Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Теоретичні основи складання митних профілів ризику

Теоретичні основи складання митних профілів ризику

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи

Кафедра митної справи

 

 

 

Затверджено

Науково-методичною радою Університету

                                                                                   протокол від «____» _____ 201__ №____

Голова НМР______________О.А. Шевчук

 

 

 

 

 

Методична розробка

до написання та захисту курсової роботи 

з навчальної дисципліни

«Теоретичні основи складання митних профілів ризику»

 

для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

(денної та заочної форми навчання)

галузь знань  0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит»

програма підготовки бакалавра «Митна справа»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірпінь – 2017  

 

          Методична розробка складена на основі робочої програми навчальної дисципліни «Теоретичні основи складання митних профілів ризику», затвердженої у 2017 р.

 

 

Автор                                                               О.Є. Сушкова, к.е.н., доцент

                                                                       

 

                  

 

Рецензенти:                       ____________           Т.В. Микитенко, к.е.н., доцент   

                                                                           

                                                                                А.А. Капелюш, к.е.н, доцент

 

 

 

Розглянуто і схвалено кафедрою митної справи протокол  від «___» _______ 2017 р.  № ___

 

 

Завідувач  кафедри      __________      О.П. Гребельник, д.е.н., професор

 

Розглянуто і схвалено  вченою радою  Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи, протокол   від «___»  _________201_ №___

 

Голова вченої ради ННІ економіки,

оподаткування та митної справи     __________   К.І. Швабій, д.е.н., професор

 

 

Завідувач навчально -

методичного відділу         _________         

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. Загальні положення курсової роботи…………………………………. 4

2. Структура курсової роботи……………………………………………. 5

3. Вимоги до змісту курсової роботи …………………………………… 6

      3.1.  Вступ………………………………………………………………6

      3.2.  Основна частина……………………….…………………………6

      3.3.  Висновки…………………………………………………………..7

      3.4.  Список використаних джерел……………………………………7

      3.3.  Додатки…………………………………………………………….7

4. Вимоги до оформлення курсової роботи………………………………7

5. Організація виконання та захисту роботи……………………………..9

6. Орієнтовна тематика курсових робіт…………………………………..10

7. Список рекомендованих джерел……………………………………….12

 

 

 

1. Загальні положення курсової роботи

 

 

Курсова робота – це важлива складова частина навчального плану. Курсові роботи виконують в межах найбільш важливих для кожної спеціальності дисциплін. Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», програми підготовки бакалавра «Митна справа» виконують курсову роботу з навчальної дисципліни «Теоретичні основи складання митних профілів ризику».

Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів, призначений засвідчити рівень набутих студентам знань та вміння використовувати їх при опрацюванні теоретичних і конкретних питань у митній сфері.

Мета методичних рекомендацій – дати загальну схему виконання і структуру курсової роботи, надати методичну допомогу по раціональній і ефективній організації написання і захисту такого виду  робіт.

Дана методична розробка визначає сутність, мету і завдання курсової роботи; методичні рекомендації щодо вибору теми, вимоги щодо структури, змісту та оформлення роботи, порядок її захисту перед комісією.

Виконання курсової роботи має за мету:

 • закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення навчальної дисципліни;
 • розвинути у студентів навики самостійної роботи зі спеціальною літературою, посібниками, джерелами первинної та вторинної статистичної інформації;
 • виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, обробляти і інтерпретувати зібрані дані, самостійно оформлювати висновки, розробляти пропозиції, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з проблем, що досліджуються.

Виконання курсової роботи повинно сприяти підвищенню вмінню студента:

 • здійснювати пошук необхідної наукової інформації;
 • формулювати проблему дослідження;
 • аналізувати наукову літературу;
 • вивчати досвід роботи різних суб’єктів митної діяльності;
 • викладати свої думки, аргументувати свої пропозиції;
 • оформляти науково-дослідний матеріал;
 • готувати до захисту та захищати підготовлений матеріал курсової роботи,
 • відповідати на запитання, обгрунтовувати свою точку зору.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань з навчальної дисципліни. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури – монографій, статей, які друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Ставиться вимога, щоб курсова робота містила елементи наукового пошуку і розробки, які спрямовані на вирішення питань ефективного функціонування господарюючих суб’єктів. Для цього необхідно здійснити збір та порівняльний аналіз інформації, яка міститься в різних літературних джерелах, відшукати та опрацювати відповідні статистичні, інструктивні, нормативні та звітні матеріали підприємств або організацій.

Перш ніж розпочати роботу над індивідуальним завданням, студенту необхідно ознайомитися з вимогами до самостійно виконуваної частини роботи.

З метою забезпечення досягнення мети та отримання студентами професійних навиків курсова робота повинна відповідати наступним вимогам:

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. В перекладі з латинської актуальність означає важливість, значимість в теперішній час теоретичної концепції або практичного питання, що розглядається. Тому робота може претендувати на ту або іншу ступінь актуальності лише у випадку, якщо обрана тема характеризується новизною, відповідає сучасним потребам розвитку економіки держави.

Напрями тем курсових робіт розробляються та щорічно оновлюються кафедрою митної справи з врахуванням нагальних проблем та тенденцій розвитку митної справи, зокрема підходів та інструментарію управління ризиками при митному контролі та оформленні.

ВИСОКИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ. Студент повинен аналізувати обрану тему на сучасному рівні розвитку науки, тобто використовувати в роботі ті підходи та наукові знання, закони та закономірності, які з позиції сьогоднішнього дня пояснюють різноманітні явища та події. Крім того, студент повинен забезпечити високий теоретичний рівень виконання роботи, тобто розкрити в ній основні поняття та терміни, включати в зміст матеріалу лише об’єктивні факти та реальні приклади.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ХАРАКТЕР. Бажано прагнути до того, щоб робота містила елементи дослідження, оскільки це розвиває та виховує у студентів творче мислення та навички наукового пошуку розв‘язку обраної проблеми, дозволяє сформулювати систему аргументів, що обгрунтовують обрану тему. Цьому, в значній мірі, буде сприяти наявність аналітичного матеріалу та практичний досвід студента.

ПРАКТИЧНА НАПРАВЛЕНІСТЬ – це істотна і разом з цим складна вимога до роботи. Зміст даної вимоги в тому, щоб тісно пов’язати теоретичні положення з реальними задачами різноманітних суб’єктів ЗЕД. Якщо в курсовій роботі наведені практичні рекомендації або пропозиції щодо вдосконалення існуючого стану чи рекомендації щодо зміни окремих елементів досліджуваного процесу та ефективність цих змін або практичних рекомендацій буде підтверджена, тоді практична направленість по обраній темі буде досягнута.

ГРАМОТНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ. Порушення правил цитування, оформлення літератури, стилістичні огріхи – все це знижує якість роботи. Виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукової роботи, яка знадобиться йому в майбутньому в практичній діяльності. Роботу необхідно оформляти у відповідності з Державним стандартом України ДСТУ 3008-96 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

 

2. Структура КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота складається із вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури, додатків. У цілому його обсяг не повинен перевищувати 40 – 50 сторінок друкованого тексту. Орієнтоване співвідношення  окремих частин роботи:

Складові частини курсової роботи

Друкований текст,

стор.

Вступ

2-3

Основна частина

в т. ч.:

30-40

Розділ 1

10-12

Розділ 2

12-15

Розділ 3

8-10

Висновки

3-4

Список літератури

2-5

Додатки

до 15

 

 

У свою чергу кожен розділ основної частини складається, як правило, з 3 підрозділів, конкретна кількість яких зумовлюється широтою дослідження. Проте треба дотримуватись збалансованої структури роботи, тобто відносної рівномірності за кількістю та обсягами підрозділів у кожному розділі роботи.

Всі складові дослідження мають бути взаємопов’язані, логічно продовжувати одна одну і відповідати темі, меті та завданням роботи. Основний зміст розділів повинен бути такий:

 

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. Складовими частинами курсової роботи мають бути вступ, основна частина, висновки.

У ВСТУПІ до курсової роботи (1-2 друкованих стор.) стисло характеризується актуальність, сучасний стан проблеми та питань, що вимагають вирішення. Чітко визначається мета курсової роботи та її завдання, об`єкт та предмет дослідження характеризується рівень опрацювання теми у вітчизняній та зарубіжній літературі.

В Основній частині (загальним обсягом 40–45 друкованих стор.) глибоко та всебічно розкривається сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми, шляхи вирішення даних проблем. Курсова робота повинна включати три розділи: теоретичний (Розділ 1),  аналітико-дослідницький (Розділ 2), проектно-рекомендаційний (Розділ 3).

Розділ 1. Теоретична частина, в якій мають бути розглянуті загальні теоретичні питання, методичні аспекти досліджуваної проблеми. Теоретична частина курсової роботи поділяється на параграфи (1.1; 1.2; і т.д.).

У першому параграфі розглядається сутність досліджуваної проблеми та ступінь її розробки, аналізуються сучасні концепції, визначаються дискусійні аспекти та невирішені питання щодо проблематики дослідження. В наступних параграфах розділу викладаються теоретичні та методичні основи розробки обраної теми, робиться літературний огляд, аналізуються різні точки зору, сутність явищ. Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце досліджувальних явищ та процесів у діяльності підприємства, організації, установи.

Розділ 2. Аналітико-дослідницька частина, в якій має бути проведено аналіз та виявлені недоліки конкретного об'єкта управління. Обґрунтовується задача, яку необхідно вирішити для усунення виявлених недоліків.

При розгляданні аналітичних питань щодо об’єкта дослідження потрібно подати його загальну характеристику, показати стан і місце досліджувальної теми на ньому, виявити та проаналізувати недоліки на обраному напрямку дослідження. Проведення аналізу здійснюється за фактичними даними об’єкта, що отримані різними методами збирання первинної інформації та представляється у вигляді опису із застосуванням графіків, моделей, таблиць, на підставі яких потрібно зробити висновки щодо сутності економічних та управлінських процесів та їх особливостей. Мета цієї частини розділу – обґрунтувати проблему та сформулювати задачі, що необхідно вирішити для усунення виявлених недоліків.

Розділ 3. Проектно-рекомендаційна частина. Питанням усунення виявлених на об’єкті дослідження недоліків присвячена рекомендаційна частина розділу. Пропозиції, що направлені на удосконалення діяльності об’єкту дослідження є результатом розв’язання сформульованих в аналітичній частині задач. Кожна пропозиція має бути представлена у вигляді обґрунтованих конкретних рекомендацій, моделей, пропозицій. Отримані результати порівнюються із існуючими, визначається їх ефективність.

Висновки та пропозиції. В цій частини роботи потрібно стисло, у тезовій формі викласти основні узагальнені результати проведених теоретичних та аналітико-рекомендаційних досліджень та визначити, якою мірою вирішені завдання та досягнута мета курсової роботи, що були сформовані у вступі. Загальний обсяг цієї частини 3-4 друкованих сторінок.

Список використаної літератури. Це перелік усіх джерел наукової, методичної, статистичної, законодавчої, довідкової літератури та іншої інформації, на які є посилання у роботі, або які використовуються під час дослідження.

Список використаної літератури розміщується в кінці тексту курсової роботи з самостійною нумерацією. Література розміщується в абетковому порядку прізвищ авторів чи первісних слів назв, якщо автори не вказані. В тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках проставляється номер цього джерела у списку літератури.

Додатки. Уся інформація, що представлена у текстовій, табличній, графічній формі або у вигляді форм статистичної звітності.

 

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота має бути стилістично, граматично та технічно правильно оформлена. Композиція роботи складається у наступній послідовності:

 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • вступ;
 • розділи основної частини;
 • висновки;
 • список літератури;
 • додатки.

Курсова робота відкривається титульним аркушем, на якому вказані назва вузу та кафедри; тема курсової роботи; прізвище, ім’я та по батькові автора, рік написання роботи та інші відомості, які ідентифікують курсову роботу (див. додаток Б).

Далі після титульного аркуша підшиваються рецензія, яку дає науковий керівник після перевірки курсової роботи та завдання до виконання курсової роботи (див. додаток В та Д). Далі розташовується сторінка змісту, де наводиться перелік розділів та параграфів курсової роботи з посиланням на номер сторінки з якої вони починаються.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та параграфи. Назви розділів записують у вигляді заголовків великими літерами, переноси слів у заголовках не дозволяються, крапки після заголовків не ставлять. Розділи нумерують по черзі арабськими цифрами. Назви параграфів записують у вигляді заголовків малими літерами, крім першої великої. Параграфи нумерують двома цифрами, де першою є цифра відповідного розділу, а через крапку ставиться номер підрозділу. (1.1, 1.2, або 2.1, 2.2, і т.д.). Відстань між заголовками та текстом становить 1 або 1.5 інтервалу в комп’ютерному наборі. Заголовки структурних частин роботи слід розташовувати по середині рядка, при цьому, назву розділів слід друкувати великими літерами без крапки у кінці, не підкреслюючи. В назвах параграфів великою літерою друкують тільки першу літеру.

Вступ, кожний розділ, висновки та пропозиції, список використаної літератури, кожен додаток розпочинається з нової сторінки.

Текст курсової роботи друкують на аркушах з одного боку білого паперу формату “А-4” (210 х 297 мм.) на комп’ютері через 1,5 інтервали.

Текст курсової роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм , верхній та нижній – 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Висота шрифту 1,8 мм  (14  Times New Roman).

Нумерація сторінок курсової роботи подають арабськими цифрами.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера, другою сторінкою є рецензія, третьою – завдання, четвертою – зміст, але номер сторінки не проставляється. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці, починаючи з вступу третьої сторінки. Курсова робота завершується останньою сторінкою – списком використаної літератури, який має суцільну нумерацію (остання нумерована сторінка). Додатки в загальну кількість сторінок не входять.

Скорочення слів у тексті роботи та ілюстраціях до неї, крім загальновизнаних абревіатур, допускається тільки після наведених повних та скорочених (в дужках) слів та понять.

Всі таблиці нумеруються в межах кожного розділу двома арабськими цифрами, які роз'єднані крапкою. Перша з них вказує номер розділу, друга – порядковий номер таблиці у цьому розділі. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, який розміщується безпосередньо над таблицею. Праворуч над тематичним заголовком пишуть слово «Таблиця» і вказують її номер, наприклад:

 

Таблиця 1.1

Науково-теоретичні підходи до визначення поняття «митний ризик»

 

№ з/п

Науково-теоретичний підхід

Автори

Визначення

 

 

 

 

 

У таблицях слід зазначати одиниці виміру. Якщо всі одиниці виміру є однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитись у відповідності до стандартів. Чисельні величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Таблиці і рисунки, що за розміром займають цілу сторінку, виконуються на окремих листках, які нумеруються послідовно в залежності від зв’язку їх з текстом. При використанні таблиць, рисунків з літературних джерел чи зроблених за даними цих джерел, обов’язково потрібне посилання на відповідні літературні джерела.

При використанні рисунків та графіків слово «Рисунок» з номером розташовуються під рисунком або графіком і назва ілюстрації записуються поряд: перша цифра – номер розділу, друга – порядковий номер рисунка в розділі. Наприклад:      

 

Рисунок 2.3. Структурно-логічна схема управління ризиками під час митного контролю в морських пунктах пропуску через митний кордон країни

 

Реальні документи (або їх копії), розрахункові таблиці, графічні матеріали великих розмірів (що займають один і більше аркушів паперу) слід наводити в додатках, де вони повинні бути пронумеровані. На всі наочні матеріали в тексті курсової роботи повинно бути посилання.

Формули, які використовуються в тексті курсової роботи, мають також бути пронумеровані двома цифрами: перша – номер розділу, а друга, після крапки, порядковий номер формули в розділі. Номер формули ставиться в дужках справа після формули. Значення символів треба ставити відразу після формули. Наприклад:

 

Цсіф = (Цфоб + Ф) х А,                                                              ( 1 .1)

де Цсіф і Цфоб – відповідно ціни на продукцію з врахуванням транспортування на умовах СІФ і ФОБ,

Ф – вартість фрахту (перевезення від порту відправлення до порту призначення),

А – ставка страхування вантажу під час перевезення водним шляхом.

 

При описі пункту «..із застосуванням ЕОМ» потрібно висвітлити наступне:

1. Чітко сформована поставлена задача і визначена програма, за якою вона буде розв’язуватись. Це може бути стандартна або спеціально розроблена програма.

2. База даних, яка використовується при розв’язанні задачі має бути детально описаною та представленою в зручному виді, наприклад, у вигляді таблиць. Первинні документи, де містяться ці данні, бажано навести у додатках. Це можуть бути різні форми звітності, баланс тощо об’єкту дослідження.

3. Методика розв’язання задачі має бути представлена у вигляді блок-схеми, яку також потрібно детально описати.

4. У лістингу з комп’ютера проставляється результат розв’язання задачі, що може бути поданим у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків, тощо.

5. Отримані результати мають бути проаналізовані.

Слід звернути увагу на правильне оформлення наскрізно пронумерованого списку використаної літератури, куди записуються всі використані автором джерела. Приклад запису джерел:

 

 1. Гребельник О.П., Митна справа. – К.: ЦУЛ, 2014. – 472 с.
 2. Митна енциклопедія: У 3-х томах. Бережнюк І.Г., Гребельник О.П., Пашко П.В. та ін. – Наукове видання. Державний науково-дослідний інститут митної справи. Хмельницький. 2014. – 592 с.

 

Зарубіжні джерела, що використовуються мовою оригіналу (за винятком російських) записуються в кінці списку в абетковому порядку, наприклад:

 

1. Fishman F.S. Prinсiples of Discrete Event Simulation // Management science, 1998. – № 8. – Р. 118-138.

 

У списку використаної літератури джерела перераховуються в абетковому порядку.

Додатки до курсової роботи оформляються таким чином: у правому куті аркуша пишуть слово "Додаток" та вказують його порядковий номер (А, Б, В, Д і т.д.; буква Г не проставляється). Додатки в загальну кількість сторінок не входять.

Остаточно оформлена курсова робота підписується студентом на титульному аркуші та у зброшурованому вигляді здається на кафедру митної справи для рецензування та прийняття науковим керівником рішення щодо можливості допуску роботи до захисту.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Виконання курсової роботи здійснюється у певній послідовності:

1 етап – вибір теми курсової роботи студенти здійснюють самостійно, керуючись переліком, який поданий у рекомендованій тематиці (див. п. 6). Якщо студент має бажання розробляти тему, яка не передбачена рекомендованою тематикою, він повинен узгодити її з науковим керівником, написати заяву на ім’я завідуючого кафедрою митної справи, в якій має бути сформульована ця тема та обґрунтовані причини, які зумовили вибір.

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно врахувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним інтересам, можливостям збирання первинної інформації тощо. Обравши тему, студент звертається з заявою (Додаток А) на ім’я завідуючого кафедрою митної справи з проханням затвердити її.

2 етап – складання плану курсової роботи. План курсової роботи студент складає самостійно на основі знань з лекційного курсу, практичних занять та ознайомлення з літературними джерелами. Планом передбачається:

 • вступ;
 • 3 розділи, які розміщені у логічній послідовності та в яких має бути розкрито сутність  обраної теми;
 • висновки;
 • список використаної літератури;
 • додатки.

Складений студентами план обговорюється з науковим керівником, який його при необхідності корегує та затверджує.

3 етап – підбір та вивчення літератури. Студент складає бібліографію, у чому йому надає допомогу науковий керівник.

У процесі вивчення літератури студент робить конспективні записи, виписки окремих даних, цитат на окремих аркушах або картках. Слід обов’язково записувати прізвище та ініціали автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, місто, рік видання та номери сторінок. Все це стане до нагоди при використанні виписаних матеріалів у курсовій роботі, з метою посилання на першоджерела.

4 етап – написання та оформлення роботи. Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи. У разі необхідності підбирається додаткова інформація.

На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формуються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки таблиці) та здійснюється редагування. Завершується цей етап оформленням курсової роботи згідно з вимогами, які перелічені у третьому розділі методичних вказівок.

Науковий керівник курсової роботи:

 • надає допомогу студенту в остаточному формулюванні теми, складанні плану роботи та програми відбору необхідного матеріалу;
 • рекомендує студенту спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела за обраною темою курсової роботи;
 • спрямовує студента на проведення в роботі власних розрахунків на основі теоретичного матеріалу, опрацьованого під час виконання дослідження;
 • регулярно консультує студента, а при необхідності організовує консультації у інших викладачів Університету, спеціалістів-практиків тощо.

Рецензування та захист курсової роботи. Виконана курсова робота у встановлений термін здається студентом на кафедру митної справи. Робота передається науковому керівнику для перевірки та рецензування. У рецензії наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, робиться висновок про можливість допуску курсової роботи до захисту та зазначається попередня оцінка («відмінно», «добре», «задовільно» або «незадовільно»). Якщо курсова робота отримує оцінку «незадовільно», вона повертається студентові для опрацювання.

До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається попередня рецензія. Всі доповнення і зміни до початкового варіанту курсової роботи додаються на аркушах паперу відповідного формату і розміщуються після додатків з відміткою параграфу, до якого вони належать.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив, курсова робота допускається до захисту у встановлені кафедрою терміни. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з рецензією та своєчасно підготуватися до захисту.

Курсова робота оцінюється комісією, до складу якої  входять викладачі кафедри (не менше 2-ох осіб). При оцінюванні курсової роботи враховується її зміст, глибина дослідження, зміст доповіді студента, правильність відповідей на запитання членів комісії, вміння обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору, оформлення роботи.

Після захисту курсова робота передається кафедрою до архіву.

 

6. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

Тематика курсових робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному рівню економічної науки і практики, завданням розвитку української економіки на перспективу.

Тема курсової роботи вибирається залежно від здійсненої студентом раніше науково-дослідної роботи, участі в науково-дослідній роботі кафедри. При виборі теми необхідно також враховувати напрям, за яким студент бажає в майбутньому писати дипломну роботу, працювати, його здібності, досвід роботи і відповідну теоретичну підготовку. Для студента, що навчається без відриву від виробництва, бажано, щоб тема дипломного проекту відповідала  актуальним і практичним інтересам суб'єктів господарювання реального чи фінансового секторів економіки. Окремі теми дипломних робіт можуть бути запропоновані студентами з відповідним обґрунтуванням доцільності їх розробки.

Відповідно з темою керівник курсової роботи видає студенту завдання, затверджене завідувачем кафедри.

 

Тематика курсових робіт

 1. Методи та способи ідентифікації ризиків при митному контролі.
 2. Розвиток інструментарію аналізу ризиків при митному контролі та оформленні.
 3. Сучасні підходи до оцінки митних ризиків.
 4. Розвиток системи управління ризиками в пунктах пропуску автомобільного сполучення через митний кордон країни.
 5. Вдосконалення механізму функціонування системи управління ризиками під час митного контролю в морських пунктах пропуску через митний кордон країни.
 6. Методика складання митних профілів ризику при виявленні порушень інтелектуальної власності.
 7. Методика розробки митних профілів ризику при виявленні порушенні класифікації товарів.
 8. Методика розробки митних профілів ризику при занижені митної вартості товару.
 9. Методика розробки митних профілів ризику при ввезені гуманітарної допомоги.
 10. Методика розробки митних профілів ризику при ввезені харчових продуктів з вмістом ГМО.
 11. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика.
 12. Механізми адміністрування митних ризиків в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 13. Система управління ризиками в митному контролі.
 14. Вдосконалення системи управління ризиками в митній службі.
 15. Управління ризиками на етапах митного контролю товарів і транспортування.
 16. Застосування системи аналізу та управління митними ризиками при митному контролі.
 17. Управління митними ризиками у діяльності підприємств України.
 18. Процедури мінімізації митних ризиків.
 19. Характеристика Короткого посібника ВМО з аналізу митних ризиків (WCO Customs Risk Managtment Compendium) / Міжнародний досвід організації системи управління ризиками в митній справі.
 20. Визначення митної вартості в контексті аналізу ризиків / Аналіз і оцінка ступеня ризиків при митному контролі та оформленні.
 21. Використання української бази митних декларацій як інструмент оцінки ризику / Система управління ризиками в митних органах України.
 22. Європейський досвід управління ризиками / Міжнародний досвід організації системи управління ризиками в митній справі.
 23. Огляд наукових робіт з питань аналізу та керування ризиками у митній справі за останні 3 роки
 24. Складання профілів ризику за товарами "групи прикриття".
 25. Розробка профілів ризику при переміщеннях транспортних засобів комерційного призначення
 26. Розробка профілів ризику при переміщенні культурних цінностей.

 

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

10.1.Основна

 1. Конституція України / Закон України вiд 28.06.1996р. №254к/96-ВР – [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр].
 2. Митний кодекс України / Закон України вiд 13.03.2012 № 4495-VI – [Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92-15].
 3. Про основи національної безпеки України / Закон України від 19 червня 2003 № 964-IV – [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15].
 4. Про стратегію національної безпеки України / Указ Президента України від 12 лютого 2007 № 105/2007 - [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15].
 5. Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється». Затверджено Указом Президента України від 12 лютого 2007 року № 105 (в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 року № 389/2012) [Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/105/2007].
 6. Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України / Наказ Мінфіну України від 24.05.2012 № 597 – [Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0882-12].
 7. Про затвердження Порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації / Наказ Держмитслужби України від 13.12.2010 № 1467 – [Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0180-11].
 8. Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій / Наказ Мінфіну України від 20.09.2012 № 1011 – [Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0988-12].
 9. Про затвердження Концепції створення, упровадження і розвитку системи аналізу та керування ризиками та Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю / Наказ Держмитслужби України від 27.05.2005 № 435 – [Режим доступу: http://uazakon.com/document/fpart46/idx46264.htm].
 10. Про затвердження Порядку розроблення профілів ризику / Наказ Держмитслужби України від 22.12.10 № 1514 – [Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v1514342-10].
 11. Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів з Департаментом аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту при підготовці та опрацюванні пропозицій щодо розроблення профілів ризику / Наказ Держмитслужби України від 14.08.2009 № 754 – [Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1025.16131.0].
 12. Про затвердження Класифiкатора додаткової iнформацiї, необхiдної для ідентифікації товарiв, що вноситься до електронного iнвойсу, який додається до митної декларацiї, заповненої на бланку єдиного адміністративного документа / Наказ Мінфіну України від 17.09.2012 № 998 – [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1691-12].
 13. Рамкова стратегія митного співробітництва між Україною та ЄС (набула чинності) — [Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/printable_article?art_ id=245350673].
 14. Рамкові стандарти безпеки і полегшення світової торгів­лі в усесвітній торговій організації : багатостороння угода (не СНД ) від 01.06.2005 р. Міжнародні організації та союзи  — [Режим доступу : http://www.ligazakon.ua].
 15. Таможенный кодекс Европейского Сообщества [Электронный ресурс] : регламент [утверждён Европейским Парламентом и Советом (ЕС) 23.04.2008 № 450]. – Режим доступа : http://logisticsinfo.ru/wp-content/uploads/2012/11/EUcustomsRegulation.pdf.

 

10.2. Додаткова:

 1. Александрова М. М. Розвиток теорії ризиків в економічній науці: еволюційний підхід / Вісник ЖДТУ // М. М. Александрова, К. К. Уллубієва. - №1 (47). – С. 217 – 220.
 2. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. – М. : Мысль, 1989. – 189 с. 12 Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : [учеб. пособ.] / В.М. Гранатуров. – М. : Изд-во «Дело и Сервис», 1999. – 112 с.
 3. БандуркаО. М. Основи економічної безпеки : [підручник ] / О. М. Бандурка, В. Є. Духов, К. Я. Петрова, І. М. Червяков. – Харків : Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 10.
 4. Бобрижна Г.В. Аналіз зарубіжного досвіду управління митними ризиками в системі гарантування економічної безпеки держави [Текст] / Г.В. Бобрижна // Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління». – 2012. - № 1(6). – С. 138-145.
 5. Владичин У. В. Банківське кредитування: [навч. посіб. ] / У. В. Владичин, С. К. Реверчук. – К. : Атака, 2008. – 648 с.
 6. Волков О. И. Экономика фирмы: [учеб. пособие] / О. И. Волков, В. К. Сaкляренко. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 280 с.
 7. ГобсонДж. Проблеми бедности и безработицы / Дж. Гобсон. - С.-П. : 1900. – 443 с. 9 Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль /Ф.Х. Найт. - М. : Дело, 2003. - 360 с.
 8. Горячова К. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К. Горячова // Економіст. - 2003. – №8. – С. 65–67.
 9. ГупановаЮ. Е. Учет неопределенности и риска при управлении качеством таможенных услуг / Ю. Е. Гупанова // Вестник МГОУ. Серия «Экономика». - 2012. – № 2. – С. 55–62.
 10. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : [навч. посібник] / Донець Л. І. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 312 с.
 11. Донець Л. І. Основи підприємництва: [навч. посіб. ] / Л. І. Донець, Н. Г. Романенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 320 с.
 12. Жарковская Е. П. Банковскоедело / Е. П. Жарковская - М. : Омега-Л, 2006. – 452 с.
 13. Зомбард В. Буржуа / В. Зомбард. – М. : Наука, 1983. – 443 с.
 14. Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій : [навч. посібник] / І. Ю. Івченко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
 15. Ілляшенко С. М. Економічний ризик : [навч. посібник] / Ілляшенко С. М. [2-е вид., допов. і перероб.]. – К. : ЦУЛ, 2004. – 220 с.
 16. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко–правовий аспект : навч. посіб. / Камлик М. І. – К. : Атіка, 2005. – С. 34
 17. Кейнс Дж. М. Общаятеориязанятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. - Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.
 18. Королев М. И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии: монография /М. И. Королев. – М. : Экономика. - 2011. – С. 37
 19. Коротков Є. М. Антикризисное управление : [учебник] / Є.М. Коротков. – М.: Инфра-М, 2001. – 432с.
 20. Коротун С. І. Економічний ризик та методи його вимірювання : [конспект лекцій для студентів екон. спец.] / Коротун С. І. – Рівне : ПАРАДАЙЗ, 2006. – 102 с.
 21. Кочетков В. Н. Экономический риск и методы его измерения : [учебное пособие] / В. Н. Кочетков, Н. А. Шипова. – К. : Европ. ун-т, 2003. – 68 с.
 22. Лук’янова В. В. Економічний ризик : [навч. посібник] / В. В. Лук’янова, Т. В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 462 с.
 23. Лук’янова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства : [монографія] / В.В. Лук’янова. – Хмельницький, ПП Ковальський В.В. – 2007. – 312 с.
 24. Маршал А. Принципы экономической науки : в 3-х т. / А. Маршал. – Прогресс, 1993. – Т.2. – 297 с.
 25. Машина Н. І. Економічний ризик : методи його вимірювання : [навч. посіб. ] – К. : ЦУЛ, 2003. – 188 с.
 26. Медвідь Ю.О. Система ризиків як орієнтир запровадження якісного вибіркового контролю у діяльності митних органів [Текст] / О.Ю. Медвідь // Митна безпека. – 2011. - № 1-2. – С. 63-68. 
 27. Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій. – Львів : Світ, 2006. – 568 с.
 28. Олейников Е. А. Основы экономической безопасности / под науч. ред. Е. А. Олейникова. – М. : ЗАО «Бизнес-школа», 1997. – 288 с.
 29. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 854 с.
 30. Підсолонко В. А. Підприємництво: [навч. посіб.] / В. А. Підсолонко, А. Ф. Процай, Т. Л. Миронова, В. О. Василенко. – К .: КНЛ, 2003. – 616 с.
 31. Пісной П. Державна митна служба України на шляху аналізу та управління митними ризиками / П. Пісной // «Ефективність державного управління» : Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 18/19. – С. 344-353.
 32. Пісной П. Ризики в зовнішньоекономічній діяльності / П.Я. Пісной // Митна політика та актуальні проблеми економічної та митної безпеки України на сучасному етапі : мат-лиміжнар. НПК. — Д. : АМСУ, 2008. — С. 14—17.
 33. Пісной П. Управління митними ризиками як один із методів забезпечення митної безпеки держави / П.Я. Пісной // Вісник Нац. акад. держ. управління. — 2008. — № 2. — С. 177—186.
 34. Половкин П. Предпринемательские риски и управлениеими (теоретико- методологический и организационный аспекты) / П. Половкин, А. Зозолюк // Российский экономический журнал. – 1997. - № 9. – С. 73-74.
 35. Рудніченко Є.М., Несторишен І. В. Класифікація ризиків у митній справі. / Є.М. Рудніченко, І.В. Несторишен // Митна безпека. – 2012. – №1. – с. 13–19.
 36. Седов И.А. Формализация фінансового управления рисками предприятия: дис... канд. эконом. наук: 08.00.10 / Волгоградский государственный университет. – Волгоград, 2003. – 180 с. [Элекронный ресурс]. – Режим доступа: http://smartcat.ru/ FinancialManagement/parvalueruA.shtml
 37. Сенеко Ю. Сучасні підходи до трактування категорії «ризик» / Ю. Сенейко // Регіональна економіка. – 2006. - № 1. – С. 206-211.
 38. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика: монографія; за заг.ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький.: ПП. Мельник А.А., 2014. – 288 с.
 39. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин. – М. : «Дашков и К», 2003. – 544 с.
 40. Шумпетер И. Теория экономического развития. Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита процента и цикла конъюнктуры / И. Шумпетер. – М. : Прогресс. – 1983. – 684 с.
 41. Ярочкин В. И. Предприниматель и безопасность / В. И. Ярочкин. – Ч. 2. – М. : Изд- во «Экспертное бюро», 1994. – 112 с.

 

10.3. Інформаційні ресурси:

 1. СайтДержавноїфіскальноїслужбиУкраїни. — Режим доступу до ресурсу:  http://sfs.gov.ua.
 2. . Сайт Державного науково-дослідного інституту митної справи. — Режим доступу до ресурсу: http://dndims.com.
 3. Сайт ЛІГА: ЗАКОН: http://www.liga.net.

ДОДАТОК А

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

                                                           Завідувачу кафедри митної справи

                                                                                 ______________

(наукова ступінь, вчене звання, П.І.Б. завідувача)

студента_________________________________                    

                                      (курс, група)

 

(П.І.Б. студента)

 

 

 

 

 

Віза наукового керівника

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу затвердити мені тему курсової роботи _______________________           

(тема курсової роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дата)                                                                (особистий підпис студента)

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи

Кафедра митної справи

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Теоретичні основи складання митних профілів ризику»

 

НА ТЕМУ:___________________________________________________

_________________________________________________

(назва теми)

 

Робота виконана студентом (кою)

Групи ________________________________

                                             (П.І.Б

______________________________________________________

(підпис)

Науковий керівник _______________________

 

(вчене звання, наук. ступінь, П.І.Б.)

 

(підпис)

 

Національна шкала_____

Кількість балів______

Оцінка ЄКТС_______

 

Члени комісії:

__________  __________________

(підпис)            (прізвище та ініціали)

__________  __________________

(підпис)            (прізвище та ініціали)

__________  __________________

(підпис)            (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

Ірпінь – 201_

 

Продовження додатку Б

 

Реєстраційний №         _________     ______________       _________________

                                                              (дата)                                  (П.І.П.)

 

Результати перевірки ________     ________________       __________________

                                                              (дата)                                 (П.І.П.)

                                      ________     ______________       _________________

                                                              (дата)                                 (П.І.П.)

Результати захисту     ________    _______________         __________________

           (оцінка)            (підпис)                          (П.І.П.)

 

Додаток В

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 (назва вищого навчального закладу)

Кафедра

 

Дисципліна

 

Спеціальність

 

 

Курс

 

Група

 

Семестр

 

 

З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу студента

 

 

 (прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)

 

 

 

 

 

2. Строк здачі студентом закінченої проекту роботи

 

3. Вихідні дані по роботі

 

 

 

 

 

 

       
 1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

 

 

 

 

 

 

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним значенням обов’язкових креслень)

 

 

 

 

6. Дата видачі завдання

 

 

 

Продовження додатку В
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№ п/п

Назва етапів курсового роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітки

1.

Вибір теми, вивчення літературних джерел та складання плану роботи

 

 

2.

Підготовка 35% курсової роботи та подання її керівнику

 

 

3.

Підготовка 70% курсової роботи та подання її керівнику

 

 

4.

Підготовка 100% курсової роботи та подання її керівнику

 

 

5.

Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника

 

 

6.

Отримання відгуку керівника роботи

 

 

7.

Захист курсової роботи

 

 

 

 

 

 

 

Студент

 

                            (підпис)

 

Керівник

 

 

 

                            (підпис)                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

         р.

 

 

 Додаток Д

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

№ п/п

 

Максимальна

кіл-ть балів

 Отримана      кіл-ть балів

1.

Актуальність

4 б.

 

2.

Формування мети і завдань

4 б.

 

3.

1-й розділ

15 б.

 

4.

2-й розділ

15 б.

 

5.

3-й розділ

15 б.

 

6.

Відповідність висновків завданням

4 б.

 

7.

Оформлення і складання додатків

4 б.

 

8.

Новизна джерел літератури

4 б.

 

9.

Оформлення курсової роботи

10 б.

 

10.

Захист курсової роботи

15 б.

 

11.

Вчасність виконання курсової роботи

10 б.

 

Всього:

100 б.

 

 

 

 Рецензія до курсової роботи

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________