Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Стратегічний аналіз

Міністерство освіти і науки України

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

 

Економічний факультет

 

 

“Затверджую”

 

Декан економічного факультету

_____________  В.Д. Базилевич

«______»_____________200_ р.

 

 

 

Стратегічний аналіз

 

Модуль ІІ “Стратегічний аналіз”

 

навчально-методичнИЙ КОМПЛЕКС

забезпечення викладання

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦиПЛІНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018 р.

Стратегічний аналіз. Модуль ІІ “Стратегічний аналіз”. Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напряму підготовки для спеціалістів і магістрів спеціальності “Обліт і аудит”

 

 

Укладач: д.е.н., доцент, професор кафедри обліку та аудиту Ковтун Н.В.

 

Схвалено на засіданні кафедри обліку та аудиту, протокол № 11 від  «27» червня 2007 р.

 

Зав. каф.   ______________________ Швець В.Г.

 

Схвалено на засіданні НМК економічного факультету, протокол №  ___   від  «___» __________ 200_ р.

 

Голова НМК ____________________

 

Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні Вченої ради  економічного факультету, протокол  № ___   від  «___» __________ 200_ року.

 

Секретар Вченої ради _____________________  Анісімова Л.А.

 

Рецензенти: д.е.н., професор Купалова Г.І.

                     к.е.н., доцент Н.П. Шморгун

 

Зміст

 

 1. Основні характеристики навчальної дисципліни.
 2. Вступ.
 3. Тематичний план навчальної дисципліни.
 4. Зміст дисципліни.
 5. Тематика та плани лекцій.
 6. Тематика та плани практичних занять, рекомендована література до кожної теми.
 7. Завдання для самостійної роботи студентів.
 8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання.
 9. Ключові поняття та терміни.
 10. Система поточного і підсумкового контролю.
 11. Список рекомендованої літератури.

 

Основні характеристики дисципліни

 

 

Напрям підготовки 

магістр

Спеціальність

Облік і аудит

Освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр

Курс

ІІ

Кількість кредитів та годин

150/5

Кількість модулів

2

Характер дисципліни (нормативна, за вибором)

нормативна

Семестр

ІІІ

Лекції

36

Семінари

-

Практичні

36

Самостійна робота під керівництвом викладача

16

Індивідуальна робота

14

Вид контролю (кількість модульних контрольних робіт, залік, екзамен – зазначити).

4 (екзамен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Формування ринкового господарства обумовлює необхідність прийняття стратегічних рішень фінансового характеру в діяльності будь-якого підприємства. Стратегічний аналіз здійснюється як на мікро-, так і на макрорівнях і дає відповідь за рахунок яких факторів можливо досягти поставленої мети. Співвідношення мікро- та макро- аналізу дає можливість визначення цільової функції діяльності суб’єктів господарської діяльності.

В зв’язку з цим, метою даного курсу є засвоєння економічних знань, пов’язаних з методикою та методами здійснення стратегічного аналізу.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, що студенти повинні ознайомитись з конкретною практикою прийняття рішень за даними стратегічного аналізу. Це прогнозування виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності.

Програма курсу є теоретичною основою підприємницької діяльності. Вона надає базисну інформацію відносно можливостей оцінювання перспективної діяльності суб’єктів господарської діяльності, навчає аналізувати фінансові процеси як в умовах визначеності так і в умовах невизначеності. Вона тісно пов’язана з такими економічними дисциплінами як “Основи економічної теорії”, “Основи підприємництва”, “Економіка підприємств”, “Економічний аналіз”, “Статистика”, «Фінансовий аналіз» та інші.

В основу даного курсу покладено широке коло питань, які пов’язані з прогнозуванням виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності суб’єктів господарської діяльності. Мета та зміст навчання визначаються фундаментальними, предметно-видовими, загально-функціональними та виховними напрямками. При вивченні тієї чи іншої теми застосовуються різні методи та засоби навчання. Це, перш за все, метод порівняння, аналізу, групування, економіко-математичні методи. Важливою ланкою навчання є самостійна робота студентів. Під час виконання цієї роботи студенти практично вивчають цілу низку вправ, стосовно набутих теоретичних знань.

Під час лекцій та практичних занять студенти опановують різні інформаційні документи (господарське та фінансове законодавство), ділову документацію підприємства,  яка подається у відповідні статистичні органи. Все це створює необхідну інформаційну базу.

Вивчаючи курс, студенти повинні опанувати основні теоретичні та практичні основи аналізу діяльності суб’єктів господарської діяльності на перспективу, вміти ці знання пов’язати з реаліями господарювання.

Для оцінки знань студентів передбачається цілий ряд кваліфікаційних завдань: написання контрольних робіт з окремих тем, тестування, модульні контрольні. На завершенні курсу студенти складають екзамен.

 

 

Тематичний план

дисципліни “Стратегічний аналіз”

 

№ теми

Найменування теми

Всього

годин

в тому числі

Лекції

Практичні

Самостійна робота

Змістовний модуль 1. Методи і моделі стратегічного аналізу

Тема 1

Стратегічний аналіз та його роль в інформаційному забезпеченні

6

2

-

4

Тема 2

Методи стратегічного аналізу

10

2

2

6

Тема 3

Аналіз стратегічних показників

14

2

4

8

Тема 4

Моделі стратегічних управлінських рішень

8

2

2

4

Тема 5

Аналіз інвестиційної стратегії

16

4

4

8

Змістовний модуль 2. Прийоми стратегічного аналізу в прийнятті рішень

Тема 6

Стратегічний аналіз в умовах визначеності

16

4

4

8

Тема 7

Оцінка ризику

16

4

4

8

Тема 8

Стратегічний аналіз в умовах невизначеності

16

4

4

8

Тема 9

Методи та прийоми технічного аналізу в прогнозуванні

16

4

4

8

Тема 10

Стратегічний аналіз облігацій

16

4

4

8

Тема 11

Сучасний портфельний аналіз

16

4

4

8

Всього

150

36

36

78

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст дисципліни

 

Змістовний модуль І

Методи і моделі стратегічного аналізу

 

Тема 1. Стратегічний аналіз та його роль в інформаційному забезпеченні

Поняття стратегії. Види стратегій: глобальні, корпоративні, портфельні. Диференціація стратегій: горизонтальна, вертикальна. Стратегія інновацій. Стратегічні цілі. Основні принципи формування стратегії. Система збалансованих показників. Стратегічні карти. Шаблони стратегічних карт. Завдання стратегічного аналізу. Види стратегічного аналізу. Джерела інформації: внутрішні, зовнішні. Види збору інформації.

 

Тема 2. Методи стратегічного аналізу

SWOT-аналіз, його основні елементи: сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози. Напрями здійснення  SWOT-аналізу. Побудова матриці SWOT. Утворення профілю середовища. Факторний аналіз, його види. GAP-аналіз, сфера його використання. Етапи GAP-аналізу. CVP-аналіз, його ключові елементи і напрями застосування. Визначення маржинального доходу. Визначення розміру прибутку. Визначення точки беззбитковості. Визначення маржинального запасу міцності. Методика визначення виробничого левериджу, особливості його використання. Діаграма “ІШІКАВА”, методика її побудови. Принцип аналізу “п’ять чому”.

 

Тема 3. Аналіз стратегічних показників

Поняття вартості капіталу. Середньозважена вартість капіталу. Оцінка вартості довгострокових активів. Аналіз вартості акцій. Визначення балансової вартості капіталу. Ринкова капіталізація. Аналіз показників добробуту акціонерів. Аналіз доданої ринкової вартості. Аналіз прибутку на інвестований капітал. Аналіз доданої економічної вартості. Аналіз доданої акціонерної вартості.

 

Тема 4. Моделі стратегічних управлінських рішень

Модель максимізації прибутку. Поточна вартість, методика її визначення. Максимізація капіталу власника. Модель максимізації продаж. Модель максимізації зростання, сфера застосування. Японська модель максимізації доданої вартості. Модель управлінської поведінки, її структура.

 

Тема 5. Аналіз інвестиційної стратегії

Поняття інвестиційних витрат, їх склад, структура та особливості формування: витрати на формування основного капіталу, оборотного капіталу, передінвестиційні витрати. Види виробничих витрат: постійні, змінні, умовно-постійні. Визначення інвестиційного доходу. Планування грошового потоку в процесі оцінки інвестиційних проектів. Балансове рівняння грошового потоку. Особливості визначення ставки дисконтування при використання різних джерел фінансування інвестицій.

Поняття реального інвестиційного проекту, форми та напрямки їх реалізації. Особливості вивченні спільних інвестиційних проектів. Основні показники оцінки реальних інвестицій, особливості їх розрахунку та інтерпретації: чиста наведена вартість (NPV), внутрішня норма доходності (IRR), термін окупності, індекс рентабельності (RI). Економічний зміст чистої приведеної вартості. Економічний зміст внутрішньої норми доходності. Поняття проекту з неординарним грошовим потоком. Методи модифікації нетрадиційних грошових потоків (метод Бірмена Г., Шмідта С.). Розрахунок модифікованої норми доходності (MIRR). Визначення додаткового грошового потоку.

 

Змістовний модуль ІІ

Прийоми стратегічного аналізу в прийнятті рішень

 

Тема 6. Стратегічний аналіз в умовах визначеності

Поняття визначеності. Вирішення задачі в умовах визначеності. Поняття граничного аналізу. Функції доходу, витрат і прибутку.  Графічне зображення граничного аналізу. Оптимізація функції. Табличний метод. Обчислювальний метод. Граничний аналіз багатовимірної функції. Оптимальні вихідні фактори. Оптимальний рівень виходу. Оптимальний рівень прибутку. Обмежений оптимум, теорія граничної продуктивності. Приростний аналіз прибутку.

 

Тема 7. Оцінка ризику

Поняття ризику, умови ризику. Методи оцінювання ризику. Метод апріорі, метод апостеріорі. Імовірнісні підходи до визначення очікуваного значення доходу. Поняття умовної імовірності. Розподіл імовірностей. Графічний метод – “дерево рішень”. Визначення очікуваного обсягу виробництва. Методи визначення рівня ризику: абсолютний і відносний ризик. Аналіз рівня ризику. Визначення компромісу між ризиком і прибутком. Ризик і спадаюча корисність. Поняття премії за ризик. Метод еквівалента визначеності. Прогнозування ризику.

 

Тема 8. Стратегічний аналіз в умовах невизначеності

Поняття невизначеності. Вирішення задачі в умовах невизначеності. Критерій рішення Вальда, сфера його застосування. Альфа-критерій рішення Гурвіца. Прийняття рішення на основі критерію Сейвиджа. Побудова матриці втрат. Стратегічні рішення на основі критерію Лапласа. Хеджування. Зміст опціонних контрактів, їх основне призначення. Класифікація опціонів. Опціони  call і put. Визначення позиції інвестора та продавця опціонів при різних варіантах розвитку ринкової ситуації. Інвестиційні стратегії на ринку опціонів. Сполучення акцій та опціонів: покритий опціон call, захисний опціон на купівлю, захисний опціон на продаж. Комбінації опціонів: стратегія стелаж, стренгл, стреп, стріп. Стратегія спред. Види спре дів: бичій спред, ведмежий спред, зворотній спред бика, зворотній спред ведмедя. Визначення вартості опціону. Поняття внутрішньої та часової вартості опціону, особливості їх визначення. Розрахунок верхньої та нижньої межи ціни опціонів call і put. Варіанти арбітражу. Співвідношення премій та опціонів, основні закономірності. Паритет та зв’язок премій та опціонів. Моделювання ціни опціонів. Модель Блека-Шоулза. Поняття свопу, їх види. Процентний та валютний своп. Механізм свопових операцій. Ставка ЛІБОР, її застосування в свопових контрактах. Свопи на акції.

 

Тема 9. Методи та прийоми технічного аналізу в прогнозуванні

Поняття технічного аналізу його основні базові принципи. Поняття тренду. Види трендів в технічному аналізі. Елементарні графічні фігури технічного аналізу: чарти, бари, хрестики-нулики, японські свічі. Класичні фігури технічного аналізу: поворотні фігури та фігури продовження. Лінії підтримки та опору.  Підтвердження тренду обсягами торгів. Лінії каналу. Кількісні методи технічного аналізу: проста плинна середня, зважена плинна середня, експоненціальна середня, осцилятори. Поняття моменту, абсолютний та відносний момент, методика їх розрахунку. Швидкість зміни (ROC), індекс відносної сили (RSI): методика їх розрахунку особливості інтерпретації. Стохастик-індикатори, їх визначення та основне призначення. Поняття перекупленості та передпроданості ринку.

 
Тема 10. Стратегічний аналіз облігацій

Визначення облігації, її основне призначення, класифікація за різними ознаками. Основні характеристики облігацій. Основні підходи до аналізу доходності облігацій. Види доходності облігацій, методика їх визначення. Поняття дюрації, її призначення. Методика визначення дюрації. Поняття модифікованої дюрації. Еластичність та дюрація, їх взаємозв’язок. Поняття випуклості. Графічне зображення випуклості. Методика розрахунку випуклості. Випуклість та дюрація. Методика прогнозування ринкової ціни облігації. Часова структура процентних ставок. Оцінка вартості облігацій та накопичені проценти. Визначення повної ти чистої ціни облігації. Поняття імунізації. Організація портфелю облігацій. Методика визначення імунізованого портфелю.

 

Тема 11. Сучасний портфельний аналіз

Поняття портфелю, його основні характеристики. Доходність та рівень ризику портфелю, методика їх визначення. Поняття кореляції та коваріації активів портфелю. Поняття диверсифікації портфелю. Види ризиків портфелю: систематичний і несистематичний. Портфель, що складається із двох активів, його особливості. Визначення ризику та доходності комбінацій побудови портфелю двох активів. Графічне зображення зв’язку доходності та ризику портфелю з двох активів. Поняття оптимального портфелю. Припустима множина портфелів. Методика формування оптимального портфелю.  Диверсифікація Марковіца.

 

 

Тематика та плани лекцій

 

Тема 1. Стратегічний аналіз та його роль в інформаційному забезпеченні

Питання:

 1. Поняття стратегії. Основні принципи формування стратегії.
 2. Система збалансованих показників. Стратегічні карти.
 3. Мета, завдання та інформаційна база стратегічного аналізу.

Список рекомендованої літератури: [1], с.11-48

 

Тема 2. Методи стратегічного аналізу

Питання:

 1. SWOT-аналіз, його основні елементи.
 2. Факторний аналіз, його види.
 3. GAP-аналіз, сфера його використання.
 4. CVP-аналіз, його ключові елементи і напрями застосування.
 5. Діаграма “ІШІКАВА”, методика її побудови. 

Список рекомендованої літератури: [1], с.49-86; [2], с. 123-134.

 

Тема 3. Аналіз стратегічних показників

Питання:

 1. Поняття вартості капіталу. Середньозважена вартість капіталу. Оцінка вартості довгострокових активів.
 2. Аналіз вартості акцій. Визначення балансової вартості капіталу. Аналіз показників добробуту акціонерів.
 3. Аналіз доданої ринкової вартості.
 4. Аналіз прибутку на інвестований капітал.
 5. Аналіз доданої економічної вартості.
 6. Аналіз доданої акціонерної вартості.

Список рекомендованої літератури: [1], с. 148-180; [2], с. 80-86

 

Тема 4. Моделі стратегічних управлінських рішень

Питання:

 1. Модель максимізації прибутку.
 2. Модель максимізації продаж.
 3. Модель максимізації зростання, сфера застосування.
 4. Японська модель максимізації доданої вартості.
 5. Модель управлінської поведінки, її структура.

Список рекомендованої літератури: [1], с.183-198

 

Тема 5. Аналіз інвестиційної стратегії

Питання:

 1. Поняття інвестиційних витрат, їх склад, структура та особливості формування.
 2.  Особливості визначення ставки дисконтування при використання різних джерел фінансування інвестицій.
 3. Основні показники оцінки реальних інвестицій, особливості їх розрахунку та інтерпретації.
 4. Поняття проекту з неординарним грошовим потоком.
 5. Визначення додаткового грошового потоку.

Список рекомендованої літератури: [2], с.153-181; [3], с. 260-289

 

Тема 6. Стратегічний аналіз в умовах визначеності

Питання:

 1. Поняття визначеності.
 2. Поняття граничного аналізу. Функції доходу, витрат і прибутку. 
 3. Граничний аналіз багатовимірної функції.
 4. Приростний аналіз прибутку.

Список рекомендованої літератури: [1], с. 199-237

 

Тема 7. Оцінка ризику

Питання:

 1. Поняття ризику, умови ризику. Методи оцінювання ризику.
 2. Імовірнісні підходи до визначення очікуваного значення доходу. Поняття умовної імовірності. Розподіл ймовірностей.
 3. Графічний метод – “дерево рішень”.
 4. Визначення компромісу між ризиком і прибутком.
 5. Визначення корисності і премії за ризик.
 6. Прогнозування ризику.

Список рекомендованої літератури: [1], с.238-272; [2], с. 181-185

 

Тема 8. Стратегічний аналіз в умовах невизначеності

Питання:

 1. Поняття невизначеності. Вирішення задачі в умовах невизначеності.
 2. Критерій рішення Вальда, сфера його застосування.
 3. Альфа-критерій рішення Гурвіца.
 4. Прийняття рішення на основі критерію Сейвіджа.
 5. Стратегічні рішення на основі критерію Лапласа.
 6. Хеджування опціонними контрактами.
 7. Свопові контракти як сучасний інструмент управління ризиками.

Список рекомендованої літератури: [1], с.273-284; [2], с. 204-237

 

Тема 9. Методи та прийоми технічного аналізу в прогнозуванні

Питання:

 1. Поняття технічного аналізу його основні базові принципи.
 2. Графічні фігури технічного аналізу.
 3. Кількісні методи технічного аналізу.

Список рекомендованої літератури: [2], с.137-153

 
Тема 10. Стратегічний аналіз облігацій

Питання:

 1. Поняття дюрації, її призначення.
 2. Поняття випуклості. Графічне зображення випуклості.
 3. Методика прогнозування ринкової ціни облігації.
 4. Часова структура процентних ставок.
 5. Оцінка вартості облігацій та накопичені проценти.
 6. Управління портфелем облігацій.

Список рекомендованої літератури: [2], с.86-103

 

Тема 11. Сучасний портфельний аналіз

Питання:

 1. Поняття портфелю, його основні характеристики.
 2. Доходність та рівень ризику портфелю, методика їх визначення.
 3. Портфель, що складається із двох активів, його особливості.
 4. Поняття оптимального портфелю.
 5. Методика формування оптимального портфелю. 
 6. Диверсифікація Марковіца.

Список рекомендованої літератури: [2], с.70-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика та плани практичних занять

 

Тема 2. Методи стратегічного аналізу

Заняття 1

 1. Опитування за теоретичним матеріалом.
 2. Рішення задач.
 3. Написання тесту.
 4. Рішення задач.

 

Тема 3. Аналіз стратегічних показників

Заняття 2

 1. Перевірка задач, що були надані для самостійного розв’язання.
 2. Опитування за теоретичним матеріалом.
 3. Рішення задач.

Заняття 3

 1. Перевірка задач, що були надані для самостійного розв’язання.
 2. Опитування за теоретичним матеріалом.
 3. Рішення задач.
 4. Написання контрольної роботи.

 

Тема 4. Моделі стратегічних управлінських рішень

Заняття 4

 1. Перевірка задач, що були надані для самостійного розв’язання.
 2. Опитування за теоретичним матеріалом.
 3. Рішення задач.

 

Тема 5. Аналіз інвестиційної стратегії

Заняття 5

 1. Перевірка задач, що були надані для самостійного розв’язання.
 2. Опитування за теоретичним матеріалом.
 3. Рішення задач.

Заняття 6

1. Написання модульної контрольної роботи.

 

Тема 6. Стратегічний аналіз в умовах визначеності

Заняття 7

 1. Опитування за теоретичним матеріалом.
 2. Перевірка задач, що були надані для самостійного розв’язання.
 3. Рішення задач.

Заняття 8

 1. Перевірка задач, що були надані для самостійного розв’язання.
 2. Опитування за теоретичним матеріалом.
 3. Рішення задач.
 4. Написання міні-контрольної роботи.

 

Тема 7. Оцінка ризику

Заняття 9-10

 1. Опитування за теоретичним матеріалом.
 2. Рішення задач.
 3. Перевірка задач, що були надані для самостійного розв’язання.
 4. Написання міні-контрольної.

 

Тема 8. Стратегічний аналіз в умовах невизначеності

Заняття 11-12

 1. Опитування за теоретичним матеріалом.
 2. Рішення задач.
 3. Написання тесту.

 

Тема 9. Методи та прийоми технічного аналізу в прогнозуванні

Заняття 13-14

 1. Опитування за теоретичним матеріалом.
 2. Рішення задач.
 3. Написання тесту.

 

Тема 10. Стратегічний аналіз облігацій

Заняття 15-16

 1. Опитування за теоретичним матеріалом.
 2. Рішення задач.
 3. Перевірка задач, що були надані для самостійного розв’язання.
 4. Написання міні-контрольної.

 

Тема 11. Сучасний портфельний аналіз

Заняття 17

 1. Перевірка задач, що були надані для самостійного розв’язання.
 2. Опитування за теоретичним матеріалом.
 3. Рішення задач.

Заняття 18

1. Написання модульної контрольної роботи.

 

 

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи студентів

При опануванні курсу “Стратегічний аналіз” самостійна робота студентів здійснюється за такими формами.

         По-перше, це опрацювання лекційного матеріалу. Враховуючи, що під час  лекції відбувається лише передача знань з предмету, то програмою передбачається оптимальне поєднання матеріалу лекцій з різними видами  занять: опитування, розв’язання основних типів задач курсу, тестування тощо. Це дозволяє закріпити та поглибити одержані на лекційних заняттях знання. Підготовка до практичних занять передбачає самостійне вивчення окремих питань, а в деяких випадках, і тем курсу.

         По-друге, самостійна робота передбачає виконання домашніх завдань та підготовку до виконання студентами аудиторних контрольних робіт за основними темами курсу.

         По-третє, передбачається підготовка до іспиту шляхом опрацювання матеріалів лекційних і практичних занять, рекомендованої літератури та індивідуальних консультацій.

Назви тем, для вивчення яких передбачена самостійна робота

Години

Тема 1. Стратегічний аналіз та його роль в інформаційному забезпеченні.

Рекомендована література: [1], с.11-49; [3], с. 32-134

4

Тема 2. Методи стратегічного аналізу.

Рекомендована література: [1], с. 49-89; [3], с.179-369

6

Тема 3. Аналіз стратегічних показників. Рекомендована література: [1], с. 148-180; [2], с.13-17

8

Тема 4. Моделі стратегічних управлінських рішень. Рекомендована література: [1], с. 183-199; [3], с.11-138

4

Тема 5. Аналіз інвестиційної стратегії. Рекомендована література: [1], с. 184-187; [3], с.246-278

8

Тема 6. Стратегічний аналіз в умовах визначеності. Рекомендована література: [1], с. 199-238

8

Тема 7. Оцінка ризику. Рекомендована література: [1], с. 238-272; [2], с. 181-185; [3], с.279-306

8

Тема 8. Стратегічний аналіз в умовах невизначеності. Рекомендована література: [1], с. 273-283; [2], с. 204-237

8

Тема 9. Методи та прийоми технічного аналізу в прогнозуванні. Рекомендована література: [2], с. 137-153

8

Тема 10. Стратегічний аналіз облігацій. Рекомендована література: [2], с. 86-103

8

Тема 11. Сучасний портфельний аналіз. Рекомендована література: [2], с. 70-80

8

Разом

78

Самостійна робота студентів при вивченні курсу “Стратегічний аналіз” сприяє їх підготовці до поточного експрес-контролю (з кожної теми), рубіжного, коли оцінюються знання в комплексі з 2-3 тем і підсумкового.

Самостійно готуючись до занять, студенти повинні керуватись програмою курсу та Методичними рекомендаціями до самостійного вивчення тем курсу “Стратегічний аналіз”. Методичні рекомендації складені відповідно до програми курсу.

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 

Завдання № 1

«Методи стратегічного аналізу»

 

За даними річного фінансового звіту підприємства за останні 5 років сайту http://smida.gov.ua/db/emitent/reports провести:

 • SWOT-аналіз, побудовати матрицю SWOT, створити профіль середовища;
 • факторний аналіз;
 • GAP-аналіз;
 • аналіз за принципом “п’ять чому”;
 • аналіз стратегічних показників.

Побудувати діаграму “ІШІКАВА”.

Результати аналізу викласти у вигляді аналітичної записки, яка супроводжується необхідними розрахунками, графіками, таблицями і поясненнями.

Завдання № 2

“Обґрунтування інвестиційного проекту”

 

Підприємству для здійснення модернізації по виробництву нового продукту необхідні додаткові капітальні вкладення. Для здійснення проекту планується використовувати кредит банку (60%) і власні кошти (доходність власного капіталу – 10%) – 40%. За результатами маркетингових досліджень встановлено, що обсяги виробництва, ціни і витрати розподіляться наступним чином.

 

Обсяг виробництва

Ціна

Змінні витрати на одиницю продукції

Загальна сума постійних витрат

шт.

імовірність

грн

 

умовна імовірність

грн

умовна імовірність

тис. грн

умовна імовірність

10000

0,2

120

0,3

55

0,2

250

0,2

 

 

125

0,5

60

0,7

220

0,6

 

 

130

0,2

65

0,1

200

0,2

12000

0,6

125

0,3

50

0,2

270

0,2

 

 

130

0,5

55

0,7

250

0,6

 

 

135

0,2

60

0,1

240

0,2

14000

0,2

130

0,3

45

0,2

290

0,2

 

 

135

0,5

50

0,7

280

0,6

 

 

140

0,2

55

0,1

260

0,2

 

 

Обсяги інвестування та умови погашення кредиту:

Варіант*

Обсяг  інвестиційних ресурсів, грн

Відсотки за кредит

(% річних)

Умови погашення

Відсотків

Основної суми

1

1100000

11,0

щоквартально

з другого півріччя

2

1200000

12,0

щоквартально

з другого року

3

1300000

13,0

щорічно

з другого року

4

1400000

14,0

по півріччях

з другого півріччя

5

1500000

15,0

по півріччях

з другого року

6

1600000

16,0

щорічно

з першого року

7

1700000

17,0

щорічно

з другого року

8

1800000

18,0

щоквартально

з другого року

9

1900000

19,0

по півріччях

з четвертого півріччя

10

2000000

20,0

щорічно

з другого року

 

*) вибір варіанту за останньою цифрою номера за списком.

 

Додаткові умови:

 1. Амортизація у розмірі 20% щорічно за спадаючою схемою.
 2. Обсяг виробництва – збільшення щорічно на 5%.
 3. Ціна – зростання з другого року щорічно в середньому на 2,5%.
 4. Витрати – зменшення собівартості в середньому на 1,5% в рік.

 

На підставі наступних даних розрахуйте:

1. Очікувані доходи за кожен рік.

2. Прогнозований чистий грошовий потік на період п'ять років.

3. Проаналізувати рівень ризику даного проекту на основі очікуваної величини доходу.

4. Основні показники ефективності інвестицій (ставка дисконтування – середньозважена ціна капіталу з урахуванням премії за ризик).

5. Розробіть план погашення заборгованості і зробіть висновки про достатність скорегованого чистого прибутку підприємства для погашення кредиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключові поняття та терміни

 

 

Тема 1. Стратегічний аналіз та його роль в інформаційному забезпеченні

 

Аналіз – розкладання об’єкта на частини, елементи, що дозволяє проникнути у глибину явища або предмета, зрозуміти його внутрішню сутність, взаємозалежність діючих факторів.

Бачення – це опис бажаного стану об’єкту у майбутньому.

Визначена стратегія – стратегія, мета якої чітко сформульована керівником.

Інформація – це дані, що необхідні для вирішення конкретної задачі. Якщо дані не відносяться до вирішення конкретної задачі або вже відомі досліднику, то вони не містять для нього інформації. Джерелами інформації є передбачені або встановлені Законом носії інформації: документи та інші носії інформації, які являють собою матеріальні об’єкти, що зберігають інформацію, а також повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи.

Інформаційна послуга – це здійснення у визначеній законом формі інформаційної діяльності по доведенню інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб.

Інформаційна продукція  – це матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій.

Інформаційне забезпечення – система методів побудови інформаційних потоків та способів їх отримання.

Інформаційний потік – упорядкована сукупність даних, що необхідні для вирішення конкретної задачі.

Місія – коротке та чітке формулювання мети і пріоритетів розвитку об’єкту. Основний документ, де у концентрованій формі виражається сенс існування об’єкту та його призначення.

Невизначена стратегія – стратегія, що не існує у вигляді добре продуманих і прийнятих керівництвом формулювань.

Оперативний аналіз – система повсякденного вивчення виконання планових завдань з метою здійснення поточного управління спрямованого на забезпечення неперервного та ефективного функціонування об’єкта.

Поточний аналіз – стосується результатів діяльності об’єкта за звітні періоди, який дозволяє оцінити роботу за період нарощеним підсумком.

Синтез – узагальнення результатів і формулювання висновків і пропозицій.

Стратегічний аналіз – процедура пошуку і відбору стратегічних альтернатив.

Стратегія – встановлення можливих параметрів майбутнього стану об’єкту.

Управління – цілеспрямований вплив на об’єкт з метою переводу його в новий стан або підтримання у встановленому режимі.

Стратегічна карта – це діаграма, що описує стратегію у вигляді набору стратегічних цілей і причинно-наслідкових зв’язків між ними

Стратегічне управління – забезпечення прийняття ефективних рішень сьогодні, спрямованих на досягнення мети в майбутньому.

Стратегічні цілі – напрям розвитку об’єкта, що відображає бажаний стан, якого необхідно досягнути на основі використання потенціалу об’єкта, що призводять до виконання його місії та бачення.

 

 

Тема 2. Методи стратегічного аналізу

 

CVP-аналіз – аналіз витрат, обсягів, прибутку.

GAP-аналіз – аналіз розривів.

SWOT-аналіз – всебічне вивчення ринкової ситуації на основі якої виявляються сильні та слабкі сторони компанії, а також встановлюються можливості і загрози, що можуть вплинути на її розвиток.

Виробничий леверидж – механізм управління прибутком залежно від зміни обсягів виробництва.

Діаграма “ІШІКАВА” – метод аналізу причин, що призвели до складнощів. 

Маржинальний доход – різниця між виручкою і  сумою змінних витрат.

Маржинальний запас міцності – це процентне відхилення фактичної виручки від порогу рентабельності.

Матриця SWOT – метод встановлення зв’язків між можливостями, загрозами, сильними та слабкими сторонами.

Матриця загроз – метод позиціонування конкретної загрози.

Матриця можливостей – метод позиціонування конкретної можливості.

Обернений факторний аналіз – дослідження способом індукції: від окремого до загального.

Поріг рентабельності – це обсяг виробництва при якому виручку від реалізації дорівнює сукупним витратам.

Профіль середовища – метод оцінювання відносної значущості окремих факторів середовища.

Прямий факторний аналіз – дослідження дедуктивним способом (від загального до часткового).

 Факторний аналіз – механізм експертного оцінювання ефективності конкретного бізнесу і його окремих елементів.

 

Тема 3. Аналіз стратегічних показників

 

Альтернативна вартість капіталу – потенційна норма прибутку на альтернативне вкладення.

Балансова вартість компанії – це вартість активів за вирахуванням нематеріальних активів і зобов’язаннями.

Вартість капіталу – норма прибутку, яку очікує отримати інвестор з урахуванням ризиків, що пов’язані з вкладанням капіталу.

Додана акціонерна вартість (SVA) – це різниця між розрахунковою вартістю капіталу та його балансовою вартістю.

Додана економічна вартість  (EVA) – різниця між чистим операційним прибутком за виключенням скорегованих податків (NOPLAT) та середньозваженими витратами на залучення капіталу зі всіх джерел.

Додана ринкова вартість (MVA) – це показник, що відображує величину перевищення ринкової капіталізації над вартістю чистих активів.

Концентрація капіталу – зосередження капіталу в окремих сферах економіки (галузева концентрація) або в окремих регіонах (регіональна концентрація).

Модель «Дюпона» – схема факторного аналізу рентабельності власного капіталу.

Прибуток на інвестований капітал (ROIC) – відношення чистого операційного прибутку за виключенням скорегованих податків (NOPLAT) на інвестований капітал/

Продовжена додана економічна вартість – це відношення очікуваної доданої економічної вартості наступного року до середньозваженої вартості капіталу.

Ринкова вартість компанії (ринкова капіталізація) – це сумарна ринкова вартість акцій, що котируються на ринку. 

Середньозважена вартість капіталу (WACC) – альтернативна вартість заборгованості компанії і котів її акціонерів.

 

 

Тема 4. Моделі стратегічних управлінських рішень

 

Модель максимізації прибутку – модель спрямована на максимізацію поточної вартості дисконтованого потоку доходів.

Модель максимізації стану власника – прагнення максимізувати ринкову вартість акції.

Модель максимізації продаж – альтернати ва моделі максимізації прибутку, спрямована на збільшення обсягів продажу.

Модель максимізації зростання – модель спрямована на досягнення обсягу виробництва, що максимізую прибуток, залишаючи його постійним поки залишаються постійними витрати та рівень попиту.

Модель управлінської поведінки – стосується розділення функцій між власниками та управлінцями.

Японська модель – це модель максимізації доданої вартості, що являє собою довгострокову концепцію, спрямовану на максимізацію вигоди всіх учасників: управлінців, робітників, постачальників і акціонерів.

 

Тема 5. Аналіз інвестиційної стратегії

 

Активні інвестиції – вкладення, які забезпечують розширене відтворення і підвищення ефективності функціонування економіки в цілому завдяки впровадженню нових технологій.

Альтернативний інвестиційний проект – проект, що передбачає або іншій напрям інвестування або іншій обсяг інвестиційних ресурсів.

Додатковий грошовий потік – це різниця між елементами інвестиційного потоку з більшими інвестиційними витратами та інвестиційного потоку з меншими інвестиційними витратами.

Інвестиції – всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Інвестор – фізична або юридична особа, що здійснює вкладення капіталу в різні об’єкти інвестування від свого імені і за свій рахунок або за дорученням своїх клієнтів.

Інвестування – використання (грошового) капіталу для підприємницьких цілей, тобто використання грошей з метою одержання прибутку.

Інвестиційні витрати – сукупні витрати, спрямовані на фінансування інвестиційної програми, що включають витрати на формування основного та оборотного капіталу.

Інвестиційна діяльність – це сукупність мір та послідовних практичних дій суб’єктів інвестування, що пов’язані із реалізацією інвестиційних намірів з метою отримання доходу.

Інвестиційні ресурси  – це заощадження, що можуть бути використані і використовуються для здійснення інвестиційного процесу, тобто – це довгострокове ефективне вкладення коштів в об’єкти інвестування

Інвестиційне середовище – це сукупність інвестиційних інструментів за допомогою яких суб’єкти здійснюють інвестиційну діяльність, а також умови їх випуску (утворення[1], виникнення[2]), розміщення (вкладання, впровадження), обігу (функціонування, практичне застосування) і зникнення (повернення).

Інвестиції в основний капітал – це витрати на будівельні роботи всіх видів; на монтаж обладнання; на придбання обладнання, що потребує чи не потребує монтажу; на придбання виробничого інструменту і господарчого інвентарю; на інші капітальні роботи та інші витрати. До інвестицій в основний капітал приватних підприємств і організацій включаються кошти населення на будівництво власних житлових будинків з надвірними господарськими будівлями.

Інвестиційний процес – це процес, що пов’язаний із вибором форм, напрямів, обсягів та термінів вкладання з метою ефективного вкладання ресурсів.

Інвестиційна рента – інвестиційний потік, всі члени якого є додатними величинами або абсолютними значеннями від’ємних величин, що сплачується (надходить) через однакові проміжки часу.

Нарощена сума інвестиційного потоку – це абсолютна сума всіх членів послідовного інвестиційного потоку з нарахованими на них відсотками до кінця терміну.

Неординарний грошовий потік – це потік де  інвестиційні витрати виникають на заключних стадіях інвестиційного проекту.

Пасивні інвестиції – це вкладення, які забезпечують в найкращому випадку просте відтворення суспільного продукту.

Пряма інвестиція – це інвестиція, що передбачає довгострокові взаємовідносини, які відображають тривалу зацікавленість іноземного інвестора в резидентському підприємстві в економіці країни, яка не є країною інвестора.

Річна ставка відсотку – це відношення абсолютної суми відсоткових грошей до величини боргу на один період нарахування.

Ставка дисконтування – це ставка, яка визначає вартість інвестиційних ресурсів з урахуванням премії за ризик, пов’язаний з реалізацією інвестиційного проекту.

Сучасна величина інвестиційного потоку – сума всіх членів інвестиційного потоку, дисконтованих на деякий момент часу, який або припадає на початок інвестиційних надходжень (виплат), або випереджує його.

Фінансування – всі міри, що зв'язані з одержанням і поверненням (грошового) капіталу, тобто насамперед: одержання капіталу (від особи, що надають капітал, чи в результаті власної підприємницької діяльності); повернення капіталу (насамперед виплати заборгованості по позиковому капіталі, але також і виплати власним вкладникам); перетворення негрошового майна в (необхідне для цілей фінансування) грошове майно; перерозподіл в активі балансу (наприклад, перетворення позикового капіталу у власний і навпаки).

 

Тема 6. Стратегічний аналіз в умовах визначеності

 

Аналіз чутливості – аналіз зміни параметрів та їх наслідків для рішення моделі.

Багатовимірна функція – функція яка включає дві і більше факторних змінних.

Визначеність – це такий стан знання, коли особа, що приймає рішення, заздалегідь знає конкретний результат для кожної альтернативи.

Граничний аналіз – це спосіб аналізу, що спрямований на оптимізацію співвідношення доходів і витрат, що дозволяє максимізувати прибуток.

Граничні витрати – додаткові витрати на виробництво (придбання) додаткової одиниці продукції.

Граничний доход – додатковий доход, що надходить від продажу додаткової одиниці продукції.

Прирістний аналіз прибутку –спрямований на оцінювання змін як самих функцій, так і їх значень.

 

 

Тема 7. Оцінка ризику

 

“Дерево рішень – це графічний метод, який показує послідовність стратегічних рішень при кожному можливому варіанті.

Дерево ймовірностей – це побудова розподілу ймовірностей для всіх подій.

Ризик – можливість втрати чого-небудь; комерційний ризик може бути: а) реальним ризиком – це різниця між очікуваним доходом (прибутком) і фактично отриманим доходом (прибутком); б) передбачуваним ризиком – це можливе недоотримання доходу (прибутку) у порівнянні з його прогнозними оцінками.

Розрахункова імовірність – це добуток початкової та умовної ймовірностей.

Початкова імовірність – це імовірність події, які не передує жодна з подій.

Премія за ризик – це відносна величина нагороди за ризик.

Умовна імовірність – це імовірність події за умов того, що відбудеться певна подія, що має початкову імовірність.

 Прогнозування ризику – це оцінювання можливої величини втрати в майбутньому.

 

 

 

 

Тема 8. Стратегічний аналіз в умовах невизначеності

 

Арбітраж – ринкова операція безризикового отримання прибутку у вигляді різниці в цінах на будь-які об'єкти ринку, що продаються і купуються одним і тим самим спекулянтом на одному ринку, різних ринках або на різні дати. Така операція базується на відхиленні поточного стану ринку від стану його рівноваги.

Альфа-критерій рішення Гурвіца – визначення індексу рішень для кожної стратегії, який являє собою середньозважене його екстремальних віддач на основі коефіцієнту оптимізму.

Довгий опціон – купівля опціонного контракту. 

Коефіцієнт оптимізму – суб’єктивне відношення до ризику з тим чи іншим ступенем оптимізму (приймає значення від 0 до 1).

Критерій Сейвиджа – критерій втрат від макси-міна, що досліджує втрати, які були понесені в результаті прийняття неправильного рішення.

Критерій Лапласа – це критерій раціональності, який повністю нечутливий до особи, що приймає рішення.

Критерій рішення Вальда (критерій максі-мін) – це критерій консерватизму і спроба максимізувати рівень надійності.

Короткий опціон – продаж опціонного контракту.

Матриця втрат – це модифікація платіжної матриці де відображаються абсолютні різниці між віддачею даної стратегії і віддачею найбільш ефективної стратегії в рамках одного стану економіки.

Невизначеність – це умови, коли особі, що приймає рішення, відомі декілька альтернатів та їх можливі результати, за умов відсутності імовірності їх актуалізації.

Опціон – це право купити, продати (або відмовитися від операції)  встановлений термін за фіксованою ціною відповідний обсяг товару, валюти або цінних паперів.

Опціон call –  опціон на купівлю.

Опціон put – опціон на продаж.

Премія по опціону – це ціна опціонного контракту.

Постулат Бейєса – якщо імовірності явища невідомі, то вони повинні прийматися рівними.

Свопові контракти – угода про обмін грошовими потоками у майбутньому.

Страй-ціна опціону – це ціна за якою опціонний контракт буле виконаний.

Спот ціна – поточна ринкова ціна.

Хеджування – страхування цінових (курсових) ризиків на основі заняття протилежних позицій на різних ринках одного і того ж біржового активу або взаємозв'язаних між собою біржових активів.

Тема 9. Методи та прийоми технічного аналізу в прогнозуванні

 

«Бичий» тренд – характеризується зростанням біржових цін.

Боковий тренд (флет) – характеризується відсутністю основного напряму розвитку.

«Ведмежий» тренд – характеризується зниженням біржових цін.   

Індекси курсів акцій – 1) узагальнюючі показники стану ринку акцій на фондових біржах; 2) чисельне значення щоденного рівня біржових цін частини або всіх акцій, що котируються на фондовій біржі. Кожна крупна фондова біржа розраховує свої індекси курсів акцій або це робить яка-небудь аналітична компанія на підставі інформації, що отримана з фондової біржі. Найбільш відомі в світі індекси курсів акцій: Доу-Джонса – в США, Футсі – у Великобританії, НИККЄЇ – в Японії.

Котирування біржових цін – це виявлення біржових цін в ході біржових торгів за певними правилами, їх реєстрація спеціальними службами біржі з подальшою публікацією і оголошенням через засоби масової інформації (газети, журнали, телебачення, комп'ютерні інформаційні системи, тощо). Котирування біржових цін ведеться окремо по кожному виду біржового активу і по видах операцій з різними термінами виконання контрактів.

Курс біржовий – ринкова біржова ціна акції, облігації, державного цінного паперу, фінансового інструменту, що визначена під впливом співвідношення попиту і пропозиції на фондовій біржі.

Ліквідність – поєднання права на вільний перепродаж цінного паперу із ступенем здійсненності цього права; можливість регулярно продавати і купувати цінний папір за її поточною ринковою ціною.

Лінія каналу – виникає при відносній рівності спадів і підйомів тренду.

Перекуплений ринок – ринок, на якому ціна досягла свого максимуму і її подальше зростання неможливе.

Передпроданий ринок – ринок, на якому ціни досягли свого мінімуму і подальше їх падіння неможливе.

Рівень опору – виникає на «бичому» тренді посилюється вплив «ведмедів».

Рівень підтримки – виникає при посиленні «биків» на «ведмежому» ринку.

Розворотні фігури – свідчать про розворот основної тенденції, тобто зміни «бичого» на «ведмежий» або навпаки.

Сильний тренд – тренд який долає рівні підтримки або опору.

Технічний аналіз – метод прогнозування, оснований на обробці графічної інформації і здійснення статистичних розрахунків.

Тік – мінімальне коливання курсу (ціни) біржового активу, що дозволене правилами біржової торгівлі.

Тренд – основний напрям розвитку явища або процесу.

Фондова біржа — акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону “Про цінні папери та фондову біржу”, інших актів законодавства України, статуту і правил фондової біржі.

Фігури продовження – поява ціх фігур свідчить про продовження тренду.

Фондова біржа – організація, яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.

Ціна закриття біржі – як правило ціна останньої біржової угоди.

Ціна контракту – ціна, за якою укладений ф'ючерсний контракт.

Ціна відкриття біржі – 1) ціна, з якою починається біржовий торг нового робочого дня. Як правило за ціну відкриття біржі приймається ціна закриття біржі попереднього робочого дня; 2) ціна першої угоди, укладеної на біржі.

Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Відповідно до  Закону “Про цінні папери і фондову біржу” в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів: акції; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери.

 
Тема 10. Стратегічний аналіз облігацій

 

Дюрація – це середньозважений термін до погашення, що характеризує чутливість облігації по відношенню до зміни процентних ставок на ринку.

Імунізація – це така техніка управління портфелем облігацій при якій портфель стає нечутливим до зміни ставок відсотку.Еластичність ціни облігації – зміна ціни облігації при зміні ставки відсотку на 1%.

Накопичені відсотки –  це частина купонного доходу, що повинна бути відшкодована продавцю облігації при покупці її між купоними виплатами.

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання щодо відшкодування йому номінальної вартості цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації всіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах. Випускаються облігації таких видів: а) облігації внутрішніх і місцевих позик; б) облігації підприємств.

Опуклість – відхилення фактичної ринкової ціни і ціни, що спрогнозована на основі модифікованої дюрації.

Повна ціна облігації – це ринкова ціна облігації разо з накопиченними відсотками.

Чиста ціна облігації – це різниця між повною ціною і накопиченними відсотками.

 

Тема 11. Сучасний портфельний аналіз

 

Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь її власника у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує його членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції можуть бути іменними та на пред’явника, привілейованими та простими. Громадяни зазвичай мають право бути власниками іменних акцій.

Доходність портфелю – це середньозважена доходність акцій, що входять до портфелю.

Диверсифікація портфелю – це процес розташування коштів інвестора між різними видами цінних паперів.

Диверсифікація Марковіца – метод оптимізації портфелю оснований на формуванні цільової функції та обмежень.

Коваріація – характеризує взаємозв’язок двох випадкових величин.

Коефіцієнт кореляції – відносна міра взаємозв’язку двох випадкових величин.

Несистематичний ризик портфелю – частина загального ризику, яка може бути знижена за рахунок диверсифікації.

Оптимальний портфель – це портфель, що забезпечує мінімізацію ризику при бажаному рівні доходу.

Портфель акцій – це вкладання коштів в акції різних емітентів.

Припустима множини портфелей – це сукупність портфелей, що займає заштриховану область на графіку.

Ризик портфелю  – ризик втрати частини доходу, всього доходу, частини активів або всіх активів, що вимірюється за допомогою дисперсії портфелю.

Системстичний ризик – ризик, пов’язаний з коливанням загальноринкової кон’юнктури і не може бути усунений за рахунок диверсифікації.

Ефективна множина портфяфелів – це портфель, що забезпечують  максимальну доходність при заданому рівні ризику і мінімальний ризик при заданому рівні доходності.

 

Система поточного і підсумкового контролю

 

Перелік питань для самоконтролю знань студентів та підготовки до екзамену

 

 1. Поняття стратегії. Види стратегій: глобальні, корпоративні, портфельні. Диференціація стратегій: горизонтальна, вертикальна. Стратегія інновацій.
 2. Стратегічні цілі. Основні принципи формування стратегії.
 3. Система збалансованих показників.
 4. Стратегічні карти. Шаблони стратегічних карт.
 5. Завдання стратегічного аналізу. Види стратегічного аналізу.
 6. Джерела інформації: внутрішні, зовнішні. Види збору інформації.
 7. SWOT-аналіз, його основні елементи: сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози. Напрями здійснення  SWOT-аналізу.
 8. Побудова матриці SWOT. Утворення профілю середовища.
 9. Факторний аналіз, його види.
 10. GAP-аналіз, сфера його використання. Етапи GAP-аналізу.
 11. CVP-аналіз, його ключові елементи і напрями застосування.
 12. Визначення маржинального доходу. Визначення розміру прибутку. Визначення точки беззбитковості. Визначення маржинального запасу міцності.
 13. Методика визначення виробничого левериджу, особливості його використання.
 14. Діаграма “ІШІКАВА”, методика її побудови.
 15. Принцип аналізу “п’ять чому”.
 16. Поняття вартості капіталу. Середньозважена вартість капіталу.
 17. Оцінка вартості довгострокових активів.
 18. Аналіз вартості акцій. Визначення балансової вартості капіталу. Ринкова капіталізація.
 19. Аналіз показників добробуту акціонерів.
 20. Аналіз доданої ринкової вартості. Аналіз прибутку на інвестований капітал.
 21. Аналіз доданої економічної вартості.
 22. Аналіз доданої акціонерної вартості.
 23. Модель максимізації прибутку.
 24. Поточна вартість, методика її визначення.
 25. Максимізація капіталу власника.
 26. Модель максимізації продаж.
 27. Модель максимізації зростання, сфера застосування.
 28. Японська модель максимізації доданої вартості.
 29. Модель управлінської поведінки, її структура.
 30. Поняття інвестиційних витрат, їх склад, структура та особливості формування: витрати на формування основного капіталу, оборотного капіталу, передінвестиційні витрати.
 31. Види виробничих витрат: постійні, змінні, умовно-постійні. Визначення інвестиційного доходу. Планування грошового потоку в процесі оцінки інвестиційних проектів. Балансове рівняння грошового потоку.
 32. Особливості визначення ставки дисконтування при використання різних джерел фінансування інвестицій.
 33. Поняття реального інвестиційного проекту, форми та напрямки їх реалізації. Особливості вивченні спільних інвестиційних проектів.
 34. Основні показники оцінки реальних інвестицій, особливості їх розрахунку та інтерпретації: чиста наведена вартість (NPV), внутрішня норма доходності (IRR), термін окупності, індекс рентабельності (RI).
 35. Економічний зміст чистої приведеної вартості.
 36. Економічний зміст внутрішньої норми доходності.
 37. Поняття проекту з неординарним грошовим потоком.
 38. Методи модифікації нетрадиційних грошових потоків (метод Бірмена Г., Шмідта С.).
 39. Розрахунок модифікованої норми доходності (MIRR).
 40. Визначення додаткового грошового потоку.
 41. Поняття визначеності. Вирішення задачі в умовах визначеності.
 42. Поняття граничного аналізу. Функції доходу, витрат і прибутку.  Графічне зображення граничного аналізу.
 43. Оптимізація функції. Табличний метод. Обчислювальний метод.
 44. Граничний аналіз багатовимірної функції.
 45. Оптимальні вихідні фактори.
 46. Оптимальний рівень виходу.
 47. Оптимальний рівень прибутку.
 48. Обмежений оптимум, теорія граничної продуктивності.
 49. Приростний аналіз прибутку.
 50. Поняття ризику, умови ризику. Методи оцінювання ризику.
 51. Метод апріорі, метод апостеріорі.
 52. Імовірнісні підходи до визначення очікуваного значення доходу.
 53. Поняття умовної імовірності. Розподіл ймовірностей. Графічний метод – “дерево рішень”.
 54. Визначення очікуваного обсягу виробництва.
 55. Методи визначення рівня ризику: абсолютний і відносний ризик.
 56. Аналіз рівня ризику. Визначення компромісу між ризиком і прибутком.
 57. Ризик і спадаюча корисність. Поняття премії за ризик.
 58. Метод еквівалента визначеності.
 59. Прогнозування ризику.
 60. Поняття невизначеності. Вирішення задачі в умовах невизначеності.
 61. Критерій рішення Вальда, сфера його застосування.
 62. Альфа-критерій рішення Гурвіца.
 63. Прийняття рішення на основі критерію Сейвіджа.
 64. Побудова матриці втрат. Стратегічні рішення на основі критерію Лапласа.
 65. Хеджування. Зміст опціонних контрактів, їх основне призначення. Класифікація опціонів. Опціони  call і put.
 66. Визначення позиції інвестора та продавця опціонів при різних варіантах розвитку ринкової ситуації. Інвестиційні стратегії на ринку опціонів.
 67. Сполучення акцій та опціонів: покритий опціон call, захисний опціон на купівлю, захисний опціон на продаж.
 68. Комбінації опціонів: стратегія стелаж, стренгл, стреп, стріп.
 69. Стратегія спред. Види спре дів: бичій спред, ведмежий спред, зворотній спред бика, зворотній спред ведмедя.
 70. Визначення вартості опціону. Поняття внутрішньої та часової вартості опціону, особливості їх визначення.
 71. Розрахунок верхньої та нижньої межи ціни опціонів call і put. Варіанти арбітражу.
 72. Співвідношення премій та опціонів, основні закономірності. Паритет та зв’язок премій та опціонів.
 73. Моделювання ціни опціонів. Модель Блека-Шоулза.
 74. Поняття свопу, їх види. Процентний та валютний своп.
 75. Механізм свопових операцій. Ставка ЛІБОР, її застосування в свопових контрактах.
 76. Свопи на акції.
 77. Поняття технічного аналізу його основні базові принципи.
 78. Поняття тренду. Види трендів в технічному аналізі.
 79. Елементарні графічні фігури технічного аналізу: чарти, бари, хрестики-нулики, японські свічі.
 80. Класичні фігури технічного аналізу: поворотні фігури та фігури продовження.
 81. Лінії підтримки та опору.  Підтвердження тренду обсягами торгів. Лінії каналу.
 82. Кількісні методи технічного аналізу: проста плинна середня, зважена плинна середня, експоненціальна середня, осцилятори.
 83. Поняття моменту, абсолютний та відносний момент, методика їх розрахунку. Швидкість зміни (ROC), індекс відносної сили (RSI): методика їх розрахунку особливості інтерпретації.
 84. Стохастик-індикатори, їх визначення та основне призначення. Поняття перекупленості та передпроданості ринку.
 85. Визначення облігації, її основне призначення, класифікація за різними ознаками. Основні характеристики облігацій.
 86. Основні підходи до аналізу доходності облігацій. Види доходності облігацій, методика їх визначення.
 87. Поняття дюрації, її призначення. Методика визначення дюрації. Поняття модифікованої дюрації. Еластичність та дюрація, їх взаємозв’язок. Поняття випуклості.
 88. Графічне зображення випуклості. Методика розрахунку випуклості. Випуклість та дюрація.
 89. Методика прогнозування ринкової ціни облігації. Часова структура процентних ставок.
 90. Оцінка вартості облігацій та накопичені проценти. Визначення повної ти чистої ціни облігації.
 91. Поняття імунізації. Організація портфелю облігацій. Методика визначення імунізованого портфелю.
 92. Поняття портфелю, його основні характеристики. Доходність та рівень ризику портфелю, методика їх визначення.
 93. Поняття кореляції та коваріації активів портфелю. Поняття диверсифікації портфелю.
 94. Види ризиків портфелю: систематичний і несистематичний.
 95. Портфель, що складається із двох активів, його особливості. Визначення ризику та доходності комбінацій побудови портфелю двох активів. Графічне зображення зв’язку доходності та ризику портфелю з двох активів.
 96. Поняття оптимального портфелю. Припустима множина портфелів.
 97. Методика формування оптимального портфелю. Диверсифікація Марковіца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

 

 

Варіант № 1

Задача 1

Фірма розробила новий продукт. Першій рік було реалізовано 1500 од. За ціною 60 грн. Виробнича функція буде мати лінійний вигляд, змінні витрати 20 грн, постійні витрати 8000 грн, зміна цих витрат в наступному році не очікується.

Була укладена угода з рекламною агенцією на рекламу свого продукту. Агенція пропонує наступну рекламну компанію: публікація об’яв на повну шпальту у двох журналах “Бухгалтерський облік” і “Економіка”. Повна шпальта в журналі “Бухгалтерський облік” коштує 1200 грн. Журнал “Економіка” виходить меншим накладом і публікація в ньому коштує 800 грн.

Після проведення відповідного дослідження рекламна агенція з’ясувала, що функція попиту має вигляд: Q=1500+300A-15A2, де Q – кількість одиниць продукції, що буде продана за ціною 60 грн, якщо буде подано А одиниць об’яв (одиниця об’яв включає по одній шпальті в двох журналах за ціною 2000 грн).

Фірма повинна вибрати одну з двох стратегій: максимізацію прибутку або максимізацію продажу. Треба вирішити питання про обсяги фінансування реклами.

Задача 2

Визначити ціну шестимісячного опціону колл на акцію ринковою ціною 85 дол. І страйк-ціною опціону 80 дол. Крок моделі – 2 місяці, неперервна ставка відсотку – 11 %, середньоквадратичне відхилення – 15 п.п.

Задача 3

Необхідно через чотири роки погасити борг в сумі 150 тис. грн за рахунок портфелю облігацій. Існує можливість інвестувати кошти в облігації двох видів:

1) безкупонні облігації номіналом 2000 грн, терміном 5 років і ставкою розміщення 12 %; 

2) купонні облігації номіналом 5000 грн, терміном погашення 3 роки, купонною доходністю 10 % і ставкою розміщення 12 %.

В яких пропорціях необхідно вкласти кошти в облігації, для того, щоб портфель був повністю імунізований?

Продемонструйте ефект імунізації, якщо ставки зростуть на 1 п.п. і знизяться на 1 п.п.

Задача 4

Інвестор купує опціони пут і колл з ціною виконання 60 дол. Опціонні премії складають 5 дол. і 3 дол. відповідно. Яку стратегію використовував інвестор? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для покупця і продавця опціону. Розрахувати результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 55 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора.  

Варіант № 2

Задача 1

Фірма розробила новий продукт. Першій рік було реалізовано 1000 од. За ціною 120 грн. Виробнича функція буде мати лінійний вигляд, змінні витрати 70 грн, постійні витрати 20000 грн, зміна цих витрат в наступному році не очікується.

Була укладена угода з рекламною агенцією на рекламу свого продукту. Агенція пропонує наступну рекламну компанію: публікація об’яв на повну шпальту у двох журналах “Бухгалтерський облік” і “Економіка”. Повна шпальта в журналі “Бухгалтерський облік” коштує 1500 грн. Журнал “Економіка” виходить меншим накладом і публікація в ньому коштує 1000 грн.

Після проведення відповідного дослідження рекламна агенція з’ясувала, що функція попиту має вигляд: Q=1000+132М1-16М12+68М2-14М22, де Q – кількість одиниць продукції, що буде продана за ціною 120 грн, якщо буде подано М1 одиниць об’яв, що розміщені в журналі “Бухгалтерський облік” та М2 одиниць об’яв, що розміщені в журналі “Економіка” (одиниця об’яв включає одну шпальту).

Фірма повинна вибрати одну з двох стратегій: максимізацію прибутку або максимізацію продажу.

Треба вирішити питання про обсяги фінансування реклами.

Задача 2

На підставі даних про рівень доходності двох активів А і В визначити структуру оптимального портфелю. Зробіть висновки.

Періоди
Доходність активів, %

А

В

1

6,5

20

2

7,1

35

3

7,2

25

4

5,7

40

5

9,5

30

6

7,0

15

7

8,0

15

8

6,0

35

9

9,0

15

10

10,0

20

 

Задача 3

Облігація номіналом 20000 грн, терміном погашення 4 роки і купонною доходністю 12 % (купонний доход сплачується один раз наприкінці року) куплена за ціною 19500. Знайти прогнозний рівень ціни, використовуючи дюрацію й опуклість, якщо прогнозується зростання доходності на 1 п.п. Зробіть висновки.

Задача 4

Інвестор купує опціони пут і колл з цінами виконання 60 і 65 дол. відповідно. Опціонні премії складають 7 дол. і 9 дол. відповідно. Яку стратегію використовував інвестор? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для покупця й продавця опціону. Розрахувати результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 50 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора.

 

Варіант № 3

Задача 1

Фірма розробила новий продукт. Першій рік було реалізовано 1000 од. За ціною 120 грн. Виробнича функція буде мати лінійний вигляд, змінні витрати 65 грн, постійні витрати 25000 грн, зміна цих витрат в наступному році не очікується.

Була укладена угода з рекламною агенцією на рекламу свого продукту. Агенція пропонує наступну рекламну компанію: публікація об’яв на повну шпальту у двох журналах “Бухгалтерський облік” і “Економіка”. Повна шпальта в журналі “Бухгалтерський облік” коштує 1500 грн. Журнал “Економіка” виходить меншим накладом і публікація в ньому коштує 1000 грн. Після проведення відповідного дослідження рекламна агенція з’ясувала, що функція попиту має вигляд: Q=1000+132М1-16М12+68М2-14М22, де Q – кількість одиниць продукції, що буде продана за ціною 60 грн, якщо буде подано М1 одиниць об’яв, що розміщені в журналі “Бухгалтерський облік” та М2 одиниць об’яв, що розміщені в журналі “Економіка” (одиниця об’яв включає одну шпальту). Фірма повинна вибрати одну з двох стратегій: максимізацію прибутку або максимізацію продажу. Треба вирішити питання про обсяги фінансування реклами якщо граничні витрати на рекламу складають 20000 грн, використовуючи обмежений оптимум.

Задача 2

Ринкова вартість акції 65 дол., ціна виконання опціону пут 75 дол. Термін контракту 6 місяців, ставка неперервних відсотків – 14%. Розрахувати нижню і верхню межу ціни опціону і оцінити можливості арбітражу, якщо ціна опціону складе 4,5 дол.

Задача 3

Інвестор купує опціон колл і продає опціон колл із цінами виконання 60 дол. та 65 дол. Опціонні премії складають 10 дол. і 8 дол. відповідно. Розрахувати результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 55 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора. Яку стратегію використовував інвестор? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для інвестора.

Задача 4

 За даними про динаміку цін на акції компанії АBC (у дол.) побудувати лінійний тренд. Розрахувати і побудувати графік індексу відносної сили. Зробіть висновки про характер тенденції розвитку.

Період

Ціна закриття

Період

Ціна закриття

Період

Ціна закриття

1

20

8

27

15

32

2

24

9

26

16

31

3

25

10

30

17

34

4

23

11

32

18

36

5

26

12

35

19

38

6

28

13

37

20

40

7

29

14

34

21

41

 

Варіант № 4

Задача 1

Фірма розробила новий продукт. Першій рік було реалізовано 1500 од. За ціною 180 грн. Виробнича функція буде мати лінійний вигляд, змінні витрати 100 грн, постійні витрати 40000 грн, зміні цих витрат в наступному році не очікується.

Була укладена угода з рекламною агенцією на рекламу свого продукту. Агенція пропонує наступну рекламну компанію: публікація об’яв на повну шпальту у двох журналах “Бухгалтерський облік” і “Економіка”. Повна шпальта в журналі “Бухгалтерський облік” коштує 2000 грн. Журнал “Економіка” виходить меншим накладом і публікація в ньому коштує 1500 грн. Після проведення відповідного дослідження рекламна агенція з’ясувала, що функція попиту має вигляд: Q=1500+198М1-19М12+102М2-16М22, де Q – кількість одиниць продукції, що буде продана за ціною 60 грн, якщо буде подано М1 одиниць об’яв, що розміщені в журналі “Бухгалтерський облік” та М2 одиниць об’яв, що розміщені в журналі “Економіка” (одиниця об’яв включає одну шпальту). Фірма повинна вибрати одну з двох стратегій: максимізацію прибутку або максимізацію продажу. Треба вирішити питання про обсяги фінансування реклами якщо граничні витрати на рекламу складають 12000 грн, використовуючи множник Лагранжа.

Задача 2

На підставі даних про доходність чотирьох проектів оцініть рівень ризику проекту на основі очікуваної величини доходу. Ставка дисконтування – 25%. Зробіть висновки. Обсяг інвестицій – 1000 тис. грн..

Номер варіанту

Доходи по проекту,

тис. грн

Імовірність

1

2500

0,1

2

2700

0,4

3

3000

0,3

4

3200

0,2

 

Задача 3

Необхідно через чотири роки виплатити борг у сумі 250 тис. грн за рахунок портфелю облігацій. Існує можливість інвестувати кошти в облігації двох видів:

1) безкупонні облігації номіналом 10 тис. грн, терміном 3 роки, ставкою розміщення 15 % ;

2) купонні облігації номіналом 5 тис. грн, терміном погашення 5 років, купонною доходністю 12 % і ставкою розміщення 15 %.

В яких пропорціях необхідно вкласти кошти в облігації, щоб портфель був повністю імунізований?

Продемонструйте ефект імунізації, якщо ставки зростуть на 1 п.п. і знизяться на 1 п.п.

Задача 4

Інвестор купує опціон колл і продає опціон колл із цінами виконання 65 дол. та 60 дол. Опціонні премії складають 8 дол. і 10 дол. відповідно. Розрахувати результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 55 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора. Яку стратегію використовував інвестор? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для інвестора.

Варіант № 5

 

Задача 1

МП “Каст” виробляє і реалізує м’ясні вироби. Функція тижневих витрат має такий вигляд: . Q – тижневий обсяг виробництва; Z – загальні тижневі витрати. Ціна продажу – 25 грн за кг.

Визначити: 1) обсяг виробництва, що максимізує прибуток; 2) величину максимального прибутку.

Задача 2

На момент укладання угоди ціна акції 40 дол., ціна виконання тримісячного опціону колл – 41 дол., середньоквадратичне відхилення – 15 %, ставка неперервних відсотків – 12 %. Визначити імовірності зростання і зниження ціни через чотири місяці, а також премію по опціону на початок періоду для двоперіодної біноміальної моделі.

Задача 3

Необхідно через два роки виплатити борг в сумі 100 тис. грн за рахунок портфелю облігацій. Існує можливість інвестувати кошти в облігації трьох видів:

1) безкупонні облігації номіналом 2000 грн із терміном 1 рік (поточний курс 90,1); 

2) купонні облігації номіналом 5000 грн, терміном погашення 3 роки, купонною доходністю 10 % і ставкою розміщення 11 %. В яких пропорціях необхідно вкласти кошти в облігації, щоб портфель був повністю імунізований? Продемонструйте ефект імунізації, якщо ставки зростуть на 1 п.п. і знизяться на 1 п.п.

Задача 4

Інвестор купує опціон колл і продає опціон пут із цінами виконання 65 дол. та 60 дол. Опціонні премії складають 10 дол. і 12 дол. відповідно. Розрахувати результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 55 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора. Яку стратегію використовував інвестор? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для інвестора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 6

Задача 1

На підставі даних “дерева рішень” слід прийняти рішення про можливість:

1) витратити 70000 грн на збут нової продукції;

2) розмістити кошти з 10% прибутковістю.

Умови збуту

Імовір-ність

Ціна фірми

Від- дача, тис.

грн

Ціна конку-рента

Імовірність ціни

Віддача, тис. грн

 

 

 

 

Конкуренція

 

 

 

 

0,9

 

Висока

 

?

Висока

0,4

30

Середня

0,5

-10

Низька

0,1

-50

 

Середня

 

?

Висока

0,1

40

Середня

0,6

20

Низька

0,3

-20

 

Низька

 

?

Висока

0,1

30

Середня

0,2

10

Низька

0,7

-10

Відсутність конкуренції

 

0,1

 

Висока

 

?

Висока

х

130

 

Задача 2

На підставі даних про доходність чотирьох проектів оцініть рівень ризику проекту на основі очікуваної величини NPV, ставка дисконтування – 15%. Обсяг інвестицій – 1200 тис. грн.. Зробіть висновки.

Номер варіанту

Доход по проекту, тис. грн

Імовірність

1

2500

0,1

2

2700

0,4

3

3000

0,3

4

3200

0,2

 

Задача 3

Облігація терміном 3 роки, номіналом 10000 грн, терміном погашення 1 липня 2010 року і купонною доходністю 8 % (купонний доход сплачується один раз на рік) куплена 1 вересня 2006. Об’явлена норма доходності 12%. Знайти повну та чисту ціни, а також величину накопичених відсотків. Зробіть висновки.

Задача 4

Інвестор купує два опціони пут із ціною виконання 70 дол. і один опціон колл із ціною виконання 75 дол. Опціонні премії складають 15 дол. і 13 дол. відповідно. Розрахувати результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 60 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора. Яку стратегію використовував інвестор? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для покупця і продавця опціону.

 

Варіант № 7

Задача 1

За даними про динаміку цін закриття на акції компанії АBC (у дол.) побудувати лінійний тренд. Розрахувати і побудувати графіки моментів, відносних моментів, швидкості зміни. Зобразити їх графічно і зробити висновки про характер тенденції розвитку.

Період

Ціна

Період

Ціна

Період

Ціна

1

20

8

27

15

32

2

24

9

26

16

31

3

25

10

30

17

34

4

23

11

32

18

36

5

26

12

35

19

38

6

28

13

37

20

40

7

29

14

34

21

41

 

Задача 2

На підставі даних про можливі обсяги виробництва, витрати і ціни оцініть рівень ризику проекту методом очікуваної величини NPV, якщо розмір вкладення складає 10 млн. грн, а ставка дисконтування – 10%.

Обсяг виробництва, тис. шт.

Імовірність  обсягу виробництва

Ціна, грн

Умовна імовірність ціни

Загальні витрати,

тис. грн

Умовна імовірність витрат

1000

0,2

120

0,3

90000

0,3

 

 

125

0,5

95000

0,5

 

 

130

0,2

100000

0,2

1200

0,6

125

0,3

100000

0,3

 

 

130

0,5

105000

0,5

 

 

135

0,2

110000

0,2

1400

0,2

130

0,3

110000

0,3

 

 

135

0,5

115000

0,5

 

 

140

0,2

120000

0,2

 

Задача 3

Визначити ціну шестимісячного опціону колл, використовуючи модель Блека - Шоулза, за таких умов: поточна ринкова ціна – 100 гр. од., ціна виконання – 110 гр. од., неперервна ставка відсотку – 10 %, середньоквадратичне відхилення доходності – 25 п.п. на місяць.

Задача 4

Інвестор купує два опціони колл із ціною виконання 70 дол. і один опціон пут з ціною виконання 65 дол. Опціонні премії складають 8 дол. і 6 дол. відповідно. Розрахувати результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 80 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора. Яку стратегію використовував інвестор? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для покупця і продавця опціону.

Варіант № 8

Задача 1

На підставі даних “дерева рішень” слід прийняти рішення про можливість:

1) витратити 35000 грн на збут нової продукції;

2) розмістити кошти з 15% прибутковістю.

Умови збуту

Імовір-ність

Ціна фірми

Від- дача, тис.

грн

Ціна конку-рента

Імовірність ціни

Віддача, тис. грн

 

 

 

 

Конкуренція

 

 

 

 

0,85

 

 

Висока

 

?

Висока

0,4

15

Середня

0,5

-50

Низька

0,1

-25

 

Середня

 

?

Висока

0,1

20

Середня

0,6

10

Низька

0,3

-10

 

Низька

 

?

Висока

0,1

15

Середня

0,2

5

Низька

0,7

-5

Відсутність конкуренції

 

0,15

 

Висока

 

?

Висока

х

65

Середня

х

45

Низька

х

25

 

Задача 2

Необхідно через два роки виплатити борг у сумі 1500 тис. грн за рахунок портфелю облігацій. Існує можливість інвестувати кошти в облігації двох видів: 1) безкупонні облігації номіналом 2000 грн, терміном 3 роки ставкою розміщення 11 %; 2) купонні облігації номіналом 5000 грн, терміном погашення 4 роки, купонною доходністю 10 % і ставкою розміщення 11 %. В яких пропорціях необхідно вкласти кошти в облігації, щоб портфель був повністю імунізований? Продемонструйте ефект імунізації, якщо ставки зростуть на 1,5 п.п.

Задача 3

За даними про динаміку цін на акції компанії АBC (у дол.) побудувати лінійний тренд, виділити первинний і вторинний тренди. Побудувати просту, ковзну та експонентну (a=0,6) середню п'ятого порядку. Зобразіть їх графічно і зробіть висновки про характер тенденції розвитку.

Період

Ціна закриття

Період

Ціна закриття

Період

Ціна закриття

1

20

8

27

15

32

2

24

9

26

16

31

3

25

10

30

17

34

4

23

11

32

18

36

5

26

12

35

19

38

6

28

13

37

20

40

7

29

14

34

21

41

 

Задача 4

Інвестор здійснив короткий продаж акції за ціною 40 дол., страйк-ціна опціону колл – 42 дол., премія по опціону 2 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора, максимальні втрати, а також результат для інвестора при ціні 50 дол. Яку стратегію використовував інвестор? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для покупця і продавця опціону.

 

Варіант № 9

 

Задача 1

За даними про динаміку цін на акції компанії АBC (у дол.) побудувати графік хрестики-нуліки. Зробіть висновки про сигнали ринку.

Період

Ціна закриття

Період

Ціна закриття

Період

Ціна закриття

1

20

8

27

15

32

2

24

9

26

16

31

3

25

10

30

17

34

4

23

11

32

18

36

5

26

12

35

19

38

6

28

13

37

20

40

7

29

14

34

21

41

 

Задача 2

Облігація номіналом 10000 грн, терміном погашення 3 роки і купонною доходністю 8% (купонний доход сплачується два рази в рік) куплена за ціною 9500. Знайти прогнозний рівень ціни, використовуючи модифіковану дюрацію й опуклість, якщо прогнозується зниження доходності на 2 п.п. Зробіть висновки.

Задача 3

Портфель формується з двох акцій А і Б. Акції характеризуються такими показниками:

Акція

Доходність, %

Середньоквадратичне відхилення, п.п.

А

10

12

Б

15

16

 

Визначити межі доходності та ризику портфелю за різних значень коефіцієнту кореляції: а) R=-1; б) R=0; в) R=1 та за умов такої структури портфелю:

Акція

Варіанти структури портфелю, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

0

10

20

30

50

70

80

90

100

Б

100

90

80

70

50

30

20

10

0

Побудувати графічне зображення розташування портфелів.

Задача 4

Ринкова ціна купленої акції 60 дол., Страйк-ціна опціону 65 дол., премія по опціону – 7 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора, а також результат для інвестора при ціні 70 дол. Яку стратегію слід використати інвестору? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для покупця і продавця опціону.

 

 

 

Варіант № 10

Задача 1

На момент укладання угоди ціна акції 40 дол., ціна виконання тримісячного опціону колл – 41 дол., середньоквадратичне відхилення – 15 %, ставка неперервних відсотків – 12 %. Визначити імовірності зростання і зниження ціни через три місяці, а також премію по опціону на початок періоду для одноперіодної біноміальної моделі.

Задача 2

На підставі даних про можливі обсяги виробництва, витрати і ціни оцініть рівень ризику проекту методом очікуваної величини доходу, якщо розмір вкладення складає 10 млн. грн, а ставка дисконтування – 20%.

Обсяг виробництва, тис. шт.

Імовірність обсягу виробництва

Ціна, грн

Умовна імовірність ціни

Загальні витрати, тис. грн

Умовна імовірність витрат

1000

0,2

120

0,3

90000

0,3

 

 

125

0,5

95000

0,5

 

 

130

0,2

100000

0,2

1200

0,6

125

0,3

100000

0,3

 

 

130

0,5

105000

0,5

 

 

135

0,2

110000

0,2

1400

0,2

130

0,3

110000

0,3

 

 

135

0,5

115000

0,5

 

 

140

0,2

120000

0,2

 

Задача 3

Визначити максимальну та мінімальну ціну шестимісячного опціону пут, якщо ціна акції 70 дол., страйк-ціна опціону 75 дол., неперервна ставка – 13%. Оцінити можливості арбітражу, якщо ціна опціону складе – 5 дол.

Задача 4

На підставі даних про рівень доходності двох активів А і В визначити  середню доходність, середнє квадратичне відхилення, а також кореляцію між активами. Побудуйте портфель, що складається на 25% з активу А і на 75% активу В, а також розрахуйте рівень ризику цього портфелю. Зробіть висновки.

Періоди
Доходність активів, %

А

В

1

8,3

22,5

2

12,2

45,0

3

9,3

30,0

4

5,6

60,0

5

12,8

37,5

6

9,0

15,0

7

10,5

7,5

8

7,5

45,0

9

12,0

15,0

10

13,5

22,5

 

 

 

 

 

 

 

Модульний та підсумковий контроль

 

№ модуля

Теми

Зміст завдань

Оцінка (за п’яти-бальною системою)

Модульний контроль

 № 1

Теми 1-5.

Стратегічний аналіз та його роль в інформаційному забезпеченні.

Методи стратегічного аналізу
Аналіз стратегічних показників
Моделі стратегічних управлінських рішень

Аналіз інвестиційної стратегії

1. Активність на семінарах.

2. Виконання самостійних завдань.

3. Виконання індивідуальних завдань.

4. Знання ключових понять та термінів.

5. Виконання модульної контрольної роботи.

Розраховується як середня за всі види завдань

 

Модульний контроль

 № 2

Тема 6-11. Стратегічний аналіз в умовах визначеності

Оцінка ризику

Стратегічний аналіз в умовах невизначеності

Методи та прийоми технічного аналізу в прогнозуванні

Стратегічний аналіз облігацій

Сучасний портфельний аналіз

1. Активність на семінарах.

2. Виконання самостійних завдань.

3. Виконання індивідуальних завдань.

4. Знання ключових понять та термінів.

5. Виконання  модульної контрольної роботи.

Розраховується як середня за всі види завдань

 

Модульний контроль

 № 3

Всі теми навчальної дисципліни

1. Виконання самостійних завдань.

2. Виконання індивідуальних завдань.

 

Розраховується як середня за всі види завдань протягом навчального семестру

 

Підсумковий контроль

 

Всі теми навчальної дисципліни

Підсумкова контрольна робота пишеться у різі якщо у студента середній бал за весь семестр не перевищує 3,5. Робота включає:

1. Теоретичне питання.

2. Знання ключових понять та термінів.

3. Розрахункові завдання.

Розраховується як середня за всі види завдань

 

 

 

Зразки завдань для модульної контрольної роботи та критерії оцінювання її виконання

 

Модульна контрольна робота № 1

 

Робота складається з 2-х розрахункових завдань. Розрахункове завдання оцінюється за п’ятибальною системою. За результатами виконання роботи виставляються дві оцінки: одна оцінка за 1 задачу, а друга за 2 задачу.

 

Варіант № 1

 

Задача 1

Розрахуйте середньозважену ціну капіталу, а також ціну власного капіталу у другому періоді (згідно з теорією Модільяні-Міллера) при наступних варіантах структури джерел коштів:

Рік

І період

ІІ період

Власний капітал

90

70

Запозичений капітал

10

30

 

Ціна запозиченого капіталу складає відповідно 8 % та 10%, а ціна власного капіталу в першому періоді 15 %.

Задача 2

Є два варіанту інвестиційного проекту А, і Б, що характеризуються наступними потоками платежів (ставка дисконтування – 15%):

А

-150

-50

50

150

250

Б

-250

-150

300

400

500

Обґрунтувати доцільність додаткових вкладень в проект Б.

 

Модульна контрольна робота № 2

 

Робота складається з 3-х розрахункових завдань. Розрахункове завдання оцінюється за п’ятибальною системою. За результатами виконання роботи виставляються дві оцінки: одна оцінка за 1-2 задачі, а друга за 3 задачу.

 

Варіант № 1

Задача 1

МП “Північ” виробляє і реалізує кондитерські вироби. Функція тижневих витрат має такий вигляд: . Q – тижневий обсяг виробництва; Z – загальні тижневі витрати. Ціна продажу – 15 грн за кг.

Визначити: 1) обсяг виробництва, що максимізує прибуток; 2) величину максимального прибутку.

Задача 2

На підставі даних про можливі обсяги виробництва, витрати і ціни оцінити рівень ризику проекту, якщо обсяг інвестицій складає 20 млн. грн (ставка дисконтування – 15%)

Обсяг виробництва, тис. шт.

Імовірність досягнення обсягу виробництва

Ціна, грн

Умовна імовірність ціни

Загальні витрати, тис грн

Умовна імовірність витрат

1000

0,2

120

0,3

90000

0,3

125

0,5

95000

0,5

130

0,2

100000

0,2

1200

0,6

125

0,3

100000

0,3

130

0,5

105000

0,5

135

0,2

110000

0,2

1400

0,2

130

0,3

110000

0,3

135

0,5

115000

0,5

140

0,2

120000

0,2

 

Задача 3

Необхідно через чотири роки погасити борг у сумі 50 тис. грн за рахунок портфеля облігацій. Існує можливість інвестувати кошти в облігації двох видів: 1) безкупонні облігації номіналом 2000 грн, терміном 3 роки (поточний курс 65,75);  2) купонні облігації номіналом  5000 грн, терміном погашення 2 роки, купонною доходністю 14% і ставкою розміщення 15 %. У яких пропорціях необхідно вкласти кошти в облігації, щоб портфель був цілком імунізований? Продемонструйте ефект імунізації, якщо ставки зростуть на 1 п.п. і знизяться на 1 п.п.

 

 

 

 

 

Підсумковий контроль

 

Для отримання позитивної оцінки на екзамені необхідно набрати не менш 55 балів зі 100. Бали знімаються за:

 • відсутність висновку –5;

–відсутність формули розрахунку –5;

 • відсутність розрахунку за наявності правильної відповіді  – половина від загальної кількості балів за завдання;
 • неповне виконання завдання – пропорційно обсягу невиконаного завдання;
 • помилку  розрахунках, якщо вона не призвела до спотворення результатів або не піддається логічному контролю – 5 балів;
 • помилку  розрахунках, якщо вона призвела до спотворення результатів або  піддається логічному контролю – половина від загальної кількості балів за завдання

 

1. Теоретичне питання [20].

1.1. Поняття стратегії. Види стратегій: глобальні, корпоративні, портфельні. Диференціація стратегій: горизонтальна, вертикальна. Стратегія інновацій.

1.2. Модель максимізації прибутку.

 

2. Розрахункові завдання:

 

2.1. Задача [30]

Фірма розробила новий продукт. Першій рік було реалізовано 500 од. За ціною 60 грн. Виробнича функція буде мати лінійний вигляд, змінні витрати 20 грн, постійні витрати 8000 грн, зміні цих витрат в наступному році не очікується.

Була укладена угода з рекламною агенцією на рекламу свого продукту. Агенція пропонує наступну рекламну компанію: публікація об’яв на повну шпальту у двох журналах “Бухгалтерський облік” і “Економіка”. Повна шпальта в журналі “Бухгалтерський облік” коштує 1100 грн. Журнал “Економіка” виходить меншим накладом і публікація в ньому коштує 900 грн.

Після проведення відповідного дослідження рекламна агенція з’ясувала, що функція попиту має вигляд: Q=510+110A-7A2, де Q – кількість одиниць продукції, що буде продана за ціною 65 грн, якщо буде подано А одиниць об’яв (одиниця об’яв включає по одній шпальті в двох журналах за ціною 2000 грн). Фірма повинна вибрати одну з двох стратегій: максимізацію прибутку або максимізацію продажу. Треба вирішити питання про обсяги фінансування реклами.

 

 

 

2.2. Задача [20]

Портфель складається з цінних паперів із наступними характеристиками:

Актив

 Загальна ринкова вартість, тис. грн

Бета-коефіцієнт

 А

 10

 1,2

 Б

 20

 0,5

В

50

 0,9

 Г

30

 1,0

Д

5

 2,0

 

Доходність безризикових цінних паперів складає 5 %, доходність на ринку в середньому – 12 %. Розрахуйте: бета-коефіцієнт портфелю, а також його доходність. Зробіть висновки.

 

2.3. Задача [30]

На підставі наступних даних провести аналіз рентабельності власного капіталу. Зробіть висновки.

Показник

Попередній період

Поточний період

Рентабельність продажу, %

20

25

Оборотність активів

0,85

0,75

Власний капітал, тис. грн

1500

1500

Залучений капітал тис. грн

2000

4000

 

 

3. Дайте визначення таким поняттям: стратегічні карти, чистий приведений доход, початкова імовірність, дюрація, агресивний інвестор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендованої літератури

 

Основна література:

 1. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2006. – 288 с.
 2. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2004. – 280 с.
 3. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 2002 - 920 с.

Додаткова література:

 1. Баканов М.И, Шеремет А.Д. Теория економического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 416 с.
 2. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макрорівень): Навч.-метод. посібник. – 2-ге вид. – К.: МАУП, 2005. – 272 с.
 3. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи та моделі: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2000. – 183 с.
 4. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учеб. пособие для вузов/ Пер. с англ. Под. Ред. М.Р. Ефимовой. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2005. – 527 с.

 

 

[1]Утворення, вкладання, функціонування і повернення відповідають реальними інвестиціям.

[2]Виникнення, впровадження, практичне застосування відповідають інтелектуальним інвестиціям