантової програми ЄС.

Розділ ІІІ. Опис структури грантової пропозиції та процедури подання грантової заявки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Вибіркові завдання для самостійного опрацювання передбачають формування студентами презентацій на тему «Особливості регулювання бізнес-діяльності у <назва сектору або виду економічної діяльності> ЄС», що дозволяє отримати максимально 5 балів (для денної форми навчання) та 10 балів (для заочної форми навчання).

Презентація виконується студентами за тематикою, затвердженою у викладача. Її тема не повинна повторюватися у студентів однієї групи.

Виконання завдання аналітичного характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

 • сторінок офіційних інституцій та органів ЄС, нормативно-правових документів ЄС та країн-членів ЄС;
 • статей та монографій загальновідомих західних і вітчизняних науковців, у яких аналізуються сутність та основні складові обраної проблематики, тенденції та механізми розвитку об’єктів дослідження та ін.

 

Альтернативним вибірковим видом індивідуальних завдань є підготовка реферату (есе). Дана робота може бути оцінена максимально в 5 балів (для денної форми навчання) та 10 балів (для заочної форми навчання).

Написання (реферату) есе передбачає здійснення таких видів роботи:

 • пошук, підбір та огляд літератури за заданою тематикою;
 • використання Інтернет-ресурсів щодо підбору статистичних даних (сайти Євростату, Європейської Комісії, Держкомстату тощо).
 • формулювання висновків та рекомендацій.

Творчим розвитком підготовленого есе може бути наукова стаття, яка рекомендується керівником магістерської програми до друку у фахових наукових збірниках. Тематика есе наведена нижче.

 

Тематика рефератів (есе)

 1. Нова європейська економіка.
 2. Регіоналізація діяльності європейських фірм на основі використання методики ДПР (діагностика, прогнозування, реагування).
 3. Проблеми подолання фрагментарності європейського бізнесу.
 4. Усунення бар’єрів інтернаціоналізації європейських компаній на Спільному внутрішньому ринку ЄС.
 5. Структура малого та середнього бізнесу в ЄС.
 6. Правові засади створення та функціонування малих та середніх підприємств.
 7. Типи європейської ділової культури.
 8. Виробничий ланцюг харчового бізнесу як основа утворення кластерів.
 9. Роль кооперації в європейському аграрному бізнесі.
 10. Вплив розширення ЄС на аграрний бізнес.
 11. Особливості аграрного бізнесу в країнах-нових членах ЄС та його вплив на розвиток ЄС.
 12. Провідні енергетичні компанії ЄС.
 13. Показники ефективності енергетики в ЄС.
 14. Роль біотехнологій в конкурентному розвитку європейського бізнесу.
 15. Провідна роль європейської фармації у світі.
 16. Конкурентні переваги європейських ТНК у створенні нових ліків.
 17. Основні етапи розвитку європейського фармацевтичного бізнесу.
 18. Роль європейської металургії у світовому металургійному бізнесі.
 19. Інтегровані металургійні компанії та міні-заводи.
 20. Участь металургійних компаній ЄС у приватизаційних процесах в країнах ЦСЄ.
 21. Азійський конкурентний виклик європейському автобудівному бізнесу.
 22. Цінова та нецінова конкуренція в європейському автобудуванні.
 23. Ділові моделі на європейському ринку автозапчастин та авторемонту.
 24. Дослідження і розробки автомобільних компаній ЄС. 
 25. Оборонний та цивільний сегменти європейської авіабудівної індустрії.
 26. Основні фактори, що впливають на попит на авіаційну продукцію в ЄС.
 27. Чинники продуктивності європейської авіабудівної галузі.
 28. Злиття, поглинання та стратегічні альянси у глобальній та європейській авіабудівній галузі.
 29. Транспортний сектор як наріжний камінь спільного європейського ринку.
 30. Вплив транспортної інфраструктури на розвиток європейської економіки.
 31. Екологічні аспекти розвитку транспортного сектору в ЄС.
 32. Структура та учасники європейського фінансового ринку.
 33. Роль системи TARGET у розвитку фінансового сектору ЄС.
 34. Особливості регулювання європейського фінансового ринку.
 35. Європейські національні та міжнародні асоціації консультантів.
 36. Державні та приватні виробники оборонної продукції в ЄС.
 37. Дуалізм оборонної індустрії: проблеми визначення меж.
 38. Основні механізми європейського співробітництва в оборонній галузі.
 39. Туристичний ланцюг і диверсифікація туристичної індустрії.
 40. Географічні особливості оподаткування туристичного бізнесу.
 41. Інститути підтримки європейського туризму.
 42. Корпоративна інноваційна культура європейських компаній.
 43. Альянси у сфері високих технологій.
 44. Провідні європейські кластери.
 45. Сучасні концепції оцінки діяльності міжнародних корпорацій.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи

 

Оцінка аналітичних звітів на тему: «Розробка грантового бізнес-проекту в ЄС» здійснюється відповідно до нижченаведеної системи критеріїв:

Оцінка «відмінно»

 

Денна: 5 балів

Заочна: 14-15 балів

 • всебічне системне і глибоке знання програмного матеріалу,
 • засвоєння основної і додаткової літератури, основних статистичних показників;
 • чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни;
 • вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій;
 • виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні і використанні навчально-програмного матеріалу;
 • вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ,
 • здатність зробити власні висновки та пропозиції з використанням елементів економіко-математичного моделювання.

Оцінка «добре»

 

Денна: 4 бали

Заочна: 11-13 балів;

 • всебічне системне і глибоке знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури;
 • чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни;
 • вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій;
 • недостатній рівень використання знання літературних джерел
 • недостатній рівень вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ.

Оцінка

«задовільно»

 

Денна: 3 бали

Заочна: 9-10 балів;

 

 • знання основного програмного матеріалу;
 • володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою;
 • вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки.

Оцінка

«незадовільно»

 

Денна: 0-2 бали

Заочна: 0 - 8 балів

 • значні прогалини у знаннях основного програмного матеріалу;
 • володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки
 • вирішення типових завдань допускаючи при їх використанні принципові помилки
 

 

Кількість балів за написання реферату (есе) визначається за наступними критеріями:

 • 5 балів (денна) 9-10 балів (заочна) – вичерпний реферат, до якого не має суттєвих зауважень, оскільки його структура, зміст і обсяг повністю відповідає обраній темі;
 • 4 бали (денна) 7-8 балів (заочна)– якісний реферат, структура і зміст якого в цілому відповідає обраній темі, однак у ньому наявні неістотні прогалини;
 • 3 бали (денна) 6 балів (заочна)– позитивний реферат, у якому викладено лише частина питань теми із неістотними помилками;
 • 0-2 бали (денна) 0-5 балів (заочна) – реферат, у якому правильно викладені лише окремі питання теми, а текст містить численні помилки суттєвого та технічного характеру.

 

Оцінювання виконання студентами презентації здійснюється за системою

критеріїв:

 

Критерії

Оцінювання

в балах

(денна форма)

Оцінювання

в балах

(заочна форма)

Дотримання вимог до оформлення завдання

1

2

Адекватність виявлених тенденцій статистичним даним

1

2

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу) 

2

4

Повнота використання статистичного та аналітичного інструментарію

1

2

Всього

5

10

 

 

 

 

BS00554_7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1. Основна література

 1. Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції [Текст] = Practical guide on conducting trainings in European integration studies : тренінг "Підготовка фахівців з європейської інтеграції" за програмою "Lifelong Learning" / [В. І. Чужиков, В. О. Токар, В. Г. Чужикова та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 218 с. (10 екз)
 2. Практикум  з  проведення  тренінгів  з  європейської  інтеграції. Тренінг «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» / [В. Чужиков, В. Токар, О. Федірко та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова. — К. : КНЕУ, 2015. — 232 с.
 3. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз [Текст] : монографія / І. В. Яковюк ; Національний ун-т "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 760 с.
 4. Калфф Дональд. Бизнес не по-американски. Новая европейская бизнес-модель / Пер. с англ. – М.: Вершина, 2007.

7.2. Додаткова  література

 1. Європейська інтеграційна політика: навч. Посіб. / [А.М. Поручник, В.І. Чужиков, Д.О. Ільницький, О.А. Федірко]; за аг. Ред.. д-ра екон. Наук, проф. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 451 с.
 2. Європейська економічна політика. Практикум: навч. посіб. / Є 24 [О.А. Федірко, В.І. Чужиков, Є.Г. Панченко, А.А. Грищенко та ін..]; за заг. ред. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 214 с. (12,49 др. арк., особисто автор – 2,5 др. арк.)
 3. Панченко Є.Г., Гаврилюк О.В., Арагау Б.С. Малий бізнес у США, Канаді та країнах західної Європи. – К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин АН України, 1993.
 4. Bosrock M.M. European business customs and manners: a country-by-country guide. – New York: Meadow brook Press, 2006.
 5. Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.
 6. Європейський Союз: економіка, політика, право [Текст] : енциклопедичний словник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [голова редкол.: В. В. Копійка]. - К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2011. - 368 с
 7. Європейський проект та Україна [Текст] : монографія / [А. В. Єрмолаєв, Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2012. - 186 с.

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

1. Європейський бізнес - Федірко - IEEI66006U_DIST //

http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=262  

2. База даних Світового банку: http://www.worldbank.org

3. База даних: «Енциклопедія Кругосвет»: http://krugosvet.ru/countries.htm

4. База даних «The World Factbook»: http:/www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html