Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Статистика Мудрого

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-СТАТИСТИКА»

для студентів заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2018

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-СТАТИСТИКА»

 

(галузь знань0304 «Право»,

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»,

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»)

 

для студентів  заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

Харків

2018

Плани практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни «Бізнес-статистика» для студентів заочної форми навчання / Уклад.: О.О. Петряєв – Х. : Нац. університет «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2013. – 26 с.

 

 

У к л а д а ч і :     О.О. Петряєв

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії

(протокол № від )

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Перехід до ринкової економіки і розвиток різноманітних форм господарювання вимагають від керівників підприємств подальшого вдосконалення системи статистичного обліку і звітності, широкого застосування статистичних методів в економічних розробках та дослідженнях. Значна роль у вирішенні цих завдань належить статистиці, яка, використовуючи систему статистичних показників і методів, дає змогу точно охарактеризувати стан і розвиток того чи іншого підприємства, визначити рівень і повноту використання його наявних ресурсів (виробничих засобів, робочої сили, землі), а також розрахувати економічну ефективність інноваційно-виробничих процесів. Усе це ставить підвищені вимоги до статистичної підготовки економічних кадрів. Статистична підготовка є важливою складовою їхньої методологічної підготовки в галузі якісно-кількісного аналізу масових явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві на макро- і мікрорівнях, зокрема, на окремих підприємствах в конкретних умовах місця та часу.

Предметом навчальної дисципліни є загальностатистичні та спеціальні методи аналізу даних. Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є знання з професійних дисциплін підготовки бакалаврів з напряму підготовки «Прикладна статистика».

Метою вивчення дисципліни є надання студентам знань з теорії та практики статистичного аналізу бізнес-процесів.

Методологічна функція семінарських занять полягає у набутті студентами знань щодо нормативно-правової бази регулювання статистичної діяльності в Україні; здатність до засвоєння різних видів класифікаторів підприємницької діяльності та сфери їх застосування; готовність до визначення статистичної моделі управління підприємницькою діяльністю; готовність до застосовування методів статистичного дослідження на практиці; здатність до уявлення про розвиток масових соціально-економічних явищ і процесів й чинники впливу на їх динаміку;

Практична функція практичних та семінарських занять передбачає формування у студентів навичок щодо можливостей статистичних методів, спостереження, зведення та групування статистичних даних, економічну сутність статистичних показників, методи статистичного аналізу конкретних явищ та процесів, які відбуваються на підприємствах міського господарства в конкретних умовах місця та часу; роль статистики в бізнесі; основні етапи статистичного аналізу бізнес-процесів; класифікації та структури даних; способи перетворення даних; основні закони розподілу випадкових величин; сутність статистичних гіпотез та необхідність їх перевірки; критерії перевірки статистичних гіпотез для різних типів даних; основи дисперсійного аналізу; статистичні методи аналізу структури сукупності та її змін; методи статистичного оцінювання ефективності бізнес-процесів.

На семінарських заняттях студентам заочного відділення  рекомендовано розглянути три теми.  Кращій підготовці до занять і більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу сприяє виконання завдань для самостійної роботи: формулювання відповідей на теоретичні і тестові запитання для самоконтролю, розв’язання практичних завдань, опрацювання рекомендованої літератури.

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

завдання для САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ        

 

Тема 1. Етимологія і розвиток теорії малого та середнього бізнесу та роль статистики в бізнесі

План

1.  Еволюція теорії малого та середнього бізнесу.

2.  Організаційно-правові основи підприємницької діяльності .

3.  Інфраструктурне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу.

4.  Бізнес, як економічна категорія.

5. Інформаційне забезпечення бізнесу.

6. Структурні та кон'юнктурні обстеження.

7. Статистика і менеджмент бізнеспроцесів.

8. Сполучні процеси менеджменту.

9. Інформація і комунікації. 

10. Види, форми, процес комунікацій.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Запитання для самоконтролю

1. Основні історичні етапи виникнення та розвитку статистики;

2. Предмет, об'єкт, методи та завдання статистичного дослідження;

3. Сенс понятий «ознака», «варіація», «статистична сукупність», «показник», «статистичний спостереження», «репрезентативність», «вибірка», «кореляція»;

4. Статистичні методи, що застосовуються на основних етапах економіко-статистичного дослідження для збору первинної інформації, її обробки, обчислення загальних показників.

5. Обґрунтуйте суть оперативно-технічного, бухгалтерського і статистичного видів обліку на підприємстві.

6. Охарактеризуйте основні етапи (стадії) статистичного дослідження масових суспільних явищ, що відбуваються на підприємстві.

7. Прокоментуйте основні завдання бізнес-статистики в сучасних умовах господарювання.

8. Структура і потоки статистичної інформації.

 

Практичне завдання

Завдання 1-10. Треба охарактеризувати сутність і використання у статистиці підприємства одного із наступних способів дослідження і узагальнення статистичної інформації, що характеризує виробничу діяльність відповідного суб’єкта господарювання (табл. 1).

Таблиця 1.

Методи дослідження діяльності підприємства

Номер завдання

Зміст завдання (метод дослідження)

1

Метод масового статистичного спостереження

2

Метод статистичних групувань

3

Метод абсолютних і відносних величин

4

Метод середніх величин

5

Показники варіації

6

Ряди динаміки

7

Індексний метод

8

Вибірковий метод

9

Графічний метод

10

Метод статистичних таблиць

 

Завдання 11–20. На основі даних наведеної таблиці (табл. 2) необхідно визначити наступні статистичні показники продукції та їх співвідношення, зробити висновки: 1) валовий оборот; 2) внутрішньозаводський оборот; 3) валову продукцію; 4) товарну продукцію; 5) реалізовану продукцію; 6) коефіцієнт, що характеризує співвідношення валової продукції та валового обороту; 7) коефіцієнт товарності продукції; 8) коефіцієнт реалізації продукції.

Таблиця 2

Вихідні дані про випуск продукції на підприємстві, тис. грн.

Складові елементи продукції

Номер завдання (підприємства)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1. Виготовлено готових виробів

1000

1200

1500

1700

2000

2100

2300

2400

2700

3000

2. З них відвантажено споживачам і оплачено ними

800

900

1100

1500

1800

1900

2000

2100

2400

2700

3. Виготовлено напівфабрикатів

190

200

300

350

400

370

480

485

600

620

4. З них направлено в подальшу переробку на даному підприємстві

140

150

170

200

280

260

340

350

430

450

5. Відвантажено виготовлених напівфабрикатів за межі основної діяльності підприємства і оплачено споживачами

30

20

25

70

85

80

70

87

95

94

6. Виконано послуг промислового характеру за замовленнями інших підприємств і оплачено ними

20

25

30

40

50

70

75

60

90

100

7. Залишки незавершеного виробництва:

 

а) на початок звітного періоду;

 

 

б) на кінець звітного періоду

14

15

20

30

45

40

80

85

100

120

20

20

25

33

50

45

90

90

110

130

8. Надійшли кошти за продукцію, яку було відвантажено в попередньому періоді

40

35

50

70

60

85

90

100

110

120

 

Завдання 21. Наявність і рух основних засобів за повною первісною вартістю  підприємства характеризується наступними даними (тис. грн.): наявність основних засобів на початок року склала 6150, надійшло за рік, усього – 250, у тому числі нових – 50, вибуло за рік, усього – 150, у тому числі ліквідовано – 65. Наявність основних засобів на кінець року за залишковою вартістю склала 2250 тис. грн. За наведеними даними: 1) складіть баланс наявності та руху основних засобів за їх повною первісною вартістю; 2) визначте коефіцієнти надходження, оновлення, вибуття, ліквідації, приросту, придатності та зносу основних засобів.

Завдання 22. Повна первісна вартість основних засобів підприємства зеленого господарства на початок року склала 16500 тис. грн, введено за рік нових основних засобів на суму 850 тис. грн, вибуло основних засобів за первісною вартістю – 300 тис. грн.  Визначте: 1) повну первісну вартість основних засобів на кінець року; 2) показники руху та технічного стану основних засобів.

Завдання 23. Вартість основних виробничих засобів підприємства на 1-е січня  звітного року склала 2390 тис., на 1-е квітня – 2410, на 1-е липня – 2435, на 1-е жовтня –  2450 тис. грн. До кінця року ніяких змін щодо надходження або вибуття основних засобів на підприємстві не було. Середня облікова чисельність робітників у звітному періоді склала  125 осіб, обсяг реалізованих послуг – 3025 тис. грн. Визначте: 1) середньорічну вартість основних виробничих засобів; 2) капіталовіддачу основних засобів,капіталомісткість продукції, капіталоозброєність праці одного працівника.

Завдання 24. Обсяг виробництва продукції на підприємстві у звітному періоді  склав 95589 тис. грн, прибуток – 3550 тис. грн, середня вартість основних виробничих засобів – 294520 тис. грн.  Визначте: 1) капіталовіддачу основних засобів і капіталомісткість продукції; 2) капіталорентабельність основних засобів.

Завдання 25. Обсяг виконаних робіт підприємством у звітному році склав  3830 тис. грн, наявність основних засобів на початок року – 4065 тис. грн, надійшло за рік нових основних засобів – 810 тис грн, вибуло за рік – 507 тис. грн, середньооблікова чисельність робітників складала 85 осіб. Визначте: 1) коефіцієнти оновлення і вибуття основних засобів; 2) капіталовіддачу основних засобів і капіталомісткість продукції; 3) капіталоозброєність праці одного робітника; 4) середньорічний виробіток одного працівника.

Завдання 26. Вартість основних виробничих засобів підприємства на початок року складала 16,5 млн. грн, 1-го березня надійшло основних засобів на суму 0,85 млн. грн, 1-го жовтня вибуло основних засобів на загальну величину – 0,3 млн. грн. Прибуток підприємства у звітному році склав 0,62 млн.  Визначте: 1) коефіцієнти надходження і вибуття основних засобів; 2) середньорічну вартість основних засобів; 3) рівень рентабельності основних засобів.

Завдання 27. Обсяг виробництва продукції на підприємстві у звітному періоді по відношенню до базисного збільшився на 10%, величина основних засобів за цей же період зросла на 3%, а середньооблікове число працівників збільшилось на 2%. Визначте відносну зміну показників капіталовіддачі основних засобів, капіталомісткість продукції, капіталоозброєності праці, продуктивності праці та трудомісткості продукції.

Завдання 28. Кількість наявного устаткування на підприємстві на дату обстеження склала 20 одиниць, в тому числі встановлених 18, а фактично працюючих 15 одиниць. У три зміни працювало 8 одиниць, у дві – 5 і в одну зміну – 2 одиниці; не працювало на день обстеження із встановленого устаткування 3 одиниці устаткування. Визначте коефіцієнти готовності устаткування до роботи, використання встановленого устаткування, використання наявного устаткування, коефіцієнти змінності встановленого і працюючого устаткування.

Завдання 29. Кількість працівників підприємства у базисному періоді становила  450 осіб, у звітному – 420, продуктивність праці одного працівника за цей період збільшилась на 5%, капіталоозброєність праці зменшилась на 2%, а прибуток збільшився  на 7%. Визначте індекси: 1) обсягу виробництва продукції і вартості основних засобів; 2) капіталовіддачу основних засобів і капіталомісткість продукції; 3) рівня рентабельності основних засобів і обсягу продукції.

Завдання 30. Середня вартість основних фондів  підприємства за останні п’ять років зросла на 10%, обсяг виробництва продукції збільшився на 15%, чисельність працівників зросла на 7%, прибуток збільшився на 20%. Визначте: 1) загальний темп зростання показників капіталовіддачі основних засобів, капіталомісткості продукції, рівня рентабельності основних засобів і продукції; 2) середньорічний темп зростання обсягу продукції, вартості основних засобів і прибутку підприємства.

 

Приклад розв’язання типових задач

 

На підприємстві було виготовлено готових виробів на суму 10000 тис. грн, з яких відвантажено споживачам і оплачено ними – 8000, виготовлено напівфабрикатів – 190, з них направлено на подальшу переробку на даному підприємстві – 140 тис. грн, та відвантажено за межі основної діяльності підприємства і оплачено споживачами 30 тис. грн., виконано послуг промислового характеру за замовленнями інших підприємств і оплачено ними 20 тис. грн, залишки незавершеного виробництва на початок звітного періоду склали 10 тис. грн, на кінець звітного періоду – 14, надійшли кошти за продукцію, яку було відвантажено покупцям в попередньому періоді на суму 40 тис. грн.

Необхідно визначити: валовий оборот, внутрішньозаводський оборот, валову продукцію, товарну продукцію, реалізовану продукцію, співвідношення валової продукції  і валового обороту, коефіцієнт товарності продукції і коефіцієнт реалізації продукції.

Розв’язання

Валовий оборот = Готові вироби + Виготовлені напівфабрикати + виконані послуги промислового характеру + (Залишки незавершеного виробництва на кінець звітного  періоду – Залишки незавершеного виробництва на початок звітного періоду):  

10000 + 190 + 20 + (14 – 10) = 10214 тис. грн.

 

 Внутрішньозаводський оборот – це вартість напівфабрикатів, що направлені на подальшу переробку на даному підприємстві, у нашому прикладі це є 140 тис. грн.

Валова продукція = Валовий оборот – Внутрішньозаводський оборот:

10214 – 140 = 10074 тис. грн.

 

 Або по іншому, валова продукція = Готові вироби + Напівфабрикати власного виробництва, відвантажені на сторону + Зміна залишків напівфабрикатів власного виробництва + Послуги промислового характеру на сторону + Зміна залишків незавершеного виробництва = 10000 + 30 +(190 – 140 – 30) + 20 +(14 – 10) = 10074 тис. грн.

Товарна продукція = Готові вироби + Напівфабрикати власного виробництва, відвантажені на сторону + Послуги промислового характеру на сторону = 10000 + 30 + 20 = 10050 тис. грн.

Реалізована продукція визначається вартістю продукції та послуг, які було відвантажено споживачам і за яку на рахунок даного підприємства надійшли кошти = 8000 +  30 + 20 + 40 = 8090 тис. грн.

 

Коефіцієнт співвідношення валової продукції і валового обороту =

=       Валова       продукція  / Валовий   оборот = 0,986, або 98,6%. 

 

Коефіцієнт товарності продукції =         Товарна     продукція / Валова      продукція =10050  / 10074=0,998          або    99,8%.   

 

Коефіцієнт реалізацї    продукції =         Реалізована        продукція  / Товарна         продукція  = 8090 /  10050=0,805 або    80,5%  

 

Отже, за звітний період валова продукція на підприємстві склала 10074 тис. грн, товарна – 10050 і реалізована – 8090 тис. грн, питома вага валової продукції у загальному обсязі валового обороту становила 98,6 %, коефіцієнт товарності продукції склав 99,8 % і коефіцієнт її реалізації відповідно 80,5 %.

 

Тестові запитання

Тест 1. Предметом вивчення бізнес-статистики є:

а) статистична звітність підприємства;

б) матеріали статистичних переписів виробничого устаткування на підприємстві;

в) кількісна і якісна сторони масовик суспільних явищ, що відбуваються на підприємстві;

г) статистичні дані про фінансово-економічні показники діяльності підприємства.

Тест 2. Статистичне спостереження, зведення та групування статистичних матеріалів, статистичний аналіз є:

а) предметом статистики підприємства;

б) етапами статистичного дослідження масових суспільних явищ, що відбуваються на підприємстві;

в) завданнями статистики підприємства.

Тест 3. Єдина система обліку і статистики на підприємства вивчає такі види обліку:

а) оперативно-технічний;

б) бухгалтерський;

в) статистичний;

г) соціальний.

Тест 4. За допомогою яких статистичних методів виявляють взаємозв’язки між явищами, що відбуваються у бізнесі:

а) метод масового статистичного спостереження; б) групування; в) ряди динаміки; 

г) вибірковий метод;

д) індексний метод.

Тест 5. Які відносні статистичні показники використовують для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства:

а) динаміки;

б) структури;

в) інтенсивності;

г) виконання плану;

д) координації.

Тест 6. Продукція підприємства може мати форму:

а) речовинного продукту;

б) послуги;

в) речовинного продукту і послуги.

Тест 7. За ступенем готовності продукцію підприємства поділяють на:

а) готову продукцію;

б) напівфабрикати;

в) незавершене виробництво;

г) усі відповіді правильні.

Тест 8. Чи включається до продукції підприємства вартість реалізованих напівфабрикатів?

а) так;

б) ні.

Тест 9. Для обліку продукції підприємства можуть бути використані наступні одиниці виміру:

а) натуральні;

б) умовно-натуральні;

в) нормативно-трудові;

г) грошові.

Тест 10. До вартісних показників продукції підприємства відносяться:

а) валовий оборот;

б) внутрішньогосподарський оборот;

в) валова продукція;

г) товарна продукція;

д) реалізована продукція;

е) чиста продукція.

 

Список рекомендованої літератури

1. Єріна А.М. Статистика: підручник / А.М.Єріна, З.О.Пальян. - К.: КНЕУ, 2010

2. Сигел Эндрю. Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», - 2002.

3. Статистика: структурно-логічні схеми та задачі: Навч. посіб. / За наук. ред.. А.М.Єріної. - К.: КНЕУ, 2007

Допоміжна

1. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000.

2. Теория статистики: Учебник / Под. ред. Р. А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 2006.

3. Чекотовський Е.В. Г рафіки статистичних рядів та їх побудова на ПЕОМ з використанням пакета EXCEL 5.0.: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1997

 

Методичні поради до самостійної роботи при підготовці до семінарського заняття

Розрахунково-графічне завдання має за мету закріплення теоретичних знань з курсу та розвиток у студентів навичок практичного вирішення завдань із статистики підприємства.

Перед виконанням розрахунково-графічного завдання студенти повинні вивчити теоретичний матеріал за програмою, використовуючи запропоновану літературу.

Розрахунково-графічне завдання включає в себе шість завдань. Варіанти завдань студенти визначають самостійно за останньою цифрою їх залікової книжки.

До розрахунково-графічного завдання додається список використаної літератури, в якому вказуються прізвище та ініціали авторів, назва книг, видавництво, місце і рік видання.

Наведені завдання рекомендується використовувати при проведені практичних занять.

Самостійна робота розрахована на формування практичних навичок у роботі студента із спеціальною літературою, орієнтування їх на критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем ефективного функціонування підприємств та їх структурних підрозділів.

В окремих випадках, з огляду на профіль роботи студента-заочника, замість виконання цього розрахунково-графічного завдання йому може бути запропоновано провести спеціальне статистичне дослідження діяльності конкретного підприємства  з використанням відповідних економіко-статистичних методів і за допомогою комп’ютерної техніки.

Якщо розрахунково-графічне завдання не зараховане, студент виконує його вдруге з урахуванням зауважень рецензента.

Таблиця 1

Перелік розрахунково-графічної роботи

Остання цифра номера  за лівої книжки

Номера завдання

 

1

1

11

21

31

41

51

2

2

12

22

32

42

52

3

3

13

23

33

43

53

4

4

14

24

34

44

54

5

5

15

25

35

45

55

6

6

16

26

36

46

56

7

7

17

27

37

47

57

8

8

18

28

38

48

58

9

9

19

29

39

49

59

0

10

20

30

40

50

60

               

 

 

 

 

Тема 2. Структури даних. Класифікація, розподіл та перетворення даних.

План

2.1. Структури даних, основні відмінності інформації та даних.   Поняття «структура даних».

Відмінності інформації та даних. Основні види структур даних та методи їх перетворення.  

2.2. Класифікація різних типів наборів даних. Класифікаційні ознаки даних: за типом вимірювання, за об’ємом, за типом сбору та за впорядкованістю спостережень. Інформаційні джерела пошуку даних для аналізу бізнес середовища.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні статистичні методи, які використовуються при дослідженні діяльності підприємства.

2. Поясніть суть і сферу використання методу статистичного спостереження при дослідженні діяльності підприємства.

3. Розкрийте суть, значення та сферу використання прийому статистичних групувань при дослідженні діяльності підприємства.

4. Обґрунтуйте суть, значення  та сферу використання абсолютних і відносних величин (показників) при статистичному дослідженні діяльності підприємства.

5. Охарактеризуйте суть, значення та сферу використання методу  середніх величин при статистичному дослідженні діяльності підприємства. Порівняйте моделі управління організаційними змінами. Які з них і чому, на ваш погляд, є найбільш ефективними?

 

 

Практичне завдання

На основі даних таблиці о торговій діяльності магазинів необхідно:

1. Проведіть угруповання магазинів по ознакою товарообігу, утворивши три групи з рівними інтервалами.

          2. За кожною групою і в цілому підрахуйте: а) число магазинів; б) товарооборот; в) торгову площу; г) чисельність продавців; д) середньорічну вартість основних фондів. Примітка: в пунктах 2б - 2д слід обчислити показники в сумі і в середньому на один магазин.

1. Результати зведення подайте у вигляді групової таблиці.

2. Зробіть висновки за отриманими результатами і дайте їх обґрунтування.

№ магазина

Товарообіг, тис. грн.

Торгівельна площа, м2

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

Чисельність продавців, осіб

1

2821

300

2565

4

2

3665

710

2155

12

3

6420

1050

3210

16

4

7216

1130

3340

22

5

7104

1100

3244

20

6

3814

810

2119

14

7

8400

1350

3347

25

8

5442

980

2864

15

9

7812

1140

3176

23

10

3245

380

2318

5

11

6184

1000

3637

16

13

5821

920

3064

15

13

3540

440

2723

6

14

3016

600

1946

8

15

9200

1120

3580

21

16

6282

1020

3157

17

17

10150

1460

4194

27

18

9822

1320

489

26

19

6840

1080

4047

19

20

3480

680

2762

9

 

 

 

 

Тестові запитання

1. Одиницею спостереження в статистиці є:

а) перепис, одноразовий облік і спеціальне статистичне спостереження;

б) соціально-економічне явище або процес, що підлягають вивченню;

в) група одиниць сукупності, від якої повинні бути отримані відомості в процесі спостереження;

г) первинний елемент сукупності, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації.

2. Критичний момент спостереження - це:

а) період часу, до якого відносяться дані спостереження;

б) період часу, протягом якого проводиться спостереження.

в) момент часу, коли проводиться спостереження;

г) момент часу, станом на який проводиться спостереження.

3 Які з зазначених угрупувань є типологічними:

а) угруповання населення за статтю;

б) угруповання населення за галузями, зайнятого в народному господарстві;

в) угруповання капітальних вкладень на будівництво об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

г) угруповання підприємств громадського харчування за формами власності.

4 При побудові гістограми на осі ординат відкладаються значення: ________________

5 Середній рівень моментного ряду при нерівних інтервалах між датами обчислення як середня:

а) арифметична проста;

б) геометрична;

в) хронологічна проста;

г) арифметична зважена;

д) хронологічна зважена.

6. Базисний абсолютний приріст дорівнює:

а) сумі ланцюгових абсолютних приростів;

б) добутку ланцюгових абсолютних приростів;

в) корені n-1 ступеня з добутку ланцюгових абсолютних приростів;

г) корені n-1 ступеня з суми ланцюгових абсолютних приростів.

7 Формула розрахунку середньої помилки вибірки для механічного повторного відбору:

8 За охопленням одиниць сукупності індекси поділяються на:

а) індивідуальні;

б) загальні;

в) агрегатні;

д) середні зважені з індивідуальних.

9 При аналізі динаміки фізичного обсягу твір зведених ланцюгових індексів дорівнює базисному індексу, якщо використовуються:

а) незмінні ваги,

б) змінні ваги,

в) будь-які ваги,

г) всі відповіді

а) - в) не вірні.

 

Список рекомендованої літератури

1. Єріна А.М. Статистика: підручник / А.М.Єріна, З.О.Пальян. - К.: КНЕУ, 2010

2. Сигел Эндрю. Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», - 2002.

3. Статистика: структурно-логічні схеми та задачі: Навч. посіб. / За наук. ред.. А.М.Єріної. - К.: КНЕУ, 2007 Допоміжна

4. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000.

5. Теория статистики: Учебник / Под. ред. Р. А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 2006.

6. Чекотовський Е.В. Г рафіки статистичних рядів та їх побудова на ПЕОМ з використанням пакета EXCEL 5.0.: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1997

 

Тема 3. Статистичні гіпотези і статистичні висновки.

План

1. Вибірковий розподіл та центральна гранична теорема.

2. Нульова та альтернативна гіпотези.

3. Інтерпретація перевірки гіпотези.

4. Довірчі межі як основа статистичного висновку

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Запитання для самоконтролю

1. Статистична перевірка гіпотез.

2. Основна і конкуруюча гіпотези.

3. Статистичний критерій.

4. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл ознаки.

Практичні завдання

  1. Розглядається гіпотеза, що  застосування нового типу різця скорочує час виготовлення певної деталі. Проведено 10 вимірювань часу, що витрачається на виготовлення цієї деталі старим  і новим різцем. Отримані такі результати (у хвилинах):

Старий тип різця – 58, 58, 56, 38, 70, 38, 42, 75, 68, 67;

Новий тип різця – 57, 55, 63, 24, 67, 43, 33, 68, 56, 54.

Перевірити гіпотезу рівності середнього часу, що витрачається на виготовлення цієї деталі за допомогою двох типів різців.

Рівень значущості взяти за α = 0,05 

2. Яка з систем управління часом, на вашу думку, найбільш підходить для вас? Розробіть план практичного застосування обраної системи у вашій діяльності.

 

Тестові запитання

1. Серед наведеного нижче назвіть підходи до розуміння сутності експерименту, які були започатковані у вітчизняній психології:

а) психофізіологічний

б) інструментальний

в) операціональний

г) діяльнісний

д) генетико-моделюючий

2. Основними завданнями застосування експерименту в психології є:

а) описати особливості поведінки досліджуваних

б) встановити причини психічних явищ

в) визначити рівень розвитку психічних якостей

г) перевірити істинність теорій

д) уточнити межі застосування виявлених закономірностей на практиці.

3. Експериментальне виявлення ϕ-феномена було здійснено в межах:

а) біхевіоризму

б) гештальтпсихології

в) психоаналізу

г) гуманістичної психології

д) когнітивної психології.

4. Серед зазначеного назвіть метод, який характеризується пасивністю дослідника і є безпосереднім засобом збирання психологічної інформації:

а) опитування

б) експеримент

в) спостереження

г) контент-аналіз

д) тестування.

5. Перевагами експерименту порівняно зі спостереженням є:

а) можливість дослідити більше різноманітних психічних явищ

б) встановлення причин психічних явищ

в)можливість проведення дослідження в оптимальних умовах

г) невтручання в життєдіяльність досліджуваних

д)можливість реально впливати на розвиток психіки.

6. Обов’язкове відтворення результатів експерименту становить зміст принципу:

а) принцип ізоморфізму

б) принцип проектування

в) принцип інваріантності

г) принцип єдності теорії, експерименту і практики

д) принцип валідності.

 

 

 

Список рекомендованої літератури

1. Ковалевський Г.В. Статистика: Підручник. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 445с.

2. Костюк В.О., Мількін І.В. Статистика: Конспект лекцій: Харків: ХНАМГ, 2008. – 132 с.

3. Кучеренко В.Р., Карпов А.В., Карпов А.А. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний посібник. – Одесса, 2011. – 199 с.

4. Статистика: Підручник/ А.В. Головач, А.М. Єріна, В.О. Козирєв та ін.; За ред. А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва.: – К.:Вища школа, 1993. – 623 с.

5. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Підручник/ А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, А.А. Шустіков. – К.: МАУП, 205. – 496 с. 21. Щурик М.В. Статистика: Навч. посібник. – Львів: Магнолія – 2006, 2009. – 545 с.

3. ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет, метод і основні категорії статистики як науки.

2. Статистичні закономірності та сукупності. Стадії економіко-статистичного дослідження. Роль статистики в бізнесі.

3. Поняття про статистичної інформації. Основні організаційні форми, види і способи статистичного спостереження. Типи даних. Шкали вимірювань.

4. Помилки реєстрації і репрезентативності. Методи виявлення і усунень помилок статистичного спостереження.

5. Типологічні, структурні і аналітичні угрупування. Класифікація та види взаємозв'язків группіровочних ознак.

6. Визначення інтервалів угруповання. Застосування статистичних угруповань при аналізі діяльності фірм.

7. Елементи статистичного графіка. Подання числових даних у вигляді таблиць і діаграм. Гістограма. Полігон.

8. Зображення двовимірних числових даних. Діаграма розкиду. Подання категорійних даних у вигляді таблиць і діаграм. Зведена таблиця.

9. Абсолютні статистичні величини, їх основні види.

10. Види середніх і методи їх розрахунку.

11. Обчислення моди, медіани в дискретних та інтервальних рядах.

12. Поняття варіації. Абсолютні і середні показники варіації. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення. Методи розрахунку.

13. Щільність розподілу статистичної величини.

14. Різні розподілу статистичних величин. Нормальний розподіл статистичної величини. Досвід Гальтона. Крива нормального розподілу.

15. Функція Лапласа і інтегральна функція Лапласа. Розрахунок теоретичних частот нормально розподіленої величини по дискретному і інтервальному варіаційному ряду.

16. Статистична перевірка гіпотез. Основна і конкуруюча гіпотези. Статистичний критерій. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл ознаки. Критерій Стьюдента.

17. Кореляційно-регресійний аналіз зв'язку економічних показників. Поняття кореляційно-регресійного аналізу. Етапи аналізу зв'язку парної кореляції. Вибірковий коефіцієнт кореляції.

18. Синтез адекватної економіко-математичної моделі. Емпіричне кореляційне відношення. Коефіцієнт кореляції. Оцінка суттєвості показників тісноти зв'язку. Коефіцієнт конкордації.

19. Основні елементи ряду динаміки (тимчасового ряду). Базисні, ланцюгові і середні показники ряду динаміки, їх взаємозв'язок.

20. Згладжування рядів динаміки. Ковзаючі середні. Експоненціальне згладжування. Виявлення і кількісна оцінка основної тенденції розвитку (тренда).

21. Метод найменших квадратів. Параметри рівняння регресії для лінійних і нелінійних рівнянь.

22. Індивідуальні та загальні індекси. Агрегатні індекси Паші і Ласпрейреса.

23. Середня гармонійна і середня арифметична форми загального індексу. Індекс Лоу.

24. Індекси змінного, постійного складу і структурних зрушень. Їх взаємозв'язок і практичне значення для аналізу бізнес-процесів. Територіальні індекси. Властивості індексів. Тести І. Фішера.

25. Використання індексного методу при контролі якості.

26. Використання індексного методу в статистиці персоналу.

27. Використання індексного методу для статистичного аналізу основного та оборотного капіталу.

28. Індекс споживчих цін.

29. Індекс цін виробників промислової продукції.

30. Фінансові індекси (Доу-Джонса, S & P500, NASDAQ).

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

         Кафедра економічної теорії використовує такі критерії при проведенні заліку з відповідних навчальних дисциплін, що вивчаються студентами заочного відділення.

Навчальна дисципліна

Вид контролю

Критерії

Менеджмент

Залік

«Зараховано»: виконання студентами програми навчальної дисципліни на достатньому рівні, про що свідчать:

  1. активна робота на семінарських заняттях;
  2. виконання завдань, рекомендованих для самостійної роботи;
  3. аргументовані відповіді на заліку;
  4. уміння самостійно формулювати висновки,  використовувати отримані знання при аналізі практичного матеріалу

 

 

«Не зараховано»: виставляється студентові, який не виконав програму курсу та не володіє навчальним матеріалом.